Bestyrelsesmøde 13

Bestyrelsesmøde i afdeling 13 d. 6-6-2017

Tilstede: Karen – Lone - Mikael – Marie-Louise. Afbud fra Dorthe

Lone og Karen har været til møde på SAB, vedrørende samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og kontoret. Vi blev enig om at slå en streg i sandet, og have gensidig tillid. Gangbroen skal laves af et nyt firma, der vil blive indhentet tilbud, og vi håber snart at den bliver lavet på en forsvarlig og holdbar måde. Graffiti på vores skilt, spørger vi viseværten vedrørende rengøring. Karen deltog i Repræsentantskabsmødet, alle må deltage både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 
Ideer til fornyelse af legepladsen.

Møbler til legehuset, som skal fastmonteres.

Male hinkeruder – tal o.l. på fliserne.

Rutsjebane – vippe.

Hyndeboks til legetøj.

Der er bestilt et nyt bord – bænkesæt.

 
Ideer til området omkring vaskehuset.

Overdækning af noget af området, med vindrueplanter. Så det kan bruges til socialt samvær.  Skabe nogle legemuligheder.

 
Forslag om at indkøbe noget kompost, da meget af jorden er udpint.

 
Marie-Louise vil sørge for at de krukker der står rundt omkring i fællesarealerne får frisk jord.

 
Arrangement: Der bliver inviteret til en fælles Sankt Hans. Marie-Louise laver en seddel.

 
Møbler som kan lånes eller bruges i vaskehuset, skal indkøbes.

 

 
En snak om bålstedet, de mindre børn flytter rundt på de store sten. Vi vil bevare bålstedet og giver de større børn ansvaret for at stenene ikke flyttes

 
Motorcykel skuret tages op igen på afdelingsmødet, om det stadig er aktuelt.

 
 Vi skal have tjekket op på cykler og andre ting der står rundt omkring i skurene. Der skal sættes navn på. Lone laver et opslag.

 
 Gaver til runde fødselsdage: Der bliver indkøbt en gave til 300 kr.

 
 Lyset på gavlen. Det tiltrækker mange insekter, der er et ønske om at få det flyttet. Afdelingsbestyrelsen spørge på kontoret, om det kan lade sig gøre.

 
 Næste møde bliver d. 15-08 kl. 19.00 hos Mikael.

Punkter:
Gennemgang af ordensreglement og vedtægter – vedligeholdelses reglement. Karen sender et oplæg til os inden mødet.

 ------------------------------------------------

Afdelingsmøde på Grumstrups Alle d. 23-08-2016

 

Tilstede: Karen nr. 40 – Mickael nr. 38 – Dorthe nr. 52 – Lone nr. 44

 

 1. Vi gennemgik budgetforslaget 2017. Det var svært at gennemskue. Karen tager kontakt til Erling med diverse spørgsmål til budgettet. Bl.andet Gangbroen: hvordan er vedligeholdelses aftalen, hvad indeholder den? Henlæggelse til maskiner: Hvilke maskiner?

   

 2. Vi havde en snak om afdelingsmødet d. 7-09-2016. Karen taler med kontoret om deres deltagelse (dirigent og referent).

   

   

 3. En snak om diverse rør i afdelingen. Karen laver et forslag til afdelingsmødet om fornyelse af rørene.

  Samt et forslag om en genetablering af legeplads kontoen.

  Revidering af vedligeholdelses reglement.

  At vi laver en besparelse på 20.000 ved selv at male vaskehuset på en arbejdsweekend.

  Et fast beløb til diverse runde fødselsdage og indflytning.

   

 4. Orientering fra Karen:

  Udsugningen i vaskehuset virker ikke, den skal skiftes.

  Legepladsen skal færdigøres med de ændringer der er aftalt.

  Vaskehuset bliver nu rengjort efter en plan.

  Skraldespandene er blevet vasket.

  Skrænten bliver ikke lavet lige nu, trappen er vigtigere.

  Juni første kvartals regnskab, Karen har stillet spørgsmålstegn til nogle af udgifterne.

   

  Ref. Lone Kjær nr. 44

 

---------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde 20-04-2016

Til stede: Mickael – Karen og Lone Kjær

Orientering.

Der skal tages endelig stilling til den nye sandkasse. Mickael undersøger sagen og bestiller arbejdet. Vi ønsker en sandkasse der kan overdækkes

Flere har problemer med net forbindelsen. Karen laver en forespørgelse blandt alle beboerne. Bestyrelsen henvender sig til You See, hvis det er et generelt problem.

Vi vil prøve at lave en arbejdsdag lørdag d.25 juni. (sæt kryds i kalenderen til en forrygende dag med sjove arbejdsopgaver, og en mulighed for at lære dine naboer nærmere at kende!). Der vil komme en endelig indbydelse en måned før, med tilmeldelse til de arbejdsopgaver, vi har set (har du flere forslag, er de velkommer!)

Opgaver:

•               Vaskerum hovedrengøring.

•               Male skur x 2 og legeplads.

•               Nogen der sørger for forsyninger (mad og drikke!)

•               Slib håndtag + olie

•               Feje cykelskuer

•               Havearbejde, klippe buske o.l.

•               Oprydning i diverse hjørner.

Næste møde: D. 13. juni

Punkter.

Opfølgning af punkter fra sidst

Planlægning af arbejdsdag d. 25 juni.

Cykel sortering.

Ref. Lone Kjær nr. 44

Markvandring ref. Karen

 • Ny på kontoret Jesper, der skal sættes penge af til ”bedmur”, de er ved at skride. Der vil løbende blive rettet op. Medfører huslejestigning

 • Ikke sat penge nok af til trappen nr. 48, men der kan tages fra konto 115

 • Tagpap skal skiftes. Henning har for flere år siden gjort opmærksom på, at hans tag buler i solen. Han fik at vide det ikke betød noget. Nu siger Jesper at det er rigtigt at det skyldes fugt under taget!

 • Gangbroen vil blive alge behandlet, og der forsøges reklamation over dårlig reparation.

 • Mener der snart skal nye garageporte

 • Mur ved cykelrum/trappe Kirkevej skal laves

 • Kurt sætter dørstopper i klinkegulvet vaskehus

 • Kurt undersøger om udlufter fungere

 • Kontoret henvender sig til murer angående manglende klinker bag toilet, som endda var taget af, og Kurt måtte sætte det op igen

 • Jeg gjorde opmærksom på vandpytter 48-36, men kan vi godt leve med det

 • Ikke sat penge af til skråning 48-36

 • Der sættes ikke de 5000 kr af til legeplads, som vi bestemte på et afdelingsmøde. Det er bare taget af, og når vi ikke har været opmærksomme på det ved afdelingsmøder, men godkendt budget.

 • Noget af tagudhæng er smuldret og skal laves

 • Fliser i forhaver 2017

 • Penge til nyt havebord af ? som ikke forgår pris ca 10.000 kr.

 • Spurgt om hvordan miljøet i afdelingen er. Den lå i top før, jeg satte den ned!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat 18.11.2015

 

Tilstede Lone, Dorthe, Karen og Mikael

 

 

 

Karen orienterede om hvad der var sket 3.9.2015 – 17.11.2015

 

 

 

 • Kontoret gjort opmærksom på den uheldige tømning af haveaffald der blev foretaget under Kurts fravær.

 • Gl. Formand afleveret noget materiale, bestyrelsen kan gennemse disse hvis de ønsker.

 • Velkomstblomst afleveret i nr 30.

 • Egon er stoppet

 • Halvtaget malet, viste sig i følge regningen at der manglede 6

 • Plader på nyt vinduesparti skiftet. Samtidig blev fuge om vinduer og døre skiftet, ingen af os var blevet orienteret om dette.

 • Der er målt op til budgivning af belægning i tørrerummet og toilet

 • Orientering om fakturer

 

 

 

Forslag til videre opfølgning

 

 

 

 • Hvor langt er bestillingen af sandkassen? Vi vil gerne have indflydelse på den, da der ønskes et låg på den. Nuværende sandkasse er meget dyb, hvilket kræver bortkørerelse af og tilførelse af meget sand, derfor foreslår vi ny placering. For den  gamle sandkasse ønskes, fjernelse af tilpas meget sand, påfyldning af muld og derefter græs.

 • Hvad med gangbroen? Nytter det at blive ved med det lapperi?

 • Vi vil gerne lave et lille arrangement for alle beboer. Forslaget er afholdelse i tørrerummet, det er usikkert om det kan nås inden jul.

 • Talte om arbejdsdag / dage  til forskønnelse af området, maling af træværk mm

 • Efter jul udsendes seddel ang. Oprydning af cykelskurene.

 • Vi kunne godt tænke os forslag fra beboerne til fælles  aktiviteter, ønsker og forventninger til bestyrelsen mm.

   

   

 

Besluttet

 

OPFORDRING TIL AT BEBOERNE GIVER OS DERES MAIL ADRESSE, så kan referater mm sendes den vej, det vil spare penge. De der IKKE har net kan modtage på papir!

 

 

 

Referent

 

Karen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afd. 13 - afdelingsmøde den 31. august 2015 hos Preben.

 1. Valg af referent

  Cleo blev valg.

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

 3. Godkendt 2.7.15

 4. Indkomne klager

  Ingen indkomne klager

 5. Nyt fra formanden

  Efterisolering. 100.000 og kun det halve af loftet, da håndværkerne ikke kan komme ud i krogene.

  gennemgang af forslag og taget til efterretning – beboerne må forklare deres forslag

  PV-plan gelænder 50 til p-pladsen males

  Bi-måler er installeret

  Maling af udhæng

  Maling af gelænder 50 – 62 træværket

 6. Nyt fra udvalg

  Lone K og Dorte supp. Foreslå den til bestyrelsen

   

  Referat Cleo Bräuner

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer                           

Skanderborg, den 27. februar 2015

 

 

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen

 

mandag den 2. februar 2015

 

med følgende dagsorden:

 

 

1.      Valg af referent.     

         Cleo Blev valgt

                                                                

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

         Referatet godkendt uden yderligere kommentar

        

3.      Indkomne klager.   

         Ingen indkomne klager

                                                                

4.      Nyt fra formanden.

         Preben deltager i udflugt til Elektrolux sammen med repræsentantskabet. Vi har indsendt liste til administrationen med punkter som mangler at blive lavet i henhold til APV planen, vi har endnu ikke hørt fra dem. Der skal skrives rundt til beboerne ang. markvandring. Der er kommet et brev fra Dorthe Støve, hvor hun præsentere sig selv.

        

5.      Nyt fra udvalg.        

         Intet,

                                                                                      

6.      Eventuelt.

         Næste møde bliver omkring markvandringen, vi afventer besked om, hvornår det kan blive.

   

Referent: Cleo Bräuner

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer                           

Skanderborg, den 18. nov. 2014

 

 

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 11. nov. 2014

 

med følgende dagsorden:

  

1.      Valg af referent.     

         Cleo Blev valgt

                                                                

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

         Ikke godkendt da det ikke var tilsendt til Preben

        

3.      Indkomne klager.   

         Der var ingen klager

                                                                

4.      Nyt fra formanden.

         Besked om lukning af vandet i haverne den 17. november, referat fra afdelingsmødet er afleveret til     Egon Madsen og Ole Høj, så de kan se hvad der skal på pv planen Isolering af lofter, der skal indhentes pris. Der skal opsættes et skilt om at person biler med tralier kan køre over græsset ved større istandsættelser og flytning.

         Mangler fra 2014 maling af gulv i vaskerum, gummibelægning af gangbro, fjernelse af eksisterende sandkasse og etablering af ny, samt udskiftning af sand. Nedløbs rør på kanapperne skal kransen udskiftes. Der skal afskilles regnvand i rækken 28 – 34 ligesom det tidligere er lavet i rækken 50-62.

        

5.      Nyt fra udvalg.        

         Der er ingen udvalg lige nu

                                                                                      

6.      Næste møde

         Den 2. februar 2015 hos preben

 

7.      Eventuelt

 

         Snakken gik løst da det var vores 1. møde med ny afdelingsbestyrelsesmedlem

         Lone Guldmann.

  

Referant: Cleo Bräuner

 

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer                           

Skanderborg, den 22. september 2014

 

 

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen

torsdag den 11. september 2014

 

med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af referent.     

         Cleo var referent

                                                                

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

         Referatet blev godkendt

        

3.      Indkomne klager.   

         Der var ingen indkomne klager

                                                                

4.      Nyt fra formanden.

         Der var indkommet diverse konti udskrifter, Preben har omdelt forskellige infor-

        mationer, om oprydning i cykelskur under nr. 50, der står andet end cykler og det

         skal flyttes, åbning af vand for sommeren.

 

5.      Nyt fra udvalg.        

         Intet

                                                                                                            

6.      Gennemgang af dagsordenen og fordeling af diverse opgaver.

         Preben spørger Erling om han vil være dirigent.

         Preben bestiller og henter smørrebrød.

 

7.      Eventuelt – Søren opstiller ikke igen, men kan måske overtaltes, hvis der ikke kan

         findes en kandidat.

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer                           

Skanderborg, den

 

 

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen

 

mandag den 24.03.2014

 

med følgende dagsorden:

 

 

1.      Valg af referent.     

         Cleo var referent

                                                                

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

         Grundet personlige omstændigheder var referatet ikke klar og blev derfor ikke god kendt, udsættes til næste møde.

 

3.      Indkomne klager.   

         Intet

                                                                

4.      Nyt fra formanden.

        Elektrikerne har arbejdet videre med lys problemet, relæet er skiftet således at vask                  maskinerne, og lys i vaskehuset går udenom. Udendørs lyset i rækken 50-62 er

        Koblet fra for letter at kunne finde en løsning. Fejlen er stadig ikke fundet og der

        Arbejdes videre med problemet.

         Der har atter været besøg fra sæbefirmaet og nu skulle det været i orden og vi be-

         Høver ikke selv at tage sæbe med.

         De elektrikere som har været i afdelingen og arbejdet med lyset er alle enige om at         

         Garageport åbnerne er ulovlige og brandfarlige og ved markvandringen den 24/3

         Blev det besluttet at de skal fjernes. Afdelingsbestyrelsen arbejder vider med en lov-

        Lig udgave, og når der foreligge en pris sendes der brev til de berørte beboer.

        Preben har budt de nye beboer velkommen med en blomst.

        Til markvandringen var der indkommet en del forslag fra en beboer, de fleste hørte

         Ind under daglig vedlige holdelese, og alle foeslagene er afleveret til adminstra –

         Tionen så de kan indarbejde dem i budgettet. 

 

5.      Nyt fra udvalg.        

         Intet

        

6.      Næste møde den 16/6.

 

7.      Eventuelt

 

        

 

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer                           

Skanderborg, den

 

 

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen

 

mandag den 13.01.2014

 

med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af referent.     

         Cleo var referent

                                                                

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

         godkendt   

 

3.      Indkomne klager.   

         Intet

                                                                

4.      Nyt fra formanden.

         Der har været legepladsinspektion, og sandkassen skal skiftes i år. Belysningen uden for kludre. Relæet er udskiftet og alle lys uden for er tjekket for løse forbindelser og

         Kemp & Lauritzen arbejder videre med problemet, erindres på næste møde.

         Elekttrisiteten i garagerne er ulovlig i henhold til brandmyndighederne skal tages op

         På markvandringen.

 

5.      Nyt fra udvalg.        

         Julefrokost/bowling droppes og tages op i forsommeren.                                                                                               

6.      Næste møde 3. marts

 

7.     Eventuelt.