Afdelingsmøde 15

Godaften og Velkommen til jer alle, her på vores årlige general forsamling.

 

Vi er 20 personer. 15 Husstande repræsenteret +Dorthe og Mona.

 

PKT. 1   Valg af dirigent, her vil jeg foreslå John, er der andre der vil.

 

Ordet går nu til den valgte dirigent.

 

Beretning

 

I det forgangne år er der lavet følgende i afdelingen.

Vi har fået malet nedløbsrør, malet p båse. Malet ved viceværtsrummet.

Vi har haft 2 arbejdsdage. Vi har fået forskønnet området nede ved søerne.

Bålpladsen er blevet rengjort. Det var en dejlig dag, som vi sluttede af med kaffe og kage.

 

Mangler.

 

Legepladsen er ikke blevet malet. Hjørneskinner er ikke opsat. Vagns hæk er ikke blevet klippet langt nok ind. Affaldssortering har vi ikke hørt mere om.

Der har været store problemer med vores robotklipper hele sommeren igennem.

Der har været stor mangel på viceværter, så vi har selv måtte gøre deres arbejd, så vi har kunnet være det bekendt ud mod Vroldvejen.

Den sidste del af hegnet ved søen er ikke taget ned endnu.

 

Jubilæumsfesten.

 

Vi har fejret Egevangs 60 års fødselsdag, hvor vi fik hilst på de nye indflyttere.

Det er Anette og Karoline i nr. 8 og Joan og Freja i nr. 12

Vi havde alle en dejlig dag kaffe og kage, og dejlig mad.

 

Jeg vil afslutte denne beretning, med at sige, at der kommer en arbejdsweekend sidst i Oktober, vær opmærksom på at der kommer nærmere besked.

Så nu håber jeg vi alle får en god og hyggelig aften.

------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde den 27. september 2023
18 personer var mødt op og det betød at 15 husstande var repræsenteret. Fra hovedbestyrelsen deltog Morten, Mona og Dorthe Dagsorden
1.
Valg af dirigent – John valgt
2.
Valg af referent – Lisbeth valgt
3.
Valg af stemmeudvalg – Knud og Gert valgt
4.
Fremlæggelse af beretning – Godkendt – INFO: Der kommer en arbejdsdag sidst i oktober!
5.
Godkendelse af driftsbudget og PV-plan for 2024 – Godkendt
6.
Orientering om regnskab 2024 Godkendelse af nye priser for brug af fællesvaskeri – Der er tvivl om hvor meget der betales i dag pr vask, nogen mener kr. 5 andre mener kr. 10, Dorthe undersøger hvad priserne er, og viser det sig, at det ikke er kr. 10, så skal det reguleres, men vi stemmer om det og det er - Godkendt. Dorthe er vendt tilbage og hun skriver følgende: ”Boligforeningen får lavet den maskine der kører gratis. Vi talte om vaskeprisen på de 14 kr. set i forhold til jeres underskud. Vaskeprisen på de 14 kr. er sat som fast pris i hele SAB. I vil derfor stige til de 14 kr. selvom jeres ene maskine har kørt gratis.”
7.
Behandling af indkomne forslag

Ladestandere – Godkendt

Lamper – Der tales frem og tilbage, bestyrelsen har to forslag med men glemt at tænke på at det skal være en vågelampe der er tændt hele tiden, og så skal lampen ligeledes tænde lidt mere når nogen går forbi. Det aftales at bestyrelsen med hjælp fra boligforeningen finder en god lampe der kan opfylde alle krav.

Fælleshus – Snakken går frem og tilbage, der er mange spørgsmål frem og tilbage, hvad med vand, el, dør fra vaskeriet o.lign. det besluttes at der i første omgang skal nedsættes et udvalg, men forinden, ser vi ved håndsoprækning om der er stemning for et fælleshus og det er der, over halvdelen af de fremmødte synes det er en god idé at kigge nærmer på. Udvalget til videre undersøgelse af et fælleshus: Karl, Grethe, Henrik og Stine

Luk af ved brandvejen ved Rie – Bestyrelsen ville gerne forslå at få lukket af, der tales om hvorvidt det er vores grund eller ej, det besluttes at bestyrelsen går tilbage til boligforeningen for at undersøge om stykket virkelig ikke er vores, og så kan forslaget blive taget op igen til næste år.

En ekstra robotplæneklipper – der er meget frem og tilbage, Dorthe forklarer at robotterne ikke klipper forskelligt, og at der har været meget galt. Dorthe undersøger om det kan klippe i flere timer end de 4 den klipper nu. Dorthe er vendt tilbage og hun skriver følgende: Jeg har talt med Keld, vicevært, om robottens køretider. Mandag til fredag kører den fra 6.45 – 18.30 og fredag 6.45 – 11.30.
8.
Valg af formand til afdelingsbestyrelsen - På valg er: Ann Lund – ønsker genvalg - Valgt
9.
Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen - På valg er: Astrid Hilting – ønsker genvalg - Valgt
10.
Valg af suppleanter – Stine 1. suppl. og Torben 2. suppl. - Valgt
11.
Evt.
Ann fortæller om festudvalget, der er behov for nye kræfter, udvalget er pt. Ann, Knud og Henrik, der skal nye kræfter til. Anette, Henrik og John – Det aftales at alle har døren åben, så udvalget altid kan få hjælp, da det er i alles interesse
Tak for god ro og orden

---------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde den 15. september 2022
21 personer var mødt op og det betyder at 15 husstande var repræsenteret. Fra hovedbestyrelsen deltog Dorthe og Mona
Dagsorden
1. Valg af dirigent – Lone valgt
2. Valg af referent – Lisbeth valgt
3. Valg af stemmeudvalg – Kenneth, Dorthe og Pia valgt
4. Fremlæggelse af beretning – af kommentar til beretningen var, at der er gået hul i gulvmalingen inde i vaskeriet – Boligforeningen er på sagen – Beretning godkendt
5. Godkendelse af driftsbudget og PV-plan for 2023 - Godkendt
6. Orientering om regnskab 2023
7. Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement – Godkendt
8. Behandling af indkomne forslag
• Kvashegn Flertal til nej – desuden er der allerede indkøbt hegn, dette blev dog først oplyst efter dialogen omkring kvashegnet.
• Solceller til tagene Forslaget blev trukket tilbage.
• El-ladestander Forslaget blev trukket tilbage. (Til orientering kan oplyses ”Der gælder ikke krav om etablering af ladestandere ved allerede eksisterende beboelsesbygninger”)
• Beboerhus Forslaget blev trukket tilbage efter en god snak, det er meget dyrt, men nu er der sået et frø, så kan man selv tænke videre.
• Pallehegn ved nabo Dorthe fra hovedbestyrelsen undersøger hvor skellet går, mht. at fjerne hegnet.
• Vaskeriet – der er kommet en henvendelse fra Miele/Electrolux, som tilbyder at overtage driften heraf, sådan vi kunne få frigivet midler til andet, og at det så kun var dem der benyttede maskinerne der betalte for driften heraf – vi stemte om det - 6 var for ideén og 24 var imod – forslaget blev forkastet.
• Vedligeholdelse ved søerne, det er ikke et viceværtjob – så vil vi selv ved fælles hjælp gøre dette, det kunne være 3-4 gange om året, så det holdes pænt, så vi alle kan nyde den skønne natur der er kommet frem. Værktøj kan lånes ved boligforening, som er fælles eje. (Dette skulle have været under punktet evt.)
9. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen På valg er: Lisbeth Nygaard - valgt
10. Valg af suppleanter – Torben og Stine er valgt - Stine er 1. suppleant og Torben er 2. suppleant
11. Evt. Hvad betaler Birkevej og Vestergade for at aflevere deres hækaffald her ved os, for vi betaler for at få det hentet – Dorthe er vendt tilbage med, at der bliver lavet en økonomisk overførsel fra de to afdelinger, og så ser vi, om vi finder en alternativ løsning efterfølgende. Robotplæneklipperen - hvorfor kører den ikke, boligforeningen har meget svært ved at få den til at fungere. Ann har talt med Sten om det – Dorthe har undersøgt sagen og er vendt tilbage med oplysning
om, at Henrik Dahl er på sagen. Udmelding om ændringer i bestyrelsen mangler.
Svend Åge fortalte hvorfor han ikke længere var en del af bestyrelsen.
Pia spurgte ind til om der var problemer med det varme vand, og det kunne de fleste nikke genkendende til, vi har generelt problemer med det varme vand - Dorthe forslår at man hver især melder ind til boligforeningen, hvis man har dette problem. Torben og Palle havde en teori om hvorfor vi har problemet.
Forklaring fra Dorthe angående konto 111. Budget 2023 på kr. 33.200,00 dækker som jeg sagde kr. 25.700,00 til el og kr. 7.500,00 til varme i fællesarealer, altså udendørsbelysning også i vaskehuset og varme i vaskehuset. Samme konto 111 blev der spurgt til i regnskab 2021, hvor kontoen er opgjort til kr. 22.000,00. Dette er altså udgiften til el og varm i fællesarealer/områder. Vedr. antennebidrag Der betales kun 50 kr. i administrationsgebyr, hvis man har en pakke.
Tak for god ro og orden

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i Egevang
Den 23. september, kl. 19 i vaskehuset
Antal fremmødte: 21 beboere samt Dorthe og Mona fra administrationen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022
6. Orientering om regnskab 2020
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af ny formand
9. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ann Lund
10. Valg af suppleanter
11.Valg Eventuelt
Formand Gunvor Uth bød velkommen og fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent og
referent.
Ad 1. Valg af dirigent
Svend Aage blev valgt og fastslog herefter, at mødet var indkaldt rettidigt i henhold til
vedtægterne. Ovenstående dagsorden blev godkendt af mødedeltagerne.
Ad 2. Vala af referent
Iben blev valgt.
Ad 3. Valg af stemmeudvaig
Knud, Gert og Niels blev valgt.
2
Ad 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Gunvor udtrykte glæde over, at i alt 14 husstande havde valgt at deltage i mødet og
fremlagde herefter beretningen. Gunvor kunne berette om, at det på grund af Covid 19 har
været et stille år
Traditionen tro afholdt afdelingen anden weekend i maj "store oprydningsdage", da der var
en container til storskrald.
Gunvor fortalte, at vi skal have udvidet rummene til affaldsspande og at hun, mente
bestyrelsen skal ind over det projekt.
Gunvor fortalte, at hun har besluttet at takke af som formand. Hun takkede for
opbakningen gennem mange år og ønskede afdelingen god vind fremover.
Der var efterfølgende en kort debat, hvor der blev talt om, affaldsbunken skal fjernes, det
skal afklares om lågen til marken skal holdes låst eller være åben. Der skal gøres noget
ved lyset ved affaldsspandene ved nr. 15.
Beretningen blev godkendt.
Ad 5. Godkendelse af driftsbudget med til hørende PV-plan for 2022
Dorthe gennemgik budgettet, og oplystebl.at vandafgiften ville stige. Forsikringerne vil
ligeledes stige, da de skal i EU udbud. Det forventes et fald i renovationsprisen. Der har
været en lovgivningsmæssig ændring angående fordelingen på konto 115 ogll6.
Driftsbudget og PV- plan blev godkendt. Antennebudget ligeledes godkendt.
Ad 6 Orientering om regnskab 2020
Der var en kort orientering om regnskabet. Der blev spurgt om, hvad konto 118 "særlige
aktiviteter" dækker over, Dorthe oplyste, at er drift af vaskehuset. Konto 119 "diverse
udgifter" dækker over telefon og kursusdeltagelse. Der blev spurgt, om der kunne udskiftes
køkkenbords plader. Det afhænger af, hvad der står i reglerne.
Der blev endvidere spurgt efter et ordensreglement, da vi ikke har modtaget det
reviderede. Dorte lovede at følge op på dette og få uddelt den reviderede udgave.
Ad 7 Indkomne forslag
Der var indkommet nedenstående forslag:
Fra Grete i nr. 4: Jeg og mine naboer er rigtig glade for at et af bord bænkesættene kan stå
på plænen ved egetræet, men det er et problem for græsset og robotten. Er det muligt at
få lagt fliser under så det ikke behøver at flyttes rundt.
Det blev beslutte, at hvor, der er bordbænksæt på græsset skal der fliser på.
Der blev stillet forslag om, at det kunne gøres på en arbejdsdag. Dette blev godkendt af de
fremmødte.
Ad 8. Valg af ny formand
Ann Lund blev valgt.
Ad 9. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen
Svend Aage blev valgt
Ad 10. Valg af suppleanter
Astrid blev valgt til 1. suppleant.
Lisbeth blev valgt til 2. suppleant
Herefter var afdelingen vært for smørrebrød m.v.
Ovenstående referat af afdelingsmøde i afdeling 15, Egevang den 23. september 2021
godkendes hermed.
Skanderborg, den


Iben Rasmussen, Referent

Svend Aage, Dirigent

Gunvor Uth, Formand

------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i Egevang
Den 24. september 2020 kl. 19 i Ryparken
Antal fremmødte: 17 og to repræsentanter fra administrationen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste valg
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021
6. Orientering om regnskab 2020
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Valg af bestyrelsesmedlem til afdelingsmøde
- På valg er Christine Hadbjerg, stiller ikke op igen.
9. Valg af suppleanter
10. Eventuelt

Formanden Gunvor Uth bød velkommen og fremlagde bestyrelsens forslag til dirigenten.
Ad 1. Valg af dirigent
John blev valgt og fastslog herefter, at mødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.
Overstående dagsorden blev godkendt af mødedeltagerne.
Ad 2. Valg af referent
Ann blev valgt.
Ad 3. Valg af stemmeudvalg
Gert, Henrik og Palle blev valgt.
Ad 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Gunvor fik ordet og aflagde beretning for det forløbne år. Det er ikke alt planlagt vedligeholdelse, der
er blevet udført, herunder er blandt andet arbejdet omkring sandkasserne ikke færdiggjort.
Traditionen tro har containeren været her som altid i 2. weekend i maj.
Arbejdet med elinstallationerne er vel overstået på trods af corona-situationen. Arbejdet er afsluttet
i alle lejligheder med lidt forsinkelse.
Arbejdet med kloakkerne er igen udsat til næste år. Det er ikke sikkert, at arbejdet vil få betydning
for afdelingens område, men det kan dog være, at enkelte rør på afdelingens areal vil være berørte.
Herefter blev beretningen godkendt.
Ad 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021
Dorthe gennemgik driftsbudgettet og PV-plan for 2021.
Der bliver en huslejestigning på 82 kr. pr. måned svarende til 1,51 procent. Huslejestigningen
skyldes konstaterede og budgetterede stigninger på ejendomsskatter, vandafgifter, henlæggelse til
planlagt vedligeholdelse og mindreindtægter på renter og tilskud fra foreningen.
Herudover ændres antennebidraget, idet der er mindre fald i priserne på fællesantennerne.
Herefter blev driftsbudget og PV-plan godkendt.
Ad 6. Orientering om regnskab 2020
Dorthe orienterede om regnskabet for 2020, hvor der er et overskud på Ca. 4.000 kroner.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Ad 7. Forslag fra bestyrelsen
Forslag 1 angående brandalarmer i hver lejlighed
Dette skal lejerne selv stå for. Det er vigtigt, at man husker at skifte batteri på brandalarmerne. Hvis
man har brug for hjælp til opsætning mv., kan Gert, Niels, Knud fra nr. 3 være behjælpelige hermed.
Forslag 2 angående nøgle til havelågen
Der blev stemt for, at havelågen forsat skulle låses. Næste år afholdes der på ny afstemning om,
hvorvidt der skal sættes anden låseanordning op, herunder eventuelt kodelås. Pt. virker havelågen
desværre ikke, men vi håber at den snart bliver lavet.
Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlem
Knud fra nr. 24 blev valgt.
Ad 9. Valg af suppleanter
Astrid og Svend-Åge blev valgt.
Ad 10. Eventuelt
Der blev orienteret om, at alle skal huske, at de mørkegrå fliser uden for hoveddørene skal
vedligeholdes af de enkelte lejere selv.
Der blev videre orienteret om, at der kommer nye klistermærker op på skraldespandene, da der
opleves problemer med at sortere rigtigt.
Afslutningsvis blev det påtalt, at alle forslag skal modtages senest 14 dage forud for beboermødet.
Festudvalget, der består af Astrid, Henrik, Knud og Ann, orienterede om, udvalget stadig er aktivt,
men at der ikke vil blive afholdt fester eller caféer i 2020 henset til corona-situationen. Festudvalget
har undersøgt, om pengene kunne blive overført til 2021, men dette er desværre ikke muligt.
Tak for god ro og orden. I år får vi desværre ikke smørrebrød, så mødet blev afsluttet her.
Overstående referat af afdelingsmøde af 24. september 2020 godkendes hermed.
Skanderborg den 4. oktober 2020.

Formand Gunvor Uth
Dirigent John Carlsen
Referent Ann Lund

 

Skb. d. 6/10-2020.

Angående referat fra beboermødet.

Ad. 7 Det var ikke bestyrelsen der var kommet med forslag.
Forslag 1. var fra John i nr. 10.
Forslag 2. var fra Lisbeth i nr. 16.

Angående forslag 2, opfattede jeg at bestyrelsen + administrationen skulle undersøge om der kan komme en kodelås. IKKE at det skulle til afstemning.

John Carlsen, enig i ovenstående.

Venlig hilsen Gunvor Uth

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afd. 15, Egevang

Skanderborg d. 28.10.2019

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 24. oktober 2019.


Gunvor bød velkommen.

Pkt. 1. Carl blev valgt til dirigent.

Pkt. 2. Dorthe (administrationen) blev valgt til referent.

Pkt. 3. Stine, Knud og Svend Aage blev valgt til stemmeudvalg.

Pkt. 4. Der var to forslag til afstemning, da det tredje forslag kun kunne vælges i forbindelse med en helhedsrenovering.

Inden afstemning var der en del spørgsmål, som Claus svarede på.

1. Udskiftning af eltavle, sikring af jordforbindelse i køkken og bad. Udskiftning af stikkontakter og loftudtag 1:1 med de ledninger som er i lejligheden.

Der var 26 stemmer for og 0 imod.

2. Udskiftning af eltavle, sikring af jordforbindelse i køkken og bad. Udskiftning af stikkontakter og loftudtag 1:1 samt trækning af nye ledninger med jord.

Forslag 2 kom ikke til afstemning.

3. Opdatering af el efter nyeste standard. 1 stik pr. påbegyndt 4 m2 + udskiftning af trædåser i hele lejligheden.

Der vil inden el-arbejdet sættes i gang blive omdelt en seddel med ønske til ekstra kontakter samt eltavle flyttet til entre.


Med venlig hilsen
Dorthe Støve
Skanderborg Andelsboligforening

 

-------------------------------------------------------------------------
Referat af afdelingsmøde i Egevang
Den 26. september 2019 kl. 19 i vaskehuset

Antal fremmødte: 24 beboere samt Dorthe Støve og Claus Beck fra administrationen.


Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020
6. Orientering om regnskab 2018
7. Forslag fra bestyrelsen:

Der er kun en garage pr. husstand. Hvis flere ønsker en garage, der det den lejer, som har boet længst tid i Egevang, der skal have den tilbudt først. Hvis ingen lejer med indregistreret køretøj, kan en lejer uden indregistreret køretøjleje garagen. Kravet er dog, at vedkommende vil flytte til et skur, hvis der er lejer med et indregistreret køretøj der efterfølgende ønsker at leje en garage. Opsigelse af garage er løbende måned + en måned.


8. Indkomne forslag
9. Valg af formand
På valg er Gunvor Uth
10. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.
På valg: er Ann Lund
11. Valg af suppleanter
12. Valg Eventuelt.

 

Formand Gunvor Uth bød velkommen og fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent.

 

Ad 1. Valg af dirigent

John blev valgt og fastslog herefter, at mødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. Ovenstående dagsorden blev godkendt af mødedeltagerne.


Ad 2. Valg af referent

Iben blev valgt.

Ad 3. Valg af stemmeudvalg

Knud, Gert og Dorthe blev valgt.

Ad 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

Gunvor fik ordet og aflagde beretning for det forløbne år. Der har været udført planlagt vedligeholdelse. Traditionen tro havde vi container i begyndelse af maj.

Omkring gårdmændene, så har der været sygdom. Michael er blevet ny fast gårdmand i Egevang.

Ang. El renoveringen, så har en uvildig gået nogle lejemål igennem, for at se hvad der skal laves. Det bliver nok nødvendigt at få gennemgået vandinstallationerne, da, der har været vandskader. Tagene er blevet algebehandlet. Der har været afholdt julefrokost. Sommerfest blev aflyst på grund af manglende tilslutning. Tak til Vang, Gert, Louise og Stine for deres arbejde i festudvalget.

Der vil ikke længer blive afholdt den årlige pensionist udflugt i boligforeningen.

Jeg opfordrer til, at de af beboerne der er er på Facebook tilmelder sig afdelingens gruppe.

Der var spørgsmål om blandt andet robotplæneklipperen. Dorthe oplyste, at den er en del af maskinparken og at der ikke er tale om et forsøg på at spare på gårdmandstimerne.

Der blev spurgt til elrenoveringen, Claus uddyber dette senere på aftenen.

Der var kommentarer til algebehandlingen af tagene, bl.a. andet til at firmaet ikke dukkede om mandagen som varslet. Der lød så en opfordring til Boligforeningen om at man sikrede sig, at de firmaer man valgte til at udfører opgaver, overholder gældende arbejdsmiljøregler/sikkerhedsregler. Beboere i afdelingen havde bemærket, at der kun blev brugt en stige og ikke nogen form for sikkerhed for dem, der udførte arbejdet.
Claus har først hørt om problemerne med tidspunkt og sikkerhed i dag.

Herefter blev beretningen godkendt.


Ad 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020

Dorthe gennemgik driftsbudget og PV-plan for 2020. Der bliver en huslejestigning på 4,4%. Svarende til 230 kr. pr. måned. Budgetstigningen skyldes primært omlægning af indberetninger vedr. ferie. Programpakninger kan ændres en gang pr. kvartal.
I 2020 er der planlagt reparation af belægninger, gummifuger, algebehandling af tagene. Der var spørgsmål til konto 111, hvor der står ”elafgift og udarbejdelse af varmeregnskab.” Dorthe oplyst at konto 111 ikke kan ændres og at der er el i vaskehus og til udendørsbelysning. Beboerne afregner varme direkte med forsyningen, men der også varme i vaskeriet, som skal afregnes.

Herefter blev drift budget og PV-plan godkendt.

Herefter fik Claus ordet og han kunne oplyse, at forundersøgelserne omkring el, drejede sig om at finde ud af, hvor mange steder der ikke var jordforbindelse (de steder, der er skiftet køkkener, er det lavet), nogle steder skal der nye el-tavler op, hvor mange stikkontakter det drejer sig om, de gamle brune skal skiftes. Når der er lavet en forundersøgelse, er det for at finde ud af, hvor meget der skal laves. Hvis mængden af stikkontakter skal bringes op til nutidig standard der være en for hver 4 kvadratmeter. Fra nogle beboere blev der fremlagt et ønske om flytning af eltavlen, så den kom ud i gangen.
Beboeren ønsker oplysninger om en standard for el arbejdet. Der er behov for en forventningsafstemning. Beboerne havde en forventning om en renovering af hele elinstallationen og ikke bare udskiftning af enkelte kontakter. Ledninger, kontakter, jord,
eltavle.

Der blev besluttet, at der skal afholdes ekstra ordinært afdelingsmøde inden for måned. Hvor der kan fremlægges noget mere konkret om, hvad der skal laves og om priserne, og hvor beboerne kan tage stilling til om vi taler om det, en del af beboerne opfatter som en lappeløsning (udskiftning af enkelte kontakter) og senere udskiftning af de resterende eller om vi taler om en total renovering af elinstallationen.

Der blev opfordret til, at der blev indhentet pris på en kontakt med f.eks.3 meter ledning.

Ad 6 Orientering om regnskab 2018

Dorthe orienterede om regnskabet 2018. Der er et overskud kr. 2000, det skal afvikles over 3 år.

 


Ad 7 Forslag fra afdelingsbestyrelsen

Der er kun en garage pr. husstand. Hvis flere ønsker en garage, der det den lejer, som har boet længst tid i Egevang,
der skal have den tilbudt først. Hvis ingen lejer med indregistreret køretøj, kan en lejer uden indregistreret køretøjleje garagen. Kravet er dog, at vedkommende vil flytte til et skur, hvis der er lejer med et indregistreret køretøj der efterfølgende ønsker at leje en garage. Opsigelse af garage er løbende måned + en måned.

Baggrunden for forslaget er, at der i en periode i forbindelse med indflytning har været udlejet en garage til en beboer uden indregistreret køretøj.

Forslaget vedtaget.


Ad 8 Behandling af indkomne forslag

Udgår, der var ingen indkomne forslag.


Ad 9 valg af formand

Gunvor blev valgt

 

Ad 10 Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen

Ann Lund blev valgt


Ad 11 Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen

Astrid og Knud blev genvalgt

 

 

 


Ad 12 Eventuelt

Der blev gjort opmærksom på, at alt kan debatteres, men intet besluttes.

Knud, Ann og Astrid udgør aktivitets-/festudvalget.

 

Tak for god ro og orden og så går vi over til vigtigste smørrebrød og hygge.

 

 

Ovenstående referat af afdelingsmøde i afdeling 15, Egevang den 26. september 2019 godkendes hermed.

Skanderborg, den Skanderborg, den 4.10. 2018

 


Iben Rasmussen John Carlsen Gunvor Uth

---------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i Egevang

Den 27. september 2018 kl. 19 i vaskehuset

Antal fremmødte: 21 beboere samt Dorthe Støve fra administrationen..

 

Dagsorden

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmeudvalg
Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2019
Orientering om regnskab 2018
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ann Lund
Valg af suppleanter
Valg Eventuelt.

 

 

Formand Gunvor Uth bød velkommen og fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent.

 

Ad 1. Valg af dirigent

 

John blev valgt og fastslog herefter, at mødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. Ovenstående dagsorden blev godkendt af mødedeltagerne.

 

Ad 2. Valg af referent

 

Iben blev valgt.

 

Ad 3. Valg af stemmeudvalg

 

Gert og Knud blev valgt.

 

 Ad 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

 Gunvor fik ordet og aflagde beretning for det forløbne år. Der har været udført planlagt vedligeholdelse. Der er sket forandringer i administrationen Finn Thomsen er gået af og Dorthe Kruse blev ny formand. Blandt gårdmændene er der ligeledes sket ændringer.

 I forbindelse med markvandringen blev det besluttet, at der skal nyt hegn op ved søen. Grøftet skal oprenses igen. Der er sat låge i ved overgangen. Udendørslamper skal udskiftes. De gule striber skal males op.

 Der var P-kaos under festivalen, der var mange fremmede biler og det var problematisk for beboerne at finde plads. Vi er nu blevet lovet, at der bliver taget hånd om det. Der skal være plads til beboerne. Der har været afholdt arbejdsdag, med hygge og maling af skraldespandsrum.  Det er ikke meget opbakning til den dag, så det bliver nok sidste gang. Der er afholdt sommerfest og julefrokost.

 Herefter debat og spørgsmål til beretningen. Der blev blandt andet spurgt om, hvorfor der stadig ikke var sket noget efter gennemgangen af vinduer og havedøre. Der er stadig problemer, der ikke er løst. Bestyrelsen mente ikke, de var forpligtiget til at foretage opfølgning herpå. Men meddelte at beboerne selv skal kontakte servicetelefonen, hvis der var problemer.

 Der var en del debat omkring parkeringsproblemerne i forbindelse med festivalen. Der var forslag om, at beboerne satte sedler i deres biler, samt at man gav beboeren en gæstebillet, hvis man havde gæster i perioden.  Vi kan vel ikke nægte nogle at parkere, men det skal sikres, at der er plads til beboerne. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene. Det blev også givet udtryk for, at man gerne ville have faste parkeringspladser, da der jo er færre garager end lejligheder. Og hvis man ikke har garager, kan man ikke altid få, den plads man gerne vil.

 Der var ligeledes lidt debat om, at lågen ved den lille bro er aflåst.

 Beretningen blev herefter godkendt.

 Ad 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2019

 Dorthe gennemgik driftsbudget og PV plan for 2019. Der er et lille underskud på planlagt vedligeholdelse punktet el renovering i 2019. Der kan forventes en stigning efter renoveringen. Der er endnu ikke indhentet tilbud på renoveringen og der kan endnu ikke siges noget om hvornår renoveringen finder sted.

 Der indføres elektronisk syn, det sker ved hjælp af en tablet, hvilket betyder at lejlighederne måles op og arealberegnes på en anden måde. Det vil betyde en besparelse ved istandsættelse, da der nu kan beregnes en mere regulær kvadratmeter pris. Eksempelvis måles der op uden vinduespartier.

 Der val lidt debat om, hvorvidt el- målerne kunne blive flyttet i forbindelse med renoveringen af el installationerne. Der var også interesse for at få detaljer om arbejdet f.eks. antal kontakter m.v.  Lisbeth gjorde opmærksom på at der var helt faste regler for målere, krav om jordforbindelse, sikringsgrupper med videre. Dorthe gav udtryk for det blev vurderet i forbindelse med udarbejdelse af projektet og indhentning af tilbud.

 Dorthe fortalte også, der fremadrettet forsvinder en post på budgettet, nemlig udgiften til legepladsinspektion, da foreningen har ladet en vicevært uddanne til legepladsinspektør.

 Budgettet godkendt.

 Ad 6 Orientering om regnskab 2017.

 Dorthe orienterede om regnskabet 2017.  Der er et overskud kr. 88.000, det skal afvikles over 3 år

 Ad 7 Indkomne forslag

 Der var kommet forslag om indkøb af en vimpel.  Gert gjorde opmærksom på at den skulle skiftes en gang om året. Indkøb af vimpel og den fremtidige udgift blev enstemmigt vedtaget.

 Det blev besluttet at musikanlægget vil blive flyttet i fyrrummet.

 Ad 8 valg af medlem til afdelingsbestyrelsen

 Ann blev genvalgt.

Ad 9 valg af Suppleanter

Astrid blev valgt som første suppleant og Knud som anden suppleant.

 

Ad 10 Eventuelt

Der blev gjort opmærksom på, at alt kan debatteres, men intet besluttes.

Gert, Stine og Vagn udgør stadig aktivitets / festudvalget.

John har været nede og klippe beplantning ned ved broen. Det burde være en del af gårdmændenes opgave.

 Man vil gerne kunne se søen, så den ”vilde” beplantning på jordvolden skal holdes nede. Der blev opfordret til at indsende et forslag om evt. fjernelse af volden.

 Afdelingen har en sækkevogn og trillebør, der står i gårdmandens ulåste skur ved nr. Det henstilles til alle, der benytter disse sætter dem tilbage umiddelbart efter brug.

 Så var der almindelig utilfredshed med at affaldsbunken på den gamle bålplads, ikke var fjernet i år.  Gert mente, gårdmændene begyndte på det for 3. mdr. siden men at traktoren brød sammen. Siden er der ikke sket noget bortset fra at bunken bliver større og større.

 Der appelleres til at man smider affaldet op i bunken og ikke bare ”forlænger” den.

 Tak for god ro og orden og så går vi over til vigtigste smørrebrød og hygge.
 

Ovenstående referat af afdelingsmøde i afdeling 15, Egevang den 27. september 2018 godkendes hermed.

 Skanderborg, den Skanderborg, den 4.10. 2018

 

Iben Rasmussen                                   John Carlsen                                         Gunvor Uth

Referent                                                  Dirigent                                                   Formand

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsm øde i Egevang

Den 27. september 2017 kl. 19 i vaskehuset

Antal fremmødte: 21 beboere samt Erling fra administrationen..

Dagsorden

1.    Valg afdirigent

2.    Valg af referent

3.    Valg af stemmeudvaig

4.    Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

5.    Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2018

6.    Orientering om regnskab 2016

7.    Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement

8.    Behandling af indkomne forslag.

9.    Valg af formand. På valg er Gunvor Uth

10.Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg er Iben Ann

Rasmussen.

11.Valg af suppleanter

12.Valg Eventuelt.

Formand Gunvor Uth bød velkommen og fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent.

Ad 1.  Valg af dirigent

Erling Weber blev valgt og fastslog herefter, at mødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. Ovenstående dagsorden blev godkendt af mødedeltagerne.

Ad 2.  Valg af referent 
Iben blev valgt.

Ad 3.  Valg af stemmeudvalq 
Erling og John blev valgt

Ad 4. Fremlæqqelse af beretninq for perioden siden sidste møde

Gunvor udtrykte glæde over, at i alt 15 husstande havde valgt at deltage i mødet og fremlagde herefter beretningen, der bla. omhandlede de opgaver, der var blevet løst siden sidste afdelingsmøde. Der har været 5 års eftersyn af vinduer og havedøre. Der er opsat stikkontakt i vaskehuset. Overdækningen ved vaskehus fornyet. Karnaptagene og taget på garagerne er udskiftet.

Traditionen tro afholdt afdelingen anden weekend i maj "store oprydningsdage", da der var en container til storskrald.

Tak til udvalget for en god sommerfest.

Hegnet ved mosen skulle renoveres i 2017, men en stor del af græsarealet har været for vådt. Vi blev af kommunen pålagt at rensen grøften. Det kostede kr. 28.000. Hegnet gås efter så snart det er muligt.

I 2018 skal der laves separation af regnvand og spildevand. Det er et lovkrav. I 2019 bliver el-nettet i afdelingen renoveret.

Gunvor opfordrede til, at vasketøjet blev fjernet tirsdag aften, så rengøringen kan komme til onsdag morgen.

Der er et parkeringsproblem i afdeling. Parkering skal foregå på de afmærkede pladser. De gule striber på kantstenen skal males op igen.

Der er eftersyn af karnapperne 3. november. Der kommer nærmere besked

Endvidere blev der opfordret til, at man sørger for at legetøj flyttes fra græsarealet, så gårdmanden ikke skal flytte det inden græsslåning.

Hovedbestyrelsen holder rundtur til afdelingerne den 30. september. Og besøger Egevang mellem kl. 10 og 10.15.

Der var lidt debat om spildevands separationen, da flere mente, at alle forberedelserne er lavet og det alene er et spørgsmål om tilslutning fra pumpebrønd til vejen. Der var ligeledes spørgsmål om, hvornår der blev gjort noget ved de problemer, der stadig var ved nogle havedøre og vinduer.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PVplan for 2018

Erling gennemgik driftsbudget og PV plan. Efter nogle enkelt uddybende spørgsmål og kommentarer blev budgettet godkendt. Vagn ønskede oplyst, om han kunne få en støjmur op mod Vroldvej. Erling mente ikke umiddelbart, det var muligt, men vifle iværksætte ekstraordinær undersøgelse af støjgenerne og derefter kan der tages stilling til det. Det er også muligt, at de kommende hastighedsnedsættende foranstaltninger på Vroldvej ændrer på støjniveauet.

Der blev herefter orienteret om antennebudgettet. Efter de nye regler kan man melde sig ud af antenneforeningen og vælge en anden udbyder.

Ad 6 Orientering om regnskab 2016.

Erling orienterede om regnskabet 2016. Der har været nogle pæne besparelser på bla. forsikringer. El afgiften har været mindre, færre udgifter til vasken og bestyrelsen har også brugt færre penge. Og renteindtægten har været større end budgetteret.

Ad 7 Godkendelse af Bestyrelsen forslag til nyt ordensreglement

Det fremsendte forslag til ordensreglement er en udløber af et projekt hovedbestyrelsen har sat i gang. Afdelingsbestyrelserne har efterfølgende haft mulighed for at komme med ændringsforslag.

Forslaget blev vedtaget efter lidt debat om, hvad man selv må lave og hvornår der feks. skal en elektriker eller en autoriseret VVS ind over. Man skal også huske at eventuelle skader på indbo skal dækkes af beboerens forsikring.

Ordensreglementet blev godkendt.

Ad 8 indkomne forslag

Der var indkommet følgende forslag fra afdelingsbestyrelsen:

"Ved overgangen til marken, sættes der en låge op med PRIVAT. Da vi synes, at det vil være en skam at lukke helt af, da der er flere af vores beboere, der bruger overgangen. Dette for at minimere uhensigtsmæssig færdsel i vores område."

Der var delte meninger i forsamlingen. Og der er ikke enighed om problemets omfang.

Erling foreslog, at forslaget blev trukket. Da vi først skal have løst problemerne med, at der står blank vand på en del af græsplænen ned mod mosen. Der skal muligvis ske

yderligere oprensning af mosen. Når problemerne omkring mosen er løst. Kan vi finde ud om der skal laves en bro. Vi skal måske i kontakt med øvrige lodsejere.

Forslaget blev trukket.

Ad 9 Valq afformand

Gunvor Uth blev valgt for 2 år.

Ad 1 0 valq af medlem til afdelinqsbestyrelsen

Stine blev valgt.

Ad 11 valci af Suppleanter

Astrid blev valgt som første suppleant og Knud som anden suppleant.

Ad 12 Eventuelt

Ann orienterede om en række forslag/ideer der er fremkommet i forbindelse med sommerfesten.

Man vil gerne have en petanquebane, Kroifbane, plader på loftet i tørrerummet for at forbedre akustikken, og bedre lys. Gert og Knud sætter hylder op, over skraldespand, over vasken og evt. på væggen, hvor uret sidder. Fast service bestik; tallerkener, glas Astrid er kommet med noget, kasse til glemt tøj, der så kan afleveres til genbrug en gang i kvartalet, man kunne måske plante pil i det fugtige område og bruge pilen til pileflet, og lave det som en aktivitet, ønske om at så sommerblomster,

Erling gjorde opmærksom på, at det kunne blive dyrt at anlægge petanque bane og Kroifbane. De øvrige ting kan der findes penge til.

Derudover orienterede Gunvor om en skrivelse fra Stine, der bla. ønskede at vide, hvad viceværtens opgaver var, da de grønne områder og gangarealer virkede lidt forsømte.

Erling besvarede spørgsmålet, der er afsat 7,5 time ugentligt i afdelingen. Men der har været et problem med 2 langtidssyge og 2 på kursus.

Omkring hækklipning, der indkøbt en stor hækklipper, som desværre fik en skade og det tog 3 uger at få en reservedel, det medførte så forsinkelser. Endvidere er hækklipningen en arbejdsopgave, der giver mange skader på mandskabet.

Der blev en del debat omkring vaskehuset og hvornår der blev gjort rent. Aftalen lyder på, at det er onsdag morgen og derfor skal tøjet, i tørrerummet tages ned inden de kommer. Problemet er, at de kommer på andre tidspunkter og flere beboere har bemærket, at de

ofte kun er der et kvarter. Erling vil tage fat i rengøringsfirmaet Der skal muligvis findes et andet.

Gitte vil gerne mindes om, hvornår container kommer om foråret. Det er anden weekend i maj. Gitte ønsker et bedre tørrestativ til vaskehuset, da hun mener, det indkøbte er elendigt.

Der blev nedsat følgende aktivitetsudvalg: Vagn, Louise, Stine, Gert. Torben ønsker besked om, hvornår der opsættes hylder.

Der blev talt om fugtproblemet i nogle af garagerne, pudset falder ned. Erling foreslog, at der blev sørget for en ekspertvurdering af problemet.

Ovenstående referat af afdelingsmøde i afdeling 15, Egevang den 27. september 2017 godkendes hermed.

Skanderborg, den Skanderborg, den 3.10. 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i Egevang

Den 22.september, kl. 19 i vaskehuset 

 

Antal fremmødte: 22 beboere samt Dorthe og Jesper fra administration.

 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmeudvalg

4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2017

6. Orientering om regnskab 2015

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ann Lund

9. Valg af suppleanter

10. Valg Eventuelt

  

Formand Gunvor Uth bød velkommen og fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent og referent.

 Ad 1. Valg af dirigent

 Svend Aage blev valgt og fastslog herefter, at mødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. Ovenstående dagsorden blev godkendt af mødedeltagerne.

 Ad 2. Valg af referent

 Iben blev valgt.

 Ad 3. Valg af stemmeudvalg

 Frank, John og Niels blev valgt.

 Ad 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

 Gunvor udtrykte glæde over, at i alt 15 husstande havde valgt at deltage i mødet og fremlagde herefter beretningen, der bl.a. omhandlede de opgaver, der var blevet løst siden sidste afdelingsmøde. Trapperne mod det grønne område er blevet istandsat, der bestilt ny dør til vaskehuset. Hækken ud til Vroldvej ved indkørslen til Egevang er beskåret, men det er nødvendigt med yderligere beskæring for at bedre udsynet ved udkørsel.  Udskiftning af karnap tagene er begyndt. 

 Traditionen tro afholdt afdelingen anden weekend i maj ”store oprydningsdage”, da der var en container til storskrald.

 Der er afholdt en rigtig god sommerfest den. 10. september, der var stor opbakning til dette arrangement. Tak til udvalget.

 Det blev oplyst, at der er justering af varmtvandsvekslere den 6. oktober 2016.

 Ved den årlige markvandring i april måned, så vi bl.a. på fugtskader i garagerne. Det er svært og kostbart at få lavet en permanent løsning. Det er ikke tilstrækkeligt at udbedre skaderne på pudset .I løbet af kort tid vil det falde af igen. Det frarådes at dække skaderne med træplader, da det kun spærrer fugten inde i murværket. Under markvandringer så vi også på hegnet ved søen, og den jordvold, der er foran hegnet. Hegnet repareres i 2017, ligesom støttemuren ved nr. 20 skal oprettes, og så bliver der monteret en stikkontakt i vaskehuset.

 Der var efterfølgende en god debat om beretningen, hvor især jordvolden fik mange kommentarer med på vejen. Det kom frem at ca. 2/3 af vådområdet tilhører Egevang og derfor kan vi ikke bare bede kommunen sørge for oprensning af afvandingen fra området. Der blev talt om at så blomster på jordvolden, så der var andet end græs og ukrudt.

 Vi har rotter i området, kan vi få rottefælder med pigge til kloakken.  Eller skal afdelingen investere i el-rottefælder, prisen undersøges.

 Det blev pointeret, at der ikke må fodres fugle, katte eller pindsvin i området, da det tiltrækker rotterne.

 Herefter blev beretningen godkendt.

  Ad 5. Godkendelse af driftsbudget med til hørende PV-plan for 2017

 Dorthe gennemgik budgettet, og oplyste at der er afsat færre timer til gårdmanden end tidligere. Der var forskellige spørgsmål og debat omkring budgettet, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

 Der blev orienteret om antennebudgettet. Antenneudgifterne stiger med 25 kr. pr. lejermål.

 Ad 6 Orientering om regnskab 2015.

  Iben havde påtaget sig at orientere om regnskabet og valgte at lægge ud med at spørge om der var spørgsmål til regnskabet, for hun mente, at posterne var forklaret i forbindelse med budgetgennemgangen, da der ikke var spørgsmål, valgte hun at gøre opmærksom på et enkelt punkt, som af og til debatteres i afdelingen, tab ved fraflytning og hvor dyrt det kan blive for afdelingen. Efter gældende regler henlægges der på Konto 123 hvert år 322 kr. pr lejemål til en fond, som skal dække tab ved fraflytning ud over 8.940 kr.

 Ad 7 Indkomne forslag

 Der var indkommet nedenstående forslag:

 1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen

  ”På budgettet er der afsat penge til renovation af el i 2016. Da det vil tage 12 år få alle boliger renoveret foreslår bestyrelsen følgende.

 1. Alle boliger renoveres på en gang. Dette betyder en lejeforhøjelse på ca. 240 kr. pr. måned pr. bolig. Den endelig pris pr. hustand vil være ca. 37.500 kr. opstart i 2017 (priserne er fra 2016)

 2. Alle boligerne renoveres i 2018. Vi har en del penge på vedligeholdelseskontoen. Der vil så først, komme en huslejestigning i 2025. Hvor vi står til nye badeværelser.

 3. Vi starter med at betale 75 kr. pr. måned med første afdrag pr. 1. januar 2017. Der vil så allerede nu blive afsat penge til 2025, så huslejestigningen til den tid bliver stærkt formindsket”

 Efter en længere debat omkring ovennævnte og afstemning, hvor punkterne blev behandlet et for et. Var der flertal for at benytte pkt. 3 opsparings/henlæggelsesmodellen og man accepterede således en huslejestigning pr. 1. januar 2017 på 75 kr. 

 2.  forslag fra John i nr. 10:

 ”At der i vaskehuset ophænges en reservations liste til brug af borde og stole, således at man ikke står med håb/forventning om at kunne bruge dem og de så ikke er her. Fremsendt af John nr. 10”.

 Forslaget blev vedtaget. Det vil sige, der ophænges en liste eller en kalender i vaskehuset til reservation af borde og stole.

  3. Forslag fra Knud:

 ”Da der er nogle der lystig låner vores borde og stole ud af afdelingen og andre der pænt forespørger om det og får et klart nej til det, så synes jeg det her på sin plads, at vi her bliver enige om en fast retningslinje om dette med udlån af vores ting her i afdelingen til andre uden for afdelingen. Fremsendt af Knud nr. 3”

 Gert bad om, at det kom til at hedde ”stole, borde og køleskab må ikke fjernes fra Egevang.”.

 Der var enighed om, at bestyrelsen udarbejder et opslag/meddelelse til beboerne om, at tingene kan benyttes i Egevang, men under ingen omstændigheder lånes ud afdelingen.

 Ad 8. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På Valg Ann Lund.

Ann Lund blev genvalgt.

 Ad 9. Valg af suppleanter

Astrid og Knud blev valgt.

 Ad 10. Eventuelt

 

Under eventuelt blev bålpladsen og mulighederne for indkøb af et bål fad i et stativ, og hvis stenene ikke kan fjernes at der indkøbes nogle taburetter.

Der var ingen protester, da Ann foreslog, at vi laver en arbejdsweekend til renovering af bålpladsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af afdelings møde. d. 24.09.15

 

Antal fremmødte, 24 beboere og Dorthe fra hovedbestyrelsen. Formand Gunvor Uth bød velkommen og der blev valgt dirigent og referent. Valg af dirigent blev Dorthe fra hovedbestyrelsen. Valg af referent blev Ann. Valg af stemme udvalg blev Thorben-Louise-Gert.

 

Fremlæggelse fra sidste møde. Gunvor kunne fortælle, at alt gik godt. Køkkenerne er der nu kommet styr på. Legepladsen er blevet lavet. Men at det var dyrere end beregnet. Og der ser ud til at rotterne er blevet bekæmpet, skulle man mod forventning se nogle, bedes du ringe til kontoret.

 

Kirkestien er fyld op og det er vejen til gamle bålplads også. Der er blevet ryddet op på den gamle bålplads. Så husk der må kun at smides haveaffald og helst i bunken. Karnap tagene er der ved at blive indhentet tilbud på. Og forventes lavet i 2016. Driftsbudgettet blev godkendt det gik stille og roligt, der er blevet lagt 10.000 kr. af til fest udvalget og det blev alle meget glade for. Overskuddet bliver regnet med 16. 17.18 Ved indkommende forslag var der kommet et fra bestyrelsen. El arbejde ved hustand. Og oprettelse af yousee da der kommer frit valg næste år. Ang. El, skal det undersøges nærmere, da Lisbeth kunne fortælle, at der skal laves nye el tavler, i hvert husstand i 2020. Og derfor, vil der blive indkaldt til ekstra ordinært møde omkring dette. Ang. Antenneforeningen skal vi møde op til deres årlige møde for at stemme. Vaskehuset. Ved mangel af diverse sæber hvem fylder op? Beboerne, vil gerne have små tørrestativer indkøbt til strømper og lignende der ikke fylder meget.

 

Aktivitetsudvalget blev Louise-Lisbeth-Vagn-Gitte. Sommerfesten vil blive afholdt den 2 weekend I september.

 

Der vil komme sedler ud 14 dage før container ankommer.

 

Det var et meget behageligt møde med, godt tone og orden og hyggeligt samvær bagefter.

 

På valg var Knud og Gunvor.

 

Gunvor fortsætter og Iben kom ind i stedet for Knud.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Referat af afdelingsmøde i Egevang

Den 18. september 2014 kl. 19 i vaskehuset

Antal fremmødte: 27 beboere, Mona og Allan fra Hovedbestyrelsen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmeudvalg

 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2015

 6. Orientering om regnskab 2013

 7. Behandling af indkomne forslag.

 8. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ann Lund

 9. Valg af suppleanter

 10. Valg Eventuelt

   

Formand Gunvor Uth bød velkommen og fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent og referent.

Ad 1. Valg af dirigent

Stine blev valgt, og fastslog herefter, at mødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.

Ad 2. Valg af referent

Iben blev valgt.

Ad 3. Valg af stemmeudvalg

John, Palle og Torben blev valgt.

Ad 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

Gunvor udtrykte glæde over, at i alt 18 husstande havde valgt at deltage i mødet.

Af beretningen fremgik, at økonomien i afdelingen er stabil. Bl.a. hviler vaskehuset i sig selv. I det forløbne år har bestyrelsen talt meget om problemer omkring almindelig vedligeholdelse af køkkener efter at nogle beboere efter råderetsreglerne har udskiftet køkkener. I den forbindelse har der været/er en tilbagevende diskussion om betaling af el arbejdet, da nogle selv har betalt en del her af og andre har fået det refunderet af foreningen/afdelingen. Skal der sættes penge af til vedligeholdelse af køkkener?

Traditionen tro afholdt afdelingen anden weekend i maj "store oprydningsdage", da der var en container til storskrald.

I forbindelse med festivalen har vi haft problemer med festivalgæster, der ikke har tilknytning til afdeling parkerer i afdelingen. Torben har lovet, at kontakte festivalen omkring skiltning.

Aktivitetsudvalget har afholdt sommerfest og julefrokost. Vi skal have en diskussion om finansiering af disse aktiviteter.

Foreningen har fået ny inspektør, Ole Høj, som vi byder velkommen. Afdelingsbestyrelsen inviterer Ole til et møde.

Bestyrelsen har deltaget i et ekstraordinært repræsentantskabsmøde om fælles venteliste med midtjysk boligselskab. Forslaget blev forkastet.

Herefter var der livlig debat om beretningen. Det helt store emne var køkken­udskiftningerne, idet der blandt beboerne er store frustrationer og usikkerhed om, hvordan sagerne er blevet behandlet. Det kom bl.a. frem at beboere i Egevang oplever, at administrationen har et troværdighedsproblem, idet man ikke følger godt nok op på henvendelser hverken fra beboere eller afdelingsbestyrelse.

Mona opfordrede bestyrelsen til at sende mail til Erling og Ole omkring ovennævnte problemer.

Der blev spurgt til bålpladsen og svaret var, at den laves i løbet af efteråret.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 5. Godkendelse af driftsbudget med til hørende PV-plan for 2015

Budgettet blev gennemgået og udløste en del spørgsmål bl.a. om administrationsbidraget størrelse, administrationsbidraget udgør kr. 3200 pr. lejemål (gælder for samtlige lejemål i SAB) og dækker udgifter til administration i hele foreningen. Der blev også spurgt til 10 årsplanen og hvorfor den ikke var udsendt til alle beboere. Allan oplyste, at det skyldtes edb problemer, at den ikke var kommet ud. Beboerne udtrykte også ønske om at få det detaljerede budget med noter. Også under dette punkt var der diskussion om almindelig vedligeholdelse af køkkener kontra udskiftning. Og om hvad konto 116.1 Almindelig vedligeholdelse bruges til, det er bl.a. beplantning, el og belysning diverse installationer (f.eks. en pakning i en vandhane, ventil på en radiator, m.v.), reparation af vinduer og døre.

Efter skriftligt afstemning blev budgettet godkendt med 26 stemmer for og 10 imod.

Ad 7 Indkomne forslag

Der var indkommet nedenstående forslag:

Til afdelingsmødet den 18.9.14

Vi finder, at der i vedligeholdelsesreglementet mangler præcision af, hvorvidt lejeren eller afdelingen sørger for vedligeholdelse af vore køkkener. Vi finder, at der, i lighed med retningslinierne for udskiftning af køkkener, mangler retningslinier for udskiftning af køkkener, mangler retningslinier for udskiftning af dele af køkkener (vedligeholdelse).

Forslag: At sådan præcisering og retningslinier udarbejdes således

1) At udskiftning af dele af køkkenet (vedligehold) kan ske på samme vilkår som udskiftning af hele køkkenet, eller/ og

2) At køkkenvedligeholdelse sættes på Pv-planen.

Dette for at sikre at køkkenernes stand holdes på et acceptabelt minimumsniveau (på trods af "slid og ælde")

Torben nr. 15.1 John nr. 10

Begrundelsen for forslaget: på sidste møde blev vi enige om, at det ikke var rimeligt at vi selv vedligeholder køkkenet, f.eks. selv udskifter nedslidt bordplade.

Forslaget udløste endnu en heftig debat om køkkenudskiftning/renovering kontra vedligeholdelse. Og om hvordan der skelnes mellem alm. Slitage og misligholdelse.

Debatten mundede ud i et stort spørgsmål, nemlig: Hvis vi benytter råderetsreglerne bortfalder afdelingens pligt til almindelig vedligeholdelse så?

Afdelingsmødet pålagde bestyrelsen at arbejde med spørgsmålet og foreslog, at der indkaldes til et møde med kompetente folk fra administration.

Der ønskes helt rene linier omkring råderetsregler og vedligeholdelse af køkkener, samt afslutning af eksisterende sager omkring betaling af el installationer i forbindelse med køkkenudskiftning. Mødet ønskes afholdt i administrationsbygningen.

Forslag 2

Til afdelingsmøde den 18/9

Forslag:

At der vedtages en handlingsplan i.f.t forebyggelse/bekæmpelse af tilstedeværelse af rotter. Vh. John nr. 10.

Der er rotter i området, der er ikke set så mange hos os endnu, men vi skal melde til kontoret, når vi ser en. Der er mulighed for forskellige foranstaltninger, der kan sættes traditioner fælder op (gift), elektrisk fælde i kloakker, blokering af nedløbsrør med hønsenet. Undgå fodring af fugle, pindsvin og vildkatte på udearealerne.

Ad 8. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På Valg Ann Lund.

Ann Lund blev genvalgt.

Ad 9. Valg af suppleanter

Iben, Astrid og Louise blev valgt.

Ad 10. Eventuelt

Under eventuelt blev der bl.a. talt om, kloakker, herunder pumpebrønden, er der styr på den? Er den gjort ren siden forrige jul, hvor den stoppede til, Krüger har service på pumpen, men hvad dækker det? Er der en aftale om, om regelmæssig tømning? Bestyrelsen undersøger dette.

Bålpladsen etableres i efteråret.

Økonomi i aktivitetsudvalget. Konklusion: Det anbefales at aktiviteter betales dels ved deltager betaling, dels af afdelingens midler og at der fra budget 2016 afsættes midler i budgettet.

Aktivitetsudvalget kom til at bestå af: Louise, Lisbeth, Vagn og Stine.

Dirigenten takkede for god ro og orden og der blev serveret smørrebrød.

Ovenstående referat af afdelingsmøde i afdeling 15, Egevang den 18. september 2014 godkendes hermed.

Skanderborg, den 23. september 2014

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AFDELING 15 - EGEVANG

REFERAT AF AFDELINGSMØDE DEN 12. SEPTEMBER 2012

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Torben Petersen blev valgt.

Pkt. 2 – Valg af referent

Finn Thomsen blev valgt.

Pkt. 3 – Valg af stemmeudvalg

Gert Hadbjerg, Palle Ehrenreich og Frank Thomassen blev valgt..

Pkt. 4 – Fremlæggelse af beretning siden sidste møde

Udskiftet vinduer i stuen.

Der er sket oprydning ved mosen.

Varmeanlægget er blevet gennemgået.

Der skal males parkerings båse.

2013 skal der sættes nye tagrender op på vaskehuset.

Varmeanlægget kører ikke optimalt, og nu skal det bringes i orden ifølge Finn Thomsen. Der skal sendes en seddel ud til beboere, der fortæller hvor vi står og hvad der skal ske.

Beretning godkendt.

Der blev på mødet stillet spørgsmål omkring betalingsvaskeri. Det er efterfølgende blevet undersøgt, at der vil være en forventet årlig indtægt på kr. 32.271. I budgettet for 2013 er der indregnet en indtægt på kr. 6.351 og differencen på kr. 25.920 vil blive fordelt på alle lejemål, svarende til en huslejenedsættelse på kr. 90 pr. måned med virkning fra 1. oktober 2012.

Pkt. 5 – Godkendelse af driftsbudget 2013

Finn gennemgik budgettet for 2013 der udviser en huslejestigning på 0,00%.

Budgettet blev godkendt.

Pkt. 6 – Orientering om regnskab 2011

Finn orienterede om regnskabet der udviste et overskud på kr. 0.

Pkt. 7 – Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Pkt. 8 – Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

Henrik Pedersen modtog ikke genvalg. Ann Lund blev valgt.

Pkt. 9 – Valg af suppleanter

Astrid M. Hilting og Iben Ann Rasmussen blev valgt.

Pkt. 10 – Eventuelt

Aktivitetsudvalg: Gitte V. Møller, Christine Hadbjerg, Svend Aage Rasmussen og Rie Jacobsen.

Dørlampe skiftes og det bliver automatisk tænd og sluk.

Alle gule striber males op.

Ingen affaldscontainer i år.

*****************************************************************************************************************************************

Til beboerne

Afdeling 15 - Egevang

Skanderborg, den 10. august 2012

 

Der indkaldes hermed til afdelingsmøde onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00 i vaskehuset

DAGSORDEN:

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Pkt. 2 Valg af referent.

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2013.

Pkt. 6 Orientering om regnskab 2011.

Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 8 Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

På valg er: Henrik Pedersen

Pkt. 9 Valg af suppleanter.

Pkt. 10 Eventuelt.

Indkomne forslag skal være Gunvor Uth, nr. 7 i hænde senest 14 dage før mødet.

Af hensyn til bestilling af mad bedes tilmelding foretaget på nedenstående talon, og være Gunvor Uth i hænde senest den 24. august 2012.

 

Med venlig hilsen

AFDELINGSBESTYRELSEN

*****************************************************************************************************************************************

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde i Egevang 3. april 2012

Eneste punkt på dagsordenen: Nye vaskemaskiner!

Der er indhentet to tilbud:

• Electrolux - to maskiner på 5 og 8 kg. 110.000 kr. + moms.

• Miele - to maskiner på 61/2 kg. 100.000 kr. + moms. Beløbende er dyrere end det afsatte beløb, men det skulle ikke få den store betydning for huslejen. Til gengæld bliver huslejen sat lidt ned, da det er et betalingsvaskeri, men der er ingen information om priserne endnu. Det bliver et computerstyret anlæg, og det vil være muligt at bestille vasketid fra egen pc.

Der blev lavet en afstemning og stemmerne fordelte sig 6 til Electrolux og 16 til Miele. Der vil straks blive taget kontakt til Miele, og beboerne vil blive informeret når der foreligger en tidsplan.

Eventuelt:

• Angående stuevinduer så afventes der svar fra Landsbyggefonden!

• Der kommer nye affaldscontainere sidst i april!

• På et tidligere afdelingsmøde blev det besluttet at flytte tidspunktet for storskralds-containeren frem til maj. Da der var i oktober, og denne ikke var særligt fyldt, vil det blive udskudt til maj 2013. Hvis der alligevel opstår behov, kan vi leje en lille container af boligforeningen .

 

>Referent: Randi Nørup

******************************************************************************************************************

Referat fra afdelingsmødet i Egevang d. 15/9-2011

Til stede: Fra kontoret Erling Weber Jensen, fra hovedbestyrelsen Flemming Larsen og fra Egevang, 15 husstande repræsenteret ved 24 beboere.

Punkt 1: Valg af dirigent: Erling valgt.

Punkt 2: Valg af referent: Gunvor valgt.

Punkt 3: Valg af stemmeudvalg:

Der bliver udpeget et stemmeudvalg, hvis der bliver brug for det.

Punkt 4: Bestyrelsens beretning.

Ved den efterfølgende debat bliver der spurgt ind til beplantningen ved parkeringsplad-sen om det var tænkt som chikane eller det skulle være forskønnelse?

På afdelingsmødet i 2010 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle tage stilling til hvor-dan parkeringspladsen skulle omkranses. Det kunne være store sten, lavt fodhegn eller beplantning, bestyrelsen har valgt at det skulle være beplantning.

Efter oplæsning fra referat fra sidste år blev beretningen godkendt.

Punkt 5: Driftsbudgettet for 2012 blev godkendt med følgende ændringer:

• Pullerter ved nummer 5 bliver fjernet fra PV planen.

• Legehus til 60.000 kr. bliver fjernet fra PV planen.

Antennebudget blev godkendt med en forespørgsel om internetopkobling ved køb af den mellemste pakke. Som der er nu skal man købe den store pakke for at kunne have internetopkobling via antenneforeningen. Erling lovede at undersøge sagen. Det er ef-terfølgende undersøgt, at man kan få internetopkobling ved alle tv-pakker.

Punkt 6: Gennemgang af regnskab 2010. Ingen bemærkninger.

Punkt 7: Indkomne forslag:

1)Fra bestyrelsen: Fastlagt tidspunkt til arbejdslørdag som en tilbagevendende tradition, som ligger fast hvert år. Dette blev vedtaget og det bliver 2. lørdag i maj.

2) Fra bestyrelsen: Tidspunktet for den årlige affaldscontainer flyttes fra efterår til for-år. Dette blev vedtaget. Vi vil lige gøre opmærksom på at, vi i år får container som vi plejer fra fredag i uge 41 til mandag i uge 42.

3) Fra Ann og Knud nr. 3: Indkøb og opsætning af pavillon på græsplænen ved flagstangen. Forslaget blev forkastet.

4) Fra bestyrelsen: Indkøb af 2 bord/ bænkesæt mere evt. med fliser under. Det blev vedtaget at der købes to sæt mere, men der skal ikke lægges fliser under.

5) Forslag fra bestyrelsen: Indkøb af 10 nye stole til vaskehuset. Forslaget blev vedtaget.

6) Fra bestyrelsen: Nedlæggelse af flaskecontaineren da vi betaler for at få den tømt (tidligere fik vi en smule penge for flaskerne). Det blev besluttet at nedlægge den. Alle opfordres til at returnere flaskerne til flaskecontainere i byen eller i forretningen hvor de er købt.

Punkt 9: Valg af formand: Gunvor nr. 7 blev valgt.

Punkt 10: Valg til bestyrelsen: Da Gunvor allerede sidder i bestyrelsen og ikke er på valg i år, skal der vælges 2 personer til bestyrelsen. Henrik nr. 6, Knud nr. 21 og Iben nr. 17 blev foreslået. Henrik blev valgt for 1 år, og Knud blev valgt for 2 år.

Punkt 11: Valg af suppleanter: Iben nr. 17 og Louise nr. 8 valgt.

Punkt 12: Evt. Containerne til brugte batterier står fulde af regnvand, og de bliver tilsyneladende ikke tømt efter forskrifterne. Erling lovede at følge op på sagen.

Spørgsmål om postkassernes placering. Erling mener, at den er OK idet vi har fået ny flisebelægning og at de ikke har hørt noget fra Post Danmark.

Der er utilfredshed med den snor som sættes op for at undgå, at vores p-pladser bruges af uvedkommende. Bestyrelsen skal rette henvendelse til Festivalen og få dem til at opsætte skilte. Hvis beboere i Egevang har gæster i de dage, kan man sætte seddel med navn og telefonnummer på den der har besøg, så bilerne ikke fjernes uretmæssigt.

Tilfredshed med den nye asfaltbelægning, men der mangler gule striber til markering af, hvor der må parkeres og hvor der ikke må. Der vil blive arbejdet på at få det afmær-ket.

Der er fortsat mange problemer med det varme vand. Erling arbejder fortsat på sagen, og den bliver ikke henlagt før resultatet er tilfredsstillende. På spørgsmål om beboere der bor i endelejligheder får reduktion i varmeregning p.g.a. ekstra varmespild. Svaret kom på mødet i 2010, og det gør de ikke.

Pudset i garagerne smuldrer igen, det er højst 2-3 år siden det blev repareret. Det skal på listen til 5 års eftersyn.

Renden der er skåret ved indgangen til nogle garager er lavet for at kunne reparere sok-len ved gulvet.

Træerne ved mosen og den manglende oprydning er fortsat ikke udført tilfredsstillende. Der vil blive arbejdet på sagen igen.

Spørgsmål om omkostning til istandsættelse af fraflyttet lejemål (nr. 8) = kr. 112.000,-.

Spørgsmål om belysning ved hoveddørene. Det står på PV planen til 2012.

Maling af vaskehus og containerskure. Bestyrelsen arbejder videre med det.