Afdelingsmøde 24

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 24, Warmdahlsparken, i Skanderborg Andelsboligforening.

 

Mødet afholdt den 18. september 2023, Adelgade 106, 8660 Skanderborg.

 

Mødedeltagere:

Philip (WP 6, 1.), Mariann (WP 12, stuen), Bente og Niels (WP 12, 1.), Majken (WP 14, stuen), Nich (WP 14, 1.), Inge (WP 16, stuen), Daniel (16, 1. sal), Tove (18, stuen), Mona (repræsentantskabet) og Dorthe (SAB).

 

 

Dagsorden:

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

Nich bød alle velkommen til afdelingsmødet og foreslog at Dorthe, fra SAB, som dirigent.

Det blev godtaget.

Dorthe konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

 

Punkt 2: Valg af referent.

Tove blev foreslået og godtaget.

 

Punkt 3: Valg af stemmeudvalg.

Blev udsat til senere, hvis der blev brug for det.

 

Punkt 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Afdelingsbestyrelsen blev præsenteret.

Der har været afholdt møder i afdelingen når der noget at behandle. Det har blandt andet været som forberedelse til markvandringen og til dette afdelingsmøde. Ligesom når der har været post fra SAB, hvor der kan være ting og sager, vi skal forholde os til.

Der har været holdt en 3 - 4 møder i afdelingen og ellers har bestyrelsen koordinerede hvem der gør hvad, hvis der skulle tages kontakt til SAB.

 

Der har også været deltagelse i Repræsentantskabsmødet i foråret og der har været møde med Kent Hansen (SAB), vedrørende budgettet for 2024. Der var udsigt til en huslejestigning på over 16%. En stigning der var begrundet i udskiftning af: fordøre og altandøre, vinduer i facaden, rør og radiatorer, samt udskiftning og renovering af badeværelser.

Opgaverne er foreløbigt udskudt til næste år.

Bestyrelsen vil foreslå, at der indtil næste afdelingsmøde, næste år, bliver lavet et forslag til en prioriteringsliste for opgaverne. Blandt andet fordi det er nogle store udgifter der skal findes penge til, og de er der ikke lige nu. Samtidig kan det også blive klarlagt, hvilke forbedrings- og vedligeholdelsesopgaver der ”presser” sig mest på. Når det er på plads, kan vi også se hvornår der er penge i budgettet, uden det skal betyde en voldsom huslejestigning.

Forslaget skal i samarbejde med afdelingens lejere.

 

Ud over budget 2024 har vi bestyrelsen også behandlet emner som viceværtopgaverne, hækkene på havesiden, parkeringsskilte og fuglefodring.

  Viceværtopgaverne, fordi vi har en oplevelse af, at der er sket ændring i hyppigheden af de er i afdelingen og de opgaver der kan ses der løses.

  Hækkene har været et tema igennem en del år og nu er bestyrelsen kommet med et forslag til behandling under punkt 8.

  Parkeringen er også et tema der har været behandlet igennem årene. Der bliver opsat et nyt skilt i hæktrekanten, til venstre, lige efter indkørslen til det hvide hus.

 

Under punkt 8, forslagene, er der forslag som også har været vendt på bestyrelsesmøderne, og som der nu er mulighed for at kunne påvirke, hvad der skal være gældende i afdelingen.

 

Alt i alt har det været et samarbejdende og fremkommeligt år i bestyrelsen. Tak for det.

 

Punkt 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024.

Dorthe gennemgik budgetforslaget for 2024 og langtidsplanen (PV-plan) for 2024. Herunder også antennebudget for 2024. Alle lejemål betaler et administrationsbidrag til antenneforeningen, selvom man bruger en anden udbyder.

Der var opklarende spørgsmål undervejs.

Driftsbudget og PV-plan blev godkendt.

 

Punkt 6: Orientering om regnskab 2022.

Dorthe gav en orientering til regnskabet 2022.

 

Punkt 7: Godkendelse af nye priser for brug af fællesvaskeriet.

Der var forsalg fra SAB. Forslaget var begrundet med et underskud på over 30.000 kroner, samlet for vaskeriet.

Stigningen er, fra nu 6 kroner, til 14 kroner per vask, og fra nuværende 8 kroner til 12 kroner per time

Forslaget blev godkendt.

 

Der bliver koblet en kortlæser til den (nye) maskine der ikke har haft kortlæser siden den blev sat til. Der kunne ikke siges noget om hvornår kortlæser var sat til. Men ønske om det sker hurtigst muligt.

 

Punkt 8: Behandling af indkomne forslag.

 

Forslag 1. Daniels have. (bilag 1)

Ifølge SAB, ville det nok koste mellem 30 og 50 kroner at etablerer og det skulle findes via huslejen.

Forslaget blev nedstemt.

 

Forslag 2. Daniels have. (bilag 2)

Der bliver forsøgt at sprede en vildblomstfrøblanding.

 

Forslag 3. Daniels have. (bilag 3)

Forslaget trukket tilbage.

 

Forslag 4. Daniels have. (bilag 4)

Forslaget blev nedstemt.

 

Forslag 5. Haverne hæk skal ikke være højere end 160 cm. (bilag 5), bestyrelsen.

Højde ud til stien skal ikke være mere end 160 cm. Mellem haverne ikke mere end 180 cm. Se bilag.

Forslaget blev godkendt, med 10 for og 2 imod.

 

Forslag 6. Omlægge grusstien ved græsstykket til græs. (bilag 6), NF, 14.1

Forslag trækkes tilbage.

Det var ikke klart hvor meget det ville koste at etablerer græs i stedet for grus. Det skulle SABs gartnere ud og se på.

SAB fortalte, at det ikke var muligt at genetableret stien af firmaet, som havde gravet den op da fiberkablet blev lagt ned. Så det var en udgift vi kommer til at hænge på.

Skal det på i 2024 skal omkostningerne på plads inden da.

 

Forslag 7. Frysere i skur, forbud eller opsættelse af bimåler, af lejeren. (bilag 7), NF, 14.1

Beskeden fra SAB var, at skulle der sættes bimåler op, skulle det være i alle skurene. Det var SAB der skulle gøre det og det ville nok koste 1.000 kroner per skur at få dem opsat.

Så det blev i stedet det, det handlede om. Bimåler eller ej.

Forslaget blev trukket tilbage, til behandling i 2024.

 

Forslag 8. Forbud mod fodring af fugle i haverne og på altanerne. (bilag 8), NF, 14.1

                  > fodring på altaner, giver gener hos underboen og tiltrækker rotter.

                  > fodring i haverne tiltrækker rotter.

Forslaget blev godkendt.

 

Punkt 9: Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

                  > på valg er Niels C. Windum (WP 12.1) Vil gerne fortsætte.

 

På valg til bestyrelse var Niels og Daniel.

Skriftlig afstemning. Mona og Dorthe var stemmeudvalg.

Niels blev valgt til bestyrelsen

 

Punkt 10: Valg af suppleanter.

Daniel blev valgt som suppleant.

 

Punkt 11: Eventuelt.

Der blev blandt andet talt om hvad der kunne gøres for at fremme en bedre affaldssortering. Det er nogen gange sådan, at der bliver smidt møbler og andet der ikke høre hjemme der, i containerne.

 

 Den 19. september 2023

Tove Flensborg Jensen

Nich Fuglsang Frederiksen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra årsmøde, 19. september 2022, afdeling 24, Warmdahlsparken, Skanderborg Andelsboligforening.

 

Møde afholdt i SABs kantine, Adelgade 106, 8660 Skanderborg, fra klokken 18:00.

Deltagere: Marianne (12, stuen), Bente (12, 1. sal), Niels (12, 1. sal), Majken (14, stuen), Nich (14, 1.sal), Inge (16, stuen), Pia (16, 1. sal), Daniel (16, 1.sal), Tove (18, stuen), Mona Larsen, SAB Repræsentantskab, Dorthe Støve, SAB.

 

Nich byder alle velkommen og lægger op til valget af dirrigent.

 

Punkt 1.        Valg af dirigent.

                      Dorthe Støve (DS) valgt.

 

Punkt 2.        Valg af referent.

                      Tove valgt.

 

Punkt 3.        Valg af stemmeudvalg.

                      Der vælges ikke et stemmeudvalg

 

Punkt 4.        Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde.

                      Bestyrelsen har haft 4 bestyrelsesmøder, deltaget i markvandringen i februar, været til møde med SAB om P-vagt og deltaget i det årlige                                          repræsentantskabsmøde.

 

                      Bestyrelsen har efter drøftelser, valgt ikke at arbejde videre med P-vagt. Har jævnligt parkeringsproblemer på bestyrelsesmøderne, men har ikke                              fundet et løsningsforslag endnu. Har vendt forslag som: lave båse, få lavet reserveret faste pladser, at gæster og håndværker parkerer på langsiden                        mod Skanderborgvej.

                      Har som noget nyt er sat et (hjemmelavet) skilt op med ”Privat område”. Ser ud til at have en hvis virkning. Forsætter med at en seddel i ukendte                            bilernes forrude. Ligesom det påtales hvis uvedkommendes parkering ”tages på hjul”.

 

                      Der har siden sidste årsmøde, været brug for SSGs skadeservice i et tilfælde med et løbende toilet. Men det blev henvist til SABs åbningstid. Det har                        givet tvivl om, hvornår SSGs skadeservice kan bruges.

 

                      Undgå at fodre fugle, så der ligger foder på jorden. Tiltrækker rotterne.

                     

                      Alt i alt et roligt og reelt ingen nye temaer der er blevet behandlet.

 

                      Bestyrelsens beretning godkendt. 

 

Punkt 5.        Godkendelse af driftsbudget med tilhørende planlagt vedligeholdelsesplan, PV-plan, for 2023.

                      Driftsbudgettet med PV-plan for 2023 godkendt.

 

Punkt 6.        Orientering om regnskab 2021.

                      DS orienter om regnskabet for 2021.

                     

Punkt 7.        Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement.

                      SABs har hovedbestyrelse har godkendt et nyt vedligeholdelsesreglement, som er blevet tilrettet den enkelte afdeling.

                      Vedligeholdelses- og istandsættelsesreglementet er vedlagt.

                      Det nye vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement godkendes.

                      Der var få spørgsmål til forståelsen af misligholdelse.

 

Punkt 8.        Behandling af indkommende forslag.

                      Forsalg 1.

                      Nedlæggelse af det levende hegn mellem haverne i Warmdahlsparken. I stedet opsættes fast hegn. Kunne være af lignende art som det ses i mange afdelinger i Skanderborg Andelsbolig-forening. (WP, nr. 12, stuen)

                      Beregninger fra SAB viser at det vil koste i omegnen af 1 million kroner, at få fjernet hækkene mellem haverne og, at få opsat et fast rækværk.

                      Forslaget nedstemmes enstemmigt.

 

                      Forslag 2.

                      Overdækning af P-plads, eventuelt langs muren mod Vroldvej. (WP, nr. 12, stuen)

                      Forslaget trækkes tilbage.

 

                      Forslag 3.

                      Overdragelse af driften og vedligeholdelsen af afdelingens vaskeri.

                      Se vedlagte skrivelse fra Dorthe Kruse (formand for SABs repræsentantskab) og Erling Weber Jensen (direktør i SAB).

                      Afstemningen blev:            4 for

                                                                 8 imod

                                                                 2 hverken for eller imod.

                      Forslaget nedstemt.

 

                      Forslag 4.

                      At hækken ved stuelejlighederne bliver klippet i samme højde. Ifølge afdelingens ordensreglement må hækken dog højst være 180 cm. (afdelingsbestyrelsen)

                      Forslaget trækkes tilbage. Udsættes til næste årsmøde, hvor der skal indgå én højde.

 

Punkt 9.        Valg af formand.

                      På valg er: Nich Frederiksen

                      Nich valgt     

 

Punkt 10.      Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

                      På valg er: Tove Jensen

                      Tove valgt

                                          

Punkt 11.      Valg af suppleant(er).

                      Daniel valgt

 

Punkt 12.      Eventuelt.

                      Der bliver drøftet om der kan sættes lyssensorer op.

                      Daniel har forslag til udnyttelse af arealet efter WP 20.

                     

 

Referent

Tove

19. september 2022

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde Afdeling 24 – Warmdahlsparken onsdag den 15. september 2021

Mødedeltagere:

SAB:             Dorthe Støve og Leif Olsen

Afd. 24.         Nr. 12,1  Bente og Niels

Nr. 14.    Maiken

Nr. 14,1  Nich

Nr. 16     Inge

Nr. 16,1  Pia og Daniel

Nr. 18     Tove

Der var ingen deltagere fra ungdomsboligerne.

 

Pkt. 1.           Dorthe Støve bød velkommen og blev derefter valgt som dirigent.

Pkt. 2            Niels blev valgt til referent

Pkt. 3            Valg af stemmeudvalg. Der var ikke fremkommet forslag, og derfor ikke behov for et stemmeudvalg.

 

Pkt. 4            Formandens beretning (Nich)

Bestyrelsen har holdt møde ca. hver anden måned, og der har ikke været de store opgaver at tage stilling til.

 

For andet år i træk, har markvandringen været omfattet af restriktioner, så der kun var én deltager med fra afdelingen og SAB..

 

Arbejdet med flisebelægningen hvor der før var bøgehæk er gjort færdig. Der er sat borde/bænke sæt op to steder foran husene, og der er opstillet plantekasser på arealet ud for nr. 16. Afd. bestyrelsen står for vedligeholdelsen af bænke og planter, og opfordrede beboerne til at bruge områderne.

 

SAB udsendte en illustreret information om rensning af vandlåsen ved bruseren. God information der automatisk burde gives til alle nye indflyttere.

 

Vedr. vaskeriet: Der er kommet en ny vaskemaskine i vaskeriet. Det koster ikke noget at bruge den, bortset fra fælles strøm og vand. Det betyder så at indtægten fra vaskeriet falder.

 

Alle der bruger vaskeriet, skal huske at der skal gøres rent efter brugen af vaskeriet. Der er ingen ansat til at gøre rent efter os.

 

Alle skal huske at tage deres vaskelås med når ens vasketid er overstået, så man kan se hvornår der reelt er optaget og ledigt i vaskeriet. Og selvfølgelig skal andres vasketider respekteres.

 

Med hensyn til brug af vaskemaskiner i boligen. Vær venlig ikke at bruge vaskemaskiner efter kl. 21:00 af hensyn til eventuelle støjgener hos over- eller underboen.

Flere beboere i afdelingen (fra nr. 12 til 20) giver udtryk for at de ikke mener at udsugningen i køkkenets emhætte fungerer tilstrækkeligt. Vi ved ikke hvad vi kan gøre ved dette, andet end fortælle vores oplevelser til SAB. Niels har senere et indlæg vedr. dette.

Dorthe sagde at det ikke var et emne vi skulle diskutere på dette møde, men opfordrede os til at tage kontakt til Klaus eller Ole i driftafdelingen. Nich og Niels tager kontakt til afdelingen vedr. dette.

 

Vi har set rotter i afdelingen, både på havesiden og ude på parkeringspladsen. Vær opmærksom på, at fodring af fugle ikke tager overhånd. I vores ordensreglement står der:

”Af hensyn til rottefare, må der ikke henkastes brødrester, frøkerner m.v. i bebyg-gelsen”.

 

De udefra kommende bilejere, der bruger afdelingens parkeringsplads, bliver fortsat gjort opmærksom på, at parkeringen kun er for beboere og gæster til beboere i Warmdahlsparken. For nogle er det svært at forstå, at det er en privat grund.

Niels har et indlæg om dette under eventuelt.

 

Bestyrelsen vil lave et forslag til, og meget gerne med forslag fra alle der bor i afdelingen, om hvordan de kunne forestille sig hækkene i afdelingen skulle klippes. Der er to tilgange til hækkene, den fælles hæk som viceværten klipper og hækkene mellem stuelejlighederne.

 

Pkt. 5-6        Dorthe Støve fremlægger drift budgettet med tilhørende PV-plan samt orientering om regnskabet for 2022. Budgettet blev gennemgået punkt for punkt og det affødet enkelte spørgsmål, der blev besvaret. Drift budgettet og regnskabet blev godkendt.

 

Pkt. 7            Der var ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 8            Valg af bestyrelsesmedlem. Niels Christian Windum var på valg. Der var ikke andre kandidater og Niels modtog genvalg.

 

Pkt. 9            Valg af suppleanter. Daniel stillede op og blev valgt.

 

Pkt. 10          Eventuelt.

Flere af beboerne havde bemærkninger om hækkene i fællesområderne. Det generelle indtryk er, at hækkene ikke klippes tilstrækkeligt i bund, så de år for år bliver højere og bredere, og i flere af de områder der grænser op til naboer og genboer, klippes der kun det ”man kan nå” og resten af hækken får lov til at vokse sig alt for høj.

 

Der var spørgsmål fra Niels, om vores TV pakke var et must, eller et tilbud hvor man frit kunne vælge sin internet/TV leverandør. Dorthe svarede, at abonnementet hos Skanderborg Antenneforeningen var et tilbud, man kunne til eller fravælge. Daniel fortalte, at han havde undersøgt alternative muligheder bl.a. med Telenor. De oplyste at det er TDC der har lagt fibernet ind i vores bygninger, og de har en eksklusiv aftale med Skanderborg Antenneforening. Det kun er dem, der må benytte TDC’s fibernet.

                     

Parkering af fremmede biler på afdelingens parkeringsområde blev drøftet endnu en gang. Der var enighed om, at vi har parkeringspladser nok, hvis uvedkommende biler holder sig væk, men at der dagligt parkerer fremmede biler her, hhv. fra de omkringliggende huse og fra folk der skal videre med toget.

Niels mente at vores Privat Parkering skilte ikke er ret synlige, og teksten ”Forbeholdt beboerne i Warmdahlsparken” ikke er tilstrækkelig. Niels havde et eksempel på et tilsvarende privat parkeringsskilt fra Ryparken, hvor der står PRIVAT OMRÅDE og PARKERING FOTRBUDT FOR UVEDKOMMENDE. Dorthe svarede at vores parkeringsplads, er et privat område, og vi derfor godt må skrive parkering forbudt på skiltene.

 

Pia spurgte om hvornår, vinduerne stod til udskiftning. Dorthe svarede at de er med i 2024 budgettet, men at de vil blive skiftet efter behov, hvilket godt kunne blive senere.

 

Daniel foreslog, at vi kunne spare græsslåning af den nederste græsplæne ned mod P. B. Lunds Vej og i stedet at lave en blomstereng til insekter.

 

                      Herefter takkede Dorthe for mødet.

 

Referat: Niels Windum

17/09-2021

 

 

 

Den nye bestyrelser er:

 

Tove Flensborg Jensen,

Warmdahlsparken 18, stuen

 

Nich Fuglsang Frederiksen, (formand)

Warmdahlsparken 14, 1. sal

 

Niels Windum,

Warmdahlsparken 12, 1. sal

 

Suppleant.

Daniel Tirstrup Hyldborg,

Warmdahlsparken 16, 1. sal

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde d. 22/9-2020, Warmdahlsparken afd. 24.

Mødedeltagere: Dorthe Støve (DS), driftschef, SAB, Inge Andersen (12.0), Bente og
Niels Windum (NW) (12.1), Majken Paulick, Nich Fugisang Frederiksen (NFF) (14.1), Inge
Søby (16.0), Tove Jensen (TJ) (18.0), Orm Bossemeier (OB) (20).

Indkaldelsen fra SAB udsendt den 18. august 2020.
OB byder, som formand velkommen til afdelingsmødet, og udtrykker tilfredshed med det
gode fremmøde.
Punkt 1. Valg af dirigent.
DS vælges.
Punkt 2. Valg af referent.
NFF vælges.
Punkt 3. Valg af stemmeudvalg.
Da der ikke er indkommet nogle forslag til afdelingsmødet, vurderes der ikke at være
behov for et stemmeudvalg.
Punkt 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
OB fortæller der har været et begrænset antal møder i afdelingsbestyrelsen. Blandt andet
på grund at covid 19 situationen.
- Nævner der har været markvandring i april 2020. Der blev det konstateret, at der er
meget rust i de jernbolte der er brugt til gangbroerne og altanerne. Der bliver lavet en
midlertidig renovering. Senere skal der ske en større renovering at alle gangbroer og
altaner.
- Der er etableret et nyt ventilationssystem i alle lejligheder, undtaget i nr. 20.
- Der er etableret flisebelægning, i stedet for hække, mellem udhusene ved nr. 12, 14,16
og 18.
Der blev givet udtryk for en del utilfredshed med de nye emfang/emhætter. En utilfredshed
der tidligere er blevet afleveret på SABs konto.
Blandt andet er der endnu ikke gjort noget ved en at lejlighederne hvor der ikke er nogen
udsugning i køkkenet.
Der er også en oplevelse af at der ikke er nok udsugning i køkkenet, andre steder.
DS opfordrede til, at man ringede på driftstelefonen når man oplevede problemerne og for
at rykke for handling fra SABs side/håndværkerne.
I forhold til den nye flisbelægning og den manglende stenkant ved skråningerne mellem
nuværende hæk og flisbelægningen, oplyste OB, at entreprenøren var gået konkurs. Der
kan derfor gå noget tid før arbejdet bliver gjort færdigt.
Ingen bemærkninger til beretningen i øvrigt.
Punkt 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021.
DS gennemgik budget og PV-plan for 2021.
- Der sker en huslejestigning på 5,5%.
- Der er sket en stor stigning i vandafgifterne.
Budgettet blev godkendt.
Antennebudgettet gennemgåes.
Punkt 6. Orientering af regnskabet for 2019.
DS orienterer.
Punkt 7. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nogle forslag.
Punkt 8. Valg af formand.
OB er på valg og ønsker ikke genvalg.
NF opstilles og vælges som formand.
Punkt 9. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.
TJ er på valg, genopstiller og vælges.
På grund af NF er valgt til formand, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem.
NW opstiller og vælges.
Punkt 10. Valg af suppleanter.
OM opstiller og vælges.
Punkt 11. Eventuelt.
- Der er forespørgelse om opsætning af el-stander til opladning af elbil. Der bliver ikke
opsat el -stander i hver afdeling. Og ellers er SAB afventende i forhold til hvad der skal
ske.
- Problemer med klipning af hæk hos naboen mod PB. Lundsvej. Der er blev truffet
afgørelse ved hegnssynet, at naboen skal klippe sin hæk i en maksimal højde.
- Parkeringsproblemerne vendt igen. DS gav udtryk for ikke at ville foretage sig noget, hvis
det kun drejede sig om få dage der var ulovlig parkering.
- Forskellige muligheder for at begrænse udefrakommendes parkering vendt.
- Hækklipningen mellem haverne og ungdomsboligerne blev drøftet. Her blev det også
oplyst, at det vil blive meget dyrt at lave et vedligeholdelsesfrit hegn mellem haverne. Så
det arbejder SAB ikke videre med.
Punktet om hækklipningen mellem de forskellige haver skal nok behandles videre i
afdelingsbestyrelsen i samarbejde med havernes lejere. Blandt andet med henblik på et
forslag til SAB om eventuel ændring eller tilpasning.

 

Warmdahlsparkens afdelingsbestyrelse:
Formand: Nich Fuglsang Frederiksen, valgperiode: 2020-2022
Bestyrelsesmedlemmer: 
Tove Jensen, valgperiode: 2020-2022
Niels Windum, valgperiode: 2020-2021
Suppleant: Orm Bossemeier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde, Warmdahlsparken, afdeling 24, Skanderborg Andelsboligforening (SAB).

18. september 2019, klokken 19:00.
Adelgade 106, 8660 Skanderborg.

Mødedeltagere: Dorthe Støve, driftschef, SAB, Mona Larsen (gæst), SABs hoved-bestyrelse, Inge Andersen (12.0), Bente og Niels Windum (12.1), Nich Fuglsang Frederiksen (14.1), Inge Søby (16.0), Tove Jensen (18.0), Orm Bossemeier (20)

Indkaldelsen fra SAB udsendt den 14. august 2019.

Punkt 1.
Valg af dirigent: Dorthe Støve (DS)

Punkt 2.
Valg af referent: Nich Frederiksen (NF)

Punkt 3.
Valg af stemmeudvalg:
Der bliver ikke lavet noget stemmeudvalg.

Punkt 4.
Fremlæggelse af beretningen for perioden siden sidste møde.
Formanden, Orm Bossemeier (OB) orienterer om:
Der har været 5 møder i afdelingsbestyrelsen.

Afdelingen havde markvandring den 29. marts 2019. Det er der hvor SAB og afdelingsbestyrelsen går rundt i bebyggelsen og taler om udbedringer og forslag til ændringer eller forbedringer.

SAB har haft hegnssynsmøde mellem SAB og naboen ned til P.B. Lundsvej. Hegnssynet endte med et forlig.

Ventilation har været en af de forhold der har været drøftet. Der har også været en rundspørgen hos beboerne i lejlighederne fra nummer 12 til 18. Ikke noget entydigt resultat, som er givet videre til SAB.

Parkeringsproblemerne har været et gennemgående tema på afdelingsmøderne. Men der er endnu ikke fundet en løsning der kan hindre at vores naboer og andre uvedkommende udefrakommende, bruger vores parkeringsplads.
Det blev aftalt, at OM og NF skal aftale et møde med Erling Weber Jensen, direktør, SAB.

Bestyrelsen har modtaget en skriftlig klage over nabostøj. Den er sendt videre til SAB til videre handling.

Punkt 5.
Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020.

”PV-plan” er Planlagt Vedligeholdelse.

DS gennemgår forslag til budget for 2020. Både det ”store” budget og det mere detaljeret (PV-plan).
Poster kan ikke slettes, men udgiften kan udskydes. Ligesom der kan tilføjes nye poster til budgettet.

DS gennemgår også antennebudget 2020.

Budget 2020 godkendes af alle der er tilstede, hvor der dog er en vis protest fra enkelte.

Punkt 6.
Orientering om regnskab 2018.
DS gennemgik regnskabet.

Punkt 7.
Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogle forslag.

Punkt 8.
Valg af medlemer til afdelingsbestyrelsen:
På valg er: Nich Frederiksen.
NF ønskede at fortsætte. Ingen andre opstillet. NF fortsætter.

Punkt 9.
Valg af suppleanter.
Bent Windum (12.1) stillede sig til rådighed og valgt.

Punkt 10
Eventuelt.
Hække.
Det blev drøftet hvordan de skulle klippes. Både fælleshækkene og hækkene mellem stuelejlighedernes haver.

Nedlæggelse af hække.
Der blev orienteret om planerne med at fjerne hækkene foran nummer 14 og 16. Dog skal der fortsat være hæk ud mod stien. Tanken er at få flisebelagt arealerne og få etableret nogle fællesområder.


24. september 2019
NFF

---------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne afd. 24 – Warmdahlsparken 2 - 20

                                                                                                              Skanderborg d. 5. februar 2018

  

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 1. februar 2018 kl. 17.00.

 Mødet blev afholdt i kantinen, Adelgade 106.

 Tilsted ved mødet var der 6 beboere og Dorthe Støve fra administrationen.

 Dagsorden:

 Valg af dirigent
 Valg af referent
 Valg af ny formand
 Ad. 1.

 Dorthe Støve blev valgt til dirigent.

 Ad. 2.

 Dorthe Støve blev valgt til referent.

 Ad. 3.

 Der blev ikke valgt en ny formand, hvilket vil sige at der pt. ikke er en afdelingsbestyrelse i afdelingen.

 Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde den 11. September 2017.

Til stede: Mona, Joann, Lars, Tove, Daniel, Pia, Orm, Majken og Charlotte.

Pkt: 1: Dirigent: Mona.

Pkt: 2: Referent: Charlotte.

Pkt:3: Valg af stemmeudvalg.

Pkt:4: Fremlæggelse af beretning siden sidst: Charlotte informerer.

Pkt:5: Godkendelse af driftsbudget og PV-plan for 2018. Mona orienterer.

Budget og PV plan: Plan godkendt med bemærkning.

(Bemærkning. Stigning af udgifter til vicevært m.v.)

Regnskab 2017: Forklaring på sokkel og facade, udhæng 1500000 kr. Tagrender og udhæng renses.

Henlæggelse af toiletter 5000kr. Eftersyn af ventilationsanlæg 6000kr. i forhold til PV plan.

Pkt: 6: Orientering af regnskab 2016. Mona orienterer.

Pkt: 7: Godkendelse af forslag til nyt ordensreglement. Ordensreglement godkendt.

Pkt: 8: Behandling af indkomne forslag:

Se vedlagt bilag vedr, forslag om fjernelse af beplantning mellem skuerne. Forslag udskudt. Vi vil gerne se på økonomien og evt, muligheder i reetablering. I forbindelse med andet forslag om ingen parkering ved brandstien, skal der markeres med gult kryds. Desuden et skilt med "Brandvej/ af og

pålæsning tilladt!".

Forslag til skilte om affaldssortering bliver forkastet, -dog bliver der fra

administrationen sendt en skrivelse ud vedr. affaldssortering samt en beholder til batterier, og en opdatering på skraldespandene.

Festival: I forbindelse med festivalen, bliver der undersøgt om det er muligt at få interne parkerings billetter. Bestyrelsen retter henvendelse til festivalklubben.

Pkt: 9: Valg af formand.Valgt: Ingen valgt endnu.

Næste møde for bestyrelsen er den 29.09.17, hvor formanden vælges.

Pkt: 10: Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. Valgt: Charlotte, Majken og Orm.

Pkt: 11: Valg af suppleanter.Valgt: Joann, Lars og Daniel

Pkt: 12: Eventuelt.

Askebæger ved ungdomsboligerne.

Afrensning af gelænder.

Vinduer og døre efterses igen!

Postkasse

Torretumbler

Borde/bænkesæt

Træer og buske - beplantning

Komfurer

Emhætte/udtræk

LED pærer

Varmt vand: - skal løbe længe inden det bliver varmt

Ventilationsanlæg

Skraldespande i stormvej

P-plads til campingvogne

Mødet blev afholdt i god ro og orden:-)

Underskrift adm.:                                                        Underskrift afd.: 24

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekstra ordinært afdelingsmøde

 

Afd. 24 Warmdahlsparken den 19. September 2016.

 

Til stede: Dorthe Støve, Majken, Tove, Pia, Daniel og Charlotte.

 

Dirigent: Dorthe Støve.

 

Referent: Charlotte.

 

Pt. 1: Godkendelse af budget med tilhørende PV plan.

 

Pt. 1. Den er enstemmigt godkendt.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warmdahlsparken afd. 24 afdelingsmøde 29.08.16

Til sted: Mona, Majken, Tove, Daniel, Pia og Charlotte.

-Referent: Charlotte.

-pt. 1: Valg af dirigent: Mona.

-pt. 2: Referent: Charlotte.

-pt. 3: Valg af stemmeudvalg.

-pt. 4: Beretning siden sidst. Majken beretter.

3 ud af 10 punkter er udført! Henvises til PV-Planen 2016.

-pt. 5: Driftbudget/PV-plan ikke godkendt grundet hovedbestyrelsen sidste år lavede en underskudsgaranti på, at afd. 24 holder huslejen de næste fem, dvs. ingen huslejestigning.

-pt. 6: Orientering af regnskab. Mona beretter.

-pt. 7: Behandling af indkomne forslag. Ingen.

-pt. 8: Valg af formand. Ingen ønsker at varetage opgaven.

• Derfor nedlægges afdelingsbestyrelsen. Charlotte bliver kontaktperson. Pt. 9: ­

pt. 10:­

pt. 11 : Eventuelt.

Centrifuge skal fjernes fra vaskekælderen, desuden er den ej forsikret længere.

Gummilister ved hoveddørene er ikke blevet skiftet, hvilket ellers blev besluttet på sidste møde. Dette skulle være gjort i forbindelse med at dørene blev malet.

Ovne til ungdomsboligerne. Stk pris 250,-. Vi undersøger det nærmere.

Mona Larsen Dirigent

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mandag den 31. august 2015

 

 

 

Afdelingsmøde den 31. august 2015

 

Dagsorden:

 

Til stede: Erling, Anne, Charlotte, Majken, Daniel, Pia og Tove.

Pkt. 1: Valg af dirigent: Erling er valgt. Dagsordenen er sendt ud rettidig.

Pkt. 2: Valg af referent: Charlotte.

Pkt. 3: Valg af stemmenudvalg.

Pkt. 4: Fremlæggelse af beretning siden sidste møde. Anne beretter. Maling af skuerne. Køkkenbordplader samt blandingstermostater på badeværelser. Nogle ting er udsat, men stadig på planen, - herunder radiatortermostater,

 

blandingsbatteri/håndvask badeværelse. Renovation af bord/bænkesæt.

 

Desuden skal vi have fundet en løsning af håndtering mht skralde øen i blæsevejr. Beretning er godkendt.

Pkt. 5: Erling beretter: Driftbudget med tilhørende PV-plan for 2016. Hovedbestyrelsen

 

har lavet en underskudsgarant dvs. at afdeling 24 holder huslejen i de næste 5 år, - ingen huslejestigning. Se budget som i har fået tilsendt* Budgettet godkendt.

Pkt. 6: Erling orienterer om regnskab 2014. Antenne budgettet godkendt.

Pkt. 7: Indkommende forslag: Forslag 1 og 2 er en del af PV-planen. Økonomi er godkendt. (Maling af hoveddørene og separate skraldespande inde). Bålplads: Forslag forkastet.

Pkt. 8: Valg af formand På valg er Anne. Anne ønsker genvalg. Anne blev genvalgt.

Pkt. 9: Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen: På valg er Majken. Majken ønsker genvalg. Majken blev genvalgt.

Pkt. 10: Valg af suppleanter: Tove er 1 suppleant. Pia er 2 suppleant.

Pkt. 11: Eventuelt: Farvevalg på døre:

 

 

 

mandag den 31. august 2015 Bestyrelsen indkalder til et særskilt møde vedr. farvevalg. Der ønskes et syn på hækkene bagved v/ haverne af administrationen. Efterår/vinter 2015.

 

Flere beboere har klaget over tilstopning af faldstammer. Mødet blev holdt i god ro og orden:-)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Afdelingsmøde den 26.08.2014.

Til stede: Anne, Majken, Sanne, Tove, Marianne Skov, Erling og Charlotte.

Pkt.l: Valg afdirigent: Erling Weber. Det konstateres at mødet er rettidig indkaldt den 21.07.14

Pkt.2: Valg af referent: Charlotte.

Pkt.3: Valg af stemmeudvalg. ­

Pkt.4: Fremlæggelse afberetrung: Anne. Aret der gik: Køkkenborde og isolering v/altandør. Godkendt.

Pkt.5: Driftsbudget: Erling beretter. Godkendt. Uændret husleje i 2015 pga. driftstilskud. Dog stadig underskud i afd. Hovedforeningen ser på udbedring.

Pkt.6: Orientering afregnskab. Erling.

Pkt.7. Indkomne forslag: Ingen.

Pkt.8: På valg til bestyrelsen. Charlotte. Charlotte blev genvalgt.

Pkt.9: Valg af suppleanter: Tove 1. suppleant. Susanne 2. suppleant.

Pkt. 1 O: Evt. Fuger v/ vinduer samt døre, termostater, termostyret blandingsbatteri og fuger på badeværelse skiftes løbende. Eller konferere med Ole Høj om evt. udskiftning af alle fuger på en gang. Særskilt koldt vand Maling af skurene sker næste forår. Stem udhæng og tagrender samt rengøring af gelænder og altan. Desuden bliver råd fjernet. Egon/Ole Høj. Alle bliver varslet vedr. emhætte, andre forbedringer inde og ude i god tid. Dvs. Egon varsler hvis håndværkere skal ind i hjemmet. Ole Lau kigger på vandet hos Susanne, Tove og Majken, da det tager tid inden det bliver varmt. Sprøjtegift i afd. Konferere med Ole. Hækkene bliver klippet ned i 1,5 m. højde. Træerne ud fra lejl. 18 -20 besigtiges, evt. beskæring. Lysene på skurene tjekkes ligeledes. Rengøring i vaskekælderen. Der skal tjekkes for udbud hos div. Firmaer. Beplantning af nye træer. Nye bord / bænkesæt 2015. Forslag om kontainer lås, evt. kæder når stormen varsler. Dette tjekkes op med Egon. Desuden godt bordplade møde. Hyggeligt og fmt socialt samvær mellem beboerne i Warmdahlsparken.

Mødet blev afholdt i god ro g orden©

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde den 12.09.13 afd. 24. WarmdahLsparken.

Til sted: Erling, Allan, Anne, Majken, Tove, Sanne, Carl og Charlotte.

Referent: Charlotte

 

•     Pkt.l.

A) Erling blev valgt til dirigent. Erling konstaterede at mødeindkaldelse var lovlig indkaldt og at afd. mødet var beslutningsmyndigt.

  • Pkt. 2. A) Charlotte blev valgt til referent, s. s. 2.

  • Pkt.3. B) Stemmeudvalg nedsættes såfremt det bliver nødvendigt.

     

.

• P                        Pkt. 4. A) A.....'1ne orienterer: Vedr. skraldeø. Der vil blive udarbejdet en skrivelse om håndtering af affald. -herunder emballage og pap. B) Storskrald afd. 17. C) Tørrestativ. D) Termostat.

E) Termostat skal udskiftes i alle radiatorer. F) Solbænken skal isoleres. G) Nye bordlbænke sæt til foråret.

Fuldtalligt stemt for beretning.

• P              Pkt. 5. A) Erling beretter. B) Tab vi fraflytning er ændret. Det er ikke længere afd., der betaler for tab ved fraflytning men derimod dispositionsfonden. Dog vil der være en støne indbetaling, her max 316 kr. på lejl.-enhed pr. år. C) Aktivitetsplan. D) Overskud 2012. E) 2014 -2015 lille huslejestigning. F) Vedr. vandmålere -enkeltvis konfererer Anne med Hans Henrik. G) Budget -Enstemmigt vedtaget.

H) Antennebudget -Godkendt. (Hvis den enkelte afd. ønsker opsigelse af Skanderborg antenneforening for andre udbydere, skal dette ske fælles i afdelingen.)

• Pkt.6.

A) Orientering om regnskab 2012. Overskud 2012 pga. ejendomsskat -indgår i beregning af husleje.

• Pkt 7. Indkommende forslag:

A) Godkendelse af ref. -Anne.

B) Navn og Adr. på bestyrelsen.

C) Referat skal senest sendes ud 4 uger efter afholdt møde. Vedtægter SAB.

D) Fliser på stien bagved haverne -fra nr. 2 til stien til P.B. Lundsvej. Forslaget ikke

godkendt.

E) At regnskabsbudget kommer ud sammen. Godkendt.

F) Vand i haverne. Erling konfererer med Hans Henrik for et tilbud. Samt undersøger

muligheden for individuel løsning. Forslag forkastes

G) Vedr. Budget ønsker Carl, at det skal gøres overskueligt. Anne Tager forslag med til repræsentantskabsmøde.

H) Postkasser skal hænges lavere. Forslag Nedstemt.

• Pkt.8.

A)Valg af Formand. Anne vil genopstilles. Carl ønsker at stille op. Stemme optællere: Tove og Sanne. Anne er genvalgt.

Pkt. 9. A) Medlem af bestyrelsen. B) Majken ønsker stadig at være i bestyrelsen og er genvalgt ved afstemning.

  • Pkt.l0. A) Tove er valgt til suppleant i bestyrelsen.

  • Pkt.11. A) Eventuelt. B) TAK FOR GOD RO OGORDEN@

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------