Bestyrelsesmøde 03

Bestyrelsesmøde SAB afd. 3 Vestergade 63 – 101.

11-10-2015 KL. 19.00 VESTERGADE 73

Indsigelse fra Flemming Larsen (FLA) nr. 101 vedr. mødereferat fra afdelingsmødet d. 7. september 2015.

FLA gør indsigelse mod at han ikke har fået tilføjet hans kommentarer om at pkt. 1 i indkomne forslag strider imod foreningens vedtægter og at han bad forslagsstiller om at trække forslaget. Ligeledes bad han om at få ført til referat, at han havde spurgt administrationen om lokal afd. kan vedtage vedtægtsændringer, som strider mod hovedforeningens vedtægter, hvortil administrationen har svaret nej. Dette bad han også om at få tilføjet referatet, hvilket ikke er sket. Endvidere var der 8 mødedeltagere som ikke ønskede at stemme og dette er heller ikke medtaget i referatet. FLA anmoder om at referatet revideres og derefter omdeles til lejerne i afd. 3, så de får et retvisende referat.

Bestyrelsen har gennemgået FLA’s indsigelse og giver FLA ret i at referatet ikke på de nævnte punkter giver et retvisende referat af mødet og bestyrelsen vil sørge for at referatet bliver rettet og at den rettede version omdeles til alle afd. 3’s lejere. Bestyrelsen er dog ikke enige i tolkningen af om forslaget er i strid med hovedforeningens vedtægter og undrer sig over at FLA ikke dokumenterede sin påstand om at forslaget er i strid med lovgivningen, da han blev bedt om det på afdelingsmødet, hvor han også omtalte at reglerne stod i den bog som han havde medbragt til mødet. Ligeledes savner bestyrelsen en præcisering af hvilken paragraf og pkt. i hovedforeningens vedtægter der skulle være overtrådt og bestyrelsen vil derfor bede SAB’s direktçr Erling Weber Jensen (EWJ) om at uddybe hans brev af 7. oktober 2015, hvori han påpeger at det vedtagne forslag er i strid med hovedforeningens vedtægter. Bestyrelsen blev enige om at MBB skriver en mail til EWJ og udbeder en præcisering af hvor hovedforeningens vedtægter skulle være overtrådt.

Bestyrelsen enedes om at vi i første omgang ser tiden an og meddeler administrationen at vi er bekymrede over det tiltagende hærværk. Som et ekstra tiltag vil MBB omdele en folder fra Det Kriminalpræventive Råd (DKR) vedr. ”Nabohjælp” hvor man, ganske frivilligt, kan meddele nabohjælpere efter eget valg når man f.eks. er på ferie, så der bliver holdt ekstra øje med huset, men mere derom i nævnte folder, der som sagt omdeles af MBB snarest.

Maling af sternbrædder er udsat til 2016, pga. at der pt. ikke er penge til det, da det vil blive noget dyrere end først antaget, fordi maleren mener at der skal opsættes stilladser for at arbejdet kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Bestyrelsen finder kravet om stilladser besynderligt, da en knæklift, som jo er forsvarlig nok til at boligforeningens servicemedarbejdere kan udføre rensning af tagrenderne, vil kunne nå sternbrædderne fra gavlen. JAN tager kontakt til Ole Høy derom.

JAN undrer sig over at inspektør Egon Madsen har lovet MBB at hans havemur skal repareres i år. Den tekniske ledelse ved udmærket at der kun er penge til at reparere én havemur i år. Bestyrelsen er også fortørnet over at den tekniske ledelse, på trods af at JAN klart og tydeligt har påpeget at murene IKKE skal repareres i dårligt og fugtigt vejr, alligevel har bedt Murerfirmaet Jørgen Jørgensen om at undersøge havemurene for en snarl ig reparation. Det har tidligere vist sig at reparationer i vinterhalvåret ikke har holdt særligt længe.

Der har de sidste 3-4 uger været gentagen hærværk mod krukker, skraldecontainere, div. pyntegenstande og havemøbler. Bestyrelsen drøftede om der er noget vi kan gøre for at få stoppet hærværket, men bestyrelsen finder at vi står magtesløse overfor det, med mindre at vi kan tage hærværks personerne på fersk gerning. Et forslag fra MBB om en evt. fælles henvendelse til politiet ville have bedre virkning mht. øget indsats, mente de øvrige ikke ville føre til noget, da politiet sandsynligvis mener at de har vigtigere ting at tage sig til.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 1. juli 2014
Mødte:
Flemming Larsen, afdelingsformand
Jørgen Andersen
Suppleant Lif Jepsen
Suppleant Dorthe Kruse
Afbud:
Benny Laursen


1.
1.1. Referat fra sidste møde godkendt
2.
2.1. Administrationen har modtaget en klage vedr. urinal i haven. Behandlet sagen og sendt brev til lejeren.
3.
3.1. Et enkelt spørgsmål til administrationen vedr. pkt. 025. Gelænder på fortrapper afrenses, overføres fra 2013 til 2014.
4.
4.1. Bestilt tid hos Skanderborg Vandrehjem.
4.2. Flemming Larsen genopstiller ikke.
4.3. Benny Laursen genopstiller.
5.
5.1. Renovering / udskiftning af fortrapper opstarter i uge 33 og er afsluttet 1. okt. 2014.
5.2. Der kommer ny vicevært, Paw skal fremadrettet være på det nye plejecenter på Vestergade.
5.3. En gruppe lejere i SAB indsamler underskrifter for at sikre der kan afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde vedr. fælles venteliste med Midtjysk Boligselskab.
6.
6.1. Der er siden sidste bestyrelsesmøde sket 2 fraflytning og en mere er p.t. undervejs.
6.2. Der er tilmeldt 3 personer til pensionist turen lørdag den 16. august.

Referent: Flemming Larsen den 1. juli 2014.

 

 

Der indkaldes hermed til afdelingsbestyrelsesmøde i Skanderborg Andelsboligforening afd. 3

Tidspunkt: Tirsdag den 1. juli 2014, kl. 19.00

Sted: Hos Flemming Larsen, Vestergade 101

Deltagere: Flemming Larsen, Jørgen Andersen, Benny Laursen samt suppleanterne Dorthe Kruse og Lif Jepsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat

2. Indkomne klager

3. Opfølgning på markvandring

4. Afdelingsmøde 2014

5. Nyt fra Administrationen

6. Eventuelt

 

Flemming Larsen, afd. formand

 

    **************************************************************************************

 

AFDELING 3 - VESTERGADE

REFERAT AF AFDELINGSBESTYRELSESMØDE DEN 9. OKTOBER 2012

Pkt. 1 – Godkendelse af sidste referat

Det sidste referat blev godkendt.

Pkt. 2 – Konstituering af afd. bestyrelsen

Formand Flemming Larsen, næstformand Benny Laursen og sekretær Jørgen Andersen.

Pkt. 3 – Evaluering af afdelingsmøde 2012

Mødet blev afviklet i god ro og orden.

Forslag om VVS arbejde blev nedstemt.

Pkt. 4 – Udarbejdelse af forretningsorden for afd. 3

Udgår.

Pkt. 5 – Nyt fra administrationen vedr. afd. 3

Nyt komfur i nr. 73.

Pkt. 6 – Indkomne forslag

Ingen klager.

Pkt. 7 – Eventuelt

1. Spørgsmål angående muldvarper:

- Hvad skal afdelingen betale?

- Hvad skal lejer betale?

Det er blevet undersøgt, at det er lejer der selv skal betale, for at komme af med muldvarperne.

*****************************************************************************************************************************************

Der indkaldes hermed til afdelingsbestyrelsesmøde i Skanderborg Andelsboligforening afd. 3

Tidspunkt:

Tirsdag den 9. oktober 2012, kl. 19.00

Sted:

Hos Jørgen Andersen, Vestergade 73

Deltagere:

Flemming Larsen, Jørgen Andersen, Benny Laursen samt suppleanterne Dorthe Kruse og Lif Jepsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat

2. Konstituering af afd. bestyrelsen

3. Evaluering af afdelingsmøde 2012

4. Udarbejdelse af forretningsorden for afd. 3

5. Nyt fra administrationen vedr. afd. 3

6. Indkomne klager

7. Eventuelt

Flemming Larsen, afd. formand

 

******************************************************************************************************************

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag 28. juni 2012

Mødte:

Flemming Larsen, afdelingsformand

Jørgen Andersen

Lif Jepsen

Suppleant Benny Laursen

Ej mødt:

Suppleant Dorthe Kruse

1.

1.1. Referat fra sidste møde godkendt

2.

2.1. Ingen klager modtaget

3.

3.1. Markvandring 2012 blev gennemgået.

3.2. Budgetudkast for 2013 blev drøftet og indstilles til godkendelse på kommende afdelingsmøde den 3. september.

4.

4.1. Jørgen har en aftale med Skanderborg Vandrehjem.

4.2. Lif modtager ikke genvalg.

4.3. Flemming modtager genvalg.

4.4. Der er et ønske om at Kent eller Erling kommer fra administrationen.

5.

5.1. Gennemgået tilbud på levering af fast underlag (flisebelægning) hos 6 lejemål til forbedring af adgangsforhold for renovationsselskab. Arbejdet sættes i gang snarest muligt.

5.2. Det har vist sig at renovationsselskab X-antal gange ikke kører affaldsbeholdere på plads efter en tømning. Det skal de og hvis de ikke gør det skal administrationen have besked. Info gives til lejerne.

6.

6.1. Paw ny vicevært fra 18. juni

Referent: Flemming Larsen

*****************************************************************************************************************

Der indkaldes hermed til afdelingsbestyrelsesmøde i Skanderborg Andelsboligforening afd. 3

Tidspunkt: Torsdag den 28. juni 2012, kl. 19.00

Sted: Hos Lif Jepsen, Vestergade 71

Deltagere:

Flemming Larsen, Lif Jepsen, Jørgen Andersen samt suppleanter Benny Laursen og Dorthe Kruse

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat

2. Indkomne klager

3. Markvandring 2012

4. Afd. møde 2012

5. Ny affaldsordning

6. Eventuelt

Flemming Larsen, afd. formand

**************************************************************************************************************

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag 7. november 2011

Mødte:

Flemming Larsen, afdelingsformand

Jørgen Andersen

Lif Jepsen

Suppleant Benny Laursen

Ej mødt:

Suppleant Dorthe Kruse

1.

1.1. Referat fra sidste møde godkendt

2.

2.1. Placering af afdelingsmødet gennemgået, tilfredshed med arrangementet.

2.2. Besluttet at afdelingsmødet fremover afholdes 1. september, dog hvis den 1. er i en weekend, rykkes det til den først kommende mandag, derfor er næste ordinært møde mandag den 3. september 2012.

2.3. Administrationen kontaktes med henblik på evt. fremrykning af VVS-arbejde fra 2015 til 2013 efter ønske fra afdelingsmødet 2011.

2.4. Resultat af urafstemning gennemgået og taget til efterretning.

2.5. Der omdeles en seddel til lejere, om der skulle være interesse i at indgå i et festudvalg, samt om der findes et eller flere personer, der vil oprette og koordinere en ”hjælpeliste”.

3.

3.1. Informeret nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter om deres ret og pligt.

3.2. Intet nyt fra administrationen vedr. kontrol af tag hætter, der rykkes for arbejdet.

3.3. Administrationen kontaktes vedr. fremtidig affaldsplan.

3.4. Administrationen kontaktes vedr. anlægsarbejdet som østjysk Elforsyning ikke har afleveret tilfredsstillende.

Referent: Flemming Larsen

******************************************************************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde afdeling 3, Skanderborg Andelsboligforening

Mødet blev afholdt tirsdag den 26. april 2011

På mødet deltog Flemming Larsen, Lif Jepsen og Jørgen Nørgaard

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat

2. Fastlæggelse af afdelingsmøde 2011

3. Udkast til revidering af vedligeholdelses- & fraflytningsreglement

4. Gennemgang af styringsdialogen for afd. 3

5. Gennemgang af markvandring 2011

6. Indkomne klager

7. Eventuelt

Ad 1. Referat godkendt

Ad 2. Mødet blev fastlagt til 25. august 2011. Lif er ansvarlig for lokale og traktement aftale

Ad 3. Flere spørgsmål blev behandlet, b.la forhold ved fraflytning og ansvar for bygninger på det lejede areal udenfor beboelsen. Der arbejdere videre med opgaven og vi forventer at fremlægge revideret vedligeholdelses- & fraflytningsreglement på førstkommende afdelingsmøde.

Ad 4. Styringsdialog er en beskrivelse af de enkelte afdelingers forhold som skal revideres årligt og tilstilles Skanderborg Kommune. Materialet blev gennemgået og korrektioner sendes til administrationen.

Ad 5. På markvandringen blev alle henvendelser fra lejerne, om udvendige fejl og mangler besigtiget. Alle fortrapper er samtidig gennemgået. Der iværksættes nødvendige arbejder snarest.

Ad 6. Punkt til efterretning

Ad 7. Henvendelse vedrørende renovering af terrasse blev drøftet og vurderet i forhold til afdelingens tidligere beslutninger. Administrationen kontakter lejeren.

Referant: Jørgen Nørgaard

****************************************************************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde i afdeling 3, afholdt 30. november 2010.

Deltagere: Flemming Larsen, Lif Jepsen, Jørgen Nørgaard og suppleant Benny Laursen

Dagsorden:

  1. Godkendelse af sidste referat
  2. Evaluering af afdelingsmødet august 2010
  3. Orientering om sokkelrenovering
  4. Orientering om bordpladeudskiftning
  5. Orientering om ekstraordinært repræsentantskabsmøde
  6. Eventuelt

Ad 1. Referatet blev godkendt

Ad 2. Der var flere spørgsmål fra lejerne som boligorganisationen skulle undersøge. Der foreligger nu svar og der omdeles notat til alle lejere i afdelingen. Notatet er også vedlagt dette referat.

Ad 3. Projektet af afsluttet og økonomien ligger indenfor det budgetterede. I forbindelse med den efterfølgende maling af soklerne er der opstået uenighed med entreprenøren på 2 punkter:

  • Arbejdsmetoden med grundig og efterfølgende rengøring af trappeforkanter syntes ikke at være korrekt og der er taget forbehold for følgeskader overfor entreprenøren.
  • Regningsniveauet for malerarbejdet er urimeligt højt. Der er indledt forhandling med entreprenøren

 Ad 4. Er forløbet som planlagt, og afsluttet

Ad 5. Der henvises til referatet fra mødet. Emnerne var sammenlægning af nogle afdelinger samt ændringer i almindelighed vedrørende fraflytning og boligens stand. Afdelingsbestyrelsen fremsætter de relevante ændringsforslag der vedrører fraflytning, på afdelingsmødet i 2011.

Ad 6. Den mangelfulde snerydning blev drøftet. Vi tager en snak med administrationen da forholdene ikke er acceptable. I forbindelse med rydningen af sne i uge 48 lykkedes af få færdiggjort arbejdet med hjælp fra en ekstern entreprenør.

Afdelingen har fået tilknyttet Egon Madsen som inspektør. Egon kan træffes på telefon 28 44 04 38.   

Jørgen Nørgaard, referent.

 

******************************************************************************************************************

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 17. august 2010

Mødte:

Flemming Larsen, afdelingsformand

Jørgen Nørgaard

Lif Jepsen

1.

1.1. Referat fra sidste møde godkendt

2.

2.1. 2 indkomne forslag gennemgået

2.2. Dirigent afklaret

2.3. Jørgen kontakter Hotel Skanderborg med antal deltagere

3.

3.1. Afdelingsbestyrelsen anbefaler at afdelingsmødet godkender fremsendte budgetudkast 2011

Referant: Flemming Larsen

 

______________________________________________________________________________________