Afdelingsmøde 04

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE
AFDELING 4 BANEGÅRDSVEJ
TIRSDAG D. 16. april 2024
Dagsorden:
Pkt.1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af ny formand
Orientering om nyt renoveringsprojekt
Pkt. 1- valg af dirigent
Erling Weber Jensen valgt til dirigent.
Pkt. 2 - valg af refer.ent
Lilli Marie Nielsen valgt til referent.
ekt. 3 - valg af ny formand
Da Lisbeth Jessen er fraflyttet Banegårdsvej og dermed udtræder af bestyrelsen, skal der vælges
ny formand.
Birgitte Ellekilde vælges til ny formand. Tillykke med valget!
Tanja Drægert, 1. suppleant, indtræder som følge af formandsskiftet i bestyrelsen. (Der er på
mødet tvivl om, hvem der er 1. og 2. suppleant. Men referat fra seneste møde den 7. september
2023 viser, at Tanja Drægert er 1. suppleant).
Erling knytter et par ord til formandens rolle: Sikre ordentlighed, iværksætte sociale tiltag, holde
øje med afdelingen, og at alle har det godt. Formanden har hverken juridisk eller økonomisk
ansvar.
Pkt. 4-:- Orientecing om det nye renoveringsproiekt
Erling Weber Jensen, direktør i SAB, orienterer:
Det har vist sig at være en god beslutning at udskyde renoveringen og lave et nyt udbud. Priserne i
byggebranchen er faldet, og renoveringen vil nu blive gennemført med start efter sommerferien

2024. Renoveringen vil blive "hele paletten", det vil sige, at den indbefatter hele den oprindelige
renoveringsplan. SAB mangler at få sidste formalia på plads i forhold til Landsbyggefonden og
Skanderborg Byråd.
Ole Hel Sørensen, teknisk chef i SAB, supplerer:
SAB har fået et godt tilbud på renoveringen, som er "inden for skiven økonomisk". Tirsdag den 23.
april er der såkaldt 'for-kontraktmøde' med entreprenøren.
Detaljer, tidsplan og rækkefølge for renovering skal på plads. Formentlig vil renoveringen begynde
i opgang 27 og 25, og beboerne i de to opgange skal derfor genhuses først. Renoveringen
fortsætter herefter i opgang 23 og 21.
Den samlede byggetid for hele renoveringen forventes at være 14-16 måneder. Byggestart
omkring 1. september, evt lidt før. Men præcis dato ikke fastsat. Lige nu fokuseres der på at få
kontrakten i hus med entreprenøren.
Beboere varsles mindst 3 måneder før genhusning. SAB efterstræber også at varsle endnu
tidligere, hvis det er muligt.
Spørgsmål fra salen: Hvor meget stiger huslejen?
Erling: Stigningen er tidligere godkendt jf. tidligere afstemning. Og den procentmæssige stigning jf.
tidligere afstemning følges. Huslejen må max. stige 15 procent, og "det kommer vi ikke i nærheden
af".
Spørgsmål i salen: Kommer der stadig elevatorer?
Erling: Ja, hele den oprindelige plan ind. elevatorer i nr. 21 og 23 holder stik.
Spørgsmål i salen: Kommer der lydisolering?
Erling: Ja, hele den oprindelige plan ind. lydisolering holder stik.
Dorte Støve, driftschef i SAB, orienterer:
SAB laver aftaler med hver enkelt beboer ift genhusning. Dorte kontakter hver enkelt for at spørge
ind til ønsker. Alle ønsker kan dog formentlig ikke opfyldes. Dorte starter med at tage kontakt om
cirka 14 dage for at lave aftaler med de beboere i opgang 27 og 25, der skal genhuses først. Mindst
3 måneder før genhusning skal beboerne varsles. SAB tager kontakt til beboerne i opgang 23 og 21
om cirka et halvt år ift genhusningsønsker.

Erling supplerer: På næste møde i afdeling 4 kan SAB præsentere en mere præcis tidsplan. SAB
indkalder til møde igen, så snart der er nyt. Næste møde bliver i maj måned.
Spørgsmål/ro salen: Kan man se tegningernefor renoveringspionen?
Ole: Når kontrakten er endelig i hus, og de sidste detaljer er på plads, kan bebeboerne se
tegningerne - cirka omkring 1. juni 2024. Herefter indkaldes der til nyt møde i afdelingen, så alle
har mulighed for at se tegningerne.
Ole understreger samtidig, at det er planen, at SAB vil genoptage aftalen om at udsende månedligt
nyhedsbrev til afdeling 4, så alle har mulighed for løbende at holde sig orienterede om
byggeprojektet.
Spørgsmål/ro salen: Kan I sige noget mere konkret om, hvor meget huslejen vil stige?
Erling: SAB vil lave en mere konkret prisindikation, som præsenteres på næste møde i afdelingen.
Spørgsmål/ro salen: Hvor skal der parkeres under renoveringen?
Erling: Biler må parkeres rundt omkring i byen på offentlige parkeringsområder. Der laves ikke
særskilt p-plads.
Spørgsmål fra salen: Har beboerne indflydelse på materialer ifm renoveringen?
Ole: Der bliver to materiale-serier at vælge imellem. Det er afdelingens bestyrelse, som vælger
serie. Herefter er materialevalget ens i samtlige lejligheder.
Spørgsmål fra salen: Kan genhusning blive langt væk fra byen/skole?
Dorte: Genhusning bliver primært i lejligheder i Skanderborg by - alternativt kan pavilloner
komme på tale.
Spørgsmål fra salen: Bliver der installereret el-ladestandere til biler?
Erling: Ja, meldingen fra SABs hovedbestyrelse er, at alle de afdelinger, som måtte ønske elladestandere,
kan få. Lige nu tilbyder AURA at opstille el-ladestandere gratis rundt omkring i SABs
afdelinger. Når renoveringen i afdeling 4 er færdig, er det planen at opsætte ladestandere på
området. Hvor de skal være, indtænkes allerede nu i selve byggeprojektet.

Spørgsmål fra salen: Er det stadig således, at man kan vælge at bo privat under renoveringen
og få godtgørelse fra SAB?
Erling: Ja, det er fortsat en mulighed.
Spørgsmål fra salen: Hvordan foregår det med flyttefirma, når der skal genhuses?
Dorte: Flyttefirma stiller både pakkepapir og flyttekasser til rådighed for alle. Man skal selv pakke
sine ting ned. Flyttefirma flytter ens ting- både hen til opmagasinering på lager og hen til ens
midlertidige genhusningsbolig.
Spørgsmål fra salen: Er der en forsikring, der dækker ved opmagasinering?
Erling: Det er ens egen indbo-forsikring, der gælder. Man skal underrette ens forsikringsselskab
om opmagasineringen -det vil ikke give prisstigning på forsikringen.
Spørgsmål fra salen: Kan man også vælge at opmagasinere sine ting et andet sted end SABlageret?
Erling: Ja, det kan man, og flyttefirma kan også hjælpe med at flytte ens ting hen til det
pågældende sted. Hvis der er tale om uerstattelige ting, kan det evt være en god ide selv at finde
et sted til de uerstattelige objekter. Men generelt oplever SAB ingen problemer med ting, der går i
stykker, i forbindelse med flytning/opmagasinering.
Spørgsmål fra salen: Kan man selv vælge at flytte sine ting?
Erling: Ja, i så fald gives godtgørelse. Der uddeles pjece om flytning på næste møde i afdelingen i
maj.

Referent     Dirrigent

Lilli Nielsen Erling Weber Jensen

-------------------------------------------------------------------

REFERAT AF AFDELINGSMØDE
AFDELING 4 BANEGÅRDSVEJ
TIRSDAG D. 7. SEPTEMBER 2023

--

Dagsorden

Pkt. 1 – valg af dirigent

Erling Weber Jensen valgt til dirigent.

 

Pkt. 2 – valg af referent

Lilli Marie Nielsen valgt til referent.

 

Pkt. 3 – valg af stemmeudvalg

Det vedtages, at der nedsættes et stemmeudvalg, hvis det bliver aktuelt.

 

Pkt. 4 – Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde v/ formand Lisbeth Jessen

Lisbeth forklarer, at det seneste år generelt ikke har været særligt rart på grund af uvisheden om renoveringen af afdelingen. Hun betegner det som at være midt i et vadested, et vakuum, som er meget ubehageligt, da beboerne ikke ved, hvad der skal ske med deres lejligheder/hjem. Hun føler en afmagt omkring situationen, da hun ikke kan ændre på den.

Lisbeth fortæller desuden om svineri ved skralderummene, hvor folk for eksempel propper alt for meget pap i containerne. Hun opfordrer folk til at række ud og hjælpe hinanden med at køre pap mv på Værdicentralen. Lisbeth hjælper ex. gerne. For nylig har Storskrald været forbi afdelingen, og snart går Per i gang med også at rydde ud i cyklerne.

 

Erling Weber Jensen tager ordet og supplerer beretningen:

Erling forklarer, at han i sidste uge har haft møde med rådgiverne for at lave en ny tidsplan for et nyt udbud af renoveringen af afdeling 4. Han nævner, at priserne i byggebranchen generelt er faldende, og at det nu er mere gunstigt at renovere.

Erling skitserer følgende tidsplan:

·        Udbuddet sendes ud til tre-fire nye entreprenører i start december 2023.

·        I januar 2024 følger en forhandlingsrunde.

·        1. maj 2024 skal den økonomiske godkendelse være på plads.

·        I sommeren 2024 kan renoveringen gå i gang.

Pkt. 5 – Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024 v/ Erling Weber Jensen

Erling gennemgår forslag til budgettet for Afdeling 4 jf. ”Forslag til budget 2024”, som alle beboere i Afdeling 4 har modtaget i papirform i deres postkasser.

Huslejen forhøjes i gennemsnit 15,12 kroner pr. kvadratmeter. Det betyder for eksempel, at en 2- værelses lejlighed på 58 kvadratmeter stiger med 78 kroner/måned, og en 4-værelses lejlighed på 98 kvadratmeter stiger med 120 kroner/måned.

Budget godkendt.

 

Pkt. 6 – orientering om regnskab 2022 v/ Erling Weber Jensen

Erling gennemgår regnskabet 2022 for Afdeling 4, som alle beboere har modtaget i papirform i deres postkasser.

Erling orienterer om, at afdelingen har et overskud på 67.000 kroner, som lægges oven i tidligere overskud, og udbetales hen over de næste tre år.

 

Pkt. 7 – Godkendelse af nye priser for brug af fællesvaskeri

Erling Weber Jensen henviser til forslaget med vaskepriser, som alle beboere har modtaget i papirform i postkassen. Heri fremgår det, at prisen stiger fra 10 til 14 kr. pr vask, og tørretumbleren stiger fra 9 til 12 kr. i timen. Årsag til stigningen er et underskud på vaskeriet på 25.000 kr. i 2022.

Erling forklarer, at hvis der stemmes nej til prisstigningen, vil det betyde, at underskuddet skal dækkes og betales kollektivt over huslejen.

Lisbeth er imod forslaget, da hun mener, at det burde være gratis at vaske, da beboerne ikke kan etablere vaskemaskiner i lejlighederne og derfor ikke har andre valg end at benytte fællesvaskeriet.

Afstemning foretages. 13 stemmer for. 1 imod.

Forslaget om prisstigningen på fællesvaskeriet vedtages.

 

Pkt. 8 – behandling af indkomne forslag

Forslag 1: Etablering af udendørslampe i området ved tørresnorene.

Afstemning foretages. 14 stemmer for. Forslag vedtaget.


Forslag 2: Øget udluftning/ventilation i tørrerummet i nr 25/27.

Det besluttes, at SAB i samarbejde med bestyrelsen i afdeling 4 undersøger muligheden for en midlertidig, prisvenlig løsning, der kan afhjælpe udluftningsproblemerne fra nu af og frem til renoveringen af hele afdeling 4.

 

Pkt. 9 – Valg af formand til afdelingsbestyrelsen. På valg er Lisbeth Jessen

Lisbeth Jessen genvælges.

 

Pkt. 10 – Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg er Birgitte Egekilde

Birgitte Egekilde genvælges.

 

Pkt. 11 – Valg af suppleanter

Tanja Bay vælges som 1. suppleant.

Lilli Marie Nielsen vælges til 2. suppleant.

 

Pkt. 12 – Evt.

Birgitte Egekilde efterlyser den månedlige, kontinuerlige information fra SAB vedr. renoveringsplaner, som Ole Høi lovede ved tidligere møde, men som ikke er kommet månedsvist som aftalt.

Det besluttes i stedet, at Lisbeth Jessen fremadrettet skriver til Erling Weber Jensen, når afdeling 4 oplever behov for opfølgning og nyt om renoveringsprocessen, hvorefter SAB vil informere beboerne.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

REFERAT AF AFDELINGSMØDE
AFDELING 4 BANEGÅRDSVEJ
TIRSDAG D. 20. SEPTEMBER 2022

--

Dagsorden

Pkt. 1 – valg af dirigent

Erling Weber Jensen valgt til dirigent.

 

Pkt. 2 – valg af referent

Lilli Marie Nielsen valgt til referent.

 

Pkt. 3 – valg af stemmeudvalg

Det vedtages, at der nedsættes et stemmeudvalg, hvis det bliver aktuelt.

 

Pkt. 4 – Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde v/ formand Lisbeth Jessen

Lisbeth understreger, at perioden primært har været karakteriseret af usikkerhed og utilfredshed med informationsniveauet i forhold til den kommende renovering. Afdelingens beboere har savnet oplysninger om, hvad der skal ske, hvornår og hvorfor. Ligesom afdelingens beboere også har savnet at blive inddraget i processen. Lisbeth påpeger, at afdelingens beboere også gerne vil informeres mere om besøg af fagpersoner, som forud for renoveringen blandt andet skal undersøge matriklens altaner, vægge mv.

Lisbeth opfordrer derfor til, at informationsniveauet fra SAB’s side fremadrettet højnes markant. Derudover opfordrer hun kraftigt til, at SAB hurtigst muligt indkalder afdelingens beboere til et informationsmøde om den kommende renovering, hvor der er mulighed for at få svar på ens spørgsmål.

 

Kommentar fra Erling Weber Jensen: SAB kommer meget gerne og holder et informationsmøde med afdelingens beboere. Ole Høi, teknisk chef i SAB, vil indkalde til mødet.

 

Ud over usikkerhed om den kommende renovering har perioden også været præget af irritation over skrald og svineri i affaldsrummene.

Det fremhæves, at viceværten Per har været savnet under sygdom, og at det er skønt, at han nu er tilbage, da det kan ses og mærkes i afdelingen.

Lisbeth beretter også, at bestyrelsen har iværksat flere sociale arrangementer i perioden blandt andet grill-aftener. Hun efterlyser gode ideer til fælles arrangementer, der kan gøre overgangsperioden ifm renoveringen både sjovere og rarere. Alle ideer er velkomne. Lisbeth nævner selv en ide om fællesspisning i fællesrummet, hvor man tager sin egen mad med og spiser sammen en gang om ugen eller måneden.

Beretning godkendes.

 

Pkt. 5 – Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2023 v/ Erling Weber Jensen

Erling Weber Jensen gennemgår forslag til budgettet for Afdeling 4 jf. ”Forslag til budget 2023”, som alle beboere i Afdeling 4 har modtaget i papirform i deres postkasser.

Huslejen forhøjes i gennemsnit 0,64 procent svarende til 20 kroner for 2 værelser, 26 kroner for 3 værelser og 31 kroner for 4 værelser pr/måned.

En af de største stigninger i budgettet er elafgiften, der stiger fra de nuværende 33.000 kroner til 48.800 kroner i 2023. Det sker som følge af den generelle prisstigning i samfundet.

Erling fremhæver også etableringen af en ny maskinhal, som alle afdelinger skal bidrage til. Afdeling 4 skal i 2023 således bidrage med 40.000 kroner.

Budget godkendt.

 

Pkt. 6 – orientering om regnskab 2021 v/ Erling Weber Jensen

Erling Weber Jensen gennemgår regnskabet 2021 for Afdeling 4 jf. ”Regnskab for året 2021”, som alle beboere i Afdeling 4 har modtaget i papirform i deres postkasser.

Erling fremhæver et regnskab i balance, da der i 2021 var et underskud på kun 3.000 kroner.

 

Pkt. 7 – godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement v/ Erling Weber Jensen

Reglementet er rundsendt til samtlige beboere i afdelingen, der har fået reglementet i papirform i postkassen. Reglementet skitserer, hvordan boligen skal vedligeholdes, og hvordan reglerne er ved både ind- og udflytning.

Der spørges, hvad normalistandsættelse dækker over? Erling forklarer, at det er to gange hvidtning af vægge og lofter. Træværk medregnes ikke. Radiator og fodlister er udlejers udgift, i så fald de er misligholdt.

Reglement godkendt.

 

Pkt. 8 – behandling af indkomne forslag

Indkomne forslag er rundsendt til samtlige beboere i papirform i postkassen.

Forslag 1) Erling Weber Jensen trækker forslaget om ny model for vaskeridriften tilbage, da SAB endnu ikke er klar med modellen.

Forslag 2) Håndtag på vasketøjsvogne. Enstemmigt godkendt. Der købes nye vaskevogne med håndtag.

Forslag 3) Overdækning af altandøre i øverste lejligheder. Erling synes om ideen og beder Ole Høi, SAB, om at inkorporere det i den kommende renoveringsplan.

Lisbeth siger, at afdelingens beboere har mange ideer og forslag til renoveringen. Ole Høj hører gerne om dem hurtigst muligt. Der indkaldes til informationsmøde jf. punkt 1, og ideer skal indsendes på forhånd.

 

Pkt. 9 – valg af medlem til afdelingsbestyrelsen

Ruth Bogdahn er på valg. Hun modtager ikke genvalg.

Lone Meyer vælges som nyt medlem. Tillykke!

 

Pkt. 10 – valg af suppleanter

Lilli Marie Nielsen vælges som 1. suppleant.

Tanja Bay vælges til 2. suppleant

 

Pkt. 11 – eventuelt

Ingen emner.

 

------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i SAB

Afdeling 4 Banegårdsvej                                                                                                Skanderborg den 02.09.22.

 

 

Information om den kommende helhedsplan/renovering.

Kære alle.

Jeg håber I har nydt sommeren, og er ved godt mod.

Jeg sender hermed en status på renoveringsprojektet.

Vi har valgt ikke at udsende udbuddet i forsommeren som først oplyst, da materialepriser og håndværkeromkostningerne var enormt høje. Vi ser dog en afmatning i byggepriserne, hvorfor vi nu sætter gang i projektet.

Vi udsender sidst i september måned vores udbudsprojekt til de entreprenører som skal give tilbud på opgaven. De skal give pris i løbet af november måned, og vi forventer derfor at kunne indgå kontrakt med en entreprenør lige i starten af det nye år. Byggestart vil således være omkring 1. maj 2023.

Jeg forventer at indkalde jeres byggeudvalg i februar 2023, hvor vi sammen med vores rådgiver vil gennemgå den vindende entreprenørens projektet og derigennem få jeres seneste input til projektet.

 

Både Ole Høi og jeg deltager i jeres kommende afdelingsmøde, hvor vi evt kan uddybe ovenstående, efter det ordinære afdelingsmøde.

 

Erling Weber Jensen

Direktør

------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne
Afdeling 4 - Banegårdsvej
Skanderborg, den 13. oktober 2021
Hermed Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde afholdt d.12. oktober 2021 kl. 17.00 i Selskabslokalet:
Referat:
Pkt.1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Valg af dirigent. Erlin Weber Jensen, SAB blev valgt.
Valg af referent. Ole Høi, SAB blev valgt.
Valg af stemmeudvalg. Dorthe Kruse, Birgitte Hansen, Ole Høi, Erling Weber
Godkendelse af Helhedsplan/ Renovering af afdelingen med støtte fra LBF.
Der blev afstemt.
Følgende resultat af afstemning: 2 stk.
40 stk
Projektet er hermed godkendt af afdelingen.
NEJ stemmer
JA stemmer
13.10.2021 / OHS (Ref.)
Med venlig hilsen
Skanderborg Andelsboligforening
Omdelt

----------------------------------------------------------------------

Referat fra Afdelingsmøde
Afdeling 4 Banegårdsvej
Tirsdag den 21.9.2021
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022
6. Orientering om regnskab 2020
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af formand. På valg er Elisabeth Bagger Jessen
9. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg er Laila Juul
10. Valg af suppleanter
11. Eventuelt
17 beboere var fremmødt til mødet. Fra administrationen kom Erling Weber Jensen og Ole
Høj Sørensen.
1. Lisbeth Jessen bød velkommen og foreslog Erling som dirigent. Erling blev valgt.
2. Anita blev foreslået som referent. Hun blev valgt.
3. Det blev besluttet, at et stemmeudvalg ville blive sammensat hvis nødvendigt.
4. Lisbeth aflagde en kort beretning, der omfattede bl. a. problemer med støj og fugt.
Lisbeth omtalte også, at vi jo venter på nyt om hovedrenovering. Og Erling fik
derefter ordet. Han kunne fortælle, at nu var en hovedrenovering lige omkring hjørnet
for afdeling 4. Allerede den 12.10. kl. 17 skal afdelingens beboere have møde om
hvorvidt vi kan sige 'ja' til en hovedrenovering. Renovering af afdelingen skal
finansieres dels af landsbyggefonden, dels af SAB's hovedforening og dels af
afdelingens egne henlæggelser. Finansieringsbeløb skal godkendes før mødet den
17.10. - Beretningen blev godkendt.
5. Erling gennemgik langtidsplan for 2022 (kr 719.000) og driftsbudget som det vil se
ud, hvis vi siger 'nej' til hovedrenovering. Budgettet indeholder ingen
huslejestigninger. Budgettet blev godkendt.
6. Erling gennemgik regnskabet for 2020. Det indeholdt et overskud på kr. 2.000.
7. Indkomne forslag. 1) Ruth Bogdahn ønskede en lampe uden for nr 23 i gården fjernet
eller afskærmet som lampen mellem nr 25 og 27. Erling foreslog, at Ruth og Ole Høi
gik ud og så på det sammen for at finde en løsning, der måske vil være midlertidig
pga hovedrenovering. Ruth indvilligede. 2) Anita Seeberg foreslog, at vi skal have et
enkelt bookingsystem for terrassen og gasgrillen, - en kalender i vaskeriet, hvor vi kan
booke terrassen med gasgrill på forhånd. Andre beboere skal så tjekke kalenderen
før de tager denne fællesfacilitet i brug. Forslaget blev vedtaget, og ordningen vil
blive indført fra foråret 2022. 3) Anita Seeberg foreslog at vi får nye tørresnore i
tørrerummene, da de eksisterende er snavsede. Før mødet havde
afdelingsbestyrelsen allerede taget skridt til at udskifte snorene. Det vil Per gøre på
en regnvejrsdag.
8. Lisbeth Jessen blev genvalgt som formand for afdelingen.
9. Laila Juul ønskede ikke genvalg som medlem af afdelingsbestyrelsen. Birgitte
Ellekilde blev valgt.
10. 2 suppleanter blev valgt. 1. Suppleant blev Karin Jensen. 2. Suppleant blev Lone
Meyer.
11. Det var blevet bemærket, at vi har haft rotter igen. Der er blevet handlet på
problemet. Der blev spurgt om der var fastlagt tidspunkt for påbegyndelse af
anlægget på den anden side af bækken. Erling kunne fortælle at det efter planen skal
være næste år. Der blev også spurgt, om der vil blive plantet en hæk, hvor stien
krydser afdelingens grund ned mod bækken. Erling svarede, at dette ikke var planen.
Mødet blev afsluttet med smørrebrød og en øl eller vand.
Referent: Anita Seeberg

----------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 4, Banegårdsvej 21-27 d. 14/9 2020.

Ad. Pkt. 1 Valg af dirigent
Ad. Pkt. 2 Valg af referent
Ad. Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg
Ad. Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Lisbeth orienterer:
- Vi har det godt, og vi har indtil nu undgået covid smitte i afdelingen.
- Regnskabet viser, at der ingen husleje stigning er i 2021.
- Der har været fugt behandling i nr. 21 med positiv effekt. Der har været en
smule fugt to andre steder, dette er der også styr på..
- Der er set rotter og kommunen er kontaktet og i gang.
- Der er ikke blevet tilsluttet sæbe til den nye vaskemaskine pga. corona har
Miele ikke været her. De er nu i gang med arbejdet.
- Tak til Per som holder området rigtig flot
- Tak til Laila der sætter krukker med blomster flere steder
- Der har været indbrud i 2 lejligheder
- Vi ved endnu ikke om julefrokosten holdes.
Kommentar til fremlæggelsen af beretning for perioden siden sidste møde
- Der påpeges at det ville have været godt med en instruktion til den ny
vaskemaskine, da man ikke har været opmærksom på, at man selv skulle komme
sæbe i den. Der spørges ind til om der refunderes penge for vask, pga. manglende
sæbe. Erling siger, at det gør der ikke. Der vil blive sat en instruktion op.
- Der spørges ind til de 2000 kr. som er givet til afdelingen. Lisbeth har dem stadig,
de er endnu ikke brugt, og der er ikke bestemt, hvad de skal bruges til.
- Der spørges ind til om der ikke skal etikette på gas beholder til grillen. Dette
undersøger Erling.
Ad. Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021
- Erling gennemgår regnskab. Der er ingen husleje stigning i 2021. Hvis afdelingen
godkender renovering, bruges der ikke penge på forbedringer. Der er ansat en
kontor elev pr. 1.9.
Ad. Pkt. 6 Orientering om regnskab 2019
Erling gennemgår regnskab.
Ad. Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag
- Forslag om ophæng af regler for leje af gildesalen - De er sat op igen.
- Forlag vedr. sæbedispenser og papir i vaskeriet vedtages. Begge dele kommer op.
- Forslag vedr. afspritning i skralderummende vedtages.
- Forslag vedr, lydisolering af loft i gildesal og køkken. Der er enighed om, at der
afventes om der siges ja til renovering. Gør der ikke det, kigges der på forslaget
efterfølgende.
- Forslag vedr, censor til lys i skralderum og cykelrum vedtages. Erling undersøger
muligheder.
- Forslag vedr, lille gasgrill på altan. Dette vedtages og er dermed tilladt.
Ad. Pkt. 8 Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen, på valg er Ruth Dogdahn
- Ruth Dogdahn vælges
Ad. Pkt. 9 Valg af suppleanter
1. suppleant bliver Birgitte Ellekilde, 2. suppleant bliver Elise Kubel
Ad. Pkt. 10 Eventuelt
- Der spørges ind til plan for renovering. Erling indkalder til møde, når alt er på plads.
Når planen er klar, kommer der en proces, hvor der skal vælges firma, bygge
materiale m.m. Der forventes at være en plan og godkendelse senest 2021.
- Have området bliver etableret med kunstig sø i 2023 - 2024.
- Der spørges ind til, om det kunne være en ide', at vi har mulighed for at reserver
grill og haveborde. Forslaget skal tages med på næste møde.

Referent
Lone Berg Jensen

----------------------------------------------------------------------

Referat for Afdelingsmøde
Afdeling 4 Banegårdsvej
Mandag den 2. September2019
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvaig
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020
6. Orientering om regnskab 2018
7. Godkendelse af kommunal klimatilpasningsplan for Skanderupbækken
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af formand. På valg er Lisbeth Jessen
10. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg er Lone Meyer
11. Valg af suppleanter
12. Eventuelt
1. Formanden bød velkommen og foreslog Erling Weber Jensen som dirigent. Erling påtog
sig opgaven.
2. Anita Seeberg blev foreslået som referent, hun påtog sig opgaven.
3. Det blev bestemt at stemmeudvaig ville blive sammensat, hvis nødvendigt.
4. Formanden fremlagde beretning for det forløbne år. Blandt andet blev følgende emner
nævnt: Indkøb af nye møbler til gildesalen, indkøb af gasgrill, reparationer i huset kun
det aller nødvendigste pga fremtidig hovedrenovering. Beretningen blev godkendt.
5. Erling Weber Jensen fremlagde driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020. NB! For
at holde en fast temperatur i tørrerummene, vil der blive installeret 2 faste termostater i
tørrerummene. Det blev også endnu engang slået fast, at vinduerne i tørrerummene skal
holdes lukket, for at udsugningen skal virke. Der vil ikke blive gjort noget ved betonmur
nu pga fremtidig hovedrenovering. Budgettet blev vedtaget.
6. Erling Weber Jensen orienterede om regnskabet for 2018.
7. Erling Weber Jensen fremlagde den kommunale klimatilpasningsplan for
Skanderupbækken. Se omdelt skitse. Der vil blive en sti nederst på afdelingens grund
langs træerne, og over bækken. På den anden side af bækken vil der blive lavet
stisystem, vandbassiner og grønne områder til offentligheden. Oprydning vil blive
foretaget i kommunal regi. Planen blev godkendt.
8. Indkomne forslag. 1. Forslag om at gildesalen skal være gratis at leje for afdelingens
beboere. Der blev ønsket skriftlig afstemning, og 16 stemte for forslaget, 8 imod.
Forslaget blev dermed vedtaget. 2. Forslag om at flytte postkasserne udenfor. Der blev
informeret om, at postkasserne ikke er beregnet til udendørs brug, og at det vil koste kr.
42.000 at opsætte nye udendørs postkasser. Da der kommer en fremtidig
hovedrenovering, blev man enige om at vente. Forslaget blev altså nedstemt.
9. Valg af formand. Lisbeth Jessen modtog genvalg.
10. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. Lone Meyer ønskede ikke genvalg, Laila
Bendixen Juul blev valgt til afdelingsbestyrelsen.
11. Valg af suppleanter. Randi Rasmussen blev valgt som suppleant. Det var ikke muligt at
finde en anden suppleant.
12. Eventuelt. Det blev nævnt at der er var beboere, der brugte vaskemaskinerne til at vaske
tæpper. NB! Hermed en henstilling til alle beboere om ikke at vaske tæpper i
vaskemaskinerne! Der blev desuden spurgt, om gamle havemøbler og grill ville blive
taget til værdiparken? Erling vil tage spørgsmålet med på kontoret.
Mødet afsluttedes med smørrebrød, øl og vand.
Referent: Anita Seeberg

------------------------------------------------------------------------------ 

Referat for Afdelingsmøde Afdeling 4, Banegårdsvej 19. September2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmeudvalg

4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2019

6. Orientering om regnskab 2017

7. Behandling at indkomne forslag

8. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg er: John Dresler

9. Valg at suppleanter

10. Eventuelt

 

1. Formand Lisbeth Jessen bød velkommen og foreslog Leif Olsen fra hovedbestyrelsen som dirigent. Leif blev valgt.
2. Anita Seeberg blev foreslået som referent, og blev valgt.
3. Bitten Mortensen og Lone Mejer blev valgt som stemmeudvalg.

4. Lisbeth Jessen fremlagde beretningen. Bl a blev følgende omtalt og diskuteret:

 Ringe kvalitet af rengøring at opgange og kælder. Der blev talt om at få lavet en ny aftale med rengøringsselskabet, samt husstandsomdeling at aftalen, så beboerne kan holde øje med arbejdets kvalitet.

 Der blev spurgt ind til beslutningen om at gildesalen skulle være gratis for beboerne frem til 31.12. 2018. Det blev bekræftet, at prisen for at leje gildesalen fra 1.1.2019 igen skal være kr. 200. Beretningen blev godkendt.

5. Leif Olsen fremlagde driftsbudget for 2019. Budgettet medfører ingen huslejestigning, og der kom ingen bemærkninger dertil. Langtidsplanlægningen for 2019 blev gennemgået, og for 2019 er vil der bl a blive brugt kr. 66.000 til et elektronisk syn af lejlighederne i afdelingen. Der blev spurgt ind til følgende: 

De kr. 30.000 der er budgetteret til service og møbler i gildesalen. Erling Weber gjorde opmærksom på, at det er et beløb afdelingsbestyrelsen har råderet over til indkøb at nødvendigt service og møbler.

Der blev desuden spurgt om udskiftning af gummifuger i vinduer og altandøre. Det blev bekendtgjort, at disse ville blive udskiftet som når nødvendigt. Budget godkendt.
6. Leif Olsen orienterede om regnskabet for 2017.
7. Indkomne forslag: 

Forslag om opsætning at udvendigt gelænder blev vedtaget.

Forslag om tilføjelser i ordensreglement vedr brug af parkeringsplads blev vedtaget.

Forslag om udvidelse af parkeringspladsen blev trukket tilbage.

 
8. Valg til afdelingsbestyrelsen. John Dresler på valg, ønskede ikke genvalg. Anita Seeberg blev foreslået og valgt.
9. Valg af suppleanter. Ruth Bogdahri og Tove Laprath blev valgt
10. Eventuelt.

Der blev stillet spørgsmål om de kælderrum, hvor der er lagt strøm ind. Går strømmen på de rigtige målere? SAB vil undersøge sagen.

 
Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt foreningen vil genoptage maling af kælderrum ved fraflytning? I en længere periode har afdelingens vicevært forestået malingen af kælderrummene, men ordningen er blevet stoppet pga den nye vicevært status. Mange kælderrum er i en dårlig forfatning, med bl a borebiller og fugt. Lisbeth Jessen taler med administrationen om dette.

Referent: Anita Seeberg 23.9.2018

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde torsdag den 7. sept. 2017

 

Afdelingsmøde afd. 4 – Banegårdsvej

Formand, Lisbeth

Afdelingsbestyrelse, John og Lone

Suppleanter, Tove og Ruth

Der skal kun laves ting der er nødvendig, og der ikke kan udsættes.

Gennemgang af alle kælderrum for at se om der er fugt.

Forslag ved mødet. Pernille

Ved fraflytning, nyt toiletbræt.

Det kan man ikke få til de små toiletter.

Fjernelse af topbeskæring af træer

Forslag ved mødet. Lisbeth

Leje af gildesal skal være gratis

Gildesalen skal være gratis i perioden fra d. 15.9.2017 – 31.12.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                 Skanderborg den 17. maj 2017.

Til beboerne i afdeling 4. Banegårdsvej.

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 16. maj 2017.

 

Erling Weber Jensen bød velkommen til dette ekstraordinære afdelingsmøde, hvor beboerne skulle træffe afgørelse om igangsætning af en helhedsplan i afdelingen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent. Erling Weber Jensen, blev valgt, og konstaterede at mødet var lovligt indvarslet. Der var mødet 13 beboere op til mødet.

Punkt 2. Valg af referent. Ole Høi.

Punkt 3. Beslutning om igangsættelse af helhedsplan for afd 4.

Ole Høi og Erling Weber Jensen gennemgik hvad en helhedsplan indeholdt og hvilke konsekvenser dette har for afdelingens beboere. Der var efterfølgende en god debat med mange spørgsmål.

Følgende punkter blev gennemgået:

Hvad er en helhedsplan.

Tilstandsrapport.
Skitseforslag til renovering incl økonomioverslag.
Alternativ til en helhedsplan.
Økonomi.

Helhedsplan betaler SAB.
Endelig økonomisk godkendelse først ved tilsagn fra LBF.
Markedsleje ca. 800 kr. pr m2.
Tidsplan.

Udarbejdelse af helhedsplan ca. 2 år
Tilsagn fra LBF 8 – 10 år.
Beboerinddragelse igennem hele processen i første 2 år, og så igen når vi har fået endelig tilsagn. (genhusning, valg af materialer, mv).
 

Herefter stemte beboerne om igangsætning af helhedsplanen. Der var 13 stemmer for at igangsætte en helhedsplan og 0 imod.

Erling takkede for god ro og orden og hævede mødet.

 

Ref Ole Høi SAB                                                                                   Dirigent Erling Weber Jensen SAB

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i afd. 4

Referat:

Dirigent: Erling Weber Jensen

Referent: Carsten Møller Hartmann

Fremlæggelse af beretning af Lisbet Jessen. Godkendt.

Erling gennemgår drifsbudget.

Erling lover at tinene som er gennemgået ved markvandring 5. april bliver udbedret snarest.

Han tager hånd om de ting som skal laves i afdelingen.

Den nye vicevært opsætter nyt bord i vaskerummet i venter perioden.

Alle stemte for budgettet.

Der er indkommet forslag til bestyrelsen. Men desværre indleveret for sent.

Forslagene blev læst op.

Valg af ny bestyrelsesmedlem blev John Dresler. Lisbet og Pernille fortsætter.

Valg af ny suppleant blev Ruth Bogdahn. Elise Kubel fortsætter.

Renoverings helhedsplan: Bestyrelsen indkalder til møde.

Hovedbestyrelsen betaler for rapporten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Afdelingsmøde, afdeling 4 Banegårdsvej

 

24. september 2015

 

 Fremmødt: 13 beboere

 

Fra HB: Lene Blume

 

 

 

Pkt. 1            Valg af dirigent

 

                      Lene Blume valgt

 

Pkt. 2            Valg af referent

 

                      Anita Seeberg valgt

 

Pkt. 3            Valg af stemmeudvalg

 

                      Kun hvis nødvendigt

 

Pkt. 4            Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. Leif fremlagde beretning for året 2014-2015, hvor han berørte følgende områder:

 

 • Altaner

 • Fiber kanal

 • Termostatstyring i tørrerum

 • Rengøring af affaldscontainere

 • Udvendigt areal

 • Garager og vaskehus

 • Selskabslokalet

 • Gavl mod syd

 • Forslag om helheldsplan for afdelingen

 • Termografi

   

  Udover en debat om emner der ikke direkte vedrører beretningen, kom der spørgsmål om følgende:

   

  Sp.:                Vedr. fældning af birketræer. Der var afsat kr. 3.000. Holder prisen?

  Sv.:                Prisen blev kr. 14.000, da der var råddenskab i andre træer, som også måtte fældes.

   

  Sp.:                Festsalen. Budgettet var kr. 35.000. Hvad blev prisen?

  Sv.:                Budgettet blev overskredet betydeligt, da det viste sig, at der bl.a. var våd beton under gulvet. Prisen blev derfor kr. 114.000. Underskuddet kommer først ud i 2016.

   

  Sp.:                Fugt i lejlighederne. Bliver det ordnet?

  Sv.:                Alle lejligheder i nr. 21 tv., plus 2. th. har skimmelsvamp. Ole er ved flere lejligheder blevet gjort opmærksom på problemet, men der er ikke kommet nogen løsning endnu.

   

  Sp.:                Termografi. Der blev bedt om en forklaring på den termografiske undersøgelse, der blev foretaget tidligere på året.

  Sv.:                Lene viste billeder fra undersøgelsen, der viser ”hvor varmen bliver af”. Dette har ledt til, at afdelingsbestyrelsen har ønsket en helhedsplan for afdelingen.

                        Afdelingsbestyrelsen har foreslået, at der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde, med deltagelse af en repræsentant fra boligforeningen, hvor der informere om hvad en helhedsplan går ud på.

                       

  Da der ikke var flere spørgsmål blev beretningen sendt til afstemning, og den blev vedtaget.

   

  Pkt. 5:           Godkendelse af driftsbudget med tilhørende Pv-plan for 2016

   

                        Lene gennemgår budget, hvor der er en forskel mellem 2015 og 2016 på kr. 32.158.

  Der blev stillet spørgsmål til budgettet, bl.a. vedr. udgifter til Velux vinduer og trappeopgange, hvor man mente arbejdet kunne udsættes for at spare afdelingen for huslejestigninger.

  Lene gennemgår PV-plan for 2016.

  Det diskuteres hvorvidt noget kan udskydes. Derefter stemmes der om budget m/ tilhørende PV-plan. Et flertal stemmer imod og det forkastes. Der vil blive indkaldt til nyt møde.

   

  Pkt. 6:           Orientering om regnskab 2014.

                        Lene orienterer om regnskabet fra 2014.

   

  Sp.:                Konto 118 – Særlige aktiviteter. Hvad er det?

  Sv.:                Vaskeri og gildesal.

   

  Pkt. 7:           Indkomne forslag fra bestyrelsen.

 

 1. Forhøjelse af vaskepris fra kr. 7 til kr. 10 pr. vask

  Forslag blev godkendt.

 2. Forslag om vedligeholdelse af altaner.

  Forslag blev forkastet.

   

  Pkt. 8:           Indkomne forslag

 

 1. Forslag om rengøring af containere og skralderum.

  Forslaget blev vedtaget.

 2. Forslag om askebægre/affaldsbeholdere.

  Forslaget blev vedtaget.

   

  Pkt. 9:           Valg af formand – På valg Leif Schmidt.

  Leif rejste sig og udtrykte på bestyrelsens vegne, at det var tid til at nye kræfter kom til. Han meddelte herefter at bestyrelsen samlet havde besluttet at trække sig. Der skulle derfor vælges en ny bestyrelse.

   

  Lisbeth Jessen foreslås som ny formand.

  Lisbeth bliver valgt.

   

  Pkt. 10:         Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                        Hanne Frank er på valg.

                        Pernille Rasmussen bliver foreslået og valgt.

                       

                        Valg af bestyrelsesmedlem for Birgit Mortensen.

                        Birthe Laursen blev foreslået og valgt.

   

  Pkt. 11:         Valg af suppleanter

 

 1. Elise Kubel foreslået og valgt.

 2. Jørgen Steiniche forslået og valgt.

   

  Pkt. 12:         Eventuelt

   

  Sp.:                Referat sidste år forsinket. Hvorfor?

  Sv.:                Leif forklarer, det var pga. sygdom

   

  Mødet var dermed slut, og der blev serveret smørrebrød m/ øl, vand og kaffe.

 

 

 

Dirigent Lene Blume  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afdelingsmøde Afdeling 4, Banegårdsvej Den 8. September 2014

Referat

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt.2    Valg af referent

Pkt.3    Valg af stemmeudvalg

Pkt.4    Fremlæggelse af beretning

Pkt.5    Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2015

Pkt.6    Orientering om regnskab 2013

Pkt.7    Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen

Pkt.8    Behandling af indkomne forslag

Pkt.9    Valg af medlem til afdelingsbestyreisen

På valg er: Birgit Mortensen modtager genvalg

Pkt.l0 Valg af suppleanter

Pkt.n Eventuelt

Pkt.l     Valg af dirigent Lene Blume, der var repræsentant for hovedbestyrelsen, blev valgt som dirigent.

Pkt.2    Valg af referent Anita Seeberg blev valgt.

Pkt.3    Valg af stemmeudvalg Det blev besluttet, at stemmeudvalg ville blive valgt, om nødvendigt.

Pkt.4    Fremlæggelse af beretning Afdelingsbestyrelsens formand Leif Schmidt fremlagde bestyrelsens beretning for 2013 -2014.

 • Altaner: Der blev i 2013 renoveret altaner på 3. sal. Dog var arbejdet på de 4 altaner i nr. 21 og 23 ikke udført tilfredsstillende og efter forskrifterne. Dette har Leif Schmidt gjort opmærksom på og kritiseret.

 • Gårdspladsen: Arbejdet med belægning afgårdspladsen og den udvendige terrasse er blevet udført tilfredsstillende og næsten efter tidsplanen.

 • Vaskeriet: Vi har fået 2 nye maskiner og nyt betalingssystem i vaskeriet. Efter lidt startvanskeligheder er det bestyrelsens opfattelse, at det ny kører tilfredsstillende. Der er desuden indhentet tilbud fra murerfirma på klinkegulv i vaskeriet, som i kældergangene. Denne pris er kr.32.000.

• Tørrerummene: Der er monteret ventilation i tørrerummene, og der bliver løbende lavet kontrol på ventilationen, så vi kan sikre den rette effekt. Vi henstiller til beboerne om at være tålmodige, og undlade at åbne vinduerne i tørrerummene.

Ændringsforslag til drifts-og vedligeholdelsesplan -ændring af aktiviteter 2015

Leif Schmidt gennemgik forslag til ændring i aktiviteter i PY-plan (Konto 116).

 • 116026 -Gummifuger udskiftes. Kr. 87.500,00. Udsættes til 2020

 • 116031 -Maling afindvendige trapperums vægge. Kr. 80.000,00. Udsættes til 2016

 • 116055 -Renovering afeksisterende varmeanlæg. Kr. 777.000, 00. Udsættes til 2025

 • 116023 -Velux vinduer på 3. sal, samt reparation aftrappetårn. Kr. 100.000. Laves i 2015

 • 1160?? -Termografisk undersøgelse vedr. isolering af karnapper. Kr. 20.000. Laves i 2015

 • 1160?? -Reparation af vægge i garager. Kr. ??? Laves i 2015

   

Planlagte aktiviteter for 2015 skulle dermed blive på kr. 321.260 i stedet for kr. 1.145.760.

 

Spørgsmål til PV-plan

Sp: Skal der males trappeopgange i 2016? Sv: Ja, sagde Leif Schmidt, det har ikke været gjort i 8 år. Reparationer i trappeopgange skal foretages i 2015.

Sp: Hvordan fremkommer beløbet kr. 7.000,00 til vedligeholdelse af traktor? Sv: Leif Schmidt forklarede, at der betales et beløb pr. lejemål, derved fremkommer de kr. 7.000,00. Traktoren og alt andet materiel er fælles med de andre afdelinger.

PY-plan med forandringer blev godkendt.

 

Pkt.6 Orientering om regnskab 2013

Lene Blume gennemgik regnskabet, hvoraf det fremgår at,

• Afdelingen gik ud af 2013 med et underskud på kr. 43.782,00. En yderligere forklaring på dette skal hentes hos Kent. (Lene Blume)

 

Spørgsmål til regnskabet:

Sp: Det blev nævnt, at Reno Syd ikke gør affaldscontainerne rene 2 gange i året, som de skal, og som vi betaler for? Dette er der utilfredshed med. Sv: Leif Smidt sagde, at det vil der blive set på.

Pkt.7 Behandling af indkomne forslag fra afdelingsbestyreisen

• Forslag om forhøjelse aflejen af gildesalen fra kr. 100,00 til kr. 200,00

Forslaget blev vedtaget

• Vedr. vedligeholdelse af altaner. AfdelingsbestyreIsen foreslår, at altaner synes for mislighold og rengøring, med lejlighederne. Afdelingen betaler for maling af gulve. Altaner på 3. sal holdes udenfor aftalen.

Sp: Man kan derved komme til at betale for andres misligholdelse af altan? Sv: Da ikke alle informationer var med i det oprindelige forslag, udformes nyt forslag, og der indkaldes til nyt møde med afstemning.

 

Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag

Forslag om, at hjemmeplejen på beboeres vegne kan bruge vaskeriet på onsdage kl. 11 -13. Forslaget blev vedtaget Forslag om fældning af birketræer ved terrassen. Carsten og Patrick vil bidrage til plantning af nye

træer.

Sp: Carsten og Patrick foreslår frivillig betaling? Sv: Afdelingsbestyreisen vil lade afdelingen betale Kr. 3.000,00

Afstemning om fældning og nyplantning: 5 for og 4 imod. Træerne skal fældes, og nye træer plantes.

Pkt. 9 Valg af medlem til afdelingsbestyreisen På valg er: Birgit Mortensen modtager genvalg

Birgit blev genvalgt

 

Pkt.l0 Valg af suppleanter

Anita og Margit blev valgt

 

Pkt.ll Eventuelt

Sp: En beboer udtrykker utilfredshed med sjusk generelt, bIa. gelændere, altaner, affaldscontainere? Sv: Leif Schmidt svarer, at der er tale om dårligt tilsyn. Inspektøren har ifølge Leif udtalt, at de ikke kan gå og holde øje. Hvem der så skal, er et spørgsmål?

Sp: Der er spindelvæv i opgangene, hvem skal holde rent for spindelvæv? Sv: Leif Schmidt svarer, at det med undtagelse af vinduerne er rengøringsselskabet, der skal holde rent for spindelvæv. Leifkører sagen videre.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE 02.09.2013

1. VALG AF DIRIGENT

Lene Blume valgt -mødet lovligt indkaldt

2. VALG AF REFERENT

Birthe Leth valgt

3. VALG AF STEMMEUDVALG

Afventer om der bliver behov for skriftlig afstemning

4. FREMLÆGGELSE AF BERETNING

Leif Schmidt oplyste følgende: I 2012 havde vi 3 fraflytninger. Der har været afholdt en boligkonference om alment boligbyggeri og borgmesteren oplyste at der ikke er afsat penge til nye almene boliger. Der er behov for sådanne da SAB har 500 aktive på venteliste. Større husleje p.g.a der skal indbetales mere til dispositionsfond jf. ny lov fra 2014 for betaling af tab ved fraflytning. Det betyder at det kan blive dyrere for de små afdelinger. Administrationsbidrag nedsættes med kr. 200 årligt pr. lejemål. Der ønskes flere almene boliger -gerne med 90 lejligheder fordi der så kan blive en fuldtidsansat vicevært. Mere krav ved indflytning om at tingene skal være ok p.g.a. større fond, der har været mangler med opsyn vedr. istandsættelsen ved fraflytning/indflytning. Alle sjusk/mangler krav til SAB om at de håndværkere der skal lave arbejdet gør det håndværksmæssigt korrekt og give tid til at lave arbejdet så det ikke skal hastes igennem og der opstår fejl.

Altaner på 3 sal hvor der giver fugtproblemer på 2 sal har vi kæmpet med siden 2009 p.g.a byggesjusk i 1998. Håber det bliver sidste gang vi skal høre om dette problem. Der er brugt mange penge som kunne have været brugt bedre. Leif har været rundt og taget foto af altaner i opgang nr 21 og 23 og det viste sig at 1 altan aldrig har været behandlet, igen manglede kontrol ved arbejde fra SAB. Leif er stadig ikke tilfreds da arbejdet heller ikke er udført Lh.t. aftale med SAB Vi har hængeparti p.g.a. vandskaderne fra altaner der ikke har været ok i 4 lejligheder krav om at disse skal laves i 2013 inden 01 .10., der er aftalt arbejde i uge 39/40. SAB skal arbejde for bolig lejer og ikke for håndværkerne. Gårdspladsen er nu færdig, men der blev større udgifter hertil p.g.a. fjernelse af forurenet jord, så overskridelse af budget. Vi har dog fået tilskud fra landbyggefonden med kr. 75.000,­I sammen periode har vi fået udvidet terrassen i haven hvor lejer selv har lagt stenene, en stor tak til alle der har hjulpet med terrassen.

Opgangene har fået nyt gelænder -der er 2 løse steder som smeden kommer og laver. Ved markvandringen blev der talt om isolering af karnappen og hulmurisolering. Vi vil få opkrævning af ekstra tømning af containere p.g.a. fejl ved sortering, så tag lige at læse på diverse ophæng i skralderummet. Der bliver evt. indkaldt til møde med Østjysk Energi om fiberkabel i afdelingen for forbedring af modtagerforhold mv. -afd. bestyrelsen arbejder videre med dette. Tak for godt samarbejde.

Spørgsmål til beretningen: Der har været stigning i huslejen i gennem flere år -afd.bestyrelsen skal være opmærksom på forbruget. Svar hertil: Alle udgifter er godkendt på afdelingsmøder med flertal så selvfølgelig er vi opmærksom på diverse udgifter, men det er et gammel hus og det koster selvfølgelig. F.eks. er renholdelse af gangarealer steget, der afholdes møde med Rengøringskælderen så snart vi har samtlige indgåede aftaler. Der skal evt. andre om buddet hvis stigningen ikke er ok. Derudover har der været stigninger i diverse udgifter hvor vi ikke har indflydelse, forsikringer, ejd.skatter, renovation m.v Vi skal også være bedre til at holde fællesudgifterne nede -d.v.s. at man ikke kan håndvaske i vaskerummet uhæmmet og med løbende haner m.v. fordi det er os alle der skal betale for dette. Håndvask bedes foretaget oppe i egen lejligheder. (man kan derefter gå ned i vaskehuset for at slynge tøjet hvis der er ledige maskiner)

Beretning godkendt -1 stemte hverken for eller imod -men flertal 9 stk. stemte for.

5. BUDGET 2014

Lene Blume gennemgik budget 2014. Forklaring om hvor vi har mulighed for indflydelse mv. ­De ting der er planlagt til 2014 erf.eks fugtstyrende ventilatorer i tørrerum som evt. kan afhjælpe fugtproblemer i kælderrum mv. Der afsættes penge til udskiftning af komfurer, emhætter, toiletter hvis der kommer fejl på disse -det er derfor ikke sikkert pengene bruges i 2014. Der er også afsat penge til opvaskemaskinen i gildesalen -hvis det bliver nødvendigt med udskiftning -ikke sikkert at pengene bruges i 2014. Der skal laves fugearbejde på garagegavl da der trænger fugt i murværket. Der opsættes afspæringsventiler i de enkelte opgange -dette er fordi hvis der sker brud på en radiator i dag skal alt varm vand tømmes af i alle lejligheder (ingen varme nogen steder) og herefter fyldes op igen -koster meget og er ubehagelig hvis det sker i en kold vinter. Med ventiler kan man tømme kun f. eks opgang 23 til højre hvis bruddet er her og ikke i hele huset.