Afdelingsmøde 29

Referat fra Afdelingsmøde på Solgården den 20. september 2022.

 

Pkt. 1.

Valg af dirigent.

 

Erling Weber blev valgt og konstaterede, at afdelingsmødet var indkaldt
med 4 ugers varsel og dermed lovlig indvarslet.

 

Pkt. 2

Valg af referent.

 

Flemming blev valgt.

 

Pkt. 3.

Stemmeudvalg.

 

Erling Weber, Margit og Flemming blev valgt.

Pkt. 4.

 

Beretning for Solgården 2021/2022 v/Formanden Carsten.

 

For jer der ikke ved det, har Solgården den 1. oktober 2022, 30 års jubilæum.

 

Det er da lidt underligt at stoppe som formand efter 29 år på posten, kun afbrudt

af et enkelt år med en anden formand.

 

Jeg har overvejet dette det sidste halve år, da jeg den 1. oktober 2022 skal starte
på en ny arbejdsplads i Århus.

 

Der har ikke været udskiftning i bestyrelsen i mange år og vi trænger nu til nye
unge kræfter.

 

I de næsten 30 år, har der hvert år været overskud i regnskabet.

 

Det har været med mange forskellige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Vi har altid haft den holdning, at vi holder møder, hvis der er brug for det.

 

Solgården er jo vores egen pengepung og derfor har vi kun brugt ekstra penge, når
det har været nødvendigt.

 

Efter at jeg har sagt at jeg stopper som formand, har der været mange rygter og underlige udsagn, som jeg gerne vil mane til jorden.

 

Der er givet tilladelse til at opsætte et bord i den fælles garage, som kan bruges
til at reparere cykler. Bordet må ikke være fast, men skal kunne flyttes. Der er ikke
givet tilladelse til opsætning af dartskive i garagen og heller at man
har fået tilladelse af bestyrelsen eller SAB til at kunne overtage viseværternes kontor.

 

Rygterne om, at en ny formand til ændre på det hele på Solgården, har heller ikke
noget på sig. Ændringer og forslag vedtages på vores afdelingsmøder. Selvfølgelig
har bestyrelsen ret og pligt til at sørge for, at regler og ordensrelement overholdes.

 

Jeg overlader trygt formandsposten til en ny formand.

 

Det var meningen, at udendørslamperne over hoveddørene skulle udskiftes
med sorte lamper. Der er udskiftet en del på den gamle bygning og det har
åbenbart løst problemet med at relæet slog fra hele tiden. Der er derfor
ingen grund til at ofre kr. 28.000 på udskiftning af de øvrige lamper.

 

Der er opsat en lille affaldscontainer op mod Jem&fix, hvor haveaffald skal
puttes i. Den bliver tømt jævnligt, så det skulle ikke give problemer. Haveaffald
må ikke kommes i øvrige affaldscontainere.

 

Der er indkøbt et nyt gyngestativ, da det gamle var færdigt.

 

I skal huske på, at den store terrasse ved hovedbygningen er til fri afbenyttelse
for alle. Man kan tage en kop kaffe m.m. med op og nyde udsigten over hele
Skanderborg og søen.

 

I 2023 sker følgende, vedtaget på sidste afdelingsmøde med flertal.

 

Der etableres en grillplads ved legepladsen på 6 x 6 m pris ca. kr. 28.000,00.

 

Der indkøbes et ekstra bord/bænkesæt ca. kr. 7500,00

 

Etablering af vildt blomsterbed 5 x 8 m. fra grillpladsen og op mod den gamle

bygning.

 

Vedligeholdelse af fliser på badeværelserne kr. 15.000,00 årligt.

 

Maling af kældervægge v/elevator kr. 10.000,00.

 

Vores byggeri på Søtoften er næsten færdigt og der forventes indflytning i
januar 2023.

 

Vores helhedsplaner i afd. 5 Kastanievej 2 A – C og 19 Granhøjen 92 til 158  har været gået i stå, da bygherren er gået konkurs.

 

Det er vi i hovedbestyrelsen i gang med at finde en løsning på.

 

Jeg vil ønske den nye bestyrelse og suppleanter held og lykke med arbejdet
de næste mange år.

 

Pkt. 5.

 

Driftsbudget, PV plan og antennebudget blev godkendt.

 

Pkt. 6.

 

Orientering om regnskab for 2021

 

Pkt 7.

 

Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandssættelses relement.

Eenstemnig godkendt.

 

Pkt. 8.

 

Behandling af indkomne forslag.

 

Følgende forslag blev godkendt:

 

Lys ”juletræ” på flagstangen

Oprydning i følgende rum:

Cykelkældre, fællesrum, kulkælder, garage.

Der vil blive opsat en container, hvor effekter der ikke skal bruges mere kan fyldes i.

(bestyrelsen vil informere herom senere)

Lys over indgangsdøre, sensor, eget tænd og sluk. Evt. ændring heraf undersøges
af bestyrelsen i samarbejde med SAB.

 

Følgende forslag blev forkastet:

 

Opsætning af altaner.

Etablering af brandvej ved 23 med samtidig nedlæggelse af parkeringspladser.

 

Pkt. 9.

Valg af formand


Dorte Telling stillede op og blev valgt af samtlige fremmødte.

 

Pkt. 10.

Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

 

Poul og Mette stillede op, fik begge 18 stemmer. Da der har været stemt, kan der ikke foretages en ny afstemning, så Poul blev valgt ved lodtrækning.

Pkt. 11.

alg af suppleanter


Mette blev valgt som 1. suppleant.

Lisbeth blev valgt som 2. suppleant.

 

Pkt. 12

Eventuelt.

 

Opfordring til oprydning under udvendige trapper, da der som udgangspunkt ikke må henstilles eller opbevares ting uden for lejemålet.

 

Opfordring til bedre parkering på østsiden af bygningen, forstået på den måde, at bilerne køres helt ind.

 

Der henstilles til beboerne at overholde vasketider og ikke bare tage tøj ud, når maskinen er færdig og så fylde eget i.

Man må kun vaske i egen vasketid.

 

 

Mette har oprettet en facebookgruppe for beboerne på Solgården.

Du kan tilmelde dig på ”Solgårdsvej 3-23/Afd. 29”

 

Problemer med overløb fra tagrenderne på østsiden ved nr. 23 undersøges.

 

Problemer med dårligt virkende emhætter – evt. rensning af udluftning undersøges.

 

Snakken gik lystigt, stemningen var god. Der blev som vanligt serveret sildemadder,
smørrebrød, øl, vand, vin, snaps, kaffe og småkager.

 

En stor tak fra den tidligere formand Carsten, for den flotte kurv jeg har modtaget.

 

Referent                                    Dirigent                                   Formand

 

 

…………………………                      …………………….                           …………………….                     

 

Flemming Bøgelund                 Erling Weber                           Carsten Rasmussen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat Ira afdelingsmøde, Solgården 8. september 2021.09.12
Pkt. 1.
Valg al dirigent
Erling Weber blev valgt og konstaterede, at afdelingsmødet var indkaldt med lovlig
varsel.
Pkt. 2.
Valg al referent
Flemming blev valgt
Pkt. 3
Stemmeudvalg, kun hvis vi skulle ud i skriftlig afstemning.
Pkt. 3
Beretning for Solgården 2020/2021
Vi har været igennem et år, med nedlukning, restriktioner, mundbind, sprit og
vaccinationer. Mange har arbejdet hjemme eller begrænset været på
arbejdspladsen.
Indtil videre er vii Danmark sluppet igennem coronapandemien uden at kun et
begrænset antal danskere er døde.
Jeg tror at vi skal indstille os på, at afspritning kommer til at vare ved i fremtiden.
SAB er i gang med gennemførelse al en helhedsplan på Kastanievej, hvor bygningen
bliver gennemrenoveret med nye vinduer, gulve, badeværelser og køkkener. Der
bliver adgang til en del al lejlighederne via elevator.
1. september 2021 var der indflytning på Vesterskovvej. Elevatorerne var dog ude al
drift på grund af vand i styreboksene. Det arbejdes der på at få løst.
Beboerne er meget glade for lejlighederne.
På Søtoften er parkeringskælderen støbt, 1 sal sat på og de er i gang med 2. sal. Vi
glæder os meget i SAB til at se det færdige byggeri.
På Solgården er træerne på vestsiden blevet fældet og skal erstattes al træer der
ikke bliver særlig store. På østsiden skal der også fældes nogle af de store træer.
Hvis rødderne kommer ud og løfter fortovet, vil regningen for opretning blive sendt
til os, så vi forebygger ved fældningen.
Der har i haven ved 23A og på den store græsplæne været udført et større
gravearbejde, bortkørsel af jord og påfyldning af nyt jord. Dette skyldes at der på
grunden har vokset Japansk Pileurt, en invasiv plante der, hvis den får lov til at
brede sig kan vokse igennem bygningsfundamenter, fortove og vejbelægninger.
Der er fjernet jord ned i 1 meters dybde, jorden er varmebehandlet op til 100
grader, inden der er bortskaffet.
Det hvide eternit er udskiftet med sort og alle vinduer, undtagen tagvinduerne er
udskiftet. De større har fået midterspros og de små kan vippes rundt, så der ikke
længere behøves stige for at vaske vinduer.
Der er indkøbt en ny vimpel og bestilt en ny parasol til "Solkrogen''
I bestyrelsen synes vi at vores 3 bygninger har fået et gevaldigt løft, det har hjulpet
gevaldigt på indtrykket af boligerne.
Det skulle også gerne hjælpe på lyd udefra, da vinduerne er med 3 -lags glas.
Mon ikke også vi kan se det på varmeforbruget.
Sidste år blev I efter afdelingsmødet spist af med næsten ingenting, så vi tager
revanche i år. Efter mødet skal vi have sildemadder og smørrebrød, vand, øl, snaps
samt kaffe og småkager.
Jeg finder jo nok guitaren frem, så vi kan få nogle hyggelige timer.
Carsten
Pkt. 5
Driftsbudget, Py plan og antennebudget blev godkendt
Pkt. 6
Orientering om regnskab for 2020.
Pkt. 7
Behandling af indkomne forslag
Forslag om fornyelse af legeplads, vippe, sansegynge m.m. undersøges nærmere om
vi evt, kan skaffe penge, eller om det skal på budgettet.
Forslag om grillplads, undersøges nærmere.
Forslag om flere bænke, undersøges nærmere.
Evt, fjernelse af 1,5 meter hæk på grund af oversigtsforhold, smal udkørsel, skal
undersøges hos Skanderborg Kommune.
Alle forslag blev godkendt.
Pkt. 8
Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen, Flemming Bøgelund blev genvalgt.
Pkt. 9
Valg af suppleanter, Dorthe og Margit blev genvalgt.
Pkt. 10
Eventuelt
Der henstilles til beboerne, at det kun er haveaffald, der anbringes på affaldspladsen
imellem den sidste garage og "JEM&FlX".
Oprydning i depotrum.
Information sendes ud fra administrationen.
Opkørsler ved kantstenene forbedres og der kigges på om biler der holder ind mod
den "gamle" bygning, kan flyttes lidt ud, så der bliver bedre forhold til
kørestolsbrugere.
Problemer med utætheder og manglende isolation ved alle karnapdøre undersøges.
Det er særlig galt i K3, St.
Små "vendevinduer" kan ikke låses - løsning undersøges.
Der bliver indkøbt en ny elkedel til gildesalen.
Hvis I oplever at stikkontakter ikke virker, afløb under vaske bliver utætte m.m.,
er det ikke noget beboerne selv skal betale.
DET ER FORBUDT AF SMIDE BRØD OG ANDRE MADVARER I HAVER OG PÅ
GRÆSPLÆNER SOM TILTRÆKKER ROTTER M.M.
Der henstilles til, at farten på Solgårdens område sænkes. Biler udefra der benytter
Solgården som gennemkørsel, vil, efter advarsel blive meldt til Politiet.
Snakken gik lystigt, stemningen var hyggelig, tak for jeres måde at være på.
Der blev serveret sildemadder, smørrebrød, øl, snaps, vin, kaffe og småkager.
Formanden underholdt med guitarmusik og sang.
Referent Dirigent Formand
Flemming Bøgelund Erling Weber Carsten Rasmussen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde på Solgården onsdag den 16. september 2020.
Pkt. 1
Poul blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var indkaldt med lovlig varsel.
Pkt. 2
Flemming blev valgt som referent.
Pkt. 3
Stemmeudvalg skulle først vælges, såfremt der skulle blive en skriftlig afstemning.
Beretning på Solgården for 2019/2020
- Vi har fået de nye gynger sat op på legepladsen.
- "tårnet" med rutchebanen er blevet algebehandlet så det nu fremstår pænt.
- Hegnet omkring legepladsen skulle have været fjernet, men på grund ar er
misforståelse i SAB er det i stedet for blevet malet og derfor lader vi det blive
stående.
- Der er indkøbt et borde/bænkesæt som er sat op på legepladsen. Skulle have
erstattet det at kunne sidde på hegnet.
- Gildesalen er blevet malet, gulvtæpperne renset, stole og borde vasket at, gardiner
og vinduer vasket.
Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen og suppleanter med påhæng, der har lagt
meget arbejde i at få det til at stå rigtig pænt. Alle billeder er bl.a. blevet målt så de
kunne hænge lige.
Først med at rydde lokalet totalt og efterfølgende få det hele sat på plads igen. Det
har vi brugt flere dage på, men det har også været rigtig hyggeligt.
Udskiftning af de gamle vinduer i hele bebyggelsen er sat i gang og bliver foretaget
efteråret.
Eternit bliver skiftet på den "gamle" bygning og i østsiden, ligeledes i år. Vestsiden må vente til 2021.
I henhold til sidste referat, skulle det have været grå, men vi har i stedet for valgt sort.
Det vil stå rigtig flot til de røde mursten, tag og de nye hvide vinduer.
Der skal graves op på højre siden af elevatoren for at finde ud af, hvorfor der er
fugtskader på vægge i kælderen.
Huller i asfalten, bl.a. på vestsiden bliver repareret.
I februar var der første spadestik på vores nye byggeri på Vesterskovvej.
Vi har nu i august kunnet holde rejsegilde.
Det bliver et fantastisk flot byggeri, som med de specielle mursten, vil falde rigtig
godt på plads med de "gamle" bygninger i området.
Det er imponerende, at der allerede er 250 personer skrevet op til en lejlighed.
Samme selskab som vi har haft et fantastisk godt samarbejde med, har vundet
opførelsen af vores nye afdeling på Søtoften.
Her til slut, vil jeg håbe at vi til næste år har Covid19 så meget på plads, at vi igen
kan holde et afdelingsmøde som vi plejer, med sild, smørrebrød, en lille en til halsen
samt sang og musik

Carsten

Pkt. 5
Driftsbudget, PV plan og antennebudget blev godkendt.
Pkt. 6
Orientering om regnskab for 2019.
Pkt. 7
Behandling af indkomne forslag.
- Der skal opstilles en ekstra flaskecontainer på østsiden 23A,B,C,D.
- De store træer på vestsiden skal fælles og nye der bliver max. 2,5 meter skal plantes.
- Igen, igen oprydning i cykelrummene.
- Rengøring af glas på lamper over hoveddørene.
- Maling af vægstykke ved elevator på 1. sal
Pkt. 8
Valg af formand - Carsten Rasmussen blev genvalgt.
Pkt. 9
Valg af næstformand
Poul Mathisen blev genvalgt
Pkt. 10
Valg af suppleanter
Margit blev genvalgt og Dorte blev nyvalgt.
Pkt. 11
- Oprydning i kulkælderen skal foretages.
- Det skal igen undersøges om rengøring af kældergang, elevator samt lille toilet
udføres i henhold til aftale med rengøringskælderen. Det er der stor tvivl om.

Referent
Flemming

Dirigent
Poul

Formand
Carsten

----------------------------------------------------------------------------

Referat af  afdelingsmøde 2019.

Pkt. 1
Poul blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet
var indkaldt lovlig varslet.

Pkt. 2
Flemming blev valgt som referent.

Pkt.
Stemmeudvalg blev ikke valgt.

Pkt. 4
Beretning for Solgården 2018/2019

Vi har i årets løb fået følgende lavet:

Ny bordplade i køkkenet.
Algebehandling af tagene.
Langt om længe opstribning på vestsiden.

Der er indkøbt nye postkasser, vi afventer
bare nye træstativer, så kommer de op.

Der er indkøbt 2 nye gynger og overlægger
til gyngestativet.

Der er købt ny vimpel.

Der er skiftet linoleum i gangen ved indgangen
på vestsiden og i elevatoren.

Vi skulle gerne komme i gang med udskiftning
af eternit.

Hovedbygningen i 2019
Østsiden i 2020
Vestsiden i 2021

Eternitten bliver i en stålgrå farve.

Jeg blev i maj måned på repræsentantsskabsmødet
genvalgt til hovedbestyrelsen og på et hovedbestyrelsesmøde
valgt som næstformand i Skanderborg Andelsboligforening.

Ungdomsboligerne på Regnbuevænget blev færdige til indflytning
i august/september.

Byggeriet på Vesterskovvej er udskudt på grund af en fejl i kommunens
behandling af sagen. Vi kommer derfor desværre nok først i gang i
2020.

Tagrender forventes renset i år. De er fyldt med skidt og der er
ikke sket noget.

Pkt. 5.

Driftbudget og PV plan godkendt.

Pkt. 6

Orientering om regnskab

Pkt. 7.

Behandling af indkomne forslag.

Der skal etableres et ekstra tørrestativ ved
23 A.
Snore på tørrestativer skiftes.
Brøndringe på træsplænen fjernes.

Pkt. 8.
Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen,
Flemming B. Nielsen blev genvalgt.

Pkt. 9.
Valg af suppleanter
Kirsten og Margit blev genvalgt.

Pkt. 10.
Storskald aftales med SAB.
Efterladte cykler og barnevogne skal fjernes
efter mærkning.
Opsætning af lyddæmpende plader i loftet
i gildesalen undersøges.
Oprydning i vådrumskælderen.

Der blev serveret sildemadder, smørrebrød,
øl, snaps, kaffe og småkager.

Formanden underholdt med guitarmusik og sang,
som alle sang med på.

 

Referent Dirigent Formand
Flemming Poul Carsten

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Referat fra afdelingsmøde, onsdag den 26. september 2018 i selskabslokalet på Solgården.

 

pkt. 1 Poul blev valgt som dirigent, han konstaterede, at vi var blevet indkaldt til afdelingsmødet 22. august og dermed lovlig indvarslet.

pkt. 2 Flemming blev valgt som referent

pkt. 3 Der blev ikke valgt stemmeudvaig. Det kunne vi gøre, hvis vi skulle ud i skriftlig afstemning.

pkt. 4 Beretning for Solgården 20 17/2018

Efter sidste års afdelingsmøde, holdt vi den 29. oktober en lille jubilæumsfest for alle vores beboere. Den første oktober sidste år, var det præcis 25 år siden, at afdeling 29 blev taget i brug.

Vi skulle have malet hegnet omkring legepladsen, men da det regnede hele tiden, har vi i budgettet sat penge af, så der næste forår, kommer folk og maler.

Der er etableret omfangsdræn omkring en del af den gamle bygning. Det har stoppet regn i at komme ind.

Vi har fået en lille medhjælper, robotplæneklipperen "tøffe". Den har stået stille et par gange, da den først tabte kniven og nu skal have terrængående sutter på. Bakken er for stejl til alm. hjul.

Vi mangler:

Ny bordplade i køkkenet. Algebehandling af tagene. Ny opstribning på vestsiden. Reparation af kældervægge ved elevatoren. Reparation af ståltrapper og svalegange.

Det er sat al i budgettet til udførelse i år.

Vi har fået ny formand, efter at Finn Thomsen er gået på pension. Det blev Dorte Kruse og undertegnede er valgt til næstformand.

Så er der kommet 2 nye ind, Helle Simonsen og Finn Christensen. Byggeriet i Stilling, Anebjerg er færdigt og de sidste beboere er flyttet ind her i september. Alt er udlejet.

Første spadestik til ungdomsboliger på Regnbuevænget var 19. sept.

Det bliver spændende af følge det nye byggeri. De gamle bygninger på Vester Skovvej, skulle være klar til nedrivning, så vi også kan komme i gang der.

pkt. 5

Driftbudget og PV plan godkendt al alle

Pkt. 6.

Orientering om regnskab 2017 -overskud ingen huslejestigning i 2019.

Pkt. 7 Behandling al indkomne forslag.

 

1. Udskiftning al postkasser sker i 2019.

2. Rengøring al elevator skal ske jævnligt.

Rengøring al lamper over indgangsdøre viseværterne.
Problemet med bortledning al vand i haverne v/kaj og Arne undersøges, hvordan det kan løses. Alle forslag blev vedtaget.

pkt. 8

Valg al formand Carsten Rasmussen blev genvalgt

Pkt. 9

Valg al næstformand Poul Mathiesen blev genvalgt.

pkt. 10.

Valg af suppleanter Kirsten og Margit blev genvalgt.

pkt. 11.

Problem med oprydning i vaskerum blev drøftet igen. Storskaldindsamlingen prøves igen. Fjernelse af cementrør på græsplænen. Der er generelt tilfredshed med den nye viseværtordning, der er blevet meget mere rent i afdelingen.

Gaver til Lilly og Margit

Der blev serveret sildemadder, smørrebrød, drikkevarer samt kaffe og småkager.

Referat                              Dirigent                                        Formand

Flemming                           Poul                                             Carsten

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde, onsdag den 13. september 2017 i selskabslokalet på Solgården.

Pkt. i

Poul blev valgt som dirigent, han konstaterede at vi var blevet indkaldt til

afdelingsmødet 9. august 2017 og dermed lovlig indvarslet.

Pkt. 2

Flemming blev valgt som referent.

Pkt. 3

Kaj og Jørgen blev valgt til stemmeudvaig.

Pkt. 4

Beretning for Solgården 20 16/2017

Der er ikke sket så meget i år på Solgården.

Der er gravet op under gangbroen mod nord for udskiftning af rør i forbindelse med, at der kommer vand ind.

Der er afsat kr. 80.000,- i 2018 til etablering af omfangsdræn omkring den "gamle" bygning.

Fuger er eftergået i den "gamle" bygning.

Stakit omkring lejepladsen skulle vi selv have malet, men med al den regn der er kommet, har det ikke været muligt.

Vi har fået afkortet den nederste række tagsten, så regnvandet kan løbe ud i tagrenderne.

Rep. af beton/murværk ved trappenedgange til kælder.

Vi har i budgettet afsat kr. 500.000,- i 2020 til udskiftning af eternit.

Omstribning af parkeringspladsen på vestsiden 2018.

Udhæng på gammel bygning afrenses og males.

Carsten

Pkt. 5

Driftsbudget og PV plan — godkendt af alle

Pkt. 6

Orientering om regnskab 2016 — ingen kommentarer.

Pkt. 7

Nyt forslag til ordensreglement blev drøftet — godkendt af alle.

Pkt. 8

Forslag om opstilling af tørrestativ v. nr. 23A blev drøftet og vedtaget.

Pkt. 9                                               

Valg af bestyrelsesmedlem — Flemming Bøgelund Nielsen blev genvalgt.

Pkt. 10

Suppleanter — Kirsten og Margit blev genvalgt.

Pkt. 11

Affaldscontainere: Det henstilles til alle beboere at containerne anvendes til de ting de er beregnet til og ikke til alt muligt andet affald.

Vaskeri: Det henstilles til alle beboere at vaskerummet holdes ryddeligt og at man især husker at rense filter i tørretumbler.

Cykelrum: Det henstilles at alle beboere der har cykler, medvirker til at holde bedre orden end der er nu.

Fælles pulterum: Der vil komme besked om at fjerne ting, som ikke bliver brugt. Henkastning af cigaretskod i kælder nedgange og andre steder i bebyggelsen frabedes.

Formanden gav en kort orientering om boligforeningens igangværende og kommende byggerier.

Formanden fortalte, at Solgården har 25 års jubilæum den 1. oktober 2017. Gaver til Lilly, Birgit og Johnny

Der blev serveret sildemadder, smørrebrød, drikkevarer samt kaffe og småkager. Formanden underholdt med guitar og sang og der blev sunget igennem af alle de fremmødte.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde, onsdag den 7. september 2016 i selskabslokalet på Solgården.

Dagsorden.

 1. valg af dirigent

 2. valg af referent

 3. valg af stemmeudvalg

 4. fremlæggelse af beretning for perioden siden sidst.

 5. godkendelse af drifsbudget med tilhørende PV-plan for 2017

 6. orientering om regnskab for 2015

 7. behandling af indkomne forslag

 8. valg af formand, på valg er Carsten Rasmussen

 9. valg af medlem til afdelingsbestyrelsen, på valg er Poul Mathisen

 10. valg af suppleanter

 11. evt.

   

Referat:

pkt. 1. Poul blev valgt som dirigent, han konstaterede, at vi var indkaldt til afdelingsmødet ved brev dateret 3. august 2016 og dermed lovlig indvarslet.

pkt. 2. Flemming blev valgt som referent.

pkt. 2. Margit og Kaj blev valgt til stemmeudvalg.

Pkt. 4. Beretning Beretning for Solgården 2015/2016

Opfølgning fra sidste år:

Følgende er på budgettet for 2017.

Omstribning af parkeringspladsen i vestsiden. Der muligviS et firma, der kan fjerne den gamle afstribning.

Eternit med råd bliver udskiftet.

Udhæng på gammel bygning bliver afrenset og malet.

Eternit bliver vasket. Boligforeningen har købt en maskine, der skulle kunne klare det.

Tagrender skal renses. For at kunne gøre det, skal der skæres lidt af de nederste tagsten, da de går ud over tagrenderne. Det ses og mærkes, nar det regner meget, at regnvandet ikke kan nå tagrenderne. Der er muligvis fundet en anden løsning, hvor man skifter den nederste række tagsten til nogle kortere.

Der er afsat penge til udskiftning af de sorte gummilister på den indvendige side af vinduerne.

Hvad er der så sket:

Der er omfuget en del murværk, bl.a. garage, gammel bygning m.m.

Den gamle stentrappe er fjernet og erstattet af en ny i træ. Det giver et andet helhedsindtryk, nar trapperne pa hovedbygningen er ens.

Karnapper er eftergået efter udskiftning af sidevinduerne.

Kælderdørene er udskiftet.

Der er etableret gennemkørselsforbud på Solgården. Der er indhentet tilladelse fra Skanderborg Kommune samt Politiet. Skiltene har ikke kostet beboerne noget.

Etablering af fliseplads til container på østsiden etableres

Vi har I alle de år jeg har boet her, ved samtlige afdelingsmøder faet fortalt, at der var afsat forsikringspenge til udskiftning af linoleum i kældergangen. Det passer desværre ikke, der har aldrig været anlagt en forsikringssag. Jeg mener, at det startede ca. 8 år efter ibrugtagningen af Solgården.

Carsten

pkt. 5. driftsbudget og PV plan -godkendt af alle

pkt. 6. orientering om regnskab 2015 -ingen kommentarer

pkt. 7. indkomne forslag ingen.

pkt. 8. Carsten Rasmussen -genvalgt.

pkt. '9. Poul Mathiesen -genvalgt.

pkt. 10. suppleanter -Kirsten og Margit -genvalgt.

pkt. 11. eventuelt. Gummilister ved enkelte vinduer eftergåes for evt. udskiftning. Tætningslister ved døre og vinduer eftergås, hvor der er behov Problemet med at vinduer btiver ru og matte pga. afsætning fra zink inddækning over vinduer blev nævnt igen.

Vinduer forventes, efter PV-plan udskiftet om 4 år.

Formanden gaven kort orientering om boligforeningens byggeplaner og igangværende renovering af b01igene i Højvangen.

Gaver til Johnny og "krukkerne".

Der blev serveret sildemadder og smørrebrød, drikkevarer samt kaffe og småkager.

Formanden underholdt med guitar og der blev sunget igennem af alle de fremmødte.

referent                                          Dirigent                                               Formand

Flemming                      Poul                                  Carsten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indkaldelse til afdelingsmøde

 

Onsdag den 16. september 2015 kl. 18.00 i selskabslokalet.

 

Dagsorden:

 

pkt. 1 Valg af dirigent

pkt. 2 Valg af referent

pkt 3 Valg af stemmeudvalg

pkt 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilh-ørende -PV-plan for 2016.

pkt. 6 Orientering om regnskab 2014

pkt 7 Behandling af -indkomneforstag

pkt 8 Valg af medlem af afdelingsbestyrelsen.

 

På valg er: Flemming Niels-en

pkt. 9 Valg af suppleanter.

pkt 10 Eventuelt.

 

Referat:

 

pkt 1: Poul blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at vi var indkaldt til afdelingsmødet ved brev dateret den 12. august 2015 og dermed lovlig indvarstet.

 

pkt 2: Kirsten blev valgt som referent.

pkt. 3: -Der blev ikke nedsat stemmeudvaIg.

pkt. 4:

 

Beretning for Solgården 2014/2015

 

For at sige det rent ud, er det ikke sket ret meget.

 

Vi har haft møde med SAB og jeg kan love jer, at der er kommet andre boller på suppen.

 

Aftalt i år.

 

Parkeringspladsen på vestsiden bliver stribet om, så der er muli-gtat finde ud af at parkere.

 

Eternit med råd, bliver udskiftet og hvor det er muligt, renset.

 

Kælderdøre bliver udskiftet.

 

Tagrender skat renses, men først skal der gøres ptads. Der skal muligvis skæres af tagstenene. Der bliver i øjeblikket indhentet tilbud. Der er afsat kr. 90.000,00.

 

Linoleum i kældergangen skal der gøres noget ved, men vi skal først finde ud af, hvor vandet kommer fra -har vi prøvet på i 8 år. Det skal fjernes, for at vi kan se, om afdækkede rør ikke er tætte nok. Der undersøges med forsikringsdækning. Der skulle være afsat en del penge.

 

Det etableres en låge mellem garagerne og HIemogFix, så vi holder haveaffaldet inde.

 

Der omfuges i bygningerne, bl. garage og vesUnord knækket i den "gamle" bygning.

 

Den gamle stentrappe i hovedbygningen, bliver fjernet og erstattet med en ny trætrappe.,

 

Karnapper bliver eftergået og malet, gjort i orden. Der har siden mødet været håndværkere ud og se på problemet.

 

Carsten

 

pkt 5: Driftsbudget og PV plan for 2016, godkendt.

pkt. 6: Orientering om regnskab for 2014, godkendt.

pkt. 7: Kaj har endnu engang bedt om at få fjernet nogle hækplanter og lagt et par fliser, så plastsorteringscontaineren kan flyttes ind til muren. Det vil give bedre adgang til haverne. Det skulle have været gjort sidste år. Formanden sætter den i gang.

 

pkt.8: FIemming blev valgt.

pkt. 9: Margit og Kirsten valgt.

pkt. 10: Arne: der var snak om at dræne, så vandet ikke står i haverne med risiko for, at det løber ind i boligerne.

 

Jonna og Cora: Der er fugefejl ved flere af hoveddørene i den nederste fuge. Undersøges.

 

Else: badeværelsesmuren er ved at falde ned, Mureren har været der for over en måned siden, der sker ingenting.

 

Flemming: Det regner ind ved dørene. Det skyldes dårlige vandnæser. Det bliver der gjort noget ved.

 

Gunhild: Vand der løber ned af vinduerne og giver et mat udseende. Det skulle skyldes det metal, der sidder øverst, der

 

afg iver et stof.

 

Else: Stormkroge på karnapdøre. Det må vi godt. Ved fraflytning skal krogene enten fjernes og hullerne dækkes med plasticpropper eller de skal blive siddende.

 

Arne/Kaj: Snak om dårlige hegn. Der skal fremover købes bedre hegn. Malingen skal fremover opbevares i teknikrum. Frostfrit.

 

Generelt:

 

Beboerne får gang på gang at vide af viseværterne, at det og det er der ikke råd tiL Viceværterne har intet med vores økonomi at gøre, det er helt og holdent afdelingsbestyrelsen og beboerne, der bestemmer. Virker en ringektokke ikke, skal den skiftes uden spørgsmål! Ellers kontakt afdelingsbestyrelsen.

 

Spørgsmål om rengøring af fuger på badeværelserne. De kan med fordel tørres af med rensebenzin (Carsten).

 

Kirsten: Hjemmeplejen og sygeptejersker, har svært ved at finde rundt oppe på Solgården. Der undersøges, om der kan sættes en eller anden belysning op ved tavlen på hovedbygningen.

 

Mødet blev afsluttet, "krukkerne" fik en æske chokolade.

 

Det btev serveret sildemadder og smørrebrød, godt skyllet ned.

 

Formanden spillede guitar og beboerne sang med på en blandet landhandel af sange. En hyggelig aften. ,

 

 

 

Referent Dirigent Kirsten Poul

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til afdelingsmøde

 

Onsdag den 16. september 2015 kl. 18.00 i selskabslokalet.

 

Dagsorden:

 

pkt. 1 Valg af diirigent

pkt. 2 Valg af referent

pkt 3 Valg af stemmeudvalg

pkt 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilh-ørende -PV-pl-an for 2016.

pkt. 6 Orientering om regnskab 2014

pkt 7 Behandling af -indkomneforstag

pkt 8 Valg af medlem af afdelingsbestyrelsen.

 

På valg er: Flemming Niels-en

pkt. 9 Valg af suppleanter.

pkt 10 Eventuelt.

 

Referat:

 

pkt 1: Poul blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at vi var indkaldt til afdelingsmødet ved brev dateret den 12. august 2015 og dermed lovlig indvarstet.

 

pkt 2: Kirsten blev valgt som referent.

pkt. 3: -Der blev ikke nedsat stemmeudvaIg.

pkt. 4:

 

Beretning for Solgården 2014/2015

 

For at sige det rent ud, er det ikke sket ret meget.

 

Vi har haft møde med SAB og jeg kan love jer, at der er kommet andre boller på suppen.

 

Aftalt i år.

 

Parkeringspladsen på vestsiden bliver stribet om, så der er muligt at finde ud af at parkere.

 

Eternit med råd, bliver udskiftet og hvor det er muligt, renset.

 

Kælderdøre bliver udskiftet.

 

Tagrender skal renses, men først skal der gøres plads. Der skal muligvis skæres af tagstenene. Der bliver i øjeblikket indhentet tilbud. Der er afsat kr. 90.000,00.

 

Linoleum i kældergangen skal der gøres noget ved, men vi skal først finde ud af, hvor vandet kommer fra -har vi prøvet på i 8 år. Det skal fjernes, for at vi kan se, om afdækkede rør ikke er tætte nok. Der undersøges med forsikringsdækning. Der skulle være afsat en del penge.

 

Det etableres en låge mellem garagerne og HIemogFix, så vi holder haveaffaldet inde.

 

Der omfuges i bygningerne, bl. garage og vest/nord knækket i den "gamle" bygning.

 

Den gamle stentrappe i hovedbygningen, bliver fjernet og erstattet med en ny trætrappe.,

 

Karnapper bliver eftergået og malet, gjort i orden. Der har siden mødet været håndværkere ud og se på problemet.

 

Carsten

 

pkt 5: Driftsbudget og PV plan for 2016, godkendt.

pkt. 6: Orientering om regnskab for 2014, godkendt

. pkt. 7: Kaj har endnu engang bedt om at få fjernet nogle hækplanter og lagt et par fliser, så plastsorteringscontaineren kan flyttes ind til muren. Det vil give bedre adgang til haverne. Det skulle have været gjort sidste år. Formanden sætter den i gang.

 

pkt.8: FIemming blev valgt.

pkt. 9: Margit og Kirsten valgt.

pkt. 10: Arne: der var snak om at dræne, så vandet ikke står i haverne med risiko for, at det løber ind i boligerne.

 

Jonna og Cora: Der er fugefejl ved flere af hoveddørene i den nederste fuge. Undersøges.

 

Else: badeværelsesmuren er ved at falde ned, Mureren har været der for over en måned siden, der sker ingenting.

 

Flemming: Det regner ind ved dørene. Det skyldes dårlige vandnæser. Det bliver der gjort noget ved.

 

Gunhild: Vand der løber ned af vinduerne og giver et mat udseende. Det skulle skyldes det metal, der sidder øverst, der

 

afg iver et stof.

 

Else: Stormkroge på karnapdøre. Det må vi godt. Ved fraflytning skal krogene enten fjernes og hullerne dækkes med plasticpropper eller de skal blive siddende.

 

Arne/Kaj: Snak om dårlige hegn. Der skal fremover købes bedre hegn. Malingen skal fremover opbevares i teknikrum. Frostfrit.

 

Generelt:

 

Beboerne får gang på gang at vide af viseværterne, at det og det er der ikke råd til. Viceværterne har intet med vores økonomi at gøre, det er helt og holdent afdelingsbestyrelsen og beboerne, der bestemmer. Virker en ringektokke ikke, skal den skiftes uden spørgsmål! Ellers kontakt afdelingsbestyrelsen.

 

Spørgsmål om rengøring af fuger på badeværelserne. De kan med fordel tørres af med rensebenzin (Carsten).

 

Kirsten: Hjemmeplejen og sygeptejersker, har svært ved at finde rundt oppe på Solgården. Der undersøges, om der kan sættes en eller anden belysning op ved tavlen på hovedbygningen.

 

Mødet blev afsluttet, "krukkerne" fik en æske chokolade.

 

Der btev serveret sildemadder og smørrebrød, godt skyllet ned.

 

Formanden spillede guitar og beboerne sang med på en blandet landhandel af sange. En hyggelig aften. ,

 

 

 

Referent          Dirigent          Formand

Kirsten             Poul               Carsten

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Referat af afdelingsmøde 16.9.2014 på Solgården.

 1. Valg af dirigent Poul Mathiesen blev valgt

 2. Valg af referent Kirsten blev valgt

 3. Valg af stemmeudvalg Kaj og Gurli

 4. Fremlæggelse af beretning: Beretning for Solgården 2013/2014 For første gang i 22 år, kom vi ud af 2013 med et lille underskud på kr. 5.162,00. et er et meget lille beløb, når vi tænker på, at afdelingens samlede udgifter beløber sig til kr. 2.271.542,00 i 2013. Det skyldes bl.a., at vi bevilgede et nyt fjernsyn til gildesalen. Der har også været mange udgifter, bl.a. udskiftningen af karnapvinduerne. Der har været inspektion af legepladsen og den kunne godt have været i bedre stand, der skal udskiftes en del træ, der simpelthen er rådnet. Det er aftalt, at linoleummet i kældergangen bliver fjernet nu, så gulvet kan tørre. Vi skal så efterfølgende finde ud af, hvad vi gør for at få gulvet i bedre stand. Alle vinduer skal males, malerne var gået i gang, men Hans Henrik havde lige glemt, at rådne glaslister skulle udskiftes først. Det er tømmeren gået i gang med og malerarbejdet er derfor udskudt nogle uger. Vigtigheden af at lufte ud i gangarealer. Vi har som bekendt fugtproblemer. Opbevaringrum skal tømmes for mugskadede møbler.Tagrender skal ses efter.

   

Beretning godkendt med 100%

 1. Godkendelse af driftbudget med tilhørende PV-plan for 2015. Spørgsmål: Penge til vedligeholdelse ved fraflytning. Vi har en dispositionsfond. Efter 100 mdr. i lejlighederne, er der opsparet til en almindelig istandsættelse. Gulve og træværk, vinduer er ikke med. En lejlighed, der har været beboet i mange år, er acceptabelt, at der forefindes almindelig slitage. Spørgsmål: Skotrender -tapet løsner sig. Sagen ligger hos Ole.

 2. Orientering om regnskab 2013. Ingen sprøgsmål

 3. Indkomne forslag, ingen.

 4. Valg af formand -på valg Carsten Rasmussen Valgt.

 5. Valg af medlem til afdelingsbestyreisen. Poul Mathisen valgt

   

Driftsbudget godkendt med 100%

10.Valg af suppleant. Kirsten Møller valgt.

11.Eventuelt: Ved storskraldindsamling, skal der en seddel i alle postkasser. Hunde, skal på Solgårdens område føres i snor, uanset størrelse og efterladenskaber skal samles op. Eva stopper som krukkedame Ris og ros ang. pensionistudflugt. Der mangler et mål med udflugten i stedet for bare at blive kørt ud og hjem. Oplevelse. Gaver til Johnny og IJKrukkerneJl

Der blev trakteret med sildemadder, smørrebrød, øl, vand, snaps, kaffe, småkager.

Formanden underholdt med guitar, sang m.m.

Dejligt mød -tak for det.

Kirsten Møller Poul Mathisen Carsten Rasmussen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afd. 29

Afdelingsmøde den 17. 9.2013 kl. 18.00

l.   Valg af dirigent: valgt Poul

1                                       Valt afreferant: valgt Kirsten

2                                       Ingen ønskede stemmeudvalg

3                                       Fremlæggelse af beretning: Beretning for Solgården 2012/2013

 

Vi har igen i år et lille overskud.

Vi har fået installeret en ny opvaskemaskine.

Det er ikke en husholdningsmaskine, men en professionel

til den nette sum af kr 35.000,00.

Asfalten foran elevatoren er blevet repareret.

Elevatoren skulle nu kunne køre uden problemer, efter endnu

en del reparationer.

Vores egne gadelamper på vestsiden har fået udskiftet lampehovedet

ogjeg skal godt nok love for, at trapperne nu er belyst.

Vi fik udskiftet kældervinduerne og 10 hoveddøre.

Fremover:

De resterende 28 samt alle kamapvinduer bliver nu udskiftet.

Det kræver at vi skal skaffe fremmedkapital på ca. kr. 460.000,00

Dette vil medføre en gennemsnitlig huslejestigning næste år på ca. kr. 75,00 pr. md.

Det er kr. 10,00 mere end forventet, men det krævede kr. 200.000,00 mere end

SAB havde beregnet.

Det glædelige er dog, at vi indhentede 4 tilbud på entreprisen.

kr. 565.000,00, kr. 525.000,00,479.000,00 og endelig kr. 447.000,00. Grunden til, at vi kan holde den extraordinære stigning på kr. 10,00 er, at budgettet var beregnet udfra kr. 565,000,00 men endte kr. 118.000,00 under.

 

Vi skulle igen få 16% i tilskud fra Landsbyggefonden, fordi vi har opsparet så stor en del af investeringen.

Grunden til, at denne huslejestigning ikke er med i budgettet for 2014 er, at den først må varsles, når arbejdet er udført og betalt.

Garant har trukket sit tilbud på ny gulvbelægning i kælderen tilbage. Gulvet er simpelthen for fugtigt. Poul og jeg har foreslået, at linoleummet fjernes, så gulvet kan tørre.

Mstemning om huslejestigning: Yderligere stigning i forhold til den i det udsendte nævnte på ca. kr. 75,00 pr. md. fordi vi skal hente fremmedkapital for at kunne udskifte døre og kanarpvinduer i år. Vi har sparet så meget op, at vi skulle kunne få et tilskud fra Landsbyggefonden på 160/0.

. Garant har trukket tilbuddet tilbage, på udskiftning af linoliumgulvet i kælderen, da der simpelhen er for fugtigt. Det skal fjernes og gulvet skal tørre. Jeg synes indimellem, at det er svært at "bokse" med SAB, når der skal noget igennem, men kontakt Carsten, Poul eller Johnny.

5. Godkendelse af PV-Plan for 2014

Jolmny: Der er klager over, at udsugningen ikke virker -der er skidt i rørene. Johnny skifter filtre hvert år. Taget er at sted skredet ned i tagrenden, opdaget for nylig.

PV-plan godkendt

 1. Regnskab godkendt.

 2. Behandling af indkomne forslag Forslag om, at der sættes en havelåge op, ved Solkrogen, vedtaget, men husk at holde det rent for plastic.

 3. Valg af bestyrelsesmedlem: Lotte Amby ønskede ikke genvalg.

 4. Kirsten valgt til suppleant som sædvanligt.

 5. Kaj fik startet en diskussion om sortering af affald, men vi må nok leve med, at vi er meget forskellige.