Afdelingsmøde 12

Til beboerne i afdeling 12.

 

 

                                                                                              Skanderborg den 28. maj 2024

 

 

 

 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 23.05.2024

 

Til stede: Lisbeth, Natascha, Kim, Erling og Charlotte.

 

1. Dirigent: Erling.

 

2. Referent: Charlotte.

 

3. Valg af afdelingsformand:

Charlotte er valgt.

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Natascha og Kim er valgt.

 

5. Valg af suppleanter:

Lisbeth er valgt.

 

6. Ifht. ekstraordinært afd. møde skal det nævnes, at Kim er på valg 2024. Natascha og Charlotte er på valg 2025.

 

Referent Charlotte.

 

---------------------------------------------------------------------------

Til beboerne

Afdeling 12 – Vestergade 32 - 40  

Skanderborg, den 6. september 2023                
                                                            
Referat af afdelingsmøde
 

Tirsdag den 5. september 2023 kl. 17.00 i kantinen, Adelgade 106 (indgang gennem porten) med nedenstående dagsorden.

 

                  Pkt. 1     Valg af dirigent.

                  Pkt. 2     Valg af referent.

                  Pkt. 3     Valg af stemmeudvalg.

                  Pkt. 4     Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

                  Pkt. 5     Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024.

                  Pkt. 6     Orientering om regnskab 2022.

                  Pkt. 7     Behandling af indkomne forslag.

                  Pkt. 8     Valg af formand.

                  Pkt. 9     Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

                  Pkt. 10   Valg af suppleanter.

                  Pkt. 11   Eventuelt.

 

Referat:                                                                                               

Der var ingen fremmødte. Lokalet lukkede derfor kl. 17.10

 

Pkt 1-4       ikke aktuel.

Pkt 5          Der fremsendte budget er i sin helhed godkendt af hovedbestyrelsen.

Pkt 6-7       ikke aktuel.

Pkt 8-10     Ingen bestyrelse, formand eller suppleanter. Kontaktperson er valgt for 1 år.

                  Der er ikke længere en kontaktperson i afdelingen.

Pkt 11        ikke aktuel.

 

Ref. OHS 06.09.2023

 

Med venlig hilsen
 Administrationen

-----------------------------------------------------------------------

Skanderborg d. 06.09.2022
Afdeling 12, Vestergade 32-40
Referat af afdelingsmøde den 05. september 2022 i afd. 12
Der var ved mødestart d. 05.09.2022 kl. 17.00 på Adelgade 106, i kantinen, ingen fremmødte.
Budgettet for 2023 er således godkendt med en stigning på 6,51 % (før forbedringsarbejder) af den nuværende husleje.
Regnskabet for 2021 viser et underskud på 4.879,- kr., der overføres til resultatkonto.
Vedligeholdelses og istandsættelsesreglement er således godkendt med ikrafttræden pr 01.10.2022
Referent
SAB, Ole Høi Sørensen.

---------------------------------------------------------------------------

Til beboerne

Afdeling 12 – Vestergade 32 - 40                                                                                                                   Skanderborg, den 06. oktober 2021 
                                                            
Referat af møde afholdt Onsdag den 22. september 2021 kl. 17.00 i kantinen, Adelgade 106 (indgang gennem porten) med nedenstående dagsorden.
 

DAGSORDEN / Referat:

/ Der var 2 fremmødte husstande

 

                     Pkt. 1      Valg af dirigent./ OHS   Mødet konstateret rettidig indkaldt.

                     Pkt. 2      Valg af referent./ OHS

                     Pkt. 3      Valg af stemmeudvalg. / Ingen

                     Pkt. 4      Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde./ ingen beretning.

                     Pkt. 5      Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022./ OHS fremlagde og de fremmødte godkendte.

                     Pkt. 6      Orientering om regnskab 2020. / OHS orienterede.  

                     Pkt. 7      Behandling af indkomne forslag. / Ingen indkomne forslag

                     Pkt. 8      Valg af formand. / Grundet det aktuelle fremmøde, var der ikke grundlag for at oprette en bestyrelse og dermed valg af formand – Charlotte indvilgede i at være kontaktperson for afdelingen.

                     Pkt. 9      Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen./ Ingen iht. pkt. 8.

                     Pkt. 10    Valg af suppleanter./ Ingen iht pkt. 8.

                     Pkt. 11    Eventuelt./ – løst og fast blev drøftet.

 

06.10.2021 OHS

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde den 24. september 2020 i afd. 12.
Pkt. 1. Valg af dirigent
- Dorthe Støve fra SAB blev valgt.
Pkt. 2. Valg af referent
- Dorthe Støve fra SAB blev valgt.
Pkt. 3. Valg af stemmeudvalg
- Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.
Pkt. 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
- Der var ingen beretning, da afdelingen ikke har en afdelingsbestyrelse.
- Dorthe Støve orienterede om, at hovedforeningen har besluttet at igangsætte en
tilstandsvurdering af afdeling 12 med henblik på en helhedsplan.
Pkt. 5. godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021
- Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 6. Orientering om regnskab 2019
- Dorthe Støve gennemgik regnskabet der blev taget til efterretning.
Pkt. 7. Behandling af indkomne forslag
- Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 8. Valg af formand
- Ingen ønskede at stille op til formand.
Pkt. 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
- Punktet udgik.
Pkt. 10. Valg af suppleanter
- Punktet udgik.
Pkt. 11. Eventuelt
- Løs snak om råderetten og kloakseparering.

Referent
Dorthe Støve

----------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde den 17.09.19 Vestergade 32-40 afd. 12
Til stede: Dorthe Kruse, Freddy, Lisbeth og Charlotte.
Pkt. 1: Dirigent: Dorthe.
Pkt. 2: Referent: Charlotte.
Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg. Ingen.
Pkt.4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde: Charlotte informerer.
Pkt. 5: Godkendelse af driftbudget samt tilhørende PV-plan for 2020. Dorthe informerer. Godkendt.
Pkt. 6: Orientering om regnskab 2018. Dorthe informerer.
Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag.
1: Maling af siderne på køkkenelementerne. Forslag godkendt. 6 stemmer for-0 imod. Godkendelsen skal
skrives ind i vedligeholdelsesreglementet for afdelingen.
2: Haver foran terassen: Forslag forkastet. 4 mod to.
3: P-Pladser: Forslag forkastet. 4 mod 2.
4: Overdækket terasse: Forslag godkendt med forbehold: Overdækket terasse betales af lejeren. dvs. egenbetaling for opførelsen samt vedligehold. Den overdækket terasse skal tages ned ved fraflytning. Desuden
skal tegningen af terassen godkendes af boligforeningen inden opførelsen. 6 stemmer for - 0 imod.
5: Fugtstyret ventilation i egen kælder: Forslag forkastet. 4 mod 2.
Pkt. 8: Valg af formand. Ingen. Charlotte ønsker ikke af være kontakt person mere.
Pkt. 9: Valg af medlem til bestyrelsen: Ingen.
Pkt. 10. Valg af suppleanter: Ingen.
Pkt. 11: Eventuelt. Intet.
Mødet blev afholdt i god ro og orden!

-----------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afd. 12 – Vestergade 32 - 40                                                                                                        

 

       Skanderborg d. 29.10.2018

 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2018 kl. 17.00

 

 

Valg af dirigent.

Dorthe Støve blev valgt.

 

Valg af referent.

Charlotte Rasmussen blev valgt.

 

Valg af formand.

Charlotte blev valgt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kasper Holm, på valg i 2019.

Natasha Bouet, på valg i 2020.

 

Valg af suppleanter.

Der blev ikke valgt suppleanter.

 

I tilfælde af fraflytning af et bestyrelsesmedlem fra afdelingen vil bestyrelsen blive opløst.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde den 12. september 2018

Afdeling 12

 Til stede: Dorthe (Hovedbestyrelsen) Kim, Lonnie, Freddy, Lisbeth og Charlotte.

 Pkt 1: Valg af dirigent: Dorthe.

 Pkt 2: Valg af referent: Charlotte.

 Pkt 3: Valg af stemmeudvalg: Ingen.

 Pkt 4: Fremlæggelse af beretning: Dorthe beretter.

 Pkt 5: Godkendelse af driftbudget - Ingen huslejestigning det næste år. Dorthe viderebringer yderligere

ønsker vedr. tag til administrationen. Godkendt.

 Pkt 6: Orientering om regnskab 2017. Godkendt.

 Pkt 7: Behandling af indkomne forslag: Ingen.

 Pkt 8: Valg af formand: Charlotte er valgt som kontaktperson for afdelingen.

 Pkt 9: Valg af medlem til afdbetyrelsen: Ingen.

 Pkt 10: Valg af supp.: Ingen.

 Pkt 11: Eventuelt. Lonnie ønsker Paw tilbage som vicevært i afdeling.

 Møde blev afholdt i god ro og tone.

  Note: Efterfølgende har Charlotte talt med de nye beboere i nummer 40. De ønsker at være en del af bestyrelsen, og derfor skal der indkaldes til et nyt møde. Det kan herefter være muligt at lave en afdelingsbestyrelse i afdeling 12.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde den 12. sept. 2017

 

1.       Dorthe Kruse

2.       Bjarne Christensen

3.       Ikke aktuelt

4.       Ingenting (små rep.)

5.       Budget gennemgået og godkendt

Iflg. PV-planen skal tag, tagrender og isolering laves i 2018

6.       Regnskabet er gennemgået

7.       Ordensreglement godkendt

8.       Ingen forslag

9.       Bjarne Christensen forsætter som kontaktperson

10.   Ikke aktuelt

11.   Ikke aktuelt

12.   Ingen ting

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til beboeren i afd. 12

Vestergade 32 - 40

8660 Skanderborg                                                                                  Skanderborg den 16. september 2016.

  

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 8. september 2016.

Der var mødt 2 beboere op til mødet. Endvidere deltog Finn Thomsen.

Ad. Pkt. 1. Der blev ikke valgt en dirigent.

Ad. Pkt. 2. Finn Thomsen blev valgt til referent.

Ad. Pkt. 3. Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

Ad. Pkt. 4. Der var ingen beretning.

Ad. Pkt. 5. Budgettet blev gennemgået og godkendt med en 0 løsning.

Ad. Pkt. 6. Regnskabet blev gennemgået.

Ad. Pkt. 7. Der var ingen indkomne forslag.

Ad. Pkt. 8. Der var ingen der ønskede at være formand – Bjarne Christensen blev valgt som kontaktperson.

Ad. Pkt. 9 og 10. ikke nødvendigt på grund af pkt. 8.

Ad. Pkt. 11. Der blev talt om p-plads foran bebyggelsen.

Der var ros til Paw.                          

 

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Beboerne i afdeling 12 Vestergade 32 -40 8660 Skanderborg

 

Skanderborg den 9. september 2015

 

Referat af afdelingsmøde den 8. september 2015. Der var mødt 2 beboere op til mødet. Endvidere deltog Erling Weber Jensen fra administrationen.

Ad pkt. 1. Erling blev valgt som dirigent.

Ad pkt. 2 Erling blev valgt til referent.

Ad pkt. 3 Det var ikke nødvendigt at vælge stemmeudvalg.

Ad pkt. 4. El anlægget i afdelingen skal renoveres i 2015, der har været rotteproblemer i afdelingen,

 

trapperne er blevet pudset op, der var stor ros til den nye vicevært.

 

Ad pkt. 5. Budgettet blev gennemgået og godkendt med en huslejestigning på 2,53 %. Der var følgende bemærkninger til PV planen. Renovering af badeværelserne blev taget afbudgettet. Det blev besluttet, at hvis der er nogle beboere der ønsker renovering afbadeværelse, skal det foregå via råderetten. SAB vi Ole Høi vil være behjælpelig med evt. tilbud og udførelse.

Ad pkt. 6. Regnskab 2014 blev gennemgået -det viste et overskud i afdelingen på 3.546,-kr.

 

Ad Pkt. 7. der var ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 8. Der var ingen der ønskede at være formand -Bjarne Christensen blev valgt som kontaktperson.

 

Ad pkt. 9 og 10. ikke nødvendigt på grund afpkt. 8.

Ad pkt. 11. Der var ingen emner under eventuelt.

-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Afdelingsmøde SAB afd. 12 Vestergade 32 -40

Afholdt tirsdag d. 9.september 2014 kl. 19.00 I SAB's kantine, Adelgade 106.

Møde indkaldt af: Afdelingsbestyrelsen

Dirigent: EWJ

Deltagere:

Bjarne Christensen: BC (40)

Lisbeth Kjeldsen­

Hansen(32)

Anni & Mogens Bertelsen:

MBB(34)

Inge W. Andersen

(ny i nr. 34)

Erling W. Jensen

Allan ?(SAB h-best. medlem)

Referat

Punkt 1: EWJ, som efter valget gennemgik dagsordenen,

Punkt 2: MBB

Punkt 3: Ikke aktuelt.

Punkt 4: Bestyrelsens beretning:

Bjarne gennemgik kort hvad der er sket i afd. I det forløbne år. Afd. har bl.a. fået nyt skilt op ned mod Vestergade, så Pizzamanden kan finde det rigtige nummer. Bjarne omtalte også at der er blevet observeret en enkelt rotte på flisegangen foran husene, men kommunens

rottefænger mente at det kun var en strejfer, da det var kort tid efter de store regnskyl og der er ingen set siden. Beretningen enstemmigt godkendt.

Punkt 5:    EWJ gennemgik afd. Driftbudget, samt PV-planen og forklarede hvad de enkelte konti bruges til. Vi får en huslejestigning på 0,64%, hvilket svarer til en stigning på 32,-kr. Pr. Hus, så ny månedlig husleje ender på 4.858,-kr. i 2015, hvilket giver en ny m2 pris på 685,70.

Punkt 6:    EWJ gennemgik om regnskabet. Underskuddet fra 2011 er, som nævnt sidste år, vent til et overskud i 2012 og den stil fortsætter i 2013, hvor overskuddet er på 13.548,-kr. som fordeles over de kommende tre år. Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.

Punkt 7: Der var ikke indsendt forslag, men vi fik en god debat om badeværelser og tag. Debatten endte ud i at Bjarne skal skrive til EWJ vedr. Dette om muligheden for at få et tilskud fra Hovedbestyrelsen, så huslejen ikke bliver uforholdsmæssigt for høj i forhold til husenes stand mv.

Punkt 8:    Valg: Da Anni og Mogens i nr. 34 flytter og ingen af de øvrige fremmødte ønskede at stille op til afdelingsbestyreisen, så nedlagde afd.mødet bestyrelsen og Bjarne forstætter som kontaktperson.

Referent: MBB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde SAB afd. 12

Vestergade 32 - 40

Møde indkaldt af: afdelingsbestyrelsen

Dirigent: HHR

Referent: MBB

Deltagere:

Lena Rossen & Bjarne Christensen: BC (40)

Lisbeth Kjeldsen-Hansen (32)

Anni & Mogens Bertelsen: MBB (34)

Hans Henrik Rasmussen HHR (SAB)

 

Punkt 1:     HHR, som efter valget gennemgik dagsordenen,

Punkt 2:     MBB

Punkt 3:     Ikke aktuelt.

Punkt 4:     Bestyrelsens beretning: Bjarne gennemgik kort hvad der er sket i afd. I det forløbne år. Afd. har bl.a. fået fjernet plateau'et ovenfor græsplanen på nordsiden af husene og samtidig det gamle tørre­stativ, som er blevet erstattet med et nyt i træ. Desuden har vi fået gjort rent i kælderen, hvilket var ret tiltrængt. Beretningen enstemmigt godkendt.

Punkt 5:     HHR gennemgik afd. driftbudget, samt PV-planen og forklarede hvad de enkelte konti bruges til.

Vi diskuterede flere af posterne, bl.a. problemstillingen med badeværelserne, hvor der kun kan hentes tilskud fra Landsbyggefonden, såfremt alle husene søger på en gang, og da bestyrelsen og afd. mødet er enige om at vi ikke vil tvinge nogen til det, så må der findes en alternativ løsning, som f.eks. kunne være lig den der er blevet brugt ved altanerne, men det arbejder bestyrelsen videre med, sammen med HHR. Desuden diskuterede vi vores el-installationer, som skal bringes up to date, så de er lovlige og ligeledes vil vi i 2015 skulle bruge penge på nyt tag og disse to ting vil vi desværre være nød til at låne penge til og det vil uundgåeligt medføre huslejestigninger, men her kan der så hentes tilskud fra Landsbyggefonden, da det er alle husene som skal have disse renoveringer. Budgettet blev derefter enstemmigt godkendt.

Punkt 6:     HHR gennemgik om regnskabet. Der var bl.a. spørgsmål til hvorfor konto 119: "Diverse udgifter" er hævet fra 3.619,-kr. Til 8.789,-kr. En stigning på 2.562,-kr. Det kunne HHR ikke umiddelbart svare på men har efterfølgende meddelt MBB, at det er pga. en stigning i budgettet på 2.500,-kr. i forventede kursusudgifter for afdelingsbestyrelse. HHR oplyste samtidig at det er en stigning som alle SAB afd. har fået så der er penge såfremt bestyrelsen skulle ønske at komme på kursus. Ligeledes blev der spurgt til hvad sidste år overskud på 4.640,-kr. er blevet brugt til , og også her måtte HHR meld pas og at han ville høre Kent Hansen (regnskabschef i SAB) og tilbagemeldingen var, at da der har været unders i det forrige år, så bruges overskuddet efterfølgende til at dække en del af dette. Underskuddet fra 2011 er, som sagt, vendt til et overskud i 2012.

Punkt 7: Udgik, da der ikke var indsendt forslag. Punkt 8: Valg af formand: På valg var: Bjarne Christensen (40), som modtog og blev genvalgt. Punkt 9: Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen: På valg var: Mogens Balle Bertelsen (34), som blev genvalgt. Punkt 10: Valg af suppleant: På valg var: Lena Rossen (40), som blev genvalgt. Punkt 11: Intet.

Referent: MBB