Afdelingsmøde 13

Til beboerne i afd. 32

Vestergade 49 og 55 – 59.

 

 

                                                                                 Skanderborg den 15. maj 2024.

 

 

 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 14. maj 2024.

 

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent – Erling blev valgt

 

2.     Valg af referent – Erling blev valgt.

 

3.     Godkendelse af nyt ordensreglement.

Ændringsforslagene blev gennemgået af formand Peter Rasmussen.  Men enkelte rettelser blev det nye ordensreglement godkendt af et stort flertal.

 

 

Nyt ordensreglement vedlægges dette referat.

 

 

 

Referent.

 

 

Erling Weber Jensen

Direktør 

 

------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i afdeling 13 d. 11-9-2023

Tilstede: Repræsentanter fra boligforeningen:  Carsten Rasmusen og Kent Hansen

Beboer repræsentanter: Lone nr. 44 - Mikael og Susanne nr. 38 – Christine nr. 28 – Laila og Lars nr. 36 – Lone nr. 58 – Linette nr. 48 – Majbrit nr. 50 – Marie nr. 52 – Maher nr. 62 – Randi nr. 54.

Der var fuldmagter til afstemningerne fra Birthe nr. 42 og Pernille nr. 60

1.     Valg af dirigent: Kent Hansen

2.     Valg af referent: Lone nr. 44

3.     Valg af stemmeudvalg: Lars og Laila nr. 36 samt Lone nr. 58

4.     Fremlæggelse af beretning ved formand Marie-Louise. Beretningen kan læses på nettet under afdeling 13.

5.     Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024.

Bemærkninger:

Gelænderet ved nr. 50 og parkeringspladsen skal ikke males med skiftes.

Vandrør som længe skulle have været skiftet, er der en bekymring omkring, om vandet i rørene er sundhedsskadeligt. Teknisk afdeling har orienteret bestyrelsen om, at man afventer et tilbud på arbejdet. Bestyrelsen vil kontakte teknisk afdeling igen, for at høre hvor lang sagen er.

Orientering om Antenne budget

Budgettet blev vedtaget.

6.     Orientering om regnskab 2022

Ingen bemærkninger.

7.     Godkendelse af nye priser for brug af fællesvaskeri. Brug af vaskemaskinerne stiger fra 7 kr. til 14 kr. pr vask. Tørretumbler vil være uændret 12 kr i timen.

Det blev enstemmig vedtaget.

8.     Behandling af indkomne forslag.

1.     Lydisolering mellem nr. 60 og nr. 62 .

Det ville være hensigtsmæssigt med lydisolering imellem alle lejlighederne,

Der blev stemt om, at bestyrelsen går videre med sagen og under søger priser og får et tilbud.

Der var 23 stemmer for og 1 imod. Så der er vedtaget.

2.     Reparation af de store revner i lofterne som en del af husene har.

Bestyrelsen undersøger, hvor mange huse det drejer sig om, tager billeder og henvender sig til Teknisk afdeling.

3.     Oprydning og rengøring af de tre cykelskure samt skuret ved   skraldespandene. Forslag til ændring af, hvor f.eks. græsslåmaskinen skal være. Bestyrelsen tager ansvar for at oprydningen og mærkning af cyklerne igangsættes og informere pedellen om, hvornår skuerne kan rengøres. Bestyrelsen beslutter, hvor de forskellige maskiner o.l. vi har i afdelingen skal have deres plads.

Det blev enstemmig vedtaget.

4.     Der er skimmelsvamp i vaskehuset, som skal behandles og væggene skal males. Drift er orienteret.

5.     Affaldsspanden på legepladsen mangler låg. Bestyrelsen kontakter drift.

6.     Lyset udenfor vaskehuset er endnu skiftet. Vi kontakter drift.

7.     Vild med vilje forslaget trækkes tilbage.

8.     Alger på kanten af gangbroen. Renovering af gangbroen er på planen til næste år.

9.     Udskiftning af garageporte. De fleste porte fungerer. Hvis man har et problem, henvender man sit til drift, som så kan sørge for at porten bliver repareret.

10. Forslag om at der ligges en slags gummibelægning på legepladsen, der hvor faldunderlaget er sand.

Der blev stemt om, der skulle nedsættes et udvalg, der skulle undersøge priser o.l.

Der var 12 for forslaget og 2 imod, så det blev vedtaget.

9.    Valg af formand: Marie Louise nr 52 blev genvalgt

10.  Valg af medlem: Lone nr. 44 blev genvalgt.

11. Valg af suppleanter: Lone nr. 58 første suppleant og Majbrit nr. 50 anden suppleant

12. Eventuelt.

1.    Gamle fodboldmål flyttes ned til traileren. Det gør Lone og Pernille

2.    P-pladsen bruges som legeplads. Den er til biler.

3.    Husk at foldet pappet til containeren.

4.    Børnene leger i blomsterbedene. Det skal gøres med omtanke uden at ødelægge lamper og stensætning. Husk at rydde op efter børnene.

5.    I formandens beretning vil det være godt, at fortælle om de anlægsting der er lavet eller udskudt.

6.    Forslag om at holde et vaskehusmøde, om hvordan vi tager hensyn til hinanden, så der er plads til alle.

 

Referent Lone nr. 44

 --------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde 20. september 2022

Tilstede: Mikael og Susanne nr. 38 – Lars og Laila nr. 36 – Marie- Louise nr. 52 – Lone Kjær nr. 44 – Randi nr. 54 – Lone nr. 58 – Pernille nr. 60.

Fra Boligforeningen: Lone Kruse og Kurt Hansen

1.    Valg af dirigent: Kurt Hansen

2.    Valg af referent: Lone Kjær nr. 44

3.    Valg af stemmeudvalg (afventer om det er nødvendigt)

4.    Fremlæggelse af beretning ved formand Marie-Louise. Den blev godkendt.

5.    Kurt Hansen gennemgår driftsbudgettet samt PV-plan for 2023, det blev godkendt.

6.    Orientering om regnskabet for 2021.

7.    Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement. Der var en diskussion af boligforeningens ansvar i forhold til lejernes ansvar. Nogle oplevede at modtage en lejlighed, som ikke var i så god stand som forventet. Man skal være opmærksom på, at alle nye lejere modtager reglementet.

Vedtaget med 7 personer for og 2 personer imod.

8.    Indkommende forslag.

A.   Fælles el stander til Elbiler. En snak frem og tilbage om behovet samt prisen lige nu. Lars nr. 36 vil arbejde videre på sagen, og det vil blive taget op på næste års afdelingsmøde.

B.   Lamperne på gavlen og ved vaskehuset er meget skarpe og lyser ind i haver og soveværelser. Det blev enstemmig vedtaget, at der skal findes en bedre løsning.

C.   Garageåbner til alle garager. Diskussion af behovet, samt prisen og løbende vedligeholdelse. Forslaget trækkes tilbage.

9.    På valg: Mikael Iversen. Han modtog genvalg.

10.               Valg af suppleanter:

Pernille nr. 60 blev 1. sub. – Lone nr. 58 blev 2. sub.

11.               Eventuelt.

A.   En snak om den Facebook gruppe, Laila har oprettet, navnet får alt for mange uvedkommende til at tilmelde sig. Navnet vil blive ændret til Afdeling 13. Vi hører nærmere fra Laila.

B.   Trailer: Man kan reservere traileren på kalenderen i vaskehuset. Marie-Louise hænger en informations seddel op.

C.   Vaskehus: Boligforeningen har sendt en information ud til bestyrelsen, om en evt. privatisering af vaskehuset. Vi mangler flere informationer ordningen. Det taget op på næste afdelingsmøde.

D.   Vi har fået et gavekort på 2000 kr fra boligforeningen til vores 60 års jubilæum. Ideer til hvad pengene skal bruges til?

E.    Bestyrelsen opfordrede alle til at komme til vores arbejdsdag d. 2-10-2022.

Ref. Lone Kjær

 

-------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde den 9/9 2021 for afdeling 13.

1.       Erling Weber vælges som dirigent.

2.       Marie-Louise vælges som referent.

3.       Stemmeudvalg gemmes til senere, hvis de skal bruges.

4.       Formanden, Marie-Louise mener ikke der er sket så meget i afd. pga. Corona. Men flere beboere fortæller om nyt gyngestativ og gangbroen, der er genmalet.

5.       Driftsbudgettet gennemgås og godkendes.

6.       Regnskab fra 2020 godkendes.

7.       Behandling af indkomne forslag:

-          Karen foreslår viceværter IKKE afbrænder ukrudt i bedene, VEDTAGES.

-          Karen foreslår viceværter fjerner kattelort 2 gange årligt, VEDTAGES.

-          Karen foreslår affaldscontainere rengøres uden på, VEDTAGES.

-          Bestyrelsen foreslår en konto til møbler på toilettet, VEDTAGES.

-          Bestyrelsen foreslår vaske-rullen ikke erstattes, når den ikke kan laves længere, VEDTAGES.

-          Bestyrelsen foreslår der indkøbes en trailer til fælles brug i afdelingen, VEDTAGES.

8.       Formandsvalg, Marie-Louise Winther genvælges.

9.       Til afd.bestyrelsen genvælges Lone Christoffersen.

10.   Som 1. supp. Vælges Pernille Stougaard og som 2. supp. vælges Majbritt Rasmussen.

Under punktet evt. bliver der diskuteret cykelskure, algebehandling af tage, jubilæum næste år. Der er sat 10.000 kr. af til festlighederne.

Formanden takker SAB for deltagelse og siger tak og velbekomme til smørrebrød.

 

Ref. Marie-Louise Winther

-------------------------------------------------------------------------

Formandens beretning 2019-2020.
Der er sat lyddæmpende lofter op i vaskehuset.
Per vicevært har sorteret cykler.
Vores p-plads er blevet lidt større, Per laver stensætning.
Mikael og Rachid har malet legepladsen.
Vi sprang arbejdsweekenden over pga. covid.
Vi har fået ny rutchebane.
Lone T og Majbrit hængte byens længste lyskæde op på gangbroen.
Vi afholdte julehygge i vaskerummet.
Vi har afholdt Sct. Hans spis sammen, i små familie grupper.
Vi har opfordret til NABO HJÆLP, app og klistermærke.
Vores tage er blevet algebehandlet.
Vi har rundt sendt en affaldssorterings guide og storskraldskalender, men info om
kun at sætte storskrald ned søndagen før afhentning.
Der blev ophængt en ønskeseddel til kælderrum.
Der kommer en elektriker og laver lys til flagstangen.
Jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne også suppleanterne for det gode
samarbejde. Og ikke mindst vores naboer.
Også en tak til SAB. De har været en god samarbejdspartner i alle de tiltag vi i afd. 13
har ønsket.
Med nabohilsen
Marie-Louise Winther, afdeling 13.

----------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde, afd. 13 d. 8/9-2020 kl. 19.00.
Valg af dirigent: Carsten fra Hovedbestyrelsen. Der er indkaldt til tiden.
Valg af referent: Marie-Louise
Stemmeudvalg gemmes
Formandens beretning godkendes.
Driftsbudgettet gennemgås af Kent revisor og godkendes.
Antenneforeningen har nedsat pakkernes pris.
Indkomne forslag.
Laila laver en EB-gruppe og strør "gå væk kat på legepladsen" der stemmes for.
Randi vil have katteejere river sandet 1. x om ugen efter kattelorte. Der stemmes for.
Lone ønsker 2 katte pr. lejlighed. Der stemmes for ( 5 mod 4)
Beboerne på gangbroen ønsker den rengjort af enten Per eller Rengørings kld.
Mikael er på valg. Genopstiller og vælges.
Både Majbritt og Lone T genopstiller som hhv. 1. og 2. supp.
Eventuelt.
Der diskuteres sand v. faldfliser.
Der snakkes om pedellernes telefoner og hvorfor beboerne skal betale for dem.
Ved næste markvandring skal havedøre og vinduer checkes.
Beboere ønsker tagrenderne renset.
Carsten og Marie-Louise runder af og siger tak for i aften.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERETNING AFD.13 2018-2019
Det har været et roligt år, kun med småopgaver.
Vi har sagt goddag til beboer i nr 60, samt tillykke til Conni, de fik en blomst.
Der blev udsendt en affaldssorterings vejledning sammen med referatet af afd. mødet 2018
Ordensreglementet blev godkendt på et julemøde.
Viceværtordningen blev igen ændret, og vi har fået Per tilbage, hvilket tydeligt kan ses, der er
kun ros til ham.
Vores nabo Kjeld beskar træer og lod grenene falde ned på vores grund. Han nægtede at
fjerne det, hvorfor Per samlede det sammen, og en vognmand hentede det. Dorthe fra
Kontoret fortæller, at en retsag ville blive for dyr, altså har vi betalt.
Der har været en del utilfredshed med istandsættelsen af indflytningslejligheder. Vi ved nu, at
rummet under trappen hører med til istandsættelse ved indflytning
Vi har forelagt kontoret at finde en løsning på problemerne med åbne/lukke for havevandet,
så vi undgår de sprængte vandure.
Marie-Louise og Karen var til repræsentantskabsmøde. Der bygges en del nye boliger, men
der ansættes ikke mere personale.
Der har været en del uklarheder med hensyn til vores vaskemidler, parfume, ombytning af
dunke osv. Der er aldrig kommet en tilfredsstillende tilbagemelding.
Bestyrelsen og samt markvandring, er enige om, at der ikke skal males p-båse.
Sct. Hans afholdt med hygge og god tilslutning.
Per har vasket og malet hjørnet i tørrerummet, der var sort af fugt. Desuden har han langs
hjørnet ved nr 48 og plantemuren behandlet væggen mod indtrængende fugt.
På sidste møde udsatte vi ting til legepladsen, da vi evt kunne købe bruge fra Øst, det er vi
gået bort fra, og der arbejdes på et forslag, som vil blive fremlagt og vedtaget på et
vaskehusmøde.
Gangbroen er færdig, desværre krakelere den, mangler belægning og farven er meget
uensartet, dette er videregivet til kontoret.
Der er sat zink tagrender op over garagerne.
Hegnet til nabo er fint. Jeg har henvendt til mig til ejerforeningen, de har glemt at klippe
hækken, som flugter med det nye hegn.
Vi havde en ide om at gøre pladsen foran vaskehuset mere indbydende, lave pæl med
stærekasser, velkomstpjece, nyt vedligeholdereglement, ny vimpel, fælles indmeldelse i en
lejer organisation, men tiden er løbet fra os.
Vi fik her i sept gjort ekstra ren i vaskehuset, uden beregning.
Bestyrelsen har haft ordningen, om storskrald bag container pladsen op at vende. Der er en
del problemer med sortering af affaldet, der er sat frem. Den nuværende ordning fortsætter.
Alt skal være i gennemsigtige poser, plast, metal, træ mm, hver for sig, og man skal selv sørge
for at tingene flyttes ud til Kirkevej inden afhentningen, som for resten af året er 16 sept.,
14.okt. og 18. nov.
I år skal der nye vandrør og lydisoleres i vaskerum.
Marie -Louise har sagt, at hun gerne vil være formand, og det støtter jeg fuldt ud.
Karen 11.09.2019

----------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde den 11-09-2019
Tilstede: Dorthe Kruse - Marie-Louise nr. 52 – Lone nr. 58 – Lone K. nr. 44 – Mickael og Susanne nr. 38 – Lars og Laila nr. 36 – Karen nr. 40 – Maj-Britt nr. 50
1. Valg af dirigent: Dorthe Kruse
2. Valg af referent: Lone Kjær nr. 44.
3. Valg af stemmeudvalg. Hvis det blev nødvendig vil vi vælge nogen.
4. Fremlæggelse af beretning ved Karen nr. 40. Kommentarer: Vedrørende rummet til højre fra indgangen (baggangen). Det hører med til lejemålet.
5. Driftsbudgettet med tilhørende PV-plan for 2020, fremlægges af Dorthe Kruse, med forklaringer på, de stigninger der er. Der er en stigning i antenne budgettet 2020, man skak være opmærksom på at man kan ændre pakken til en mindre pakke 4 gange årlig en måned inden kvartals udgang. Man kan vælge en anden udbyder, hvis man ønsker det. Budgettet blev godkendt.
6. Dorthe Kruse orienterede om regnskabet.
7. Indkommende forslag
A. Bestyrelsen foreslår: Referat af Markvandringen skal sendes ud til alle i afdelingen.
Beslutning: Afdelingsbestyrelsen skal selv sørge for at sende referatet ud eller hænge det op i vaskehuset.
B. Karen nr. 40 foreslår: En venteliste til kælderrum, da de er så forskellige i størrelse.
Beslutning: Afdelingsbestyrelsen laver en venteliste, som er tilgængelig for alle.
C. Birthe nr. 42 foreslår at der kommer mere styr på hvilke cykler, der står i de forskellige cykelskurer.
Beslutning. Afdelingsbestyrelsen sender en seddel rundt til alle om at sætte navn på de cykler hver matrikel ejer, så tager bestyrelsen stilling til om nogen har for mange cykler stående.
D. Marie-Louise nr. 52 foreslår en total ændring af kælderrummene. Efter en dialog frafalder hun forslaget.
E. Marie-Louise nr. 52 foreslår en ændring af parkeringspladsen. Hvor man fjerner græsbelægning og en stub lige efter skuret, så der er plads til flere biler.
Der blev stemt om at stubben og græsset skal fjernes, og der skal lægges ny belægning på.
9 stemmer for og 4 imod. Hermed vedtaget.
8. Valg af formand: Marie- Louise nr. 52 blev valg.
9. Valg af medlem: Lone Kjær nr. 44 blev genvalgt.
10. Valg af suppleanter: Maj-Britt nr. 50 blev valgt som 1. suppleant. Lone nr. 58 blev valg som anden suppleant.
11. Eventuelt:
A. Der mangler en seddel om, hvornår man kan vaske inde i vaskehuset. Bestyrelsen tager sig af det.
B. Skiltet med motorkøretøjer er væk. Bestyrelsen tager sig af det.
C. Skilte foran garagerne med parkering forbudt. Bestyrelsen vil se på det.
D. Ved ny indflytning får den ny beboer en blomst, SAB udlever en mappe med ordensreglementet.
E. Problemer med dyreafføring på gangbroen. Snak med naboen!
F. Larm fra naboer. Hvis man føler sig voldsom chikaneret, og ikke kan få en dialog med naboen. Må man henvende sig til SAB.
G. Ting i vaskehuset, som man tilbyder andre, er en god ide, men det skal ikke stå der for længe. Bestyrelsen laver nogle retningslinjer.
H. Problemer med lyset for offentlig tilgængelighed er til belastende for dem der bor i ende lejlighederne. SAB og bestyrelsen må se på problematikken.
I. Gang broen er blevet grim igen. Forlag om at den bliver malet sort.
J. Julelys i flagstangen. Det skal nye bestyrelse arbejde på.
K. Sandkassenette bliver ikke lagt på. Et forlag kunne være at opfordre dem der bor nærmest til at lægge nette på, da de også har børn der bruger sandkassen.
REf: Lone Kjær nr. 44

-----------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i afdeling 13 onsdag d. 19-09 2018

Tilstedet: Lone nr. 58 – Preben nr. 60 – Laila nr. 36 – Mickael nr. 38 – Lone nr. 44 - Karen nr. 44.

Repræsentanter fra Boligforeningen: Dorthe Kruse – Erling Weber samt formanden for afdeling 17.

Valg af dirigent. Laila fra nr. 36 blev valgt.
Valg af referent. Lone fra nr. 44 blev valgt.
Valg af stemmeudvalg. Der blev ikke valg noget stemmeudvalg.
Fremlæggelse af beretning. Formand Karen Ibsen fremlagde beretningen. Som blev godkendt.
Driftsbudgettet samt tilhørende PV-plan blev gennemgået og godkendt.
Der blev orienteret om regnskabet for 2017.
Behandling af indkomne forslag.

Nyt til legepladsen. En rutsjebane til 30.000. Der var enighed om at afvente at vi evt. kan overtage et legetårn, med rutsjebane fra Chr. Koldsvej, som de måske har i overskud, når de er helt færdige med renoveringen af området. Det de har i overskud vil komme i udbud blandt de øvrige afdelinger. Det vil blive taget op på markvandringen næste år.
Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. Mickael Iversen blev genvalgt.
Valg af suppleanter. Marie-Louise Winther blev valg. Der stillede ikke noget op til 2. suppleant.
 Eventuelt

Hegn ind til naboen: afdelingsbestyrelsen arbejder stadig på sagen, og håber der snart findes en løsning.

Udvidelse af skuret ved parkeringspladsen, var oppe på sidste afdelingsmøde. Og man valgte at droppe udvidelsen, da behovet ikke var der længere. Der er plads til et par motorcykler i det skur, der er der.

Det er et problem at nogle beboer lader deres hunde gå løse. Ifølge afdelings vedtægter, skal hunde føres i snor. Hvis en henstilling ikke hjælper, kan man klage til kontoret.

Gummifugerne slipper murværket, især til havesiden. Det skal der ses på. Afdelingsbestyrelsen vil være opmærksom på at det bliver gjort.

Der var et forslag om, at der blev optegnet båse på parkeringspladsen. Det vil blive taget op på det kommende afdelingsbestyrelses møde.

Bestyrelsen har stadig ikke fået færdiggjort ordensreglementet.

Det tages op på førstkommende bestyrelsesmøde og der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde i vaskehuset.

 

Referent Lone Kjær Christoffersen nr. 44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          BERETNING 2017-2018

                                      AFD.13

 

Oplysning I korte træk

Cleo nr 50 er flyttet til det nye byggeri I Stilling.

Majbritt, held og Manus er flyttet ind I nummer 50.

Dorthe og Cleo har haft rund fødselsdag

Ny organisering af viceværtordningen.

Vellykket arbejdsdag trods regn, der blev lavet bord og bænk til legehuset og ryddet op I tremmerum.

Der er indkøbt firetyvestole og fire borde, disse kan lånes ved aftale med Marie Louise I nummer 52

Lokalinspektøren Leif Larsen er stoppet og Steen Corneliussen er startet

Jesper Magnussen stopper med udgangen af september og ny søges

Containerne ved gavl 28 er vasket udvendig af viceværter

Glas containeren blev ikke tømt, haveaffaldet spærrede for indgangen

Vi har fået plantet krukker uden for vaskehuset, Maria Louise står for pasning.

Den hvide bænk er samlet op ved vores storskrald

Der er ikke planlagt udvidelse af skur.

Den gule kasse er til saltning af broen, jeg havde ikke forestillet mig at så grim en kasse ville blive sat op, da jeg bare sagde ja til den.

Delebil ordningen er igang, der var orienterende møde I august

Jeg var til formandsmøde i foråret, der arbejdes på at oprette en formandklub

Jeg har indhentet legepladskataloger, hvilket har medført flere henvendelser firmaerne, for at hjælpe.

Jeg gennemgik ude området  med Leif Larsen den 20. juni og han stoppede den 22. Skulle derfor gennemgå det hele igen, hvilket jeg gjorde med Ole vicevært. Aftalte blandt andet at sætte bånd på det vi ville have gravet op.

 

Nyt hegn

Ejerforeninger vil gerne have et nyt hegn mod os.

Der er afsat 40.000 kr og et beløb til maling hvert andet år.  Vi er ikke enige om hvilket hegn det skal være og bestyrelsen finder det uhensigtsmæssigt at få et hegn der skal males. Vi har bedt ejerforeningen komme med et nyt udspil.

Bestyrelsen er mest stemt for at der sættes hæk som forslaget var for flere år siden.    

     

Markvandring

Denne vedlægges med notater da det ikke har været muligt at få en ren kopi af kontoret

 

Repræsentantskabet

På repræsentantskabsmødet stoppede hovedbestyrelses formand Finn Thomsen, ny formand er Dorthe Kruse

Ingen fra afdelingen deltog I repræsentantskabsmødet

Til orientering:

Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. Afdelinger med indtil 50 lejemål har 3 repræsentanter, afdelinger med 51 – 150 lejemål har 5 repræsentanter og afdelinger med 151 og opefter har 7 repræsentanter. Hvis en valgt repræsentant ikke har mulighed for at deltage i et repræsentantskabsmøde, må en valgt suppleant til afdelingsbestyrelsen deltage på afdelingens vegne. Suppleanten har tale- og stemmeret

Der vil  i løbet af efteråret blive gennemført en beboerundersøgelse. Denne undersøgelse skal danne baggrund for SAB´s målsætninger de kommende 5 år, og dermed hvad der skal arbejde med.

 

Samarbejde

Jeg må erkende, at jeg har været ved at køre sur I min post. Jeg forsøger at varetage beboernes bedste, men jeg føler, at jeg løber panden mod en mur, og at afdelingen ikke får hvad den  betaler for.

Aldrig har vores ude område set så misligeholdt ud.

Jeg har påtalt flere ting I løbet året uden noget har ændret sig.

 Karen Ibsen

19.09.2018

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AfdelingsmØde afd. 13 onsdag d. 20/9 2017 kl 19.00 i kantinen hos SAB.

De fremmødte var: Dorthe fra SAB, Karen, Marie-Louise, Laila og Preben.

Pkt. 1 Som dirigent Dorthe fra SAB

Pkt. 2 Referent Marie-Louise

Pkt. 3 Stemmeudvalg, hvis det skulle være nødvendigt.

Pkt. 4 Beretning siden sidst = godkendes.

Pkt. 5 regnskabet gennemgås af Dorthe SAB = godkendes.

Pkt. 6 Orientering af regnskab 2016 = godkendes.

Pkt.7. Ordens reglement godkendes ikke, der indkaldes ex. Afdelingsmøde snarrest.

(der afholdes et "Vaskehusmøde" og et nyt reglement bliver sammensat)

Pkt. 8 Preben stiller igen sit spørgsmål ang. reparation af GANGBROEN fra

sidste år(2016), og igen i år 2017). Hvad sker der?

Karen fortæller at der er nogen fra SAB der ser på det igen.

Dorthe SAB fortæller der ikke er nogen, der kan garanterer en reparation vil holde.

Preben spørger om en vimpel til flagstangen?

Karen køber en og Preben hænger den op.

Preben spørger til knallert/motorcykel-hus?

Karen svarer at det vil hun svare på når bestyrelsens forslag bliver gennemgået.

Preben roser vores nye vicevært Per, der gør vi alle I

Bestyrelsen vil gerne have ændret beslutningen om knallert/motorcykel-hus?

Der stemmes for at huset ikke bygges, men at græsset ved skuret, laves til p-plads.

Bestyrelsen arbejder på at ændre belysningen ved huse og trapper.

Pkt. 9 Valg af formand/kvinde = Karen modtager valget.

Pkt. 10 valg af medlem= Lone modtager valget ( pr. brev)

Pkt. ii Suppleanter. Marie-Louise og Dorthe Madsen(pr. brev) genopstiller og vælges.

Evt.

Der mangler dæk-plastic- dimser til hængsler på de inderste hængsler på vinduer.

Per er spurgt flere gange og han har rykket 2 x hos SAB.

Hvordan får vi sådan nogle?

Vi laver en brugbar/let forståelig brugsanvisning til vaskehuset, ex. Tømning af fnug-si.

Vi laver en brugbar /let forståelig brugsanvisning til affaldsortering ved skraldehuset.

Kalenderen over storskrald, omdeles til alles postkasser.

Marie-L. glæder sig over naboer og afd. område, her er pænt og rart at bo.

Bestyrelsen takker for et godt møde, kunne godt tænke sig flere deltagere, måske næste gang. Der bydes på smørrebrød og drikkelse.

Referent

Marie-Louise Winther
Grumstrups Alle 52

Skanderborg d. 21/9 2017

Beretning 2016-2017
Afd. 13

Oplysning i korte træk

Afsked for Kurt blev holdt i vaskehuset og vi hilste på Per nye Vicevært

Fået lagt ekstra sten på trappemuren 2 gange

Der gives gaver for max 300 kr

Susanne fejrede rund fødselsdag fik chokolade

Lone fejrede rund fødselsdag fik vin

Takket være Preben fik vi en gratis hovedrengøring. Vi havde Fokus rengøring ude og se hvor mangelfuld

rengøringen var.

Rigtig meget leg og brug af legepladsen, vi forsøger/arbejder på at få børnene til at tage ansvar for området

og tingene.

Nyt havebord

Rengøring efter graffiti

Garagemuren er repareret

Oprydning af cykel og skur

Nyt sand i sandkasse, noget af faldsandet fra sandkassen blev lagt under fuglereden, resten kørt væk

2 nye vaskekurve

Marie-Louise nr 52 står for pasning af krukker

Sankt Hans stod Marie-Louise for. Meget hyggeligt

Opsigelse af antenne

Opsigelse af antenne fra Skanderborg Antenneforening

Det er nu en mulighed at opsige sin tv-forbindelse fra Skanderborg Antenneforening. Dette kan gøres fire gange om året, henholdsvis den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Opsigelsen skal være skriftlig, og den kan sendes pr. e-mail til adm@sab-net.dk.

Opsigelsen skal være Skanderborg Andelsboligforening i hænde senest en måned før opsigelsesdatoen. OBS! Vær opmærksom på, at ved opsigelse af tv-pakke, vil der ikke længere være mulighed for, at benytte YouSee bredbånd/fastnet/mv. medmindre du i stedet laver et pakke skift. Læs nærmere her.

Markvandring vedlagt

Karen deltog i repræsentantskabsmøde. Fremover er det ikke kun bestyrelsen, men suppleanter kan også

deltage

Der bygges 85 familieboliger i Stilling, 32 ungdomsboliger på Regnbuevænget. Disse ventes færdige til

August 2018

Lovning på 50 familieboliger på Søtoften byggestart 2019

Der blev vedtaget, at der kunne arbejdes videre med boligbyggeri på Vesterskovvej der hvor amts centralen

og kapellet havde til huse. Primært små boliger

Samarbejde

Det har været et svært år, hvor jeg har haft følelsen af at støde ind i en mur, når jeg forsøgte at retfærdiggøre, at vi fik leveret, det vi havde bestilt/aftalt. Som privatperson ville jeg aldrig accepteret at varen ikke blev leveret. Derfor har jeg som formand forsøgt at få SAB til at reklamere, men uden held, så som det er sket før, kommer afdeling selv til at betale for oprettelse af dårligt udført arbejde.

Jeg bad hovedbestyrelsens formand, Finn, om hjælp og han og jeg havde et møde.

 

 

Lone og jeg havde efterfølgende et møde på kontoret hvor Erling direktør, Kent regnskabschef, Dorte kvalitetsansvarlig, Jesper projektleder og Finn hovedbestyrelsesformand deltog, vedrørende samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og kontoret. Vi blev enig om at slå en streg i sandet, og have gensidig tillid Efterfølgende var Erling, Dorthe og Jesper ude og besigtige blandt andet trappen og gangbroen.

Gangbroen skal laves af et nyt firma, der vil blive indhentet tilbud, og vi håber snart at den bliver lavet på en forsvarlig og holdbar måde.

Angående trappen kunne Erling godt se at bedet var meget stejl og det kunne vi rette på, men ikke selve muren. Vi aftalte nogle ændringer. Efterfølgende har jeg erfaret fra Leif, som er vores inspektør, at betalingen for ændringen er med i prisen på omlægning af forhaverne. Vi kommer altså igen til selv at betale. Det drejer sig om, at der ikke er lavet en støtte kant mellem trappe og bed, at der ikke er en støtte mur fra gavl 48 og til sti, således at det ikke, set fra Entreprenør, har været muligt at bygge bed i 2 niveauer. Aftalen var også at bedet skulle have 25 cm ordentlig muld.

Karen Ibsen

20.09.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat at afdelingsmøde onsdag d. 7. september 2016

Afdeling 13 – Grumstrups Alle

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Valg af referent

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning fra perioden siden sidste møde.

Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2017

Pkt.6 Orientering om regnskab 2015.

Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 8 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er: Lone G. Thomhav.

Pkt. 9 Valg af suppleanter.

Pkt. 10 Eventuelt

 

Ad. 1 Dorthe fra SAB blev valgt til dirigent

Ad. 2 Lone Kjær blev valgt som referent.

Ad. 3 Der blev ikke valg stemmeudvalg, der vil blive stemt ved håndsoprækning.

Ad 4 Karen fremlagde beretningen, som er vedlagt referatet. Bemærkninger til referatet. Beboerne var ikke blevet adviseret om markvandring. Bestyrelsen beklager, det skal ikke ske igen. Der var spørgsmål vedrørende den vandskade der var sket, den vil blive betalt af vedligeholdelseskontoen. Der var en snak om den generelle rørlægning i afdeling, som er af ældre dato, SAB vil undersøge sagen.

Ad. 5 Driftsbudgettet 2017 blev godkendt. Antennebudgettet blev godkendt.

Ad. 6 Orientering om regnskabet 2015. Der var spørgsmål vedrørende henlæggelser til nye rør, det mangler i vedligeholdelsesplanen, det er med som forslag. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at hvis de ønsker at ændre i planlagte ting, skal der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde.

Ad. 7              1. Forslag: Det årlige legepladsbeløb på budgettet ønskes genindsat. Det blev vedtaget.

                        2. Forslag: Vedligeholdelsesreglementet og ordensregler skal gennemgås af bestyrelsen og evt. ændringer skal godkendes på et ekstraordinært afdelingsmøde. Godkendt.

                       3. Forslag: Man skal kunne overdrage vaskemaskiner, gardiner o.l. til den næste indflytter. Det kan man allerede ved en skriftlig aftale mellem den fraflyttende beboer og den ny beboer samt SAB.

                       4. Forslag: Der er på budgettet afsat 20.000 kr. til at male vaskehuset for, det kan gøres på en arbejdsdag. Vedtaget.

                       5. Forslag: Fastsættelse af max beløb til gaver. Vedtaget Afdelingsbestyrelsen beslutter det.

                       6. Forslag: Udskiftning af vandrør. Det var med på markvandringen, og det vil blive undersøgt nærmere.

                       7. Forslag: Den nye sandkasse er mangelfuld. Det er svært at gennemskue, hvilke ændringer der skal til og hvem der skal betale. Det blev besluttet at afdelingsbestyrelse sammen med SAB igen skulle se på sagen, inden der tages nogen beslutning.

                       8. Forslag: Sammenlægning af kælderrum, så dem der ikke har gararge får et stort kælderrum. Der var to for og 5 imod Ikke godkendt.

                      9. Forslag: Mere information på tavlen i vaskehuset. F.eks. Mail og telefonnummer på afdelingsbestyrelsen – visevært – inspektør o.l. Hvem kontakter man ved strømsvigt o.l. Man skal være opmærksom på at hvis man ringer efter håndværker som privatperson, kan man risikere at der er en egenbetaling. Man skal hvis det er muligt altid kontakte afdelingsbestyrelsen først. Forslaget er godkendt, afdelingsbestyrelsen vil sørge for de rette informationer bliver hængt op.

                       10. Forslag: Belægningen på gangbroen er under alt kritik. SAB handler på det, og der skulle gerne findes en løsning inden vinter.

                       11. Forslag: Tørrerummet kan bruget til frokost arr. o.l. og der indkøbes stole og borde til formålet. Vedtaget med 6 stemmer for og en imod.

Ad. 8 Mickael blev valgt til bestyrelsen.

Ad. 9 Dorthe som 1. sub og Marie-Louise som 2. sub.

Ad 10 Evt. Forslag om flere aktiviteter i afdelingen. Det vil den nye bestyrelse se på.

Mødet sluttede med fælles smørrebrød.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Årsberetning Skanderborg Andelsboligforening, afdeling 13.  2015 - 2016

 

 

 

Arbejdsdag.

 

Det var vores første arbejdsdag, som forløb fint og hyggeligt. Tak til alle, der på forskellig vis deltog. Vi nåede ikke at færdig male, men håber vi kan samle en flok en aften, og afslutte maling.

 

 

 

Vedligeholdelse.

 

Fliser i tørrerum og toilet.

 

Nye elementer med store ruder er installeret i alle boliger

 

Udhæng malet ved terrasser

 

Flethegn mellem grundejerforeningen og vores matrikel repareret. Betalt af os, tros aftalen var at dele udgiften.

 

Markvandring afholdtes i april, bla blev det aftalt, at der skulle reklameres over det dårlige arbejde, der er udført på gangbroen.

 

Cykkeloprydning

 

Ny sandkasse

 

Bestyrelsen har erfaret, at der fra SAB ikke er enighed om, hvad der hører med til istandsættelse og vedligeholdelse.

 

 

 

Vandskade.

 

Rør lækket på toilettet, som skabte oversvømmelse i kælderen.

 

 

 

Beboere.

 

Henning døde i maj

 

Nye beboere i nr. 30, 28 og snart i nr. 46

 

To beboere deltog i sommerudflugten

 

 

 

Regnskabet

 

Bestyrelsen har stillet spørgsmål vedr. forskellige regninger!  

 

 

 

Bestyrelsen takker alle for den indsats, de har gjort i årets løb.

 

 

 

 

 

29.-08.-2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde den 3. september 2015 - afd. 13 – Grumstrups Allé

 

Dagsorden:

Pkt. 1                  Valg af dirigent

Pkt. 2                  Valg af referent

Pkt. 3                  Valg af stemmeudvalg

Pkt. 4                  Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

Pkt. 5                  Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2016

Pkt. 6                  Orientering om regnskab 2014

Pkt. 7                  Behandling af indkomne forslag

Pkt. 8                  Valg af formand, på valg – Preben Toft

Pkt. 9                  Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg – Lone Christoffersen

Pkt. 10               Valg af suppleanter

Pkt. 11               Eventuelt

 

Preben bød velkommen.

Ad 1                    Erling blev valgt til dirigent

Ad 2                    Cleo blev valgt til referent

Ad 3                    Michael, Lars og Erling blev valgt til stemmeudvalg

Ad 4                    Preben fremlagde beretningen som er vedlagt referatet

                             Beretningen blev kommenteret og efterfølgende godkendt

Ad 5                    Dorthe fremlagde budgettet og PV-plan. Budgettet for 2016 viste en huslejestigning      på 92,00 kr. pr. måned. Stigningen skyldes ejendomsskat, henlæggelser, vandafgift og rentenedsættelse.

                             Budgettet blev godkendt.

                             Dorthe fremlagde antennebudgettet for 2016. Alle pakker nedsættes med 40,00 kr. i 2016.

                             Antennebudgettet blev godkendt.

Ad 6                    Dorthe orienterede om regnskab 2014 der viste et overskud på kr. 90.684,21

Ad 7                    1. forslag: Bestyrelsen foreslog, at der bliver lagt klinker på gulv i vaskehus og tørrerum.

                             Det blev enstemmigt vedtaget at lægge klinker i tørrerum og på toilettet.

                             2. forslag: Lone Christoffersen foreslog at nedlægge alle forhaver der er tilbage og ligge fliser i stedet.

                             Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for og 3 i mod.

                             3. forslag: Lone Christoffersen foreslog en fælles arbejdsdag med oprydning og fællesspisning

                             Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

                             4. forslag: Jan foreslog at der laves et skur til parkering af motorcykler.

                             Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

                             5. forslag: Mikael Iversen foreslog at barnevogne og klapvogne i vaskehuset er forbeholdt beboernes børn.

                             Forslaget blev forkastet med 2 stemmer for og 8 i mod.

                             6. forslag: Karen havde forslag som efterfølgende blev frafaldet, da alle forslagene allerede var stillet af andre beboere.

Ad 8                    Karen Ibsen blev valgt som ny formand

Ad 9                    Lone Christoffersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem

Ad 10                  Mikael blev valgt som 1. suppleant og Dorte blev valgt som 2. suppleant

Ad 11                  Kort snak om gennemgang af vinduespartier. Beklædning udenpå gaber. Der er skader på tapet i forbindelse med udskiftning af vinduer.

                             Låsen på terrassedøren kodes om, så den passer til hoveddøren.

                             Ros til Kurt, det ser pænt ud i afdelingen.

                             Dorthe (kvalitetsmedarbejder) kommer til at samarbejde med formanden.

                             Kort snak om antenneudbyder. Afdelingen kan kollektivt vælge en anden udbyder, men pt. er Skanderborg Antenneforening den billigste udbyder.      

                             Hvis afdelingen ikke ønsker Skanderborg Antenneforening skal der stadig betales til fælleomkostninger.

                             Isolering af lofter vil ske i forbindelse med tagudskiftning.

                             En del beboere har problemer med internetforbindelser.

Mødet sluttede kl. 20.30 og Erling takkede for god ro og orden.

 

 

Cleo Bräuner                                Erling Weber Jensen

Referent                                        Dirigent

 

 

Skanderborg den 3. september 2015

 

Afdelingsmøde for afdeling 13 Grumstrups alle 28-62 den 3. september 2015

 

Årsberetning 2014 -2015

 

Vi havde i starten på året den første afhentning af storskrald, første gang skulle der en opfordring til for, at få alle de effekter som man havde stillet om bag containergården bragt ud til Kirkevej hvorefter det vil blive afhentet, men dette skete jo ikke, så det stod der til næste afhentning. Men anden gang gik det slet ikke, alt var smidt i alle mulige og umulige sammenhæng, så det nægtede Reno Syd, at tage med, der var intet der var bundet sammen, og alt var blandet sammen, Elektronik, tøj i sorte plastsække, metal, plastmateriale, og dunke med kemikalier, og jeg kan jo se her ved sidste afhentning var der igen noget der ikke fungerede, man havde glemt datoen, jeg ved ikke hvordan man ellers kan løse problemet.

 

Vi fIk klippet gitter afpå de nedløbsrør fra 1. sal i havesiden. Reparation afhegn til nabo ved nr. 28-34 som stormen havde ødelagt. Kloaker er blevet renset i hele afdelingen, og især på P. plads.

 

Vi havde reparatør fra Miele til den ene vaskemaskine, da den ikke kunne åbnes, den stod med vand i, det så ud, som om der var nogle der havde øvet vold, på den si som man ellers kan åbne maskinen med, men det blev repareret.

 

Vi fik stormsikrede vores små træer ved Kirkevej med nogle pæle og gummistropper. Vi har fået nye tøjsnore med nye vandskruer, på tørreplads ved nr.50. Vi har met fuget alle vores vinduer og døre ved indgangs siden.

 

Fra markvandring den 4. marts 2015 bliver der lavet følgende fral PV-Planen:

 

De nye vinduespartier er ved at blive sat i alle steder. Der bliver lagt nye installationer i garager med en bimåler Der bliver malet gulv i vaskehus og tørrerum. Der bliver malet træværk under udhænget på terrassen. Der bliver malet gelænder ved nr. 50 til P. plads. Ved redegynge bliver der lagt faldesand under. Broen rar ny belægning. Sandkassen får nyt sand og en ny træramme omkring hvis der er penge til dette.

 

Efterisolering af loftrummet skulle administrationen finde en pris på, dette vil beløbe sig til omkring kr. 200,-pr. kvadratmeterpris, og så er det kun det halve der bliver isoleret, da man ikke kan komme helt ud i de skrå skunke,og man skal ind i hver enkelt lejemål og måske sprøjte skum eller papir ind. Så ca. kr. 100.000,-for ca. det halve loftrum men hvis vi engang skal skifte taget ud så kan man komme til ovenfra, og komme helt ud i de skrå skunke.

 

For Årsberetning 2014-2015 Preben Toft

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdeling 13 Grumstrups Alle' s afdelingsmøde

Der var 9 beboer fremmødt fordelt på husstandene 32-38-42-50-54-58-60-62.

Endvidere deltog Erling Weber Jensen og Allan Jepsen fra administration og hovedbestyrelse.

Preben bød velkomme til de fremmødte og forslog at Erling blev dirigent.

Ad. l Erling blev valgt til dirigent og kunne konstatere at mødet var lovligt indvarslet. Erling gennemgik dagsorden og kunne konstatere at indkomne forslag ikke var omdelt rettidigt og spurgt forsamlingen om der var nogle problemer i det og da der ikke var nogen som havde problemer med det gik vi videre med dagsordenen.

Ad. 2 Cleo blev valgt til referent.

Ad. 3 Ste,,eidvaæg tages hvis det bliver nødvendigt.

Ad. 4 Preben omdelte beretningen og kom ind på, hvad der var sket i det forløbende år og hvad der fremadrettet skulle ske. Beretningen bliver omdelt til de beboere som ikke var mødt op. Afdelingsbestyrelsens referater ligger på SAB hjemmeside og kan ses af alle som går derind. Der blev forespurgt til hvad med dem som ikke har net-og her kunne Erling svare at det er muligt at få det udskrevet på Boligforeningen. Endvidere blev der spurgt om det var alle 18 lejemål der skulle have udskiftet vinduesparti skiftet i stuen, det tager vi under budgettet.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget

Ad. 5 Cleo gennemgik budgettet og kunne konstatere at vi skal stige i husleje kr. 45,00 pr. måned pr. lejemål. Cleo kom ind på de konti, hvor der havde været bevægelser og årsagen dertil.

Der skal bruges kr. 351.000,00 kr. til udskiftning afvinduer og med den pris må vi gå ud fra at det er alle 18 lejemål.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget

Ad. 6 Cleo berettede om regnskabet som jo ikke skulle godkendes, men blot orienteres om. Cleo kunne konstatere at 2013 havde givet et overskud på kr. 69.706,00.

Ad. 7 hvad skal der ske med vores grønne områder? Det bliver undersøgt og vi afventer på at der er ved at blive ansat en ny kvalitetsmedarbejder. Når den nye medarbejder har haft tid at kigge på det kommer der en plan.

Forslag at hække mod Grumstrups Alle rundes i stedet for at den bliver klippet lige, efter en debat blev forslaget trukket.

"Indkørslen" til græsplænen som bruges når folk flytter, stensætningen bliver ødelagt når bilerne påkører den. Vi kan henstille til de beboer som ikke kan ramme indkørslen om at give besked således at det kan repareres hurtigt eller vi kan sætte et skilt op med max vægt, de blev besluttet at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med problemet.

Forslag til at der er en medarbejder fra administrationen evt. som dirigent med til mødet i stedet for at det er en af beboerne som er dirigent -der komme en med fra administrationen når det kan lade sig gøre, arbejdsmæssigt. Forslaget frafaldt.

Forslag til strøm i garagerne -forslaget frafaldes fordi det er med på budgettet og skal laves i år.

Forslag om træning af hund på det grønne område blev nedstemt med 3 for og 6 imod.

Forslag om efterisolering af lofter. -der indhentes priser så vi kan få et overblik på hvad det koster og hvornår det så kan laves.

Forslag om forbud mod brug af gifte i havene -6 for, 2 imod og en stemte ikke. Forslaget bliver indføjet i ordensreglerne.

Vedligeholdelse af bedene ved nr. 36-38 er meget mangelfuld eller manglende, hvad gør vi ved det? -afventer ansættelse af ny kvalitetsmedarbejder i administrationen

  1. Søren ønskede at trække sig fra bestyrelsen og Lone fra nr. 58 blev valgt i stedet for.

  2. suppleanter blev Lone i nr. 44 og Dorthe i nr. 54

  3. Eventuelt -snakken gik om løst og fast -forslag til arbejdsweekend, gummi på kæderne på gyngerne, ny sandkasse, hvordan skal den se ud og hvilke materialer. Krukkerne med cigaretskøder fjernes, da det ikke ser godt ud. Preben takkede for god ro og orden og takkede Søren for hans indsats.

     

Referent: Cleo Brauner

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hans Henrik Rasmussen

Fra: Preben Toft l

Ved afdelingsmøde onsdag den 4. september 2013 kl. 19.00

Ved afdeling 13,s 50 års jubilæum fik vi tildelt gave fra admistrationen et gavekort på kr. 2000,­som vi brugte til de små træer langs kirkevej ved garagepladsen.

I sep.2012 blev der gummifuget på øverste afsnit ved havesiden fra nr. 28-48 Okt. 2012 blev der lagt ny belægning på gangbroen over garagerne, men da forkanten skulle eftergås af mure blev arbejdet udskudt til 2013 den har vi nu fået repareret af mure Jørgen Jørgensen, der er sat en vinkelbeslag på broen ved nr. SO, vi har så efterfølgende fået smurt belægning på forkanten, så derfor er broen to farvet og grim, der er endelig langt om længe efter flere henvendelser smurt noget på trappen ved nr. 62 den havde man repareret, men det ser så grimt ud, der er blevet gjort indsigelse overfor dette, men det har ikke hjulpet noget, måske skulle der et nyt firma på, for det er meget utilfredsstillende som det ser ud.

Der blev sat nye hjul på vasketøjskurven i vaskehuset, og indkøbt en ny kurv til stativet, og Nye støvsugeposer er indkøbt.

linker på indgangs trappetrin fra nr. 28-48 er pålagt. Trappen fra vaskehuset til nr. 48 er smårepareret, men bliver omlagt i 2014. Så fik vi isoleret vores lofter i bryggers (hobbyrum) samt vores loftlemme.

Nye tagrender på kanaptaget over stuen, ved havesiden.

Vi bød Laila og Lars i nr. 36 velkommen til afdelingen med en buket blomster.

Ligeså bød vi Dorte med familie i nr. S4 velkommen til afdeling 13 med en buket blomster

Vi fik malet væge i tørrerummet.

Jytte i nr. 60 fyldte rund, så afdelingen ønskede tillykke med en vingave.

Stien fra nr. SO til 62 er blevet omlagt, så der ikke er så mange huller og skævheder.

Sortering af affald, åbenbart en svær ting, for jeg har gentagende gange skrevet ud til alle, hvad der skal i de forskellige container, men der er stadig nogle, der ikke sorterere deres affald efter reglerne. Vi har fået en påtale fra Reno Syd, det kan ende med at man ikke tømmer vores container hvis det ikke rettes.

Hegnet til vores naboer ved nr. 28-34 er blevet repareret ved udskiftning af et eller to moduler

Vi skal ifølge vores P.V. Plan ha' afrenset vores eternitfacader på havesiden, og af ukendte årsager er det ikke sket endnu, det skulle ha' været lavet i 2012.

Men i 2013 ifølge vores P.V. Plan skal Gulv og væg i vaskehuset males, garageporte skal overfladebehandles, vi skal ha' en mekanisk udsugning fra tørrerum, en såkaldt klapventil, tag på legehuset skal eftergås, legepladsen eftergås, vi skal ha' en ny sandkasse i 2014.

Vi prøvede at sammenkalde beboerne, til en lille sommerfest, ude på vores bålplads, men der var meget få, der tilmeldte sig, og da bestyrelsen havde flere frafald, så vi os nødsaget til at aflyse. Vi vil så prøve, at sammenkalde på et andet tidspunkt, til efteråret.

Ved afdelin2smøde den 3. september 2012 -

Var der indkomne forslag, om foranstaltninger vedr. skråningerne ved vaskehuset, og ved barsketstativet, dette er sat på budgettet, og vil blive lavet når pengene er der i 14 eller 15. Budgettet skal være i balance.

Der blev også spurgt vedr. efterisolering af loftrum, det er sendt videre til undersøgelse, men vi har ikke fået noget resultat endnu H.H. skulle indhente tilbud. Der blev oprettet en ny konto til henlæggelse, udskiftning af vandrør mv.

For årsberetningen 2013

Preben Toft

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------