Afdelingsmøde 19

Referat af afdelingsmøde, afd 19 Granhøjen.

Onsdag den 21. sept. 2016

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmeudvalg

 4. Formandens beretning

 5. Gennemgang af budget og PV plan

 6. Gennemgang af regnskab for afdelingen

 7. Indkomne forslag

 8. Valg af formand

 9. Valg af bestyrelsesmedlem

 10. Valg af suppleanter

 11. Eventuelt

   

 1. Finn Thomsen valgt som dirigent.

 2. Kirsten valgt som referent

 3. Charlotte, Tanja og Jane valgt til stemmeudvalget

 4. Der er ingen formandsberetning da afdelingen ikke har en bestyrelse

 5. Finn Thomsen gennemgår budgettet og tilhørende PV plan. Enstemmigt vedtaget.

 6. Finn Thomsen gennemgår regnskabet for 2015.

 7. Indkomne forslag:

 1. Livlig debat omkring nedlæggelse af legepladsen, ikke så meget imod legepladsen men meget imod katteefterladenskaberne. Forslaget om nedlæggelse vedtages ikke.

 2. Igen en fin og go’ debat omkring legepladsen. Forslaget vedtages under hensyntagen til prisen. Hvis den endelige pris ændrer sig væsentligt fra kr. 25.000 indkaldes beboerne til møde.

 1. Der er ingen der ønsker at stille op som formand. Kirsten fortsætter som SABs kontaktperson til afdelingen. Det skal indskærpes at Kirsten er SABs kontaktperson og IKKE afdelingens kontaktperson til SAB. Alle henvendelser skal ske til SAB, uanset karakter.

 2. Ikke aktuelt

 3. Ikke aktuelt

 4. Anette spørger til SAB giftpolitik. Finn undersøger nærmere. Der var en del spørgsmål til helhedsplanen (evt. renovering) men der kan gå lang tid inden at vi hører noget fra Landsbyggefonden, men så snart der er nyt bliver vi indkaldt til møde. Eisig fik overrakt en kurv som tak for at passe flagtjansen så fint.

   

  Afdelingen var herefter vært ved smørebrød og hygge.

   

   

  ……………………………………………………………     ……………………………………………………………..

  Finn Thomsen – dirigent                                Kirsten Eskildsen - referent

_______________________________________________________________________________________ 

Referat af afdelingsmøde

afd. 19, onsdag den 9. september 2015.

I kantinen, Adelgade 106 med følgende dagsorden.

 

                 Dagsorden:

 1.          Valg af dirigent

 2.          Valg af referent

 3.          Valg af stemmeudvalg

 4.          Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

 5.          Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2016

 6.          Orientering om regnskab 2014

 7.          Behandling af indkomne forslag

 8.          Valg af formand

 9.          Valg af bestyrelse

 10. Valg af suppleanter

 11. Eventuelt

   

   

 1. Bestyrelsen foreslog Erling Weber Jensen som modtog valg, valgt ved applaus.

 2. Bestyrelsen foreslog Kirsten som modtog valg, valgt ved applaus.

 3. Valg af stemmeudvalg springes over. Kun nødvendigt hvis der evt. begæres skriftlig afstemning.

 4. Kirsten berettede om året der er gået. Der var ikke så meget at berette da alt jo enten er sat på stand by i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan eller der ingen interesse er fra beboernes side. Vi har fået storskralds container 2 x om året og det må siges at være en stor succes, så dette vil også være at finde på næste års budget. Kirsten er lidt ked af at man ikke ser ret meget til viceværten mere, EWJ fortæller at SAB er plaget af langtidssygdom, og at der i den forbindelse er ansat en mand i løntilskud, til at afhjælpe situationen. EWJ beretter også om helheldsplanen. De ingeniører der udarbejder rapporten, bliver formentlig færdige, inden for en 1 måneds tid hvorefter den indsendes til Landsbyggefonden. Med lidt held i sprøjten kan vi måske gå i gang om 2 – 3 år.

 5. EWJ gennemgik budgettet og PV plan, det er stort set det samme som i 15. Budgettet godkendt uden indvendinger.

 6. EWJ gennemgik regnskabet. Det ser rigtig fint ud for afdelingen, der er et overskud på kr. 77.000. Efter mange år med underskud er det rigtig dejlig læsning.

 7. Der var ingen indkomne forslag

 8. Kirsten stiller IKKE op til valg.

 9. Den øvrige bestyrelse trækker sig med Kirsten. Afdelingen har derfor ingen bestyrelse pt. Da ingen ønskede at træde ind. Kirsten er SABs kontakt person til afdelingen. Fremover skal alle henvendelser vedr. afd. osv. ske til kontoret hos SAB.

 10. Udgår

 11. Der var ingen der havde noget specielt under punktet.

   

  EWJ takke for god ro og orden og afslutter mødet.

  Afdelingen er herefter vært ved smørrebrød samt øl og vand.

   

   

   

   

   

   

   

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Erling Weber Jensen – dirigent

   

   

   

   

   

   

   

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  Kirsten Eskildsen - referant

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde, afd. 19 Granhøjen Torsdag den. 12. sept. 2013

Dagsorden for mødet:

Pkt. 1 Valg af dirigent. Finn Thomsen foreslået og valgt.

Pkt. 2 Valg af referent Kirsten Eskildsen foreslået og valgt.

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg Udskudt indtil det viser sig om det er nødvendigt.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. Afdelingen har ikke haft en bestyrelse, punktet annulleres derfor.

Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2014. Finn Thomsen gennemgår budgettet samt PV planen. Der orienteres også samtidig om den ca. husleje stigning som beboerne vil få i forbindelse med udskiftning af ovenlysvinduerne i 2014. Den nøjagtige pris kan ikke beregnes førend regningen for arbejdet foreligger, et skøn fra Kent Hansen viser omkring 100 kr. pr. lejemål. Driftsbudget med tilhørende PV plan for 2014 godkendes af afdelingsmødet.

Pkt. 6 Orientering om regnskab 2012. Finn Thomsen spørger om der er spørgsmål, det er der ikke og vi går videre.

Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag. Forslaget omkring opsigelse af antenneforeningsabonnement trækkes, da det viser sig at der kan være ukendte konsekvenser omkring en fælles opsigelse. Hovedbestyrelsen Vil se nærmere på sagen og orientere afdelingen.

Pkt. 8 Valg af Formand Kirsten stiller op og vælges uden modkandidat.

Pkt. 9 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen Kirsten foreslår Marianne Sørensen, der modtager valg og vælges uden modkandidat. Kirsten afleverer en fuldmagt fra Kim Ole til Finn Thomsen, Kim Ole modtager valg og vælges uden modkandidat.

Pkt. 10 Valg af suppleanter. Tanja Andersen og Annette Hald modtager valg og vælges uden modkandidater. Annette er 2. suppleant.

Pkt. 11 Eventuelt.

Kirsten orienterer om møde med Reno Syd og Hans Henrik Rasmussen vedr. skralde kapacitet, lugtgener etc, ved de nederste containere. Bestyrelsen og HHR har modtaget tilbud fra Reno Syd som behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Annette kom med en opfordring til at bruge alle 3 containere ligeligt, da det er lidt tosset at, den første i rækken, ikke kan lukkes pga. overfyldning og den 3. er ~ fyldt. Det er kun 3 skridt ekstra at gå. Viceværterne sætter hegn bagved containerne så de ikke kan køres ind i hækken.

Kirsten orienterer om PV plan for 2013. Der er afholdt et ekstra møde med HHR i august og alle tingene på planen er iværksat.

Tanja spurgte til algerensningen af tagene og den efterfølgende vinduespudser. Jeg har spurgt HHR og han har møde med algefirmaet næste uge og vinduespudseren vil også blive sørget for. Vi afventer lige og ser hvad algefirmaet siger.

Mødet afsluttes i god ro og orden.

 

Kirsten Eskildsen Referent

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------