Afdelingsmøde 14

 

R e f e r a t

af

møde i Afdeling 14 – Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00 i Gildesalen.

 

Til stede var ca. 29 beboere samt Ole Høi (SAB-Adm.) og Direktør Erling Weber (SAB).

 

DAGSORDEN

Pkt. 1            Valg af dirigent.

                                            Valgt blev Erling Weber

Pkt. 2            Valg af referent.

                                            Valgt blev Torben N. Nielsen

Pkt. 3            Valg af stemmeudvalg.

                                            Blev ikke nødvendigt

Pkt. 4            Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

                                            Beretningen enstemmigt godkendt.

Pkt. 5            Godkendelse af driftsbudget, med tilhørende PV-plan for 2019

                                            Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.

 Pkt. 6           Orientering om regnskab 2017.

                                            Regnskabet godkendt

Pkt. 7            Godkendelse af ordenreglement,

                                            Ordensreglemnet godkendt med små justeringer(ordvalg)

Pkt. 8            Behandling af indkomne forslag.

                      Forslag fra Henrik Mai, om at etablere P-pladser foran blok 13-14

                      Forslaget blev godkendt at bestyrelsen skulle undersøge om der var mulighed for

                    at flytte fortov ind til mur og etablere pakering mod kantsten. (for 23 - imod 6) 

Pkt. 9           Valg af Formand:

                      På valg er Torben Nielsen, genvalgt

Pkt. 10          Valg af medlemmer til bestyrelsen:

                       Gitte Dahl & Ole B. Pedersen, begge genvalgt

Pkt. 11          Valg af supplanter, Henriette Madsen og Joan Nielsen, begge genvalgt

Pkt. 12          Eventuelt

                      Lilian: efterlyste rygeforbud opretholdt, og rygning/grillning på altan forbudt.         

            Ole B.: Klagede over manglende rengøring af affaldscontanere, hvilket er forsøgt

                      gjort siden foråret, uden held.

                      Ole B.: efterlyste afklaring på garager/carporte.

                      Anai: Havde pga. misforståelse regnet med at kat var til afstemning igen i år, men

                      da der ikke er stillet forslag tildette kan der ikke stemmes om det.

                      Så der kommer en ny indkaldelse til ekstra ordinært afdelingsmøde om

                    dette emne.

 Mødet hævet kl. 20.15, & mad serveret

 

                 Referent & Formand: Torben N. Nielsen           

 

                 Torben N.Nielsen                                   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af møde i Afdeling 14 - Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 5.

september 2017 kl. 19.00 i Gildesalen.

Til stede var Ca. 29 beboere samt Jesper Magnussen (SAB-Adm.) og Hovedbestyrelsesmedlem Carsten Rasmussen (SAB).

DAGSORDEN

Pkt. i         Valg af dirigent.

Valgt blev Carsten Rasmussen

Pkt. 2        Valg af referent.

Valgt blev Torben N. Nielsen

Pkt. 3        Valg af stemmeudvalg.

Valgt blev Gitte - Ole - Aage

Pkt. 4        Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. Beretningen enstemmigt godkendt.

Pkt. 5        Godkendelse af driftsbudget for 2018

Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.

Pkt. 6        Godkendelse af ordenreglement, blev trukket tilbage pga diskussioner om husdyr og manglende rygeforbud, tages med næste år

Pkt. 7        Orientering om regnskab 2016.

Regnskabet godkendt.

Pkt. 8        Behandling af indkomne forslag.

a.    Tilladelse til indekat? Forslag nedstemt med 10 for 16 imod 3 undlod

                                            b.Maling afkøkken og fjernelse afdørtrin? Forslag blev trukket tilbage

Pkt. 9        Valg af Medlemmer til bestyrelsen

På valg er Hardy Dahl, Janni Holm Nielsen, Begge genvalgt

Pkt. 10       Valg af suppleanter, Henriette Madsen og Joan Nielsen, begge genvalgt

Pkt. 11       Eventuelt

Lilian: efterlyste rygeforbud opretholdt som vedtaget i 2012.

Birgit: klagede over emhætter larmer, så sættes på budget i 2019

          Torben: foreslog en spis sammen/spille aften og blev enige om en månedlig

aften. Dette prøves resten af 2017

Mødet hævet kl. 20.25, & mad serveret

Referent & Formand: Torben Nielsen

 Beretning 2017

Siden sidste afdelingsmøde, har fraflytningerne været meget massive. Ved ikke hvordan vi kan stoppe denne udvikling, men håber vi ikke kommer på ghettolisten, fordi vi bestræber os på at holde en fornuftig standard og derved en billig husleje. Lige nu kører debatten meget på stigning i antallet af hjemløse i hele landet, pga. manglen på billige almene boliger.

Vi kom ud af året med et overskud på kr. 98.067,- så det må siges at være tilfredsstillende resultat. Vi fik ny legeplads til børn i alderen 0-4 år

Vi har også kæmpet for at få vores vinduer og døre i udbud, og det er nu lykkedes at få priserne hjem. Handsted Tømrer og Snedker vandt licitationen med en pris på 5.347.500,-, hvor næsthøjeste bud var 356.250,- kr dyrere.

Renoveringen forventes at starte uge 42/43 og vil tage Ca. 3,5 måned. De regner med at skulle være i lejligheden 1 dag, resten vil foregå på altanen.

Vi regner med de kan lave en opgang pr. uge.

Der kommer Rationel 3 lags energiruder i, og have/altandøren bliver med hel rude for at få så meget lys ind som muligt og der er dørbremse på så døren kan stå åben i alle stillinger. Den nye dør kommer til at åbne ud på altanen og ikke ind i stuen.

Så skal bræddevæggen ind til værelserne skiftes, med en grå beklædning og 4 værelses får nye skure på altanen.

Brystning/rækværket på altanen skal også skiftes, det bliver en galvaniseret ramme med indfarvet glas.

Vi håber at diverse tilskud falder på plads så vi ikke får husleje stigning i forbindelse med renoveringen.

Bedet ved flagstangen bliver plantet til henover efteråret, og det samme gør bedet på gavlen af nr 13.

Vi har lige nu alvorlige problemer med vandmasser såsom den megen regn, som gjorde at kælderen under 13/14 løb over. Vi var heldige at få hul igennem og slap for at hugge hele kældergangen op for reparation af rør under gulvet.

Ved opgang 3 havde vi opdaget en rottegang uden på muren ved gelænder, og fliser sank ved nedløbet. Det viste sig at være den megen regnvand som stod ovenud af nedløbet, og som rotterne fik hjælp til at skubbe cementlukningen omkring røret ud, og derved skyllede sandet væk. Dette er nu lukket igen og vi håber ikke at se mere af dette. Vi skal dog kigge på spildevands afledningen under brandvejen og græsset som er kørt i mindre rør, og som vi nok skal have sammen kørt med de store som kommunen har lavet.

Dette arbejder vi på sammen med ny indgang og beplantning ved gildesalen næste år(2018). Vi har også sat på med en multibane til diverse boldspil i 2020 og stor legeplads udskiftes i 2025. der vil også komme en udfordring med garager og Carporte i nærmeste fremtid, hvor jeg forventer vi holder en afstemning om nye/renovering eller fjernelse.

Formand for afd.14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg, 7. oktober 2016

  

Afd. 14, Ryparken Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 6. oktober 2016

Valg af dirigent Erling Weber Jensen blev valgt.

Valg af referent Erling Weber Jensen blev valgt.

Valg af formand Torben Nielsen blev valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer Gitte Dahl blev valgt for to år.

Ole Bingo blev valgt for to år.

Hardy Dahl blev valgt for et år.

Janni Nielsen blev valgt for et år.

Henriette Madsen blev valgt som 1. suppleant.

Joan Nielsen blev valgt som 2. suppleant.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R e f e r a t

af

møde i Afdeling 14 – Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 6. september 2016 kl. 19.00 i Gildesalen.

Til stede var ca. 23 beboere samt direktør Erling Weber Jensen og Hovedbestyrelsesmedlem Carsten Rasmussen (SAB).

 DAGSORDEN

Pkt. 1            Valg af dirigent.

                                            Valgt blev Carsten Rasmussen

Pkt. 2            Valg af referent.

                                            Valgt blev Torben N. Nielsen

Pkt. 3            Valg af stemmeudvalg.

                                            Valgt blev Gitte - Tina - Jan

Pkt. 4            Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

                                            Beretningen enstemmigt godkendt.

Pkt. 5            Godkendelse af driftsbudget for 2016.

                                            Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.

 Pkt. 6           Orientering om regnskab 2014.

                                            Regnskabet godkendt.

Pkt. 7            Behandling af indkomne forslag.

                      a. Tilladelse til indekat? Forslag nedstemt med 7 for 14 imod 2 undlod

                      b. Gynger og sand i sandkasse ved blok 7-8? Der bliver skiftet sand og

                      gyngestativ opsat i kombi med stor/baby gynge.

                      c. opsætning af regnvandsbeholder til toiletskyl.? for at dette skulle kunne

                       lade sig gøre, skal vand opsamles i beholdere under jord, da lyset vil

                      nedbryde/skabe alger m.m. Det vil kræve en ekstra rørføring til hver lejlighed og pumper til at levere vandet. Dette ville ifølge E.Weber være en meget kostbar   affære, og ikke muligt at give en besparelse.

                      d. Bedre rengøring af undergrundscontainere?

                      Det blev oplyst at disse rengøres den 22 i denne måned(sept) og at en årlig       rengøring foretages sidst i maj eller først i juni hvert år.

Pkt. 8            Valg af Formand

                      På valg er Torben N. Nielsen

                      Torben valgte at trække sig som formand, og der var ingen af de tilstedeværende som ønskede at opstille, så bestyrelsen blev suspenderet og SAB vil   om ca 30 dage indkalde til ekstra ordinært afdelingsmødet, hvor der vælges en ny       Formand/bestyrelse.

                                             

Pkt. 9            Eventuelt

                      Ole: ønskede oplyst hvor stor % del af fremmedsprogede som måtte være i en                       afdeling. Erling op lyste at der var ingen grænser, og at kommunen havde råderet                  over hver 4 lejemål, som belv fraflyttet.

                      Lilian: opfordrde til at vise hensyn med rygning på fælles arealer bl.a. kældergange,                        opgange m. m.

                                             

Mødet hævet kl. 21.05

 

                 Referent & Formand: Torben Nielsen           

                 Torben Nielsen                                   

                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Så gik endnu et år, og jeg må konstatere at min holdning/beslutning om snarlig tilbage træden er meget nær.

Dog vil jeg forsætte et år mere, for at afslutte vinduer/døre på havesiden, og forhåbentligt finde en fornuftig løsning på altaner. Samt udskiftning af legeplads/boldbane.

Der er store udfordinger i de kommende år, med flere skatter og afgifter, men også på renoveringssiden. Skanderborg Kommune valgte så på et byrådsmøde at vi i fremtiden skal betale for hver sin måler til vand, uden at have en, og at det skulle virke med det samme.

Da vi arbejder med budget for et år frem og en ti årsplan har det ikke været muligt at indlægge dette i budgettet og er en af årsagerne til at vi kommer ud med underskud på kr. 68.000,- i 2015

 "Skru tiden tilbage - til 1950 'erne" som køre på DR1 hvor en familie flytter enten i lejlighed eller husmandssted og lever som dengang i 1950. Det kan vi ikke, men vi kan skrue tiden tilbage, til dengang der var sammehold i afdelingen.

Hvordan opstod det? jo mange ringede på hos naboen for at låne en kop sukker, eller en sjat mælk til sovsen, og det kan godt være i ryster på hovedet af dette, men på den måde kom vi hinanden mere ved. Dette kan man ikke på Facebook eller andre sociale medier, og der findes ikke en app til bedre naboskab.

Vi lever i en tid med meget store forandringer, og ja det includerer også mange udlændinge, som bare ikke har dette med i bagagen at være social sammen med andre.

Derfor må vi aceptere disse forskelle eller også gå ind og låne en kop sukker.

Jeg ved ikke hvad der skal til, men hører gerne hvis der er nogen som kan bibringe dette til et bedre klima i Ryparken.

Kommunen har jo råderet over hver 4 lejlighed der bliver ledig, men pt. har vi 21 lejligheder som har udlændinge som lejere, så vi må jo have nået kvoten for hvor meget vi tåler.

Fraflytningerne har i år været meget massive, ca. en lejlighed hver 14 dag, og årsagen er mange ældre som ikke klarer trapperne mere, og nogle fordi lejligheden bliver for lille. Nogen vælger også at bo her, mens de bygger nyt hus, dvs et årstid så er de væk igen.

Hvordan stopper vi den udvikling?

 14 elevatorer vil koste ca. 29 mill. og skulle vi sætte en etage mere på, som kunne være med til at betale for en forbedring af Ryparken, ja så vil prisen være ca. 46 mill. ialt 75 mill.

I dag betaler vi ca 5 mill. i husleje årligt, så hold dette op mod udgiften til forbedring.

Jeg håber at SAB vil lave en ansøgning om tilskud til dette fra Landsbyggefonden og hvis dette lykkes at søge kommunen om tilladelse til en etage mere på hver blok.

 

Torben N. Nielsen

Formand f. afd. 14

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R e f e r a t

 

af

 

møde i Afdeling 14 – Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 1. september 2015 kl. 19.00 i Gildesalen.

 

 

 

Til stede var ca. 35 beboere samt direktør Erling Weber Jensen og kommunikationschef Dorthe Støve (SAB).

 

 

 

DAGSORDEN

 

Pkt. 1        Valg af dirigent.

 

                                   Valgt blev Erling Weber Jensen.

 

 

 

Pkt. 2        Valg af referent.

 

                                   Valgt blev Kurt Henriksen.

 

Pkt. 3        Valg af stemmeudvalg.

 

                                   Valg blev ikke nødvendigt.

 

Pkt. 4        Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

 

                                   Beretningen enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 5        Godkendelse af driftsbudget for 2016.

 

                                   Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.           

 

 Pkt. 6       Orientering om regnskab 2014.

 

                                   Regnskabet taget til efterretning.

 

Pkt. 7        Behandling af indkomne forslag.

 

                                   Ingen forslag modtaget.

 

Pkt. 8        Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

 

                 På valg er:

 

                 Kurt Henriksen

 

                 Abdul Mobin

 

                                   Valgt blev:

 

                                   Elise Iversen

 

                                   Anja Rohde

 

Pkt. 9        Valg af suppleanter.

 

                                   Valgt blev:

 

                                   1. suppleant : Gitte Dahl

 

                                   2. suppleant :  John Jørgensen

 

                                   3. suppleant : Ole Pedersen

 

Pkt. 10      Eventuelt.

 

                                   Følgende blev omtalt:

 

  1. Dirigenten orienterede om muligheden for, at vedligeholdelsesudgifter for beboere kan indgå som skattefradrag på selvangivelsen i 2015. Bestyrelsen blev opfordret til igen at overveje isoleringen af bygningerne i hele afdelingen i forbindelse med renoveringen af vinduer og døre, herunder også loftet i Gildesalen.

 

 

 

Mødet hævet kl. 20.05

 

 

 

                 Formand: Torben Nielsen        Referent: Kurt Henriksen

 

                 Torben Nielsen                                  Kurt Henriksen

 

                                  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af afdelingsmøde i Ryparken tirsdag den 2. september 2014

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

Valgt blev Svend Brammer

2. Valg af referent

Valgt blev Kurt Henriksen

3. Valg af stemmeudvalg

Valgt blev Henriette, oTove og Kenneth

4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

Godkendt

5. Godkendelse af driftsbudget for 2015

Godkendt

6. Orientering om regnskabet for 2013

Taget til efterretning

7. Behandling af indkomne forslag: Der blev stillet 2 forslag:

Er der grænser for indflytning af beboere af anden etnisk oprindelse end dansk.

Formanden oplyste, at sådanne grænser ikke findes, idet SAB´s politik på dette område går ud på, at alle - uanset oprindelse - er velkommen som lejere i SAB

Muligheden for at isolere bebyggel­sens ydervægge.

Formanden oplyste, at vi afventer nærmere prioriteringer af de samlede ønsker til forbedringer.

8. valg af formand (Torben modtager genvalg)

Torben blev genvalgt med akklamation.

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Aksel Jørgensen. Ønsker ikke genvalg. Erstattes af Kenneth.

Hardy Dahl (indtrådt i best. efter Tove) Genvalgt.

9. Valg af suppleanter Valgt blev Abdul Mobin Mobin, Lilli Nielsen og Axel Jørgensen.

10. Eventuelt

Kenneth rejste spørgsmålet om, at udsende dagsordener, almene informationer o.l. i en engelsksproget udgave til ikke danske beboere.

Bestyrelsen tager emnet op til overvejelse.

Mødet sluttede kl. 20.15

Formandsberetning 2014 

V:i kom ud af 2013 med et mindre overskud på kr. 165.734,-som er overført til planlagt vedligeholdelse.

12013 har vi fået ny Restaffaldsbeholder ved nr. 12, som gør at vi kan have 14 dages tømning, hvilket skulle give en besparelse da vi halverer tømningerne. Vores containergård er blevet godkendt af Reno-syd, således at vi bliver forgangsmodel for andre boligforeningsafdelinger . Vi er blevet færdige med klinker på kældergangene, så nu skulle det være til at holde, og se pænt ud. Vi har også fået automatisk lys i kældre og opgange som skulle give en besparelse.

Vi har gang i renoverings eller udskiftningsforslag på garager og carporte, og så arbejdes der med en 5 års plan for Ryparken, for hvilke ting vi skal have med i en renovering afaltaner, stuevinduer m.m. Alt dette er blevet til efter vi lavede et beboer spørgeskema, og en workshop, som var godt besøgt, og der kom rigtigt mange gode forslag til Ryparken i fremtiden. Det skulle gerne være færdigt inden året er omme, så Hovedforeningen og inspektøren kan gennemgå forslagene, og få udarbejdet en renoveringsplan, hvor vi kan opnå størst muligt tilskud til, og vi kan få Ryparken op til dagens standard så det bliver eftertragtet at bo i Ryparken.

Parkering under festival, var særdeles kaotisk i sidste år, men vores nye skilte virkede åbentbart, idet der ikke var optaget hele tiden, men at vi havde pladser til vores biler. Der var dog enkelte som ikke respekterede vores forbud, men alt i alt gik det fornuftigt i år.

Spørgeskemaet var godt på mange måder, bl.a. ved at få beboere i tale, således at vores hobbyklub som blev nedlagt, kunne erstattes med aktive beboere, som godt vil lave nogle af aktivitteme, så vi ikke helt går i stå. Jeg synes vi har lagt et godt program for resten af året, med Børnedisko, voksenfest, forhåbentlig også juletræ, i husker det selv fra i var børn, og bankospil.

Vi har indkøbt en popcornmaskine, og ser på større køleskab til drikkevarer i gildesalen, Dette vil vi forsætte med til udgangen af 2015, så evalueres det hele, og er det ikke lykkedes os at få flere aktivitteter til at fungerer så lukker vi ned, og må nøjes.

Så jeg vil gerne opfordre alle til at være aktive i de ting vi har sat i gang, så vi får et godt sammenhold i Ryparken, og kan hjælpe hinanden.

Antenne regnskabet udviser et underskud på kr. 52.258,-som skal dækkes ind. Dette skyldes at vi gennem mange år har betalt for lidt i antennebidrag, men også at der ikke er medregnet det årlige administrationsgebyr på. 5.250,-så for at indhente det tabte, må prisen desværre sættes til kr. 223,-for lille pakke kr. 381,-for mellem pakken og kr. 499,-for den store pakke. Til gengæld er husleje indekset faldet, mens prisindekset er steget,

Udarbejdet af: Formand Torben N. Nielsen

d. 2 september 2013.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------