Afd.45 Tårnfalkebakken

Bestyrelsesmøde  

 

04.01.2024 / kl. 17.00 / HOBBYRUM

DELTAGERE
Kisser, Arne, Karen, Tove, Inger, Lise

DAGSORDEN
Opfølgning på sidste møde
1.       Dato for beboermøde; Nytårskur. Med bobler m/u alkohol og saftevand. Lise skriver invitation og sørger for print + opslag på FB. Omdeles i postkasse. Dato tors.25.1 kl.19

                                          i.         el standere; opsætning, placering, vilkår mm

                                        ii.         firkanter; beplantning mm

                                      iii.         “vild med vilje” drøftelse; hvilke områder det skal slåes græs

                                      iv.         havegruppe

                                        v.         kommende affaldssortering

vi.indkomne forslag af beboer til beboermødet kan indsendes til formand@taarnfalk.com

 

2.                 Indkøb af håndvægte og boksepude; følge op på Rune med hensyn på redskaber og priser

3.                 cykler med de røde strips skal fjernes fra område

4.                 5 års gennemgang; følge op hos SAB med dato mm

Nye punkter
●                   

●                   

næste møde: torsdag 15.02.2024 kl.19.00

-------------------------------------------------------

Afd.45 Tårnfalkebakken

Afdelingsmøde  tirs.26.09.2023

 

KL. 19.00 / Fælleshuset

DAGSORDEN & referat
 

1.    Valg af dirigent: Erling Weber Jensen

2.    Valg af referent: Lise Håhr Larsen

3.    Valg af stemmeudvalg:

4.    Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

a.     Fokuspunkter det forgangne år:

                                               i.          den gode kommunikation

                                              ii.          Petanque bane

                                             iii.          Udeområde; Vild med Vilje

                                            iv.          Sociale arrangementer

                                              v.          Synlighed ifm nye planer i montre og formidling af hjemmesiden

b.     Højdepunkter det forgangne år:

                                               i.          Juletræstændning og Gløgg

                                              ii.          Nytårskur i forbindelse med beboermøde i Januar

                                             iii.          5 års Jubilæums festen

                                            iv.          initiativ til fælles kaffe og morgenbrød hver 1.søndag i måneden

c.      Udfordringer det forgangne år:

                                               i.          sygdom og skader i bestyrelsen

                                              ii.          Petanque bane og at søge Nordea Fonden; mangler kendskab til at søge Fonde og havde lagt op til at melde sig til at deltage i et udvalg

                                             iii.          Afbrændingsforbudet var årsag for at vi måtte aflyse hele vores Sankt Hans tradition - vi vender stærkt tilbage næste år

                                            iv.          Vild med Vilje; det ser sjusket ud. Udfordringer med viceværtens situation og ansvarsområder

                                              v.          Rengøringsselskabs skifte; problemstilling om niveau og udførelse af rengøring af trappeopgang og elevator

                                            vi.          Fartbump og de 20 km/h ikke overholdes - farlig kørsel og færdslen for fodgængere er ikke sikker

                                           vii.          Skraldeskur er en udfordring ift eget ansvar og korrekt sortering i de korrekte containere

                                          viii.          Svaler; i år har vi haft mange. De er fredede. Vi skal have fundet en løsning for facaden; montage af en skinne øverst. Vinduesparti er skæv og det skal tilses

d.     Stort tak til den indesiddende bestyrelse for det forgangne år, drøftelser, diskussioner, engagement, initiativ og gode grin.

1.     Spørgsmål:

a.     Fondssøgning for Petanque bane: hvorfor er det ikke lagt i vores budget? Drøftelsen har været at søge fonde. Arne vil gerne gå med ind i arbejdet omkring fondssøgning og andre praktiske tiltag omkring Petanque banen

 

5.    Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024

a.     Budgetoversigt uddelt i postkasser i uge 38

b.     Huslejenedsættelse på 11,05% i 2024; grundet byggefinansiering i det første år. Den vil gradvis stige igen i de næstkommende år.

c.      gennemgang af eksempler på huslejer pr. måned ( se “forslag til budget 2024”)

d.     gennemgang af regnskab og budget

e.     gennemgang af vedligeholdelsesplan; den er på 30år

f.       fysisk gennemgang af tilstand i boligerne i løbet af November; alle husstande skal tilses

                                               i.          tilpasning af skraldeøer; affaldssortering i 5 fraktioner + kemikalier. Der er sat 75.000kr af. Der skal dermed suppleres med 2 yderligere containere ved hvert affaldssorteringssted.

Et stort rødt kemikalie skab vil blive sat op udvendigt.

Skraldeskur henlægges helt.

Gratis affaldsposer fra RenoSyd til ny sorteringsordning DA ALT SKAL I POSER!!! I første omgang sponsorer RenoSyd!!

I første omgang containere på hjul vi får til rådighed uden udgift; på sigt nedgravning; vores udgift

                                              ii.          Hvordan skal der sorteres i lejligheden ift 5 fraktioner?! Op til egen husstand

                                             iii.          Madaffald, restaffald, tekstiler, pap/papir, emballage mm.

g.     gennemgang af Antennebudget 2024 igennem antenneforeningen. Husk det er frivilligt at tage imod denne ydelse

6.    Orientering om regnskab 2022

7.    Behandling af indkomne forslag

a.     Rune Søndergaards forslag om yderligere vægte i fitness; Et gæt på udgift vil være 5.000kr. 31 stemmer for. 10 stemmer imod. Godkendt til indkøb

b.     Rune Søndergaards forslag om krog og boksepude. Et gæt på udgift vil være 2.000kr. ift boksepude. 16 stemmer for. 11 stemmer imod.

c.      Gert Høyrups forslag om hæk og hegn.  tages op til drøftelse i Bestyrelsen, vedtagelse ved bestyrelse og beboer og skrives ind i afdelingens ordensreglement og dernæst sendes ud til alle beboer

d.     Gert Høyrups forslag om havegruppe med opgave forskønnelse af området rundt om fælleshuset; godkendt.

8.    Valg af medlemmer til  afdelingsbestyrelsen:

                  På valg er: Gert Høyrup og Tove Brunsmose

-        Gert ønsker ikke at genvælges

-        Tove ønsker genvalg

-        Arne stiller op

-        Arne og Tove er valgt ind i bestyrelsen

9.    Valg af suppleanter

-        Kisser stiller op; 1.suppleant

-        Inger stiller op; 2.suppleant

10.                 Eventuelt

a.     gamle cykler der blev sat strips på; de har stået lige siden, de er ikke blevet fjernet

b.     Hvad må og må man ikke; må man støvsuge foran sin lejlighed? Må man køre på el-løbehjul mm?! Er det tilladt at parkere sin motorcykel foran sin lejlighed?

Henstilling til at holde sig til ordensreglementet.

Fx Kørsel på stier ift af/pålæsning eller støvsugning er tilladt.

Al parkering foregår på p-områder.

El-løbehjul/seg boards er der ikke et reglement for; op til forældre at tage ansvar for færdsel.

Der kan stilles forslag om at det skal skrives ind i ordensreglementet for hele afdelingen og sendes ud til alle beboerne.

c.      Sand stierne er blevet meget smalle; opmærksomheden bør falde på erosion af sand stierne. Ukrudt bekæmpes med “damp”.

d.     Når man bor i stuen, hvis ansvar er det at holde “grøften”. På de første tegninger var meningen med vildt græs; det kom ikke op. Det skal “renses” og ellers stå vildt.

e.     Kvashegn - er der stemning for at få etableret kvashegn så hækaffald mm kan indgå i kvashegn (Erling har yderligere info omkring formål og projekt for Skanderborg kommune)

f.       Svaler; udfordring op ved egne lejemål; på svalegangen. Betonen tager skade af afføringen, træterrassen tager skade af afføringen. Skal det tages op mht opføring af montage af noget der gør at svaler “holdes ude”. Større skade på fælleshuset ift svalereder, afføring på vinduesparti og træterrasse. Da svaler er fredede kan SAB ikke foretage sig noget ift at fjerne intakte svalereder

g.     repræsentantsskabsdag besigtiger afdelingen lør.4.11

h.     belægning på de udvendige trapper ift vand og kommende is. Der holdes nøje øje med vand og evt islag i kommende vinter da der fortsat er problemstilling om, at vandet ikke ledes fra trappens overflade men fortsat danner vandpytter

i.       1.10.23 - 5 års gennemgang. Der er afdelingen 5.år

j.       5.årsgennemgang af lejemål - man får en seddel, fejl og mangler noteres og de tages videre til ingeniør - evt udbedring efter registrering. evt kosmetiske skader man ikke selv hæfter for ved fraflytning

k.      teknikrummet/skabet - 1.årsgennemsyn - det trækker fx i en af lejlighederne da det ikke er isoleret

l.       Bump; den opsatte plante udenfor nr.8 er for sikkerhed af at der bliver taget fart fra foran de lejligheder ved skraldeskuret. Potte males for synliggørelse; evt sprayes med refleks maling. Evt opsættelse af flere bump eller pæl til drøftelse i bestyrelsen og tage op til afdelingsmøde.

m.    El-standere; ved ønske vil de blive etableret. Nyt selskab fra Sønderborg - investere i SAB afdelinger. De vil blive offentlige; med app og “taxameter” efter endt opladning. Ved behov - indkalde ekstraordinært afdelingsmøde for hurtigere opsætning af el-standere i afdelingen. Med 10årig el-aftale. Med forslag om placering; 1 el-stander med 2udtag; 10årig el-aftale er fast

n.     ønske om fællesspisning genetableres

 

 

      Underskrift Direktør                                                                    Underskrift referent

 

--------------------------------------------------------------------------

TFB afd.45

19.1.2023 kl.18.30 - NYTÅRSKUR 


Dagsorden

velkommen og godt nytår
praktisk - oprydning efter arrangement

Nyt fra bestyrelse

Planer for udearealer i afdelingen
de små stykker foran postkasserne
de firkanter der er i den ydre p-ring
grøntområde ift græsslåning / vild med vilje
hjemmeside www.taarnfalk.com 
overdragelse af hjemmeside fra Palle til Simon samt bestyrelse
kontakt, nyheder, arrangementer, mails, booking mm
ordensreglement revideres i foråret
gennemgang af SAB inden den sendes ud til beboere
kommende markvandring; marts - er der noget på bygningens ydre - så meddel gerne på formand@taarnfalk.com så tager vi det med
5 års gennemgang til efterår - OBS på egne lejligheders gennemgang
bestyrelsens initiativ til arrangementer 
Sankt Hans
Juletræsfest
Nytårskur
evt nye ideer, fællesspisning aften/morgenmad, foredrag, spilleklub mm med eget initiativ er yderst velkommen