Afdelingsmøde 38

Afdelingsmøde tirsdag d. 15.09.20
Deltagere: 18
Fra SAB: Erling Weber og Mogens Bertelsen

Pkt.1
Valg af dirigent: Erling W.
Erling konstaterer at - der er indkaldt rettidig til generalforsamling.
Ingen fuldmagter.
Pkt. 2
Valg af referent: Anne-Grethe.
Pkt.3
Valg af stemmeudvalg: Afgøres senere hvis nødvendigt.
Pk.4
Beretning af formand Birthe:
Vi har haft vores fællesspisninger i efteråret og jan/feb hvorefter der blev lidt stille
på grund af Corona krisen.
I december havde vi det sædvanlige julehygge med fremstilling af
juledekorationer/pynte juletræer med efterfølgende gløgg og æbleskiver.
En tak til de frivillige der ordner bede/roser og rengøring/vanding af forhal, så her
altid ser pænt ud.
Der mangler lidt at blive ordnet fra fyraftensmødet - bla. tagrender og oliering
af gelændere.
Vores sommerudflugt havde vi her i sep. Hvor vi var på restaurant Møllebæk og få
en wienersnitzel. Efterfølgende fik vi kaffe herhjemme i arkaden.
Nyt bed uden hegn, nu med blomsterkasser.
Petangbane fjernet og blomsterbed med vand fjernet.
Nye udlejningsregler pr 01.01.20
Aura fibernet er i gang med at blive installeret.
Beretning godkendt.
Pkt. 5
Erling fremlagde driftsbudget og PV-plan for 2021.
Der er en huslejeforhøjelse på 1,23 %
hvilket vil sige + 74.- for 2 vær. Og + 90.- for 3 vær.
Budget godkendt.
Pkt.6
Erling orienterede om regnskab 2019 som viser et overskud på 9.000 kr.
Pkt.7
Ingen indkomne forslag
Pkt. 8
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Knud Erik Sørensen - ønsker ikke genvalg.
Jørgen Jakobsen - modtager genvalg.
Sonja Sommer Larsen er nyt bestyrelsesmedlem.
Pkt. 9
Valg af suppleanter.
1. Supl. Inge Rasmussen
2. Supl. Anne-Grethe Gohlke
Pkt. 10
Evt.
På et bestyrelsesmøde i foråret har bestyrelsen besluttet at det ok at de frivillige
kommer haveaffald i skraldespanden - hvis der er plads.
Det mener Birgit Irming ikke er lorden. Det burde være viceværtens opgave at fjerne
det.
Birthe kunne oplyse at vi kun har 6 timers vicevært om ugen og Erling kunne oplyse at
det ikke kan sættes op, på grund af regeringens beslutning om at effektivisere 10% i alle
almenbolig foreninger.
Birgit foreslog at man kunne sætte poserne bag hendes bil, så skulle hun nok køre ned
med det.
Konklusion blev at bestyrelsen som vi selv har valgt, godt kan tage beslutninger uden
at vi skal indkaldes til fællesmøde.
Ellers kan det tages op til næste år.

Formand Birthe Leth
Dirigent Erling Weber
Referent Anne-Grethe Gohlke

-------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde afdeling 38
16.09.2019
1. Valg af dirigent
Erling Weber fra SAB valgt. Konstaterede at afdelingsmødet lovlig
indkaldt.
2. Valg af referent
Birthe Leth valgt
3. Valg af stemmeudvalg
Udpeges hvis nødvendigt
4. Fremlæggelse af beretning
Anne-Grethe fremlægger beretning
Julepyntning 02.12. med efterfølgende gløgg, æbleskiver og
pakkespil
Julefrokost 13.12. med godt fremmøde
Sommerudflugt til Sandvad Kro og efterfølgende kaffe og kage
herhjemme
Fællesspisning og grill med god tilslutning, og det lyder til at vi
hygger os.
Fælleshus udlejet 11 gange og værelse udlejet 31 gange det sidste
C ar.
Hækken ud mod stien klippet ned - alle hvis enige om at første
gang ikke OK
Tager blevet algebehandlet
Ventilationsanlæg repareret
Ny vandhane i fælleskøkken - sidder nu fast og vender rigtigt
Utætheden mellem nr 22 og 24 er nu til at være OK
Revne i mur ved nr 10 repareret
Opretning af fliser på P-plads ved nr. 10
Vægge i kælderskakt repareret
Udvidelse at P-plads
2 hvepseboer fjernet
Købt støvsuger og moppe til fæUeshus
Takker af som formand og håber på ny der vil overtage i aften.
Spørgsmål til beretning: hvad har udvidelsen kostet - Anne-Grethe
oplyste kr 22.500
Ros til Anne-Grethe
Beretning herefter godkendt
5. Driftsbudget med tilhørende PV Plan
Budget:
Anne-Grethe gennemgået budget 2020
Der kommer huslejestigning med kr. 64 for 2 rum og kr. 78 for 3 rum
PV Plan:
Gennemgået år 2020 i henhold til markvandring og almindelige
hensættelser til elevator og evt. varmeveksler, nye maskiner osv.
i alt planlagt vedligeholdelse kr. 105.000
Spørgsmål til budget:
Administrationsbidrag (kt 112) stiger med kr. 5000 hvorfor det?
Erling Weber - p.ga. beslutning på repr.mode hensat da ferie/oven
ændres fra 2020
Renholdelse (kt 114) stiger med kr. 7.200 hvorfor det da vi ikke har
fast vicevært mere og i dag robotplæneklipper?
Erling Weber - det indeholder både løn til vicevært og andel a!
lokalinspektør, vinduespudsning
Henlæggelse (kt 120) stiger med kr. 8000 ???
Erling Weber - der henlægges 5% hvert år til vedligehold de næste
år
Spørgsmål om hvorfor mangler ved indflytning ikke d.d. er lavet?
Erling Weber oplyser at det ikke har noget med budget at gøre og
at han taler med lejer efter mødet.
Budget herefter godkendt
Desuden antenneregnskab 2020 gennemgået.
Man har mulighed for selv at vælge udbyder og hvis ikke fjernsyn så
ingen betaling - give besked til SAB hvis man vælger anden
udbyder.
Ved gennemgangen ser der ud til at der er fejl med stigninger da vi
har et overskud fra 2019 på kr. 1289
Erling Weber undersøger hos bogholder og giver besked om
uændret eller evt., nedsættelse når referat sendes til SAB
(Efterskrift: Der var desværre en fejl i opgørelsen, således at der
ikke var et overskudpå 1289,- men et underskudpå -5.122,- hvilket
giver stigningen på antennebudgettet. Der vedhæftes et nyt
retvisende antennebudget for 2020. Administrationen beklager
fejlen).
6. Orientering af regnskab 2018
Regnskab 2018 gennemgået - Overskud kr. 24.000 heri modregnes
tidligere underskud og rest overskud bogfores over de næste 3 år
7. Indkomne forslag
Forslag modtaget fra bestyrelsen - nedlæggelse af petanque banen
Den bruges ikke og da vi ikke selv vil ren holde den mere så skal
vicevært bruges til det og det koster.
Forslag om græs og fliser i stedet.
Der kom indsigelse mod forslaget da banen var meget kostbar at
lave og hvis vi nu nedlægger og senere skal
genetablere igen med store omkostninger?
Det blev oplyst at hvis den skal bestå skal der bekostet stenmel
fordi den i dag kun er sten og meget dårlig sand og det er dyrere
end at så græs.
Afstemning for nedlæggelse - 27 for og 4 imod
Forslag derefter vedtaget med flertal at banen nedlægges.
8. Valg af formand
På valg er Anne-Grethe - ønsker ikke genvalg
Forslag Birthe - Birthe valgt
9. Valg af suppleanter - for I år
Eva Tranæs = I suppleant
Inge Rasmussen = 2 suppleant
10. Eventuelt
Når gelændere skal behandles og males - ved trapper mv., så skal
alle altaner hos alle lejemål behandles samtidig.
Spørgsmål om erstatning for blomster da taget blev algebehandlet -
Erling Weber nej hertil - der er også kommet brev
om at afdække blomster mv
Ros til de hjælpere der har klippet hækken mod stien mv
Vedrørende evt, ændring at bolig her i afdelingen - er det så ikke rigtig
at man skal betale og stå på venteliste i SAB?
Erling Weber - det er rigtig og fortrinsretten for lejer i afdelingen når
de har betalt og står på venteliste så var den sådan
at indtil 01.07, fordi der ændres til at hver anden bolig der bliver ledig
skal gives til ikke allerede beboer i afdelingen.
På den nye p-plads - når sandet er væk - maler Knud Erik hvide
striber.
Tak fra Erling Weber og beboer til Anne-Grethe
Afdelingsmødet afsluttet.
Formand
Anne-Grethe Gohlke
Referent
Birthe Leth
Dirigent

Erling Weber Jensen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Afdelingsmode afdeling 38 17.09.2018

Valg at dirigent Erling Weber fra SAB valgt. Konstaterede at afdelingsmødet lovlig indkaldt.
Valgaf referent Birthe Leth valgt
Valg af stemmeudvalg Udpeges hvis nødvendigt
Fremlæggelse at beretning Anne-Grethe fremlægger beretning Startet med mindes Sigrid Velkommen til nye beboer Birgit Christensen og Lise Andreasen

 Fælleshus hovedrengøring og oprydning med nye skabe i gang og vaskekælder. Oplysning om hvor mange gange fælleshus og værelse har været udlejet det sidste år. Har fået robot til græsslåning som prøve. Vi har julepyntet med afslutning med gløgg. Sommerudfiugten til Skanderborg Vandrehjem med frokost og kaffe herhjemme. Der har været fællesspisninger i løbet af året og også grillmad. Mødet med grundejerforeningen vedrørende vagtselskab blev nedstemt på generalforsamling.

Beretning godkendt

5. Driftsbudget med tilhørende PV Plan Budget: Anne-Grethe gennemgået budget 2019 som ikke giver huslejestigning.

Birgit Irming spørgsmål om henlæggelse ved fraflytning kr. 7.700 er nok?

Erling Weber ja i.h.t. hvad der sket de sidste år.

Birthe Leth spørgsmål om konto 115 kr. 62.227 Erling Weber oplyste at det er "hovsa" konto og da vi har brugt meget i år 2017 er den derfor hævet. Konto 114 hvorfor ikke mere ned når vi nu har robot til græsslåning Erling Weber det er kun en prøveordning PV Plan: Erling Weber gennemgået år 2019 i henhold til markvandring og almindelig hensættelser til elevator og evt. varmeveksler, nye maskiner osv. Vedrørende punktet elektronisk syn der afløser det manuelle syn og indgåelse af rammeaftaler kr. 41 .000. Der vil blive udskrevet synsrapport til lejer der ikke kan modtage den via e-mail så lejer altid har en kopi både ved fraflytning og indflytning.

De ting der ikke er lavet i 2018 d.d. noget laves her i efteråret og hvis der ikke gør hensættes penge til senere. Nogle mener ikke tagrender er renset og de trænger.

Budget godkendt

Desuden antenne gennemgået. Man har mulighed for selv at vælge udbyder og hvis ikke fjernsyn så

ingen betaling give besked til SAB hvis man vælger anden udbyder. Hvis man er utilfreds med kontingentet til Skbg. Fællesantenne så møde op til deres generalforsamling.

Orientering af regnskab 2017. Anne-Grethe gennemgik 2017.
Indkomne forslag Ingen modtaget
Valg af bestyrelsesmedlemmer

 
Inga Thøgersen -modtager ikke genvalg Niels Jørgen Jacobsen modtager genvalg

Niels Jørgen Jacobsen genvalgt

Knud Erik Sørensen valgt

9. Valg af suppleanter for I år

Eva Tranæs = I suppleant Inge Rasmussen = 2 suppleant

10. Eventuelt

Eva tak for gelænder til kælder. Birgit viceværter feje ved og under container. Birthe -græskanter slås og afkantning der skal

viceværter gøre Erling tager det med retur

Birgit Christensen -gelænder på altaner viceværter gør det og hvis man selv vil er der olie i kælderen aftalt at afdelingsbestyrelsen

samler dem der vil have viceværten til af gøre det så det sker på I gang. Tak til Inga for 10 års bestyrelsesarbejde.

 

Afdelingsmodet afsluttet.

Formand Dirigent Referent Anne-Grethe Gohlke Birthe Leth

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde afdeling 38 18.09.2017

1.  Valg af dirigent

Kent Hansen fra SAB valgt. Konstaterede at

afdelingsmodet lovlig indkaldt.

2.  Valg af referent
Birthe Leth valgt

3.  Valg af stemmeudvalg
Karen, Sonja og Verner valgt

4.  Fremlæggelse af beretning

Anne-Grethe fremlægger beretning

Startet med mindes Carl og Ulla.

Poula flyttet og Knud Erik og Annelise flyttet ind1

Britta er kommet på plejehjem og Flemming flytter ind.

Oplysning om hvor mange gange fælleshus og værelse har

været udlejet det sidste år.

Vi har julepyntet med afslutning med glogg.

Sommerudfiugten til Hylke Golfklub med frokost og kaffe

herhjemme.

Der er lavet gummifuger på altangangen.

Ovenlysvinduet i fælleshuset er der kikket på, afventer

om der skal laves noget.

Mødet med grundejerforeningen vedrørende vagtselskab

fortsættes efter afstemning til næste generalforsamling.

Beretning godkendt

5. Driftsbudget med tilhørende PV Plan

P-plads udvidelse på græsplænen undersøges, hver lejlighed har et nr. på p-pladsen men der er brug for flere ved besøg af hjemmepleje og gæster. Det undersøges hvad det vil koste - der er afsat kr. 125.000 i budget 2018 men det vides ikke om det er for lidt eller for meget. Afstemning om at bestyrelsen arbejder videre med dette projekt - for 16 stk imod 0 ingen for/imod 3

Revne i muren ved gavlen (hos Helge) skal laves.

Taget skal algebehandles.

Altan lister udskiftes nogle steder.

Opvaskemaskinen i fælleshus - afsat til udskiftning hvis den går i stykker.

Igen diskussion om vicevært timer som vi betaler med 71/2 time om ugen - vi blev enige om at stole på at de er her i gennemsnit de 71/2 time pr ugen igennem et år. Der afleveres i dag ikke timesedler til SAB. Der er græsslåning, hækklipning, snerydning, maling af hegn og så de opgaver forskellige beboer tilkalder og også nok andre opgaver.

Nogle mener ikke tagrender er renset men andre har set dem gøre det.

Anne-Grethe oplyste at vi altid har Dorte Stove til at tjekke diverse opgaver er gjort - hun er ansat i teknisk afdeling i SAB.

Budget godkendt med 18 for og I imod,

Desuden antenne regnskab gennemgået

Man har mulighed for selv at vælge udbyder og hvis ikke fjernsyn så ingen betaling - give besked til SAB hvis man vælger anden udbyder.

6.  Orientering at regnskab 2016.
Kent Hansen gennemgik 2016.

5.  Godkendelse af nyt ordensreglement for afd. 38

Ordensreglement er tilpasset vores afdeling intet om vasken og barnevogne mv nu.

Vedrørende punktet med haveaffald hvor vi selv skal aflevere til RenoSyd.

Kent undersøger om viceværts affald køres til Baldersvej eller hvad og hvad der betales for dette. Intet betalt i 2016 iflg. regnskab. Hvis vi alligevel skal betale kan der så undersøges om vi må stille affald ved skraldespanden. Indtil der kommer svar fra Kent er det sådan at vi selv skal sørge for aflevering af haveaffald. De der har haver har selv bil d.d. så aflevering kan ikke være et problem i dag.

Ordensreglement godkendt med 20 stk

6.  Behandling af indkomne forslag.

Vedrørende emhætter - kan ikke udskiftes p.g.a. fællesudsugning. Det undersøges om start og stop tidspunkter for emhætter og evt, rensning.

Anne-Grethe har d.d. ikke fået svar om start og stop og evt, rensning.

9. Valg af formand

Anne-Grethe genvalgt - ok til 2 år mere

10. Valg af suppleanter - for I år

Knud Erik - 17 stemmer = I suppleant
Sonja - 11 stemmer = 2 suppleant

Eventuelt

Knud Erik kan ikke forstå er ingen solfangere er i Skjoidparken. Kent oplyser at sådan strøm kun må bruges i fællesarealer og ikke i lejlighederne så det kan ikke løbe rundt ifølge Kent fra SAB.

Det skal undersøges om hver lejlighed skal være medlem af Grundejerforeningen Krakesvej da vi jo betaler for container til haveaffald som vi ikke bruger, legepladser og evt. asfaltarbejde mv, det skal ses på Grundejerforeningens vedtægter om der står hver lejlighed her - for så skal vi måske tage til generalforsamlingen for at ændre til pr. matrikel nr. da Skjoldparken er I matrikel.

Birgit vedr. huslejestigninger - mener nogle for svært ved at blive boende hvis huslejen bliver ved med at stige og der så kommer lovsiag om nedsættelse af boligstøtten. Kent oplyser at man ikke kan undgå huslejestigning da mange af de faste udgifter stiger uden indflydelse.

Afdelingsmodet afsluttet.

Formand                              Dirigent                              Referent

Anne-Grethe Gohlke            Kent Hansen                       Birthe Leth

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra det årlige afdelingsmøde i boligforeningen d. 5/9-2016

Fremmødte: 21 personer

Velkomst ved Anne Grethe (AG) og spisning.

Punkt 1: Valg af dirigent:

Dorthe fra Skanderborg Andelsboligforening

Punkt 2: Valg af referent:

Sonja Sommer Larsen

Punkt 3: Valg af stemmeudvalg:

Ikke relevant

Punkt 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde:

Gennemgang af små og store begivenhederi det forløbne år ved AG. 1 minut stilhed for Søren.

Punkt 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2017:

Gennemgang ved AG.

Birthe påpegede den store huslejestigning på 3,7 % og efter mange gode forklaringer fra Birthe og Dorthe til os andre blev resultatet, at lejen kun skal stige med 1,4 % grundet fjernelse af 35.000 kr. til vedligeholdelse af fælleshus. Henlæggelser nummer 120 rettes til 149.000 kr. Efter denne rettelse godkendtes budget 2017.

Punkt 6: Orientering om regnskab 2015:

Gennemgang ved AG.

Birgith gjorde opmærksom på, at der ingen renteindtægt var fra 2015. Ifølge AG skyldtes det gæld til hovedafdelingen.

Punkt 7: Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag

Punkt 8: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Inga Thøgersen og Poula Jensen:

Enstemmigt genvalg

Punkt 9: Valg af suppleanter:

Birgith genvalgt og Jørgen nyvalgt

Punkt 10: Eventuelt

Antenneforeningen. AG undersøger om vi skal være med kollektivt.

 

Anne-Grethe Gohlke                           Sonja Sommer Larsen