Afdelingsmøde 15

Referat af afdelingsm øde i Egevang

Den 27. september 2017 kl. 19 i vaskehuset

Antal fremmødte: 21 beboere samt Erling fra administrationen..

Dagsorden

1.    Valg afdirigent

2.    Valg af referent

3.    Valg af stemmeudvaig

4.    Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

5.    Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2018

6.    Orientering om regnskab 2016

7.    Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement

8.    Behandling af indkomne forslag.

9.    Valg af formand. På valg er Gunvor Uth

10.Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg er Iben Ann

Rasmussen.

11.Valg af suppleanter

12.Valg Eventuelt.

Formand Gunvor Uth bød velkommen og fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent.

Ad 1.  Valg af dirigent

Erling Weber blev valgt og fastslog herefter, at mødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. Ovenstående dagsorden blev godkendt af mødedeltagerne.

Ad 2.  Valg af referent 
Iben blev valgt.

Ad 3.  Valg af stemmeudvalq 
Erling og John blev valgt

Ad 4. Fremlæqqelse af beretninq for perioden siden sidste møde

Gunvor udtrykte glæde over, at i alt 15 husstande havde valgt at deltage i mødet og fremlagde herefter beretningen, der bla. omhandlede de opgaver, der var blevet løst siden sidste afdelingsmøde. Der har været 5 års eftersyn af vinduer og havedøre. Der er opsat stikkontakt i vaskehuset. Overdækningen ved vaskehus fornyet. Karnaptagene og taget på garagerne er udskiftet.

Traditionen tro afholdt afdelingen anden weekend i maj "store oprydningsdage", da der var en container til storskrald.

Tak til udvalget for en god sommerfest.

Hegnet ved mosen skulle renoveres i 2017, men en stor del af græsarealet har været for vådt. Vi blev af kommunen pålagt at rensen grøften. Det kostede kr. 28.000. Hegnet gås efter så snart det er muligt.

I 2018 skal der laves separation af regnvand og spildevand. Det er et lovkrav. I 2019 bliver el-nettet i afdelingen renoveret.

Gunvor opfordrede til, at vasketøjet blev fjernet tirsdag aften, så rengøringen kan komme til onsdag morgen.

Der er et parkeringsproblem i afdeling. Parkering skal foregå på de afmærkede pladser. De gule striber på kantstenen skal males op igen.

Der er eftersyn af karnapperne 3. november. Der kommer nærmere besked

Endvidere blev der opfordret til, at man sørger for at legetøj flyttes fra græsarealet, så gårdmanden ikke skal flytte det inden græsslåning.

Hovedbestyrelsen holder rundtur til afdelingerne den 30. september. Og besøger Egevang mellem kl. 10 og 10.15.

Der var lidt debat om spildevands separationen, da flere mente, at alle forberedelserne er lavet og det alene er et spørgsmål om tilslutning fra pumpebrønd til vejen. Der var ligeledes spørgsmål om, hvornår der blev gjort noget ved de problemer, der stadig var ved nogle havedøre og vinduer.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PVplan for 2018

Erling gennemgik driftsbudget og PV plan. Efter nogle enkelt uddybende spørgsmål og kommentarer blev budgettet godkendt. Vagn ønskede oplyst, om han kunne få en støjmur op mod Vroldvej. Erling mente ikke umiddelbart, det var muligt, men vifle iværksætte ekstraordinær undersøgelse af støjgenerne og derefter kan der tages stilling til det. Det er også muligt, at de kommende hastighedsnedsættende foranstaltninger på Vroldvej ændrer på støjniveauet.

Der blev herefter orienteret om antennebudgettet. Efter de nye regler kan man melde sig ud af antenneforeningen og vælge en anden udbyder.

Ad 6 Orientering om regnskab 2016.

Erling orienterede om regnskabet 2016. Der har været nogle pæne besparelser på bla. forsikringer. El afgiften har været mindre, færre udgifter til vasken og bestyrelsen har også brugt færre penge. Og renteindtægten har været større end budgetteret.

Ad 7 Godkendelse af Bestyrelsen forslag til nyt ordensreglement

Det fremsendte forslag til ordensreglement er en udløber af et projekt hovedbestyrelsen har sat i gang. Afdelingsbestyrelserne har efterfølgende haft mulighed for at komme med ændringsforslag.

Forslaget blev vedtaget efter lidt debat om, hvad man selv må lave og hvornår der feks. skal en elektriker eller en autoriseret VVS ind over. Man skal også huske at eventuelle skader på indbo skal dækkes af beboerens forsikring.

Ordensreglementet blev godkendt.

Ad 8 indkomne forslag

Der var indkommet følgende forslag fra afdelingsbestyrelsen:

"Ved overgangen til marken, sættes der en låge op med PRIVAT. Da vi synes, at det vil være en skam at lukke helt af, da der er flere af vores beboere, der bruger overgangen. Dette for at minimere uhensigtsmæssig færdsel i vores område."

Der var delte meninger i forsamlingen. Og der er ikke enighed om problemets omfang.

Erling foreslog, at forslaget blev trukket. Da vi først skal have løst problemerne med, at der står blank vand på en del af græsplænen ned mod mosen. Der skal muligvis ske

yderligere oprensning af mosen. Når problemerne omkring mosen er løst. Kan vi finde ud om der skal laves en bro. Vi skal måske i kontakt med øvrige lodsejere.

Forslaget blev trukket.

Ad 9 Valq afformand

Gunvor Uth blev valgt for 2 år.

Ad 1 0 valq af medlem til afdelinqsbestyrelsen

Stine blev valgt.

Ad 11 valci af Suppleanter

Astrid blev valgt som første suppleant og Knud som anden suppleant.

Ad 12 Eventuelt

Ann orienterede om en række forslag/ideer der er fremkommet i forbindelse med sommerfesten.

Man vil gerne have en petanquebane, Kroifbane, plader på loftet i tørrerummet for at forbedre akustikken, og bedre lys. Gert og Knud sætter hylder op, over skraldespand, over vasken og evt. på væggen, hvor uret sidder. Fast service bestik; tallerkener, glas Astrid er kommet med noget, kasse til glemt tøj, der så kan afleveres til genbrug en gang i kvartalet, man kunne måske plante pil i det fugtige område og bruge pilen til pileflet, og lave det som en aktivitet, ønske om at så sommerblomster,

Erling gjorde opmærksom på, at det kunne blive dyrt at anlægge petanque bane og Kroifbane. De øvrige ting kan der findes penge til.

Derudover orienterede Gunvor om en skrivelse fra Stine, der bla. ønskede at vide, hvad viceværtens opgaver var, da de grønne områder og gangarealer virkede lidt forsømte.

Erling besvarede spørgsmålet, der er afsat 7,5 time ugentligt i afdelingen. Men der har været et problem med 2 langtidssyge og 2 på kursus.

Omkring hækklipning, der indkøbt en stor hækklipper, som desværre fik en skade og det tog 3 uger at få en reservedel, det medførte så forsinkelser. Endvidere er hækklipningen en arbejdsopgave, der giver mange skader på mandskabet.

Der blev en del debat omkring vaskehuset og hvornår der blev gjort rent. Aftalen lyder på, at det er onsdag morgen og derfor skal tøjet, i tørrerummet tages ned inden de kommer. Problemet er, at de kommer på andre tidspunkter og flere beboere har bemærket, at de

ofte kun er der et kvarter. Erling vil tage fat i rengøringsfirmaet Der skal muligvis findes et andet.

Gitte vil gerne mindes om, hvornår container kommer om foråret. Det er anden weekend i maj. Gitte ønsker et bedre tørrestativ til vaskehuset, da hun mener, det indkøbte er elendigt.

Der blev nedsat følgende aktivitetsudvalg: Vagn, Louise, Stine, Gert. Torben ønsker besked om, hvornår der opsættes hylder.

Der blev talt om fugtproblemet i nogle af garagerne, pudset falder ned. Erling foreslog, at der blev sørget for en ekspertvurdering af problemet.

Ovenstående referat af afdelingsmøde i afdeling 15, Egevang den 27. september 2017 godkendes hermed.

Skanderborg, den Skanderborg, den 3.10. 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i Egevang

Den 22.september, kl. 19 i vaskehuset 

 

Antal fremmødte: 22 beboere samt Dorthe og Jesper fra administration.

 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmeudvalg

4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2017

6. Orientering om regnskab 2015

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ann Lund

9. Valg af suppleanter

10. Valg Eventuelt

  

Formand Gunvor Uth bød velkommen og fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent og referent.

 Ad 1. Valg af dirigent

 Svend Aage blev valgt og fastslog herefter, at mødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. Ovenstående dagsorden blev godkendt af mødedeltagerne.

 Ad 2. Valg af referent

 Iben blev valgt.

 Ad 3. Valg af stemmeudvalg

 Frank, John og Niels blev valgt.

 Ad 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

 Gunvor udtrykte glæde over, at i alt 15 husstande havde valgt at deltage i mødet og fremlagde herefter beretningen, der bl.a. omhandlede de opgaver, der var blevet løst siden sidste afdelingsmøde. Trapperne mod det grønne område er blevet istandsat, der bestilt ny dør til vaskehuset. Hækken ud til Vroldvej ved indkørslen til Egevang er beskåret, men det er nødvendigt med yderligere beskæring for at bedre udsynet ved udkørsel.  Udskiftning af karnap tagene er begyndt. 

 Traditionen tro afholdt afdelingen anden weekend i maj ”store oprydningsdage”, da der var en container til storskrald.

 Der er afholdt en rigtig god sommerfest den. 10. september, der var stor opbakning til dette arrangement. Tak til udvalget.

 Det blev oplyst, at der er justering af varmtvandsvekslere den 6. oktober 2016.

 Ved den årlige markvandring i april måned, så vi bl.a. på fugtskader i garagerne. Det er svært og kostbart at få lavet en permanent løsning. Det er ikke tilstrækkeligt at udbedre skaderne på pudset .I løbet af kort tid vil det falde af igen. Det frarådes at dække skaderne med træplader, da det kun spærrer fugten inde i murværket. Under markvandringer så vi også på hegnet ved søen, og den jordvold, der er foran hegnet. Hegnet repareres i 2017, ligesom støttemuren ved nr. 20 skal oprettes, og så bliver der monteret en stikkontakt i vaskehuset.

 Der var efterfølgende en god debat om beretningen, hvor især jordvolden fik mange kommentarer med på vejen. Det kom frem at ca. 2/3 af vådområdet tilhører Egevang og derfor kan vi ikke bare bede kommunen sørge for oprensning af afvandingen fra området. Der blev talt om at så blomster på jordvolden, så der var andet end græs og ukrudt.

 Vi har rotter i området, kan vi få rottefælder med pigge til kloakken.  Eller skal afdelingen investere i el-rottefælder, prisen undersøges.

 Det blev pointeret, at der ikke må fodres fugle, katte eller pindsvin i området, da det tiltrækker rotterne.

 Herefter blev beretningen godkendt.

  Ad 5. Godkendelse af driftsbudget med til hørende PV-plan for 2017

 Dorthe gennemgik budgettet, og oplyste at der er afsat færre timer til gårdmanden end tidligere. Der var forskellige spørgsmål og debat omkring budgettet, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

 Der blev orienteret om antennebudgettet. Antenneudgifterne stiger med 25 kr. pr. lejermål.

 Ad 6 Orientering om regnskab 2015.

  Iben havde påtaget sig at orientere om regnskabet og valgte at lægge ud med at spørge om der var spørgsmål til regnskabet, for hun mente, at posterne var forklaret i forbindelse med budgetgennemgangen, da der ikke var spørgsmål, valgte hun at gøre opmærksom på et enkelt punkt, som af og til debatteres i afdelingen, tab ved fraflytning og hvor dyrt det kan blive for afdelingen. Efter gældende regler henlægges der på Konto 123 hvert år 322 kr. pr lejemål til en fond, som skal dække tab ved fraflytning ud over 8.940 kr.

 Ad 7 Indkomne forslag

 Der var indkommet nedenstående forslag:

 1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen

  ”På budgettet er der afsat penge til renovation af el i 2016. Da det vil tage 12 år få alle boliger renoveret foreslår bestyrelsen følgende.

 1. Alle boliger renoveres på en gang. Dette betyder en lejeforhøjelse på ca. 240 kr. pr. måned pr. bolig. Den endelig pris pr. hustand vil være ca. 37.500 kr. opstart i 2017 (priserne er fra 2016)

 2. Alle boligerne renoveres i 2018. Vi har en del penge på vedligeholdelseskontoen. Der vil så først, komme en huslejestigning i 2025. Hvor vi står til nye badeværelser.

 3. Vi starter med at betale 75 kr. pr. måned med første afdrag pr. 1. januar 2017. Der vil så allerede nu blive afsat penge til 2025, så huslejestigningen til den tid bliver stærkt formindsket”

 Efter en længere debat omkring ovennævnte og afstemning, hvor punkterne blev behandlet et for et. Var der flertal for at benytte pkt. 3 opsparings/henlæggelsesmodellen og man accepterede således en huslejestigning pr. 1. januar 2017 på 75 kr. 

 2.  forslag fra John i nr. 10:

 ”At der i vaskehuset ophænges en reservations liste til brug af borde og stole, således at man ikke står med håb/forventning om at kunne bruge dem og de så ikke er her. Fremsendt af John nr. 10”.

 Forslaget blev vedtaget. Det vil sige, der ophænges en liste eller en kalender i vaskehuset til reservation af borde og stole.

  3. Forslag fra Knud:

 ”Da der er nogle der lystig låner vores borde og stole ud af afdelingen og andre der pænt forespørger om det og får et klart nej til det, så synes jeg det her på sin plads, at vi her bliver enige om en fast retningslinje om dette med udlån af vores ting her i afdelingen til andre uden for afdelingen. Fremsendt af Knud nr. 3”

 Gert bad om, at det kom til at hedde ”stole, borde og køleskab må ikke fjernes fra Egevang.”.

 Der var enighed om, at bestyrelsen udarbejder et opslag/meddelelse til beboerne om, at tingene kan benyttes i Egevang, men under ingen omstændigheder lånes ud afdelingen.

 Ad 8. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På Valg Ann Lund.

Ann Lund blev genvalgt.

 Ad 9. Valg af suppleanter

Astrid og Knud blev valgt.

 Ad 10. Eventuelt

 

Under eventuelt blev bålpladsen og mulighederne for indkøb af et bål fad i et stativ, og hvis stenene ikke kan fjernes at der indkøbes nogle taburetter.

Der var ingen protester, da Ann foreslog, at vi laver en arbejdsweekend til renovering af bålpladsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af afdelings møde. d. 24.09.15

 

Antal fremmødte, 24 beboere og Dorthe fra hovedbestyrelsen. Formand Gunvor Uth bød velkommen og der blev valgt dirigent og referent. Valg af dirigent blev Dorthe fra hovedbestyrelsen. Valg af referent blev Ann. Valg af stemme udvalg blev Thorben-Louise-Gert.

 

Fremlæggelse fra sidste møde. Gunvor kunne fortælle, at alt gik godt. Køkkenerne er der nu kommet styr på. Legepladsen er blevet lavet. Men at det var dyrere end beregnet. Og der ser ud til at rotterne er blevet bekæmpet, skulle man mod forventning se nogle, bedes du ringe til kontoret.

 

Kirkestien er fyld op og det er vejen til gamle bålplads også. Der er blevet ryddet op på den gamle bålplads. Så husk der må kun at smides haveaffald og helst i bunken. Karnap tagene er der ved at blive indhentet tilbud på. Og forventes lavet i 2016. Driftsbudgettet blev godkendt det gik stille og roligt, der er blevet lagt 10.000 kr. af til fest udvalget og det blev alle meget glade for. Overskuddet bliver regnet med 16. 17.18 Ved indkommende forslag var der kommet et fra bestyrelsen. El arbejde ved hustand. Og oprettelse af yousee da der kommer frit valg næste år. Ang. El, skal det undersøges nærmere, da Lisbeth kunne fortælle, at der skal laves nye el tavler, i hvert husstand i 2020. Og derfor, vil der blive indkaldt til ekstra ordinært møde omkring dette. Ang. Antenneforeningen skal vi møde op til deres årlige møde for at stemme. Vaskehuset. Ved mangel af diverse sæber hvem fylder op? Beboerne, vil gerne have små tørrestativer indkøbt til strømper og lignende der ikke fylder meget.

 

Aktivitetsudvalget blev Louise-Lisbeth-Vagn-Gitte. Sommerfesten vil blive afholdt den 2 weekend I september.

 

Der vil komme sedler ud 14 dage før container ankommer.

 

Det var et meget behageligt møde med, godt tone og orden og hyggeligt samvær bagefter.

 

På valg var Knud og Gunvor.

 

Gunvor fortsætter og Iben kom ind i stedet for Knud.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Referat af afdelingsmøde i Egevang

Den 18. september 2014 kl. 19 i vaskehuset

Antal fremmødte: 27 beboere, Mona og Allan fra Hovedbestyrelsen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmeudvalg

 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2015

 6. Orientering om regnskab 2013

 7. Behandling af indkomne forslag.

 8. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ann Lund

 9. Valg af suppleanter

 10. Valg Eventuelt

   

Formand Gunvor Uth bød velkommen og fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent og referent.

Ad 1. Valg af dirigent

Stine blev valgt, og fastslog herefter, at mødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.

Ad 2. Valg af referent

Iben blev valgt.

Ad 3. Valg af stemmeudvalg

John, Palle og Torben blev valgt.

Ad 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

Gunvor udtrykte glæde over, at i alt 18 husstande havde valgt at deltage i mødet.

Af beretningen fremgik, at økonomien i afdelingen er stabil. Bl.a. hviler vaskehuset i sig selv. I det forløbne år har bestyrelsen talt meget om problemer omkring almindelig vedligeholdelse af køkkener efter at nogle beboere efter råderetsreglerne har udskiftet køkkener. I den forbindelse har der været/er en tilbagevende diskussion om betaling af el arbejdet, da nogle selv har betalt en del her af og andre har fået det refunderet af foreningen/afdelingen. Skal der sættes penge af til vedligeholdelse af køkkener?

Traditionen tro afholdt afdelingen anden weekend i maj "store oprydningsdage", da der var en container til storskrald.

I forbindelse med festivalen har vi haft problemer med festivalgæster, der ikke har tilknytning til afdeling parkerer i afdelingen. Torben har lovet, at kontakte festivalen omkring skiltning.

Aktivitetsudvalget har afholdt sommerfest og julefrokost. Vi skal have en diskussion om finansiering af disse aktiviteter.

Foreningen har fået ny inspektør, Ole Høj, som vi byder velkommen. Afdelingsbestyrelsen inviterer Ole til et møde.

Bestyrelsen har deltaget i et ekstraordinært repræsentantskabsmøde om fælles venteliste med midtjysk boligselskab. Forslaget blev forkastet.

Herefter var der livlig debat om beretningen. Det helt store emne var køkken­udskiftningerne, idet der blandt beboerne er store frustrationer og usikkerhed om, hvordan sagerne er blevet behandlet. Det kom bl.a. frem at beboere i Egevang oplever, at administrationen har et troværdighedsproblem, idet man ikke følger godt nok op på henvendelser hverken fra beboere eller afdelingsbestyrelse.

Mona opfordrede bestyrelsen til at sende mail til Erling og Ole omkring ovennævnte problemer.

Der blev spurgt til bålpladsen og svaret var, at den laves i løbet af efteråret.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 5. Godkendelse af driftsbudget med til hørende PV-plan for 2015

Budgettet blev gennemgået og udløste en del spørgsmål bl.a. om administrationsbidraget størrelse, administrationsbidraget udgør kr. 3200 pr. lejemål (gælder for samtlige lejemål i SAB) og dækker udgifter til administration i hele foreningen. Der blev også spurgt til 10 årsplanen og hvorfor den ikke var udsendt til alle beboere. Allan oplyste, at det skyldtes edb problemer, at den ikke var kommet ud. Beboerne udtrykte også ønske om at få det detaljerede budget med noter. Også under dette punkt var der diskussion om almindelig vedligeholdelse af køkkener kontra udskiftning. Og om hvad konto 116.1 Almindelig vedligeholdelse bruges til, det er bl.a. beplantning, el og belysning diverse installationer (f.eks. en pakning i en vandhane, ventil på en radiator, m.v.), reparation af vinduer og døre.

Efter skriftligt afstemning blev budgettet godkendt med 26 stemmer for og 10 imod.

Ad 7 Indkomne forslag

Der var indkommet nedenstående forslag:

Til afdelingsmødet den 18.9.14

Vi finder, at der i vedligeholdelsesreglementet mangler præcision af, hvorvidt lejeren eller afdelingen sørger for vedligeholdelse af vore køkkener. Vi finder, at der, i lighed med retningslinierne for udskiftning af køkkener, mangler retningslinier for udskiftning af køkkener, mangler retningslinier for udskiftning af dele af køkkener (vedligeholdelse).

Forslag: At sådan præcisering og retningslinier udarbejdes således

1) At udskiftning af dele af køkkenet (vedligehold) kan ske på samme vilkår som udskiftning af hele køkkenet, eller/ og

2) At køkkenvedligeholdelse sættes på Pv-planen.

Dette for at sikre at køkkenernes stand holdes på et acceptabelt minimumsniveau (på trods af "slid og ælde")

Torben nr. 15.1 John nr. 10

Begrundelsen for forslaget: på sidste møde blev vi enige om, at det ikke var rimeligt at vi selv vedligeholder køkkenet, f.eks. selv udskifter nedslidt bordplade.

Forslaget udløste endnu en heftig debat om køkkenudskiftning/renovering kontra vedligeholdelse. Og om hvordan der skelnes mellem alm. Slitage og misligholdelse.

Debatten mundede ud i et stort spørgsmål, nemlig: Hvis vi benytter råderetsreglerne bortfalder afdelingens pligt til almindelig vedligeholdelse så?

Afdelingsmødet pålagde bestyrelsen at arbejde med spørgsmålet og foreslog, at der indkaldes til et møde med kompetente folk fra administration.

Der ønskes helt rene linier omkring råderetsregler og vedligeholdelse af køkkener, samt afslutning af eksisterende sager omkring betaling af el installationer i forbindelse med køkkenudskiftning. Mødet ønskes afholdt i administrationsbygningen.

Forslag 2

Til afdelingsmøde den 18/9

Forslag:

At der vedtages en handlingsplan i.f.t forebyggelse/bekæmpelse af tilstedeværelse af rotter. Vh. John nr. 10.

Der er rotter i området, der er ikke set så mange hos os endnu, men vi skal melde til kontoret, når vi ser en. Der er mulighed for forskellige foranstaltninger, der kan sættes traditioner fælder op (gift), elektrisk fælde i kloakker, blokering af nedløbsrør med hønsenet. Undgå fodring af fugle, pindsvin og vildkatte på udearealerne.

Ad 8. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På Valg Ann Lund.

Ann Lund blev genvalgt.

Ad 9. Valg af suppleanter

Iben, Astrid og Louise blev valgt.

Ad 10. Eventuelt

Under eventuelt blev der bl.a. talt om, kloakker, herunder pumpebrønden, er der styr på den? Er den gjort ren siden forrige jul, hvor den stoppede til, Krüger har service på pumpen, men hvad dækker det? Er der en aftale om, om regelmæssig tømning? Bestyrelsen undersøger dette.

Bålpladsen etableres i efteråret.

Økonomi i aktivitetsudvalget. Konklusion: Det anbefales at aktiviteter betales dels ved deltager betaling, dels af afdelingens midler og at der fra budget 2016 afsættes midler i budgettet.

Aktivitetsudvalget kom til at bestå af: Louise, Lisbeth, Vagn og Stine.

Dirigenten takkede for god ro og orden og der blev serveret smørrebrød.

Ovenstående referat af afdelingsmøde i afdeling 15, Egevang den 18. september 2014 godkendes hermed.

Skanderborg, den 23. september 2014

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AFDELING 15 - EGEVANG

REFERAT AF AFDELINGSMØDE DEN 12. SEPTEMBER 2012

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Torben Petersen blev valgt.

Pkt. 2 – Valg af referent

Finn Thomsen blev valgt.

Pkt. 3 – Valg af stemmeudvalg

Gert Hadbjerg, Palle Ehrenreich og Frank Thomassen blev valgt..

Pkt. 4 – Fremlæggelse af beretning siden sidste møde

Udskiftet vinduer i stuen.

Der er sket oprydning ved mosen.

Varmeanlægget er blevet gennemgået.

Der skal males parkerings båse.

2013 skal der sættes nye tagrender op på vaskehuset.

Varmeanlægget kører ikke optimalt, og nu skal det bringes i orden ifølge Finn Thomsen. Der skal sendes en seddel ud til beboere, der fortæller hvor vi står og hvad der skal ske.

Beretning godkendt.

Der blev på mødet stillet spørgsmål omkring betalingsvaskeri. Det er efterfølgende blevet undersøgt, at der vil være en forventet årlig indtægt på kr. 32.271. I budgettet for 2013 er der indregnet en indtægt på kr. 6.351 og differencen på kr. 25.920 vil blive fordelt på alle lejemål, svarende til en huslejenedsættelse på kr. 90 pr. måned med virkning fra 1. oktober 2012.

Pkt. 5 – Godkendelse af driftsbudget 2013

Finn gennemgik budgettet for 2013 der udviser en huslejestigning på 0,00%.

Budgettet blev godkendt.

Pkt. 6 – Orientering om regnskab 2011

Finn orienterede om regnskabet der udviste et overskud på kr. 0.

Pkt. 7 – Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Pkt. 8 – Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

Henrik Pedersen modtog ikke genvalg. Ann Lund blev valgt.

Pkt. 9 – Valg af suppleanter

Astrid M. Hilting og Iben Ann Rasmussen blev valgt.

Pkt. 10 – Eventuelt

Aktivitetsudvalg: Gitte V. Møller, Christine Hadbjerg, Svend Aage Rasmussen og Rie Jacobsen.

Dørlampe skiftes og det bliver automatisk tænd og sluk.

Alle gule striber males op.

Ingen affaldscontainer i år.

*****************************************************************************************************************************************

Til beboerne

Afdeling 15 - Egevang

Skanderborg, den 10. august 2012

 

Der indkaldes hermed til afdelingsmøde onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00 i vaskehuset

DAGSORDEN:

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Pkt. 2 Valg af referent.

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2013.

Pkt. 6 Orientering om regnskab 2011.

Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 8 Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

På valg er: Henrik Pedersen

Pkt. 9 Valg af suppleanter.

Pkt. 10 Eventuelt.

Indkomne forslag skal være Gunvor Uth, nr. 7 i hænde senest 14 dage før mødet.

Af hensyn til bestilling af mad bedes tilmelding foretaget på nedenstående talon, og være Gunvor Uth i hænde senest den 24. august 2012.

 

Med venlig hilsen

AFDELINGSBESTYRELSEN

*****************************************************************************************************************************************

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde i Egevang 3. april 2012

Eneste punkt på dagsordenen: Nye vaskemaskiner!

Der er indhentet to tilbud:

• Electrolux - to maskiner på 5 og 8 kg. 110.000 kr. + moms.

• Miele - to maskiner på 61/2 kg. 100.000 kr. + moms. Beløbende er dyrere end det afsatte beløb, men det skulle ikke få den store betydning for huslejen. Til gengæld bliver huslejen sat lidt ned, da det er et betalingsvaskeri, men der er ingen information om priserne endnu. Det bliver et computerstyret anlæg, og det vil være muligt at bestille vasketid fra egen pc.

Der blev lavet en afstemning og stemmerne fordelte sig 6 til Electrolux og 16 til Miele. Der vil straks blive taget kontakt til Miele, og beboerne vil blive informeret når der foreligger en tidsplan.

Eventuelt:

• Angående stuevinduer så afventes der svar fra Landsbyggefonden!

• Der kommer nye affaldscontainere sidst i april!

• På et tidligere afdelingsmøde blev det besluttet at flytte tidspunktet for storskralds-containeren frem til maj. Da der var i oktober, og denne ikke var særligt fyldt, vil det blive udskudt til maj 2013. Hvis der alligevel opstår behov, kan vi leje en lille container af boligforeningen .

 

>Referent: Randi Nørup

******************************************************************************************************************

Referat fra afdelingsmødet i Egevang d. 15/9-2011

Til stede: Fra kontoret Erling Weber Jensen, fra hovedbestyrelsen Flemming Larsen og fra Egevang, 15 husstande repræsenteret ved 24 beboere.

Punkt 1: Valg af dirigent: Erling valgt.

Punkt 2: Valg af referent: Gunvor valgt.

Punkt 3: Valg af stemmeudvalg:

Der bliver udpeget et stemmeudvalg, hvis der bliver brug for det.

Punkt 4: Bestyrelsens beretning.

Ved den efterfølgende debat bliver der spurgt ind til beplantningen ved parkeringsplad-sen om det var tænkt som chikane eller det skulle være forskønnelse?

På afdelingsmødet i 2010 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle tage stilling til hvor-dan parkeringspladsen skulle omkranses. Det kunne være store sten, lavt fodhegn eller beplantning, bestyrelsen har valgt at det skulle være beplantning.

Efter oplæsning fra referat fra sidste år blev beretningen godkendt.

Punkt 5: Driftsbudgettet for 2012 blev godkendt med følgende ændringer:

• Pullerter ved nummer 5 bliver fjernet fra PV planen.

• Legehus til 60.000 kr. bliver fjernet fra PV planen.

Antennebudget blev godkendt med en forespørgsel om internetopkobling ved køb af den mellemste pakke. Som der er nu skal man købe den store pakke for at kunne have internetopkobling via antenneforeningen. Erling lovede at undersøge sagen. Det er ef-terfølgende undersøgt, at man kan få internetopkobling ved alle tv-pakker.

Punkt 6: Gennemgang af regnskab 2010. Ingen bemærkninger.

Punkt 7: Indkomne forslag:

1)Fra bestyrelsen: Fastlagt tidspunkt til arbejdslørdag som en tilbagevendende tradition, som ligger fast hvert år. Dette blev vedtaget og det bliver 2. lørdag i maj.

2) Fra bestyrelsen: Tidspunktet for den årlige affaldscontainer flyttes fra efterår til for-år. Dette blev vedtaget. Vi vil lige gøre opmærksom på at, vi i år får container som vi plejer fra fredag i uge 41 til mandag i uge 42.

3) Fra Ann og Knud nr. 3: Indkøb og opsætning af pavillon på græsplænen ved flagstangen. Forslaget blev forkastet.

4) Fra bestyrelsen: Indkøb af 2 bord/ bænkesæt mere evt. med fliser under. Det blev vedtaget at der købes to sæt mere, men der skal ikke lægges fliser under.

5) Forslag fra bestyrelsen: Indkøb af 10 nye stole til vaskehuset. Forslaget blev vedtaget.

6) Fra bestyrelsen: Nedlæggelse af flaskecontaineren da vi betaler for at få den tømt (tidligere fik vi en smule penge for flaskerne). Det blev besluttet at nedlægge den. Alle opfordres til at returnere flaskerne til flaskecontainere i byen eller i forretningen hvor de er købt.

Punkt 9: Valg af formand: Gunvor nr. 7 blev valgt.

Punkt 10: Valg til bestyrelsen: Da Gunvor allerede sidder i bestyrelsen og ikke er på valg i år, skal der vælges 2 personer til bestyrelsen. Henrik nr. 6, Knud nr. 21 og Iben nr. 17 blev foreslået. Henrik blev valgt for 1 år, og Knud blev valgt for 2 år.

Punkt 11: Valg af suppleanter: Iben nr. 17 og Louise nr. 8 valgt.

Punkt 12: Evt. Containerne til brugte batterier står fulde af regnvand, og de bliver tilsyneladende ikke tømt efter forskrifterne. Erling lovede at følge op på sagen.

Spørgsmål om postkassernes placering. Erling mener, at den er OK idet vi har fået ny flisebelægning og at de ikke har hørt noget fra Post Danmark.

Der er utilfredshed med den snor som sættes op for at undgå, at vores p-pladser bruges af uvedkommende. Bestyrelsen skal rette henvendelse til Festivalen og få dem til at opsætte skilte. Hvis beboere i Egevang har gæster i de dage, kan man sætte seddel med navn og telefonnummer på den der har besøg, så bilerne ikke fjernes uretmæssigt.

Tilfredshed med den nye asfaltbelægning, men der mangler gule striber til markering af, hvor der må parkeres og hvor der ikke må. Der vil blive arbejdet på at få det afmær-ket.

Der er fortsat mange problemer med det varme vand. Erling arbejder fortsat på sagen, og den bliver ikke henlagt før resultatet er tilfredsstillende. På spørgsmål om beboere der bor i endelejligheder får reduktion i varmeregning p.g.a. ekstra varmespild. Svaret kom på mødet i 2010, og det gør de ikke.

Pudset i garagerne smuldrer igen, det er højst 2-3 år siden det blev repareret. Det skal på listen til 5 års eftersyn.

Renden der er skåret ved indgangen til nogle garager er lavet for at kunne reparere sok-len ved gulvet.

Træerne ved mosen og den manglende oprydning er fortsat ikke udført tilfredsstillende. Der vil blive arbejdet på sagen igen.

Spørgsmål om omkostning til istandsættelse af fraflyttet lejemål (nr. 8) = kr. 112.000,-.

Spørgsmål om belysning ved hoveddørene. Det står på PV planen til 2012.

Maling af vaskehus og containerskure. Bestyrelsen arbejder videre med det.