Afdelingsmøde 05

 

SKANDERBORG ANDELSBOLIGFORENING

Afd. 5 Kastanievej 2A-C.

 

 

Referat af afdelingsmøde

onsdag den 5. september 2018 kl. 19.00

 

1 beboer var mødt. SAB var repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Leif Olsen.

 

Ad 1: Dirigent:

Leif Olsen

Ad 2: Referent:

Leif Olsen

Ad 3: Stemmeudvalg:

Morten og Leif (kom ikke i brug).

Ad 4: Beretning:

Der var ikke fremmødt nogen, som kunne fremlægge en beretning.

Ad 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan:

Der blev rejst nogle spørgsmål, som blev belyst, og driftsbudget og PV-plan blev godkendt.

Ad 6: Orienterede om regnskabet 2017

Regnskabet blev taget til efterretning.

Ad 7: Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 8: Valg af formand:

Morten Damgaard blev valgt.

Ad 9: Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Det var ikke muligt at vælge bestyrelsesmedlemmer.

Ad 10: Valg af suppleanter:

Det var ikke muligt at vælge suppleanter.

Ad 11: Eventuelt:

Der var ingen bemærkninger.

 

Referent Leif Olsen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 5 — Kastanievej 2 A - C

Referat af afdelingsmøde den 4. september 2017

Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

Budgettet for 2018 er således godkendt med en stigning på 1,12% af den nuværende husleje.

Regnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 28.723,55 der er overført til opsamlet resultat.

John Harbo er afdelingens kontaktperson.

Referent:

Dorthe Støve

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde i afd. 5 d. 5 september 2016.

 

Tilstede: John Harbo, Vibeke KIim og Lene Blume fra Hovedbestyrelsen i SAB.

 

 

 

Selv om at der kun var to fremmødte, blev det besluttet at gennemføre mødet, da alle lejerne i afdelingen havde fået indkaldelsen rettidigt.

 

 

 

DAGSORDEN:

 

Ad. 1:  John påtog sig rollen som dirigent.

 

Ad. 2:  Lene Blume tog referat.

 

Ad. 3:  Valg af stemmeudvalg - blev besluttet at det var ikke nødvendig.

 

Ad. 4:  Fremlæggelse af beretningen siden sidste møde.

 

             John fortalte kort omkring de opgaver der er blevet udført i afdelingen det         

 

              sidste år og hvilke opgaver der skal udføres det næste år.

 

             Da en helhedsplan for afdelingen er under udarbejdelse, er det kun de aller  

 

             mest nødvendige opgaver der vil blive udført. Der er ingen grund til at bruge for

 

             mange penge i afdelingen, hvis den snart skal gennemgå en renovering.

 

Ad. 5:  Godkendelse af driftsbudget og tilhørende PV plan for 2017.

 

             Lene gennemgik budgettet og PV planen. Begge dele blev godkendt.

 

Ad. 6:  Orientering om regnskab for 2015. Kort dialog om enkelte poster, derefter taget

 

             til efterretning.

 

Ad. 7:  Behandling af indkomne forslag. Der var ikke kommet nogle forslag.

 

Ad. 8:  Vibeke Kiim ville gerne fortsætte i afdelingsbestyrelsen de næste to år.

 

Ad. 9: 

 

Ad. 10. Eventuelt. Generel dialog om afdelingen.

 

 

 

Referat: Lene Blume.

 

D. 12.09.2016.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 7 oktober 2015.

 

Mødedeltagere ; Lene Blume, John Harboe, Judith Rasmussen , Paul Grüninger, Jane Jensen.

 1. Dirigent ; Lene Blume

 2. Referent ; Jane Jensen

 3. Beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde ; "Cykelskuret" er blevet malet, Samt er der kommet nye vinduer i skuret med åbne og lukke funktion. Soklerne er malet. Fliser ved skraldespandene er rettet.

 4. Valg af bestyrelse

Formand ; John Harboe. Bestyrelsesmedlemmer ; Jane 2 år, Vibeke Kiim 1 år. Suppleanter ; Paul Grüninger 1 år, Lars Christoffersen 1 år.

 5. Evt. "Hvor er pengene for merbetalingen af containerne blevet af ?". John spørger Kent.

John har talt med Kent, og pengene er gået ind på konto 109.

Angående om suppleanter må deltage på kurser for bestyrelsesmedlemmer, er det bestyrelsen der bestemmer det.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                          26.marts 2015

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd.  5,  vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter.

Dorthe Støve var repræsentant af Skanderborg Andelsboligforening.

1. Dirigent Dorthe

2. Deltager Paul Grüninger,John Harboe,Judith L.Rasmussen

                 Jane Birgitte Reimer Jensen, R.Kruse Breindahl

                 og skrifteligt anmeldt  Lars Christoffersen

3. referent  P.Grüninger

4. Formanden blev John Harboe, på valg i 2017

5. alm. bestyrelsesmedlemmer

    Paul Grüninger, på valg i 2016

    Jane Birgitte Reimer Jensen, på valg i 2017

6.  Suppleant Lars Christoffersen meddelte sig skriftligt

 

Der blev udtrykt megen glæde for uddeling af vedligeholdelse-Fraflytnings-reglement, noget vi havde udtrykt ønske for, ved mødet i September 2014

 

Efter disse procedurer afsluttede vi mødet.

 

mvh. referant P.Grüninger

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde afdeling 5: Skanderborg Andelsboligforening

 

Dato den 8. september 2014 afholdt på Adelgade 106

 

Fremmødte: John, Paul, Judith Ragnhild + en repræsentant fra

 

Andelsboligforening.

 

Punkt l: Valg afdirigent -fælles.

 

Punkt 2: Valg afreferent -Paul Griininger blev valgt

 

Punkt 3: Valg af stemmeudvalg -ingen

 

Punkt 4: Ingen beretning fra afdelingen af naturlige årsager, Idet formanden er afgået ved døden.

 

Punkt 5: Gennemgang afbudget 2015 gennem "EG-Bolig system" noget som afskaffes til det næste budget 2016. Der sker en samlet forhøjelse på 2,7 %

 

Beløbet omkring renovation vil blive forhøjet af kommunen, noget vi ikke forstod

 

Vi har et ønske at fjernet den lille ekstra "container" som fyldes med meget lidt affald, den beboer der havde et stort forbrug er flyttet. Den skal derfor ikke tømmes hver uge, men hver 14 dag eller senere. Det var i sin tid os selv der havde et ønsket om en ekstra container.

 

Beboernes iagttagelse blev ikke accepteret, der skal iagttages af pedellen.

 

Det blev ikke aftalt hvem der har ansvaret for orientering af pedellen, eller hvor længe det skal vare. Hvem og hvordan beslutningen tages vedrørende reducering af antal afcontainer, blev ikke besluttet. Jeg kan oplyse, at jeg har orienteret pedellen ca. midt i september og selv iagttaget at den lille container blev tømt senere end 14 dage af et privatfmna.

 

Der er kr. 7000,-sparet op ifølge vores A-Ordningen. Det kræves afbeboerne at gulvet vedligeholdes af os selv, ellers vil vi ikke de resterende penge udbetalt ved fraflytningen, ifølge repræsentanten fra boligforeningen. Noget vi ikke forstår.

 

Vejledning vedr. 9års reglen vedr. målingsrefusion, og hvordan den korrekt vedligeholdelse skal udføres vedr. gulvet ønskes forklaret. Vi kan ikke huske at disse ting skulle være skrevet ned i lejekontrakten?

 

Afdeling 5 har enA-Ordningen afboligen hvor der opbygges med kr. 700.-pr. år + renter der bruges til loft og vægge.

 

Indsigelse mod vedligeholdelse skal skrives op i boligrnappen som man kan :fa indsigt i, hvis man er usikker m.h.t. forpligtelser. Jeg bliver usikker m.h.t. referatet om de uklarheder vedr. de kr. 7000,00 der er sparet

 

op. Budget godkendt. Punkt 6: Orientering om regnskab 2013. Punkt 7: Indkomne forslag fra bestyrelsen blev forkastet (fra tidligere fonnand)

 

a) vedr. hund +kat b) vedr. anvendelse af boremaskiner

 

Punkt 8: Indkomne forslag -ingen Punkt 9 + 10: Paul Grilninger, Kastanievej 2 C, 1. blev valg til bestyrelsen. Der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde for valg af fonnand og suppleanter. Vi kontakter beboerne personligt.

 

Referent Paul Grilninger

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsmøde i afd. 5 -Kastanievej mandag den 26. august 2013. Tilstede fra adm. Var Flemming Larsen

Pkt.1: Flemming Larsen valgt

Pkt.2: Flemming Larsen valgt

Pkt.3: Nedsættes hvis det bliver nødvendigt

Pkt.4:

  • Markvandring foretaget i foråret, diverse punkter er tilpasset.

  • Der er reklameret overfor administration vedr. manglende afsyring af fugearbejde og manglende rep. af sokkel i skur. Administrationen har oplyst at arbejdet er rekvireret hos entreprenøren og at det vil blive udført medio september 2013.

  • Efter en kort debat blev beretning godkendt.

     

Pkt.5: Budgetforslag blev fremlagt aNlemming, viser at huslejen ikke stiger. Godkendt efter diverse spørgsmål.

Pkt.6: Flemming orientering om regnskab for regnskabsåret 2012, viser et overskud på kr.49.041,OO.

Pkt.7: Ingen indkomne forslag.

Pkt.8: Erik Hassenkamm blev valgt

Pkt.9: John Harboe blev valgt.

Pkt.10: Ingen blev valgt. I tilfælde af frafald må der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde.

Pkt.ll: Flemming orienterede kort om vigtigheden i at afholde bestyrelsesmøder i afdelingsbestyrelsen herunder at der er afsat penge i budgettet så medlemmer af afdelingsbestyrelsen kan komme på diverse kursus for at få indsigt i hvad det vil sige at sidde i en afdelingsbestyrelse. Det er også muligt at få information vedr. budget og regnskab. Flemming opfordrede den nye afdelingsbestyrelse til at arbejde videre med at undersøge muligheden for at ændre vandafregning fra kollektiv til individuel, idet det hat vist sig i andre afdelinger at der er besparelser at hente. ligeledes om muligheden for en sammenlægning med andre mindre afdelinger så der måske også kan vælges suppleanter til afdelingsbestyrelsen.

Referent Flemming Larsen -29. august 2013