Afdelingsmøde 24

Referat fra afdelingsmøde d. 22/9-2020, Warmdahlsparken afd. 24.

Mødedeltagere: Dorthe Støve (DS), driftschef, SAB, Inge Andersen (12.0), Bente og
Niels Windum (NW) (12.1), Majken Paulick, Nich Fugisang Frederiksen (NFF) (14.1), Inge
Søby (16.0), Tove Jensen (TJ) (18.0), Orm Bossemeier (OB) (20).

Indkaldelsen fra SAB udsendt den 18. august 2020.
OB byder, som formand velkommen til afdelingsmødet, og udtrykker tilfredshed med det
gode fremmøde.
Punkt 1. Valg af dirigent.
DS vælges.
Punkt 2. Valg af referent.
NFF vælges.
Punkt 3. Valg af stemmeudvalg.
Da der ikke er indkommet nogle forslag til afdelingsmødet, vurderes der ikke at være
behov for et stemmeudvalg.
Punkt 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
OB fortæller der har været et begrænset antal møder i afdelingsbestyrelsen. Blandt andet
på grund at covid 19 situationen.
- Nævner der har været markvandring i april 2020. Der blev det konstateret, at der er
meget rust i de jernbolte der er brugt til gangbroerne og altanerne. Der bliver lavet en
midlertidig renovering. Senere skal der ske en større renovering at alle gangbroer og
altaner.
- Der er etableret et nyt ventilationssystem i alle lejligheder, undtaget i nr. 20.
- Der er etableret flisebelægning, i stedet for hække, mellem udhusene ved nr. 12, 14,16
og 18.
Der blev givet udtryk for en del utilfredshed med de nye emfang/emhætter. En utilfredshed
der tidligere er blevet afleveret på SABs konto.
Blandt andet er der endnu ikke gjort noget ved en at lejlighederne hvor der ikke er nogen
udsugning i køkkenet.
Der er også en oplevelse af at der ikke er nok udsugning i køkkenet, andre steder.
DS opfordrede til, at man ringede på driftstelefonen når man oplevede problemerne og for
at rykke for handling fra SABs side/håndværkerne.
I forhold til den nye flisbelægning og den manglende stenkant ved skråningerne mellem
nuværende hæk og flisbelægningen, oplyste OB, at entreprenøren var gået konkurs. Der
kan derfor gå noget tid før arbejdet bliver gjort færdigt.
Ingen bemærkninger til beretningen i øvrigt.
Punkt 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021.
DS gennemgik budget og PV-plan for 2021.
- Der sker en huslejestigning på 5,5%.
- Der er sket en stor stigning i vandafgifterne.
Budgettet blev godkendt.
Antennebudgettet gennemgåes.
Punkt 6. Orientering af regnskabet for 2019.
DS orienterer.
Punkt 7. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nogle forslag.
Punkt 8. Valg af formand.
OB er på valg og ønsker ikke genvalg.
NF opstilles og vælges som formand.
Punkt 9. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.
TJ er på valg, genopstiller og vælges.
På grund af NF er valgt til formand, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem.
NW opstiller og vælges.
Punkt 10. Valg af suppleanter.
OM opstiller og vælges.
Punkt 11. Eventuelt.
- Der er forespørgelse om opsætning af el-stander til opladning af elbil. Der bliver ikke
opsat el -stander i hver afdeling. Og ellers er SAB afventende i forhold til hvad der skal
ske.
- Problemer med klipning af hæk hos naboen mod PB. Lundsvej. Der er blev truffet
afgørelse ved hegnssynet, at naboen skal klippe sin hæk i en maksimal højde.
- Parkeringsproblemerne vendt igen. DS gav udtryk for ikke at ville foretage sig noget, hvis
det kun drejede sig om få dage der var ulovlig parkering.
- Forskellige muligheder for at begrænse udefrakommendes parkering vendt.
- Hækklipningen mellem haverne og ungdomsboligerne blev drøftet. Her blev det også
oplyst, at det vil blive meget dyrt at lave et vedligeholdelsesfrit hegn mellem haverne. Så
det arbejder SAB ikke videre med.
Punktet om hækklipningen mellem de forskellige haver skal nok behandles videre i
afdelingsbestyrelsen i samarbejde med havernes lejere. Blandt andet med henblik på et
forslag til SAB om eventuel ændring eller tilpasning.

 

Warmdahlsparkens afdelingsbestyrelse:
Formand: Nich Fuglsang Frederiksen, valgperiode: 2020-2022
Bestyrelsesmedlemmer: 
Tove Jensen, valgperiode: 2020-2022
Niels Windum, valgperiode: 2020-2021
Suppleant: Orm Bossemeier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde, Warmdahlsparken, afdeling 24, Skanderborg Andelsboligforening (SAB).

18. september 2019, klokken 19:00.
Adelgade 106, 8660 Skanderborg.

Mødedeltagere: Dorthe Støve, driftschef, SAB, Mona Larsen (gæst), SABs hoved-bestyrelse, Inge Andersen (12.0), Bente og Niels Windum (12.1), Nich Fuglsang Frederiksen (14.1), Inge Søby (16.0), Tove Jensen (18.0), Orm Bossemeier (20)

Indkaldelsen fra SAB udsendt den 14. august 2019.

Punkt 1.
Valg af dirigent: Dorthe Støve (DS)

Punkt 2.
Valg af referent: Nich Frederiksen (NF)

Punkt 3.
Valg af stemmeudvalg:
Der bliver ikke lavet noget stemmeudvalg.

Punkt 4.
Fremlæggelse af beretningen for perioden siden sidste møde.
Formanden, Orm Bossemeier (OB) orienterer om:
Der har været 5 møder i afdelingsbestyrelsen.

Afdelingen havde markvandring den 29. marts 2019. Det er der hvor SAB og afdelingsbestyrelsen går rundt i bebyggelsen og taler om udbedringer og forslag til ændringer eller forbedringer.

SAB har haft hegnssynsmøde mellem SAB og naboen ned til P.B. Lundsvej. Hegnssynet endte med et forlig.

Ventilation har været en af de forhold der har været drøftet. Der har også været en rundspørgen hos beboerne i lejlighederne fra nummer 12 til 18. Ikke noget entydigt resultat, som er givet videre til SAB.

Parkeringsproblemerne har været et gennemgående tema på afdelingsmøderne. Men der er endnu ikke fundet en løsning der kan hindre at vores naboer og andre uvedkommende udefrakommende, bruger vores parkeringsplads.
Det blev aftalt, at OM og NF skal aftale et møde med Erling Weber Jensen, direktør, SAB.

Bestyrelsen har modtaget en skriftlig klage over nabostøj. Den er sendt videre til SAB til videre handling.

Punkt 5.
Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020.

”PV-plan” er Planlagt Vedligeholdelse.

DS gennemgår forslag til budget for 2020. Både det ”store” budget og det mere detaljeret (PV-plan).
Poster kan ikke slettes, men udgiften kan udskydes. Ligesom der kan tilføjes nye poster til budgettet.

DS gennemgår også antennebudget 2020.

Budget 2020 godkendes af alle der er tilstede, hvor der dog er en vis protest fra enkelte.

Punkt 6.
Orientering om regnskab 2018.
DS gennemgik regnskabet.

Punkt 7.
Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogle forslag.

Punkt 8.
Valg af medlemer til afdelingsbestyrelsen:
På valg er: Nich Frederiksen.
NF ønskede at fortsætte. Ingen andre opstillet. NF fortsætter.

Punkt 9.
Valg af suppleanter.
Bent Windum (12.1) stillede sig til rådighed og valgt.

Punkt 10
Eventuelt.
Hække.
Det blev drøftet hvordan de skulle klippes. Både fælleshækkene og hækkene mellem stuelejlighedernes haver.

Nedlæggelse af hække.
Der blev orienteret om planerne med at fjerne hækkene foran nummer 14 og 16. Dog skal der fortsat være hæk ud mod stien. Tanken er at få flisebelagt arealerne og få etableret nogle fællesområder.


24. september 2019
NFF

---------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne afd. 24 – Warmdahlsparken 2 - 20

                                                                                                              Skanderborg d. 5. februar 2018

  

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 1. februar 2018 kl. 17.00.

 Mødet blev afholdt i kantinen, Adelgade 106.

 Tilsted ved mødet var der 6 beboere og Dorthe Støve fra administrationen.

 Dagsorden:

 Valg af dirigent
 Valg af referent
 Valg af ny formand
 Ad. 1.

 Dorthe Støve blev valgt til dirigent.

 Ad. 2.

 Dorthe Støve blev valgt til referent.

 Ad. 3.

 Der blev ikke valgt en ny formand, hvilket vil sige at der pt. ikke er en afdelingsbestyrelse i afdelingen.

 Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde den 11. September 2017.

Til stede: Mona, Joann, Lars, Tove, Daniel, Pia, Orm, Majken og Charlotte.

Pkt: 1: Dirigent: Mona.

Pkt: 2: Referent: Charlotte.

Pkt:3: Valg af stemmeudvalg.

Pkt:4: Fremlæggelse af beretning siden sidst: Charlotte informerer.

Pkt:5: Godkendelse af driftsbudget og PV-plan for 2018. Mona orienterer.

Budget og PV plan: Plan godkendt med bemærkning.

(Bemærkning. Stigning af udgifter til vicevært m.v.)

Regnskab 2017: Forklaring på sokkel og facade, udhæng 1500000 kr. Tagrender og udhæng renses.

Henlæggelse af toiletter 5000kr. Eftersyn af ventilationsanlæg 6000kr. i forhold til PV plan.

Pkt: 6: Orientering af regnskab 2016. Mona orienterer.

Pkt: 7: Godkendelse af forslag til nyt ordensreglement. Ordensreglement godkendt.

Pkt: 8: Behandling af indkomne forslag:

Se vedlagt bilag vedr, forslag om fjernelse af beplantning mellem skuerne. Forslag udskudt. Vi vil gerne se på økonomien og evt, muligheder i reetablering. I forbindelse med andet forslag om ingen parkering ved brandstien, skal der markeres med gult kryds. Desuden et skilt med "Brandvej/ af og

pålæsning tilladt!".

Forslag til skilte om affaldssortering bliver forkastet, -dog bliver der fra

administrationen sendt en skrivelse ud vedr. affaldssortering samt en beholder til batterier, og en opdatering på skraldespandene.

Festival: I forbindelse med festivalen, bliver der undersøgt om det er muligt at få interne parkerings billetter. Bestyrelsen retter henvendelse til festivalklubben.

Pkt: 9: Valg af formand.Valgt: Ingen valgt endnu.

Næste møde for bestyrelsen er den 29.09.17, hvor formanden vælges.

Pkt: 10: Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. Valgt: Charlotte, Majken og Orm.

Pkt: 11: Valg af suppleanter.Valgt: Joann, Lars og Daniel

Pkt: 12: Eventuelt.

Askebæger ved ungdomsboligerne.

Afrensning af gelænder.

Vinduer og døre efterses igen!

Postkasse

Torretumbler

Borde/bænkesæt

Træer og buske - beplantning

Komfurer

Emhætte/udtræk

LED pærer

Varmt vand: - skal løbe længe inden det bliver varmt

Ventilationsanlæg

Skraldespande i stormvej

P-plads til campingvogne

Mødet blev afholdt i god ro og orden:-)

Underskrift adm.:                                                        Underskrift afd.: 24

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekstra ordinært afdelingsmøde

 

Afd. 24 Warmdahlsparken den 19. September 2016.

 

Til stede: Dorthe Støve, Majken, Tove, Pia, Daniel og Charlotte.

 

Dirigent: Dorthe Støve.

 

Referent: Charlotte.

 

Pt. 1: Godkendelse af budget med tilhørende PV plan.

 

Pt. 1. Den er enstemmigt godkendt.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warmdahlsparken afd. 24 afdelingsmøde 29.08.16

Til sted: Mona, Majken, Tove, Daniel, Pia og Charlotte.

-Referent: Charlotte.

-pt. 1: Valg af dirigent: Mona.

-pt. 2: Referent: Charlotte.

-pt. 3: Valg af stemmeudvalg.

-pt. 4: Beretning siden sidst. Majken beretter.

3 ud af 10 punkter er udført! Henvises til PV-Planen 2016.

-pt. 5: Driftbudget/PV-plan ikke godkendt grundet hovedbestyrelsen sidste år lavede en underskudsgaranti på, at afd. 24 holder huslejen de næste fem, dvs. ingen huslejestigning.

-pt. 6: Orientering af regnskab. Mona beretter.

-pt. 7: Behandling af indkomne forslag. Ingen.

-pt. 8: Valg af formand. Ingen ønsker at varetage opgaven.

• Derfor nedlægges afdelingsbestyrelsen. Charlotte bliver kontaktperson. Pt. 9: ­

pt. 10:­

pt. 11 : Eventuelt.

Centrifuge skal fjernes fra vaskekælderen, desuden er den ej forsikret længere.

Gummilister ved hoveddørene er ikke blevet skiftet, hvilket ellers blev besluttet på sidste møde. Dette skulle være gjort i forbindelse med at dørene blev malet.

Ovne til ungdomsboligerne. Stk pris 250,-. Vi undersøger det nærmere.

Mona Larsen Dirigent

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mandag den 31. august 2015

 

 

 

Afdelingsmøde den 31. august 2015

 

Dagsorden:

 

Til stede: Erling, Anne, Charlotte, Majken, Daniel, Pia og Tove.

Pkt. 1: Valg af dirigent: Erling er valgt. Dagsordenen er sendt ud rettidig.

Pkt. 2: Valg af referent: Charlotte.

Pkt. 3: Valg af stemmenudvalg.

Pkt. 4: Fremlæggelse af beretning siden sidste møde. Anne beretter. Maling af skuerne. Køkkenbordplader samt blandingstermostater på badeværelser. Nogle ting er udsat, men stadig på planen, - herunder radiatortermostater,

 

blandingsbatteri/håndvask badeværelse. Renovation af bord/bænkesæt.

 

Desuden skal vi have fundet en løsning af håndtering mht skralde øen i blæsevejr. Beretning er godkendt.

Pkt. 5: Erling beretter: Driftbudget med tilhørende PV-plan for 2016. Hovedbestyrelsen

 

har lavet en underskudsgarant dvs. at afdeling 24 holder huslejen i de næste 5 år, - ingen huslejestigning. Se budget som i har fået tilsendt* Budgettet godkendt.

Pkt. 6: Erling orienterer om regnskab 2014. Antenne budgettet godkendt.

Pkt. 7: Indkommende forslag: Forslag 1 og 2 er en del af PV-planen. Økonomi er godkendt. (Maling af hoveddørene og separate skraldespande inde). Bålplads: Forslag forkastet.

Pkt. 8: Valg af formand På valg er Anne. Anne ønsker genvalg. Anne blev genvalgt.

Pkt. 9: Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen: På valg er Majken. Majken ønsker genvalg. Majken blev genvalgt.

Pkt. 10: Valg af suppleanter: Tove er 1 suppleant. Pia er 2 suppleant.

Pkt. 11: Eventuelt: Farvevalg på døre:

 

 

 

mandag den 31. august 2015 Bestyrelsen indkalder til et særskilt møde vedr. farvevalg. Der ønskes et syn på hækkene bagved v/ haverne af administrationen. Efterår/vinter 2015.

 

Flere beboere har klaget over tilstopning af faldstammer. Mødet blev holdt i god ro og orden:-)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Afdelingsmøde den 26.08.2014.

Til stede: Anne, Majken, Sanne, Tove, Marianne Skov, Erling og Charlotte.

Pkt.l: Valg afdirigent: Erling Weber. Det konstateres at mødet er rettidig indkaldt den 21.07.14

Pkt.2: Valg af referent: Charlotte.

Pkt.3: Valg af stemmeudvalg. ­

Pkt.4: Fremlæggelse afberetrung: Anne. Aret der gik: Køkkenborde og isolering v/altandør. Godkendt.

Pkt.5: Driftsbudget: Erling beretter. Godkendt. Uændret husleje i 2015 pga. driftstilskud. Dog stadig underskud i afd. Hovedforeningen ser på udbedring.

Pkt.6: Orientering afregnskab. Erling.

Pkt.7. Indkomne forslag: Ingen.

Pkt.8: På valg til bestyrelsen. Charlotte. Charlotte blev genvalgt.

Pkt.9: Valg af suppleanter: Tove 1. suppleant. Susanne 2. suppleant.

Pkt. 1 O: Evt. Fuger v/ vinduer samt døre, termostater, termostyret blandingsbatteri og fuger på badeværelse skiftes løbende. Eller konferere med Ole Høj om evt. udskiftning af alle fuger på en gang. Særskilt koldt vand Maling af skurene sker næste forår. Stem udhæng og tagrender samt rengøring af gelænder og altan. Desuden bliver råd fjernet. Egon/Ole Høj. Alle bliver varslet vedr. emhætte, andre forbedringer inde og ude i god tid. Dvs. Egon varsler hvis håndværkere skal ind i hjemmet. Ole Lau kigger på vandet hos Susanne, Tove og Majken, da det tager tid inden det bliver varmt. Sprøjtegift i afd. Konferere med Ole. Hækkene bliver klippet ned i 1,5 m. højde. Træerne ud fra lejl. 18 -20 besigtiges, evt. beskæring. Lysene på skurene tjekkes ligeledes. Rengøring i vaskekælderen. Der skal tjekkes for udbud hos div. Firmaer. Beplantning af nye træer. Nye bord / bænkesæt 2015. Forslag om kontainer lås, evt. kæder når stormen varsler. Dette tjekkes op med Egon. Desuden godt bordplade møde. Hyggeligt og fmt socialt samvær mellem beboerne i Warmdahlsparken.

Mødet blev afholdt i god ro g orden©

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde den 12.09.13 afd. 24. WarmdahLsparken.

Til sted: Erling, Allan, Anne, Majken, Tove, Sanne, Carl og Charlotte.

Referent: Charlotte

 

•     Pkt.l.

A) Erling blev valgt til dirigent. Erling konstaterede at mødeindkaldelse var lovlig indkaldt og at afd. mødet var beslutningsmyndigt.

  • Pkt. 2. A) Charlotte blev valgt til referent, s. s. 2.

  • Pkt.3. B) Stemmeudvalg nedsættes såfremt det bliver nødvendigt.

     

.

• P                        Pkt. 4. A) A.....'1ne orienterer: Vedr. skraldeø. Der vil blive udarbejdet en skrivelse om håndtering af affald. -herunder emballage og pap. B) Storskrald afd. 17. C) Tørrestativ. D) Termostat.

E) Termostat skal udskiftes i alle radiatorer. F) Solbænken skal isoleres. G) Nye bordlbænke sæt til foråret.

Fuldtalligt stemt for beretning.

• P              Pkt. 5. A) Erling beretter. B) Tab vi fraflytning er ændret. Det er ikke længere afd., der betaler for tab ved fraflytning men derimod dispositionsfonden. Dog vil der være en støne indbetaling, her max 316 kr. på lejl.-enhed pr. år. C) Aktivitetsplan. D) Overskud 2012. E) 2014 -2015 lille huslejestigning. F) Vedr. vandmålere -enkeltvis konfererer Anne med Hans Henrik. G) Budget -Enstemmigt vedtaget.

H) Antennebudget -Godkendt. (Hvis den enkelte afd. ønsker opsigelse af Skanderborg antenneforening for andre udbydere, skal dette ske fælles i afdelingen.)

• Pkt.6.

A) Orientering om regnskab 2012. Overskud 2012 pga. ejendomsskat -indgår i beregning af husleje.

• Pkt 7. Indkommende forslag:

A) Godkendelse af ref. -Anne.

B) Navn og Adr. på bestyrelsen.

C) Referat skal senest sendes ud 4 uger efter afholdt møde. Vedtægter SAB.

D) Fliser på stien bagved haverne -fra nr. 2 til stien til P.B. Lundsvej. Forslaget ikke

godkendt.

E) At regnskabsbudget kommer ud sammen. Godkendt.

F) Vand i haverne. Erling konfererer med Hans Henrik for et tilbud. Samt undersøger

muligheden for individuel løsning. Forslag forkastes

G) Vedr. Budget ønsker Carl, at det skal gøres overskueligt. Anne Tager forslag med til repræsentantskabsmøde.

H) Postkasser skal hænges lavere. Forslag Nedstemt.

• Pkt.8.

A)Valg af Formand. Anne vil genopstilles. Carl ønsker at stille op. Stemme optællere: Tove og Sanne. Anne er genvalgt.

Pkt. 9. A) Medlem af bestyrelsen. B) Majken ønsker stadig at være i bestyrelsen og er genvalgt ved afstemning.

  • Pkt.l0. A) Tove er valgt til suppleant i bestyrelsen.

  • Pkt.11. A) Eventuelt. B) TAK FOR GOD RO OGORDEN@

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------