Bestyrelsesmøde 13

Bestyrelsesmøde d. 7-5-2024

Tilstede: Marie-Louise – Mikael – Lone

1.    Gennemgang af referatet fra markvandring. Marie - Louise informerer Drift om, at legehuset skal fjernes hurtigst mulig, hun rykker samtidig for det nye gelænder ved trappen uden for nr. 50.

2.    Legehus: der vil blive indkøbt et nyt legehus i år.

3.    Sankt Hans: der er hængt seddel op og det er skrevet på Facebook, vi følger op på det senere.

4.    Skadedyrsbekæmpelse: Der er konstateret diverse skadedyr fra nr. 50 til nr. 62. Der kommer et firma d. 10-5.

5.    Nogle lejligheder har også haft mus, hver især har sat fælder op, så det problem skulle være løst.

6.    Den røde spand til giftigt affald kommer først senere, da der skal sættes et aflåst skab op til opbevaring, indtil det sker, er hver lejer selv ansvarlig for, at bortskaffe giftigt affald.

7.    Den nye plæneklipper får nye skær, da skærene er blevet ødelagt.

     

      Ref. Lone

-----------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde i afdeling 13 den 18-08-2024

Tilstede: Marie-Louise – Lone og Mikael

1.    Nyt fra formanden: Der er endnu ikke komme referat fra markvandringen. På markvandringen blev det aftalt legehuset skulle fjernes, da der er i meget dårlig stand. Det er aftalt med Per, at han sætter det i gang. Vi arbejder på at få et nyt legehus, prisen er omkring 16.000 til 20.000 kr.

2.    Der skal indkøbes en ny plæneklipper, det gør Mikael. Lone rydder op i sandlegetøjet, og indkøber noget nyt.

3.    Vi åbner for vandet i haverne mandag d. 22-4 kl. 18.00. Lone sætter en seddel op og Marie-Louise skriver det på Facebook. Vi går rundt og hjælper de beboer, der ikke kan selv.

4.    Vi vil gerne have en arbejdsdag, inden sommerferien, datoen kommer senere. Diverse arbejdsopgaver kan være male legeplads – skur ved nr 34 – borde -bænke sæt, samt bænk. Forslag til andre arbejdsopgaver er velkommen.

5.    Vi arrangerer en fælles Sankthansaften søndag d. 23-6. Der kommer et opslag senere.

 

Referent: Lone nr. 44

________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde d. 07-03-2024

Tilstede: Marie-Louise – Mikael – Lone

1.    Der har været en håndværker, som har kikke på lydisolering mellem lejlighederne, han vil sende en pris på arbejde.

Der blev også se på revner i loftet, det bliver en individuel afgørelse i hver lejlighed, om lofterne skal repareres.

2.    Emner til markvandring: Skimmelsvamp i vaskehuset – Hvad skal der ske med affaldsskuret? – Parkeringspladsen (bedre skiltning, maling af gule striber) – Gangbroen – Låg på affaldsspanden på legepladsen – Belysning på trappen ved vaskehuset – Evt.

3.    Cykler og lignende bag ved skuret skal til storskrald eller bortskaffes af pedellen. Marie-Louise finder en løsning.

4.    Vandkvaliteten er blevet tjekket d. 05-3-2024, vi afventer et svar.    

 

Referent Lone Kjær               

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 29-1 2024

Tilstede: Lone og Marie-Louise

1.    Der er nogle problematikker vedrørende parkeringspladsen, hvor nogle naboer har taget initiativ til et vaskehus møde. Der var nogle ideer fremme om, at uddybe ordensreglementet vedrørende parkering på pladsen punkt 18. Tilføjelse til punktet:                         Standsning og parkering er forbudt indenfor de gule afmærkninger.

Det vil blive tilføjet ordensreglementet (Marie-Louise).

Der skal også være en tydelig skiltning, på begge sider at pladsen, om reglerne, og de gule streger skal tegnes op, så de er tydeligere.

Dette tiltag vil blive endelig aftalt på markvandringen, som er inden for den nærmeste fremtid.

Der var også andre forslag, om tiltag på parkeringspladsen, de forslag må den enkelte beboer tage med til Afdelingsmødet.

2.    Vi havde også en snak om ”den gode tone” i afdelingen. Vi er en lille afdeling, og man bor tæt på hinanden. Det er vigtigt med gensidig respekt, og engang imellem også en vis form for overbærenhed og en hensyntagen til de forskellige livssituationer, vi hver især befinder os i.

3.    Flere beboer har klaget over kuldebroer i køkkenskabene, der er blevet lavet et forsøg i nr 50, med at lukke luftkanalerne, men det har ingen effekt haft. Så arbejdet er stoppet.

4.    Der har været rundsendt en seddel til alle beboer vedrørende revner i lofterne, man skulle henvende sig til Marie-Louise med evt. billeder. Der tre beboer der har henvendt sig, og sagen er videresendt til boligforeningen, som vil komme og se på lofterne.

5.    På afdelingsmødet i september 2023, blev det aftalt, at vi skulle få et prisoverslag på, hvad det vil koste at lydisolere mellem husene. SAB er kontaktet.

6.    På samme afdelingsmøde var der en bekymring omkring vandkvaliteten, da vi i afdelingen har nogle ældre rør. SAB er kontaktet.

7.    Der bliver indkøbt en ny vimpel til flagstangen, som en blomst til de nye beboere i nr 56. (Lone).

Referent Lone nr 44

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde i afdeling 13 d. 24-10

1.     Vi to de punkter op fra afdelingsmødet, som bestyrelsen skulle tage sig af.

A.     Marie- Louise vil kontakte Drift afdelingen, angående planen for, hvornår vores vandrør bliver skiftet. Da nogle beboere har en bekymring omkring, om vandet kan være giftigt, vil hun også spørge efter en evt. vandprøve.

B.     Vedrørende revnerne i lofterne i boligerne, vil der blive sendt en seddel rundt, hvorpå man kan skrive, om man vil have revner tilset af boligforeningen, samt en fra bestyrelsen. Marie-Louise laver sedlerne samt omdeler dem.

C.     Vedrørende lydisolering mellem lejlighederne, kontakter vi boligforeningen, som kan lavet et forslag til, hvordan det kan laves, samt prisen.

D.    Oprydning i cykelskurene. De cykler der ingen ejer har, er blevet fjernet, og der er rokeret lidt rundt med nogle cykler, så der er bedre plads i blandt andet skuret under trappen. Mikael taler med de beboere, der har svært ved at finde en plads til deres cykler. I ordensreglementet står der, at cyklerne ikke må stå på gangarealet. Flere beboer mener ikke, de har modtaget ordensreglementet. Marie-Louise vil få lavet kopier til alle, som vil blive omdelt.

Træskuret trænger til at blive rengjort, der bliver lavet et opslag på

Facebook, om nogle stykker vil påtage sig opgaven.

2.     Lukning af vandet udenfor. Det bliver gjort torsdag d. 26-10. Der laves et opslag på Facebook. Mikael og Lone går rundt og hjælper dem, der ikke selv har en nøgle, eller ikke har prøvet det før.

3        Julearrangement bliver d. 26-11 kl. 10.00. Der vil blive omdelt en skriftlig indbydelse, med tilmeldinger. Det vil igen i år blive kaffe-kakao – saftevand – vafler og småkager. I år vil vi prøve, at lave banko, med gaver til både store og små.

Inden d. 26-10 skal vores smukke juletræ sættes op, helst i dagslys. Der er brug for 8 personer til at holde i linerne, vi skriver på Facebook, når det sker, og håber der kommer nogen og hjælper!!!!

4        Vaskehuset er et par gange blevet brugt til private arrangementer, det syntes vi er en rigtig god ide, men der mangler nogle regler. Så det ikke tager overhånd, og der tages hensyn til dem, der bor i lejligheden ovenover.

Det vil vi lige tænke over. 

Referent Lone

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 22-06-2023

Tilstede: Lone – Mikael – Marie-Louise

1.     Sankt Hans: 

Der er kommet en del tilkendegivelser på, at mange ønsker at deltage i det arrangement vi har lavet. Det er især dejligt, at de sidste nye tilflytter deltager. Vi mødes kl. 17.45 og sætter borde og stole op.

 

2.     Velkomst mappe:

I bestyrelsen oplever vi, at der mangler nogle informationer ud over ordensreglementet og vedligeholdelses- og istandsættelsesreglementet til nye indflyttere

Vi vil undersøge om nye indflytter får udleveret de to reglementer for afdeling 13, eller de ligger på hjemmesiden? Vi har ikke kunnet finde dem på hjemmesiden. Lone skriver og spørge Dorthe.

Intentionen med velkomstmappen er, yderlig at informere om, de specifikke ting der er for vores afdeling.

Vi har lavet en brainstorm på, hvilke ting der kan stå i mappen:

Sociale arrangementer – Arbejdsdage - Garager: hvordan samt betaling af el – bilvask – flag – velkomstblomst – gave ved runde fødselsdage – kælderrum – legeplads – vaskehus – cykler – vores skraldesystem -ting man kan låne i afdelingen – Facebook gruppen – Det udendørs vand – Hvordan arbejder bestyrelsen, hvor finder man referaterne? – Boligforening/bestyrelse.

Er der andre ideer, så henvend jer til en i bestyrelsen, eller skriv en sms.

 

3.     Facebook gruppen:

Gruppe er kommet rigtig godt op at køre. Vi vil opfordre til, at den bliver brugt til informationer, indbydelser o.l.

Den skal ikke bruges til klager, der må man henvende sig til de rette instanser.

Vi vil gerne bevare en god stemning i afdelingen, vi er en lille afdeling, hvor man bor tæt på hinanden.

 

4.     Vi har modtaget et brev fra boligforeningen om, at der er nogle nytilflyttet, der ikke har følt sig velkommen i afdelingen.

Vi har ikke modtaget klager i bestyrelsen.

Vi vil gerne i bestyrelsen sikre os, at alle føler sig velkommen. Vi byder personlig alle ny tilflytter velkommen med en blomst, samt tilbud om at komme til os med spørgsmål eller lignede.

I bestyrelsen ønsker vi at arbejde med rumlighed og den personlige kontakt, vi har i årets løb arrangementer, hvor der er taget højde for, at der er plads til alle, børn, mennesker med anden etnisk herkomst, ældre o.s.v.

Individuelle konflikter er svære at håndtere, da der altid er to sider af samme sag, og det oftest handler om, at de to parter må acceptere nogle ting hos hinanden.

I bestyrelsen ønsker vi, at alle skal trives i vores afdeling, det har stor betydning, at man føler sig tryg, der hvor man bor, og alle hilser på hinanden, da vores afdeling ikke er større end 18 boligere, er det svært ikke at blive set.

 

5.     Repræsentantskabsmøde:

Marie-Louise deltog i møde, og gav et referat.

 

Ref. Lone nr 44

--------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 01-05-2023 afdeling 13

Tilstede: Lone – Mikael og Marie-Louise

1.    Gennemgang af markvandring – Godkendt

2.    Status på rotte bekæmpelsen.

Der vil blive gravet op i de berørte haver ( 52 -54 og 56).

Lukket huller – planeret og fliserne vil blive lagt på igen.

Vi har en forventning om, at det vil afhjælpe problemet med rotter.

3.    Vi vil inviteret til en arbejdsdag d. 5 juni.

Planlagte opgaver:

1. Sætte nyt hegn op ved veje

2. Indkøbe nye planter og ordne krukkerne ved vaskehuset.

          3. Sætte hylder op til de nye hynder i vaskehuset.

          4. EVT?

      4. Sankt Hans 23-06.

          Se indbydelse på Facebook, samt ved vaskehuset.

 

Ref. Lone nr. 44           

------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 07-11-2022

Tilstede Lone – Marie-Louise – Mikael

1.     Der skal lukkes for have vandet. Det gør vi d. 19-11 kl. 9.00. Lone sender information ud til alle beboer. På dagen hjælper bestyrelsen dem, der ikke ved, hvordan man gør.

2.     Vaskehuset. SAB er startet med at stå for rengøringen. Der skal indkøbes en ny støvsuger, samt kost og svaber og poser til skraldespanden. Det gør Mikael.

Vi vil gerne have noget nyt lys i vaskehuset, som er mere strømbesparende, Mikael taler med SAB.

3.     Vi vil gerne lige som sidste år, holde julehygge, hvor vi tænder juletræet, spiser vafler, drikker gløgg osv. Det bliver søndag d. 4-12, Lone spørger sublanterne, om de kan give en hjælpende hånd.

4.     Der er flyttet en familie ind i en af de ledige boliger, Mikael sørger for en blomst.

5.     Marie Louise har lavet et opslag til legepladsen, om hvordan man skal begå sig, når man opholder sig på legepladsen.

6.     Bestyrelsen holder nytårskur i januar.

 

Referent Lone Kjær nr. 44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 11-8-2022

Tilstede Lone – Marie-Louise – Mikael

1.     En snak om afdelingsmødet d. 20-9. Forslag skal ind 14 dage før. Gennemgang af budgettet. Vi har umiddelbar ingen bemærkninger.

2.     Privatisering af vaskeriet. Det vil give en prisstigning på hver vask, som vil komme til at koste op til 16 kr. Vores vaskeri har givet overskud i flere år, så vi ser umiddelbar ingen grund til at ændre praksis. Bestyrelsen går ind for solidariske løsninger, vi har også fælles græsslåmaskine – hækkeklipper – stole og borde samt en pavillon, som alle beboer kan låne.

3.     Der mangler at blive taget hånd om nogle ting fra markvandringen.

Udelyset ved vaskehuset skal flyttes.

Gelænderet ved nr. 50 er rusten.

Småt-brandbart skal låget kunne stå selv.

4.     Vandhanerne i haven, skal åbnes og lukkes til vinter og sommer. Findes der en anden løsning? Det tages med på næste markvandring.

5.     Brainstorm om året der gik til inspiration til årsberetningen.

6.     Arbejdsdag søndag 2-10-2022 kl 10. Der skal males skur – legeplads – laves et lille hegn ud til vejen – bejdses gelænder på gangen.

Fællesspisning af resterne fra vores jubilæum. Lone laver indbydelse.

 

Referent Lone Kjær

---------------------------------------------------------------------------

Ref. af afd.møde d. 22/2-2022.

Tilstede Mikael, Lone og Marie-Louise.

1.     Der indkøbes ny trillebør, de to gamle stilles til storskrald.’

2.     Der indkønes næsehjul og dækken til trailer.

3.     Lone skriver en seddel til vaskehusets brugere om nedtagning af tørt tøj.

4.     Marie-L laver storskraldskalender og omdeler i postkasser.

5.     Marie-L skriver til SAB om nr.  rod udenfor hoveddør og i have hos nr. 46.

6.     60 års jubilæum for afd 13. Hvad skal der ske? Lone uddeler en inspirations/invitation til alle naboer.

------------------------------------------------------------------------------------------

Møde 17-8-2021
Bed v. vaskehus
Majbritt og Lone T. har en plan om beplantning. (Marie Louise taler med dem)

Aftale med viceværten(Per) med om at fjerne beplantning. (Lone tager kontakt)

Træer med PB Lundsvej skal fælles.(Lone tager kontakt).
“Julefrokost”

(bestyrelsen)
Afholdes i oktober hos Lone fredag d. 29-10 kl.18.00(Marie Luise inviterer).
Hæk nr.30,32,34
Bliver ikke klippet. Lone spørger Dorthe om, hvad vi gør.
Trillebører
4 stk. kan vi ikke nøjes med 2?

De 2 dårligste sendes til storskrald næste gang.
Utryghed i AFD.
Erling kontaktes og beder ham om at tage en snak med beboer om Utryghed.
Bestyrelsen
Genvalg? Super! Marie Louise og Lone ønsker genvalg.
Evt. Arbejdsdag?
Aftales når bedet er ryddet.
Kattelort i sandkasser
Bliver ikke gjort.Taler med Lone om at få det iværksat, da hun ifølge aftale ville sætte det igang.
Bestyrelsesmøde
Utryghed.

 

Konto til nye toiletmøbler.

 

Strygerulle genkøbes ikke. Det vil sige, at den er en del af vaskeriet til den går i stykker.

------------------------------------------------------------------

 Bestyrelsesmøde 12-10-2020

Tilstede: Lone – Mickael og Marie-Louise

Referant: Lone
Opfølgning på sidste møde.

Vi har gennemgået sidste møde, og Marie-Louise skrive til Dorthe angående de ting, der mangler. Michael laver et skilt til storskrald.
Opfølgning på Afdelingsmøde.

Problemer omkring beslutningen, at katteejer skal rive en gang i ugen. Vi forslår et katte-hold, som en af katteejerne kan stå for. Marie-Louise kontakter en af dem.
Lyskæde til flagstangen (indkøb) evt. udendørs hygge i forbindelse med juletræstænding! Hvornår tænder vi og slukker?

Vi skal sikre os, at det tænder og slukker nat og dag!

 Marie Louise bestiller lystræet.

Arrangement vedrørende tænding 22-11 kl. 17.00. Der serveres varm kakao til børn og gløgg til voksne (Marie-Louise) 

Lave en indbydelse (Lone).

Synger en sang evt. juletræet med sin pynt. (Mickael)

Hvert år tændes træet weekenden før den første søndag i advent. Den tages ned 1-2.
Hvornår skal der lukkes for vandet og hvordan?

Kl. 10.00 søndag d. 18-10 Vi tager en række hver og der bliver smidt en seddel ind til alle i morgen.
Planter

Der mangler planter rundt omkring. Bestyrelsen går en runde evt på søndag. Marie Louise finder ud, hvor vi kan købe planterne evt Christiansminde planteskole. Michael vil gerne grave huller, vi andre hjælper med at grave huller. Marie-Louise og Michael køber planter.
Konto til badeværelsesmøbler.

Tages op på næste Afdelingsmøde.
Eventuelt: Julefrokost for bestyrelsen og ledsager bliver d. 22-11.

Det foregår hos Marie-Louise, samme menu som sidste år.
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Referater
Punkter 9-12-2019
Frokost Der var fuld fremmøde og vi havde en hyggelig aften.
20-1-2020
Fælles mail Mikael fortæller om ny mail og drev(referat)
Legeplads Vi vil gerne have en 2 m høj rustfri stål-rutchebane med tilhørerne trætårn.MI sender besked til Dorthe.
Julehygge Der var ikke så mange fremmødte, men vi havde det rigtig hyggeligt. Majbritt og Lone havde arrangeret det rigtig fint.
02-03-2020
Legeplads Er igangsat - aftaler på markvandring hvor rutsjebanen skal stå.
Storskrald Marie-Louise og Majbrit har lavet en vejledning og afleveret til alle beboer.
Arbejdsdag Forslag til arbejdsopgaver: grave rende til flagstang, til el.
Male med træbeskyttelse de steder, der mangler.
Der mangler nogle planter rundt omkring.
Datoen kunne være 2 maj. Fra kl. 9 med rundstykker indtil ca. 15.00.
Marie-Louise laver invitation.
Nabohjælp Der har været indbrud hos en af beboerne, så det kunne være fint med nabohjælp som forebygger indbrud. Marie - Louise får tilsendt brochure, som afleveres til alle beboer. Det er gratis.
Der afholdes et vaskehus møde om, så vi kan se hvor stor interessen er.
Markvandring Marie-Louise har skrevet en huskeseddel. Michael og Marie-Louise deltager på torsdag d.5-3.
venteliste til kælderrum Lave seddel om ønsker til et andet kælderrum, når der er nogen der flytter.
Lone undersøger, om der er nummer på rummene, og laver en seddel, som hænges på døren indtil kælderrummene.
Næste møde
dato enten d. 14-4 eller 15-4
Punkter til næste møde
Opfølgning på markvandring
Planlægning af arbejdsdag

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde onsdag d. 21-10-2019
Tilstede: Lone – Mikael – Marie Louise
Ref. : Lone
1. Konstituering: Lone og Marie-Louise skiftes til at skrive referat og lave dagsorden og være ordstyre. Vi inviterer suppleanterne med til møderne, hvis der er brug for det.
2. Lukning af vandet i haverne: Der bliver lukket for vandet torsdag d. 24-10-2019. Bestyrelsen går rundt til hver enkelt beboer, og hjælper med at få åbnet for udluftningen.
3. Legeplads: SAB skal inddrages i beslutningen om, hvilke ny legeredskaber, vi ønsker, så vi kan få et tilbud fra flere forskellige firmaer. Dorthe fra SAB anbefaler, at vi kikker på legepladserne i Ryparken og Gartnervænget. Lone tager nogle billeder af de to legepladser, så vi har en ide om, hvad vi ønsker os. Derefter henvender vi os til SAB, og de indhenter tilbud.
4. Marie-Louise – Majbritt og evt. Lone fra nr. 58 vil organisere julehygge i vaskehuset for alle beboer.
5. Vi har ønsker om at få en fælles mail – Mickael taler med Lars om, hvad der er mest hensigtsmæssig. Det tages op på næste møde.
6. Vaskelåsene skal være de reglementerede fra SAB med husnummer på.
Marie Louise hænger en seddel op om, at de låse uden bolig nr. på bliver fjernet.
7. Affaldssortering. Marie Louise og Majbritt sender en seddel rundt om storskrald – affaldssortering. De kontakter SAB vedrørende evt. informationstavler.
8. Der er nogle hængepartier, som Marie Louise tager sig af.
Det utætte cykelskur ved nr. 32 ( information efter mødet, taget er skiftet).
Cykeloprydning
Det manglende skilt vedrørende knallertkørsel
Lys på hjørnet.
Gangbroen
9. Julehygge for bestyrelsen: Vi mødes en aften i december hos Lone til smørrebrød og en juleøl. Suppleanterne inviteres med.
10. Næste møde bliver i januar. Helst en mandag. Lone giver besked, når hun kender sin vagtplan.
11. Foreløbig dagsorden:
1. Venteliste til kælderrum.
2. Mail system ved Mickael.
3. Legeplads.
4. Genbrugsting i vaskehuset.
5. Julelys i flagstangen.
6. Arbejdsdag i foråret.

Mange hilsner Bestyrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-08 2019
1. En snak om bestyrelsens arbejde, samt genopstilling.
2. LLO Hvordan vil vi præsentere forslaget for de øvrige beboere? Vi foreslår at det bliver på et vaskehusmøde. Den nye bestyrelse tager sig af sagen. Marie-Louise vil gerne lave noget materiale om fordelene ved at melde sig ind.
3. Legeplads. Der er 100.000 kr. til fornyelse af legepladsen i 2020. Lone og Marie-Louise vil undersøge mulighederne.
4. Forslag om en computer til bestyrelsen. Det vil blive taget op på Afdelingsmødet som et forslag.
5. Post fra kontoret til formanden. Det vil være en fordel at lave en afdeling 13 mail adresse, som alle i bestyrelsen kan læse. Den nye bestyrelse tager sig af sagen.
6. Garager – Kælderrum. Diskussion af garagebytning – venteliste – forskellige størrelse på kælderrum. Der laves et forslag til afdelingsmødet.
7. Storskrald. Vi oplever at pladsen undertiden ser meget træls ud. Der skal igen information ud til alle beboerne og evt. sætte mere information op direkte på pladsen.
8. Rengøring i vaskehuset. Aftalerne bliver ikke overholdt. Karen har kontaktet dem.
9. Velkomstfolder. Vi mangler en velkomstfolder, tages op i den nye bestyrelse.

Ref. Lone nr. 44

-------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde onsdag d. 23-01-2019

Tilstede: Lone – Mikael – Karen – Marie Louise

Ref. : Lone

Vaskemiddel i vaskeriet. Vi er blevet bekendt med, at der bruges vaskemiddel med parfume i. Vi vil gerne have parfumefri og svanemærket vaske og skyllemiddel til vaskemaskinerne. Marie-Louise undersøger sagen.
Nogen lejer har problemer ved indflytning og udflytning, med de ting der skal være i orden i lejlighederne. Man føler ikke, at SAB er lydhør overfor de problemer, man har.

Vi vil på et ekstraordinært beboermøde forslå, at vi samlet melder os ind i lejernes LO. Marie-Louise vil undersøge prisen pr. husstand..
Der er nogle problemer omkring baggangen/ bryggers, da SAB siger, at det ikke hører med til lejemålet. Vi skal have en afklaring på, hvad det betyder. Karen undersøger sagen.
Affaldssortering. Sammen med referatet er der et informationsbrev vedrørende affaldssortering. For fremtiden ligger der gennemsigtige affaldsposer i vaskehuse, så man kan samle sit storskrald i enheder d.v.s. glas for sig – metal for sig.
Vi har et ønske om at få lavet strøm ved flagstangen, så man i julemåneden kan hejse en lyskæde op, til glæde for alle. Det tages op på et afdelingsmøde.
Det nye hegn ind til naboen er blevet pænt, men ikke sat i sand, som aftalt. Det er støbt ned.
Afdækning af sandkassen. Det er sjældent at nettet bliver lagt over. Det er forælderens ansvar, at hjælpe de børn, der bruger sandkassen med at få nettet på efter brug.
Vi har en ide om at ændre miljøet ved vaskehuset, med nogle klatreplanter, der skal gro, som et loft hen over dør og vinduer. Marie-Louise undersøger hvilke planter, der er hensigtsmæssige at bruge. Vi kunne godt tænke os en stolpe med fuglekasser. Ting vi kunne lave på en arbejdsweekend.
Skuret ved nr. 34, er utæt. Karen kontakter SAB.
 SAB informere om, at man ikke længere kan bytte garager. Vi mangler en begrundelse, Karen undersøger sagen.
 Karen deltager i et formandsmøde d. 31-1. Hun skal bl.andet spørge ind til, hvorfor man ikke kan sende referatet fra markvandring ud til hver husstand..
 Tagrenderne ved garagerne skal være af zink og ikke dem af plastik, der ligger på parkeringspladsen. Karen inf. SAB.
 Vi skal enten have en ny støvsuger i vaskehuset, eller se om vi kan få et nyt filter. Marie-Louise undersøger sagen.
 Vi vil fremover bestræbe os på at dele referaterne rundt til alle husstande fra vores afdelingsmøder. Vi ønsker åbenhed og gennemsigtighed.

 

Mange hilsner Bestyrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kære naboer

Vi vil rigtig gerne i vores afdeling, blive rigtig gode til at sortere vores affald, så hermed ligt information om vores beholdere. På beholderene er der også informationer om, hvad man må putte i.

Vi har to beholdere ved parkeringspladsen til restaffald samt en beholder ved hus nr. 28. Vi har undertiden problemer med, at beholderne ved nr. 28 bliver overfyldt, så låget står åbent. Det vil være rigtig dejlig, hvis man oplever, at der ikke er plads til ens affald, at man så benytter beholderene ved parkeringspladsen. Vi vil også henstille til, at man ikke stille sit husholdnings affald ved sin hoveddør. Begge dele er for at undgå at vi tiltrækker forskellige skadedyr.

Restaffald er den del af dit affald fra husholdningen, der er tilovers, når alt det der kan genbruges eller genanvendes er sorteret fra.

  Vi har ligeledes to beholdere til emballage, en ved parkeringspladsen og en ved hus nr. 28.     

  Emballage beholderen benyttes til genanvendelige emballager af glas, metal og hård plast, f.eks.

        - Konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, metallåg mv.

        - Vinflasker, syltetøjsglas og lignende

        - Plastdunke og – flasker, og lignende. Husk at fjerne låg fra glas og flasker.

    Emballagerne skal være skyllede. Beholderen bliver tømt en gang om måneden.

Vi har to beholder til papir, som står ved siden af hegnet ind til affaldsøen på parkeringspladsen, samt ved affaldsøen ved nr. 28.

Den benyttes til aviser – blade – reklamer – tidsskrifter og magasiner. Den bliver tømt en gang i måneden.

Så har vi en beholder til småt og brandbart, som står ved siden af papir beholderen.

Den benyttes til bl.a. papkasser (som man presser så flade som muligt) – kartonemballage, samt mindre brandbare ting.

Så har vi en Batteri postkasse ved affaldsøen på parkeringspladsen.

Du skal ligge dine brugte batterier i en pose, som du putter i postkassen som hænger på indersiden af hegnet, så sørger en fra bestyrelsen for, at de bliver lagt på affaldsbeholderen, inden den bliver afhentet.

Haveaffald

Ved siden af affaldsbeholderene er der plads til haveaffald (husk at poser og urtepotter skal i restaffald). Det bliver kørt bort af viseværten efter behov.

 

 

Storskrald

På Grumstrups Alle Får vi hentet storskrald 8 gange om året. I 2019 er det altid på en mandag, datoerne er:

18-03 og 15-04 og 20-05 og 17-06 og 19-08 og 16-09 og 14-10 og 18-11. Vi samler tingene løbende bag ved affaldsøen, småting skal være i gennemsigte affaldssække, som man kan finde i vaskehuset. Vi henstiller til at man sortere affaldet (metal for sig – glas for sig o.l.) og stiller tingene så det står rimeligt pænt, og ikke kan ses fra vejen.

Så skal hver især sørge for, at sætte sit eget storskrald ud til vejen dagen før, det bliver afhentet.

Hvad tager de med?

 

  Vi håber, du kan bruge vores informationer, så vi alle fremover bliver rigtig gode til at sorter vores affald til glæde for os selv og vores miljø!!

Rigtig godt nytår til alle fra bestyrelsen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde i afdeling 13 d. 6-6-2017

Tilstede: Karen – Lone - Mikael – Marie-Louise. Afbud fra Dorthe

Lone og Karen har været til møde på SAB, vedrørende samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og kontoret. Vi blev enig om at slå en streg i sandet, og have gensidig tillid. Gangbroen skal laves af et nyt firma, der vil blive indhentet tilbud, og vi håber snart at den bliver lavet på en forsvarlig og holdbar måde. Graffiti på vores skilt, spørger vi viseværten vedrørende rengøring. Karen deltog i Repræsentantskabsmødet, alle må deltage både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 
Ideer til fornyelse af legepladsen.

Møbler til legehuset, som skal fastmonteres.

Male hinkeruder – tal o.l. på fliserne.

Rutsjebane – vippe.

Hyndeboks til legetøj.

Der er bestilt et nyt bord – bænkesæt.

 
Ideer til området omkring vaskehuset.

Overdækning af noget af området, med vindrueplanter. Så det kan bruges til socialt samvær.  Skabe nogle legemuligheder.

 
Forslag om at indkøbe noget kompost, da meget af jorden er udpint.

 
Marie-Louise vil sørge for at de krukker der står rundt omkring i fællesarealerne får frisk jord.

 
Arrangement: Der bliver inviteret til en fælles Sankt Hans. Marie-Louise laver en seddel.

 
Møbler som kan lånes eller bruges i vaskehuset, skal indkøbes.

 

 
En snak om bålstedet, de mindre børn flytter rundt på de store sten. Vi vil bevare bålstedet og giver de større børn ansvaret for at stenene ikke flyttes

 
Motorcykel skuret tages op igen på afdelingsmødet, om det stadig er aktuelt.

 
 Vi skal have tjekket op på cykler og andre ting der står rundt omkring i skurene. Der skal sættes navn på. Lone laver et opslag.

 
 Gaver til runde fødselsdage: Der bliver indkøbt en gave til 300 kr.

 
 Lyset på gavlen. Det tiltrækker mange insekter, der er et ønske om at få det flyttet. Afdelingsbestyrelsen spørge på kontoret, om det kan lade sig gøre.

 
 Næste møde bliver d. 15-08 kl. 19.00 hos Mikael.

Punkter:
Gennemgang af ordensreglement og vedtægter – vedligeholdelses reglement. Karen sender et oplæg til os inden mødet.

 ------------------------------------------------

Afdelingsmøde på Grumstrups Alle d. 23-08-2016

 

Tilstede: Karen nr. 40 – Mickael nr. 38 – Dorthe nr. 52 – Lone nr. 44

 

 1. Vi gennemgik budgetforslaget 2017. Det var svært at gennemskue. Karen tager kontakt til Erling med diverse spørgsmål til budgettet. Bl.andet Gangbroen: hvordan er vedligeholdelses aftalen, hvad indeholder den? Henlæggelse til maskiner: Hvilke maskiner?

   

 2. Vi havde en snak om afdelingsmødet d. 7-09-2016. Karen taler med kontoret om deres deltagelse (dirigent og referent).

   

   

 3. En snak om diverse rør i afdelingen. Karen laver et forslag til afdelingsmødet om fornyelse af rørene.

  Samt et forslag om en genetablering af legeplads kontoen.

  Revidering af vedligeholdelses reglement.

  At vi laver en besparelse på 20.000 ved selv at male vaskehuset på en arbejdsweekend.

  Et fast beløb til diverse runde fødselsdage og indflytning.

   

 4. Orientering fra Karen:

  Udsugningen i vaskehuset virker ikke, den skal skiftes.

  Legepladsen skal færdigøres med de ændringer der er aftalt.

  Vaskehuset bliver nu rengjort efter en plan.

  Skraldespandene er blevet vasket.

  Skrænten bliver ikke lavet lige nu, trappen er vigtigere.

  Juni første kvartals regnskab, Karen har stillet spørgsmålstegn til nogle af udgifterne.

   

  Ref. Lone Kjær nr. 44

 

---------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde 20-04-2016

Til stede: Mickael – Karen og Lone Kjær

Orientering.

Der skal tages endelig stilling til den nye sandkasse. Mickael undersøger sagen og bestiller arbejdet. Vi ønsker en sandkasse der kan overdækkes

Flere har problemer med net forbindelsen. Karen laver en forespørgelse blandt alle beboerne. Bestyrelsen henvender sig til You See, hvis det er et generelt problem.

Vi vil prøve at lave en arbejdsdag lørdag d.25 juni. (sæt kryds i kalenderen til en forrygende dag med sjove arbejdsopgaver, og en mulighed for at lære dine naboer nærmere at kende!). Der vil komme en endelig indbydelse en måned før, med tilmeldelse til de arbejdsopgaver, vi har set (har du flere forslag, er de velkommer!)

Opgaver:

•               Vaskerum hovedrengøring.

•               Male skur x 2 og legeplads.

•               Nogen der sørger for forsyninger (mad og drikke!)

•               Slib håndtag + olie

•               Feje cykelskuer

•               Havearbejde, klippe buske o.l.

•               Oprydning i diverse hjørner.

Næste møde: D. 13. juni

Punkter.

Opfølgning af punkter fra sidst

Planlægning af arbejdsdag d. 25 juni.

Cykel sortering.

Ref. Lone Kjær nr. 44

Markvandring ref. Karen

 • Ny på kontoret Jesper, der skal sættes penge af til ”bedmur”, de er ved at skride. Der vil løbende blive rettet op. Medfører huslejestigning

 • Ikke sat penge nok af til trappen nr. 48, men der kan tages fra konto 115

 • Tagpap skal skiftes. Henning har for flere år siden gjort opmærksom på, at hans tag buler i solen. Han fik at vide det ikke betød noget. Nu siger Jesper at det er rigtigt at det skyldes fugt under taget!

 • Gangbroen vil blive alge behandlet, og der forsøges reklamation over dårlig reparation.

 • Mener der snart skal nye garageporte

 • Mur ved cykelrum/trappe Kirkevej skal laves

 • Kurt sætter dørstopper i klinkegulvet vaskehus

 • Kurt undersøger om udlufter fungere

 • Kontoret henvender sig til murer angående manglende klinker bag toilet, som endda var taget af, og Kurt måtte sætte det op igen

 • Jeg gjorde opmærksom på vandpytter 48-36, men kan vi godt leve med det

 • Ikke sat penge af til skråning 48-36

 • Der sættes ikke de 5000 kr af til legeplads, som vi bestemte på et afdelingsmøde. Det er bare taget af, og når vi ikke har været opmærksomme på det ved afdelingsmøder, men godkendt budget.

 • Noget af tagudhæng er smuldret og skal laves

 • Fliser i forhaver 2017

 • Penge til nyt havebord af ? som ikke forgår pris ca 10.000 kr.

 • Spurgt om hvordan miljøet i afdelingen er. Den lå i top før, jeg satte den ned!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat 18.11.2015

 

Tilstede Lone, Dorthe, Karen og Mikael

 

 

 

Karen orienterede om hvad der var sket 3.9.2015 – 17.11.2015

 

 

 

 • Kontoret gjort opmærksom på den uheldige tømning af haveaffald der blev foretaget under Kurts fravær.

 • Gl. Formand afleveret noget materiale, bestyrelsen kan gennemse disse hvis de ønsker.

 • Velkomstblomst afleveret i nr 30.

 • Egon er stoppet

 • Halvtaget malet, viste sig i følge regningen at der manglede 6

 • Plader på nyt vinduesparti skiftet. Samtidig blev fuge om vinduer og døre skiftet, ingen af os var blevet orienteret om dette.

 • Der er målt op til budgivning af belægning i tørrerummet og toilet

 • Orientering om fakturer

 

 

 

Forslag til videre opfølgning

 

 

 

 • Hvor langt er bestillingen af sandkassen? Vi vil gerne have indflydelse på den, da der ønskes et låg på den. Nuværende sandkasse er meget dyb, hvilket kræver bortkørerelse af og tilførelse af meget sand, derfor foreslår vi ny placering. For den  gamle sandkasse ønskes, fjernelse af tilpas meget sand, påfyldning af muld og derefter græs.

 • Hvad med gangbroen? Nytter det at blive ved med det lapperi?

 • Vi vil gerne lave et lille arrangement for alle beboer. Forslaget er afholdelse i tørrerummet, det er usikkert om det kan nås inden jul.

 • Talte om arbejdsdag / dage  til forskønnelse af området, maling af træværk mm

 • Efter jul udsendes seddel ang. Oprydning af cykelskurene.

 • Vi kunne godt tænke os forslag fra beboerne til fælles  aktiviteter, ønsker og forventninger til bestyrelsen mm.

   

   

 

Besluttet

 

OPFORDRING TIL AT BEBOERNE GIVER OS DERES MAIL ADRESSE, så kan referater mm sendes den vej, det vil spare penge. De der IKKE har net kan modtage på papir!

 

 

 

Referent

 

Karen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afd. 13 - afdelingsmøde den 31. august 2015 hos Preben.

 1. Valg af referent

  Cleo blev valg.

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

 3. Godkendt 2.7.15

 4. Indkomne klager

  Ingen indkomne klager

 5. Nyt fra formanden

  Efterisolering. 100.000 og kun det halve af loftet, da håndværkerne ikke kan komme ud i krogene.

  gennemgang af forslag og taget til efterretning – beboerne må forklare deres forslag

  PV-plan gelænder 50 til p-pladsen males

  Bi-måler er installeret

  Maling af udhæng

  Maling af gelænder 50 – 62 træværket

 6. Nyt fra udvalg

  Lone K og Dorte supp. Foreslå den til bestyrelsen

   

  Referat Cleo Bräuner

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer                           

Skanderborg, den 27. februar 2015

 

 

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen

 

mandag den 2. februar 2015

 

med følgende dagsorden:

 

 

1.      Valg af referent.     

         Cleo Blev valgt

                                                                

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

         Referatet godkendt uden yderligere kommentar

        

3.      Indkomne klager.   

         Ingen indkomne klager

                                                                

4.      Nyt fra formanden.

         Preben deltager i udflugt til Elektrolux sammen med repræsentantskabet. Vi har indsendt liste til administrationen med punkter som mangler at blive lavet i henhold til APV planen, vi har endnu ikke hørt fra dem. Der skal skrives rundt til beboerne ang. markvandring. Der er kommet et brev fra Dorthe Støve, hvor hun præsentere sig selv.

        

5.      Nyt fra udvalg.        

         Intet,

                                                                                      

6.      Eventuelt.

         Næste møde bliver omkring markvandringen, vi afventer besked om, hvornår det kan blive.

   

Referent: Cleo Bräuner

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer                           

Skanderborg, den 18. nov. 2014

 

 

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 11. nov. 2014

 

med følgende dagsorden:

  

1.      Valg af referent.     

         Cleo Blev valgt

                                                                

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

         Ikke godkendt da det ikke var tilsendt til Preben

        

3.      Indkomne klager.   

         Der var ingen klager

                                                                

4.      Nyt fra formanden.

         Besked om lukning af vandet i haverne den 17. november, referat fra afdelingsmødet er afleveret til     Egon Madsen og Ole Høj, så de kan se hvad der skal på pv planen Isolering af lofter, der skal indhentes pris. Der skal opsættes et skilt om at person biler med tralier kan køre over græsset ved større istandsættelser og flytning.

         Mangler fra 2014 maling af gulv i vaskerum, gummibelægning af gangbro, fjernelse af eksisterende sandkasse og etablering af ny, samt udskiftning af sand. Nedløbs rør på kanapperne skal kransen udskiftes. Der skal afskilles regnvand i rækken 28 – 34 ligesom det tidligere er lavet i rækken 50-62.

        

5.      Nyt fra udvalg.        

         Der er ingen udvalg lige nu

                                                                                      

6.      Næste møde

         Den 2. februar 2015 hos preben

 

7.      Eventuelt

 

         Snakken gik løst da det var vores 1. møde med ny afdelingsbestyrelsesmedlem

         Lone Guldmann.

  

Referant: Cleo Bräuner

 

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer                           

Skanderborg, den 22. september 2014

 

 

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen

torsdag den 11. september 2014

 

med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af referent.     

         Cleo var referent

                                                                

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

         Referatet blev godkendt

        

3.      Indkomne klager.   

         Der var ingen indkomne klager

                                                                

4.      Nyt fra formanden.

         Der var indkommet diverse konti udskrifter, Preben har omdelt forskellige infor-

        mationer, om oprydning i cykelskur under nr. 50, der står andet end cykler og det

         skal flyttes, åbning af vand for sommeren.

 

5.      Nyt fra udvalg.        

         Intet

                                                                                                            

6.      Gennemgang af dagsordenen og fordeling af diverse opgaver.

         Preben spørger Erling om han vil være dirigent.

         Preben bestiller og henter smørrebrød.

 

7.      Eventuelt – Søren opstiller ikke igen, men kan måske overtaltes, hvis der ikke kan

         findes en kandidat.

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer                           

Skanderborg, den

 

 

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen

 

mandag den 24.03.2014

 

med følgende dagsorden:

 

 

1.      Valg af referent.     

         Cleo var referent

                                                                

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

         Grundet personlige omstændigheder var referatet ikke klar og blev derfor ikke god kendt, udsættes til næste møde.

 

3.      Indkomne klager.   

         Intet

                                                                

4.      Nyt fra formanden.

        Elektrikerne har arbejdet videre med lys problemet, relæet er skiftet således at vask                  maskinerne, og lys i vaskehuset går udenom. Udendørs lyset i rækken 50-62 er

        Koblet fra for letter at kunne finde en løsning. Fejlen er stadig ikke fundet og der

        Arbejdes videre med problemet.

         Der har atter været besøg fra sæbefirmaet og nu skulle det været i orden og vi be-

         Høver ikke selv at tage sæbe med.

         De elektrikere som har været i afdelingen og arbejdet med lyset er alle enige om at         

         Garageport åbnerne er ulovlige og brandfarlige og ved markvandringen den 24/3

         Blev det besluttet at de skal fjernes. Afdelingsbestyrelsen arbejder vider med en lov-

        Lig udgave, og når der foreligge en pris sendes der brev til de berørte beboer.

        Preben har budt de nye beboer velkommen med en blomst.

        Til markvandringen var der indkommet en del forslag fra en beboer, de fleste hørte

         Ind under daglig vedlige holdelese, og alle foeslagene er afleveret til adminstra –

         Tionen så de kan indarbejde dem i budgettet. 

 

5.      Nyt fra udvalg.        

         Intet

        

6.      Næste møde den 16/6.

 

7.      Eventuelt

 

        

 

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer                           

Skanderborg, den

 

 

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen

 

mandag den 13.01.2014

 

med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af referent.     

         Cleo var referent

                                                                

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

         godkendt   

 

3.      Indkomne klager.   

         Intet

                                                                

4.      Nyt fra formanden.

         Der har været legepladsinspektion, og sandkassen skal skiftes i år. Belysningen uden for kludre. Relæet er udskiftet og alle lys uden for er tjekket for løse forbindelser og

         Kemp & Lauritzen arbejder videre med problemet, erindres på næste møde.

         Elekttrisiteten i garagerne er ulovlig i henhold til brandmyndighederne skal tages op

         På markvandringen.

 

5.      Nyt fra udvalg.        

         Julefrokost/bowling droppes og tages op i forsommeren.                                                                                               

6.      Næste møde 3. marts

 

7.     Eventuelt.