Afdelingsmøde 27

 

SAB

Afd. 27— Lillesøvej

Afdelingsmode torsdag den 7. september 2017 kl. 17.00

Til stede var: Fra SAB, Lene Blume,

fra afd. 27, Nick. Laursen, Lone Svendsen, Grethe Nielsen, Babera Bajerska, Jan Bajerski, Margrethe

Eskildsen, Kirsten Jauert, Kirsten Skals, Bente Stougaard og Lene Hau Hansen (referant).

Dagsorden med beslutninger:

Pkt. I              Valg al dirigent.                                            Lene Blume blev valgt.

Pkt. 2             Valg af referant.                                           Lene Hau Hansen blev valgt.

Pkt. 3             Valg af stemmeudvalg.                                Lone Blume og Kirsten Skals.

kt. 4                Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste mode.

Beretningen var delt ud til hver enkelt før mødet. Beretningen blev godkendt.

Pkt. 5             Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PY-plan for 2018.
Gennemgået afLene Blume og godkendt.

Pkt. 6             Orientering om regnskab 2016.

Gennemgået af Lene Blume og taget til efterretning

Pkt. 7             Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement.
Godkendt. Se dog ændringer under pkt. 8.

Pkt. 8             Behandling af indkomne forslag.

Ringetider i afdelingen. I stemte for 9 stemte imod. Ikke vedtaget.

Ændring i Ordensreglementet afpk 5, stk 2 ogpk 9. Enstemmigt vedtaget.

Pkt. 9             Valg af ny formand.                                    Lone Svendsen (tlf 248613 59) blev valgt.

Pkt. 10           Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

På valg er Lene Hau Hansen.                     Lene Hau Hansen (tlf 8652 11 72) blev valgt.

Nick Laursen gik af som formand og ud af afdelingsbestyrelsen.

Bente StougårdfIk 3 stemmer og Jan Bajerski 5 stemmer 4 ugyldige stemmer

Nyt medlem afafdelingsbestyrelsen blev Jan Bajerski (tlf 60685405).

Pkt. 11           Valg af suppleanter.

Enstemmigt blev valgt Grethe Nielsen og Babera Bajerska.

Pkt. 12           Eventuelt.                                                      Intet.

Underskrevet af:

 

Lene Blume                                        Nick. Lausen                  Lene Hau Hansen

SAB                                                                      formand       Referant

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAB

Afd. 27 – Lillesøvej

 

Afdelingsmøde torsdag den 1. september 2016 kl. 17.00

 

Til stede var: Fra SAB, Lene Blume,

fra afd. 27, Nick. Laursen, Lone Svendsen, Grethe Nielsen, Babera Bajerski, Margrethe Eskildsen, Kirsten Jauert, Bente Stougaard og Lene Hau Hansen (referant).

 

Dagsorden med beslutninger:

 

Pkt. 1   Valg af dirigent.       

Lene Blume blev valgt.

 Pkt. 2   Valg af referent.

Lene Hau Hansen blev valgt.

 Pkt. 3   Valg af stemmeudvalg. 

Valg skete ved håndsoprækning.

 Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Nick Laursen orienterede og svarede på spørgsmål.

Afvaskning af pavillion for alger foretages af viceværten.

Muldvarpe bekæmpes af et firma efter henvendelse til Nick. Laursen.

Møbler i pavillionen bibeholdes i nuværende stand.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5  Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2017.

Gennemgået af Lene Blume og godkendt.

 Pkt 6  Orientering om regnskab 2015. 

Gennemgået af Lene Blume og taget til efterretning.

 Pkt 7  Behandling af indkomne forslag. 

Udgår. Der var ingen forslag.

 Pkt 7a Nyt punkt. Valg af farve på det blå træværk.

Ved håndsoprækning stemte 6 for den grå farve, 2 stemte for den blå farve.

Den grå farve vedtaget.

Pkt 8  Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

På valg er: Lone Svendsen.

Lone Svendsen blev valgt.

Pkt 9 Valg af suppleanter.                                                                          

Jan Bajerski og Grethe Nielsen blev valgt.

 Pkt 10 Eventuelt.

Intet.

 Underskrevet af:

 Lene Blume                     Nick. Laursen                                                               Lene Hau Hansen

        SAB                                                  formand                                                                                                                   referant

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i afd. 27, Lilesøvej, onsdag den 2. september 2015, Id. 17.00 i Medborgerhuset.

 Dagsorden med beslutninger.

 l. Valg af dirigent 

 Lene Blume blev valgt.

 2. Valg af referent.

 Lene Hau Hansen blev valgt.

 3. Valg af stemmeudvalg.

 Bente Stougaard, Kirsten Skals ogBarbara Bajerska blev valgt.

 4. Fftmlæggelse af beretning rer perioden siden sidste møde.

 Formandens beretning var medsendt dagsordenen og blev emtemmigt vedtaget. Formanden oplyste endvidere, at vores nye vicevært hedder Bonnich Petersen.

 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2016

 Driftsbudget og PV-plan blev enstemmigt vedtaget.

 6. Orientering om regnskab 2014.

 Lene Blume orientrede om regnslrobet.

 7. Behandling af indkomne forslag.

 Der var modtaget udateret forslag fra Elsebeth Poldom ømu om at beholde kaninerne i haven. Lene Blume oplyste. at det jf. gældende vedtægter ikke er tilladt at  have kaninhold ved afstemning stemte 4 ja til kaninhold, 12 nej til kaninho1d og 4 stemte blankt. Kaninerne skal fjernes og Nick Laursen orienterer SAB, når dette er sket

8. Valg af formand. På valg er Nick Laursen. NickLaursen blev valgt for 2 år.

9. Valg af medlem til afdelingsbestyrdsen. Påvalg er Barbara Bajerska. Lene Hou Hansen blev valgtfor 2 år.

10. Valg af suppleanter

 Jan Bajerslå og Grethe Nielsen blev begge valgt for 1 år.

 11. Eventuelt.

 Vores gamle vicevært Ole Jensen fik megen ros. Lene Blume vil tage med til SAB, om vedligeholdelse af arealer skal ske for den enkelte afdelings regning. I afd 27 er det arealet.fra pIontestensmuren ind mod hæk1cen mod Søtoften.

Afdelingsforman Nick Laursen     Referent Lene Hau Hansen     Dirigent Lene Blume

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra Afdelingsmøde i afdeling 27.

Onsdag den 27. august 2014

Til stede ved mødet var Lene Blume og Mona Larsen fra hovedbestyrelsen. Fra afdelingen var der beboere fra 10 lejemål.

Nick Laursen bød velkommen, hvorefter vi gik over til dagsordenen.

Pkt.1 -Valg af dirigent: Lene Blume blev valgt.

Pkt.2 -Valg af referent: Mona Larsen blev valgt.

Pkt.3 -Valg af stemmeudvalg: Elsebeth, Grethe og Kirsten blev valgt.

Pkt.4 -Beretning fremlagt af Nick Laursen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt.5 -Driftsbudget og PV-plan for 2015 blev fremlagt af Lene Blume. Dette blev enstemmigt godkendt.

Pkt.6 -Regnskab for 2013 blev fremlagt af Lene Blume.

Pkt. 7 -Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen: Afdelingen har jubilæum i 2015. De kr. 5000,-der er sat af i budgettet fjernes, hvilket betyder at der ikke vil blive den varslede huslejestigning ..

Pkt. 8 -Behandling af indkomne forslag: Beboerne vil gerne informeres (ud over nyhedsbrev), når der tiltræder/fratræder viceværter m.m.

Der henstilles til at ordensreglementet overholdes. Hvis dette ikke sker, skal der indgives en skriftlig klage til administrationen.

Den ønskede hækhøjde mellem Kirsten Skals og Lone Svendsen blev godkendt ved håndsoprækning med stemmerne 9 mod 2.

Pkt.9 -Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen: Lone Svendsen bliv valgt til afdelingsbestyreisen. Der var 20 stemmer, hvoraf Lone fik de 13, Lene fik 5 og 2 blanke.

Pkr.10 -Valg af suppleanter: Jan Bajerski og Lene Hau Hansen blev valgt.

Pkt.11-Eventuelt: Der har været dialog omkring tilladelse til opstilling af pavillon ud for nr.

38.

Afdelingsform'9;d: Nick Laursen Dirigent: Lene Blume

 Referent: Mona Larsen

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Referat fra Afdelingsmøde i afdeling 27 . Tirsdag den 27 . august 2013 .

Til stede ved mødet var Lene Blume fra hovedbestyrelsen, Birgit Sprogø fra administrationen/hovedbestyrelsen . Fra afdelingen var der beboere fra 8 lejemål.

Oda Vodsgaard bød velkommen, hvorefter vi gik over til dagsordenen .

Pkt. 1-Valg af dirigent :

Lene blev valgt . Pkt.2-Valg afreferent: Kirsten S . blev valgt .

Pkt.3-Valg af stemmeudvalg :

Vi blev enige om at vente og se , om der blev brug for dette. Pkt.4-Den skriftlige beretning var omdelt med de øvrige papirer. Beretningen blev godkendt .

Pkt.5-Lene gennemgik driftsbudgettet med tilhørende PV-plan for 2014 . Budgettet blev godkendt. Pkt.6-Lene orienterede om regnskabet for 2012 . Pkt. 7 -Behandling af indkomne forslag . Indkommen forslag fra Nick:

l. -Blev vedtaget.

2. -Blev vedtaget, dog med et nej fra en enkelt beboer.

Indkommen forslag fra Kirsten J.­

1.-Blev nedstemt

2. -Kirsten vil få sendt materiale vedr. Afdelingsbestyrelsens arbejde.

Indkommen forslag fra Bente S .

  1. -Blev nedstemt

  2. -Afdelingsbestyrelsen tager kritikken til efterretning.

     

Pkt. 8 ­Da Oda ønsker at fratræde som afdelingsformand, blev Nick L. foreslået. Han tog imod valget .

Pkt. 9 ­Barbara B . tog imod genvalg til bestyrelsen.

Pkt. 10 ­Jan B .blev valgt ind som l.supplant Grethe N. blev valgt ind som 2. supplanter .

Pkt 11-Eventuelt.

Elsebeth P. foreslog, at vi fik foretaget en ekstra tømning afhaveafIald i juli måned, hvor vi alle har fået klippet hække.

Birgit vil tage det med til Hans Henrik R. så han kan undersøge mulighederne.

Afdelingsformand: Oda Vodsgaard Dirigent: Lene Blume

 

Referent: Kirsten Skals