Afdelingsmøde 08

Referat af informationsmøde om evt. kommende renovering af Vestervang
15. juni 2021
Valg af dirigent:
Jørgen Dyrholm fra Danske Lejere blev valgt
Valg af referent:
Christine Møller fra afdelingsbestyrelsen blev valgt
Punkt 1: Velkomst og gennemgang af dagsorden/Britt
Britt Nielsen, formand for afdelingsbestyrelsen, bød velkommen og præsenterede dagsordenen.
Herudover gjorde Britt opmærksom på nedenstående punkter:
• At formålet med mødet er at informere beboere i Vestervang så meget som muligt før en
afstemning omkring gennemførelse af renovering/helhedsplan
• Der skal ikke træffes beslutninger på dette møde og det er vigtigt at sige, at der vil blive
afholdt flere i hvert fald et møde mere i august og flere, hvis der er behov for det. Hvis
beboere sidder tilbage med tvivlsspørgsmål, vil der fortsat være mulighed for afklaring.
• Alle er velkomne til at stille spørgsmål undervejs – alle spørgsmål er velkomne. Dirigenten
vil sørge for, at der efter hvert punkt på dagsordenen gives plads til spørgsmål
• Det er vigtig for bestyrelsen at pointere at vi forholder os neutrale og vores opgave er at
varetage alle beboeres interesser – både dem der ønsker renoveringen og dem, der ikke gør.
• Selvom der endnu ikke skal tages stilling til vedtagelse er det vigtigt for bestyrelsen at gøre
klart at:
- I tilfælde af et ”ja” vil vi arbejde for, at det bliver ”beboernes renovering”. Det vil sige, at
beboerne i Vestervang får så meget indflydelse på projektet som muligt.
- I tilfælde af et ”nej” vil bestyrelsen udarbejde et forslag til hvilke renovationer, vi finder er
mest presserende og nødvendige for at bevare Vestervang i en god stand.
Punkt 2: Gennemgang af tilstandsrapport/Sweco
Gennemgang ved Bent og Inge fra Sweco
2.1 Adelingens tilstand og renoveringsbehov:
• Fundamenter: Nogle steder kommer der vand ind og ned i kælderen. Murværket er mange
steder under jordhøjde, hvilket giver fugt. Nogle steder er der sat drænkant op af murværket
for at afhjælpe dette.
• Mange steder dannes der kuldebroer, blandt andet på grund af manglende isolering i
ydervæggene. Dette kan give udslag i skimmelangreb i lejlighederne. Der er ikke så meget
at gøre ved den manglende isolering.
• Fugt og dårligt indeklima kan blandt andet afhjælpes med klimaanlæg.
• Installationer er gamle, ledninger i boliger skal skiftes. Vandrør er tærrede og bliver utætte
• Faldstammer trænger til udskiftning, hvilket betyder, at køkkener og badeværelser under alle
omstændigheder vil blive berørt, når faldstammer udskiftes.
• Varmeanlæg er af ældre dato, og der anbefales udskiftning.
• Prøver viser at betonen i altanerne har det skidt.
• I flere boliger er der gulve, der ikke kan slibes længere ned og derfor trænger til udskiftning.
• Der er fundet PCB og tungmetaller i malingen. Det har ikke betydning for beboerne, men
det har betydning, når man begynder at renovere og skrabe malingen ned.
• Tagrum i bygningerne ser fornuftigt ud, dog anbefales der mere isolering.
Landsbyggefonden giver ikke støtte til almindeligt slid. Arkitekterne går ind i projektet med
viden om, hvilke forandringer der kan give støtte.
Punkt 3: Gennemgang af tiltag og nye boligindretninger/Sweco
3.1 Opgradering af boliger (gælder alle lejemål)
• Nyt ventilationsanlæg i alle boliger – lofter sænkes 30-40 cm.
• Nye badeværelser og køkkener i alle boliger.
• Nye altaner med glasværn
• Nye gulve i kælder og yderligere let renovering – kælderrum af trådnet
• Nye el-, vand- og varmeinstallationer
• Nye gulve i rum, hvor det er nødvendigt
3.2 Tilgængelighedsboliger
• Tilgængelighedsboliger betyder, at boligerne indrettes, så kørestolsbrugere kan komme
rundt i boligen. Herudover skal opgangene med tilgængelighedsboliger indeholde elevatorer.
• Alle kan bo i tilgængelighedsboliger
• Landsbyggefonden giver kun støtte til projektet, hvis der laves tilgængelighedsboliger.
• I Vestervang bliver 24 ud af 98 lejemål tilgængelighedsboliger (opgang 14 - 17).
• Badeværelser bliver større med plads til vaskesøjler (kun i tilgængelighedsboliger).
• Bredere terassedøre + nye altaner
• Boligerne lukkes op, så der kommer gennemlysning gennem rummene.
• Elevatorer betyder, at nogle boliger får et rum mindre
• Nyt vindfang + elevatortårn
• Nye kviste nogle steder
• Nye altaner
• Efterisolering på loftet
3.3 Udearealer
– Landsbyggefonden giver kun støtte til socialt ophold ikke til parkering og renovation.
– Multibane
– Cykelskure med grønne tage
– Elopladningsstationer til biler kommer eventuelt på sigt.
3.4 Kommentarer og spørgsmål fra beboere
– Der er meget lydt i boligerne. Vil dette blive bedre efter en renovering?
Svar: Lydisolering får ikke støtte fra LBF. Derfor vil det blive alt for bekosteligt at lave
– Metaldøre i kælderen runger når folk går igennem + vaskemaskiner og tørretumblere larmer
også
– Kulde fra kælderen kan mærkes i stuelejlighederne – ikke med i planen, men der kan kigges
på det.
– Kan varmeanlægget ombygges?
Svar: Et varmeanlæg kan godt ombygges, men det overordnede formål med renovering er at
kunne optimere, så renoveringen holder 20 år frem. Eksempelvis ombygning af varmeanlæg
vil være en form for lappeløsning og ikke give en samlet opgradering.
- Fremlæggelsen er en ide til, hvordan det kommer til at se ud. Beboerne har ret til at komme
med forslag til ændringer eller tilføjelser.
Punkt 4: Gennemgang af PV plan med nødvendige tiltag, hvis vi ikke renoverer/Ole Høi
– PV plan er det løbende budget og planlægning for vedligeholdelse
– Budget for årlig vedligeholdelse
4.1 Nødvendige tiltag hvis der ikke renoveres
– Installationer er meget gamle og skal skiftes
– Varmeanlægget skal skiftes
– Der er sparet op til nye badeværelser – installationer og varmerør hænger sammen med nyt
badeværelser – koster omkring 15 millioner
– Kloak og dræn og rør (omkring år 2024), 2,8 millioner.
– Altaner skal renoveres, omkring 3,6 millioner
– Afdelingen har en opsparing på 7,9 millioner
– Tiltagene vil kræve et lån på 22-23 millioner nu og 7 millioner på sigt
– Hvis man laver faldstammer påvirker det køkken og bad
4.2 Kommentarer og spørgsmål fra beboere
– Der ønskes en mere overskuelig opstilling af en plan, hvis der stemmes nej, så beboerne kan
få en bedre forståelse af de nødvendige tiltag og økonomien i dem?
Punkt 5: Økonomi ved renovering hhv ikke renovering/ Kent Hansen
– Nuværende husleje er på 700 kr. per m2
– Hvis man går efter PV planen, skal der lånes omkring 30 mill. Det vil betyde en stigning på
240 kr per m2
– Med støtte fra landsbyggefonden formoder SAB, at huslejstigningen vil blive væsentlig
mindre. Men den endelige stigning kendes ikke, før Landsbyggefonden kommer med deres
endelige økonomiske udspil. Landsbyggefonden sætter en markedsleje – den har vi ikke fået
endnu.
– Der er andre eksempler på renovationer i Skanderborg, hvor m2 meterpris er 790 kr per kvm
og på 830 kr. per kvm - efter renovation – bestemt af landsbyggefonden.
– Sætter landsbyggefonden huslejen lavt, får man meget for pengene . Sætter de beløbet højt,
giver det mening at kigge på renovering uden helhedsplan.
– Støtte fra Landsbyggefonden betyder som regel en stigning i husleje på omkring 10-15%
– De ydelser, som beboerne i øjeblikket stadig betaler for de nuværende køkkener bortfalder,
hvis der stemmes ja til helhedsplanen.
5.1 Kommentarer og spørgsmål fra beboere
– Er der forskel i huslejestigning alt efter hvilken blok, man bor i?
– Svar: De beboere, som kommer til at bo i tilgængelighedsboliger, vil få en lille ekstra
stigning, primært til drift af elevator.
– Er det muligt at få noget materiale, når landsbyggefonden kommer med deres endelige svar
vedr. økonomien?
– Svar: SAB vil melde ud, så snart der er svar fra Landsbyggefonden.
– Hvis det bliver et nej til helhedsplanen, kan vi så ikke søge penge til mindre
renoveringsarbejder?
– Svar: Landsbyggefonden giver kun støtte til helhedsrenovering ikke til løbende renovering.
– Hvad sker der med afdelingens opsparede penge, hvis der stemmes ja til helhedsplanen.
– Svar: Afdelingens opsparede penge går til helhedsplanen, hvis der bliver sagt ja.
Punkt 6: Genhusningsmuligheder./Dorte Støve
– Ved renovering skal udlejer finde en passende erstatningsbolig i kommunen
– 3 muligheder: 1-SAB finder en passende midlertidig bolig eller i opsat pavillon, 2-Man kan
vælge selv at stå for genhusning, hvis man fx kan bo i sommerhus, hos venner eller familie,
3-man kan også vælge at permanent fraflytte Vestervang.
– Genhusningsbrochure med informationer omdeles til mødet – det er et udkast, som bliver
justeret.
– Sædvanlig husleje betales gennem renoveringsperioden medmindre man får en billigere
bolig stillet til rådighed
– Står man selv for genhusning, får man kompensation på 4000 kr per måned.
– SAB har pligt til at stille en tilsvarende bolig til rådighed i perioden.
– Dorthe står for at tale genhusning med beboerne
– Alle genhuses , men ikke alle på en gang – der renoveres i etaper.
– SAB sørger for opmagasinering af beboernes indbo
– Hvis ens bolig ændrer sig fx fra 3 til 2 værelser, har SAB pligt til at tilbyde en tilsvarende
bolig, hvis dette ønskes.
– Danske lejere kan hjælpe i sager om genhusning.
6.1 Kommentarer og spørgsmål fra beboere
– Har man adgang til sine opmagasinerede ting i perioden?
– Svar: Som udgangspunkt nej, men det kan evt. løses.
– Har man ret til at flytte tilbage til egen bolig – også selvom det er tilgængelighedsbolig?
– Alle har ret til deres egen bolig, som de jo har en kontrakt på.
Punkt 7: Beslutningsproces
– Planlagt møde i august. Der kan afholdes flere møder, hvis det ønskes.
– Hvis beboerne er klar stemmes der her om vi ønsker at afholde urafstemning
– Projektet skal godkendes i byrådet i år.
– Herefter skal der udarbejdes udbudsmateriale
– Vi kan regne med omkring et lille års tid fra beslutning i byrådet til byggeriet går i gang.
Punkt 8: Afslutning og tak for i aften/Britt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat: Afdelingsmøde 02.09.2020 i Vestervang, Skanderborg Andelsboligforening, afdeling
8.
Antal deltagere:
Der var 17 husstande tilstede. I alt 38 valgstemmer (inkl. 2 fuldmagter).
Deltagere fra afdelingsbestyrelsen:
Lars Schmidt (Formand)
Ellen Hansen
Pernille Gravesen
Britt Nielsen
Christine Møller
Jørgen Dyrholm Jensen (Danske Lejere)
Deltagere fra SAB
Erling Jensen (direktør)
Dorthe Kruse (formand for hovedbestyrelsen)
Dagsorden
Pkt. 1: Valg af dirigent
Pkt. 2: Valg af referent
Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg
Pkt. 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Pkt. 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021
Pkt. 6: Orientering om regnskab 2019
Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag
Pkt. 8: Valg af formand. På valg er Lars Schmidt
Pkt. 9: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ellen Hansen og Britt Nielsen
Pkt. 10: Valg af suppleanter
Pkt. 11: Eventuelt
Pkt. 1: Valg af dirigent
Jørgen Dyrholm Jensen fra Danske Lejere blev valgt til dirigent
Pkt. 2: Valg af referent
Christine Møller fra afdelingsbestyrelsen blev valgt som referent
Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg
Dorthe og Hanne meldte sig til stemmeudvalget
Pkt. 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Fremlagt af formand Lars Schmidt.
- Markvandring har fundet sted d. 21. marts. Referat fra markvandring er sendt rundt til beboerne
- Lars har været inviteret til formandsmøde. Mødet blev aflyst pga. for IA tilmeldinger.
- Birketræ ved nr. 4 er blevet fældet. Dorthe foreslår, at det andet træ også fældes, så der kan blive
plantet to ens træer.
- Beboer fra nr. 12 påpeger, at der er svalereder på begge sider af bygningen, og at fuglene sviner
meget på vinduer mm. Beboeren har selv talt med viceværter, som har lovet at kigge på det.
Problemet er dog ikke blevet løst.
Pkt. 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021
Erling Jensen fremlagde budget og PV-plan.
- Der vil i 2021 komme en huslejestigning på 2,96%, hvilket betyder at lejen stiger fra 680,20 kr. pr.
m2 til 700,33 kr. pr. m2.
- Udgifter til antenneforeningen, tv og internet falder.
- Der blev spurgt til udgifter til separering af kloakker på 250.000 kr. Dette var en udgift pålagt af
kommunen.
- Der blev spurgt til, hvorfor der kun var sat 15.000 kr. af til rensning af tagrender, samt hvorfor
tagrenderne ikke var blevet renset alle steder. Erling svarede, at de 15.000 kr. var til leje af lift - viste
udgiften sig at blive større, blev dette betalt. Der var i februar blevet fløjet med drone og tagrenderne
blev renset der, hvor der var et behov. Flere beboere var dog uenige i, at tagrenderne var blevet
renset alle steder, hvor der var behov for det, og at der fortsat var problemer flere steder, hvilket SAB
var blevet gjort opmærksom på.
- Det blev slået fast, at administrationen i SAB er forpligtet til at reagere, når beboere henvender sig
med konkrete problemer.
- Budgettet for 2021 blev godkendt.
Pkt. 6: Orientering om regnskab 2019
Erling Jensen orienterede om regnskabet for 2019.
Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag
- Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at der bliver afholdt informationsmøder omkring
helhedsplanen i løbet af efteråret 2020, hvor SAB orienterer om blandt andet økonomi - herunder
huslejestigninger. tidsramme og genhusning. Hertil svarede Erling, at da der ikke lå nogen endelig
afklaring fra Landsbyggefonden kunne SAB ikke orientere beboerne. Så snart de fik en. afklaring
ville der blive holdt møder, og Erling ville snakke med hver enkelt beboer om genhusning.
- Jørgen Dyrholm fra Danske Lejere orienterede om, at afdelingsbestyrelse havde ret til at holde
møder for beboerne og invitere SA,B til at deltage. Erling blev spurgt, om SAB ville støtte op om og
deltage i sådanne møder, og det bekræftede han.
- Flere beboere gav udtryk for at de savnede information om helhedsplanen, og der var derfor
opbakning til forslaget, som blev vedtaget. Bestyrelsen står for at afholde disse møder.
- Hvis der er behov for tolke til at orientere borgere med anden etnisk baggrund, betaler SAB for dette.
- Der blev også talt ørn urafstemning. Der skal afholdes et møde, hvor der stemmes om, om der skal
afholdes urafstemning. Hvis blot 1/2 stemmer for, bliver der afholdt urafstemning.
Pkt. 8: Valg af formand. På valg er Lars Schmidt
Lars Schmidt valgte at gå al som formand.
Britt Nielsen blev valgt som ny formand.
Pkt. 9: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ellen Hansen og Britt Nielsen
Ellen. Hansen blev genvalgt. Lars Schmidt stillede op som menigt medlem af bestyrelsen og blev valgt.
Pkt. 10: Valg af suppleanter
Mette Maj blev valgt som 1. suppleant. Bjarne Zimmermann. blev valgt som 2. suppleant.
Pkt. 11: Eventuelt
- Rensning af tagrender. Som nævnt i punkt 5, mente flere beboere, at tagrenderne flere steder ikke var
blevet renset. Erling svarede igen, at der blev fløjet med drone og tagrenderne blev renset efter
behov.
- Bestyrelsen forespurgte, om det var muligt at få fremsendt kopier af fakturaer for udførte arbejder.
Erling svarede at nogle fakturaer blev sendt til formanden, men på grund af stramninger i
persondataloven må ikke alle fakturaer blive videresendt. Disse fakturaer kan medlemmer af
bestyrelsen se ved henvendelse på kontoret.
- Bestyrelsen vil gerne have viceværten med på markvandring. Erling gav tilsagn til dette.
- Vedrørende arbejdet med separering af kloak. Kan kommunen og alarmtjenesten informeres om, at
der bor sårbare beboere, som påvirkes af arbejdet? Da kommunen selv har godkendt planen, er de
bevidste om dette og er forpligtet til at sørge for forsvarlig adgang for alle beboere.
- Ny beboer har oplevet, at man ved indflytning skal informere sig om feks. brug af vaskekælder
storskrald og kontakt til vicevært. Det blev diskuteret, hvordan man bedst mulig kan orientere nye
beboere om forskellige forhold. Der kan eksempelvis laves en beboermappe, som lægges på
internettet. Der kan henvises til bestyrelsen ved indflytning. Bestyrelsen har lavet et papir med
medlemmernes kontaktoplysninger til nye beboere.
- Der kan gå lang tid fra, at viceværten har tilset et problem i en lejlighed til, at problemet bliver løst.
Viceværten skal først henvende sig til administrationen, som derefter skal bestille materialer mm.
Det tager lang tid, når tingene skal igennem flere led. Kan viceværten få beføjelser til selv at foretage
indkøb mm? Erling svarede, at denne procedure skyldes effektiviseringskrav, og derfor kan SAB
ikke ændre på dette.
- Hvem skal man henvende sig til, hvis ordensreglementet ikke overholdes? Erling svarede, at man
skal henvende sig til afdelingsbestyrelsen, som derefter kan vælge selv at løse problemet eller gå
videre med det til administrationen. Jørgen Dyrholm påpegede, at bestyrelsen skal være påpasselige
med ikke at gå ind i konflikter med andre beboere, det skal administrationen tage sig af.
- Pernille informerede om, at kaffeklubben er sat på pause i en periode, men nok skal komme i gang
igen.
- Kan der skaffes affaldsbeholdere til batterier? Bestyrelsen går videre med dette.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat: Ordinært afdelingsmøde i Vestervang, Skanderborg Andelsboligforening,
afdeling 8
4.september 2019
Deltog i mødet:
Der var 16 husstande tilstede. I alt 32 valgstemmer.
Deriblandt fra bestyrelsen:
Lars Schmidt (Formand)
Ellen Hansen
Pernille Gravesen
Christine Møller
Erling Jensen (Direktør for SAB)
Dorthe Kruse (formand for SAB)
Jørgen Dyrholm Jensen (Driftsleder for Danske Lejere)
Dagsorden:
1. Valgafdirigent
2. Valgafreferent
3. Valg af stemmeudvaig
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020
6. Orientering om regnskab 2018
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af medlemmer til afdelirigsbestyrelsen
9. Valg al suppleanter
10. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Jørgen Dyrhoim Jensen - driftsleder for Danske Lejere blev valgt til dirigent.
2. Valg af Referent
Isabella Schmidt Hansen valgtes som referent
3. Valg af stemmeudvaig
I stemmeudvalget var Erling Jensen og Dorte fra Vestervang 2.
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Under beretningen fra formanden al afdelingen, blev der bl.a. fortalt om afdelingens markvandringen
den 21 marts 2019. Den nye vicevært, Michael Thyregod der var på halv tid, men er nu på
hel tid i afdelingen. De nye garageporte for enden af 13-14. Formanden var inviteret til formandsmøde,
men der var ikke nok tilmeldinger til det blev afholdt. Derudover var de forslag fra bestyrelsen
ikke kommet længere end ti! det punkt hvor de var tænkt på.
Der blev spurgt ind til viceværtens telefonnummer og der blev spurgt ind til markvandringen og
nogle træer der skal fælles. Der blev forklaret, at der er problemer med at fælde da der er fare.
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020
Erling Jensen fremlagde budget og PV-plan for 2020. Der blev forklaret om en huslejestigning på,
0,38%, hvilket var vist hvorfor i budgettet. Der var bl.a. kommet nogle nye love fra staten der har
gjort at der skal indtjenes flere penge til SAB. Der regnes med at være samlede udgifter for Ca.
5.600.000 kr., hvilket budgetteres ved indtægter for ca. 5.600.000 kr.
Derudover lagde Erling Jensen fokus på 2020 under PV-planen. Her bliver der fortalt at man kan
vælge antenneforeningen fra, hvilket der er 3 måneders opsigelse på, og ens tv-pakke kan skiftes 2
gange om året med et gebyr på 500 kr.
Britt spurgte til vicevært, og hvorfor der betales mere, ved at der i en lang periode ikke har været
nogen vicevært i Vestervang.
Dorte tilføjede med havefolkene og hvordan bedene var blevet misvedligeholdt.
Erling forklarede at et overskud fra før sørgede for huslejen ikke steg yderligere.
Britts forslag om at fremme badeværelser er der blevet sat penge af til i 2020, men udskydes efter
helhedsplanens fremgang
Der blev spurgt til hvad Energitrim er, forklaringen var at det er eksperter der sørger for optimal
varme i husstandene
Poul spurgt ind til termostatsventilernes udskiftning i 2022, da han mente de lige var udskiftet.
Forklaringen var, at der næsten lige er udskiftet varmemålere.
Enstemmigt vedtaget
6. Orientering om regnskab 2018
Erling forklarede om regnskabet for 2018, for Afdeling 8. Her blev der lagt vægt på, at dervar et
overskud i afdelingen med 247.000. kr., hvilket bliver fordelt på de næste 3 år.
7. Behandling af indkomne forslag.
Britt:
Mangel på information om renoveringsplan og budget på hvad det vil koste. Forstår at afbryde
samarbejde med SAB og gå tilbage til PV-plan.
Erling forklarede, at efter forslag og forundersøgelser bliver den lagt til landsbyggefonden, og der
kan der gå flere år uden at høre noget. pga. den ny ghetto-plan fra staten. Hvis man afbryder skal
beboerne betale for forundersøgelserne.
Der kendes ikke til økonomien før landsbyggefonden fortæller hvor meget de vil tilskyde til projektet.
Men der er blevet fortalt, at landsbyggefonden har reserveret de første 40 millioner til renoveringen.
Erling forklarede at SAB bekoster alt, og først når der er en aftale, bliver den sat til beboerne til
afstemning.
Tingene blev belyst - men der var ikke noget at sætte til afstemning.
Britt:
Gennemførslen af helhedsplanen ska/forgå ved en urafstemning.
Der bliver forklaret af Erling Jensen, at der er ventetid og der kan ikke afgøres noget før der er et
forslag. Urafstemningen er til alle beboere og ikke kun til generalforsamlingen.
Der vil være omkring en uge til at stemme og det er en flertalsafstemning.
Har været til debat og er blevet belyst.
Britt:
Låsen fjernes underfestivalen, ved p-pladserne.
Der blev beskrevet fra nogle beboere, at når kæden er der bliver den respekteret af udekommende.
Der blev også forklaret, at det er svært selv at få en p-plads, under festivalerne.
Forslag nedstemt
Ellen og Lars:
Husdyr i afdelingen.
Der var ingen forslag til race eller størrelse, da der menes, at der ikke er nogen der går rundt og
måler og vejer en hund eller en kat.
Dette var op til en skriftlig afstemning.
Her var der 32 der stemte. Der var2 ugyldige stemmer der stemte på "ved ikke".
Der var 30 gyldige stemmer.
Der var 20 stemmer imod.
Og der var 10 stemmer for forslaget.
Forslag nedstemt.
8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
På valg: Christine Møller og Pernille Gravesen
Begge stillede op igen til afdelingsbestyrelsen, og her blev begge genvalgt med enstemmighed
blandt de tilstedeværende husstande.
9. Valg af suppleanter.
Bjarne ville gerne være suppleant igen, og Britt ville også gerne være suppleant.
Britt blev 1. suppleant og Bjarne blev 2. suppleant.
Bestyrelsen fortalte at suppleanterne meget gerne må komme med til møderne.
Erling fortalte at bestyrelsesmedlemmerne er en del af repræsentanterne for afdelingen.
10. Eventuelt
Spærre hele vejen af under festivalen?
Erling fortalte at dette skal tages op med Vejdirektoratet, men at dette ikke var muligt, da brandbilerne
skal kunne komme igennem i tilfælde af brænd.
Lås til kælderrum duer til alle låsene.
Her kender Kenneth til hvilke kældere der tilhører hvem.
Streg på asfalten til parkering?
Dette må ikke laves, pga. vejdirektoratet, da vejen er en offentlig vej.
Tegn for at vise til affaidssorteringen, hvor affaldet skal hen?
Der bliver muligvis taget fat i Renosyd, for at få tegn til affaldssortering.
Derudover får man ikke at vide hvor der er storskrald når man kommer som nytilflytter
Lukket container?
Kenneth har prøvet at undersøge dette.
Dorthe Støve er overhovedet med dette, og det er derfor hende man skal kontakte.
Viceværten er god til at klippe hækken. Ved 13-14.
Døre til lejlighederne, tætningsliste?
Dette skal snakkes om med viceværten.
"Til viceværten" postkasse?
Postkassen er glemt at blive pillet ned.
Hvis man derfor vil I kontakt med en vicevært kan man skrive til deres e-mail: drift@sab-net.dk.
Eller ringe til telefonnummeret til driftsafdelingen: 87 93 22 18
De har åbent mandag til fredag, fra kl. 08.00 - 09.00, samt mandag til torsdag fra kl. 12.30-13.30
Lofter malet på altaner, men rør er ikke malet?
Man må gerne male altanen, hvis det er i samme farve, som resten af altanen er malet.
Pernille kantaktes.
Adressen er 13 St. th. og der kan laves en mulig rundvisning, for nye beboere.
Følge til indflyttere?
Der må ikke komme en med, da indflytteren selv vælger, men der kan laves et "indflytningstilbud",
med en følge fra bestyrelsen.
Mødet blev afsluttet.
For referatets rigtighed: Isabella Schmidt Hansen

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af ekstraordinært afdelingsmode i afdeling 8, Vestervang. Onsdag den 10.10.2018.

1. Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt til dirigent.


2. Valg af referent. Dorthe Kruse blev valgt til referent.


3. Valg af stemmeudvalg. Dette blev ikke nødvendigt.


Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Ulrik Burup og Ellen Hansen blev valgt for 2 år Christine Møller og Pernille Gravesen blev valgt for i år. Bestyrelsen består således med ovenstående 4 bestyrelsesmedlemmer, samt Lars Schmidt som blev valgt som formand på det ordinære afdelingsmøde.


5. Valg af suppleanter Bjarne Zimmermarm blev valgt som suppleant.

 
Dirigent Referent. Erling Weber Jensen Dorthe Kruse

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra sidste afdelingsmøde onsdag 3 september 2018

1.

Erling blev valgt til dirigent.

Møde indkaldt rettidigt.

Dagsorden godkendt

2.

Ulrik valgt som referent.

3.

Stemmeudvalg hvis nødvendigt.

4.

Erling læser op på hvad der sket siden sidst

Britt spørger til helhedsplanen, Erling fortæller intet nyt siden sidst og forklarer at den nye helhedsplan er sendt til landsbyggefonden, der kommer helhedsplan ud til alle beboere.

5.

Erling fremlægger driftsbudget.

Der er nu en container opsat til storskrald på pladsen ved 1-2.

Regnskab er godkendt.

6.

Ved syn af lejligheder er der nu elektronisk syn, det vil spare 20 til 30% på sigt.

Der mangler stadigvæk nogle garageporte at blive skiftet, der bliver fulgt op på dette.

Antenneforeningen hæver priserne, det står en frit for at være medlem, det er vigtigt at opsige med en måneds varsel.

 

 

 

 

 

7.

Erik spørger til flere p-pladser på det grønne areal ved legepladsen.

Forslaget kommer til afstemning, 4 stemmer for og resten imod, så ikke vedtaget.

Mulighed for flere p-pladser ved lille legeplads i ny helhedsplan

Ellen spørger til stemmer til stemmer om en hund eller en kat pr. lejlighed.

6 stemmer for og resten imod derfor ikke vedtaget.

8.

Lars Schmidt stiller op som formand og bliver valgt.

9.

Laila træder ud af bestyrelsen så derfor skal der 3 nye ind.

Per og Ellen stilledede op til bestyrelsen og blev valgt, men da der ikke var flere skal der indkaldes til et ekstraordinær generalforsamling, da der stadigvæk mangler en for at danne en bestyrelse.

10.

Faldt ud da der ikke blev valgt en bestyrelse.

11.

Dorte mangler en fast vicevært, Kenneth har været på barsel og er nu i gang med uddannelse, han kommet tilbage i Juni næste år, men når han er i praktik så er han i Vestervang

Der mangler bænk på legeplads 2, det bliver købt.

Lås under festivalerne skal til debat.

Går videre med en ny terrasse ved Vestergade, som et beboere projekt.

Mere info om hvor der må grilles til beboerne.

 

 

Erling takkede for god ro og orden.

Tillykke med valget Lars.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg Andeisboligforenings afdeling 8, Vestervang

Referat fra afdelingsmøde onsdag den 6. september 2017
Keld Drotner bød velkommen.

1.    Valg af dirigent

Afdelingsbestyrelsen foreslog Jørgen D. Jensen fra Danske Lejere som dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorfor dette var vedtaget.

Som dirigent konstaterede han med forsamlingens accept, at mødet var korrekt indvarslet.

Derefter bemærkede han på opfordring fra afdelingsbestyrelsen, at der havde været interne udfordringer i bestyrelsen - noget afdelingsbestyrelse havde ori­enteret beboerne om forud for mødet. Han fortalte kort om regler og rettighe­der bl.a. at en afdelingsbestyrelse skal bestå af mindst 3 medlemmer.

Opfordringen var, at man for at sikre, at der fortsat kunne være en afdelings­bestyrelse besluttede sig for, at der kun skulle vælges 3.

Det tilsluttede forsamlingen sig.
Dagsorden blev hermed godkendt

2.    Valg af referent
Ulrik Blirup valgtes.

3.    Valg af stemmeudvalg

Viceværten Kenneth Lorenzen og Dorthe ? valgtes.

4.    Fremlæggelse af beretningen for perioden siden sidste møde Keld Drotner fremlagde:

Bestyrelsen har brugt tid på at konstituere sig og sætte rammer for det fremti­dige samarbejde. Der var et ønske om at gøre det bedre og skabe nye tiltag i afdelingen.

Der er oprettet én e-mail til bestyrelsen, vestervangafd8©gmail.com

Det var vigtigt at understrege at udgangspunktet er, at der ikke er nogen fjen-debilleder, kun samarbejdspartnere.

Men vi nåde ikke det vi gerne ville. Vi blev nødt til internt at være klar på, hvad vores aftaler indebar for os som bestyrelse.

Derfor har vi f.eks. heller ikke fået sat os ind i budgettet.

Der har været markvandring i afdelingen. Der er blevet påeget en række fejl og mangler. Det har SAB på bedste måde taget sig af. Flere tiltag er igangsat herunder fugle reder på tag udhæng der desværre ikke har virket. På grund af fredning af fugle, der yngler, kan redderne ikke fjernes. Der vil blive gjort noget ved problemet inden svalerne kommer til foråret.

Beretningen blev taget til efterretning.

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende Py-plan for 2018.

Ved punktet start var der en procedurediskussion omkring den godkendelse af dagsordenen, der var sket under punkt 1. Ingen af afdelingens beboere ønske­de at ændre ved det, der besluttede ved mødtes start.

SAB's formand Finn Thomsen fremlagde på vegne af afdelingsbestyrelsen ud­kast til næste års budget.

Der blev rejst enkelte spørgsmål og førtes en mindre debat om dette.

Budgettet blev vedtaget.

1. Orientering om regnskab 2016

SAB's formand Finn Thomsen orienterede.

2. Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement
Ordensreglementet blev godkendt med få rettelser.

3. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet yderligere forslag.

4. Valg af formand

På baggrund af mødets forløb, - valgte Keld Drotner at genopstille og blev genvalgt.

1. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Punktet startede med at klarlægge, at de to afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg Henrik ? og Majbritt ? ønskede at trække sig. Og dertil havde Britt Nielsen valgt ikke at genopstille.

Der skulle herefter vælges to afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Der meldte sig 4 kandidater: Ulrik Blirup (genopstillede), Laila ?, Lars ? og Ellen Hansen

Ulrik og Laila fik flest stemmer og tiltrådte bestyrelsen

11. Valg af suppleanter

Ellen Hansen og Lars ? blev suppleanter.

5.    Eventuelt

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT AFEKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I AFDELING 8. VESTERVANG.

Torsdag den 2. marts 2017 kl 19.00 i fælleslokalet.

 

Erling bød på vegne af SAB velkommen, om orienterede om af mødet var indkaldt grundet formanden i afdelingen ikke længere ønskede at bestride hvervet.

 

Valg af dirigent. Jørgen Jensen fra Danske Lejere blev valgt
Valg af referent. Erling Weber Jensen blev valgt.
Valg af ny formand. Keld Drotner blev valgt uden modkandidat.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Punktet blev ikke aktuelt, da den nye formand ikke var et nuværende bestyrelsesmedlem.
 

 

 

_________________________                                                                              _____________________

Ref Erling Weber Jensen                                                                                                Dirigent Jørgen Jensen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg, den 09. oktober 2016

Referat afAfdelingsmøde i Vestervang den 14. september 2016 Med følgende dagsorden:

Pkt.1: Dirigent: Laila Meyer.

Pkt. 2: referent: Britt Nielsen.

Pkt. 3: Stemmeudvalg: Hanne Pedersen, Lars Schmidt og Jesper Vorm.

Pkt. 4: Bestyrelsens beretning ved Ellen Hansen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 5: Fremlægning af budget ved Finn Thomsen. Danske Lejere var ikke bogført men Finn sagde at

der var afsat 20.000 kr. til uddannelse af bestyrelses medlemmer, så pengene er hjemme.

Gennemgang af PV plan Der spørges om garageporte bliver skiftet i 2016? Finn Thomsen sørger for

at det bliver sat i gang.

Antennebudget gennemgås og der kommer en kontingentstigning på 3 %.

PV -Plan og antennebudget blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 6: Orientering om regnskab 2015 ved Finn Thomsen.

Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag.

Efeu på gav l ved nr. 14 beskæres så det ikke kommer i nærheden af vinduerne da det tiltrækker

edderkopper og kryb. Bestyrelsen tager sig af det.

Der er huller i taget ved nr. 11 og 13 og hul under tagudhæng forslås lukket eller repareret. Det tager Finn Thomsen sig af Forslag om skilt med zoneparkering i festivalperioden, det vil bestyrelsen undersøge. Forslag om renovering aflejlighederne kan ikke betragtes som et egentligt forslag da vi i forvejen har

en helhedsplan under udarbejdelse. Forslag om en hund eller en kat. Der ønskes skriftlig afstemning.

En kat -9 stemmer for og 25 imod. En hund -9 stemmer for og 25 imod. Det blevet nej til begge dele. F orslag om nedrivning af svalereder efter de har forladt rederne i efteråret og rengøring afvinduer.

Finn foreslår en foranstaltning over vinduer så de ikke bygger rede igen. Der bliver foreslået en indkøbe en kunstig fugl på en wire for at holde svaler og andre fugle fra at bygge reder og svine vinduer tiL Finn Thomsen tager sig af dette.

Bestyrelsen besigtiger vinduer og vurderer om beboerne skal have dem vasket. Det bliver på Vesiervangs regning.

Forslag om afbryder til tørretumbler. Finn Thomsen foreslår en timer på strøm til tøm~tumblerne og tager sig af dette. De skal slukke kl. 21.15

Pkt. 8: Valg afmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. Henrik Ladefoged blev genvalgt og velkommen til Maibritt Rasmussen.

Pkt. 9: Valg af suppleanter. Lars Schmidt blev genvalgt og velkommen til Jesper Vorm. Lars er l. suppleant og Jesper er 2. suppleant.

Pkt. 10: Eventuelt. Der forslås en ny nøgle til kæden som er opsat i festivalen ved nedkørslen til garagerne. Det tager bestyrelsen fat på.

Beboerne gør opmærksom på at der mangler nyt stoftil strygerullen.

Formanden takker for et godt møde og ro og orden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsens beretning 2016

Vi har haft et nogenlunde roligt år i Vestervang uden de store forandringer.

Under stormen i vinter flyttede gavlen sig i nr. 3 som herefter blev udbedret.

Vi er har for nylig haft afstemning om medlemskab af Danske lejere som blev vedtaget.

Derud over har vi fået bordtennis og dart i mødelokalet og Henrik Ladefoged står for udlån af nøgle til lokalet.

Der står stadig meget uafhentet tøj i vaskeriet ligesom stor skralds-pladsen ofte ligner noget som har været i krig. Vi skal alle sammen hjælpe til for at få Vestervang til at fremstå pænt, så vær venlige at samle op efter jer og sæt tingene ordentligt på storskraldspladsen.

Vedrørende renoveringsplanen er der intet nyt, det er sendt ind til Landsbyggefonden men der er ikke vedtaget noget omkring den.

Vi skal lige gøre opmærksom på at Vestergade bliver lukket for gennemkørsel da regnvand skal separeres fra spildevand fra den 23. september fra Kiosken til Sygehusvej så der vil være omkørsel til Møllegade.

Budgettet fremlægges af Finn Thomsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vestervang onsdag den 24.. august 2016..

 

Udover de fremmødte beboere deltog:

 

Direktør Erling Weber Jel1sen, SAB Boligforeningsformand Finn Thomsen, SAB Driftsleder Jørgen D. Jensen, Danske Lejere

 

Dagsorden og referat:

 

1. Valg af dirigent og referent Jørgen D. Jensen valgtes som dirigent

Dirigenten konstaterede med forsamlingens accept, at mødet var korrekt indvarslet.

Laila Meyer valgtes som referent

lars Schmidt, Hanne Pedersen og Jesper Varm blev valgt som stemmeudvalg.

 

2. Forslag om indgåelse af aftale med Danske Lejere

 

Det fremlagte forslag vif koste 200 kr. årligt pr. lejemål, og vil indgå som en del af huslejen og indgå i driftsbudget under konto 119.

 

a. Debat omkring forslaget

 

Under denne del trådte Jørgen D. Jensen til side og overlod det til Ulrik Blirup at fungere som mødets dirigent. Det for at kunne deltage i debatten.

 

Afdelingsbestyrelsen begrundede deres forslag.

 

Der har forud været afholdt et møde med Danske Lejere og bestyrelsen har brug for faglig rådgivning. Der er i bund og grund tale om tryghed og at afdelingen kan få faglig hjælp hvis vi skal igennem et stort projekt som en helhedsrenovering.

 

Finn Thomsen siger at han og Erling er kommet da bestyrelsen havde afslået et møde med dem. De finder at afdelingen kan få samme hjælp hos SAB og at det er spild af penge at indgå en aftale med Danske Lejere. De tilkender også samtidigt, ~t de ikke selv har nogen økonomisk interesse i hvordan der stemmes.

 

Jørgen D. Jensen beskriver, hvordan Danske Lejere står på afdelingens og beboernes side, uden at det skal ses som at være i konflikt med boligorganisationen. Danske Lejere kan også støtte og hjæJpe i konfHkter mellem lejerne samt konflikter mellem boligforeningen og lejerne.

 

Jørgen D. Jensen fortætter også hvordan man kan bruge Danske Lejere individuelt og hvis en større renovering kommer på tale.

 

En lejer mener at SA8 har investeret i at få en helhedsplan udarbejdet og derfor har en interesse i at få den igennem.

 

En beboer siger at afdelingen aldrig har stået overfor så stor en udfordring som en eventuel helhedsplan og at SAB ikke burde tale om mistillid, når beboerne ønske en mere uafhængig rådgivning.

 

Det tydefiggøres, at det hvert år vii være muligt at tage aftalen med Danske Lejer op til revurdering.

 

b. Afstemning

 

Jørgen D. Jensen genindtræder som dirigent og forestår stemmeafgivningen.

 

Ved denne er der 30 stemmer for og 4 imod.

 

Forslaget er således vedtaget.

 

3. Eventuelt

For godkendelse af referatet:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vestervang den 8. oktober 2015.

Der var fremmødt 20 beboere og Erling og Dorte Støve fra SAB.

 1. Erling blev valgt som dirigent

 2. Britt blev valgt til referent

 3. Ulrik Blirup, Erling og Dorte Støve som stemmeudvalg.

 4. Ellen Hansen stillede op til formand og blev valgt.

 5. Afmedlemmer til bestyrelsen opstillede Laila Meyer, Lone Nielsen, Henrik Ladefoged, Ulrik Blirup, Britt Nielsen, Lars Schmidt og Tina Nielsen.

   

Britt afleverede skriftligt fra Tina Nielsen at hun gerne ville stille op som suppleant. De som fik

flest stemmer blev valgt til bestyrelsesmedlemmer og de øvrige som suppleanter.

Da Ulrik opstillede til bestyrelsen kunne han ikke være med i stemmeudvalget forklarer Erling.

Lars Schmidt spørger Erling om ikke der er en interesse konflikt i at Henrik Ladefoged stiller op til bestyrelsen da de kender hinanden. Han svarer det er der ikke.

Britt spørger ind til deres forhold for at høre hvordan de kender hinanden? Erling svarer at han

kender Britt bedre end Henrik.

Britt spørger om hvilken interesse Erling har i at få Henrik ind i bestyrelsen da han har haft en

samtale med Henrik om dette? Erling svarer at han bare vil have en bestyrelse.

Britt siger at bestyrelsen skulle gerne kunne tale om noget uden der bliver gives referat videre, dette får Erling op i det røde felt og han opfatter det som en beskyldning.

Valgte bestyrelsesmedlemmer blev Lone Nielsen med 32 stemmer, Ulrik Blirup med 28 stemmer, Laila Meyer med 23 stemmer og Henrik Ladefoged med 20 stemmer. Lars Schmidt fik 19 stemmer og Britt Nielsen 18 stemmer.

6. Som Suppleanter blev Britt Nielsen 1. suppleant, Lars Schmidt som 2. Suppleant og Tina Nielsen som 3. suppleant.

, Ulrik Blirup og Lone Nielsen blev valgt for en 2 årig periode og Henrik Ladefoged og Laila Meyer for en 1 årig periode.

Britt spørger om en forklaring på at hendes forslag om urafstemning vedrørende helhedsplanen var blevet kasseret efter 1. afdelingsmøde. Erling siger det er imod vedtægterne.

Britt vil gerne have at vide hvilke vedtægter som Erling henviser til? Erling forklarer at helhedsplanen indtil videre kun er en skitse og når vi nærmer os det endelige resultat om 7-8 år kan vi foreslå urafstemning. Og det synes han ville være en god ide.

Britt siger at ifølge deres egen tidsplan som arbejdsgruppen har laet udleveret, skal første afstemning være i 2017 eller 2018.

7. Indkommet forslag om hund eller kat max. 20 kg blev nedstemt.

En beboer spurgte hvor længe man må have en hund på ferie? Erling forklarede at det var ikke defineret ud over 3 uger i sommerferien.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 16. september 2015 i Vestervang

 

Mødet blev afholdt i Vestervangs mødelokale, der var fremmødt 13 beboere, 5 bestyrelsesmedlemmer og Finn Thomsen fra SAB.

 

 1. Poul Petersen Knudsen fra nr. 15 blev valgt som dirigent.

 2. Britt Nielsen valgt til referent.

 3. Stemmeudvalg: Kenneth vicevært og Kristian Hvillum

 4. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Britt Nielsen

 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2016 blev fremlagt ved Finn Thomsen og enstemmig godkendt. Der kommer ingen huslejestigning i 2016 og m2 prisen forbliver den samme.

 6. Orientering om regnskab 2014 blev fremlagt af Finn Thomsen.

 7. Der var 2 indkomne forslag. Det første forslag var om en hund eller en kat. Det andet forslag var at begge afstemninger vedrørende helhedsplanen skulle foregå ved urafstemning. Finn Thomsen finder dem ugyldige da de ikke er sendt ud til samtlige beboere. De var ikke kommet med på indkaldelsen da kontoret sendte dem ud til beboerne uden bestyrelsens medvirken.

 8. Lone Nielsen ville gerne gå af som formand men fortsætte som bestyrelsesmedlem.

 9. Ellen Hansen ville gerne overtage posten som formand.

   

 

Britt Nielsen ville ikke fortsætte i bestyrelsen.

 

Lars Schmidt var villig til at fortsætte som bestyrelsesmedlem.

 

Da der ikke var nok som meldte sig til at samle en ny bestyrelse står vi i øjeblikket uden. Finn Thomsen bad Ellen om at komme til møde med Erling Weber Jensen vedrørende afholdelse af et ekstra ordinært møde, hvor en ny afdelingsbestyreise kan vælges. Poul nævnte at der så var mulighed for at de forkastede forslag med.

 

 1. Dette punkt blev ikke behandlet da pkt. 9 ikke blev gennemført.

 2. Kristian Hvillum og Gerda Phillipsen spurgte til manglende skilte ved p-pladserne. Bestyrelsen har bestilt dem og Kenneth følger op på dette.

   

 

Nogle beboere er utilfredse med at referater afordinære bestyrelsesmøder kun bliver hængt op i opgangene. Det skal tilføjes at de osse kan fmdes på SABs hjemmeside.

 

Kristian Hvillum spurgte til ledige P-pladser og vi kan oplyse at der er 3 ledige pladser som endnu ikke er oprettet og der kan rettes henvendelse til vores vicevært Kenneth hvis det har interesse.

 

Ellen Hansen spurgte Finn Thomsen om ikke de havde tænkt sig at afholde urafstemning vedrørende helhedsplanen. Finn svarede at det havde de ikke lagt op til og at det ikke var sikkert at alle beboere skulle stemme.

 

Hanne Pedersen spurgte til de løftede herregårdsten på gangstien fra nr. 2 op til nr. 17 i tilfælde af at nogen faldt over dem. Det er videregivet til SAB, bestyrelsen har haft det med på markvandring og til opfølgning af markvandring. Finn medgav at det kunne ikke accepteres og skulle laves.

 

Dirigenten takkede af for god ro og orden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Bestyrelsens beretning 2015

 

Der er ikke sket så meget det sidste år da der kun laves nødvendige reparationer på grund afhandlingsplanen.

 

Tegningerne er under udarbejdelse af arkitekterne og vi forventer at modtage dem indenfor nærmeste fremtid, så alle beboere får mulighed for at se hvordan de enkelte lejeligheder forventes at tage sig ud.

 

Vi har haft møde i følgegruppen hvor vi har haft mulighed for at komme med ønsker til udenoms -området samt mødelokalet.

 

Bestyrelsen mener ikke at have den indflydelse som der var stillet udsigt til. Det er meget svært at få informationer og konkrete svar på vores spørgsmål. Derfor har vi besluttet at vi ønsker referater vedrørende handlingsplanen som dokumentation.

 

.

 

Der skal afholdes 2 afstemninger i forbindelse med bandlifigsplmlen, den første når vi skal godkende de endelige tegninger og den anden når vi skal tage endelig stilling til om vi ønsker proj ektet i gang sat.

 

Dorte Overgaard har valgt at forlade bestyrelsen og vi takker for et godt samarbejde gennem årene.

 

Budgettet fremlægges af Finn Thomsen.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afde1ingsbestyre1sesmøde i Vestervang den 17. august 2014

pkt. 1. Valg af dirigent -Erling Weber Jensen

pkt. 2. Valg af referent -Britt Nielsen

pkt. 3. Valg af stemmeudvalg -Marianne Erling og Britt

pkt. 4. Fremlæggelse afbestyrelsens beretning 2014 -Fremlagt af Erling og godkendt.

Pkt. 5. Godkendelse af driftbudget med tilhørende PV -plan for 2015.

Budget 2015 blev fremlagt ved Erling med en stigning på 0,62 % og godkendt.

Orientering om antennebudgettet blev godkendt.

Pkt. 6. Orientering om regnskab 2013. Regnskabet blev fremlagt af Erling som var godt tilfreds med et overskud på 110.000 kr. som udbetales over en 3 årig periode.

Pkt. 7. Behandling afindkomne forslag. Der var indkomne forslag fra to beboere.

Sørens forslag

Forslag om en hund eller en kat. 6 stemmer for forslaget og 28 imod.

Forslag om at der ikke må stå trailere på p-pladser grund afmangel på pladser. Der er krav om at man har bil for at leje en p-plads, derudover er der ingen regler om dette og bestyrelsen bedes se på det.

Forslag om dørpumpe i opgang 9 og 10 -Viceværten ser på dette.

Forslag om dørtelefoner -Da handlingsplanen er under udarbejdelse vil vi foreslå at få det lagt ind i planen da det er dyrt at få lavet. Så vi venter og ser om handlingsplanen bliver aktuel.

Lars's forslag

En hund eller en kat max. 20 kg. 7 stemte for forslaget og 22 imod. 5 stemte ikke.

Forslag om at inddrage en garage til knallerter I scootere. Jens Gennov foreslog at tage det med i helhedsplanen at få lavet et sted til knallerter. Og det var der stemning for.

Forslag om at fælde det japanske kirsebærtræ ud for nr. 17. 4 stemte for og 30 imod.

Pkt. 8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyreisen.

Rettelse til dagsordenen: Der står Anne Hvillum er på valg men da hun er fraflyttet har Tina Nielsen overtaget hendes plads. Og for at skabe balance i bestyrelsen er Dorte Overgaard også på valg. Begge blev genvalgt.

Pkt. 9. Valg af suppleanter. Valget foregik ved lodtrækning.

1. suppleant: Hanne Gennov og 2. suppleant: Ellen Hansen.

pkt. 10. Eventuelt. En beboer fortæller at der er mus ved nr. 14, men viceværten Kenneth kunne fortælle at han er klar over problemet og i gang.

Beboer spørger om at skifte el-selskab og Erling kunne fortælle at valg af el-selskab ikke er kollektivt valgt. Det er op til den enkelte at vælge selskab da vi får regning individuelt.

Bestyrelsen takkede for god ro og orden.

Formand Referent

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Afdeling 8, Vestervang

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2013

 1. Valg af dirigent. Erling Weber Jensen

 2. Valg af referent. Britt Nielsen

 3. Valg af stemmeudvalg. Erling -Ole -Paw

 4. Fremlæggelse af beretning.

   

Jeg kom ind som formand fra 1. januar i år da vores tidligere formand Agda Andreasen desværre valgte at flytte fra afdelingen.

I årets løb er ikke sket de store ændringer/fornyelser udover der er lagt fliser

under borde og bænke ved legepladsen, samt nødvendige reparationer i

afdelingen. Vi har valgt at sætte PV planen i bero, da det vil være ærgerligt at

investere i fornyelser og udbedringer hvis helhedsplanen skal gennemføres.

Vi valgte at sløjfe søndagscafeen da det var et forsøg, men der var desværre for få deltagere. Agda lavede Nyhedsbrevet og jeg har så valgt ikke at tage denne udfordring op efter hende.

Der er opsat kæder ved nedkørslerne til garagerne, som virkede rigtig godt til festivalen, i hvert fald i den ene ende. Men det virker ikke efter hensigten hvis nogle beboere lukker bekendte eller andre ind. Derfor respekter venligst at det kun er for lejere af p-pladser og garager.

For nylig har vi afholdt 2 informationsmøder vedrørende udarbejdelse af en

helhedsplan, som omhandler en totalrenovering af Vestervang. I aften skal vi

stemme om første skridt skal tages -om helhedsplanen skal sættes i værk.

Det betyder at der udarbejdes en plan for hele projektet fra A-Z efter 2015

standard inklusiv økonomi. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe af beboere

som sammen med bestyrelsen skal være med til at komme med ideer og

forslag til helhedsplanen.

Hvis vi siger ja i aften får vi mulighed for at se hvad der kan tilbydes og hvor

meget det kommer til at koste. Helhedsplanen finansieres af SAB og dette

koster ikke afdelingen noget i denne omgang.

Når den endelige plan er udarbejdet skal vi stemme igen, om vi ønsker at

gennemføre projektet.

Jeg har valgt at gå af som formand da jeg har for meget om Ørerne, men jeg vil

meget gerne fortsætte mit samarbejde i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem.

Beretning godkendt.

Budgettet for 2013/2014 fremlægges af Erling.

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014. Erling W. Jensen gennemgik budget for 2014. 10 års planlagt vedligehold med tilhørende aktivitetsliste samt antennebudget. Budget 2014 blev vedtaget.

6. Orientering om regnskab for 2012. Vi kom ud med et pænt overskud på

173.000 kr.

7. Afstemning om det skal være tilladt at holde hund eller kat. Forslaget blev afvist. Der var 30 stemmer for og 30 stemmer imod.

8. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har foreslået at der skal tages beslutning om igangsætning af helhedsplan for afdelingen. Erling lavede en hurtig gennemgang af helhedsplanen og beboere stillede spørgsmål. Forslaget blev vedtaget. Der var 10 stemmer imod og 50 stemmer for.

9. Der var stillet forslag om at formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet i stedet for at formanden vælges af afdelingsbestyrelsen. Forslaget blev vedtaget.

10. Valg af formand. Bestyrelsesmedlem Lone Nielsen blev valgt som ny formand.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Dorte Overgaard, Britt Nielsen og Lars Schmidt. Alle blev genvalgt.

12. Valg af suppleanter. 1. suppleant -Tina Nielsen og 2. suppleant Camilla Hansen.

13. Eventuelt. Sidste frist for afhentning af cykler fra sidste cykeloprydning er den

 

21. oktober 2013.

Referent: Britt Nielsen Dir~: Erling Weber Jensen Formand: Lone Nielsen