Afdelingsmøde 17

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde d. 17/9-2020, afdeling 17, Skanderborg Andelsboligforening.

Pkt. 1: Dirigent. Erling Weber blev valgt og konstaterede at mødet er lovligt indvarslet.
Pkt. 2: Referent. Peter Gregersen blev valgt.
Pkt. 3: Stemmeudvalg. Joan Løvendal, Claus Ørsskou, Lotte Graakjær blev valgt.
Pkt. 4: Afdelingsbestyrelsens årsberetning blev gennemgået, med følgende
kommentarer:
- Der er en udefra der roder i skraldespandene og spreder skrald.
Skraldeskuret har fået monteret låst med brik system, beboerne i rækkehusene får
snarest en brik, så vi kan aflåse skuret. Der kommer folk udefra og læsser skrald af.
Hvis det er groft så tag deres nummerplade nummer.
- Spørg beboerne om placering af forskellige ting bl.a. af Krolf.
- Det er ikke fliserne ved blok 16 der er udbedret, men stien mellem plænen og
rækkehusene, ned mod Børnehuset.
Pkt. 5: Friluftsrådet har doneret 625.000,- kr. til overdække ved pizzaovnen. Der
bliver nedsat et udvalg der skal arbejde med udformningen. Bestyrelsen og beboerne
skal repræsenteres i udvalget.
Kent Hansen gennemgik driftsbudgettet. Der er huslejeforhøjelse på 0,- kr.
Der var følgende kommentarer:
- Der er et lån på et køkken fra 2007.
- Der er ingen indtægter fra elbil. Det er Aura der har alle udgifter og indtægter.
Det nye i PV planen:
- Opretning af stier.
- Kloak dæksler.
- Haver.
- Udskiftning af revner i store vinduer.
- Indvendige døre.
- Gulvene og maling i beboerhuset.
- Spots i køkkener.
- Ladestander til kommende elbiler.
- Udskiftning af luftfilter.
Kommentarer til PV-planen:
- Det er planen at køkkenerne i rækkehusene udskiftes i 2025 ved fraflytning. Det
indarbejdes i PV-planen 2021 at køkkenerne udskiftes fra 2025 (altså ikke kun ved
fraflytning).
- Jørgen Friis Poulsen burde betale stierne langs rækkehusene, fordi de har ødelagt
dem. Men regnskabet er gjort op og en retssag bliver for dyr, så afdelingen skal selv
betale.
- Byggeskadefonden har afgjort at de utætte altaner skal repareres på Jørgen Friis
Poulsens regning. De altaner der er revnet og de skader der er opstået, bliver
gennemgået.
- SAB kigger på utætheder ved nederste vinduer og om der er bagfald på gulvet, så
vandet ikke løber hen til afløbet.
- Der er vand i kælderen ved Grundtvigsvej 1. Det skulle være lavet.
- Området ved viceværternes garager er ikke på PV. Det er alle viceværternes base og
er derfor på hovedbestyrelsens budget.
- Antenne budgettet 2021. Prisen nedsættes på alle pakker.
PV-planen blev godkendt.
Pkt. 6: Orientering om regnskab 2019.
Kommentarer: Der er afsat 337,- kr. på lejemål til tab ved fraflytning. Resten betales
af Dispositionskontoen det vil sige Hovedbestyrelsen.
Pkt. 7: Indkomne forslag.
1 - Flemming og Carina Rasmussen: Der mangler fliser under skærmene ved
rækkehusene. Erling Weber, det er en fejl. Det bliver lavet.
2 - Thorkild Rasmussen. Opstilling af ladestandere til elbiler.
Det er regeringens politik at vi skal have flere elbiler. Erling Weber supplerer at ved
nybyggeri og renovering er det fremover et krav med ladestandere til elbiler.
Erling har fået et tilbud på 2 standere til 125-150.000,- der kan placeres ved Chr.
Koldsvej 1-2. Der blev spurgt om de kunne placeres mere centralt i bebyggelsen. Men
tilbuddet gælder kun fordi det er tæt på de nuværende standere, hvor gravearbejdet er
minimalt. Etableringen medfører ikke huslejestigning, beløbet er en del af PV planen.
Der er i etableringen taget højde for at det er billigt og let at udvide op til 16
elstander. Det er kun afdeling 17 der kan benytte elstanderne og elforbruget er bruger
betalt. Etableringen kan måske også tiltrække nye beboere.
Forslaget blev godkendt.
Pkt. 8: Valg af formand
Helle Risum Simonsen var på valg og ønsker ikke at genopstille. Hun har haft 14 år i
aktivitetsudvalget og 10 år i afdelingsbestyrelsen, nu vil hun gerne bruge mere tid på
bl.a. børnebørn. Tusind tak for indsatsen.
Bestyrelsen peger på Lars Nielsen, der modtager valg. Han fortæller han gerne vil
arbejde ekstra for beboerdemokratiet og for at bestyrelsen ikke virker indspist.
Lars Nielsen blev valgt som ny formand.
Pkt. 9: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Lise Lotte Lundbøl, Lars Nielsen og Eva Vejle var på valg.
Lise Lotte Lundbøl og Eva Vejle modtager valg og tager 2 år mere.
Bestyrelsen foreslår Kaj Pedersen, der modtager valg og blev det nye medlem af
bestyrelsen.
Pkt. 10: Valg af suppleanter.
Opstillede er: Kirsten Grubbe, Dan Lensstjerne, Mascha Bjerregaard, Michelle Sørensen og Sara
Iversen.
1. suppleant med 56 stemmer er Kirsten Grubbe.
2. suppleant med 40 stemmer er Sara Iversen.
Pkt. 11: Eventuelt
- Der var en del debat omkring, rotter og altaner.
- Der var en STOR tilfredshed med viceværterne og gartnerne i afdelingen.

Referent
Peter Gregersen
Dirigent
Erling Weber Jensen
Formand
Lars Nielsen

------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsberetning afd. 17
2018 - 2019

Det glæder bestyrelsen, at vi i regnskabsåret kan gå ud med et godt regnskab, som bevirker, at vi i 2020 ikke stiger i husleje. Afdelingen har et underskud på 2.1 millioner, men dette beløb er et underskud fra renoveringen og som kører for sig selv. Bestyrelsen har i det forgangne år haft suppleanten med til bestyrelsesmøderne, så suppleanten har kunnet se, hvad det er bestyrelsen arbejder med i det daglige.
Bestyrelsen har dette år valgt i årsberetningen, at fremhæve de opgaver og tiltag, som skulle ske eller ikke er sket. Dette kan ses på årskalenderen nedenunder. Der har været 2 lang tids sygemeldinger på vores viceværter i foråret, hvilket har gjort, at der har manglet arbejdshænder og som så har skubbet på opgaverne. Vi har i foråret fået ny teamleder på udeteamet. Dette kan tydeligt ses på vores ude arealer. Vi byder Susanne velkommen til Grønnedalsparken.
Årskalender:
September 2018: Beboerne bliver lovet, lås på storskrald fra SAB´s side.

Oktober 2018: Bestyrelsen konstitueres.

November 2018: Info tavlerne og askebægerne sættes op. Bestyrelsen rykker SAB for låse og låger til MC skuerne

Januar 2019: Vi får nye højtalere i beboerhuset (afsluttes i februar måned)
Rygeskilte sættes op i opgangene.
Der rykkes igen i Scan DATA, så vi kan få lavet skærmene. Bestyrelsen får, at vide, at der mangler et soft program, som skal hentes ved et andet firma.

Februar 2019: Vagt teltfonen nedlægges (SSG skal kontaktes fremadrettet)
Skærmene er klar fra SAB og bestyrelsen. Skærmene mangler pludselig IP opsætning. Leverandør / det tekniske team kan ikke blive enige om, hvem der har et ansvar på dette punkt.

Marts 2019: Bestyrelsen foretager markvandring med SAB. Her findes der ting, som skal udbedres i området. Nye numre til enderne i rækkehusene, viceværternes plads skal ryddes op, påpeger låse til storskrald, stien skal laves færdig, bommene ved nedkørslerne til gårdene på begge veje skal flyttes, optegninger af P pladser, MC skuerne, terrasse ved beboerhuset, sti ved multibane, planlægge ny legeplads, gadespejl, opkørsler ind til begge veje.

April 2019: Bestyrelsen / samt frivillige beboere foretager hovedrengøring af beboerhuset.

Maj 2019: Bestyrelsen sender en plan af ny legeplads til SAB. Endelig kører vores skærme.

Juni 2019: Optegningerne af de nye P pladser starter. Der kommer nye kælderdøre i opgangene. Legeredskaberne bliver kasseret, boldbanen på Chr. Kolds Vej asfalteres, affaldet ved viceværternes garager fjernes. Skærmene stopper igen med at fungere.

Juli 2019: Skærmene begynde at falde ned. Firmaet tilkaldes for at sætte nye skruer i, så de holder bedre. Gulvet i salen i beboerhuset slippes ned og lakeres.

August 2019: Ny terrasse ved beboerhuset laves og afsluttes. Vi bliver lovet nyt legehus til oktober. Der bliver opsat de nye nummertavler ved rækkehusene.

September 2019: Bestyrelsen indkøber 2 nye bænke sæt til beboerhuset. Bestyrelsen forsætter stadigvæk kampen, for at få skærmen op at køre igen.

 

Som I ved, har der de sidste par år været snakket meget om at få ny legeplads. Vi fik i sin tid at vide, at de gamle legeredskaber godt kunne bruges, men at vi lige skulle have renoveringen og den nye sti færdig. Nu da stien endelige er ved at være færdig og renoveringen også, ja så viser det sig, at redskaberne er blevet for dårlige. Der er henlagt penge til nye legeredskaber til 2020. Bestyrelsen vil meget gerne modtage forslag fra jeres børn og unge, om ønsker til legeredskaber.
Der arbejdes videre på opbygningen af skærmene.
Bestyrelsen vil gerne takke vores mange frivillige. I er en stor hjælp for, at vores afdeling har et så godt socialt sammenhold, hvilket har gjort det meget eftertragtet, at flytte til området.
Bestyrelsen takker for dette år.

--------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afdeling 17, 19/9 2019.

 

Pkt. 1 : Dirigent. Erling Weber blev valgt som dirigent. Han konstaterede at mødet var indvarslet efter SAB´s vedtægter med minimum 4 ugers varsel. Der var i alt mødt 60 husstande op til mødet.

Pkt. 2 : Referent. Peter Gregersen blev valgt.

Pkt. 3 : Stemmeudvalg: Joan Løvendal, Karina Meyer, Dorte Kruse, Jan Gadkjær, blev valgt.

Pkt. 4: Beretningen blev gennemgået. Kommentarer:

Skærmene i opgangene virker ikke endnu. Derfor vil vi gerne have informationer på papir. Der er møde i morgen 20/9 med Skan Data der er ansvarlig for at systemet virker.
Vi vil gerne have lås på storskrald – Det kommer der i oktober 2019.
Hvor skal der være legeplads for børnene? Kom gerne med forslag om hvor I vil have den placeret. Det er ikke besluttet endnu. Bestyrelsen har tænkt på området i nærheden af Børnehuset og Grundtvigsvej 22. Kom også gerne med ønsker til legeredskaber.
Anlægget af terrasse omkring beboerhuset, kom økonomisk under stiprojektet.

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 5 : Driftsbudget og PV plan, ved Kent Hansen og Ole Høi.

Der er ingen huslejestigning i 2020. Budget og PV plan godkendt.
Antennebidrag fastsat af antenneforeningen stiger med 3%. Internet falder med 1,- kr. Lille pakke falder med 1,- kr. Mellem pakke stiger med 5,- kr. Stor pakke stiger med 23,- kr.

Pkt. 6 : Orientering om regnskab 2018 ved Kent Hansen

Pkt. 7 : Indkomne forslag.

- Videoovervågning ved indgangene til opgangene, i forhold til indbrud.
Det er politidirektøren der skal give en tilladelse. Den gives kun, hvis der er væsentlige grunde ved kriminalitet. Indbrud er måske ikke nok.

Ole Høi har indhentet en cirka pris for overvågning af alle opgange på 300.000,- kr. Det skal i så fald lægges ind i PV planen.
43 stemte ja, 64 stemte nej. Forslaget blev ikke vedtaget.

- Ændring i ordensreglementet punkt 13
2 stemte nej, resten stemte ja. Forslaget blev vedtaget.

- Ønskes opvaskemaskine, så skal skabet der fjernes ikke længere gemmes og genetableres ved fraflytning.
1 stemte nej, resten stemte ja. Forslaget blev vedtaget.

- Der skal sættes tid på alle aftaler, om hvor længe SAB har til at udføre dem.
Forslaget blev trukket tilbage.

- Bumpet ved Chr. Koldsvej sænkes.
Erling Weber og Helle Rissum går rundt i hele området og kigger på hvad der trænger til at blive lavet. Bumpet bliver ordnet efteråret 2019. Der bliver også lavet en hvid streg, der skal markere midten af vejen, ved bumpet.
Forslaget blev vedtaget.

- Penge afsættes i budgettet til nye køkkener.
Der er 2 muligheder:
Mulighed 1: Vi ændrer PV plan, så alle køkkener bliver skiftet på en’ gang. Fik 29 stemmer.
Mulighed 2: Vi fortsætter som planlagt, så de dårligste køkkener bliver skiftet fra år 2025. Der var 29 stemmer for forslag 1 og 59 stemmer for forslag 2.

- Campingvogne må holde på p-pladsen.
2 stemmer for, resten nej. Forslaget blev forkastet.

- Der kommer lås på affaldsøen på Chr. Koldsvej.
Det bliver ordnet efteråret 2019. Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 8 : Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

Irma Povlsen, Else Hylleberg og Michael Edwart, er på valg og genopstiller.
Eva Vejle stiller også op.
Fordeling af stemmer: Michael Edwart: 79. Else Hylleberg og Irma Polvlsen: 78. Eva Vejle: 77.
Michael Edwart, Else Hylleberg og Irma Povlsen blev hermed valgt for 2 år.

 Pkt. 9 : Valg af suppleanter

1. suppleant: Eva Vejle
2. suppleant: Kaj Pedersen

Pkt. 10: Eventuelt

Bordbænkene i området trænger til algefjerner.
Cykelskurene trænger til oprydning. Cykler der er kasserede skal væk.

Ved Chr. Koldsvej gik jordbærplanterne ud. Der kom jord og græs på uden, at ukrudtet blev fjernet. Der kommer jord ud på stien. Det vil gartneren Susanne få styr på og vi laver et plante og grønt udvalg som vil arbejde med den slags. Udvalget er: Mia Lykke, Svend Erik, Karina Meyer, Lissi Lykke, Dorthe Knudsen.

Renoveringen er afsluttet, undtagen:
Utætte altaner og indvendige badeværelsesdøre.
Flere fortæller om mangler som ikke er udbedret. Hvis du har mangler fra renoveringen, skal du skrive dem og evt. tage billeder og sende på mail til:
drift@sab-net.dk
Mangler fra renoveringen skal man ikke hæfte for ved fraflytning. Tingene er registreret.
SAB må gerne sende autosvar, når de modtager en mail med mangler. Det er rart at vide at ens mail er modtaget. Samtidig må der gerne stå hvornår opgaven forventes løst.

Ved klager over en beboer har afdelingsbestyrelsen ikke fulgt reglerne. Erling Weber vil indskærpe at reglerne bliver fulgt.

Et spørgsmål til afdelingsbestyrelsen ved åben henvendelse er ikke besvaret efter lang tid. Vær obs på det.

Tak for et godt møde.

 

 

________________________ _________________________
Referent Peter Gregersen Dirigent Erling Weber Jensen

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afdeling 17

Grønnedalsparken.

 

                                                                                               Skanderborg den 11.01.2019

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10.01.2019.

kl. 19.00 i beboerhuset.

 Dagsorden:

 Punkt 1. Valg af dirigent.

 Punkt 2. Valg af referent.

 Punkt 3. Valg af stemmeudvalg.

 Punkt 4. Beslutning om hvorvidt der skal etableres p-pladser for beboernes campingvogne.

 Ad punkt 1. Erling Weber Jensen blev valgt og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt jf SAB´s vedtægter med minimum 14 dages varsel, hvorfor afdelingsmødet var beslutningsdygtigt.

 Ad punkt 2. Erling Weber Jensen blev valgt til referent.

 Ad punkt 3. Karina Mayer og Helle Skovdal blev valgt til stemmeudvalg.

 Ad punkt 4. Der var en god debat omkring placeringen og antallet af p-pladser hvis, forslaget blev vedtaget. Der blev enighed om, at hvis forslaget blev vedtaget, så skulle interesserede beboere rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen, således at omfanget af p-pladser blev opgjort.

 Efter debatten blev der foretaget en skriftlig afstemning. Der var 29 stemmer for forslaget og 61 stemmer imod, hvorfor der ikke etableres p-pladser til campingvogne.

 

__________________________

Dirigent og referent

Erling Weber Jensen

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde, Afd. 17 Grønnedalsparken

Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 19 i beboerhuset.

 

Valg af dirigent.

Erling Weber Jensen blev valgt.

 
Valg af referent.

Charlotte Strandgaard blev valgt.

 
Valg af stemmeudvalg.

Dorthe Kruse, Joan Løvendahl, Karina Meyer og Charlotte Strandgaard blev valgt.

 
Valg af formand.

Helle Risum Simonsen og Jan Gustavsen stillede op.
             Helle Risum Simonsen blev valgt som formand.

 

Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.

Claus Ørskou, Lars Nielsen, Jan Gustavsen, Freddy Lykke Christiansen, Dorthe Knudsen, Irma Poulsen, Michael Edvart, Tine Mortensen og Else Hylleberg stillede op.
Resultat efter afstemning:

Valgt for 2 år: Lotte Lundbøl, Freddy Lykke Christiansen og Lars Nielsen.

Valgt for 1 år: Else Hylleberg, Irma Povlsen og Michael Edvart.

 

Valg af 2 suppleanter.

Claus Ørskou, Eva Vejle, Lotte Graakjær og Egon Mortensen stillede op.
Valgt som 1. suppleant: Eva Vejle.

Valgt som 2. suppleant: Claus Ørskou.

 

Charlotte Strandgaard                                                           Erling Weber Jensen

Referent                                                                                 Dirigent

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Referat af afdelingsmøde i afdeling 17, Grønnedalsparken den 20/9 2018.

 

1) Erling Weber blev valgt som dirigent. Han konstaterede at mødet var lovligt indvarslet.

2) Referent Peter Gregersen.

3) Stemmeudvalg: Dorte K, Joan, Klaus og Lis.

4) Fremlæggelse af beretningen.

Beretningen var på forhånd udsendt sammen med regnskabet. Beretningen blev fremlagt af bestyrelsen.

 

Kommentarer:

Fejl og mangler bliver ikke ordnet.

Hvorfor er der ikke campingparkering? Det blev besluttet på beboermøde i 2009 og kan kun afskaffes på et beboermøde. Der er ikke plads til campingvogne der hvor de var, men hvor kunne de så være? Hvor stort er behovet?

Det gamle, godkendte legestativ kommer tilbage. Men vi vil have et nyt.

Det er ulækkert med hundelorte og poser med hundelorte, smid dem i skraldespanden.

Vi vil gerne at SAB skal give tilladelse til køretøjer over 3500 kg, ikke bestyrelsen.

 

Angående fejl og mangler fra renoveringen: 1 års gennemgangen kræver undersøgelser og teknologisk institut er med.

Fra uge 40 og 5 uger frem, udbedrer JFP 1 års mangler. Bagefter er det Grundtvigsvej, som skal være færdig inden nytår.

Det regner ind ved altanerne. Fejlen er ikke fundet og teknologisk institut er sat på sagen. Fejlen skal findes og selv om det kræver en retssag, så skal det løses.

 

Der var skriftlig afstemning om beretningen: 4 blank, 58 for, 70 imod. Beretningen blev således ikke godkendt. Bestyrelsen valgte derfor at trækker. Erling Weber indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde med valg af ny bestyrelse i løbet af 3 uger. Det skal varsles med 2 uger.

 

5) Driftsbudget og PV-plan fremlagt. Kommentarer:

Nogle rækkehuse har 17-18 år gamle køkkener og udskiftningen ligger langt ude i fremtiden. Det skal prioriteres højere.

Henlæggelser skal på budgettet, det er op til den kommende bestyrelse.

Skift af gulv der er for tyndslidte og blevet slebet mange gange – det er Jørn Dahl der afgør det.

Servicetelefonen – det tager for lang tid inden der sker noget, der skal rykkes flere gange.

  

Det ser ikke kønt ud ved viceværternes garager, efter stiprojektet har åbnet op. Det er på budgettet i 2025. Det skal rykkes frem.

PV-plan blev herefter godkendt.

 

I forhold til Antennebudgettet 2019. SAB er formidler af Skanderborg antenneforenings regning og deler regningen op i månedsvis betaling. Skanderborg antenneforening er generelt noget billigere end andre udbydere.

Budgettet blev godkendt.

 

6) Orientering om regnskab 2017. Regnskabet blev gennemgået, og taget til efterretning.

 

7) Servicering af ventilationsanlæg bliver en del af vedligeholdelsesreglementet. Det blev godkendt.

Der er generelle fejl og mangler ved ventilationsanlægget. Det bliver rettet nu, ved gennemgang af 1. års gennemgangen efter renoveringen. Der er obs på at filtrene bliver vendt rigtigt ved ½ årlig udskiftning.

 

8) Indkomne forslag.

Lis Quistgaard

Trækker 1. + 2.

3. Låger + lås på MC-skur. Ca. udgift på 15.000,- pr. skur. Det kan dækkes af henlæggelserne. Forslaget blev Godkendt.

4. Videoovervågning af storskrald. Der kommer snart lås på lågerne.

- Videoovervågning kræver tilladelse fra politiet, den får vi sandsynligvis ikke.

- Hvem må se filmene? De må kun ses ved forbrydelse og det er politiet der må se dem.

Forslaget blev ikke vedtaget.

5. Parkering. Forslaget blev ikke sat til afstemning, da forslagsstiller ikke ønskede dette.

 

Agnete Larsen

Gelænder og farvemarkering af trin. Bliver udført ved Agnete. Andre med behov kan henvende sig til Erling Weber.

 

Kennith

1. Katte fritages for at føres i snor. Dette blev ikke vedtaget.

2. Dispensation for ude gående katte. Dette blev ikke vedtaget.

3. Skriftlig tilladelse af SAB for biler over 3500 kg. Dette blev vedtaget.

Jonna og Preben Petersen

Afmærkning af parkeringsbåse – det bliver gjort. Ikke til afstemning.

 Birgit, Claus og Sarah og Tommy

Leje/privat parkering uden for sit rækkehus. Ikke lovligt med betaling, men ok uden betaling. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

Susan

 

Vaske/pusleplads til bilen, kræver ud skillings anlæg. Forslaget blev ikke vedtaget.

Have slange, så alle kan vande haver. Dette blev ikke vedtaget.

Færre hundelorte. Forslagsstiller valgte at trække forslaget tilbage.

Container til plastik. Plastik skal i restaffald. Vi følger Reno Syd’s anvisninger.

 

Bestyrelsens forslag

Prisstigning på vask i vaskerierne. Trækkes.

 

Jonna og Preben Petersen

Særskilt opkrævning af vandforbrug. Det er teknisk muligt fra 1/1 2019. Der betales aconto og det reguleres senere. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

9) Valg af afdelingsformand. Punktet udsat til ekstraordinært afdelingsmøde.

 

10) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Punktet udsat til ekstraordinært afdelingsmøde.

 

11) Valg af suppleanter. Punktet udsat til ekstraordinært afdelingsmøde.

 

12) Eventuelt

Vinduespudsning er svært, kan SAB hjælpe? Erling Weber undersøger det.

Obs. bommene er ikke på plads.

Bestil vasketid på din computer og få sms – det virker ikke ved Grundtvigsvej 17.

Der er forholdsvis mange rotter. Rottefængeren er i fuld gang og vi følger kommunens anvisninger.

Haveaffald kan smides i den blå container ved Chr. Koldsvej 33, spørg Dorthe K.

Blok 17. Vi vil gerne have kæden op, når viceværterne går hjem, som det er aftalt.

Alle tilladelser fortsætter til der er en ny bestyrelse der kan forholde sig til dem.

Elevatorservice mangler i opgangen Chr. Koldsvej 4.

Kan vi få ”Rovfugle attrap” op, der er mange måger, der generer.

Der er affaldscontainer tømning til faste tider.

 

Der har været selvtægt ved trailer. Det ønsker vi ikke.

Opgangsdøren låser ikke ved Chr. Koldsvej 18. Henvendelse hos Ole Høi.

Gadebelysningsskærmene skal vendes nogle steder, de vender forkert.

Affaldscontainere skal vaskes, de lugter.

Fodring af dyr, f.eks. kaniner tiltrækker rotter.

Viceværterne rydder sne til dagligt fra kl. 7.00. I weekenderne starter de kl. 5.45, det er for tidligt og det larmer.

 

Erling afsluttede herefter mødet, og der indkaldes hurtigst muligt til ekstraordinært afdelingsmøde for valg af ny bestyrelse.

 _____________________                                                                                                               ______________________

Dirigent                                                                                                                                                                 Referent

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra Extra ordinært afdelingsmødet

Ang det nye sti system

Torsdag den 3.5.2018

 

 Valg af dirigent blev Ole Høj fra SAB

 
Valg af referent blev Helle Simonsen fra afd. 17

 
Stemmeudvalget blev Joan Løvendahl, Lotte Lundbøl og Karina Meyer

 
Der var besøg fra Møller og Grønborg, som fik fremlagt deres plan over stiprojektet. Hertil var der nogle spørgsmål fra beboerne bla. om den nye sti´s belægning, om det blev løst grus eller fast grus. Der var spørgsmål ang blomster udvalget evt. kunne justeres lidt. Hvilket der selvfølgeligt er muligt. Beboerne er noget bange for, at der bliver for meget støj fra  Skanderborgvej, når nu der bliver klippet og beskåret meget ned. Men som der blev fortalt, så kommer der nye træer, og nye planter. Og som en beboer nævner, så er det jo godt at åbnet op indtil vores nye flotte område. Der var spørgsmål ang. Børnehuset, men som Jesper fortalte så er det kommunens område.

 
Bestyrelsen har efter mødet hængt tegningerne op i beboerhuset til offentlig skue.

 

Der deltog 33 beboere i alt.

Der var 33 som stemte for, det nye sti projekt

0 som var i mod

0 blanke stemmer

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 17— Gronnedalsparken

Referat af afdelingsmøde torsdag den 21. september 2017

Pkt. i Valg af dirigent: Erling Weber Jensen
Pkt. 2 Valg af referent: Peter Gregersen

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg: Joan Løvendahi, Claus ørskov, Karina Meyer, Dorthe Støve, Peter Gregersen.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning. Helle Simonsen fremlagde bestyrelsens beretning. Efter nogle uddybende spørgsmål blev beretningen godkendt. Der var ønske om camping/MC parkering.

Pkt. 5 Godkendelse afDriftsbudget. Kent Hansen gennemgik budgettet. Der var følgende

bemærkning fra beboerne: Rengøring aftrappeopgange kan være bedre, væggene er ikke rene. Der kommer tavle med dato for rengøring af trappeopgange. Ryd op i opgangene, så der kan gøres rent, mht. sko, dørmåtter mv.

Ole Høj gennemgik Py planen for 2018: Der bliver brugt 3 millioner på nye entredøre. Y2 million på beboerhuset, der kommer hængelåse i kælderen, hvor entre nøglen passer. Udluftningsfiltre skal fremover skiftes to gange årligt.

Til opslag/information i opgangene arbejdes der på en løsning. Det kan måske blive en digital løsning.

Driftsbudgettet med tilhørende PV plan blev godkendt.

Antennebudgettet blev herefter gennemgået. Der er 4 forskellige pakker. Indflydelse på programvalg, går gennem Skanderborg Antenneforening. Skanderborg Andeisboligforening administrerer blot ordningen.

Pkt. 6 Orientering om regnskab, ved Kent Hansen. Ingen kommentarer.

Pkt. 7 Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement.

Bemærkninger: En beboer oplyste at Skanderborg Kommune har oplyst at biler over 3500kg må

ikke parkere på området. SAB tjekker op på lovgivningen. Efterskrift: Skanderborg Kommune

erklærer at de har oplyst at der er en bekendtgørelse for parkering på offentlige arealer. Alle SAB 's

afdelinger er private arealer, hvorfor bekendtgørelsen ikke er gældende.

Indeklima/tildækning af udluftning. Det vigtigste er daglig udluftning i alle rum. De udspecificerede

punkter slettes.

Altan regnes for udeområde.

Knallertkørsel i gårdene er meget generende.

hunde og kattelort væk fra legepladsen og især sandkassen. Tak.

Der arbejdes på optegning af alle lejligheder, i fht. opsætning og nedtagning af vægge. Husk altid

godkendelse fra SAB inden.

Lidt sent at få besked om at der ikke må bores i altan beton. Det er forbudt, fordi spartling af gamle

huller bliver meget tydelig.

Hårde hvidevarer må benyttes mellem kl. 7.00-2 1.00. Det vil sige: Vaskemaskine og tørretumbier.

Brug storskrald, ved den blå container, ved Chr. Koldsvej 9. Det er meget generende, at det stilles

ved affalds sorteringen.

Gå ikke hvor der er nye planter.

Der ønskes dobbelt stikkontakt på badeværelserne.

Kør roligt i området, max. 15 km/t.

Ordensreglementet blev herefter godkendt med ændringerne.

Pkt. 8 Indkomne forslag.

i - Angående kælderrum til rækkehusene. Forslagsstilleren valgte at trække sit forslag.

2 - Kun ét familiemedlemmer i bestyrelsen. Forslaget blev nedstemt.

3 - Katte må gå løse? Forslaget blev nedstemt

4 - Frivillige vælges på beboermøderne. Forslagsstilleren valgte at trække sit forslag.

5 - Forslag om kapper til udebelysning. Dette laves ved henvendelse til administrationen.

6 - Ved fraflytning er træværk og paneler med i slid og ælde. Så alt ok. Ikke til afstemning da det er vedtaget ved lov.

7 - Sandkasse overdækkes. Forslagsstilleren valgte at trække sit forslag.

8 - Bestyrelsesmedlemmer underskriver tavshedserklæring. Det sker allerede og er gældende for alle bestyrelsesmedlemmer.

9 — Forslag om adgang til rækkehusenes elmålere. Det vil kræve en dørlås til de 10 rækker af rækkehuse, udgift Ca. 50.000,- kr. Kan finansieres gennem henlæggelserne, ikke huslejestigning. Forslaget blev vedtaget.

10 - Oprydning og orden på viceværternes plads på Chr. Koldsvej. Der kommer kæde op igen ved indkørsel. Administrationen sikre dette udført når renoveringer er helt tilendebragt.

11 - Rækkehusene skal have opslag/informationer i postkasserne. Det skal de selvfølgelig.

12 —Forslag om 2 bestyrelser i afdeling 17. Der kan kun være en bestyrelse ellers er det imod almen loven. Forslagsstilleren valgte at trække sit forslag.

Pkt. 9 Valg til bestyrelsen.
Ind blev valgt:

Pia Laila Kjær 109 stemmer
Jan Gadkjær 99 stemmer
Lars Nielsen 77 stemmer

Pkt. 10 Valg af suppleanter.

1. Suppleant: Irma Poulsen 88 stemmer

2. Suppleant: Jane Gadkjær 77 stemmer

3. Suppleant: Egon Mortensen 60 stemmer

Pkt. 11 Eventuelt.

- Kan der skiftes radiatorer? Ole Høi: Der laves en vurdering.

- Lys i kælder: Der mangler sensorer, man skal hele tiden hen og trykke på knappen for at få lys.

- Toiletterne er låst ved vaskerierne. De bliver åbnet, snarest. De har været lukket under

renoveringen.

- De træer der mangler at blive plantet, bliver plantet ved løvfald.

- Vedligeholdelse af hegn ved haverne, det gør SAB.

- Husk hastighedsbegrænsningen på 15 kmlt.

- Hastighedsbegrænsningen ved indkørslen til Chr. Koldsvej er for voldsom. Der kigges på det.

- Der kommer nye fordøre i løbet af 2018.

- Der er gadelamper der ikke lyser. Elektrikeren er i gang med at finde fejlen.

- Stien ved Grundtvigsvej 1-3 bliver etableret igen, som en del af et større stisystem, her efter

renoveringen.

- Hullerne i vej en ved børnehuset er netop repareret.

- Jørn Dahl har flere afdelinger — han er svær at få fat på. Der arbejdes på en løsning.

- Brik system til vask på Chr. Koldsvej er klar, SAB arbejder på at ra det i gang. Grundtvigsvej

kommer også inden længe.

- Der trænger til at blive vedligeholdt på kommunens grund ved Børnehuset.

- De gamle nøgler og håndværker nøgler bliver skiftet snarest.

- Det er nu muligt at aflæse vand direkte, dato aftales med bestyrelsen.

- Der skal ryddes op i kældrene for cykler og andet der ikke benyttes. Der kommer info ud i

postkasserne. Der kommer besked ud om, hvornår Preben Jensens Cykelværksted er klar til at

modtage cykler til genbrug.

- Toiletdøre flækker i bunden og toiletsæderne er der også problemer med.

- Meld dig gerne som rundviser den 23/9.

Dirigenten takkede for go ro og orden og afsluttede mødet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Til beboerne i afd. 17 – Grønnedalsparken                                                                                   

 

    Skanderborg den 09.02.2017

 

 

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.00

 

Mødet blev afholdt i fælleshuset.

 

Formand Helle Simonsen bød velkommen til mødet.

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent
Erling Weber Jensen, administrationen blev valgt til dirigent.

Erling takkede for valget og konstaterede, at alle formalier i forbindelse med mødet var overholdt.

 

Stemmeudvalg blev:                    Karina Maier

                                                     Jan Gadkær

                                                     Claus Simonsen

                                                     Claus Ørskov

                                                     Erling Weber Jensen, administrationen

                                                     Dorthe Støve, administrationen

 

Valg af referent
Dorthe Støve, administrationen blev valgt til referent.

 

Ændring af ordensreglement, således at det er tilladt at holde ubegrænset antal hunde og katte pr. lejemål
Erling fortalte kort om forslag 1, og hvis forslag 1 blev vedtaget skulle der ikke stemmes om forslag 2.

Der var 78 ja stemmer og 164 nej stemmer. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

Hvis forslag pkt. 3, ikke har flertal, stilles der forslag om ændring af ordensreglementet, således, at det er tilladt at holde 2 hunde, eller 2 katte alternativt 1 hund og 1 kat.
Der var 152 ja stemmer og 85 nej stemmer. Forslaget blev vedtaget.

 

 

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i Afdeling 17 torsdag 15. sept. 2016 kl. 19 Beboerhuset, Grundtvigs Vej 50

 

Referat

 

 1. Valg af dirigent: Erling Weber Jensen valgt som dirigent. Konstaterer, mødet er rettidigt indvarslet

 2. Valg af referent: Charlotte Strandgaard valgt som referent

 3. Valg afstemmeudvalg: Dorthe Støve, Joan Løvendahl og Dorthe Knudsen.

 4. Fremlæggelse afberetning for perioden siden sidste møde: Formand Helle Risum Simonsen fremlægger. (se bilag). Beretningen godkendes.

 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014:

   

  a. Driftsbudget ved Pia Laila Kjær: Der er huslejestigning på 1,1 pet. på alle lejlighedstyper pga., at der fremover opkræves en målerafgift pr. husstand for vandmålere i stedet for pr. tilslutning. Der er uddybende spørgsmål omkring besparelse på el.

  b. PV-planen ved Kent Hansen: Lavet efter markvandring ved bestyrelsen og teknisk afdeling.

  e. Antennebudget ved Kent Hansen: Kontingentet stiger med 3 pet. til næste år. Man kan selv vælge sin tv-og internetudbyder.

  d. Budgettet godkendes med stort flertal.

   

 

 1. Orientering om regnskab 2015 Kent Hansen gennemgår regnskabet, der afsluttes med et underskud på 1.383.626 kr. Regnskabet tages til efterretning.

 2. Godkendelse af ny social helhedsplan 2016-2020 Præsentation af ny helhedsplan ved Charlotte Strandgaard. Helhedsplanen godkendes.

 3. Behandling af indkomne forslag Der er forslag fra bestyrelsen om, at det ikke skal være tilladt at ryge e-cigaretter i Beboerhuset. Forslaget vedtages.

 4. Valg af formand til Afdelingsbestyrelsen På valg er Helle Risum Simonsen: Valgt.

 5. Valg af medlemmer til AfdelingsbestyreIsen På valg: Frank Nielsen (genvalgt), Claus Simonsen (genvalgt), Michael Edvart (genvalgt). Terne Andresen valgt.

   

 

Bestyrelsen består desuden af Jan Gadkjær og Pia Laila Kjær.

 

11. Valg af suppleanter Irma Povlsen (1. suppleant), Henrik Sund Kristensen (2. suppleant), Egon Mortensen (3. suppleant) valgt.

 

12.Eventuelt

 

a. Forbrugsafregning kommer ud ultimo september.

 

b. Mødeskur på Koldsvej, der ikke bruges, flyttes, så det ikke optager p-pladser unødigt.

 

c. En beboer på Grundtvigs Vej mangler at få aflæst forbrug.

 

d. Der er spørgsmål til, hvordan vi undgår, at p-pladserne bruges som hundetoilet. Forslag om, at alle er opmærksomme og evt. anviser Skolestien, hvor der findes gratis poser. Folkene bag Hundeskoven efterlyser hjælp til at få skoven gjort helt færdig.

 

e. Bestyrelsen ønsker at håndhæve reglementet omkring dyr i lejlighederne. Erling redegør for proceduren. I første omgang vil de, der overtræder reglementet få en skriftlig advarsel af Skanderborg Andelsboligforening.

 

f. Vaskemaskinerne skal ikke bruges til hestedækner, hundedyner osv. De er til tøj.

 

g. Spørgsmål om, hvorvidt der vil være askebægre på fællesarealer efter renoveringen. Erling mener ikke, der vil være askebægre.

 

 

 

Dirigent: Erling Weber Jensen:

 

Referent: Charlotte Strandgaard

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsberetningen 2015 -2016

 

Louise er holdt som projekt leder i Projekt Højvangen: og herunder har vi fået en ny projekt leder pr 1.8

 

Charlotte Strandgaard. Vi bryder hende hjertelig velkommen.

 

At vi kommet af ghetto listen og den igangværende renovering, gør at der er kommet stor efterspørgsel på vores område, det er rigtig dejligt.

 

Vi er klar over at der er store renoverings problemer vi har kæmpet en kamp for, at få mere at vide angående renoveringen og har nu fået igennem, at vi får mere information. så fremadrettet deltager Erling eller Ole i vores bestyrelsesmøder, første mandag hver måned. Herunder har vi også fået et møde på benene, angående information om renoveringen til alle beboer, hvor entreprenør og SAB vil være tilstede. Her kan man stille spørgsmål til den overordnede renovering. Datoen for dette bliver ugen inden beboermødet, altså 8. sep. KI. 19-21.

 

Det underskud der er i år, skyldes at det koster penge, at have de henlæggelser vi har stående i banken. Hertil er vi nødsaget til at kigge på regnskabet og lave besparelser for 2017, da regnskabet altid skal være i nul. Der er blevet sparet på viceværter, indtil efter renoveringen.

 

"Børnehuset" er kommet op og stå, og de kører nu forskellige arrangementer, som rygestop, FDF spejderne, bydel mødre og to-sprogs undervisning.

 

Vi, som bestyrelsen, har været med til at beslutte, at der skal være 30 nye ungdomsboliger på Regnbuevænget, 80 boliger ude i Stilling på hjørnet af Stillingvej / Virringvej, og 45 boliger på Søtoften.

 

Projekt Højvang har overdraget følgende projekter tillokalstyregruppen: Fællesspisning, Højskolen og sommerfest. Sommerfesten har fået ny formand, Jan Gadkjær. Fællesspisningen har fået en lille styregruppe på 4 personer. Der arbejdes tæt på at lokalstyregruppen også overtager; børn og unge aktiviteter.

 

Kælderrumsudlejning er fortsat på standby, men der er kommet meget mere styr på kælderrummene og udlejningen af kældre.

 

Cafe 17, kom desværre ikke op at stå, grundet mangel på frivillige, men dog er der en lille gruppe beboere der benytter huset i formiddags timerne, og vi er rigtig glade for at beboerhuset bliver brugt.

 

Hundeskoven er under konstruktion, af en håndfuld frivillige. Vi glæder os meget til at se resultatet.

 

Bestyrelsens målsætning fremadrettet:

 

Området skal være pænere at se på ude fra. Vi vil fortsætte, med at bakke op og skabe, det sociale liv, der er i området.

 

Vi vil have helt styr på camp/kælder, så man kan åbne for udlejning. Christen Kolds vej ultimo 2016.

 

I samarbejde med SAB vil bestyrelsen sætte fokus på at håndhæve, de gældende husordens reglementer, bla.om antallet af kæledyr i boligerne, paraboler på altanerne.

 

Vi sætter stor pris på de beboer der er med til, at tage det store ansvar omkring blandt andet: Camp/kælder, beboerhuset, fællesspisning og hundeskoven. Tak.

 

Og mange tak til alle vores andre frivillige for året der gik, tak for opbakningen.

 

-Bestyrelsen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i Grønnedalsparken, afd. 1 7

Torsdag den 17/92015.

 1. Valg af dirigent. Finn Thomsen

 2. Valg af referent. Peter Gregersen

 3. Valg af stemmeudvalg. Joan Løvendahl, Kirsten Grube, Tenna Jensen og Erling Weber.

 4. Fremlæggelse af årsberetning. Se bilag.

   

Kommentarer: -Vagttelefonen er fin, men er der oversvømmelse i kælder, så mangler afdelingsbestyrelsen adgang til kælder eller mulighed for at tilkalde viceværter, uden for deres arbejdstid. -Har bestyrelsen indflydelse på renoveringen? Ja, før renoveringen som en del afbyggeudvalget. Men efter påbegyndelse af renoveringen, nej.

5. Godkendelse af driftsbudget og tilhørende PV-plan for 2016. Driftsbudget vedtaget.

Kommentarer: -Vandafgift, det kolde vand er en del afhuslejen. Der er fællesmåler for Grønnedalsparken. Det ændres efter renoveringen, så hver lejlighed får måler. Beløbet trækkes ud afhuslejen og hver lejlighed afregner eget forbrug. -Rengøring aftrapper og kældre hvor der renoveres. Der er byggerengøring afhåndværkeme, hvor der renoveres. De penge der spares på det daglige rengøringsselskabet, bruges hvor der trænger efter renoveringen.

PV-plan vedtaget.

Kommentarer: -Det lys der kommer i kældrene efter renoveringen, er med rumfølere. -Efter renoveringen er der afsat penge til "diverse", som har været på "stand by" under renoveringen. Hvad der trænger, tages der stilling til, til den tid.

Antenne budget vedtaget. Hver pakke bliver 23,-kr billigere pr. måned.

 1. Orientering om regnskab 2014. Regnskabet er uddelt til alle og blev gennemgået.

 2. Indkomne forslag.

   

-Solvej Skaarup, Grundtvigsvej 20. Forslag om at stoppe med at bruge pesticider på udearealerne. Forslaget blev nedstemt.

Kommentarer: Alternativet er brug af gasbrændere, der er tidskrævende og som også forurener. Viceværterne har været på kursus i brugen afround up og dosserer mindst muligt.

-Joachim Denda, Chr. Koldsvej 7. Forslag om at udvikle et nyt vedligeholdelsesreglement efter renoveringen, med obs på eksempelvis billigere maling.

Ingen afstemning, da der helt automatisk kommer et nyt vedligeholdelsesreglement efter renoveringen og der vil være opmærksomhed på billigere materialer.

-Eva K. Ambeck, Grundtvigsvej 24 og Jonna K. & Preben Petersen Grundtvigsvej 21. Forslag om udskiftning af gI. døre og skabslåger i lejligheder uden elevator. Forslaget er nedstemt.

Kommentarer: -Alle hoveddøre vil blive skiftet umiddelbart efter renoveringen, måske en boligblok af gangen. Det er der penge til og vil ikke medføre huslejestigning. -Alle har lov til at male deres skabslåger og indvendige døre. De vil ikke blive udskiftet, da modellerne er udgået og det vil blive umuligt at finde noget der passer. -Indvendige døre må man skifte på egen regning, men det er muligt at købe gennem boligforeningen, så der kan indhentes billigere priser ved køb afmange døre. Henvendelse til J øm Dahl.

-Jonna K. & Preben Petersen, Grundtvigsvej 21. Forslag om at reducerer antallet afbade/toiletvogne til det halve. Det kan ikke lade sig gøre, da det er en del af aftalerne om renoveringen.

Kommentarer: -SAB har accepteret at entreprenør JFP er i gang flere steder, for at renoveringen bliver færdig til tiden.

-Peter Brinch Pedersen, Chr. Koldsvej 23. Forslag om at forbuddet mod knallerter i kældrene fjernes. Forslaget er vedtaget, forbud fjernes.

Kommentarer: -Knallerter og scootere skal være i aflåst rum. Der må ikke fyldes benzin på og motoren må ikke startes i kælderen. -Der ønskes cykel-og knallert skur i fremtiden, så kældrene kan blive mere ryddelige.

7a. Valg af formand. En enig afdelingsbestyrelse foreslår Helle R. Simonsen. Helle R. Simonsen er enstemmigt valgt som ny formand.

8. Valg af medlemmer til afdelings bestyrelsen. De valgte medlemmer er:

Henrik Lemberg Malene Bisgaard Jan Gadkjær

9. Valg af suppleanter. De valgte suppleanter er:

Pia Kjær Hansen, 1. suppleant Helle Skovdal, 2. suppleant Dan Lenstjeme, 3. suppleant

10. Eventuelt. -Lissi Lykke orienterede om Hunde legepladsen i den smalle skov mellem Grønnedalsvej og Ladegårdsbakken. Der er indgang ud for Grundtvigsvej, Chr. Koldsvej og ved Rosenkærvej. Der er søgt og bevilliget penge til hegn omkring pladsen, til at få tyndet ud i træerne, lavet lysninger og gode stier. Der kommer info tavler, skraldespande og poser. Arbejdsgruppen inviterer til møde den 12. oktober kl. 19-21 i beboerhuset Grundtvigsvej. På dagsordenen er bl.a., hvor skal hegnet placeres, hundeforedragsholder, legeredskaber og hyggelige arbejdsdage.

-Kan der laves afløb i kældrene? Nej -Lad os hjælpe hinanden i stedet for den mudderkastning der ofte er! Stort applaus -Lad os lige få samlet hundelortene op og i det hele taget ryddet op efter os selv! Stort applaus.

7

Arsberetning 2014 -2015

Så er der atter gået 1 år, hvor der er sket mange ting.

Renoveringen af vores afdeling er i fuld gang og selvfølgelig foregår det ikke fejlfrit.

Aktivitetsudvalget har haft et godt år, hvor beboerne har bakket op om deres arrangementer. Det er dejligt når der bliver lavet noget, at der så også er opbakning.

Vores unge repræsentant, Pia, er blevet god integreret i bestyrelsen. Og vi er glade for, at have de unge repræsenteret. Dog skal det siges, at hun deltager aktivt i alle møder, men har ikke stemmeret.

Huset her bliver brugt flittigt. Huset er fortsat åbent i hele renoveringsperioden, som et fristed, hvor der er mulighed for aktiviteter, som blandt andet kortspil, dart og bordtennis. Man er også velkommen til at tage sin egen computer med.

Cafeen har haft en fast plads i huset siden efterårsferien 2014. Cafeen er desværre lukket her efter sommerferien grundet mangel på frivillige.

Ellers er der ikke så meget at sige fra bestyrelsen andet at sige. Vi har masser af ideer til ting vi kunne tænke os, men vi venter til renoveringen er færdig, så kan vi bedre se hvad der bliver lavet og så kan vi se hvad der mangler.

Bestyrelsens vagttelefon bliver flittigt brugt. Hertil skal det så nævnes, at alt med hensyn til renoveringen SKAL ske til Ole Høi på tlf: 23 83 88 70 eller Dorthe Støve på tlf: 24 66 92 69. Der gøres opmærksom på, at vi forventer et høfligt opkald fra beboerne, da vi ellers ser os nødsaget til at afbryde forbindelsen.

Så vi vil ønske alle et godt år fremover og håber, at I vil bakke lige så meget op om de forskellige ting der bliver lavet, som i har gjort i år. Vi vil ligeledes takke alle vores frivillige, vi er rigtig glade for at have jer.

Hilsen Bestyrelsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat af afdelingsmøde i afdeling 17 Grønnedalsparken

Torsdag den 18/9 2014.

 • Dirigent. Finn Thomsen blev valgt og konstaterede at mødet var lovligt indvarsler.

 

 • Referent. Peter Gregersen blev valgt som referent

 

 • Stemmeudvalg. Erling W. Jensen, Joan Løveinden, Jan Gadkjær blev valgt

 

 • Bestyrelsens årsberetning, Finn Thomsen oplæste bestyrelsens årsberetning. Der var enkelte uddybende spørgsmål hvorefter den blev godkendt. Beretningen vedhæftes som bilag.

 

 • Driftsbudget og PV plan. Kent Hansen gennemgik driftsbudget for 2015, hvor huslejen ikke stiger. og Ole Høi gennemgik planlagt vedligehold, som er noget reduceret på grund af den forestående renovering i afdelingen.

 

Spørgsmål: Hvorfor fortsætter henlæggelserne til vedligehold på samme niveau, nu da afdelingen skal renoveres?

Svar: Henlæggelserne til vedligehold fastsættes normalt ud fra en 10 års perioder. De nuværende henlæggelser bliver samlet og brugt under den kommende renovering. Efter renoveringen er alt jo nyt, så behovet for vedligehold er minimalt, hvorfor denne post så nedsættes.

Spørgsmål: Skal borde/stole skiftes i beboerhuset?

Svar: Nej, først om 5 år.

Budget og PV plan blev herefter godkendt.

6. Orientering af regnskab 2013. Kent Hansen orienterede om følgende: Der er et overskud på 840.344. Det er fremkommet som følger: Besparelser på vand 178.000 Renholdelse 96.000 Besparelse på almindelig vedligehold 411.000 Indgået aftaler vedrørende tidligere lejere 109.000

Overskuddet fordeles i de kommende budgetter med 1/3 i henholdsvis 2015, 2016 og 2017.

7. Forslag fra bestyrelsen.

Lejen for beboerhuset sættes op fra 500,-til 800,-for beboere og fra 1750,-til 2000,-for folk udefra. Depositum sættes op fra 750,-til 1000,-. Forslaget blev vedtaget.

8. Indkomne forslag. Ingen forslag.

9. Valg af formand. En samlet bestyrelse anbefaler Jan Frederiksen. Jan Frederiksen blev valgt uden modkandidat.

10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er: Irma B Povlsen -ønsker ikke genvalg Michael Edvart -modtager genvalg Frank Nielsen -modtager genvalg Følgende ønskede at stille op til bestyrelsen: Frank Nielsen, Michael Edvart, Preben Veng, Claus Simonsen, Henrik Mikkelsen, Kaj Pedersen.

De valgte til bestyrelsen er: Frank Nielsen, Michael Edvart, Preben Veng

11. Valg af suppleanter. Følgende blev valgt:

 • suppleant er: Claus Simonsen

 

 • suppleant er: Henrik Mikkelsen

 

 • suppleant er: Kaj Pedersen

 

12. Eventuelt. Spørgsmål: Renovering, hvornår sker der noget mere? Erling Weber Jensen:

1. november går renoveringen i gang med en "prøveopgang" for at se hvordan de forskellige arbejdsprocesser forløber. Det bliver i Chr. Koldsvej 20. Lejerne skal bo i en skurby og kommer til at holde jul der. Det drejer sig om 6 familier.

Først blev der holdt møde med hele opgangen og derefter med hver familie. Det er Erling og Ole der afholder møderne.

Det bliver også fremgangsmåden fremover. Hvor man vil tage 2 opgange af gangen.

Først et informationsmøde for alle i de to opgange og derefter et møde med hvert lejemål. Det vil foregå mindst 3 måneder før opstart, så alle er forberedte i god tid. Ca. 1. marts 2015 vil de starte på Chr. Koldsvej 5+ 4 Ole Høi: Der fuld gang i projekteringen. På Chr. Koldsvej 20 er det både indvendigt og udvendigt at det er en prøve opgang. Efter opgang 20

vil der blive arbejdet videre i samme blok, for dem der skal have nye badeværelser. Der fortsættes

derefter i næste blok. Første etape er med start i Chr. Koldsvej 20 videre op til blok 11. Ca. september 2015 går de i gang med rækkehusene på Chr. Koldsvej.

Anden etape er Grundtvigsvej, starter ca. 1. februar 2016. Midt i oktober 2014 vil byggepladsen blive bygget op ved Chr. Koldsvej. Spørgsmål: Hvad med parkeringspladser? Svar: Der vil blive færre under renoveringen, samtidig vil der blive fældet nogle træer ud mod Grønnedalsvej, hvilket vil give ekstra plads. Der vil være gener ved renoveringen og vi må hjælpe hinanden på bedste vis.

Spørgsmål: Hvorfor er byggeudvalget ikke involveret i tingene lige nu? Svar: Fordi der bliver arbejdet med projekteringen, med tekniske løsninger på altaner, bad mv. Lige så snart de endelige beslutninger skal tages bliver byggeudvalget involveret igen.

Spørgsmål: Kommer der tegninger på de kommende indretninger? Svar: Ja, det gør der. Spørgsmål: Hvordan er systemet med reservation i vaskerierne? Svar: Det er hængelåsene der gælder. Kort systemet er ikke oppe at køre. Det er ved at blive

undersøgt om kort systemet skal bruges fremover. Det bliver sikkert et system hvor man kan booke hjemmefra på sin pc. Men for dem der ikke bruger internet og for dem der ikke læser godt -vil der være en meget overskuelig vejledning med billeder, i vaskeriet.

Irma B Povlsen afsluttede mødet med at sige tak for en god tid i bestyrelsen.

Dirigent Formand

BILAG

Arsberetning 2014.

Aller først tak til beboerne for året der er gået. Det har været et spændene år, vi har fået valgt en entreprenør til renovering, det blev Jørgen Friis Poulsen fra Herning og efter præsentationen ser det ud til at det bliver godt samarbejde, vi glæder os i hvert fald til det, ligeledes skal der lyde en stor tak SAB' s kontor og til vores viceværter her i afd. 17 for et godt samarbejde.

Vi arbejder stadig med at finde kælderrum, men det er svært for der er mange fugtige rum som ikke kan lejes ud i øjeblikket. Aktivitetsudvalget har haft et godt år med masser af opbakning fra beboerne og det er rigtig dejligt.

Vi har fået en ung som repræsentant for Ungerådet med i bestyrelsen det synes vi er en rigtig god ide, så vi kan følge med i hvad de unge i afd. 17 har af ønsker, dermed ikke sagt at de får alle ønsker opfyldt.

Der er sket mange forbedringer af beboerhuset, det er blevet istandsat, der er også sat lydanlæg, og projektor op samt flagstænger ude foran huset som flere har ønsket. Der er lavet et kontor til Kompetencecentret til deres vejleder, som de selv har betalt ombygningen af, vi lægger kun lokale til. Ligeledes har vi fået politiet her op og det er vi meget glade for, bestyrelsen har et godt samarbejde dem, som vi håber forsætter fremover .

Vores fremtidsplaner er stadig at få starte en cafe og få bygget til vores nuværende beboerhus, men det er langtidsplaner, men vi er optimister.

Så endnu en stor tak for året der er gået.

Bestyrelsen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra afdelingsmøde, afdeling 17, Grønnedalsparken

1. Valg af dirigent: Erling Weber Jensen valgt. Han konstatere at mødet er rettidigt indvarslet

2. Valg af referent: Louise Buch Viftrup valgt.

3. Valg afstemmeudvalg: Joan Løvendahl, Ole Høi, Louise Buch Viftrup, ErlingWeber Jensen valgt.

4. Fremlæggelse afberetning for perioden siden sidste møde: Erling oplæste bestyrelsens beretning som vedlægges som biJag. Spørgsmål til tv-udbyder, hvorvidt det er det billigste alternativ. Administrationen har undersøgt, at der ikke er billigere løsninger. Der er problem med signalet Afdelingsbestyreisen vil sørge for, at forholdene bliver undersøgt. Ellers ingen kommentarer. Beretningen bliver godkendt.

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014:

a. Driftsbudget v. Kent Hansen: Der er ingen huslejestigning. Samlede udgifter på

22.965.572. Der er et uddybende spørgsmål vedr. Lån.

b. PY-planen v. Hans Henrik: En del planlagt vedligeholdelse er udsat til helhedsplanen bliver gennemført. Der er penge afsat til den daglige drift, hvis noget går i stykker. Spørgsmål ang. udskiftning af skabslåger, men disse ligger ikke i PY-planen. Spørgsmål vedr. Regnvand, som henlægges til helhedsplanen.

c. Antennebudget: Der er indregnet en lille stigning. Eks. på den store pakke er der en stigning op 23 kr pr md. Spørgsmål vedr. udsendelsernes kvalitet, hvilket afdelingen ikke kan gøre noget ved.

d. Budgettet godkendes med overvældende flertal.

6. Orientering om regnskab 2012: Kent Hansen gennemgår regnskabet, som afsluttes med et overskud på 1.063.000. Der er ingen spørgsmål og det tages til efterretning.

7. Behandling af indkomne forslag: ingen forslag indkommet

8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyreisen

a. På valg: Linda Rissum Simonsen (ønsker ikke genvalg), Irma Bland Povlsen (genvalg), Henrik Lemberg (genvalg), Pauline Lemberg (ønsker at trække sig). Irma Povlsen, Henrik Lemberg, Helle Simonsen, Dorthea Johannessen er valgt. Irma er valgt for 1 år og de tre andre for 2 år.

9. Valg afsuppleanter: Linda Rissum (3. suppleant), Preben Jensen (1. suppleant), Helle Skovdahl (2. suppleant) er valgt.

10. Eventuelt: Brugte batterier skal afleveres til Jørn Dahl/viceværterne. Forslag fra sidste år ang. hundeluftnings-sfed undersøges og udbedres, hvis det ikke er lavet. Acontovarme til kælderrum har nogle høje udgifter ved. De skal kontakte Inge på SAB. Ang. varmeregnskab i ende-lejligheder. Der er fordelingsnøgle ved Brunata, der sikre fordeling mellem forskellige lejlighedstyper. SAB vil undersøge dette. Spørgsmål ang. hundelorte og hvorvidt man kan opfordrer til. Henstille til at man ikke må kører på scooter og cykel gennem gårdene. Der henstilles til, at man henvender sig til afdelingsbestyreisen angående dette. Skilte med kørsel og cykling bliver taget ned. Hans Henrik tager det med. En gruppe, der drikker udendørs, som genrer med skænderier mv. ved Grundtvigsvej 18. AfdeIingsbestyrelsen tager den med sig.

 

Dirigent ,ti!?-~/3

Årets beretning

Ved afdelingsbestyreisen

Så er der gået et år, siden vi sidst har haft beboermøde og den tid har vi brugt til at få de ting

ordnet, som vi har manglet at få styr på.

Vi har bl.a. været ved at undersøge, om der var en anden tv udbyder, der var billigere end den, vi

har. Vi må konstatere, at der ikke er en billigere løsning.

Vi har fået lavet arbejdsbeskrivelser, så ny valgte bestyrelsesmedlemmer har et overblik over,

hvilke opgaver bestyrelsen har.

Der er kommet nye møbler til salen, som vi trængte til.

Beboerhuset er blevet malet indvendig. Der er kommet ny belysning med dæmpere i salen, så huset har fået en grundig tur.

De sidste vinduer er skiftet, så nu skulle alle have nye vinduer og altandøre.

Vi har lavet en velkomstpakke og vi går nu rundt til de nye beboer og byder velkommen, hvor vi repræsentere os og fortæller, hvordan de kan kontakte os, hvad vi går og laver.

Sommerfesten var en stor succes, der var stor tilslutning og godt vejr.

Vi har været dybt engageret i renoveringen. Vi vil gerne takke, de beboer der sidder i byggeudvalget, for deres store arbejde omkring renoveringen. Vi vil tillige takke alle beboer for det store fremmøde, der har været ved præsentationen af projektet og Jeres gode og relevante spørgsmål og det store fremmøde ved beboermødet d. 06.03.2013 og den store tilslutning til renoveringen.

Vi har haft et godt samarbejde med vores ejendomsfunktionærer, Jørn Dahl og Hovedkontoret, vi vil gerne takke Jer for dette samarbejde og det I altid har tid til at hjælpe os.

Så alt i alt et godt år.