Afdelingsmøde 26

Afdelingsmøde i afdeling 26, d. 30. august 2016, kJ. 18.30

Til stede er Lene Blume, næstformand for afdeling 16, Mona Larsen, formand for afdeling 26, samt 4 af afdelingens beboere.

Dagsorden: Pkt. 1: valg af dirigent: Lene Blume vælges til dirigent.

Pkt. 2: valg af referent: Kathrine vælges til referent.

Pkt. 3: valg af stemmeudvalg: med hensyn til afstemning omkring valg af farve på skurene i afdelingen, vil der blive sendt stemmesedler ud til beboerne i afdelingen, som skal afleveres i Monas postkasse.

Pkt. 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde:

Pkt. 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2017: begge gennemgåes, og der er ingen kommentarer hertil. Det fremgår af PV-planen, at der fra næste år er sat penge af til at erstatte oliefyret med varmepumper. Derudover er skal der hurtigst muligt gøres noget ved de kantsten der er ved at falde ned -viceværten vil tage sig af det, og lave en midlertidig løsning på det område hvor behovet er størst. På sigt skal der muligvis fældes træer i området, da det er rodnettet der underminere kantstenene. Dette skal der dog først budgetteres med.

Pkt. 6: Orientering om regnskab 2015: der er ingen kommentarer til regnskabet for 2015. Dog gøres der opmærksom på, at der bliver brugt mange penge på at få containeren tømt -dette skyldes, at beboerne ikke sortere deres affald korret, hvorfor regningen løber op. Der vil blive sendt en skrivelse ud fra kontoret, hvori der gøres opmærksom på, at containeren kun er til haveaffald.

Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag: der er ikke kommet forslag til behandling.

Pkt. 8: Valg af formand: Mona Larsen genvælges som formand for afdelingen.

Pkt. 9: Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen: Allan Lund genvælges til medlem af afdelingsbestyrelsen.

Pkt. 10: Valg af suppleant: Kathrine Kjær vælges til suppleant for afdelingen.

Pkt. 11: Eventuelt: der tales kort omkring vigtigheden af at viderebringe informationer om fx brug af containeren til nye beboere, samt ordensreglement for afdelingen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat afd. 26 afdelingsmøde den 8. september 2015

 

 

 

Pkt. 1: Ingen dirigent valgt.

 

Pkt. 2: Referent Mona

 

Pkt. 3: Ingen stemmeudvalg.

 

Pkt. 4: Mona fremlagde beretning.

 

           Der er ikke sket så meget i vores afd i det forgangene år.

 

           Vedr. haver og hække på bagsiden af nr. 8 - 20, er det op til folk selv hvad de vil gøre med

 

           deres hæk m.m. Kommunen vil ikke gøre noget ved dette. Det bliver heller ikke vores

 

           viceværter der skal ordne det.

 

           Vi har desværre ikke Ole som fast vicevært mere. Der kommer info ud når vi får en ny.

 

           Med hensyn til vores container, henstilles der meget bestemt til at alle overholder

 

           At der KUN må kommes SMÅT brandbart i denne. Det koster knap 2000 kr hver gang

 

           den skal tømmes, da der smides rigtig mange ting i den som på ingen måde er

 

           brandbart. Der vil for sidste gang blive lavet en seddel til alle, hvad der må kommes i.

 

           Hvis dette ikke fremadrettet bliver overholdt vil den kun kunne bruges til haveaffald.

 

Pkt. 5: Mona fremlagde driftbudget samt pv-plan. Dette blev godkendt.

 

Pkt. 6: Mona gennemgik regnskab 2014.

 

Pkt. 7: Ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 8: Søren Frølund blev genvalgt.

 

Pkt. 9: Line Ortved blev valgt som suppleant Pkt. 10: Der blev snakket om vi måske skulle have en ny farve på vores i stedet for den blå.

 

              Vi vil prøve at finde nogle farveforslag.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afd. 26 Joh. P. Sørensensvej Referat fra afdelingsmøde den 9. september 2014.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent -Fælles

2. Valg af referent -Line blev valgt

3. Valg af stemmeudvalg -Ikke nødvendig

4. Fremlæggelse af beretning siden sidst:

   • Bunker af jord ved container er til alle og til fri afbenyttelse.

   • Fælles plantebede er der "problemer" med de nye planter. -Dette under­søges.

   • Ramper ved P pladser. -Løse sten og senegræs. -Dette følges der op på.

   • Ny vicevært vil bestræbe sig på at være hos "os" en dag om ugen.

   • Fællesrummet/Oliefyret -Ny væg ved oliefyr. -Hvorfor -En beboer har skruet op på oliefyret, hvilket ikke er tilladt. Dette har genereret en ekstra regning på ca. kr. 11.250,00. Den skal vi alle betale. OBS -Mona har nøgle til oliefyret.

   • Ny varmekilde -Undersøges fortsat. Når man ved mere, indkaldes der til møde.

     

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

5. Godkendelse af driftsbudget. -Budgettet blev godkendt.

• Vi gennemgik henlæggelser ­

 • Indkøb af nye rottefælder.

 • Fliser på fællesarealer.

 • Udskiftning af bløde fuger på badeværelser m.m.

   

  OB5 -25 års jubilæum i 2015 kr. 5000,00 sat af til dette. Vi vedtager de kr. 5000,00 skal blive i driften og ikke bruges til jubilæumsfest.

   

 • Orientering om regnskab 2013.

 1. Indkomne forslag -ingen

 2. Valg af formand. -Mona er fortsat formand.

 3. Valg af medlem til bestyrelsen. Allan Lund blev genvalgt.

 4. Valg af suppleanter. -Line Kristensen og Linda Lund blev valgt.

 5. Eventuelt -intet.

   

  Formand: Mona Larsen Referent: Line Kristensen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afd. 26's afdelingsmøde den 26. august 2013.

Fremmødte: Beboere samt Birgit Sprogø fra hovedbestyrelsen.

Dagsorden:

Ad. 1 Birgit blev valgt til dirigent.

Ad. 2 Mona blev valgt til referent.

Ad. 3 Det er ikke nødvendigt med stemmeudvalg.

Ad. 4 Mona fremlagde beretning siden sidste møde. Der er stadig nogle udfor­

dringer omkring skrald. Papkasser m.m. smides stadig ved siden af containeren

(dette skal i den blå container). Der smides også elektronik ud -hvilket man selv

skal skaffe sig af med.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 5 Mona fremlagde budgettet og pv-planen for 2014.

Budgettet blev godkendt.

Ad. 6 Mona orienterede kort om regnskabet for 2012 der jo der jo ikke skulle

godkendes.

Ad. 7 Der var ingen forslag.

Ad. 8 Søren Frølund blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen.

Ad. 9 Line Kristensen og Kickan Pedersen blev valgt til suppleanter i den række­

følge.

Mona serverede sin berømte æblekage og mødet sluttede kl. 20.00

 

Formand: Mona Larsen