Afdelingsmøde 14

Skanderborg, 7. oktober 2016

  

Afd. 14, Ryparken Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 6. oktober 2016

Valg af dirigent Erling Weber Jensen blev valgt.

Valg af referent Erling Weber Jensen blev valgt.

Valg af formand Torben Nielsen blev valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer Gitte Dahl blev valgt for to år.

Ole Bingo blev valgt for to år.

Hardy Dahl blev valgt for et år.

Janni Nielsen blev valgt for et år.

Henriette Madsen blev valgt som 1. suppleant.

Joan Nielsen blev valgt som 2. suppleant.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R e f e r a t

af

møde i Afdeling 14 – Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 6. september 2016 kl. 19.00 i Gildesalen.

Til stede var ca. 23 beboere samt direktør Erling Weber Jensen og Hovedbestyrelsesmedlem Carsten Rasmussen (SAB).

 DAGSORDEN

Pkt. 1            Valg af dirigent.

                                            Valgt blev Carsten Rasmussen

Pkt. 2            Valg af referent.

                                            Valgt blev Torben N. Nielsen

Pkt. 3            Valg af stemmeudvalg.

                                            Valgt blev Gitte - Tina - Jan

Pkt. 4            Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

                                            Beretningen enstemmigt godkendt.

Pkt. 5            Godkendelse af driftsbudget for 2016.

                                            Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.

 Pkt. 6           Orientering om regnskab 2014.

                                            Regnskabet godkendt.

Pkt. 7            Behandling af indkomne forslag.

                      a. Tilladelse til indekat? Forslag nedstemt med 7 for 14 imod 2 undlod

                      b. Gynger og sand i sandkasse ved blok 7-8? Der bliver skiftet sand og

                      gyngestativ opsat i kombi med stor/baby gynge.

                      c. opsætning af regnvandsbeholder til toiletskyl.? for at dette skulle kunne

                       lade sig gøre, skal vand opsamles i beholdere under jord, da lyset vil

                      nedbryde/skabe alger m.m. Det vil kræve en ekstra rørføring til hver lejlighed og pumper til at levere vandet. Dette ville ifølge E.Weber være en meget kostbar   affære, og ikke muligt at give en besparelse.

                      d. Bedre rengøring af undergrundscontainere?

                      Det blev oplyst at disse rengøres den 22 i denne måned(sept) og at en årlig       rengøring foretages sidst i maj eller først i juni hvert år.

Pkt. 8            Valg af Formand

                      På valg er Torben N. Nielsen

                      Torben valgte at trække sig som formand, og der var ingen af de tilstedeværende som ønskede at opstille, så bestyrelsen blev suspenderet og SAB vil   om ca 30 dage indkalde til ekstra ordinært afdelingsmødet, hvor der vælges en ny       Formand/bestyrelse.

                                             

Pkt. 9            Eventuelt

                      Ole: ønskede oplyst hvor stor % del af fremmedsprogede som måtte være i en                       afdeling. Erling op lyste at der var ingen grænser, og at kommunen havde råderet                  over hver 4 lejemål, som belv fraflyttet.

                      Lilian: opfordrde til at vise hensyn med rygning på fælles arealer bl.a. kældergange,                        opgange m. m.

                                             

Mødet hævet kl. 21.05

 

                 Referent & Formand: Torben Nielsen           

                 Torben Nielsen                                   

                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Så gik endnu et år, og jeg må konstatere at min holdning/beslutning om snarlig tilbage træden er meget nær.

Dog vil jeg forsætte et år mere, for at afslutte vinduer/døre på havesiden, og forhåbentligt finde en fornuftig løsning på altaner. Samt udskiftning af legeplads/boldbane.

Der er store udfordinger i de kommende år, med flere skatter og afgifter, men også på renoveringssiden. Skanderborg Kommune valgte så på et byrådsmøde at vi i fremtiden skal betale for hver sin måler til vand, uden at have en, og at det skulle virke med det samme.

Da vi arbejder med budget for et år frem og en ti årsplan har det ikke været muligt at indlægge dette i budgettet og er en af årsagerne til at vi kommer ud med underskud på kr. 68.000,- i 2015

 "Skru tiden tilbage - til 1950 'erne" som køre på DR1 hvor en familie flytter enten i lejlighed eller husmandssted og lever som dengang i 1950. Det kan vi ikke, men vi kan skrue tiden tilbage, til dengang der var sammehold i afdelingen.

Hvordan opstod det? jo mange ringede på hos naboen for at låne en kop sukker, eller en sjat mælk til sovsen, og det kan godt være i ryster på hovedet af dette, men på den måde kom vi hinanden mere ved. Dette kan man ikke på Facebook eller andre sociale medier, og der findes ikke en app til bedre naboskab.

Vi lever i en tid med meget store forandringer, og ja det includerer også mange udlændinge, som bare ikke har dette med i bagagen at være social sammen med andre.

Derfor må vi aceptere disse forskelle eller også gå ind og låne en kop sukker.

Jeg ved ikke hvad der skal til, men hører gerne hvis der er nogen som kan bibringe dette til et bedre klima i Ryparken.

Kommunen har jo råderet over hver 4 lejlighed der bliver ledig, men pt. har vi 21 lejligheder som har udlændinge som lejere, så vi må jo have nået kvoten for hvor meget vi tåler.

Fraflytningerne har i år været meget massive, ca. en lejlighed hver 14 dag, og årsagen er mange ældre som ikke klarer trapperne mere, og nogle fordi lejligheden bliver for lille. Nogen vælger også at bo her, mens de bygger nyt hus, dvs et årstid så er de væk igen.

Hvordan stopper vi den udvikling?

 14 elevatorer vil koste ca. 29 mill. og skulle vi sætte en etage mere på, som kunne være med til at betale for en forbedring af Ryparken, ja så vil prisen være ca. 46 mill. ialt 75 mill.

I dag betaler vi ca 5 mill. i husleje årligt, så hold dette op mod udgiften til forbedring.

Jeg håber at SAB vil lave en ansøgning om tilskud til dette fra Landsbyggefonden og hvis dette lykkes at søge kommunen om tilladelse til en etage mere på hver blok.

 

Torben N. Nielsen

Formand f. afd. 14

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R e f e r a t

 

af

 

møde i Afdeling 14 – Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 1. september 2015 kl. 19.00 i Gildesalen.

 

 

 

Til stede var ca. 35 beboere samt direktør Erling Weber Jensen og kommunikationschef Dorthe Støve (SAB).

 

 

 

DAGSORDEN

 

Pkt. 1        Valg af dirigent.

 

                                   Valgt blev Erling Weber Jensen.

 

 

 

Pkt. 2        Valg af referent.

 

                                   Valgt blev Kurt Henriksen.

 

Pkt. 3        Valg af stemmeudvalg.

 

                                   Valg blev ikke nødvendigt.

 

Pkt. 4        Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

 

                                   Beretningen enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 5        Godkendelse af driftsbudget for 2016.

 

                                   Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.           

 

 Pkt. 6       Orientering om regnskab 2014.

 

                                   Regnskabet taget til efterretning.

 

Pkt. 7        Behandling af indkomne forslag.

 

                                   Ingen forslag modtaget.

 

Pkt. 8        Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

 

                 På valg er:

 

                 Kurt Henriksen

 

                 Abdul Mobin

 

                                   Valgt blev:

 

                                   Elise Iversen

 

                                   Anja Rohde

 

Pkt. 9        Valg af suppleanter.

 

                                   Valgt blev:

 

                                   1. suppleant : Gitte Dahl

 

                                   2. suppleant :  John Jørgensen

 

                                   3. suppleant : Ole Pedersen

 

Pkt. 10      Eventuelt.

 

                                   Følgende blev omtalt:

 

  1. Dirigenten orienterede om muligheden for, at vedligeholdelsesudgifter for beboere kan indgå som skattefradrag på selvangivelsen i 2015. Bestyrelsen blev opfordret til igen at overveje isoleringen af bygningerne i hele afdelingen i forbindelse med renoveringen af vinduer og døre, herunder også loftet i Gildesalen.

 

 

 

Mødet hævet kl. 20.05

 

 

 

                 Formand: Torben Nielsen        Referent: Kurt Henriksen

 

                 Torben Nielsen                                  Kurt Henriksen

 

                                  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af afdelingsmøde i Ryparken tirsdag den 2. september 2014

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

Valgt blev Svend Brammer

2. Valg af referent

Valgt blev Kurt Henriksen

3. Valg af stemmeudvalg

Valgt blev Henriette, oTove og Kenneth

4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

Godkendt

5. Godkendelse af driftsbudget for 2015

Godkendt

6. Orientering om regnskabet for 2013

Taget til efterretning

7. Behandling af indkomne forslag: Der blev stillet 2 forslag:

Er der grænser for indflytning af beboere af anden etnisk oprindelse end dansk.

Formanden oplyste, at sådanne grænser ikke findes, idet SAB´s politik på dette område går ud på, at alle - uanset oprindelse - er velkommen som lejere i SAB

Muligheden for at isolere bebyggel­sens ydervægge.

Formanden oplyste, at vi afventer nærmere prioriteringer af de samlede ønsker til forbedringer.

8. valg af formand (Torben modtager genvalg)

Torben blev genvalgt med akklamation.

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Aksel Jørgensen. Ønsker ikke genvalg. Erstattes af Kenneth.

Hardy Dahl (indtrådt i best. efter Tove) Genvalgt.

9. Valg af suppleanter Valgt blev Abdul Mobin Mobin, Lilli Nielsen og Axel Jørgensen.

10. Eventuelt

Kenneth rejste spørgsmålet om, at udsende dagsordener, almene informationer o.l. i en engelsksproget udgave til ikke danske beboere.

Bestyrelsen tager emnet op til overvejelse.

Mødet sluttede kl. 20.15

Formandsberetning 2014 

V:i kom ud af 2013 med et mindre overskud på kr. 165.734,-som er overført til planlagt vedligeholdelse.

12013 har vi fået ny Restaffaldsbeholder ved nr. 12, som gør at vi kan have 14 dages tømning, hvilket skulle give en besparelse da vi halverer tømningerne. Vores containergård er blevet godkendt af Reno-syd, således at vi bliver forgangsmodel for andre boligforeningsafdelinger . Vi er blevet færdige med klinker på kældergangene, så nu skulle det være til at holde, og se pænt ud. Vi har også fået automatisk lys i kældre og opgange som skulle give en besparelse.

Vi har gang i renoverings eller udskiftningsforslag på garager og carporte, og så arbejdes der med en 5 års plan for Ryparken, for hvilke ting vi skal have med i en renovering afaltaner, stuevinduer m.m. Alt dette er blevet til efter vi lavede et beboer spørgeskema, og en workshop, som var godt besøgt, og der kom rigtigt mange gode forslag til Ryparken i fremtiden. Det skulle gerne være færdigt inden året er omme, så Hovedforeningen og inspektøren kan gennemgå forslagene, og få udarbejdet en renoveringsplan, hvor vi kan opnå størst muligt tilskud til, og vi kan få Ryparken op til dagens standard så det bliver eftertragtet at bo i Ryparken.

Parkering under festival, var særdeles kaotisk i sidste år, men vores nye skilte virkede åbentbart, idet der ikke var optaget hele tiden, men at vi havde pladser til vores biler. Der var dog enkelte som ikke respekterede vores forbud, men alt i alt gik det fornuftigt i år.

Spørgeskemaet var godt på mange måder, bl.a. ved at få beboere i tale, således at vores hobbyklub som blev nedlagt, kunne erstattes med aktive beboere, som godt vil lave nogle af aktivitteme, så vi ikke helt går i stå. Jeg synes vi har lagt et godt program for resten af året, med Børnedisko, voksenfest, forhåbentlig også juletræ, i husker det selv fra i var børn, og bankospil.

Vi har indkøbt en popcornmaskine, og ser på større køleskab til drikkevarer i gildesalen, Dette vil vi forsætte med til udgangen af 2015, så evalueres det hele, og er det ikke lykkedes os at få flere aktivitteter til at fungerer så lukker vi ned, og må nøjes.

Så jeg vil gerne opfordre alle til at være aktive i de ting vi har sat i gang, så vi får et godt sammenhold i Ryparken, og kan hjælpe hinanden.

Antenne regnskabet udviser et underskud på kr. 52.258,-som skal dækkes ind. Dette skyldes at vi gennem mange år har betalt for lidt i antennebidrag, men også at der ikke er medregnet det årlige administrationsgebyr på. 5.250,-så for at indhente det tabte, må prisen desværre sættes til kr. 223,-for lille pakke kr. 381,-for mellem pakken og kr. 499,-for den store pakke. Til gengæld er husleje indekset faldet, mens prisindekset er steget,

Udarbejdet af: Formand Torben N. Nielsen

d. 2 september 2013.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------