Afdelingsmøde 33

Til beboerne i afdeling 33.

Alléen.

 

                                                                                              Skanderborg den 23. oktober 2023

 

Referat af afdelingsmøde den 19. september 2023 kl. 17.00 i selskabslokalet.

 

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt.

 

2.     Valg af referent. Erling Weber Jensen blev valgt.

 

3.     Valg af stemmeudvalg. Dette var ikke nødvendigt.

 

4.     Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Formanden orienterede om at der var kommet et nye vaskerum.

Nye fordøre incl ringeanlæg ønskes udført i 2025 PV-Plan.

Der mangler instruksbøger til tørremaskinerne.

Afdelingen har manglet vicevært i august måned.

 

5.     Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan.

Driftsbudget og PV-plan blev godkendt med følgende ændringer:

”Hoveddøre fuger repareres” og ”Facadedøre males” udgår begge.

  

6.     Orientering om regnskab 2022. Det var et overskud på 27.000 kr. Dette blev taget til efterretning.

.

7.     Behandling af indkomne forslag.

1.     Forslag om etablering af 5 x 5 m terrasse ved flagstangen – Godkendt med udførelse i 2025. skal i PV planen.

2.     Maling af gulve i vaskerum – er med på PV plan i 2024.

3.     Montering af dørpumper til vaskerum – Godkendt.

4.     Buskads mod nabo klippes helt ned og der plantes frugttræer – Godkendt.

 

8.     Valg af formand. Martin blev valgt.

.

9.     Valg af medlem til bestyrelsen. Rene blev valgt til 2 år og Kim til 1 år.

 

10.  Valg af suppleant. Richard blev valgt til 1. suppleant.

 

11.  Eventuelt. Der var intet til dette punkt.

 

Referent Erling Weber Jensen

                                                                        

----------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afdeling 33 – Alleén.

 

 

                                                                                               Skanderborg den 20. januar 2023

 

 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 19. januar 2023.

 

Der var mødt 8 beboere op til mødet.

 

 

Punkt 1. Valg af dirigent.

Erling Weber Jensen blev valgt.

 

Punkt 2. Valg af referent.

Erling Weber Jensen blev valgt.

 

Punkt 3. Godkendelse af indkøb af 2 nye vaskemaskiner og 2 nye tørretumblere.

Indkøbet blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 4. Godkendelse af indkøb af nyt tørrestativ til haven.

Indkøbet blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 5. Godkendelse af at det skal være tilladt at holde 1 hund pr. lejemål.

Der var 7 stemmer for og 1 imod. Det blev således godkendt at holde 1 hund pr. lejemål.

 

Punkt. 6. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Kim Bak Iversen blev valgt som 2. suppleant.

 

 

Dirigent og referent Erling Weber Jensen.

-------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afd. 33 Alléen 8 - 12                                                                                                

 

Skanderborg d. 04.03.2022

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 3. marts 2022 kl. 17.00.

 

 Dagsorden:

 

Valg af dirigent.
Erling Weber Jensen blev valgt.

 

Valg af referent.
Erling Weber Jensen blev valgt.

 

Valg af afdelingsformand.
Martin Stentebjerg blev valgt for 1,5 år.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Rene Abildgaard Jensen blev valgt for 1,5 år.

Paw Philbert Christensen blev valgt for ½ år.

 

Valg af suppleanter.
Der blev ikke valgt suppleanter.

 _____________________________

Referent og Dirigent

Erling Weber Jensen

---------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg den 01.09.2021.

 

Referat af afdelingsmøde i afdeling 33, Alleén.

  

Mødet blev afholdt i SAB´s lokaler på Adelgade 106 den 31.08.2021 kl. 17.00.

 

Fra SAB deltog Mona Larsen og Erling Weber Jensen, derudover var der mødt en lejer.

 

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent. Erling blev valgt.

 

2.     Valg af referent. Erling blev valgt.

 

3.     Valg af stemmeudvalg. Dette blev ikke aktuelt.

 

4.     Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. Der var ikke mødt nogen repræsentant fra bestyrelsen, hvorfor der ingen beretning var.

 

5.     Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022. Godkendt.

 

6.     Orientering om regnskab 2020. Orienteringen blev taget til efterretning.

 

7.     Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til mødet.

 

8.     Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Der kunne ikke vælges et nyt bestyrelsesmedlem, hvorfor bestyrelsen nedlægges.

 

9.     Valg af suppleanter. Dette blev ikke aktuelt.

 

10.  Eventuelt. Der var intet til dette punkt.

 

 Dirigent

Erling Weber Jensen.

-------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 33 - Alleen 8-12
Referat af afdelingsmøde den 26. august 2020
Mødedeltagere: 3 beboere og Kent Hansen fra administrationen.


Ad 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad 2: Brigitte blev valgt til referent.
Ad 3: Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.
Ad 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidst:
Godkendt
Ad 5: Budgettet for 2021 blev fremlagt af Kent Hansen.
Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 3,22% med virkning
fra 1. januar 2021.
Langtidsplanen for 2021 blev også gennemgået uden bemærkninger.
Ad 6: Kort orientering om regnskab 2019 af Kent Hansen, der udviste et underskud
på kr. 14.874. Underskuddet er overført til resultatkontoen.
Til information kan oplyses, at almindelig vedligeholdelse omfatter alt
som ikke fremgår af langtidsplanen.
Ad 7: Behandling af indkomne forslag:
- Manglende reparationer der ikke er udført:
12, 1. th. skal have repareret en radiator.
Luftudtag lukkes med net.
- Nye reparationer som bør laves, fugtproblemer:
12 st.th og 12 st.tv. har fugtproblemer som skal undersøges.
- Overdragelse af lejligheder igennem "Ældre og handicap".
Der ønskes et møde med Skanderborg Kommunes handicap/ældreråd
vedr. beboersammensætning på Alleen 8-12.
Ad 8: Valg af formand:
Martin Stentebjerg blev valgt.
Ad 9: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:
Brigitte Sørensen blev valgt for 2 år.
Karen Magrethe Petersen blev valgt for 1 år.
Ad 10: Der blev ikke valgt suppleanter.
Ad 11: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:
- Flagstang ønskes vasket, ny vimpel og snor. Martin sponsorerer et
flag.
Ovenstående er videregivet til lokalinspektør.

Dirigent:
Kent Hansen

Formand:
Martin Stentebjerg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afd. 33 2019

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent Martin Stentebjerg
3. .Valg af stemmeudvalg ingen
4. Fremlæggelse af beretning fra sidste møde godkendt
5. Orintering om regnskab 2018 godkendt
6. Behandling af indkommende forslag Ingen
7. Godkendelse af drift 2020 buget godkendt
8. Valg af formand Martin Stentebjerg9
9. Evt. Martin påpeger endnu en gang at der kommer benzin dampe oppe fra Kælderen og bør bringes i orden hurtigst muligt af hensyn til Brand

-----------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde 17.09.2018                                                                         Skanderborg 26.10.2018

Afdeling 33 Allen

Ti stede var Martin -Tove-Karen-Kent Hansen

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent Kent Hansen

2 Valg af referent Martin Stentebjerg

3. Valg af stemmeudvalg Ingen

4. Fremlæggelse af beretning fra sidste møde Godkendt tilføjelser gulve laves efterhånden som folk flytter ud dog kun 2 pr år.

5. Godkendelse af drift buget+ PV-PLan 2019 godkendt Tilføjelser martin mente ikke at nyt tag kunne laves for700.000 kr

6. Orintering om regnskab 2017 Godkendt

7. Behandling af indkommende forslag Ingen indkommende forslag.

8. Valg af formand Martin genvalgt

9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelse. Ingen

10. Valg af suppleanter Ingen

11. Eventuelt Løst og fast om trivsel i egendommen snak om altaner ny vaskemaskine Intet vedtaget

Med Venlig hilsen

Martin Stentebjerg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referart af afdelingsmøde Skanderborg                                                             Den 18.09.20 17

Valg af dirigent blev Kent Hansen
Valg af referent blev Martin Stentebjerg

Til stede til mødet var Tove Martin Lisbett Erna Yorsalen Karen
Valg af stemmeudvalg ingen
Fremlæggelse af beretning fra sidste møde godkendt
Godkendelse af drift buget med PV-plan for 2018. Endnu en gang blev det pointeret at man ikke kan lægge nyt tag på de 3 ejendomme 700.000 kr. der er sat af.
Orientering om regnskab 2016 godkendt

7.Nye ordensregler godkendt

Behandling af imødekommende forslag
Ansøgning om nyt tørrestativ godkendt

Orientering fra Tove om at der er meget fodkoldt i hendes lejlighed.

Stort set alle beboer klager over gulvene, hvilket skabte en længere debat og endte med at man beslutter at venter med at få malet og ordnet opgangene og

i stedet for lagt vinyl på gulvene og at man skifter trægulvene ud ved udflytning.

Forslag om at lægge fliser bag vores ejendom nedstemt

Rengøring i vaskekælderen ikke i orden. Har snakket med ham der dagligt gør rent

Afhentning af storskrald. Beboer skal selv sørge for at det bliver afhentet Kontakt renovation
Valg af formand blev Martin Stentebjerg

10.Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelse ingen ønskede valg

11 .Valg af suppleanter ingen ønskede valg

12. Evt. Konklusion: I det at der har været larm nu i nr 12 i flere år tolereres dette ikke længere og ordensreglerne skal overholdes og at der fremover vil

blive sendt skriftlige klager til boligforening

 

Referent

Martin Stentebjerg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat  afdeling 33                                                        Skanderborg den 13.09.2016

 

Alleen 8-12

 

 

 

Valg af ordstyre og  referent  ordstyre  Kent Hansen                            Referent Martin Stentebjerg

 

 

 

Mødedeltager Muhammad Issa Martin Stentebjerg Tove Thomsen Lisbeth Holm

 

 

 

Orientering om budget fra 2016

 

blev godkendt

 

 

 

Orientering om budget forslag af 2017-2033

 

 

 

Budget 2017

 

Der vil komme nyt tag 2017

 

Tagrender og nedløb udskiftes

 

Vægge og lofter i kælderen males

 

Vaskemaskiner udskiftes

 

Vandbærende rør i kælderen udskiftes

 

Nye el installationer i kælder udskiftes

 

iItandsættelse af vaskekælder

 

Emhætter udskiftes

 

Trappebelægning i opgange udskiftes

 

Rep. Af murværk repareres

 

 

 

Kommentar Martin mener ikke at tag og dele af konstruktionen kan udskiftes for 700.000 kr.

 

 

 

Budget forslag af 2017  Godkendt.

 

 

 

Evt. Forslag reparation af gulve vinyl i alle lejlighederne da gulvene ikke er til at holde.

 

Ønske om et overslag på altaner

 

 

 

Valg af beboerrepræsentant blev Martin Stentebjerg

 

 

 

Med Venlig Hilsen Martin Stentebjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afdeling 33

Alléen 8 – 12

8660 Skanderborg

  

                                                                                               Skanderborg den 12.02.2016

  

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 11. februar 2016.

 

Til mødet var der mødt 3 beboere frem.

 Ad pkt. 1. Dorthe Støve blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at mødet var indvarslet efter SAB`s vedtægter.

 Ad pkt. 2. Erling Weber Jensen blev valgt til referent.

 Ad pkt. 3. Der var ikke opbakning til, at etablere en bestyrelse, hvorfor der blev valgt en ny kontaktpersen.

 Kontaktperson er:

 Martin Stentebjerg

Alléen 10 1 th

Tlf 42 65 53 77

 

Dorthe Støve takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.

 Med venlig hilsen

 Erling Weber Jensen

Referent

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 33 – Alleén 8 - 12

 

Referat af afdelingsmøde den 15. september 2015

 Mødedeltagere:        1 beboer ogKent Hansenfra administrationen.

 Ad 1-2:     Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent og referent.

 Ad 3:         Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 Ad 4:         Intet af berette siden sidste møde.

 Ad 5:         Budgettet for 2016 blev fremlagt afKent Hansen.

     

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 2,37% af den nuværende husleje.

Ad 6:         Kort orientering om regnskab 2014 afKent Hansen, der udviser et overskud på kr. 10.114,17. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

 Ad 7:         Der var ingen indkomne forslag.

 Ad 8:         Tove Thomsen blev valgt som kontaktperson for afdelingen.

 Ad 9:         Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

 Ad 10:       Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

 Ad 11:       Intet under eventuelt.

  

Dirigent/referent:

Kent Hansen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 33,-Alleen 8 -12 Referat af afdelingsmøde den 18. september 2014

Mødedeltagere: 2 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

Ad 1-2: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent og referent.

Ad3: Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad4: Tove Thomsen orienterede omkring markvandring, hvor hun havde ønsket at få nye lamper over dørene

 Ad5: Budgettet for 2015 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00 % af den nuværende husleje

 Ad6: Kort orientering om regnskab 2013 af Kent Hansen, der udviser et underskud på kr. 3.646. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

Ad 7: Der var ingen indkomne forslag.

Ad 8: Tove Thomsen blev valgt som kontaktperson for afdelingen.

Ad9: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Ad 10: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Ad 11: Under eventuel var der følgende ønsker/kommentarer:

  • Beboer i nr. 8 stv. har problemer med lugtgener fra emhætte

  • Beboerne i nr. 8 st.tv. og 8 l.th. har problemer med luftgener fra kloak og afløb (speciel i nr. 8. l.th.)

     

Inspektøren er orientering omkring ovenstående.

Dirigent/referent: Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 33 -Alleen 8 -12 Referat af afdelingsmøde den 11. september 2013

Mødedeltagere: 2 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

Ad 1-2: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent og referent.

Ad3: Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad4: Afdelingen har fået nye vinduer og kælderdøre siden sidste møde.

Ad5: Budgettet for 2014 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00 % af den nuværende husleje.

Ad6: Kort orientering om regnskab 2012 af Kent Hansen, der udviser et overskud på kr. 52.956,23. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

Ad 7: Der var ingen indkomne forslag.

Ad8: Tove Thomsen blev valgt som kontaktperson for afdelingen.

Ad9: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Ad 10: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Ad 11: Under eventuel var der følgende ønsker/kommentarer:

  • Ønske om oprydning af kælder (mange effekter fra tidlige beboer)

  • Der er problem med støj og gener fra enkelte beboer, vi skal derfor henstille at ordensreglementet skal overholdes.

  • Ved brug afvaskekælder skal man selv rengøre efter sig.

     

Dirigent/referent:

 

 

 

Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------