Bestyrelsesmøde 17

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 07.05.2024

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend Erik, Lotte, Henrik og ut.

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Siden sidst:

                   Der bliver i løbet af sommeren asfalteret foran NFS Grundtvigs Vej 1-3 og Christen

                   Kolds Vej 1-5.

                  

Pkt. 2.        Opfølgning på beboermødet:

a.      Det aftales, facadeplader og sokkelplader på rækkehuset skal på PV planen og det følges der op på.

b.      Plan for testkøkkener(er): Er i proces og det ligger hos Anette, Ulrik og Lotte

c.       Besked i Orangeriet omkring lukning: Thorkild får sat skilte op med, hvornår Orangeriet lukker hverdage og i weekenden, så der er ro for de omkring boende beboer i nattetimerne.

d.      Vinduer på altan har taget lang tid: SAB rykkes for, om der sker noget

e.      Maling af hegn: Det holder vi øje med, idet det er fra nu og hen til efteråret, der kan males.

f.        Skimmelsvamp på de nye badeværelser SAB ville følge op: Her opfordre Ulrik til, at man som beboer er opmærksom på, om ens ventilation kører korrekt på badeværelset, når der eks. er fugt efter ens bad ellers bør man kontakte SAB for at få set på ens ventilation.

g.       Solafskærmning i Orangeriet: Det aftales, at Thorkild indhenter prisoverslag på forskellige muligheder og vi drøfter det på et kommende møde.

                      

Pkt. 3.       Ny kaffemaskine i Beboerhuset:

                  Der aftales, at vi indkøber ny kaffemaskine og opsiger aftalen på den gamle maskine, da

                  den aftale er meget omkostningstung.

 

Pkt. 4.        Ny printer:

                   Da leasing på den gamle maskine ophører, besluttes det at indkøbe en ny printer, en

                   mindre og billigere model, som i den sidste ende er billigere end en ny leasingaftale.

                   Eneste ulempe er, at vi ved store print eks. uddeling til hele afdelingen, skal sende det

                   til print ved SAB og vi lige skal bruge en eller to dage på at få det retur.

                                                                 

Pkt. 5.        Mulighed for forlængelse af foredragsrækken med naturvidenskabelige foredrag:

                   Vi er enige om at forlænge denne aftale og have 6 nye foredrag i efteråret, da det ikke

                   koster noget at afholde disse foredrag.

 

Pkt. 6.        Nyt fra udvalg/aktiviteter:

                   Anette og Svend Erik har afholdt møde med tøjkælderen og de har et ønske om at få et

                   større kælderrum eller anden plads til opbevaring af tøj samt nogle reoler. Vi aftaler, at

                   at de får mulighed for at se et andet og større kælderrum, når vi har en nøgle til

                   kælderrummet og de bevilges nogle reoler, måske har nogle de kan bruge,

                   som der er mulighed for at flytte over i deres kælderrum.

 

                   Åndehullet: Vi enedes om, at de må gå ud og købe et billiardbord til op til maks.

                   kr. 3.000,00, som der er søgt og givet via en fond.

                  

                   Thorkild fortæller, at man forrige weekend fik sået og plantet til i haverne og

                    Orangeriet. Han er i gang med at fjerne græs og få lagt sand ud på skrænten, så der

                    kan sås vilde blomster.

 

Pkt. 7.        Nyt bygninger/område:

                   Der foreligger prisoverslag for opdeling af kælderrum. Vi godkender, at et

                   kælderrum opdeles til 13 mindre kælderrum og at prisen må være maks. 47.000,00.

 

                   Bænkene er nu stillet op, men nogle af dem er skæve og skal rettes op, inden de kan

                   tages i brug.

 

Pkt. 8.       Mødefrekvens:

                  Der er aftalt, at vi som forsøg prøver at afholde møder hver 6 uge, så næste møde

                  afholdes midt i juni.

 

Pkt. 9.       Åben henvendelse:

                  16/5 2024:     Svend Erik og Irma

                  23/5 2024:     Thorkild og Henrik

                  30/5 2024:      Lukket grundet repræsentantskabsmøde

                  6/6 2024:        Thorkild og Else

                  13/6 2024:      Lotte og Irma

                  20/6 2024:      Anette og Ulrik

                  27/6 2024:      Svend Erik og Else

 

Pkt. 10.     Evt.

                   Vi aftalte at undersøge ved SAB om beboermødet kunne afholdes d. 19.09.2024.

 

  

Referant: Irma                                 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat afdelingsbestyrelsesmøde d. 02.04.2024

Fremmødte: Thorkild, Svend Erik, Else, Ulrik, Lotte og Anette.

Afbud: Irma og Henrik.

Pkt. 1.            Siden sidst:

Sortering af affald ved beboerhuset: Det er ikke muligt at sætte alle typer af de nye affaldsspande op ved beboerhuset. Lejere af huset skal derfor benytte de undergrounds der er bag huset til nogle fraktioner. Det skal undersøges, om vi evt. helt kan opsige den ekstra tømning af spandene foran huset, så lejere fremadrettet skal aflevere alt affald samme sted og vi evt. får en billigere løsning. 

Skilte med husnumre: Ved renoveringen blev der i området arbejdet efter et princip om ikke at skrue skilte eller andet fast på bygningerne, så alle skilte er placeret i bøjler i jorden (husnumrene på rækkehusene er fra før renoveringen og afviger derfor fra dette princip). Den første plan om vejvisning til husnumre er derfor ændret, så alle skilte bliver ens, dvs. så alle skilte med husnumre placeres i bøjler i jorden. Hvor det er muligt, sættes de nye skilte i samme bøjle som brandvejsskiltene. 

Opdeling af kælderrum: Nicki har bestilt en ekstern tømrer til at give tilbud på opdeling af kælderrum, da viceværterne har svært ved at finde tid til arbejdet. Når han har fået priser, bliver bestyrelsen orienteret, så der på et oplyst grundlag kan tages stilling til, hvad den fremadrettede plan skal være i forhold til opdeling af store kælderrum.

 

Pkt. 2             Ønske om ekstra bevilling til Diskoteket

Udvalget bliver bedt om at kommet med et budget for deres ønsker, som der bliver taget beslutning om på næste møde.   

 

Pkt. 3             Budget for orangeri og haver 2024

                      Det blev besluttet, at udvalgets budget for 2024 er 3.390 kr.

 

Pkt. 4             Nyt udvalg/aktiviteter

                      Åndehullet åbner onsdag d. 3. april igen efter den gennemgående renovering af lokalerne.

                      Orangeriet er gjort klar til sæsonen og er nu åbent hele døgnet.

                      Der er god tilslutning til dart om tirsdagen.

 

Pkt. 5             Nyt bygninger og områder

Bordene i hjørnerummet smides ud, da benene er skæve/bordene er i stykker. Ligeledes smides et gammelt hævesænkebord, nogle stole og et gammelt billede ud, som har stået/ligget i depotet i beboerhuset i mange år uden at blive brugt.

 

Pkt. 6             Planlægning af Markvandring

                      Fejl, mangler og ønsker der skal gennemgås på markvandringen blev samlet.

 

Pkt. 7             Åben henvendelse

                      4/4                 Henrik og Else

                      11/4                Thorkild og Anette

                      18/4               Irma og Svend Erik

                      25/4               Thorkild og Svend Erik

                      2/5                 Lotte og Else

                      9/5                 Ingen åben henvendelse pga. Kr. Himmelfart

 

Pkt. 8             Evt.

                      Intet.

   

------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 05.03.2024

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend Erik, Lotte, Henrik kom til de sidste punkter og ut.

Afbud: Henrik

 

Pkt. 1.        Siden sidst:

                   Udskiftning af gulv samt følge opgaver:

                   Huset er nu færdig renoveret med maling af hele huset og gulvlægning i lokaler, gang og

                   cafe.

                   Der er aftalt, at der laves en væg, hvor vi havde stålburet til rengøringstingene og en

                   dør ind til rengøringsartiklerne fra stolerummet.                                                           

                   Hjørnelokalet og dartaktiviteten:

                   Dartskiverne er hængt op, men i kasserne. Det besluttes for at det ser pænt ud i lokalet

                   at dartskiverne skal tages ud af kasserne og hænges op, da skiverne er ens.

                   Status gulv i Åndehullet:

                   Åndehullet har fået malet og nyt gulv er lagt. Maleren laver det sidste i morgen.

                   Sommerfest:

                   Det er besluttet, at der kun skal sidde få i udvalget, for at man kan arbejde mere

                   effektivt. Der er ligeledes besluttet, at sommerfestens aktiviteter er for beboer og

                   familier, så derfor er der ingen aftenfest.

                   Udskiftning af kaffemaskine:

                   Skanderborg Andelsboligforening har foreslået en udskiftning af kaffemaskinen, da den,

                   vi har nu, er temmelig dyr i leasing og kaffe. Det besluttes, at der skal købes en kaffe-

                   maskine.                                                                                                                 

                  

Pkt. 2.        Endelig beslutning om sensorlys i skraldeskuret:

                   Det er oplyst at prisen for etablering af sensorlys er kr. 4.000,00, aftales at der spørges

                   nærmere ind til den pris mm. under markvandringen.

                      

Pkt. 3.       Budget for orangeriet og haver 2024:

                  Der fremlægges budget. Der aftalt, at budgettet deles lidt mere op og det tages med

                  på næste møde.

                  Samtidig aftales, at bedenes areal skal være og forblive, som det var sidste år, ergo

                  området må ikke udvides.

 

Pkt. 4.        Nyt fra udvalg/aktivitet:

                   Tøjkælderen har fået ny tovholder (Lene), de vil arbejde på at få 5-6 nye frivillige

                   til at hjælpe i tøjkælderen og de kommer derfor til at mangle nøgler.

                   De har et ønske om et større kælderrum, hvor de også har mulighed for at opbevare

                   tøj, der kan bruges på en anden årstid.

                   Denne mulighed undersøges i forbindelse med, vi flytter rundt på nogle kælderrum.

                                                                 

Pkt. 5.        Nyt bygninger/områder:

                   Thorkild og Ulrik har lavet en plan over, hvor de skal hænge/sættes op og de har bedt

                   om en pris for skiltene i den størrelse, de skal have, for at de kan ses.

 

Pkt. 6.        Planlægning af markvandring:

                   Anette sender 3 forskellige datoer til Skanderborg Andelsboligforening, hvor vi kan del-

                   tage i en markvandring.

                   Vi skal være opmærksom på ting, de skal laves eller ting vi vil have eller have lavet, som

                   vi kan tage med til markvandringen.                  

 

Pkt. 7.        Samarbejdsmøde med Fælles om Højvangen:

                   Anette tager fat i Charlotte ift. nogle datoer.

 

Pkt. 8.       Åben henvendelse:

                  21/3 2024:     Lotte og Else

                  28/3 2024:     Lukket Skærtorsdag

                  4/4 2024:       Henrik og Else

                  11/4 2024:     Thorkild og Anette

 

Pkt. 9.       Evt.:

                  Vi enedes om at anskaffe en lille printer til vores kontor og hvis vi har store printer-

                  opgaver, kan de sendes til Skanderborg Andelsboligforening, eks. print til omdeling

                  i afdelingen, da de vil kunne blive leveret få dage efter, de er sendt til kontoret.

 

Referant: Irma                                 

 

------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 31.01.2024

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend Erik, Lotte, Henrik, Josefine og ut.

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Siden sidst:

                   Status på branden på Christen Kolds Vej: Sagen er opklaret.

                   Pris på portionskaffen 179,58 kr. pr. kg. Vi er enige om, at vi skal have set på dette og

                                                                                           evt. have lavet et regulativ. Der nedsættes et

                                                                                           udvalg og vi tager det op på næste møde.

                   Lys i skraldeskuret: Der er sendt forslag til SAB om evt. sætte censor på.

                   Evt. møde med viceværterne: Det er aftalt, vi kan tale med viceværterne på mark-

                                                                         vandringen.

                   Svartid hos Belfor: SAB har oplyst, at der kan være længere svar tid ved spidsbelastning.

                   Reservation af tørretumblere: Henrik oplyser, at der 2 slags tørretumbler, den gamle

                                                                           slags, hvor tøjet er helt tør og en nyere, hvor tøjet føles

                                                                           lidt fugtigt og det skal lige ligge og lufte i 5 min.

                                                                           Prisen er ens for brug af begge tørretumblere.

                                                                           Henrik laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

                   Rengøring af Beboerhuset kl. 10.30 fredag: De starter i salen fra morgenstunden, dog

                                                                                                 på nær mellem 8.30 – 8.45. Cafe og

                                                                                                 køkken kan de tage efter kl. 10.30.                                                                                                                                      

                  

Pkt. 2.        Nyt fra udvalg/aktiviteter:

                   Lotte oplyser omkring kælderrum, at hun har talt med SAB og de mener, at hun har

                   fået nøgler til et kælderrum, men Lotte har ikke fået disse nøgler, de nøgler, hun fik på

                   det tidspunkt, hvor SAB mener, at hun har fået nøglerne, var til et helt andet kælder-

                   rum. Anette til tage en kontakt til SAB omkring dette dilemma. Anette vil samtidig

                   rykke for det kælderrum, der skulle deles op, hvor langt man er med denne opdeling?

 

                   Svend Erik vil tage kontakt til Peter, om deres kælderrum, som tøjkælderen skulle have,

                   er ryddet og hvor nøglerne er.

 

                  Jf. Ulrik har Åndehullet valgt det gulv, de vil have. De vil gerne låne rummet i nr. 18

                  til opbevaring af deres ting under gulvlægningen, så der er aftalt, at Svend Erik sørger

                  for at rydde rummet i næste uge.                               

                      

Pkt. 3.       Nyt bygninger/område:

                  Ulrik oplyser, at malerarbejdet i Åndehullet er elendigt, der er løber ned ad vægen og

                  der er malet op på loftet. Den ene dør er malet med vægmaling, den anden dør er ikke

                  malet.

                   Afdækning af skærmen er kommet på, men afdækningen er allerede ødelagt. Eks. er

                   malingen skaldet af.

 

Pkt. 4.        Forslag om streaming af foredrag i beboerhuset seks tirsdag forår og efterår:

                   Det besluttes, at åbne op for dette tilbud, Henrik sørger for det praktiske.

                                                                 

Pkt. 5.        Mulighed for leasingaftale på kopimaskine/printer:

                   Henrik vil undersøge, hvad det koster at eje en kopimaskine mod leasing af en kopi-

                   maskine og tager det med til næste møde.

 

Pkt. 6.        Nøgle til Aktivitetsudvalgets formand:

                   Formanden får en nøgle til Beboerhuset som alle andre, der er behov for at komme ind

                   i huset i forbindelse med aktiviteter.

 

Pkt. 7.        Drøftelse omkring igangsættelse af renovering og testkøkkener:

                   Der laves et køkkenudvalg bestående af Lotte, Anette og Ulrik.

 

Pkt. 8.       Ønsker til indkøb af udstyr til Dartklubben:

                  Vi bakker op om initiativet og dermed Dartklubben, men vi mener, at klubben kan starte

                  med en skive og pile og hvis der kommer mange, der vil spille dart, vil vi hurtigt indkøbe

                  en ekstra skive og flere pile.

 

Pkt. 9.       Åben henvendelse:

                  15.02.2024:      Anette og Ulrik

                  22.02.2024:      Henrik og Ulrik

                  29.02.2024:      Lotte og Irma

                  07.03.2024:      Thorkild og Anette

                  14.03.2024:      Else og Svend Erik

 

Pkt. 10.     Anette oplyser, at der kun er brandalarmer i tilgængelighedslejlighederne.

                  Vi enedes om at undersøge muligheden for at få røgalarmer i de andre lejligheder.

 

 Referant: Irma                                 

------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 03.01.2024

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend Erik, Lotte, Henrik og ut.

Afbud: Josefine

 

Pkt. 1.        Siden sidst:

                   Henrik bydes velkommen til mødet.

                   Han træder til som suppleant og dermed deltager han i møderne fremover, da Josefine

                   fratræder som suppleant grundet flytning.

 

                   Anette har taget en snak med Erling omkring ventetid for at komme igennem til Belfor.

                  

                   Thorkild oplyser, at man nu har fået lavet en liste og en facebook gruppe over dem, der

                   bruger ladestanderen, så man kan kontakte hinanden bl.a., hvis ens bil skal lades op og

                   hvis bilen, der holder ved standeren, er færdig opladet.

                   Han kan oplyse, at døren til pizzaovnens hus vil fremadrettet, ligesom orangeriet, være

                   aflåst om natten.

                  

Pkt. 2.        Nyt fra udvalg/aktiviteter:

                   Else oplyser, at cafeen nu er åben tirsdag, onsdag og torsdag. Hun efterlyser en afkla-

                   ring omkring rengøring mandag og fredag i huset.

 

                   Onsdagsklubben bevilges kaffe.

 

                   Det vedtages, at fremover afleveres både købekort og en kvittering til os, der har åben

                   henvendelse, vi sender så kopi af kvitteringen videre til Skanderborg Andelsbolig-

                   forening, hvor ved vi sikre os, at kvitteringen afleveres og man ikke skal i gang med et

                   dektetiv arbejde.

 

                  Ulrik oplyser, at Åndehullet er blevet malet. De vil dog gerne have blæksprutten på

                  døren fjernet.

                  De mangler at vælge gulv, så det kan blive lagt.

                      

Pkt. 3.        Nyt bygninger/område:

                   Ulrik har skrevet til drift og at får døren til skraldeskuret fikset.

                   Han har skrevet omkring skærmen, der står uden afdækning om hvornår der kommer

                   afdækning på igen.

                   Han har taget fat i boligforeningen omkring drænsøen og hvornår den bliver lavet, da

                   det var aftalt i 2022. Boligforeningen mener, at de har kørt mere jord på og hvis det

                   ikke er nok, må de enten grave søen dybere eller læggeet drænrør.

                  

                   Anette oplyser, at bænkene endnu ikke er sat op og hun har heller ikke fået besked på,

                   hvornår de sættes op.

 

Pkt. 4.        Nye stole til Beboerhuset:

                   Dette punkt udsættes til næste møde.

                                                                 

Pkt. 5.        Forslag om hund i Beboerhuset:

                   Vi fastholder, at der ikke må komme hunde i Beboerhuset, begrundelsen er bl.a., at

                   hunde ikke må komme, hvor der er laves mad/er mad. Endvidere kan der være folk, der

                   kommer i Beboerhuset, der er overfølsom for hunde.

 

Pkt. 6.        Lys i skraldeskuret:

                   Da lyset i skraldeskuret er tændt hele døgnet rundt, beslutter vi, at der hvis muligt skal

                   sættes en censor op, så det kun lyser, når der befinder sig nogle i skraldeskuret.

 

Pkt. 7.        Drøftelse af evt. nedlæggelse af et vaskeri for at mindske omkostninger til drift og

                   Vedligehold, da vaskemaskinernes kapacitet langt fra udnyttes fuld ud:

                   Dette punkt endes vi om at stille som foreslag forslag om til Beboermødet.

 

Pkt. 8.       Åben henvendelse:

                  11/1 2024:        Lotte og Irma

                  18/1 2024:        Thorkild og Else

                  25/1 2024:        Anette og Ulrik

                  1/2 2024:          Anette og Irma

                  8/2 2024:          Thorkild og Svend Erik

 

Pkt. 9.       Evt.

                  Intet.

 Referant:

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 05-12-2023

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend Erik, Lotte, Josefine og ut.

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Siden sidst:

                   Der er aftalt at Dartklubben bruger et lokale i Beboerhuset og at skiven komme i et

                   aflåst skab. Dartklubben må bruge te-køkkenet, hvor de får et skab, de kan bruge til

                   deres kaffe/te eller andet.

 

                   Det aftales på mødet, at alle aktiviteter må købe kaffe/te af eget budget, da de afmålte

                   poser kun må bruges til at lave kaffe på den store maskine i køkkenet.

 

                   Det oplyses, at der er kommet en kæmpe regning vedr. reparation af kopimaskinen,

                   så opfordringen er, at vi ikke må stikke noget ind i maskinen, hvis der sidder papir fast

                   i maskinen.

 

                   Orangeriet er lukket af om aftenen/natten i håb om, at vi kan undgå svineri og

                   ødelæggelser.

                  

Pkt. 2.        Status på husnumre på bygningerne:

                   Dette punkt udsættes til næste møde.

                      

Pkt. 3.        Nyt gulv i store dele af beboerhuset:

                   Ulrik har fået nogle prøver hjem, men den ene var ikke den, han havde ønsket, så

                   beslutningen udsættes til næste møde, hvor han har fået den rigtige prøve hjem.

 

Pkt. 4.        Nye stole til Beboerhuset:

                   Svend-Erik har lavet en optælling og det viser sig, at der aktuelt er 66 brugbare stole,

                   når han har taget de dårligste ud, men at nogle af de tilbageblevne fortsat har skæve

                   ben og er småplettet. Så vi enedes om, at alle stole bliver udskiftet.

                   Ulrik vil bestille en prøve på en anden og billigere stol end nuværende, som vi kan se og

                   prøve, inden vi træffer den endelige beslutning.

                                                                 

Pkt. 5.        Nyt fra udvalg/aktiviteter:

                   Svend-Erik oplyser, at julefrokosten i søndags gik godt, der var omkring 30 tilmeldte.

                   Der er god tilslutning til turen til den Gamle by med omkring 50 tilmeldte.

 

                   Jf. Thorkild forsøger MikroData med et sidste forsøg på at få skærmene til at virke.

 

 

Pkt. 6.        Nyt bygninger/områder:

                   Ulrik oplyser, at Flemming fra Åndehullet har bedt ham rykker for, at man kommer i

                   gang med maling m.m. i Åndehullet, da de har gjort plads. Ulrik har skrevet til maleren,

                   men endnu ikke har fra ham og vil nu rykker for et svar.

 

Pkt. 7.        Tidspunkt for hovedrengøring af Beboerhuset:

                   Dette punkt springes over, da huset endnu ikke er færdig malet m.m.

                   Det aftales, at Anette og jeg taler sammen, når maleren er færdig og vi finder et tids-

                   punkt, hvor huset er ledigt til hovedrengøring.

 

Pkt. 8.       Forslag til gelænder op til hoveddør ved tilgængelighedslejligheder:

                  Vi nikker alle ok til at der sættes gelænder op og undre os, at kontoret har bedt bestyrel-

                  sen tage stilling til dette, da det er vedtaget på et beboermøde, at man som beboer

                  kunne kontakte administrationen med dette ønske. 

                  Vi enedes om, at der skulle et gelænder op ved affaldsøen på NFS Grundtvigs Vej ved

                  tilgængelighedslejlighederne, da der var en kant op.

 

Pkt. 9.       Debat om unges trivsel i Grønnedalsparken:

                  Vi får en god drøftelse af de unges trivsel og om vi kan gøre noget for at støtte op med

                  aktiviteter eller får dem med til aktiviteter. Vi er dog alle enige om, at det ikke kun er

                  her i området, at det er svært at få de unge ud og med til aktiviteter, men det tales det

                  om i hele samfundet.

 

Pkt. 10.    Evt.:

                  Åben henvendelse den første uge i januar:

                  4/1 2024:  Else og Svend Erik.

 

                  Vi drøfter tidspunkt for næste møde, da det jo skulle være tirsdag d. 2/1 2024. og

                  enes om, at vi rykker det til d. 3/1 2024.

 

Referent: Irma                                 

   --------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 07.11.2023

 fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend Erik, Josefine og ut.

Afbud: Lotte

 

Pkt. 1.        Siden sidst:

                   Vi får en drøftelse af rengøringen i opgangene og der er uenighed om standarden,

                   da vi er nogle i bestyrelsen, der oplevet at opgange er pæne rene og andre at op-

                   gangene er mindre pæne, efter man har gjort rent.

 

                   Hovedrengøring af beboerhuset: Der er aftalt, at Else laver en liste over, hvad der skal

                   gøres rent til Anette, så hun kan gå videre med at få bestilt rengøring.

 

                   Bænkene: Anette har rykket både Nicki og Erling for at få bænkene sat op rundt i om-

                   rådet.

                   Træbænkene ved stien rundt om området er blevet løftet, men de er fortsat meget

                   lave at skulle sætte sig på og ikke mindst rejse sig fra igen.

 

                   Det oplyses, at man er begyndt at dræne på Christen Kolds Vej.

                  

Pkt. 2.        Husnumre på bygningerne:

                   Thorkild har nogle forslag med og der er aftalt, at udvalget arbejder videre med, hvor

                   store numrene skal være, for at de kan ses fra en bil.

                      

Pkt. 3.        Nyt gulv i store dele af beboerhuset:

                   Vi drøfter de fremlagte muligheder og Ulrik vil bestille en større prøve, som vi kan se og

                   tage stilling til, hvilket gulv der skal lægges, ved næste møde.

 

Pkt. 4.        Ønske fra nogle beboere om at starte en dartklub og få et rum til dette:

                   Vi drøfter mulighed for, at de kunne være i huset en dag/aften om ugen, men det

                   kræver sikkerhed for, at man ikke ødelægger noget ved at spille.

                   Svend Erik skal komme med er forslag til, hvordan man kunne dække af for at beskytte

                   vægge og gulve i huset til næste møde. Samtidig skal beboerne komme med et konkret

                   ønske på, hvornår de vil spille.

                                                                 

Pkt. 5.        Nye stole til beboerhuset:

                   Da vi fortsat kan få de gamle stole, er vi enige om, at vi ikke udskifte alle stole, men kun

                   dem er der ødelagte bliver udskiftet.

                   Der er aftalt, at Svend Erik gennemgår alle stolene og får styr på, hvor mange der skal

                   skiftes.

 

Pkt. 6.        Hvordan kan vi mindske rod på og omkring genbrugsreolen i skraldeskuret:

                   Vi kunne undersøge, om der var flere frivillige, der vil give en hånd til at holde orden.

                   Vi kunne hænge skilte op, der oplyste om, hvad der ikke måtte sættes på reolen eks.

                   malingsrester samt tøj.

 

Pkt. 7.        Nyt fra udvalg/aktiviteter:

                   Strikkeklubben mangler et sted at opbevarer deres kaffe/te mandag aften, efter at

                   Cafeen ikke er åben mandag og tingene derfor ikke er fundet frem. Det aftales, at

                   de får adgang til te-køkkenet og et skab i te-køkkenet.

 

                   Åndehullet skal have nyt gulv. Ulrik undersøger om de skal fjerne alle deres ting,

                   eller om det kan skubbes rundt, efter som håndværkerne får lagt gulv.

 

                  Der er blevet sat nyt glas i orangeriet.

 

Pkt. 8.       Nyt fra Bygnings- og områdeansvarlig:

                  Maling af beboerhuset: Ulrik har skrevet til malermesteren om huset/salen bliver malet

                  i slutningen af denne måned?

 

Pkt. 9.       Evt.:

                  Det anbefales, at vi alle får indhentet lister over frivillige i de enkelte aktiviteter i år til

                  brug for, hvem der skal inviteres til frivillig festen næste år.

 

Pkt. 10.    Åben henvendelse

                  16.11.2023:    Else og Svend Erik

                  23.11.2023:    Thorkild og Irma

                  30.11.2023:    Anette og Ulrik

                  07.12.2023:    Thorkild og Irma

                  14.12.2023:    Anette og Ulrik

                  21.12.2023:    Irma

 

                           

 

Referant: Irma                                 

                          

 ----------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 26.09.2023

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Lotte, Svend Erik, Josefine og ut.

Afbud: Igen

 

Pkt. 1.        Konstituering af bestyrelsen:

                   Formand: Anette O. Petersen

                   Næstformand: Thorkild Rasmussen

                   Sekretær: Irma B. Povlsen

 

                   Kontaktperson for udvalg:

                   Anette O. Petersen:       Fælles om Højvangen

                                                             Aktivitetsudvalget

                                                             Cabaret

 

                   Thorkild Rasmussen:     Fælles om Højvangen

                                                             Orangeri og haver

                                                             Info skærme

 

                   Irma B. Povlsen:             Udlejning af beboerhuset

                                                             Strikkeklub

                                                             Flagmand/kvinde

 

                   Else Hylleberg:               Café 17

                                                            Cykelværkstedet

                                                            Husansvarlig

                                                            Diskoteket

 

                   Lotte Gråkjær:              Kælder, trailer og MC

 

                   Svend Erik Iversen:      Tøjkælderen

                                                           Diskoteket

                                                           Sommerfest

 

                    Ulrik Holm:                  Bygnings- og område ansvarlig

                                                          Åndehullet                

                  

Pkt. 2.        Siden sidst:

                   Anette fortæller, at bænkene er på vej. Hun har fået besked, at de er leveret.

                   Herefter skal viceværterne have dem sat op.

 

                   Thorkild kan oplyse, at trailerne er kommet til leje og det fungere med nøgleboksen.

                   Den har allerede været ude at køre 3 gange.

 

                   SAB har taget den ene kasse omkring en skærm ned, da de vil prøve, om de kan

                   reparerer kasserne ved at lakerer dem.

                      

Pkt. 3.        Opsamling på beboermødet, hvad vi skal følge op på:

                   Vi har haft en drøftelse af punkterne fra beboermødet.

 

Pkt. 4.        Åbning af café 17:

                   Else er klar til at åbne igen, men hun foreslår, at der er åben tirsdag og torsdag fra

                   01.10.2023. Konceptet for de 2 dage er som det tidligere koncept med kaffe/te og

                   der kan købes rundstykker.

                                                                 

Pkt. 5.        Måttebankestativ ved skraldeskuret:

                   Dette er rimeligt dyrt at få etableret, hvorfor vi beslutter ikke at opsætte et måtte-

                   bankestativ.

 

Pkt. 6.        Rengøring af beboerhuset:

                   Anette tjekker op ved SAB omkring hovedrengøring af huset/køkkenet.

 

Pkt. 7.        Nyt fra udvalg/aktiviteter:

                   Der har været en del udskiftning af de frivillige i Tøjkælderen.

                   Det samme gør sig gældende for Åndehullet. Åndehullet har fået lavet nogle regler,

                   børnene skal overholde.    

                   Aktivitetsudvalget har gang i meget, bl.a. tur til Legoland for at fejre Halloween.

                   Der sættes skilte op i Orangeriet omkring regler for ro både i og ved Orangeriet.

                   Tiderne for ro er de samme som i ordensreglementet. At der skal være ro søndag

                   til torsdag kl. 22.00 og fredag/lørdag fra midnat.    

 

Pkt. 8.       Nyt fra Bygnings- og områdeansvarlig:

                  Der er ved at blive indhentet tilbud på asfalt til resten af området.

                  Ulrik kan oplyse, at han har fået et forslag til skilte (husnr.). Han tager dette med til

                  næste møde.

 

Pkt. 9.       Åben henvendelse:

                  05.10.2023:    Anette og Ulrik

                  12.10.2023:    Thorkild og Lotte

                  19.10.2023:    Else og Irma

                  26.10.2023:    Svend-Erik og Irma

                  02.11.2023:    Anette og Ulrik

                  09.11.2023:    Thorkild og Lotte

Pkt. 10.       Evt. Intet

                           

 

Referant: Irma                                 

---------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 16.05.2023

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik, Lotte, Josefine og ut.

Afbud:

 

Pkt. 1.        Siden sidst:

                   Thorkild har været rundt i alle opgange for at tjekke skærme. Der er 11 som for tiden

                   ikke fungere. Thorkild arbejder sammen med Skandata på at få alle skærme i gang.

                   Der er kommet en henvendelse fra en Andelsboligforening i Aarhus, der gerne vil

                   ned og se vores Orangeri. Thorkild vil gerne arrangere en rundvisning og et oplæg.

 

Pkt. 2.        Nyt fra udvalg/aktiviteter:

                   Thorkild og Ulrik oplyser, at vi har fået en deletrailer, men der mangler fortsat en

                   nøgleboks, Denne er der leveringstid på, så når den kommer og sat i funktion, vil der

                   kunne lånes en trailer.

                   Det aftales, at hvis vi som bestyrelsesmedlemmer sætter alarmen i gang i weekenden,

                   hvor huset er udlejet, giver man lige besked til ut, så jeg ikke i tilfælde, at vagten

                   kommer, får sendt en regning til lejeren af huset.

                   Svend-Erik fortæller, at der var 13 mennesker med på turen til Ree Park, vejret var

                   godt og alle nød turen.

           

Pkt. 3.        Nyt fra bygninger og områder:

                   Intet nyt.

 

Pkt. 4.        Opfølgning på markvandring:

                   Der var en kort orientering omkring markvandringen til os, der ikke deltog.

                   Det er besluttet at rykke for nr. på husene, så ambulancer og andre kan finde vej.

                                                                 

Pkt. 5.        Rengøring af Beboerhuset:

                   Der har siden opsigelse med rengøringsfirmaet været et problem med manglende

                   rengøring af Beboerhuset, der er i alt siden 01.04.2023 ikke blevet gjort rent 3 fredage,

                   hvor huset har været leje ud.

                   Anette vil drøfte det med Erling, da vi ikke kan undvære rengøring ved sygdom, ferie

                   el.lign., ligesom der skal gøres rent også ved helligdage, da der kan være udlejning.

                 

Pkt. 6.        Status på kælderrum:                

                   Lotte kan oplyse, at der er blevet en del kælderrum ledige og ventelisten er ikke lang.

 

 

Pkt. 7.        Sommerfest:

                   Svend Erik oplyser, at det går godt og de forventer at det sidste falder på plads og man

                   er klar til sommerfesten d. 03.06.2023.

                   Man vil igen i år bruge Beboerhuset til underholdning (musik).

                                      

Pkt. 8.        Åben henvendelse:

                   01.06.2023:        Ulrik og Lotte

                   08.06.2023:        Anette og Thorkild

                   15.06.2023:        Ulrik og Irma

                   22.06.2023:        Else og Lotte

                   29.06.2023:        Svend Erik og Irma

                   03.08.2023:        Svend Erik og Thorkild

                   10.08.2023:        Else og Irma

 

Pkt. 9.       Evt.:

                   Vi holder bestyrelsesmøde d. 20.06.2023 og d. 09.08.2023

 

Referant: Irma                                 

--------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 18.04.2023

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik, Josefine og ut.

Afbud: Lotte

 

Pkt. 1.        Siden sidst:

                   Bestyrelsen gav Else og Josefine en stor tak for, at de trådte til og fik huset gjort rent

                   til udlejning i påsken, da SAB ikke have aftalt med den nye rengøringsassistent, at der

                   skulle gøres rent i huset til påsken.

 

Pkt. 2.        Nyt fra udvalg/aktiviteter:

                   Thorkild oplyser omkring orangeri og haverne, at der mødes man fredag til beplantning

                   og vedligehold af haverne.

                   Svend Erik orienterer om sommerfesten, at der holdes møde en gang om ugen og det er

                   ved at være styr på de forskellige ting.

                   Thorkild oplyser, at der er blevet bevilget et lille beløb fra Lions Club til indkøb af

                   billardbord og bordtennisbord. Men der søges videre, så vi får mulighed for at

                   kunne købe begge dele.

                   Josefine oplyser, at der er en lille tilmelding til legeland, men det kan skyldes, at de

                   har været sent ude med at annoncerer om aktiviteten og tilmelding meget kort tid til

                   at tilmelde sig.

           

Pkt. 3.        Nyt fra bygninger og områder:

                   Intet nyt.

 

Pkt. 4.        Forberedelse til markvandring:

                   Vi kommer alle med input til, hvad/hvor vi observeret, at der er brug for reparation

                   eller forbedringer på bygninger og i området.

                                                                 

Pkt. 5.        Nye aftaler omkring rengøring af Beboerhuset:

                   Else oplyser, at der er lavet aftaler omkring rengøringen af Beboerhuset. Hun fortæller,

                   at Nicki er Skanderborg Andelsboligforeningens ansvarlige for Beboerhuset og når der

                   er noget omkring rengøringen eller andre ting ift. huset.

                   Vi er enige om, at aftalerne omkring rengøringen skal være nedskrevet, så alle kan se,

                   hvad der er aftalt, både hvis der kommer en anden ansvarlig fra Skanderborg    

                   Andelsboligforening og hvis vi i bestyrelsen skiftes ud eller rengøringen eks. igen

                   ændres til et selskab, så der ikke er tvivl om aftalerne.

                 

Pkt. 6.        Deletrailer:

                   Der er ved at bliver indhentet tilbud til trailer, ligesom Thorkild fortæller, at han og Ulrik

                   er ved at finde en løsning på, hvor man kan hente en nøgle til traileren, så vi i

                   bestyrelsen ikke lige skal stå klar med nøglen, når man har lånt/lejet traileren eks. i

                   en weekend.

 

Pkt. 7.        Status omkring opsætning af bænke:

                   En orientering af Anette og Svend, da de har set lidt på mulighederne for placering af

                   bænkene i området.

                   Det er en lidt sværere opgave, da man skal tage hensyn til beboerne og dermed ikke kan

                   stille en bænk op ad og tæt på bygningerne. Så undgår vi eventuelt unødig dialog med

                   beboerne om placeringer langs vægge uden vinduer, som alligevel er for tæt på

                   vinduer eller indsugning til ventilationsanlæg.

                   Anette har i den forbindelse talt med Erling, der har foreslået at prøve med at par

                   bænke for at se, om de bliver brugt.

                   Anette og Svend Erik arbejder videre på projektet.

                                      

Pkt. 8.        Forslag omkring aktivitet ved haverne i sommerhalvåret:

                   Sarah og Ole har tilbudt, at de gerne vil lave aktiviteter med børnene en dag om ugen

                   mellem 16-18, hvor de også vil bage evt. snobrød, pandekage eller få en is el.lign.

                   De bevilges 75 kr. til denne aktivitetsdag.

 

Pkt. 9.        Udskiftning af borde og stole i Beboerhuset:

                   Vi er enige om, at borde og stole trænger til at blive udskiftet. Anette arbejder videre

                   med at finde borde og stole samt priser.

 

Pkt. 10.     Indkommet post:

                   Indkommet post er gennemgået og behandlet.

 

Pkt. 11.     Åben henvendelse:

                  20/4 2023    Ulrik og Irma

                  27/4 2023     Anette og Thorkild

                  4/5 2023       Else og Ulrik

                  11/5 2023     Else og Svend Erik

                  18/5 2023     Lukket Kristi Himmelfarts dag

 

Pkt. 12.    Evt.:

                  Der aftales, at næste bestyrelsesmøde er den 16.05.2023 og i juni holder vi bestyrelses-

                  møde d. 20.06.2023

 

Referant: Irma                                 

 --------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 07.03.2023

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik, Lotte, Josefine og ut.

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Bemærkninger og spørgsmål til referat fra sidste møde:

                   Ingen.

 

Pkt. 2.        Evaluering af frivillig fest:

                   Vi har fået mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne i festen. Bestyrelsen takker på

                   mødet Josefine og Lotte for et godt arrangement.

           

Pkt. 3.        Siden sidst:

                   Tøjkælderen: Vi vender atter deres ønske om et sted, hvor de kan opbevare noget tøj,

                   som de kan tage frem til korrekt årstid. I den forbindelse får vi en generel drøftelse af

                   kælderrum, hvad vi har og ikke har af kælderrum og om at udnytte kælderrummene

                   optimalt og hensigtsmæssigt. Punktet sættes atter på dagsorden til et kommende

                   møde.                

 

Pkt. 4.        Nyt fra udvalg/aktiviteter:

                   Åndehullet: Ulrik oplyser, at der er kommet et tilbud fra maleren og et tilbud på gulvet.

                   Vedr. gulvet er der tilbud på et meget slidstærkt vinyl, men det koster noget mere, end

                   der er afsat midler til, hvorfor han vil tage en snak med Erling på SAB om muligheden

                   for at bruge nogle ekstra penge og at gulvet så holder noget længere, inden det atter

                   skal udskiftes.

 

                   Thorkild oplyser, at han og Ulrik igen har været i kontakt med Kirsten omkring fonds-

                   midler og for at få nogle midler og fonden vil se på en ansøgning, skal man tænke stort.

                   Så derfor har de foreslået, at man søger et billiardbord til Åndehullet og bordtennis-

                   bord til huset, så det er muligt at lave noget mere undervisning/træning i at spille

                   bordtennis, idet der er udtrykt ønske fra en om, at vedkommende gerne vil under-

                   vise og træne dem, der ønsker det samtidig er ønsket også, at der skal foregå i Beboer-

                   huset, hvor der er bedre plads til at træne og undervise i bordtennis.

                   Samtidig får vi snak om, at det kunne være muligt at spille badminton igen og få hentet

                   nettene hos Nicki.

 

                   Motion: Else forsøger at få etableret noget motion i salen mandag aften.

 

                   Else fortæller, at der er fundet en afløser til cykelværkstedet, så Carsten har en, der

                   kan afløse ham og er der ved spidsbelastninger kan møde frem og være en ekstra hånd.

 

                  Cafeen: Deres lyskæde er slidt og de vil gerne have bevilget en ny. Der er enighed i, at

                  der bevilges en ny lyskæde til cafeen.

 

                   Thorkild har aftalt et møde med Shaimaa omkring optænding af pizzaovnen, han

                    vil tjekke om hun og nogle af de andre bydelsmødre vil stå for optænding af pizza-

                    ovnen og evt. lave dej, som beboerne kan købe.

                                               

Pkt. 5.        Nyt bygninger og område:

                   Ulrik kan oplyse, at pæretræerne foran nr. 1-3 NFS Grundtvigs Vej er fældet.

                   Han oplyser, at der er kommet tilbud på maling af Beboerhuset og tilbuddet holder sig

                   indenfor budgettet. Hvis rørerne i huset skal males, koster det ekstra og Ulrik vil tage en

                   drøftelse med Erling, om det ikke er muligt at finde den ekstra omkostning, så rørerne

                   bliver malet og Beboerhuset står pænt.

                 

Pkt. 6.        Gennemgang af tjekliste ved udlejning:

                   Vi gennemgår listen og den opdateres med de få rettelser, der kommer på mødet,  

                   hvorefter vi har en tjekliste, vi kan følge ved aflevering af nøgle om torsdagen, når vi går

                   huset igennem med lejeren af huset.

 

Pkt. 7.        Gennemgang af oplæg omkring tilbud om kopiering:

                   Vi gennemgår oplægget og det godkendes.

                   Aftalen bliver, at beboerne kan sende til vores mail eller komme her hver torsdag i

                   vores åben henvendelse og få udskrevet eller kopieret sange eller andet for en pris af:

                   Sort/hvid 0,50 kr.

                   I farver: 2,50 kr.

                   Dokumenter skal være klar til at bliver udskrevet/kopieret, det er ikke muligt af få hjælp

                   til opsætning af dokumenter.

                                      

Pkt. 8.        Arbejdsbeskrivelse bygnings- og områdeansvarlig:

                   Arbejdsbeskrivelsen blev gennemgået.

 

Pkt. 9.        Gennemgang af oplæg til alle frivillige omkring håndtering af afdeling17´s ting:

                   Oplægget blev gennemgået og godkendt.

                   Dette oplæg samt retningslinier omkring kørselsgodtgørelse, når man har kørsel i egen

                   bil i forbindelse med aktiviteter, udsendes til alle frivillige i afd. 17´s aktiviteter.

 

Pkt. 10.     Aktivitet ved haverne i sommerhalvåret:

                   Eva Vejle og Svend Erik Iversen ønsker ikke at fortsætte i aktiviteten spis sammen i

                   haverne.

                   Men der er andre som måske vil overtage og lave nogle aktiviteter og mad, så det

                   arbejdes der videre med.

 

Pkt. 11.    Hjælp til frivillige til aktiviteter:

                  Dette punkt udgår.

 

Pkt. 12.    Sommerfest, kulturpuljeansøgning:

                  Else anbefaler, at man er opmærksom på at søge underskudsgaranti via Kulturpuljen.

                  Anette vil minde Charlotte og Peter om dette, da det er en rigtig god idé, hvis vi er

                  uheldig at sommerfesten skulle give underskud.

 

Pkt. 13.    Markvandring:

                  Anette undersøger muligheden for at markvandringen kommer til at ligge første på

                  aftenen eks. kl. 18.30 ellers en morgenstund, for at det er muligt for så mange af os, som

                  muligt ville kunne deltage.

 

Pkt. 14.    Åben henvendelse:

                  16/3 2023:   Thorkild og Lott

                  23/3 2023     Svend Erik og Irma

                  30/3 2023:    Anette og Ulrik

                  6/4 2023:      Lukket – Skærtorsdag

                  13/4 2023:    Else og Svend Erik

 

Pkt. 15.    Evt.:

                  Intet til dette punkt.

 

 

Referant: Irma                                 

---------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 07.02.2023

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik, Lotte, Josefine og ut.

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Bemærkninger og spørgsmål til referat fra sidste møde:

                   Ingen

 

Pkt. 2.        Siden sidst:

                   Anette har undersøgt mulighederne for adgang til toilet, når man benytter Orangeriet.

                   Skanderborg Andelsboligforening har for ½ år siden lukket alle toiletter grundet

                   hærværk. Da der er udgifter i forbindelse med at åbne for toiletadgang fra haverne og

                   Orangeriet, har vi i bestyrelsen besluttet at se, hvad behovet bliver hen over sommeren.

 

                    Ulrik har som område og bygningskontaktperson talt med Claus og Henrik og han har

                    fundet af, at det beløb, der er afsat til opretning af stier, kun er til stien rundt om vores

                    område.

           

Pkt. 3.        Nyt fra udvalg/aktiviteter:

                   Der har været møde i Orangeri – og havegruppen, hvor rammetalen blev gennemgået.

                   Der er nedsat en styregruppe bestående af: Sarah Iversen, Ole Ramy og Thorkild

                   Rasmussen. Der vil blive lavet er referat fra møderne.

 

                   Vedr. Tøjkælderen: Tøjkælderen er sammen med Anette er ved at lave en flyver, som vil

                   blive omdelt til alle husstande. Anette oplyser, at de mangler frivillige til at passe

                   tøjkælderen om onsdagen, så interesserede er velkommen til at henvende sig i tøj-

                   kælderen onsdag aften og høre, hvad de laver og hvordan man kan bidrage.

 

Pkt. 4.        Tøjkælderen har brug for plads til opbevaring af tøj:

                   Der er mulighed for opbevaring af tøj under nr. 1 på Christen Kolds Vej, der er

                   bl.a. varme i rummet. Vi skal have fundet nogle hylder, så Tøjkælderen har noget

                   at lægge tøjet eller stille kasser på.               

                                               

Pkt. 5.        Aktivitet ved haverne i sommerhalvåret:

                   Der er kommet er oplæg fra Eva Vejle, Svend Erik Iversen.

                   Der i oplægget oplyst, at Sarah Iversen og Ole Ramy har valgt at træde ud, så lige nu

                   er det kun Eva Vejle og Svend Erik Iversen, der fortsætter med at lave spis sammen i

                   haverne og de foreslår, at de laver spis sammen hver 14 dag.

                   Renè Larsen har ønsket at supplere Eva Vejle og Svend Erik Iversen, så han kan udfylde

                   de huller, der er hver anden uge. Hans initiativ får på at skabe aktiviteter samtidig med

                   der er spis sammen for børn og unge.

                   Bestyrelsen har ønske om, at der bliver tale om reel aktivitet ved haverne, så deltagerne

                   er med til at lave maden og ikke blot kommer for at spise. Initiativtagerne opfordres til

                   at komme med et oplæg til formål og koncept for aktiviteten til næste bestyrelses-

                   møde.

                   I forhold til tilskud hertil har bestyrelsen besluttet at give et tilskud op til 200 kr. pr.

                   gang, der er spis sammen i haverne. Så børn kan spise gratis og at voksne skal betale

                   25,00 kr. pr. gang, de vil spise med.

                   Vi har også enige om, at alle skal kunne spise med, så det skal være muligt at undgå

                   grisekød samt hensyn til vegetarer.

                 

Pkt. 6.        Forslag om beboerne under åbne henvendelse kan komme og få taget kopier:

                   Vi er enige om, at det er rigtig god idé, at man som beboer kan henvende sig her i åben

                   henvendelse om torsdagen mellem kl. 19-20 og få kopier sange eller andet for en pris

                   pr. kopi på 0,50 kr. for sort/hvid eller i farve til pris på kr. 2,50 pr. kopi.

 

Pkt. 7.        Input til Frivilligdagen:

                   Der deltager 3 fra bestyrelsen og det aftales, at Thorkild laver og holder et lille oplæg

                   omkring aktiviteter i afdeling 17 og hvad frivillige vil kunne hjælpe med i vores afdeling.

                                      

Pkt. 8.        Retningslinier for kørsel i egen bil:

                    Der blev besluttet følgende i bestyrelsen.

-          Man skal henvende sig til formanden og få godkendt turen, før man kører for afde-

lingen i egen bil.

-          Kørselsregnskabet skal udarbejdes senest en uge efter, der er kørt og sendes via

formanden til SAB.

-          Kørsel på vegne af/i forbindelse med et udvalg/en aktivitet betales af det pågældende udvalgs/aktivitets budget.

-          Små ærinder i Skanderborg refunderes ikke.

 

Pkt. 9.        Frivillig fest:

                   Der var en orientering omkring frivillig fest.

 

Pkt. 10.      Evt.:

                   Vi skal have fundet en dag til forårsregning af vores kælderrum og andet, som vi skal

                   have styr på. Vi er enige om, at det skal fordeles på 2 dage og at kælderrum skal tages,

                   når det bliver lidt varmere, hvorfor vi ikke satte en dato.

 

Referant: Irma                                 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 12.01.2023

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik og ut.

Afbud: Lotte og Josefine

 

Pkt. 1.        Bemærkninger og spørgsmål til referat fra sidste møde:

                   Anette undersøger fortsat mulighed for adgang til toiletter, når man benytter

                   Orangeriet via Skanderborg Andelsboligforening. Foreløbig skal man gå hjem til sig

                   selv for at foretage toilet besøg.

 

Pkt. 2.        Siden sidst:

                   Anette oplyser, at rengøring af beboerhuset og trappeopgangene ændres til SAB`s

                   egen rengøring pr. 01.04.2023.

                  

                   Vedrørende ny asfalt og kantsten, arbejde er udføres i 2023 jf. PV planen. Der er oplyst

                   fra Skanderborg Andelsboligforening, at man skifter de kantsten, der er i stykker.

 

                   Bestyrelsens kontor: Vi får skiftet telefonen til en mobiltelefon og den er bestilt.

 

                   Vedrørende kørselsgodtgørelse: Det er muligt at få kørselsgodtgørelse, hvis man kører

                   ærinder for afdeling 17 i egen bil. Kørsel man ønsker godtgørelse for skal godkendes af   

                   formanden før der køres.

                   Vi udarbejder nogle retningslinier, så alle frivillige bliver bekendt med regler og rammer

                   for at opnå kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil.                                                  

           

Pkt. 3.        Opdatering af rammeaftaler for udvalg:

                   Rammeaftalen for diskoteket blev gennemgået og blev godkendt.

                   Rammeaftalen for orangeri- og havegruppen blev gennemgået og godkendt.

 

Pkt. 4.        Nyt fra udvalg og aktiviteter:

                   Aktivitetsudvalg: Helle Simonsen er blevet valgt som ny formand af udvalget, da den 

                   tidligere formand Marianne Nielsen har valgt at trække sig fra udvalget. Lars Nielsen

                   har også valgt at stoppe sit arbejde i aktivitetsudvalget. (Både Marianne og Lars vil

                   fremadrettet fokusere på deres arbejde i Åndehullet. Eva Vejle og Svend Erik Iversen er

                   nye medlemmer i udvalget. Aktivitetsudvalget er begyndt året med ny energi og

                   initiativer, så der er planlagt flere helt nye aktiviteter for det kommende år.

 

                   Beboerhuset: Der er problemer med at det regner ind et sted i Beboerhuset. Der er

                   folk på sagen, men det er desværre endnu ikke lykkes at finde utætheden i taget.

                   Ligeledes er der problemer med fjernvarmen, som ikke fungerer optimalt. Det er nu

                   blevet en sag, der ligger på Claus´s bord.

 

                   Anette har forsøgt at følge op på udskiftning af linoleum, men har ikke fået en

                   tilbagemelding (arbejdet var planlagt til 2022).

                                                 

Pkt. 5.        Forslag til ny Område og bygningskontaktperson.

                    Ulrik vil gerne varetage denne opgaver og han blev valgt uden modkandidat.

                    Hans opgaver bliver, bl.a. at følge op på at tingene i PV planen bliver lavet m.m.

 

Pkt. 6.        Fremtid for kælderrum i opgang 18:

                   Det aftales, at orangeriet og haverne får mulighed for at benytte det til opbevaring    

                   af bl.a. planter og andre ting, der ikke tåler frost. Men at der skal arbejdes på at finde

                   et andet kælderrum til opbevaring af deres ting, da rummet er godt og kan benyttes

                   til aktiviteter af vores beboer.

 

Pkt. 7.        Bordtennisbord:

                   Fælles om Højvangen har indkøbt et bordtennisbord, som vi kan benytte i afdelingen.

                   Det er i øjeblikket placeret i Børnehuset/ved Fælles om Højvangens kontor. Hvis det 

                   bliver aktuelt, at det skal flyttes blev det aftalt, at det placeres i printerrummet i

                   Beboerhuset, så det kan bruges i salen og det er låst inde ved udlejning af huset.

                                      

Pkt. 8.        Henvendelse fra beboer, der er på kursus i at søge legater og fondsmidler:

                   Vedkommende vil gerne hjælpe os med at søge nogle midler, hvis vi har idéer til noget,          

                   som vi have glæde af i afdelingen.

                   Vores idéer var at søge penge til et billiardbord til Åndehullet.

                   Midler til at starte noget foredrag op i huset.              

 

Pkt. 9.        Åben henvendelse:

                   19/1 2023      Thorkild og Svend Erik

                   26/1 2023      Anette og Ulrik

                   2/2 2023        Svend Erik og Irma

                   9/2 2023        Else og Lotte

                   16/2 2023      Thorkild og Irma

                   23/2 2023      Ulrik og Anette

                   2/3 2023        Else og Lotte

                   9/3 2023        Svend Erik og Irma

 

Pkt. 10.      Evt.:

                   Der har været en forespørgsel fra Fælles om Højvangen, om vi kunne være interesseret

                   i at besøge en afdeling i Holstebro. Vi enedes om, at det lyder som en god idé og Anette

                   giver Fælles om Højvangen vores svar.

 

                   Skærmene: Her oplyses det, at der for tiden er 7 skærme, der ikke køre rigtigt, der er

                   ikke sammen med firmaet fundet en løsning på problemet endnu.

 

                   Pæretræerne kan flyttet og Ulrik tager fat i gartnerne med videre.

 

Referant: Irma

-------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 06.12.2022

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik, Lotte, Josefine og ut.

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Bemærkninger og spørgsmål til referat fra sidste møde:

                   I budgettet på 119 er der sat penge af til drift af orangeriet. Ift. rengøring er der ikke sat

                   sat midler af og vi enes om, at det næste års tid må afgøre, hvad behovet er.

                   Der er aftalt at Thorkild og orangerigruppen laver et overslag til et budget, hvad er der

                   behov for budgetmæssigt.

                   Samtidig skal der laves en ordning, så der tjekkes op på oprydning i orangeriet.

 

                   I forhold til sidste referat er vi enige om, at leje for en dag af dem, der har behov for at

                   leje det i få timer eller halv dag er kr. 200,00.

 

                   Vi vil tage kontakt til SAB ift. at alle evt. kan få adgang til et toilet tæt på Orangeriet.

                   Foreløbig skal man gå hjem til sig selv for at foretage toilet besøg.

 

Pkt. 2.        Siden sidst:

                   Anette og Ulrik har haft møde med Erling, gartnerne omkring træbeskæring i gårdene.

                   Det oplyses på mødet, at de er gået i gang på NFS Grundtvigs Vej.

 

                   Anette kan oplyse, at det er blevet ændret, så lyset i opgangene slukker noget

                   hurtigere.

 

                   Vedr. udlejning af huset skal lejer ringe til SSG, hvis der er problemer med strøm, kloak,

                   vandsvigt ergo ting man er afhængige af fungere, når man lejer lokalet.

 

                   Anette iværksætter, at vi får en mobil til kontoret i stedet for de gamle tlf. vi har aktuelt.                 

           

Pkt. 3.        Opdatering af rammeaftaler for udvalg:

                   Rammeaftalen for diskoteket blev gennemgået og de få ændringer vi havde til-

                   Anette.

                   Der mangler en rammeaftale for Orangeriet og haverne.

                   Det ser Thorkild på sammen med orangerigruppen og haveholdet, hvorefter det

                   kommer til godkendelse i bestyrelsen.

 

Pkt. 4.        Nyt fra udvalg og aktiviteter:

                    Det oplyses, at tilslutningen var meget lille til både juletræsfesten og til banko og det

                    er udvalget rigtig ked af, at opbakningen ikke er større.

 

                   Cykelkælderen ønsker penge til olie og andre små ting, det bevilges efter regning. 

 

                    Indvielse af orangeriet havde en fin opbakning, der var omkring 150 til 200

                    på besøg.

 

                    Der er problemer med vandindtrængning i Åndehullet. Ulrik har bedt viceværterne

                    lave en rist foran døren og det er blevet fikset i dag.

                                                 

Pkt. 5.        Indkommen post og forslag der skal drøftes og vedtages/forkastes:

                   Der er en forespørgsel på gasflaske til grillen ved Orangeriet. Dette punkt drøftes i

                   Orangerigruppen.                  

 

Pkt. 6.        Planlægning af frivilligfest:

                   Lotte og Josefine giver en opdatering på, hvor de er og hvad de mangler. Der er aftalt

                   At rengøring får vi mandag efter festen, så huset bookes til det hele mandagen.

 

Pkt. 7.        Kælderrum i opgang 18 (bestyrelsens kælderrum):

                   Dette punkt udsættes og drøftes næste møde.

                                      

Pkt. 8.        Flytning af pæretræer:

                   Vi er enige om, at hvis det er i orden ift. vores helhedsplan, så kan træerne flyttes fra 

                   fra nr. 1 NFS Grundtvigs Vej til haverne. Anette undersøger det og laven en aftale

                   med viceværterne.

 

Pkt. 9.        Smudsmåtter til cafeen:

                   Else finder ud af hvilke måtter der er nødvendige i huset og så foreslår vi, at de vaskes

                   Hver 4. uge. Hun undersøger det via Erling, da vi gerne vil gøre det bæredygtigt.

 

Pkt. 10.     Plan for og opfølgning:

                   Skiltning:

                   Else, Ulrik og Thorkild har været på gennemgang og Thorkild vil lige 

                   undersøge, hvilket Skiltefirma vi bruger og hvilke størrelser de har på skiltene.

 

                   Reparation af gulv i Beboerhuset:

                   På mødet i dag bliver prioriteringen: 1. cafeen og gangen, så det laves ens, derefter

                   er det kontoret, pc rummet og hvis flere penge, da te-køkkenet og til sidst rummet

                   for enden af gangen.

 

                   Deletrailer:

                   Thorkild og Ulrik går i gang med dette projekt.

 

                   Bænke:

                   Dette tager Anette og Svend Erik sig af.

 

                    Maling af huset:

                    Irma og Else og når vi ved, hvem maleren er og vi ved, hvornår hullerne er lukket, laver

                    vi et fællesmøde med bestyrelsen og maleren ift. farvevalg m.m.

 

                   Asfalt:

                   Det bliver igen asfalteret i marts/april måned 2023.

 

                    Maling af hegn:

                    Anette følger op på, at det bliver gjort, når forholdene tillader det i 2023. (det lykkes

                    Ikke at få arbejdet udført i 2022 før vejret blev for vådt).

 

Punkt 11.   Evt.:

                     Anette tager fat i Erling ift. kørselsgodtgørelse, hvorefter reglerne deles med alle, så

                     alle ved, hvornår, til hvad og hvem der er berettiget.

 

                     Det oplyses, at Claus er ved at indhente tilbud til tager på bålhytten og der laves i år

                     jf. Thorkild.

 

Referant: Irma

------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 08.11.2022

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik, Lotte, Josefine og ut.

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Bemærkninger og spørgsmål til referat fra sidste møde:

                   Intet

 

Pkt. 2.        Siden sidst:

                   Ulrik og Anette deltog i temadagen ved Skanderborg Andelsboligforening.

                   På temadag var deltagerne rundt og se 3 lejligheder, en der var ny renoveret på     

                   Kastanievej og som var en tilgængelighedslejlighed, 2 nye lejligheder på henholdsvis

                   Vesterskovvej og Søtoften, efterfølgende fik man en opdatering fra Skanderborg

                   Andelsboligforening generelt bl.a. om konkurs under renovering af afdelinger og at

                   Skanderborg Andelsboligforening har fået LED pærer overalt.

 

                   Anette har fået en mail fra Claus fra Administrationen omkring renovering af gulv i

                   huset efter, der er komme nye varmerør i huset, der er et overslag over prisen for reno-

                   vering af gulv i cafeen på kr. 14.000.

                   Anette og Else vil gennemgå huset ift. renovering af gulve og lave en prioriteringsliste.

 

                   Maling af stakitter er ikke udført som lovet af Skanderborg Andelsboligforening og vi

                   holder øje med, at det bliver udført af Boligforeningen, når der atter kan males uden-

                   Dørs.

           

Pkt. 3.        Orangeri:

                   Thorkild oplyser, at han har afholdt møde med Claus og Erling. Erling har sagt, at det er

                   vigtigt at regnskabet med Friluftsrådet bliver afsluttet i år, så han gav grønt lys til at 

                   købe, det der mangler i orangeriet.        

                   Thorkild har efterfølgende holdt møde med haveholdet og han har fået en liste fra dem

                   på ting, der mangler og man ønsker sig. Det godkendes, at tingene på listen indkøbes og

                   den sendes videre til Erling til endelig godkendelse.

 

                   Der inviteres til indvielse af orangeriet d. 26.11.2022 kl. 12-16 med lidt godt til ganen.

 

                   Bålhytten er med i orangeri projektet, så Erling vil indhente et tilbud på taget til bål-

                   hytten, så det laves i år samt der etableres en handicap venlig adgang til orangeriet.

 

                   Der er i øjeblikket problemer med, at der er meget mudret omkring bålhytten, Thorkild

                   undersøger muligheden for at få lagt dræn ved bålhytten og vi håber, det kan afhjælpe

                   problemet.

 

Pkt. 4.        Udlejning af huset:

a.      Forespørgsler på brug/leje af huset i dagtimerne:

Der har været nogle forespørgsler på lån af huset fra en børnehave og en skole.

Vi drøfter, hvad vi kan tillade os at tage i leje i forbindelse med et ugentlig brug af vores hus en formiddag. Vi enedes om, at prisen er 200 kr. pr. uge.

b.      Leje af huset i weekenden/juleaften:

Da vi i tidligere bestyrelse havde en klar aftale om, at vi kun lejede huset ud om aftenen d. 24. og til kl. 12.00 d. 25.12.2022, drøfter vi dette. Da julen i år ligger en weekend enedes vi om, at vi lejer huset ud for hele weekenden.

c.       Vagttelefon/kontaktperson under udlejning:

Da vi i weekenden er blevet ringet op af en lejer, fordi en sikring gik, drøfter vi, om der er behov for en vagtordning. Vi enedes dog om, at Anette lige tjekker op ved

Erling, om ikke SSG dækker vagten i sådan et tilfælde og hvad de egentlig skal dække under udlejning af huset, samtidig skal deres tlf. nr. fremgår af lejekontrakten.

Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde, hvor Anette har en tilbagemelding.

                                                 

Pkt. 5.        Evaluering af spis sammen for børn og voksne:

                   Der er et ønske om at fortsætte dette vinteren over.

                   Vi er i bestyrelsen enige om, at vi ikke vil bidrage økonomisk til en forlængelse af spis

                   sammen, da aktiviteten fik budget til november og da deltagerantallet er blevet mindre

                   i takt med, at det er blevet mørkt, ønsker vi ikke at forlænge.

                   Aktiviteten har i løbet af året haft en del deltagere, så vi vil gerne kigge på en bevilling

                   til en ny sæson med opstart i foråret og afslutning i efteråret som i år.                  

 

Pkt. 6.        2023 Budget konto 119:

                   Der står et beløb til orangeriet og da ingen af os ved, hvad det helt skal dække, vil

                   Anette undersøger det og give os en tilbagemelding.

 

Pkt. 7.        Nyt fra udvalg og aktiviteter:

                   Der er kommet en række spørgsmål fra diskoteket. Disse gennemgås på mødet

                   og diskoteket får svar via deres kontaktperson.

                   Der er bevilget indkøb af en højtaler og en røgmaskine samt væske til røgmaskinen.

 

                   Cykelværkstedet har fået bevilget et mindre beløb til indkøb af bl.a. kædeolie m.m.

 

                   Aktivitetsudvalget søger nye medlemmer, det aftales, at vi er opmærksom på det

                   samt Thorkild vil lægge noget på skærmene.

                  

Pkt. 8.        Indkommen post, samt evt. forslag der skal drøftes, vedtages /forkastes:

                   Posten er gennemgået.

 

Pkt. 9.        Planlægning af frivillig fest:

                   Der holdes frivillig fest d. 25.02.2022.
                   Invitationer udsendes i det nye år. Lotte og Josefine er tovholder på projektet frivillig

                   fest.

 

 

Pkt. 10.     Evt.

                   Intet.    

                          

Referant: Irma

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 04.10.2022

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik, Lotte og ut.

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Konstituering af bestyrelsen:

                   Næstformand: Thorkild

                   Sekretær: Irma

 

Pkt. 2.        Fordeling af opgaver i bestyrelsen:

                 Anette blev kontaktperson for: Fælles om Højvangen

                                                                   Aktivitetsudvalget

                                                                   Cabaret

 

                 Thorkild blev kontaktperson for: Fælles om Højvangen

                                                                      Orangeri og haverne

                                                                      Ansvarlig for Info-skærme

 

                  Lotte blev kontaktperson for: Spis sammen for børn og voksne

                                                                  Herudover varetager hun opgaven: Udlejning af

                                                                  kælderrum, trailer pladser, nøgle til scooter-skurer.

 

                 Else blev kontaktperson for: Cykelkælderen

                                                                Herudover er hun husansvarlig og ansvarlig for cafe 17.

 

                 Svend Erik blev kontaktperson for: Tøjkælderen

                                                                          Diskoteket

                                                                          Herudover har han opgaven omkring planlægning

                                                                          af sommerfest.

 

                 Ulrik blev kontaktperson for: Åndehullet

                                                                 Herudover varetager han ad hoc opgaver.

 

                 Irma blev ansvarlig for: Strikkeklubben

                                                        Flagmand

                                                        Herudover varetager hun opgaven omkring udlejning.

 

           

Pkt. 3.        Årshjul:

                   Årshjul for 2023 blev gennemgået og vi skulle have tilføjet næste års beboermøde.

 

Pkt. 4.        Orangeri status:

                   Der mangler penge til de sidste indkøb af kurvestole, køkkenting, gasbeton til at lave

                   kogeøen, planter/frø.

                   Thorkild vil tage en snak med Erling omkring adgang for kørestole til Orangeriet.

 

                                                   

Pkt. 5.        Nyt fra udvalg/aktiviteter:

                   Else oplyser, at Mikkel er blevet voksenhjælper i cykelværkstedet.

                   Thorkild har talt med Charlotte fra Fælles om Højvangen og hun oplyser, at afd. 39 og

                   65 ikke ønsker at være med i en styregruppe.

                   Der er en henvendelse fra Cabaret holdet, at de ønsker at åbne op for, at udefra

                   kommende kan komme og se deres forestilling d. 13/11 2022. Vi er enige om, at de

                   får tilladelse, men at beboerne i afd. 17 har fortrinsret og udefra kommende kan

                   deltage, hvis der er plads i salen og de skal betale fuld pris for arrangementet.

                   Ulrik vil drøftet med Åndehullet omkring opfriskning af rummet og hvad de kunne

                   tænke sig og herefter drøfter han det med Erling.

 

Pkt. 6.        Indkommen post og forslag der skal drøftes og vedtages/forkastes:

                   Intet.

 

Pkt. 7.        Åben henvendelse:

                   Torsdag d. 6/10 2022:     Else og Irma

                   Torsdag d. 13/10 2022:   Anette og Thorkild

                   Torsdag d. 20/10 2022:   Ulrik og Irma

                   Torsdag d. 27/10 2022:   Lotte og Svend Erik

                   Torsdag d. 3/11 2022:     Ulrik og Thorkild

                   Torsdag d. 10/11 2022:   Else og Svend Erik

                   Torsdag d. 17/11 2022:   Lotte og Irma

                   Torsdag d. 24/11 2022:   Anette og Thorkild

                   Torsdag d. 1/12 2022:     Else og Svend Erik

                   Torsdag d. 08/12 2022:   Lotte og Anette

                   Torsdag d. 15/12 2022:   Thorkild og Irma

                   Torsdag d., 22/12 2022:  Lukket Juleferie

 

Pkt. 8.        Evt.:

                   Vi skal have udsendt et nyhedsbrev.

                               

Referant: Irma

 

------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 12.09.2022

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik, Lotte og ut.

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Bemærkninger og spørgsmål til referat fra sidste møde:

                   Ingen

 

Pkt. 2.        Siden sidst:

                 Bestyrelsen har i lyset af de stigende elpriser opfordret SAB til at indføre en automatik,

                 hvor man hvert kvartal justerer den opkrævede pris ved ladestanderen, så den afspejler

                 de aktuelle elpriser, som SAB har betalt for strømmen.

                  

Pkt. 3.        Orangeristatus:

                   Thorkild oplyser, at udekøkkenet er samlet og der nu mangler tilslutning til el og VVS

                   arbejdet, så resten bliver også stille og roligt samlet eller sat op/frem.

                    Man er i gang med at undersøge en løsning på skorstenen til pizzaovnen.

 

Pkt. 4.        Forberedelse til beboermødet:

                   Dette punkt blev gennemgået og vi fik styr på opgaverne.

                                                       

Pkt. 5.        Indkommen post:

                   Der var ikke modtaget noget post.

 

Pkt. 6.        Kælderrum:

                    Vi drøftede opdeling af et stort kælderrum til 3 mindre rum og prisen for opdelingen

                    ville blive ca. 10.000 kr. Vi enedes om at dele rummet op i 3 mindre, da det i løbet af

                    et års leje ville have betalt for opdelingen og vi kan tilgodese flere beboer, der står på

                    venteliste, at de får et kælderrum.

 

Pkt. 7.         Evt.

                     Der var intet under eventuelt.

 

                               

Referant: Irma

--------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 09.08.2022

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik, Lotte og ut.

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Bemærkninger og spørgsmål til referat fra sidste møde:

                   Ingen

 

Pkt. 2.        Siden sidst:

                   Anette oplyser, at containeren bliver vasket efter sommerferien.

                   Hun har undersøgt ift. alarmen og den skal være slået til for hele huset også ved

                   udlejning.

                   Aflæsning af el-målere i rækkehusene, oplyser Anette, at beboerne kan via vice-

                   værterne få en kode og dermed låse sig ind i kælderen. Anette vender tilbage til

                   kontoret for at høre om de ikke kan sende info ud til alle i rækkehusene, så alle

                   er bekendt med dette.

                  

Pkt. 3.        Orangeristatus:

                   Thorkild oplyser, at de håber, at de er færdige med jordarbejdet og fliser i denne uge,

                   så orangeriet kan sættes op i næste uge.
                   De har indkøbt et udekøkken til orangeriet, møbler som borde og bænke med mere.

                   Krolfbanen er i den forbindelse blevet nedlagt, for at orangeriet kunne være på plænen.

                   Da banen ikke rigtig blev brugt valgte vi at nedlægge den og hvis der er nogle, der er

                   interesseret i at spille krolf, kan man låne kugler, køller, skilte med mere, da der er

                   mulighed for at spille på boldbanen på fælleden, hvor der er huller.

 

Pkt. 4.       Status på aktiviteten: Spis sammen ved haverne:

                   Vi har modtaget og gennemgået regnskabet.

                   Vi enedes om, at der skal være et opslag omkring brugen af pizzaovnen, da man bl.a.

                   skal have et kursus i optænding, inden den må benyttes.

                   Der er bestilt brænde til pizzaovnen og bål stedet.

                                                       

Pkt. 5.        Nyt fra øvrige udvalg/aktiviteter:                 

                   Vedr. skærmene: Thorkild har været rundt og der var ca. 6 der ikke fungerede.

                  

                   Cykelkælderen har fået varmtvandsbeholder og de vil lave åbent hus i løbet af efteråret.

 

                   Gardinerne i beboerhuset er vasket samt hele huset får en hovedrengøring.

 

Pkt. 6.        Indkommen post:

                   Indkommen post er blevet gennemgået.

Pkt. 7.         Åben henvendelse:

                    11/8 2022       Thorkild og Svend Erik

                    18/8 2022       Else og Irma

                    25/8 2022       Ulrik og Thorkild

                    1/9 2022         Anette og Lotte

                    8/9 2022         Ulrik og Else

                    15/9 2022       Svend Erik og Irma

                    22/9 2022       Lukket grundet beboermøde

                    29/9 2022       Anette og Lotte

 

Pkt. 8.         Evt.:

                    Næste møde i bestyrelsen bliver rykket til d. 12/9 2022 kl.19.30.

                             

Referant: Irma

-------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 07.06.2022

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik, Lotte og ut.

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Bemærkninger og spørgsmål til referat fra sidste møde:

                   Anette tager fat i Skanderborg Andelsboligforening omkring skiltning af antal personer,

                   der må være i Beboerhuset jf. Brandmyndighederne.

 

Pkt. 2.        Siden sidst:

                   Spis sammen og KFUM har fået en nøgle til te-køkkenet, så de kan bruge det rum til

                   opbevaring.
   

                   Der aftales, at Line fra Sundhedsfremme også får en nøgle til Beboerhuset, så hun kan

                   komme ind, uden at der skal stå nogle klar til at lukke hende ind, det sørge Else for.

               

                   Vedr. Trailer og kælderrum: hvis vi opdager, at pladsen eller rummet ikke bliver be-

                   nyttet, kan vi kontakte Skanderborg Andelsboligforening og de vil tage kontakt til

                   vedkommende, der har lejet en trailerpladsen eller kælderrummet for at høre om de

                   fortsat har brug for pladsen/rummet.

 

                  Omkring opdeling af et meget stort kælderrum fortæller Anette, at der er store ud-

                   fordringer med at have nok hænder for Skanderborg Andelsboligforeningens med-

                   arbejder til at færdiggøre dette arbejde.

                  

Pkt. 3.        Orangeri:

                   Thorkild oplyser, at der ikke er problemer omkring kloakering, da der ligger rør lige

                   ved orangeriet og derfor nemt at tilkoble kloakeringen.
                   Han fortæller videre, at udgravningen og kloakeringen laves lige op til uge 31, da der er

                   ventetid på denne del, resten er klar til levering efter udgravningen og kloakeringen.

 

Pkt. 4.       Status på aktiviteten: Spis sammen ved haverne:

                   Vedr. spis sammen ved haverne. Her efterlyses bilagene. Selve aktiviteten blev

                   evalueret på sidste møde og aftalt at det fortsætter i efteråret.  

 

                   Der er fremsat ønske om ændring af vandhanen på plænen, da børnene leger med

                   vand. Vi er enige om, at vi ikke ændre mere ved vandhanen og vi bibeholder tryk-

                   funktionen.   

                                                       

Pkt. 5.        Nyt fra øvrige udvalg/aktiviteter:                 

                   Der aftales, at flaget får en lille reparation, det er begyndt at flosse.   

 

                   Carsten har fået lavet et sandwich-skilt til cykelkælderen.

 

                   Aktivitetsudvalget har en mega stor tilmelding til Djurs Sommerlandturen, der er mere

                   end 100 tilmeldte.

                    

                   Lotte bliver min afløser i forhold til udlejning af Beboerhuset, når jeg har ferie eller er

                   forhindret.

 

Pkt. 6.        Opfølgning på markvandringen:

                    Vi gennemgik listen, der er kommer fra Skanderborg Andelsboligforening ift. deres

                    notater fra markvandringen. Vi har fundet få ting, som vi gerne vil have føjet til.

                    Der er aftalt, at Else og jeg går en tur og finder ud af placering af skilte, så man kan

                    finde rundt.

                    Vi rykker for nogle ting, der at sat til at skulle udbedres nu og som ikke er omkost-

                    nings tunge.

 

Pkt. 7.         Indkommen post:

                    Indkommen post er gennemgået.

 

Pkt. 8.         Planlægning af møder og til beboermødet:

                    Vi gennemgår, hvad det er vi skal have styr på og bl.a. at aftale møde med bl.a. Kent

                    Fra Skanderborg Andelsboligforening.

 

Pkt. 9.        Åben henvendelse:

                    Jeg sørger for udlevering af nøgler i forbindelse med udlejning af Beboerhuset

                    i juli måned.

 

                    Der ændres i bemandingen til åben henvendelse d. 04.08.2002

                    Den tager Else og Svend Erik.

 

Pkt. 10.       Evt.:

                     Anette undersøger muligheder for adgang til el-målerne i Rækkehusene, da de

                     tidligere har fået lovning på at få adgang til kælderen.

 

                     Der aftales flytning af kontoret til den 21.06.2022.

                               

Referant: Irma

-------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 03.05.2022

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik, ut

Afbud: Lotte

 

Pkt. 1.        Bemærkninger og spørgsmål til referat fra sidste møde:

                   Intet.

 

Pkt. 2.        Siden sidst:

                   Anette har talt med Erling omkring gulvet i Beboerhuset og tidsplanen og der var en  

                   gyldig grund til at gulvmanden ikke startede på gulvet den første uge. Vi er enige om, at

                   der skal strammes op på kommunikationen, hvis noget ikke følger planen.

               

                   Hun kan oplyse, at Brandmyndighederne har godkendt salen til 100 siddende og 149

                   stående personer. Vi enedes om, at det skal der skiltes med.

                  

Pkt. 3.        Orangeri:

                   Jf. Thorkild oplyser Claus Bech, at orangeriet leveres som aftalt og at 1. spadestik

                   sker i maj måned.

                   Vi skal dog tage stilling til spillevandet fra Orangeriet, det besluttes, at Thorkild skal

                   undersøge priser på henholdvis tilslutning til spillevandsrør contra tank og en årlig

                   tømning.

                                                        

Pkt. 4.        Nyt fra øvrige udvalg/aktiviteter:

                   Anette er blevet kontakt person for: Cabaret og Fællesspisning.

                   Der er en forespørgsel fra Fællesspisning i forhold til at benytte køleskabet fra dagen

                   før, hvilket de får tilladelse til.

                   Else får lavet et ekstra sæt udlejningsnøgler.

    

                   Der foreligger et regnskab fra haveholdet og indtil nu har de sammenlagt et overskud

                   på 214 kr.

                   De har et ønske om, at få bevilget nogle haveredskaber: en rive, 2 spader, 2 kultiva-

                   torer, 1 hakkejern og 1 kost. Thorkild undersøger mulighederne for at anskaffe

                   redskaberne billigst muligt. Samtidig bevilges indkøb af 2 grydeskeer og en opøseske.    

 

                   Familieklubben er der indtil videre 4 frivillige tilknyttet. Der bliver et møde mellem

                   de frivillige og en konsulent fra Røde Kors og man skal i gang med at finde familier

                   til projektet.

 

Pkt. 5.        Trailerparkering:

                   Der er stillet spørgsmål om, hvordan vi sikre at de lejede pladser bliver brugt.

                  Anette undersøge dette ved Skanderborg Andelsboligforening, om vi kan gøre noget.

                                                                                                                                     

Pkt. 6.        Forberedelse til markvandring:

                   Punktet blev gennemgået med hvad vi hver især har opdaget.

                               

Pkt. 7.        Indkommen post:

                   Indkommen post blev gennemgået.

                   Der var et ønske fra en flok kvinder, der gerne vil lave et loppemarked.

                   Det blev et afslag, da der ikke må drives virksomhed i området og dermed tjenes penge.

 

Pkt. 8.        Åben henvendelse:

                   12/5 2022   Svend Erik og Else

                   19/5 2022   Ulrik og Thorkild

                   26/5 2022   Lukket Kristi Himmelfartsdag

                   2/6   2022   Anette og Irma

                   9/6   2022   Thorkild og Svend Erik

                   16/6 2022   Svend Erik og Irma

                   23/6 2022   Else og Thorkild

                   30/6 2022   Anette og Ulrik

                   4/8   2022    Else og Lotte

                  

Pkt. 9         Evt.:

                   Intet

 

Referant: Irma

---------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 05.04.2022

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend-Erik, Lotte, Eva og ut

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Nyt bestyrelsesmedlem og konstituering:

                   Da Mai-Britt har valgt at trække sig, går Lotte fra at være 1. suppleant til at være

                   Bestyrelsesmedlem.
                   Eva går fra at være 2. suppleant til være 1. suppleant og hun deltager dermed i

                   møderne.

                   De bydes begge velkommen

                  

                    De udvalg som Mai-Britt har været ansvarlig for fordeles således:

                    Kontaktperson for flagmand: Irma

                    Kontaktperson for cabaret: Lotte
                    Kontaktperson for diskotek: Svend Erik
                    Kontaktperson for aktivitetsudvalg: Anette                 

 

Pkt. 2.        Bemærkninger og spørgsmål til referatet fra sidste møde:

                   Intet

                  

Pkt. 3.        Siden sidst:

                   Anette oplyser, at der er sat trykanordning på vandhanen ved haverne. I den for-

                   bindelse kommer det frem, at det gør det besværligt at vande haverne. Ulrik vil se 

                   på, om der kan findes en eller anden løsning, så man nemt kan få vand til havevan-             

                   ding.

                   Anette oplyser, at der har været taget kontakt til SCU omkring parkering og de vil

                   oplyse på deres info-skærme, at man ikke må parkere på vores parkeringsareal.

 

                   Vi drøftede på sidste møde omkring maling af huset og det er først i 2023, det skal

                   males igen.

 

                   Haverne er kommet i gang og der har været både børn og voksne de første 2 tirsdage.

                   Der har været lidt tvivl omkring maden og om alle kan spise den. Det oplyses, at man

                   laver mad så alle kan få noget at spise, både med og uden kød, også uden grisekød.

                   Anette oplyser, at afd. 39 ikke ønsker at være med i haverne og dermed heller ikke give

                   et bidrag.

 

                   Der har været problemer omkring gulvafhøvlingen og lakering af gulv i Beboerhuset.

                   Det var først færdig en uge senere end aftalt og det gav problemer i forhold til

                   udlejningen.

                   Vi er enige om, at Anette skal drøfte det med Skanderborg Andelsboligforening.

 

                    Vedr. Sommerfest, hvor planen er, at der skal foregå i huset og ikke i et telt.

                    Vi havde en bekymring for det nylakerede gulv, der bliver lavet nogle præventive

                    foranstaltninger for at beskytte gulvet, der hvor der er mest færdsel og hvor scenen

                    skal sættes op.                

                                      

Pkt. 4.        Opdatering af lejekontrakt:

                    I forbindelse med at der tilkobles alarm i huset, skal det føjes til lejekontrakten.

                    Vi er samtidig enige om, at hele lejekontrakten skal ses igennem og evt. ændres/

                    gøres mere brugervenlig. Thorkild har tilbudt og komme med et udkast.

 

Pkt. 5.        Famlilieklub:

                   Thorkild orienterer om dette punkt og huset bookes hver 14. dage i ½ år frem.

                   Arbejdet med at finde frivillige til familieklubben er i gang og at arbejdet nu går i gang

                   med at finde børnefamilier til at deltage.

                                                                                                                                     

Pkt. 6.        Forberedelse til markvandring:

                   Punktet udskydes til efter påsken.

                               

Pkt. 7.        Cykelværkstedet:

                   Cykelværkstedet har et ønske om at få opsat varmtvandsbeholder og få et

                   sandwichskilt, der kan stilles frem, når der er åben, så brugerne kan finde

                   værkstedet.

                   Der bevilget varmtvandsbeholder. Prisen for beholder, rør og installering

                   er i alt 5.000,00 kr.

                   På mødet drøftes andre muligheder eks. beachflag og det besluttes at undersøge

                   priserne for dette.

 

Pkt. 8.        Fællesspisning:

                   Der har været afholdt et møde og man har besluttet at starte fællesspisning op

                   fra maj måned.

                  

Pkt. 9         Orangeri:

                   Der er intet nyt, så punktet flyttes til næste møde.

 

Pkt. 10.     Spis sammen for børn og voksne:

                   Der henvises til pkt. 3

 

Pkt. 11.      Nyt fra øvrige udvalg/aktiviteter:

                    Intet nyt.

 

Pkt. 12.       Trailerparkering:

                     Udsættes til næste møde.

 

Pkt. 13.       Åben henvendelse

                     Der henvises til tidligere referat

  

Pkt. 14.        Evt.

                      Intet.

 

Referant: Irma

--------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 01.03.2022

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend Erik, Maj-Britt, Lotte og ut

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Bemærkninger og spørgsmål til referat:

                   Intet.

 

Pkt. 2.        Siden sidst:

                   Thorkild og Anette har fået gennemgået regnskabet ved SAB og er blevet opmærksom         

                   på, at hvis vi sparrer et sted, er der penge at bruge et andet sted.

                  

                   Der oplyses, at skraldeskuerne nu er blevet lås af.

 

Pkt. 3.        Orangeri:

                   Det oplyses, at Claus ved SAB har, hvad han skal bruge, for at han kan sende det i

                   Udbud.

 

                   Spis sammen ved haverne:
                   Det aftales, at der er maks. 400,00 kr. pr uge og at det i første omgang er bevilget til

                   sommerferien, ergo 1/7. Bestyrelsen laver en evaluering til mødet i juni.

                   Der er aftalt, at der skal aflægges regnskab efter hver uge samt registreres, hvor mange

                   der deltager i tilbuddet og hvor de kommer fra.

                   Samtidig skal Anette undersøge om de andre bestyrelser vil være med også med betaling

                   til tilbuddet.

                  

Pkt. 4.        Camp/kælder, trailer og MC:

                   Det er besluttet, at det store ledige kælderrum på Christen Kolds Vej deles, så der frem-

                   over bliver muligt at udleje 3 rimelige store rum.

 

Pkt. 5.        Infoskærme:

                   Thorkild kan oplyser, at der har været manglede strøm til enten skærme eller router

                   nogle steder, andre steder har der været nye skærme opsat, som ikke har været sat

                   korrekt op og derfor afventer eksperter, der kommer og hjælper med at sætte alt op

                   igen.

                                                                                                                                     

Pkt. 6.        Nyt fra øvrige udvalg/aktiviteter:

                   Else oplyser, at cykelkælderen fortsat har brug for en voksen person, der kan fungere

                   som Carstens afløser.

 

                   Åndehullet har været på tur i weekenden.

                   Else oplyser, at Iben og Marianne fra afd. 65 har været til morgenkaffe i Cafeen.

                               

Pkt. 7.        Status beslutninger/bemærkninger Beboermødet:

                   Vi enedes om, at vandhaven ved haverne får monteret en trykventil for at undgå

                   unødvendigt vandspild. Vi gør samtidig opmærksom på, at vandhane er beregnet til at

                   vande fælles haverne og ikke beboernes private havevanding.

                   P-pladserne optegnes løbende efterhånden som der bliver asfalteret.

                   Omkring mere information fra Renosyd om sorteringen. Thorkild kan oplyse, at

                   han har afleveret piktogrammer til gartnerne, men at de endnu ikke er blevet sat

                   op. Det rykkes der for.

 

Pkt. 8.        Haver ved lejemål:

                   Anette undersøger mulighed for udlån af græsslåmaskine.
                   Ulrik forslog, at vi fik en grejbank, hvor det blev muligt at låne haveredskaber.

                   Dette arbejdes der videre med.

                  

Pkt. 9         Indkommet post:

                   Der er et stort ønske om at få gang i fællesspisning igen.

                   Vi enedes om, at man må gå videre med dette projekt, og vi er enige om, at projektet

                   skal kunne løbe rundt i sig selv. Der er aftalt, at man starter med et opstartsmøde i

                   marts måned.

                

                   KFUM familieklub: Thorkild bliver kontaktperson til dem.

 

Pkt. 10.     Åben henvendelse:

                  10/3    Anette – Maj-Britt

                  17/3    Svend Erik – Thorkild

                  24/3    Ulrik og Maj-Britt

                  31/3    Thorkild og Irma

                   7/4      Svend-Erik og Else

                  14/4     Lukket

                   21/4    Lotte og Else

                   28/4    Anette og Thorkild

                     5/5    Ulrik og Irma

 

Pkt. 11.      Evt.

                    Ønsker til markvandringen er d. 19. eller 26. april. Anette går videre med dette til SAB.

 

Referant: Irma         

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 08.02.2022

 

Fremmødte: Anette, Ulrik, Thorkild, Else, Svend Erik og ut

Afbud: Mai-Britt og Lotte

 

Pkt. 1.        Bemærkninger og spørgsmål til referat:

                   Drøftelse omkring kontaktpersoner og deres kontakt til de forskellige aktiviteter.                       

                   Efterlysning af udsendelse af nyhedsbrev som aftalt på sidste møde. Anette vil gøre

                   det snarest.

 

Pkt. 2.        Orangeri, status:

                   Thorkild oplyser, at der har været møde med Claus Bech fra SAB og man er ved at være                                       

                   klar med udbudsmaterialer, dog skal der lige tages stilling til belægning.      

                   Der er møde torsdag i indretningsgruppen omkring indretningen af orangeriet.

                  

                   Omkring spis sammen får vi en kort orientering og drøfter økonomien og der arbejdes

                   videre med projektet og hvad der er behov for at økonomi.

 

Pkt. 3.        Camp/kælder, trailer og MC:

                   Da vi under p-plads kvote allerede, er vi enige om, at der ikke er mulighed for udvidelse

                   af trailer p-pladser. Det var endvidere på beboermøde besluttet, at vi skulle oprette

                   samme antal pladser som før renovering, hvilket også er oprettet.

                   Så planen er, at beboerne må skrives på en venteliste.                

                  

Pkt. 4.        Aktivitetsudvalget:

                   Vi er enige om, at de bevilges en reol og Mai-Britt må tage kontakt til aktivitetsudvalget

                   omkring dette.

 

Pkt. 5.        Evt. nyt fra øvrige udvalg/aktiviteter:

                   Else oplyser, at der er oprettet en facebook gruppe for cykelværkstedet

                   Der er talt med Peter fra Projektet omkring evt. at få en mere i lommepengeprojektet

                   i cykelkælderen.

                   Ligeledes kunne der bruges en voksen, der er er interesseret i cykler, der kunne tage

                   over/afløse ved Carsten evt. fravær.      

 

                   Ulrik fortæller, at han har været en tur i Åndehullet og at hej og han vender tilbage og

                   syntes det er et trist rum, men en god energi derned.

                 

                   Thorkild oplyser, at han og Lars vil tage rundt og tjekke op på skærmene, hvilke der

                   fungerer og hvilke der ikke gør.

                                                                                                                                     

Pkt. 6.        Invitation og planlægning frivillig fest:

                   Vi drøfter budgettet og Anette vil finde ud af, hvad er er sat af til det.

                   Alle kontaktperson skal tage en runde og finde ud af, hvem der har været frivillig sidste                

                   år (2021) under bestyrelsen. En liste med navne og adresser.

                               

Pkt. 7.        Indkommet post:

                   Post blev gennemgået og der svarest på det.

                   Omkring KFUM familieklub har vi besluttet, at vi i første omgang må give et afslag, huset

                   bruges en del og vi hindrer udlejning på hver dage, som vi lige nu har nogle stykker af.

 

Pkt. 8.        Åben henvendelse:

                   Der henvises til referat fra januar måned, dog med en lille ændring nu på torsdag

                   som følge af afbud hvor jeg tager en vagt og Anette tager min torsdagen efter.

                  

Pkt. 9         Nyt fra bestyrelsen.

                   Her kommer vi med input til et nyhedsbrev, der snarest vil blive omdelt.

 

Pkt. 10.     Evt.

                  Anette vil rykker/hører til lukning af affaldsøen.

 

Referant: Irma         

---------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 03. og 04.01.2022

 

Fremmødte: Anette, Mai-Britt, Ulrik, Thorkild, Else, Svend Erik, Lotte og ut

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Introduktion til bestyrelsens arbejde og forventning til os:

                   Erling gav en orientering til os som bestyrelse omkring regler og opgaver i en

                   Afdelingsbestyrelse.

                  

Pkt. 2.        Trailerparkering:

                   Drøftet sammen med Erling. Her kom frem, at der skal være et min. af p-pladser, hvor-

                   for der ikke er pladser til flere trailer og fremover må beboer skrives på ventelister

                   til trailer p-parkering.

 

Pkt. 3.        Aktiviteter og opgaver i afd. 17:

                   Her gennemgik vi alle aktiviteter, der er i vores afd.                  

                  

Pkt. 4.        Årshjul:

                   Årshjulet er gennemgået og ændringer rettet eller tilføjet.

 

Pkt. 5.        Fordeling af opgaver i bestyrelsen:

                   Aktivitet:                                                        Kontaktperson/kontaktpersoner

                   Aktivitetsudvalg                                            Mai-Britt

                   Åndehul                                                          Úlrik

                   Flagmand                                                        Mai-Britt

                   Tøjkælder                                                        Svend Erik

                   Cabaret                                                            Mai-Britt

                   Cafe 17                                                             Else

                   Cykelværksted                                                Else

                   Orangeri, haver, bålmad                               Svend Erik og Thorkild

                   Diskotek                                                           Mai-Britt

                   Sommerfest                                                     Svend Erik

                   Strikkeklub                                                       Irma

                   Skærme                                                            Thorkild

                   Husansvarlig                                                    Else

                   Udlejning                                                          Irma

                   Fælles om Højvangen                                    Anette og Thorkild

                   Camp/kælder, trailer og MC                         Eva fortsætter og kontaktperson er Anette

                   Fællesspisning                                                  Svend Erik

              

 

                                                                                                                          

.                                

Pkt. 6.        Åben henvendelse:

                   13/1 2022        Svend Erik og Irma

                   20/1 2022        Mai-Britt og Irma

                   27/1 2022        Ulrik og Anette

                   3/2 2022           Else og Thorkild

                   10/2 2022         Svend Erik og Mai-Britt

                   17/2 2022         Lotte og Irma

                   24/2 2022         Ulrik og Anette

                   3/3 2022           Mai-Britt og Irma

           

Pkt. 7.        Indkommet post:

                   Børnediskoteket har ønsket et møde med bestyrelsen – aftalt Mai-Britt tager et

                   møde med dem.

                   Ift. til aktiviteter udefra, der foregår i huset får de en kontaktperson

                   Sundhedskonsulent: Else

                   Aktiviteter for børn i ferien: Anette

                   Børnehaven: Else                  

 

Pkt. 8.        Indkomne forslag:

                   Hvad med opsætning af postkasserne Christen Kolds Vej 6, det er et år siden, de blev

                   skudt i stykker?

                   Anette rykker Drift for, at det laves.

                   Knappe ved boldbanen. Anette rykker for at dette bliver fikset.

 

Pkt. 9         Evt.

                   Frivillig fest drøftes, hvordan og hvornår og hvor?

                   Der arbejdes videre på at få det arrangeret.

 

Referant: Irma         

-----------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 02.12.2021

Fremmødte: Anette, Mai-Britt, Ulrik, Thorkild, Else, Svend Erik og ut

Afbud: Ingen

Pkt. 1.        Konstituering af bestyrelsen:

                   Næstformand: Thorkild Rasmussen

                   Sekretær: Irma B. Povlsen

                   Beboerhuset: Else

 

Pkt. 2.        Fordeling af opgaver i bestyrelsen:

                   Udsat til næste møde.

 Pjkt. 3.        Opgaver håndteret af andre beboer:

                   Udsat til næste møde.

                  

Pkt. 4.        Åben henvendelse:

                   Torsdag d. 09.12.2021:    Anette og Irma

                   Torsdag d. 16.12.2021:    Else og Svend Erik

                   Torsdag d. 23.12.2021:    Lukket            

                   Torsdag d. 30.12.2021:    Lukket

                   Torsdag d. 06.01.2022:    Thorkild og Else

 

Pkt. 5.        Indkomne forslag og post:

                   Ingen indkomne forslag.

                   Post blev behandlet          

.                                

Pkt. 6.        Årshjul:

                   Udsat til næste møde

           

Pkt. 7.        Planlægning af næste møde/fast mødetidspunkt:

                   Der er aftalt, at møderne fremover ligger den 1. mandag i måneden.

                   Næste møde er d. 03.01.2022.           

 

Pkt. 8.        Evt.:

                   Det besluttes, at 1. suppleanten inviteres med til bestyrelsesmøderne.

                   Vi bliver en meget stor gruppe, hvis alle suppleanter inviteres med og med risiko for

                   lange møder.

 

Referant: Irma         

----------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 02.11.2021

 

Fremmødte: Lars, Michael, Else, Eva, Sarah, Svend Erik, Lotte og ut

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:

                    Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.        Ting siden sidst:

                    Lars og Svend Erik tager en markvandring, hvornår aftaler de selv.

 

Pkt. 3.        Indkommen post:

                   Indkommen post er behandlet.

                   

Pkt. 4.        Orientering fra formand:

                   Der afholdes styregruppemøde i forhold til samarbejde omkring fælles ting mellem

                   Poul La Cours Vej og os hvert kvartal. I disse møder deltager Lars, Michael og ut.                   

                  

Pkt. 5.        Udvalgene:

                    Eva: Intet
                    Sarah: Der har været møde i orangerigruppen, som er en stor gruppe og de

                    fordeler selv opgaverne mellem sig.

                    Børneholdene kommer under haverne og fremover bliver det til: Børn og Aktiviteter.

                    Irma: Intet

                    Svend Erik: Intet

                    Michael: Vil gå i gang med at overdrage diskotek, tøjkælder og Åndehul til Svend Erik

                    og hjælpe ham i gang.

                    Else: Har en forespørgsel på en lyskæde og lys ved Beboerhuset. Hun undersøger lidt

                    videre omkring lys og behov.

                    Else gør opmærksom på, at ved udlejning fra fredag morgen, skal hun eller Michael

                    have besked på at aflyse rengøringen af huset så hurtigt som muligt.

                    Rengøring af huset d. 04.12.2021. Opfordring til at finde frivillige hjælper.             

                 

Pkt. 6.        Åben henvendelse:

                   11.11.2021:   Else og Irma

                   18.11.2021:   Michael og Svend Erik

                   25.11.2021:   Lars og Sarah

                   02.12.2021:   Lars og Lotte

                   09.12.2021:   Sarah og Michael

                   16.12.2021:   Eva og Irma (husk seddel i døren vedr. juleferie)

                   06.01.2022:   Else og Lotte

       

Pkt. 7.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                   Intet           

 

Pkt. 8.        Årshjulet:

                   Opdateret med bl.a. frivillig fest.

 

Pkt. 9.        Evt.:

                   Det aftales, at dueslaget skal ned og post til os lægges i nederste skuffe.

                   Omkring storskrald oplyser Lars, at der er kommet kortlæsere på, men endnu ikke

                   låse. Han rykker for, hvornår det kan forventes.

 

Referent:  Irma.

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 05.10.2021

 

Fremmødte: Lars, Michael, Else, Eva, Sarah og ut.

Afbud: Lotte

 

Pkt. 0.        Konstituering:

                   Lars oplyser, at Lotte har valgt at træde ud af bestyrelsen og han vil i morgen kontakte

                   Svend Erik ift. at træde ind i bestyrelsen.

                   1. Aktivitetsudvalg, afd. 39/17 og sommerfest: Michael

                   2. Camp/kælder, trailer/MC, flagmand og ansvarlig for referat efter bestyrelsesmøder: 

                       Eva

                   3. Huset, café 17, regnskab/cykelkælder: Else

                                                                                              Michael er hjælper

                   4. Kontor, sørge for mapper og div. lister er opdateret, diskotek, åndehul, tøjkælder og

                       cabaret: Svend Erik

                   5. Have/orangeri, børnehold, fællesspisning: Sarah

                                                                                                    Eva er hjælper

                   6. Næstformand, It-tjek mail, tjek indkøb af materialer: Irma

 

Pkt. 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:

                    Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.        Ting siden sidst:

                    Beboermødet og en opsummering af, hvad vi skal huske at handle på.

 

Pkt. 3.        Indkommen post:

                   Indkommen post er behandlet.

                   

Pkt. 4.        Orientering fra formand:

                   Der er aftalt, at Else er fast ordstyrer på vores møder.

                   Der skal aftales et fællesmøde med Poul La Cours Vej, Michael og begge      

                   Aktivitetsudvalg ift. fælles aktiviteter.

                  

Pkt. 5.        Udvalgene:

                    Aktivitetsudvalg/Åndehullet/Diskoteket/Tøjkælderen/salen og musikken: Intet nyt

                    Fællesspisning/Opgangen/Sommerfest: Intet nyt.

                    IT: Intet nyt

                    Styregruppen: Intet nyt

                    Næstformand: Intet nyt

                    Sekretær: Vedr. husudlejningen: Det aftales, at man godt mod betaling kan få tilladelse

                    til at gå ind før kl. 14.00 fredag, prisen er en dagspris. Man skal acceptere, at cafe 17

                    har åben til kl. 11.00 og skal bruge cafeen og opvaskemaskinen samt der ikke bliver

                    gjort rent i huset forud for udlejningen, men man skal gøre rent efterfølgende.                  

                    Husansvarlig: Intet nyt               

                    Trailer/MC Skure/Kælder: Intet nyt

                    Havehold: Intet nyt.        

                 

Pkt. 6.        Åben henvendelse:

                   14.10.2021:   Sarah og Michael

                   21.10.2021:   Eva og Irma (husk at sætte seddel på døren om lukket ugen efter)

                   28.10.2021:   Lukket pga. cabaret 

                   04.11.2021:   Lars og Else/Michael

           

Pkt. 7.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                   Det er besluttet, at vores suppleant må deltage i møderne.              

 

Pkt. 8.        Årshjulet:

                   Udleveret og vi må gerne gennemgå det for fejl og mangler: Der aftales videre,

                   at vi ved næste møde skal have sat datoer på rengøring af huset og frivillig fest.

 

Pkt. 9.        Evt.

                   Der blev drøftet, at ved forespørgsler skal man henvise til den ansvarlige på de enkelte

                   områder.

                   Spørgsmål til optegning af båse i skurerne. Da der skal nyt asfalt på, vil der først blive

                   optegnet i skurerne efter asfalteringen.

                

 

Referant:  Irma.

----------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 02.09.2021

 Fremmødte: Lars, Lotte, Michael, Else, Eva, Sarah, Kirsten og ut.

Afbud: ingen

 

Pkt. 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:

                    Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.        Ting siden sidst:

                    Der er via Erling kommet er forslag om, at det skal være gratis at deltage i cabaret i

                    år efter corona nedlukningen for at få folk ud at deres lejligheder. 
                    Bestyrelsen er enige om, at det er ok, at det bliver gratis at deltage i cabaret arran-

                    gementet i år.

                    Michael tager en snak med Marlene omkring kaffeordningen i Tøjkælderen.

 

Pkt. 3.        Indkommen post:

                   Indkommen post er behandlet.

                  

Pkt. 4.        Orientering fra formand:

                   Intet nyt

                  

Pkt. 5.        Udvalgene:

                    Aktivitetsudvalg/Åndehullet/Diskoteket/Tøjkælderen/salen og musikken: Intet nyt

                    Fællesspisning/Opgangen/Sommerfest: Intet nyt.

                    IT: Intet byt

                    Styregruppen: Intet nyt

                    Næstformand/Nyt havehold: Intet nyt

                    Sekretær/Krolf: Intet nyt

                    Husansvarlig: Intet nyt               

                    Trailer/MC Skure/Kælder: Intet nyt

                    Havehold: Intet nyt.         

                 

Pkt. 6.        Åben henvendelse:

                   Der henvises til referat fra august måned                   

           

Pkt. 7.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                   Intet               

 

Pkt. 8.        Årshjulet:

                   Intet nyt at tilføje.

 

Pkt. 9.        Evt.

                   Intet nyt

  Referant: Irma.

 --------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 03.08.2021

 

Fremmødte: Lars, Lotte, Michael, Else, Eva, Sarah og ut.

Afbud: Kirsten

 

Pkt. 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:

                    Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.        Ting siden sidst:

                    Intet    

 

Pkt. 3.        Indkommen post:

                   Indkommen post er behandlet.

                   Lars tager sammen med de husansvarlige Else og Michael et møde med Rengørings-

                   kælderen omkring rengøring af huset og opfyldning af rengøringsmidler.  

                   I forhold til madrester ved pizzaovnen skal vi have fundet en løsning på dette pro-

                   blem og emnet tages op på vores arbejdsweekend.

 

Pkt. 4.        Orientering fra formand:

                   Lars har ikke noget til orientering

                   Han ønsker dog lister over beboer, der arbejder frivilligt og som skal inviteres til

                   Frivillig fest, listerne skal være ham i hænde senest på fredag.                                                                          

                  

Pkt. 5.        Udvalgene:

                    Aktivitetsudvalg/Åndehullet/Diskoteket/Tøjkælderen/salen og musikken: Der fore-

                    ligger regnskab for de senest ture. Michael har handlet ind for Tøjkælderen.                  

                    Fællesspisning/Opgangen/Sommerfest: Intet nyt.

                    IT: Der er købt 2 nye skærme til erstatning for 2 ødelagte skærme.

                    Styregruppen: Intet nyt næste møde er d. 7/9.

                    Næstformand/Nyt havehold: Intet nyt

                    Sekretær/Krolf: Krolf er der ikke rigtig interesse for. Der er forsøgt med at man kunne

                    give besked til Charlotte, hvis der var ønske om at spille det og hun kunne låse op eller

                    jeg kunne gøre det, ligesom vi kunne fortæller om reglerne.

                    Husansvarlig: Intet nyt               

                    Trailer/MC Skure/Kælder: Intet nyt

                    Havehold: Intet nyt.

 

 

 

 

         

                 

Pkt. 6.        Åben henvendelse:

                   12.08.2021: Eva og Else

                   19.08.2021: Michael og Eva

                   26.08.2021: Lars og Irma

                   02.09.2021: Michael og Else

                   09.09.2021:  Sarah og Irma

                   16.09.2021: Lukket pga. beboermøde

                   23.09.2021: Sarah og Eva

                   30.09.2021: Lotte

                   07.10.2021: Lars                            

 

Pkt. 7.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                   Intet               

 

Pkt. 8.        Årshjulet:

                   Intet nyt at tilføje.

 

Pkt. 9.        Evt.

                   Der er aftalt, at vi har arbejdsweekend d. 21. og 22. august. Vi starter lørdag middag

                   og tager hele søndagen i brug.

                   Lars og Lotte sender en dagsorden.

 

 

Referant: Irma.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 01.06.2021

 

Fremmødte: Lars, Eva, Else, Michael, Lotte, Sarah, Kirsten og ut.

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:

                    Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.        Ting siden sidst:

                    Intet    

 

Pkt. 3.        Indkommen post:

                   Intet           

 

Pkt. 4.        Orientering fra formand:

                   Der er ikke kommet regnskab.

                   Henvendelser om booking af Beboerhuset sendes der mail til vores mail, så klar Lars og

                   ut at noterer i kalender og udarbejder lejekontrakt, der sættes i mappe, der er tilgænge-

                   lig for alle.

                   Lars og Michael skal bruge alt deres tid i juni på Orangeriet, da der skal afleveres et

                   forslag til SAB inden 01-07-2021. De bruge alle torsdage på dette projekt.
                   Lotte aflaster Lars i det omfang, hun kan i den periode. Michael har lige en enkelt ting,  

                   han klare, så skulle der ikke kunne opstå noget i juni måned, ellers må Lotte have

                   henvendelsen.                                                                          

                  

Pkt. 5.        Udvalgene:

                    Aktivitetsudvalg/Åndehullet/Diskoteket/Tøjkælderen/salen og musikken: Intet nyt                   

                    Fællesspisning/Opgangen/Sommerfest: Intet nyt.

                    IT: Intet nyt

                    Styregruppen: Intet nyt.

                    Næstformand/Nyt havehold: Intet nyt

                    Sekretær/Krolf: Intet nyt

                    Husansvarlig: Der er kommet ny kaffemaskine i køkkenet.                  

                    Trailer/MC Skure/Kælder: Eva gør opmærksom på, at skurene til motorcykler/scooter

                    er ved at være fyldte. Trailerpladserne bliver langsom fyldt.

                    Havehold: Eva har talt med Steen, at han vil undersøge, om der kan findes nogle penge

                    eller planter, hvor der er behov.

 

 

 

 

         

                  

Pkt. 6.        Åben henvendelse:

                   03.06-2021: Lars og Irma

                   10.06.2021: Eva og Lotte

                   17.06.2021: Else og Irma

                   24.06.2021: Sarah og Eva

                   08.08.2021: Michael og Lars                             

 

Pkt. 7.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                   Der er frivillig fest d. 27.08.2021.                

 

Pkt. 8.        Årshjulet:

                   Intet nyt at tilføje.

 

Pkt. 9.        Evt.

                   Sommerferien deles ift. udlejning: Sarah tager uge 26 og 27

                                                                                  Irma tager uge 28-31 evt. Lars som bagstopper de

                                                                                  sidste uger.

                   Sarah og Lotte arrangerer arbejdsweekend i august.

 

 

Referant: Irma.

--------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 03.05.2021

 

Fremmødte: Lars, Eva, Else, Michael og ut.

Afbud: Lotte, Kirsten, Sarah

 

Pkt. 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:

                    Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.        Ting siden sidst:

                    Intet    

 

Pkt. 3.        Indkommen post:

                   Der er indkommet ansøgning om et beløb til haverne. Vi er enige om, at de må afvente

                   et svar, da Lars vil tage et møde med Projektet ift., hvilke projekter der er, som vi skal

                   overtage og vi derfor kan se, hvad der bliver behov for af økonomi til disse Projekter.
                   Vi er enige om, at de må som alle andre fremsende en ansøgning på enkelte ting og en

                   pris på tingene, som bestyrelsen kan træffe beslutning ud fra.

                   Anden post er gennemgået og handlet på.             

 

Pkt. 4.        Orientering fra formand:

                   Vi skal i gang med at tænke på fest for de frivillige til august, hvor det ser ud til ift.

                   forsamlingsreglerne, at vi kan holde den.

                  

Pkt. 5.        Udvalgene:

                    Aktivitetsudvalg/Åndehullet/Diskoteket/Tøjkælderen/salen og musikken: Åndehullet

                    Starter på i denne uge. Der er møde bl.a. de frivillige på onsdag.

                    Fællesspisning/Opgangen/Sommerfest: Intet nyt.

                    IT: Intet nyt

                    Styregruppen: Intet nyt.

                    Næstformand/Nyt havehold: Intet nyt

                    Sekretær/Krolf: Intet nyt

                    Husansvarlig: Kaffemaskinen er i stykker, der er tilkaldt reparatør. Cafeens køleskab

                    køre sit eget løb med kulde og varme og skal nok også ses på.
                    Der gøres opmærksom på, at Projektet har givet tilladelse til at man må komme og lave

                    dej i Beboerhuset fredag.

                    Trailer/MC Skure/Kælder: Intet nyt. 

 

 

 

 

         

                 

Pkt. 6.        Åben henvendelse:

                   20.05.2021:  Irma

                   27.05.2021:  Lukket – Repræsentantsskabsmøde SAB

                   03.06.2021:  Lars

                   10.06.2021: Michael og Eva                              

 

Pkt. 7.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                   Intet.                 

 

Pkt. 8.        Årshjulet:

                   Intet nyt at tilføje.

 

Pkt. 9.        Evt.

                   Intet nyt.

 

 

Referant: Irma.

-------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 06.04.2021

 

Fremmødte: Lars, Eva, Else, Sarah, Michael, Kirsten og ut.

Afbud: Lotte

 

Pkt. 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:

                    Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.        Ting siden sidst:

                    Lars har været på markvandring og der er ros til området, både til beboer og

                    viceværter.

                    Der er rykket for hængepartier, eks. opsætning af skilte.

                    Vedr. stor skrald, har Erling besluttet, at der lukkes af og man fremover skal bruge

                    sin brik.

                    Der er aftalt, at der sættes lygtepæle op ved indkørslerne til begge veje, så man kan

                    så man kan se, hvor man skal køre ind fra Grønnedalsvej.               

 

Pkt. 3.        Indkommen post:

                   Post er gennemgået og handlet på.                 

 

Pkt. 4.        Orientering fra formand:

                   Der var været afholdt virtuelt styregruppemøde og eneste nye var, at bestyrelsen

                   på Poul La Cours Vej vil genoptage deres møder og beboernes kontakt mulighed til dem.

                  

Pkt. 5.        Udvalgene:

                    Aktivitetsudvalg/Åndehullet/Diskoteket/Tøjkælderen/salen og musikken: Intet nyt.

                    Fællesspisning/Opgangen/Sommerfest: Vedr. sommerfesten er oplyst, at de skal bruge

                    Beboerhuset i weekend før og selv weekenden, da de bruger huset til at samle tingene.

                    IT: Alle skærme er oppe – på nær 3 på NFS Grundtvigs Vej.

                    Styregruppen: Der henvises til ovenstående.

                    Næstformand/Nyt havehold: Intet nyt

                    Sekretær/Krolf: Intet nyt

                    Husansvarlig: Inter nyt

                    Trailer/MC Skure/Kælder: Det er besluttet, at man kan få en trailer plads pr. husstand.           

                 

Pkt. 6.        Åben henvendelse:

                   15:04.2021:  Eva og Sarah

                   22.04.2021:  Michael

                   29.04.2021:  Lars

                   06.05.2021:  Else

                   13.05.2021:  Lukket grundet Kristi Himmelfartsdag              

 

Pkt. 7.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                   Intet.

   

Pkt. 8.        Årshjulet:

                   Intet nyt at tilføje.

 

Pkt. 9.        Evt.

                   Intet nyt.

 Referant: Irma.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 01.03.2021

 

Fremmødte: Lars, Lotte, Eva, Else, Sarah, Kirsten og ut.

Afbud: Michael

 

Lars oplyser, at regnskabet ikke er blevet sendt til os, hvorfor det først gennemgås næste gang.

 

Pkt. 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:

                    Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.        Ting siden sidst:

                    Erling har kontaktet Lars ift. orangeriet/udekøkkenet, da der reelt kun er 70.000 kr.

                    Resten går til administrationsgebyr, lønninger m.m.

 

Pkt. 3.        Indkommen post:

                   Post er gennemgået og handlet på.                 

 

Pkt. 4.        Orientering fra formand:

                   Lars skal tirsdag på markvandring med SAB.
                   Dorthe har i den forbindelse nævnt, at der fortsat mangler opsætning af skilte, bøjler

                   ved Beboerhuset og skilt ved el-standerne.
                   Lars tager forslaget om låg til affaldsspandene med, aflukning til containerne og de

                   andre forslag, der kom på vores møde.

                  

Pkt. 5.        Udvalgene:

                    Intet nyt.           

                 

Pkt. 6.        Åben henvendelse:

                   11.03.2021:  Lotte

                   18.03.2021:  Lars og Sarah

                   25.03.2021:  Else og Eva

                   01.04.2021:  Lukket grundet skærtorsdag

                   08.04.2021:  Irma               

 

Pkt. 7.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                   Der er besluttet, at Beboerhuset kan udlejes i juli måned i 2021.

                   Lars oplyser, at skærmene igen er nede.

                   Lars anbefaler, vi til næste møde overvejer mulighederne ift. skiltning til opgangene

                   i gårdene, hvordan vi kan skilte så de kan ses også i mørke.

                 

 

Pkt. 8.        Årshjulet:

                   Ingen nye aktiviteter til kalenderen.

 

Pkt. 9.        Evt.

                   Der er aftalt, at næste bestyrelesmøde er tirsdag d. 06.04.2021, da vi holder fri anden

                   påskedag

 

 

Referant: Irma.

--------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 01.02.2021

Mødet er afholdt virtuelt grundet corona restriktionerne.

 

Fremmødte: Lars, Lotte, Eva, Else, Michael, Sarah og ut.

Afbud: Kaj og Kirsten

 

Ting siden sidst:

Snerydning. Dette har Lars drøftet med Dorte Støve og hun har oplyst, at reglerne er, at de skal være i gang inden kl. 7.00, hvilket viceværterne også er.

 

Projekt el-måler i kælderrum: Der var besluttet, at der skulle el-målere op i de kælderrum, hvor der var el-udtag, beslutningen var at der skulle sættes 10 målere op i 2020 og 10 i 2021 og der var lavet en plan over, hvilke rum, der skulle have el-målere.

Arbejdet er nu i gang sat og der er sat målere op i alle lukkede kælderrum, det betyder, at der er sat ca. 20 målere op på Christen Kolds Vej og man mangler fortsat NFS Grundtvigs Vej.

Lige nu afventer vi omkostningen og vil derefter være i dialog med SAB.

 

Indkommen post:

Indkommen post er gennemgået og handlet på.

 

Åben henvendelse:

 

11.02.2021:  Eva og Else

18.02.2021:  Lotte

25.02.2021:  Lars

04.03.2021:  Irma

 

 

Referant: Irma

---------------------------------------------------------------------

Afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 04.01.2021

 

Mødet blev aflyst grundet covid-10 og forsamlingsforbuddet.

Der blev ej heller holdt virtuelt møde, da der er var indkommet post til behandling eller andet relevant af hastende karakter.

 

Referant: Irma B. Povlsen

---------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 07.12.2020

 

Fremmødte: Lars, Lotte, Kaj, Eva, Michael, Kirsten og ut.

Afbud: Else og Sarah.

 

Pkt. 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:

                    Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.        Ting siden sidst:

                   Rammeaftalen og arbejdsbeskrivelser opdateres på næste møde.

 

Pkt. 3.        Indkommen post:

                   Post er gennemgået og handlet på.

 

Pkt. 4.        Orientering fra formand:

                   Sundhedsstyrelsen har udsendt retningslinier for bl.a. boligforeninger og heraf frem-

                   går, at der skal være mindst 4 kvm pr. mand. Det betyder, at der i cafeen kun må

                   være omkring 7 personer, så det besluttes, at morgencafeen lukkes indtil videre.

                   Det hele revurderes i januar måned, hvor vi ser, om reglerne er blevet ændret.

                   Lars og Michael er gået ind i arbejdsgruppen omkring udekøkkenet og lige nu er der

                   kommet input til, hvad det skulle kunne bruges til. Man har opdelt arbejdsgruppen, så 

                   der er nu 3 4-mandsgrupper, der arbejder videre med ideerne. Lars skal endvidere

                   torsdag med til Kolding og se på byggematerialer.

                  

Pkt. 5.        Udvalgene:

                    Intet.             

                 

Pkt. 6.        Åben henvendelse:

                   Der henvises til referat fra oktober måned.                 

 

Pkt. 7.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                   Der bevilges internetadgang i cykelkælderen. Lars og Lotte tager fat i Projektet

                   ift. de midler, de blev fik af Damstahl, om der ikke er penge til en tablet ellers bevilges

                   der også en tablet til cykelkælderen.

                   Susanne har forespurgt om muligheden for at få dør nr. på dørene ud til gårdsiden.

                   Det besluttes, at det skal iværksættes og Dorthe Støve informeres om at måtte i gang-

                   sætte denne opgave.

 

Pkt. 8.        Årshjulet:

                   Ingen nye aktiviteter til kalenderen.

 

Pkt. 9.        Evt.

                   Der er aftalt, at næste møde starter kl. 17.30, da der allerede nu ser ud til at komme

                   en del mere på dagsordenen end normalt.

 

 

Referant: Irma.

---------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 02.11.2020

 

Fremmødte: Lars, Lotte, Else, Kaj, Eva og ut.

Afbud: Michael, Sarah og Kirsten.

 

Pkt. 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:

                    Ingen bemærkninger.

 Pkt. 2.        Ting siden sidst:

                    Der er ingen ting siden sidst.

 Pkt. 3.        Indkommen post:

                   Post er gennemgået og handlet på.

 Pkt. 4.        Orientering fra formand:

                    Lars orienterer om, at rækværket omkring huset er indkøbt, men mangler at bliver sat

                    op.

                    Storskrald kan ikke lukkes af, da beboerne ikke kan komme til de bageste container.

                    Viceværterne arbejder på at finde en løsning og har søgt ekspert hjælp.

                    Lars har aftalt med viceværterne, at skiltningen om forbud mod cykling og knallert-

                    Kørsel i gårdene kommer op nu og skiltet ved 1. rækkehus på NFS Grundtvigs Vej flyttes

                    hen til, hvor gården starter, da det jf. ordensreglementet kun er i gårdene, det er

                    forbudt at cykle og køre på knallert.

                    Dato for frivillig fest afventer en bedre corona-situation, så vi er enige om, at finde en

                    dato, når vi er kommet ind i det nye år. Det betyder, at festen rykkes til senere på for-

                    året.

                    Det aftales, at huset skal gøres rent i uge 52, men at rengøring af huset aflyses for uge

                    53.

 Pkt. 5.        Udvalgene:

                   Aktivitetsudvalget / Åndehullet / Diskoteket / Tøjkælderen /Salen og musikken: 

                   Intet nyt, da Michael havde meldt afbud.

                        Fællesspisning / Opgangen / Sommerfest:

                   Intet nyt, da alt ligger stille pga. corona-situationen.

                   Dog vil Projektet gerne have Lars i tale for at få lidt i Opgangen.

                    IT:

                   Der er fortsat 23 skærme, der er slukkede, da de ikke virker. Hvor der står test på skær-

                   mene, disse skærme kommet på og skulle fungerer.

                    Styregruppe:

                    Intet nyt

                     Næstformand/kvinde / Nyt havehold:

                    Der er aftalt, at Lotte og Eva indkalder Erling og Dorthe Støve omkring mulighederne

                    ift. nyt havehold.

 

                    Sekretær / Krolf:

                    Intet nyt.

                     Husansvarlig:

                    Else fortæller, at hun har sammen med Steen har set på mulighederne i køkkenet og

                     ny opvaskemaskine. Der er aftalt, at der kommer skydelåger i skabene langs vægen og

                     så er der plads til en ny opvaskemaskine. Den har den mulighed, at bakken ikke

                     behøver at tages ud hver gang, man skal tømme og fylde i opvaskeren. Det vil også 

                     betyde, at der kommer mere bordplads ved vasken.

                     Else oplyser, at der er hovedrengøring af huset d. 05.12.2020 og vi skal lige huske, at

                     hun har bestilt tæpperenser, så stolene kan bliver renset.

                    Trailer / Mc skure / Kældre:

                    Intet nyt.

 Pkt. 6.        Åben henvendelse:

                   Der henvises til referat fra oktober måned.

                   Eneste ændring er d.10.12.2020 hvor det bliver Kaj og Irma, der har vagten.

Pkt. 7.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                    Der er ingen indkommende forslag:

Pkt. 8.        Årshjulet:

                   Rengøring i december – om det bliver til noget eller ej afhænger af corona-situationen.

 Pkt. 9.        Evt.

                   Else rykker for sand i skibet og Lars kan oplyser, at viceværterne er obs på det.

 Referant: Irma.

 -----------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 05.10.2020

 

Fremmødte: Lars, Lotte, Michael, Else, Kirsten, Kaj, Eva og ut.

Afbud: Sarah

 

Pkt. 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:

                    Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.        Ting siden sidst:

                    Lars orienterer fra Styregruppemøde: Poul La Cours Vejs renovering er yderligere for-

                    sinket. De er begyndt at lave haver og har indkøbt borde/bænke og de bruges. Der har

                    været afdelingsmøde i både 65 og 69 og i afd. 65 er valgt en ny bestyrelse.

                    Åndehullet aflyst deres tur til Tivoli grundet corona-virussen

                    Fra Skanderborg Kommune er oplyst, at Niels Ebbesens Skolen får flere elever, bl.a.

                    nogle specialklasser. Der er indgået aftale med Kommunen, at hvis smittetilfældende

                    bliver høje her, kommer der en testbil i området.

                    Vedr. hundeskoven har Erling oplyst, at der er aftale med Materialgården og Kom-

                    men om vedligehold og vores viceværter skal tømme affaldsspandene.

                    Erling har anmodet Kommunen om, at der laves en helhedsplan for området ved

                    Børnehuset.

 

                    Der er på åben henvendelse blevet gjort opmærksom på manglende rengøring på

                    NFS Grundtvigsvej 2 og 3. Da er taget fat i dem der gør rent og vi følger op på, om

                    der bliver gjort ordentligt rent.

 

                    Der aftales, at vi på næste møde lige gennemgår arbejdsbeskrivelserne.

 

Pkt. 3.        Indkommen post:

                   Post er gennemgået og handlet på.

 

Pkt. 4.        Orientering fra formand / orientering om regnskaber:

                    Lars oplyser, at han får en ny computer i denne uge.

                    Regnskabet blev gennemgået og der blev delt lidt opgaver ud i den forbindelse,

                    Da der var nogle ting, der skulle undersøges og laves ens retningslinjer på.

 

Pkt. 5.        Udvalgene:

                   Beboerhuset: Else fortæller, at der har været en sprængning af et rør og det har affødt

                   at der skal lægges nye fjernvarmerør i huset. Der er endnu ikke udmeldt et tidspunkt for

                   hvornår det skal ske.

                   Else gør opmærksom på, at hun er i gang med at rydde op i lagerrummet.

 

Pkt. 6.        Åben henvendelse:

             

                   15/10 2020:      Lotte og Michael

                    22/10 2020:     Else og Kaj

                    29/10 2020:     Eva og Lotte

                     5/11   2020:     Lars og Irma

                    12/11 2020:      Kaj og Irma

                    19/11 2020:      Else og Kirsten

                    26/11 2020:      Michael og Lotte

                      3/12 2020:      Lars og Eva

                     10/12 2020:     Kaj og Else

                     17/12 2020:     Irma og Eva

                     24/12 2020:     Lukket

                     31/12 2020:     Lukket

                      7/1     2020:     Lars og Michael

 

Pkt. 7.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                   Vi drøftede, om der skulle indføres en vagttelefon, som var åben, når huset var lejet

                   ud. Vi var enige om, at der ikke skulle være en vagttelefon, da der var meget, vi allige-

                   vel ikke kunne gøre noget ved, eks. hvis opvaskemaskinen gik i stykker eller der

                   manglede sæbe el.ling.

                 

                   Der er aftalt, at Kaj undersøger og noterer, hvor der mangler opkørsler til stien rundt

                   om vores beboelse.

                    Lars undersøger, hvor der mangler kørselsforbudt skilte.

                   

                    Vi enedes om, at Lars skulle undersøge ved SAB, om vi kunne bruge nogle at de midler,

                    vi ikke har fået brugt som følge af corona-situationen til at få rettet op på fliserne

                    foran rækkehusene.

 

Pkt. 8.        Årshjulet:

                    Lars har lavet en foreløbig årsplan, som vi alle lige skal gennemgå og give tilbage-

                    melding, hvis der mangle noget eller er fejl i allerede noteret.

 

Pkt. 9.        Evt.

                   Ingen punkter.

 

 

Referant: Irma.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, Afd. 17 d. 21.09.2020

Fremmødte: Lars, Lotte, Else, Michael, Eva, Kaj og ut.

  Pkt. 1          Udvalgene:

                    Aktivitetsudvalg/Åndehullet/Diskoteket/ Tøjkælderen/Salen og musikken: Michael

                    Fællesspisning/Opgangen/Sommerfest: Kaj

                    Skærme: Lars og ?

                    Styregruppen: Lars og Lotte

                    Næstformand/Nyt havehold: Lotte

                    Sekretær/Krolf: Irma og ?

                    Husansvarlig: Else og Kirsten

                    Trailer/MC skure/Kælder: Eva

 

Pkt. 2          Indkomne forslag:

                    Det aftales, at bestyrelsens facebook lukkes ned, da der er under 2/3 af vores beboer

                    der ser siden. Det aftales, at den lukkes, når vi har sendt første nyhedsbrev ud. Vi vil

                    herefter lave et nyhedsbrev min. hver 3. måned.

 

Pkt. 3          Evt.:

                    Der er enighed i, at suppleanterne må deltager i bestyrelsesmøderne.

                    De har taleret, men de har ikke stemmeret.

 

                    Orientering fra Lars: Der kommer en hoppeborg på kommunens grund ved den tidligere

                    børnehave. Kommunen har aftalt dette i samråd med projektet. Pengene er fundet

                    inden for deres rammer.

                    Lars oplyser, at gravearbejdet til el-laderstander starter indenfor nærmeste fremtid på

                    Christen Kolds Vej ud for nr. 1.

                    Thorkild har tilbudt at stille sin hjælp til, da han har sat ind i reglerne omkring el-

                    ladestander – stort tak til Thorkild, vi sætter pris på denne hjælp.

 

                    Åben henvendelse:

                    1/10 20:  Eva og Irma

                    8/10 20:  Lars og Kaj

 

Referat: Irma

----------------------------------------------------------------    

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 07.09.2020

Tilstede: Helle, Lars, Lotte, Else, Eva, Michael, Kaj og ut.

 

Pkt. 1.          Gennemgang af bemærkninger til referat:

                      Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.          Ting siden sidst:

                      Der var få rettelser til vores årsberetning.

                      Vi fik styr på de sidste ting til beboermødet, bl.a. stemmesedler og indkøb af drikke-

                      varer.

 

Pkt. 3.          Indkommen post:

                     Indkommen post blev behandlet.

 

Pkt. 4.          Orientering ved formand:

                     Helle fortæller, at der har været afholdt rejsegilde på Vesterskovvej og at disse boliger

                     er populære, der er allerede nu venteliste på boligerne.

 

Pkt. 5.          Nyt fra udvalg:

                     Aktivitetsudvalget/Åndehullet:

                     Åndehullet: Lars, Lotte og Eva er hoppet ud af Åndehullet, Lotte fortsætter dog som

                     Bestyrelsens kontaktperson til Åndehullet.

                     Der er fra Åndehullet en forespørgsel på mulighed for at få oversat en flyvers til arabisk

                     og somalisk, så børnenes forældre kan læse om, hvad Åndehullet stå for og gør for

                     børnene. Dette klare Lotte og Lars sammen med Åndehullet.

                     Aktivitetsudvalget: Der har været tur til Fårup Sommerland og det var en god tur for

                     dem som deltog.

                     Der er stand-up i oktober og Tysklands tur til november.

 

                     Fællesspisning:

                     Der bliver ikke fællesspisning før forsamlingsforbuddet tillader det. Det vil sige, der må

                     være flere end 50 forsamlet.

 

                     IT:

                     Skærmene kører fortsat som vinden blæser. De nye skærme kan ikke tage CMS-data,

                     så de skærme skal pilles ned igen.

                     Firmaet har lavet en opdatering og da vi ikke har købt licens til opdateringer, skal vi

                     hver gang købe en opdatering for at kunne ændre på skærmene.

 

                     Opgangen:

                     Else er ved at læse korrektur. Udgivelsen bliver udsat, så der kan nå at komme noget

                     med fra beboermødet.

 

                     Sommerfest:

                     Intet nyt.

 

                     Husansvarlig:

                     Else arbejder på, at vi får en ny opvaskemaskine. Det bliver efter al sandsynlighed

                     en magen til nuværende.

 

                     Styregruppe:

                     Der er møde i næste uge.

                  

                     Haveprojekt SMUK:

                     Pengene, vi har fået, er brugt.

                     I forhold til området ved haverne har Erling overvejet at få en arkitekt på, så området

                     bliver shinet op.

                     Da pengene er brugt, udgår dette punkt fremover.

 

                     Nyt havehold:

                     Der er atter kommet gang i haveholdet og der skal holdes et møde med Erling og

                     gartnerne. Mia er kommet til at være ansvarlig på haveholdet og Lotte er vores kon-

                     taktperson til dem.

                     Der er aftalt, at der laves referat hver gang.

                     Erling oplyste, hvad de måtte gøre.

 

                     Trailer / MC skure / kældre:

                     Eva har rykket for at få igangsat, at der kommer el-målere i de kælderrum, hvor det

                     skal op.

 

                      Krolf:

                      Jeg forsøger fortsat at få nogle til at spille krolf. Når der er kommet gang i det, at det

                      min plan, at jeg kun skal være bestyrelsen kontaktperson for krolfbestyrelsen.

                  

Pkt. 6.          Åben henvendelse:

                     Der henvises til referat fra august måned.

 

Pkt. 7.          Indkommende forslag som skal vedtages:

                     Intet.

.                 

Pkt. 8.           Årshjulet:

                      OBS! Vi skal alle lige hjælpes ad med at huske at få booket beboerhuset, opdateret

                      Årshjulet.

 

Pkt. 9.            Evt.:

                       Vi skal lige huske at få opdateret frivillig listen.

                       Der er oplevet, at der har været manglende rengøring i flere opgange i sidste uge,

                       hvorfor der bør tages kontakt til Rengøringskælderen.

 

Referant: Irma

 --------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 03.08.2020
Tilstede: Helle, Lars, Lotte, Else, Eva, Michael og ut.
Fraværende: Kaj

Pkt. 1. Gennemgang af bemærkninger til referat:
Ingen bemærkninger.

Pkt. 2. Ting siden sidst:
Helle gav en orientering fra Repræsentantsskabsmødet i juni måned.
Hun kan oplyse, at der er kommet 2 affaldscontainer op, en på hver vej.
Der er bestilt sandkasse, som placeres på NFS Grundtvigs Vej.
Hun tager en gennemgang med Dorthe ift. skiltning i området.

Pkt. 3. Indkommen post:
Der var intet indkommet post.

Pkt. 4. Orientering ved formand:
Der var en snak omkring, hvad der skulle på dagsorden til eventdagene.
En orientering omkring Ungdomsfesten, arrangeret af Åndehullet. Bl.a. at Erling
ikke behøver at få besked.

Pkt. 5. Nyt fra udvalg:
Aktivitetsudvalget/Åndehullet:
Aktivitetsudvalget: Der er arrangeret en tur til Fårup Sommerland i august.
Åndehullet starter igen d. 13.08.2020. Flemming har overtaget ansvaret for
Åndehullet – selvfølgelig med opbakning af de andre hjælper i Åndehullet.

Fællesspisning:
Planen er, at der er fællesspisning d. 15.09.2020.

IT:
Der er rigtig mange skærme, som er slukkede. Alt er gået galt i forbindelse med
Strømsvigtet. Bl.a. passer urene på skærmene ikke med serverens ur.
Lars vil gå rundet her efter ferien.

Opgangen:
Else kan oplyse, at der er redaktionsmøde d. 18.08.2020.

Sommerfest:
Intet nyt.

Husansvarlig:
Else og Michael til tage en optælling og oprydning i køkkenet. Der er enighed om,
at det er vigtigt, at Projektet rydder op, når de har brugt køkkenet, så vi kan tillade ud-
lejning af huset.
Husk når man tager det sidst kopipapir at bestille mere ved Administrationen.
Else vil bestille nye termokander.

Styregruppe:
Helle oplyser, at Samira er ny formand for bydelsmødrene.
Poul La Cours Vej tager til Djurs Sommerland d. 15.08.2020. De får en shelter.
Maiken har oplyst, at de støtter op om hundeskoven med det, de har mulighed for.
Erling har i den forbindelse oplyst, at vi som bestyrelse ikke kan råde over Kommunens
jord, hvorfor vi ikke kan tage beslutninger ift. hundeskoven. Lisbeth vil tage det med
tilbage til Kommunen ift. at finde en løsning på vedligehold mm. af hundeskoven.
Der blev udtrykt undring, omkring cykelstien ikke var ført helt igennem på Grønnedals-
vej, dette tog Lisbeth også med tilbage til Kommunen.
Der blev drøftet løsningsmuligheder for opbevaring af grej, der er eller bruges ved/på
plænen ved Børnehuset. Man blev enig om, at der kunne opstilles et skur til opbe-
varing af tingene.
Projektet fik 10 pladser til børn herfra kunne komme på sommerlejr ved Røde Kors.
Projektet er ved at undersøge muligheden for forlængelse af projektperioden, da
puljen måske øges som følge af corona-krisen og dens påvirkning af beboerområder.
Helle gør opmærksom på, at huset er booket hele september måned, da de andre
Afdelinger kan få brug for at bruge vores hus til deres beboermøder.

Haveprojekt SMUK:
Der er møde d. 20. august. Vi beder Else tager med til mødet, at vi anbefaler, at bebo-
erne høres, bl.a. omkring udekøkken og overdækning, da det bl.a. kan tage udsigt
fra dem eller skygge i deres haver.

Nyt havehold:
Lotte har prøvet at få en dialog i gang med de andre, der meldte sig til dette projekt.
Hun vil gøre et nyt forsøg i august ellers enes vi om, at hun ikke skal gøre mere, da
dem der meldte sig selv også selv har pligt til at gøre en indsats for at få et samarbejde
op at stå.

Trailer / MC skure / kældre:
Intet nyt – da der er været sommerlukket.

Krolf:
Der har været muligt hver fredag fra d. 10. juli at komme til at spille det.
Den første fredag var der mange, siden er der ikke mødt nogen frem. Jeg giver
Det lige en chance på fredag i denne uge (uge 33).

Pkt. 6. Åben henvendelse:
13.08.2020 Else og Irma
20.08.2020 Helle og Lotte
27.08.2020 Michael og Lars
03.09.2020 Eva og Irma
10.09.2020 Lars og Irma
24.09.2020 Michael og Else
01.10.2020 Irma og

Pkt. 7. Indkommende forslag som skal vedtages:
Intet.
.
Pkt. 8. Årshjulet:
Ingen nye arrangementer.

Pkt. 9. Evt.
Der sørges for, at der kommer internetforbindelse til lokale 2 – ergo lokalet i nr. 18.
Næste møde d. 07.09.2020.

Referant: Irma

------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 08.06.2020
Tilstede: Helle, Lars, Lotte, Else, Eva, Michael, Kaj og ut.

Pkt. 1. Gennemgang af bemærkninger til referat:
Ingen bemærkninger.

Pkt. 2. Ting siden sidst:
Intet

Pkt. 3. Indkommen post:
Indkommen post er behandlet.

Pkt. 4. Orientering ved formand:
Maiken har rykket for et fællesmøde eller evt. en aftale omkring banko, det begge
dele blev aflyst grundet corona-krisen. Det aftales, at Lotte kontakter Aktivitetsudval-
get ift. at lave aftaler omkring banko og vores forslag er, at der afholdes et banko
inden jul og vi deles om opgaver og overskud.

Der er besluttet at der gives penge til maling og udskiftning af de rådne brædder til
hytten ved haverne.
Vi enes om, at der skal registreres, hvem der ejer de enkelte ting ved haverne, idet
De to haveholde har noget og vi som bestyrelse også har noget.

Pkt. 5. Nyt fra udvalg:
Aktivitetsudvalget/Åndehullet:
Aktivitetsudvalg intet nyt.
Åndehullet starter igen d. 13.08.2020. Gruppen er udvidet til alderen 9 til og med 17
år. De har bestilt discoteket og stiller partyteltet og holder en fest d. 22. august.

Fællesspisning:
Fællesspisningen opstartes i september.

IT:
Lars har rykket Erling for blæsere ved skærmene.

Opgangen:
Man er i gang med læse korrektur.
Der har været drøftelse omkring opgangen, når projektet stopper og hvad der så skal
ske.

Sommerfest:
Sommerfesten er aflyst. Der er ingen udgifter forbundet med aflysningen. DJ vil have
betaling, men han vil så til gengæld spille næste år, for denne betaling.

Husansvarlig:
Vedr. Huset er det aftalt, at Michael og Kaj back up for/til Else.
Det blev besluttet, at der indkøbes nye termokander.

Styregruppe:
Intet nyt, da mødet er blevet udsat.

Haveprojekt SMUK:
Pengene bruges på noget overdækning, der er endnu ikke fundet frem til hvad.

Nyt havehold:
Intet nyt, der har ikke været gang i gruppen siden sidst.

Trailer / MC skure / kældre:
Eva oplyser, at hun ad omveje får oplyst, at det kælderrum, hun vil give Projektet ikke
bliver ledigt. Projektets nuværende rum har hun givet lovning på til anden side. Hun
har siden talt med Erling og han har beklaget, at han ikke fik givet besked. Det kan
løses ved at Helle vil afgive hendes store kælderrum til Projekt og så få et lille i stedet.
Dette kræver dog at projektet siger ja.
Herudover har Dorthe Støve oplyst, at viceværterne ikke skal tømme kælderrum, men
at det er bestyrelsen selv. Det korrekt var jf. Erling, at viceværterne ikke skulle knokle
med at tømme kælderrum, da de i første omgang skal varetage deres normale
opgaver, men at der kunne sættes et flyttefirma på opgaven. Det op til Jørn og Nicki at
vurdere i det enkelte tilfælde.

Pkt. 6. Åben henvendelse:
Der henvises til referat fra maj måned.

Pkt. 7. Indkommende forslag som skal vedtages:
Intet.
.
Pkt. 8. Årshjulet:
Ingen nye arrangementer.

Pkt. 9. Evt.
Drøftet hvilke emner, der var relevant at tage op på event dagene.
Der undersøges, om der er penge til sand ved legehuset på NFS Grundtvigs Vej.
Vi skal have rykket for optegning af de sidste p-båse på Christen Kolds Vej samt ved
opkørslerne.

Referant: Irma

-------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 04.05.2020
Tilstede: Helle, Lars, Lotte, Else, Eva, Michael, Kaj og ut.

Pkt. 1. Gennemgang af bemærkninger til referat:
Ingen bemærkninger.

Pkt. 2. Ting siden sidst:
Vedr. krolf. Det er aftalt med Charlotte fra Projektet, at det bliver en idrætsforening
under afd. 17, dette er meddelt DAI. Irma står som ansvarlig.
Banen laves på plænen fra flagstangen og hen til stien fra rækkehusene og til gården
Christen Kolds Vej. Alt er lige nu sat i stå, hvorfor hullerne ikke er lavet og der er ikke
sat dato på indvielse af banen, ligesom der ikke kan laves en bestyrelse m.m.

Pkt. 3. Indkommen post:
Referat fra markvandringen er kommet og gennemgås.
Der vedtages, hvor grillplads ved Beboerhuset skal være og hvilken belægning.

Pkt. 4. Orientering ved formand:
Der har været hærværk mod en skærm i en opgang og den var total ødelagt, hvor-
for der måtte investeres i en ny.

Pkt. 5. Nyt fra udvalg:
Aktivitetsudvalget/Åndehullet:
Intet nyt – er lige nu på pause.

Fællesspisning:
Fællesspisningen er udskudt til september.

IT:
Der kommer nu blæser i kasserne med skærmene ved rækkehusene. Der er lige lavet
et forsøgt og skærmen lukkede ikke ned på årets indtil nu varmeste dag.

Opgangen:
Der er møde i morgen

Sommerfest:
Sommerfesten er aflyst. Forventer at der holdes et møde, når vi atter kan mødes mhp.
et overblik over økonomien, idet der formentlig har været nogle udgifter.

Husansvarlig:
Husk alle bruger af huset skal rydde op og smide affald ud, der er ikke rengøring af
huset.

Styregruppe:
Intet nyt.

Haveprojekt SMUK:
Der har lige været møde med Projektet og der kommer en shelter på Poul La Cours
Vej og her laves overdækning af køkkenet, men også så der er plads til at sidde under
Overdækningen.

Nyt havehold:
Der har været afholdt møde med Erling og man har fået budget og retningslinier.
Der har ligeledes været møde med dem som har tilmeldt sig haveholdet og man har
aftalt at tage fat i Susanne ift. at hun deltager i næste møde, så man enes om, hvad
hun har gang i ift. udendørs.
Der laves referat ifm. møderne.

Trailer / MC skure / kældre:
Viceværterne er gået i gang med at rydde kælderrum, så nu er der ledige kælderrum.
.

Pkt. 6. Åben henvendelse:
7/5 20 Lars
14/5 20 Irma
21/5 20 Lukket
28/5 20 Eva
4/6 20 Else
11/6 20 Helle og Lotte
18/6 20 Lars og Lotte
25/6 20 Irma og Eva
6/8 20 Michael og Lotte

Pkt. 7. Indkommende forslag som skal vedtages:
Der gives afslag på en buskrydder.
Det bevilges en mixerpult til musikanlægget på kr. 2.078.
Der aftales, at børnediskoteket får deres egen konto, og Åndehullet lejer dem til en
til en diskoteks fest, så de får en opstartskapital.
.
Pkt. 8. Årshjulet:
Ingen nye arrangementer.

Pkt. 9. Evt.
Der har været en henvendelse omkring motorcykler på Christen Kolds Vej.
De må gerne holde på en p-plads, men ikke i cykelskurerne.
Hegnet ved haverne ved blok 16 trænger til maling, da det bliver sandblæst,
Når det blæser, grundet sandkassen overfor.
Man anbefales, at hvis man har blomsterløg i overskud, vil Susanne gerne have disse
f. eks. tulipanløg, påskeliljer.

Referant: Irma

------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsbestyrelsesmødet d. 06.04.2020

Mødet blev aflyst grundet corona-krisen.

Referant: Irma

------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 01.03.2020
Tilstede: Helle, Lars, Lotte, Else, Eva, Michael og ut.
Fraværende: Kaj

Pkt. 1. Gennemgang af bemærkninger til referat:
Ingen bemærkninger.

Pkt. 2. Ting siden sidst:
Markvandring: Der har været vandring i området. Der blev aftalt, at træerne ud til
Skolestien på NFS Grundtvigs Vej bliver stående. Der lægges fliser på stykket mellem
gården og over til den nye sti på Christen Kolds Vej. Der gøres noget ved vandhullet
på NFS Grundtvigs Vej. Træklodserne der står ovenfor og nede ved busstoppestedet
flyttes til foran beboerhuset, så der ikke kan køres op på fliserne. Der laves grill-
plads v. beboerhuset.
Tømreren har været og se på salen ift. vandindtrængning. Væggene bliver vasket
ned og så skal der holdes øje med, om der fortsat kommer vand ind eller ej.
Helle undersøger, om det fortsat er muligt, at beboer kan ringer og få storskralds-
vognen, hvis man har meget, man skal af med.
Der blev orienteret om fællesmøde med Poul La Cours Vej.

Pkt. 3. Indkommen post:
Indkommet post er behandlet.

Pkt. 4. Orientering ved formand:
Der er møde omkring Krolf i morgen kl. 13.00. Helle og Irma deltager.
Orientering omkring frivilligfest.

Pkt. 5. Nyt fra udvalg:
Aktivitetsudvalget/Åndehullet:
Budgettet vedr. udflugt til Ree Park blev godkendt.
Åndehullet har mange børn. Overnatningen gik godt.

Fællesspisning:
Prisen for at deltage i fællesspisning blev sat ned i februar måned, da der kun blev
serveret hotdog, men det betød, at der var et underskud.
Ester Brohus: Der var en god opbakning og en god oplevelse.

IT:
PCén der bruges til skærmene er flyttet, der mangler dog et skrivebord endnu. Det
aftales, at der kun bliver en PC på kontoret.
Blanke skærme: Systemet har selv valgt at lave nye IP-adresser, hvorfor at gik ud.
Lars rykker Erling for varme/kulde blæser til skærmene ved rækkehusene, så de ikke
går ud, når varmen kommer.

Opgangen:
Der kommer et blad i juni måned.

Sommerfest:
Intet nyt, der er møde på onsdag.

Husansvarlig:
Vi mindes alle om, at vi skal huske at rydde op efter os selv på kontoret/huset.

Styregruppe:
Intet nyt.

Haveprojekt SMUK:
Der er et prioriteret ønske, at der bliver opsat et udekøkken.

Nyt havehold:
Lotte har kontaktet Erling for et møde.

Trailer / MC skure / kældre:
Der er venteliste på kælderrum.
Der er udlejet trailerpladser både på NFS Grundtvigs Vej og Christen Kolds Vej.

Pkt. 6. Åben henvendelse:
12/3 2020: Helle og Irma
19/3 2020: Lotte og Michael
26/3 2020: Eva og Lars
2/4 2020: Else og Irma
9/4 2020: Lukket grundet påske
16/4 2020: Lotte og Lars
23/4 2020: Eva og Irma
30/4 2020: Helle og Michael
7/5 2020: Else og Lars

Pkt. 7. Indkommende forslag som skal vedtages:
Lys ved indfaldsveje: Helle går videre med dette, eks. om der kunne komme
refleksstriber ellers små lamper.
Vi skal have set på nyt komfur og opvaskemaskine til køkkenet. Else og Michael
finder priser.
Der skal males i salen og på kontoret. Vi enedes om knækket hvid.

Pkt. 8. Årshjulet:
Ingen nye arrangementer.

Pkt. 9. Evt.
Intet.

Referant: Irma

---------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 06.01.2020
Tilstede: Helle, Lotte, Else, Lars, Eva, Kaj og ut
Fraværende: Michael

Pkt. 1. Gennemgang af bemærkninger til referat:
Der var ingen bemærkninger.

Pkt. 2. Ting siden sidst:
Intet.

Pkt. 3. Indkommen post:
Indkommen post er behandlet.

Pkt. 4. Orientering fra formand.
Helle oplyser, at Nicky er blevet fastansat.

Pkt. 5. Nyt fra udvalg:
Aktivitetsudvalget / Åndehullet:
Aktivitetsudvalget er i gang med at planlægge næste års aktiviteter.
De frivillige har brugt weekenden på hovedrengøring af Åndehullet. Der er kommet en
frivillig mere, så man nu er 8 frivillige.

Fællesspisning:
Der er et lille overskud i 2019. Der er fortsat lidt problemer omkring tilmelding,
betaling og fremmøde.

IT:
Opfordring til at man sender dokumenterne i et word dokument til Lars, når han skal
lægge det på skærmene. Alle skærme har overlevet nytåret. Han vil tage fat i Scandata
ift. flytning af skærmen.

Opgangen:
Intet nyt.

Sommerfest:
Intet nyt.

Husansvarlig:
Køkkenet er blevet hovedrengjort før jul, men man glemte ovnen, dette er der rykket
for.
Til orientering vil Charlotte fra Projektet lave en frivillig cafe hver mandag og hver
anden mandag vil det være her i huset. Hun vil via denne cafe hjælpe beboer, der
ønsker at være frivillig, ind i noget frivilligt arbejde.

Styregruppe:
Helle har været til møde, hvor det er oplyst, at man i Projektet har ansat Michael og
man har forlænget Ibens ansættelse.
Vedr. Opgangsbladet: man har besluttet af lave en bruger undersøgelse ift., om
beboerne læser bladet/vil have bladet eller ej.
Det blev på mødet oplyst, at de bolig sociale indsatser er blevet beskåret kraftigt.

Haveprojekt SMUK:
Der er møde på torsdag.

Nyt havehold:
Intet nyt.

Trailer / MC skure / Kælder:
Der er blevet lejet 3 kælderrum ud, men det sejler omkring rum, nr. på kælderrum,
lejekontrakter, så der er behov for en opdatering evt. via Helle på Administrationen.

Pkt. 6. Åben henvendelse:

16.01.2020: Lotte og Irma
23.01.2020: Helle og Else
30.01.2020: Eva og Michael
06.02.2020: Lars og Lotte
13.02.2020: Else og Irma
20.02.2020: Lars og Helle
27.02.2020: Eva og Lotte
05.03.2020: Michael og Irma

Pkt. 7. Indkommende forslag som skal vedtages:
Det aftales, at prisen for trailer parkering er kr. 50,00 pr. måned.

Pkt. 8. Årshjulet:
Aktivitetsudvalget vil lave et årshjul – så beboerne kan se de forskellige aktiviteter og
hvornår de foregår.

Referant. Irma

-----------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde, afd. 17d. 02.12.2019
Tilstede: Helle, Lotte, Else, Michael, Eva og ut
Fraværende: Lars og Kaj

Pkt. 1. Gennemgang af bemærkninger til referat:
Ingen bemærkninger.

Pkt. 2. Ting siden sidst:
Helle orienterede om fællesmøde mellem afd. 39, 65 og os.

Pkt. 3. Indkommen post:
Indkommet post er behandlet.

Pkt. 4. Orientering fra formand:
Trailer p-pladser er optegnet. Resten af p-pladserne optegnes, når der bliver tørvejr.
Vi orienteres om, at fremover skal aflønning af evt. hjælp ske via lønindberetning eller anden
anden indberetning, da der skal indberetning til skat, så vi kan ikke længer bruge dags-nota.
Eks. hvis man aflønner en for at stå i baren til voksenfesten.

Pkt. 5. Nyt fra udvalg:
Aktivitetsudvalget/Åndehullet:
Juletræsfest afholdt og den var god, der var 29 børn med forældre og bedsteforældre, der
deltog.
Der var bagning i Åndehullet torsdag.
Der holdes møde i Åndehullet d. 09.12.2019 vedr. planlægning af forårsaktiviteter.

Fællesspisning:
Der køre som sædvanlig og der er et lille overskud.

IT:
Alle skal huske at lukke PCén.

Opgangen:
Intet nyt.

Sommerfest:
Der har været et opstartsmøde. Der indkaldes til formandsmøde i januar måned.

Husansvarlig:
Else minder os om, at vi alle lige bør stramme op ift. at svarer, når der sendes spørgsmål ud.

Styregruppe:
Der holdes møde i næste uge.


Haveprojekt SMUK:
Der er afholdt et møde, hvor man besluttede at pizzaovnen pakkes væk, da den ikke tåler frost.
Her orienteres om at afd. 65 skal stemme om, de vil have en grill-hytte.
Der er møde igen d. 18.12.2019.

Nyt havehold:
Intet nyt – Lotte vil indkalde til møde i det nye år.

Trailer/MC skure /kældre:
Michael og Eva er kommet godt i gang, de har dog fundet ud af, at nr. på kælderrum ikke helt
passer, så det skal de have gennemgået.

Pkt. 6. Åben henvendelse:
Der henvises til referat fra november.

Pkt. 7. Indkommende forslag, der skal vedtages:
Ingen forslag.

Pkt. 8. Årshjulet:
Intet nyt.

Pkt. 9. Evt.:
Intet.


Referant: Irma.

-------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde, afd. 17 d. 04.11.2019
Tilstede: Helle, Michael, Eva, Else. Lars, Kaj og ut.
Afbud: LottePkt. 0. Freddy er trådt midlertidig ud af bestyrelse og Eva er indtrådt som medlem og Kaj dettager i møderne som suppleant.
Pkt. 1.Gennemgang af bemærkninger til referat: Ingen bemærkninger.
Pkt. 2 Ting siden sidst:
Orientering om turen med SAB og hovedbestyrelsen i lørdags. Hvor nogle af os deltog. Turen fik til Tårnfalkebakken i Stilling, hvor der var en rundvisning. Herefter til Lisbjerg til et byggeri "fra vugge til vugge", bygninger var beklædt med træ, hvor der var info, rundvisning ude og inde i en lejlighed.
Senere på dagen blev vi informeret om nybyggeri, helhedsplaner og renovationer i SAB.
Vi blev orienteret om, at SAB udsender breve med info om tilmelding til e-boks, for at der kan være en besparelse ved ikke at skulle sende post.
Pkt. 3 Indkommen post:
Der er ikke modtaget post siden sidste møde.
Pkt. 4 Orientering ved formand:
Vi fik nyt mobilpay nr. pr. 01.11.19. Vi enedes om at lukke for muligheden for at kunne indbetale leje "Beboerhuset" via bankkonto. Der kobles 2 mailadresser på mobilpay, Hel!e som formand og vores bestyrelsesmaii.
Maling af opgangene nås ikke i år.
Der er sendt mail til drift om at risten ved boldbanen NFS Grundtvigs Vej synker.
Viceværterne har gjort klar/optegnet til trailer p-pladser på NFS Grundtvigs Vej. Mangler Christen Kolds Vej.
Der er fællesmøde med bestyrelsen på Poul La Cours Vej d. 27.11.2019 hos os.
Hvis der er punkter til dagsordenen skal de sendes til Helle inden d. 20.11.2019.
Der kan laves kontrakt og udleveres nøgle til motorcykelskurerne ved henvendelse. Husk at skrive nøgle nr. på kontrakten. Pris er 250,00 og hvis man ikke indbetaler ved udlevering af nøgle oplyses det til Tenna og hun kan trække det via huslejen. Originalen sendes til Tenna og vi beholder en kopi af kontakten.
Leje af beboerhuset: Vi enedes om, at hvis der ikke er sket indb. 2 mdr. før udlejningen, ringes leje op, at der skat ske betaling ellers slettes bookningen, da andre så har mulighed for at leje det.
Det aftales, at hvis man ikke har hentet nøglen torsdag aften, får man ikke huset, da vi som bestyrelse ikke står til rådighed fredag eller lørdag til at udlevere nøgle.
Pkt. 5 Nyt fra udvalg:
Aktivitetsudvaiget/Åndehullet:
Intet nyt.
Fællesspisning:
Der er fortsat problemer med at man tilmelder sig og så ikke møder frem, dvs. der laves for meget mad og der er risiko for underskud. Der er aftalt, at Esther Brohus kommer og underholder efter fællesspisningen i februar.
Der er næsten hver uge, at en skærm er blevet koblet fra og den skal atter kobles på.
Det er nu sat op, så store skriv/orientering ligger fremme i 40 sek. og små i mindre tid.
Kælder:
Der ligger en seddel i dueslaget over kælderrum.
Der er gennemgået 2 blokke, hvor der er konstateret, at der er kælderrum, der kan tømmes og der er sendt mail til drift (SAB).
Aktuelt er der 10 på venteliste.
Det aftales, at der tildeles et kælderrum til opbevaring af Halloween tingene.
Opgangen:
Der er møde i morgen (tirsdag).
Sommerfest: Intet nyt.
Husansvarlig:
Else orienterer om cafeen. Det aftales, at Else lukker cafeen, hvis der ingen andre kan passe den, når hun skal noget.
Styregruppe: Intet nyt.
Haveprojekt SMUK:
Der er møde på onsdag.
Nyt havehold: Intet nyt.
Trailer/MC skure:
Der tages kontakt til viceværterne om at få de sidste trailer p-pladser optegnet samt p-båse gjort færdige.
Pkt. 6Åben henvendelse:
14/11/19: Eva og Michael
21/11/19: Helle og Else
28/11/19: Michael og Irma
5/12/19: Lars og Helle
12/12/19: Else og Lars 19/12/19: Irma og Michael
2/1/20: Lukket
9/1/20: Lars og Eva
Pkt. 7 Indkommende forslag som skal vedtages:
Det besluttes, at åbne for mulighed for at leje Beboerhuset juleaften dvs. fra d. 23/12 kl. 12 til 25/12 kl. 12 tif samme pris som weekend udlejning. Der udsendes yderligere info fra bestyrelsen.
Pkt. 8, Årshjulet:
Der er frivillig fest Projektet d. 18/1 20, hvorfor vi enedes om at flytte vores frivillig fest til d. 7/3 20. Helle vil gerne have navne på frivillige senest 1/12 19.
Pkt. 9 Evt.:
Vær OBS på, at beboer, der flytter, skal slettes i vores facebook grupper. Så send besked til Helte.
Referant: Irma

------------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde, afd. 17 d. 07.10.2019
Tilstede: Helle, Lars, Michael, Else, Lotte, Eva og ut
Afbud: Freddy

Pkt. 1. Gennemgang af bemærkninger til referat:
Der var ingen bemærkninger.

Pkt. 2. Ting fra sidst:
Helle har været med Erling og havemanden rundt i området. Det er besluttet, at man starter med at lave
opkørslen på Christen Kolds Vej, retter fliser v. haverne, retter belægning ved NFS Grundtvigs Vej. Man
laver ny sti/lægger fliser ved affaldsøen samt man får lavet en opkørsel til barnevogne m.m. ud til
Grønnedalsvej fra NFS Grundtvigs Vej
Der stilles forslag til, at der kommer hylder op ved affaldsøen, så man kunne sætte brugbare ting på disse,
dette arbejdes der videre med.
Vi enes om, at der skal omdeles en flyer´s ift. sortering af affald og hvor det forskellige afleveres hen.
Det ny lejehus er kommet og er placeret på NFS Grundtvigs Vej.
Der er ansat en ny vicevært ”Ole”

Pkt. 3. Indkommen post
Indkommen post er behandlet.

Pkt. 4. Helle gør opmærksom på temadag for bestyrelserne i SAB d. 02.11.2019, der er lige nu ikke ret mange til-
meldte.

Pkt. 5. Ny fra udvalg:
Aktivitetsudvalg / Åndehul:
Åndehullet søger om 1000 kr. til bolde, så deres børn/unge kan komme ud og spille. Dette bevilges.
Åndehullet holder åbent til Halloween og hygger sig med Halloween tema.

Fællesspisning:
Der er problemer med tilmeldingen til fællesspisning, da der sker deling af begivenheden på facebook,
det betyder, at man ikke kan se alle tilmeldte. Som forsøg forsøger man tilmelding via mobilpay.

IT:
Skærmene er i gang igen. Man vil forsøge ved 3 skærme at lave strømbesparing, så de lukker ned kl.
22.00 til 6.00.
Der er aftalt, at Lars får melding fra kontoret/viceværterne, når de har info og behov for at komme i
lejlighederne, så lægger han det på info-skærmene eks. filterskiftning, som står lige for.
Erling arbejder på en løsning ift. til varme i kasserne om sommeren, så skærmene ikke slukker.
PCén der står over på bordet over mod Kopi-maskinen MÅ kun bruges til info-skærmene.
Planen er, at den flyttes til et andet rum og Helle vil tale med Kent om ansøgning af en ny skærm til
kontoret.

Camp/kælder:
Michael vil tage fat i viceværterne omkring evt. tomme kælderrum eller om nogen kan tømmes og derefter
bruges til udlejning.

Opgangen:
Der er møde i næste uge.

Sommerfest:
Intet nyt.
Husansvarlig:
Intet. Huset kører fint.

Styregruppe:
Afd. 65 har fået ny bestyrelse.
Katja er forlænget 1 år.
Der er via Projektet lavet en børnerapport, hvoraf det fremgår, at børnene er glade for at bo her, de er glade
for lommepengeprojektet.
Der er aftalt, at der skal være en bestyrelse for haverne, så der er nogle, der kan tage ejerskab samt nogle,
der er med til at bestemme, hvad pengene skal bruges til.
Der er et tilbud til børn ”Mod på matematik” et kursus på 18 moduler. Matematik svarende til 6. klasses
niveau. Man overvejer, at tilbyde børnene lommepenge for at deltage.

Haveprojekt SMUK:
Else gav en orientering fra mødet, hun deltog i.

Nyt havehold samt Trailer/MC skure tages under punkt 9.

Pkt. 6. Åben henvendelse:
Torsdag d. 10.10.2019 Else og Irma
Torsdag d. 17.10.2019 Michael og Lotte
Torsdag d. 24.10.2019 Helle og Lars
Torsdag d. 31.10.2019 Michael og Irma
Torsdag d. 07.11.2019 Else og Lars

Pkt. 7. Indkommende forslag som skal vedtages:
Ingen indkomne forslag.

Pkt. 8. Årshjulet:
Cabaret slettes
Rengøring af køkkenet sættes ind d. 13.12.2019


Ptk. 9. Beboermøde:
Formand: Helle
Næstformand: Lars
Sekretær: Irma
Åndehul / + 16: Lotte
Aktivitetsudvalg: Lotte
Fællesspisning: Else
IT: Lars
Kælder: Michael
Sommerfest: Irma
Husansvarlig: Else
Styregruppe: Helle og Lars
Havehold SMUK: Else
Nyt havehold: Lotte
Trailer/MC skure: Freddy
Opgangen: Else

Pkt. 10. Evt.
Alle skal være lige lave en liste over frivillige for hvert deres område.

Referant: Irma

--------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 05.08.2019

 

Tilstede: Helle, Lars, Else, Eva, Lotte, Michael og ut.

Fraværende: Freddy

 

Pkt. 1.          Gennemgang af bemærkninger til referat:

                      Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.          Ting siden sidst:

                      Helle sender en mail til Erling omkring ting, der mangler at blive ordnet.

                      Lars oplyser, at han har talt med Steen og der var mulighed for, at bestyrelsen

                      kunne få en mail med opdatering fra ham.

 

Pkt. 3.          Indkommen post:

                     Der er ikke indkommet post.

 

Pkt. 4.          Orientering fra formand:

                     Helle vil rykke Erling for finanseringsoplysninger af vores område, hun har senest hørt         

                     fra ham i juni, hvor han ikke havde fået den.

                     Da legehuset er ved at miste taget, stilles det ikke op. Der indhentes priser på 2 nye.

                     Der er foretaget en undersøgelse af skimmelsvamp i en bolig her og der er intet udover

                     almindelige støvpartikler, der er samlet i kanalen eller partikler fra tørretrumbler.

                     Emner til event sendes til Helle.

 

Pkt. 5.         Nyt fra udvalg:

                    Aktivitetsudvalg/Åndehullet:

                    Der laves en tur til Kattegatcentret med overnatning for de unge mennesker.

 

                    Fællesspisning:

                    Intet nyt, der har været sommerpause.

 

                    IT:

                    Nogle af info-skærmene er faldet ned og en enkelt er blevet ødelagt.

                    Der er problemer i forhold til varme og kulde, hvor skærmene ved rækkehusene slukker

                    af sig selv, det skal der findes en løsning på, så der er ens varme hele året rundt.

                    Der er kommet nyt skilt ved Beboerhuset, at der er 2 pladser til el-biler og en til af og          

                    pålæsning.

                    PC er blevet opdateret.

                    Ekstra brikker kan laves ved, at man putter en brik i kuvert og att. Rene både i vores

                    postkasse og i opgang 5 – viceværternes.

 

                    Camp/kælder:

                    Intet nyt – sommerferie.

 

                    Opgangen:

                    Der er redaktionsmøde tirsdag d.13.08.2019

 

                    Sommerfest:

                    Intet nyt

                 

                     Husansvarlig:

                     Gulvene er blevet ordnet i sommer.

 

                     Styregruppe:

                     JF. Lisbeth fra Kommunen var borgmesteren glad for at kunne åbne sommerfesten.

                     Evaluering af interview af børnene foreligger og er tilgængelig i opgangen.

 

Pkt. 6.          Åben henvendelse:

 

                      08.08.2019.       Else og Irma

                      15.08.2019.       Michael og Lotte

                      22.08.2019        Lars og Irma

                      29.08.2019        Helle og Michael

                      05.09.2019        Else og Helle

                      12.09.2019        Lars og Lotte

                      19.09.2019        Lukket – der er beboermøde

 

Pkt. 7.          Indkommende forslag som skal vedtages.

                     Intet.

 

Pkt. 8.          Årshjulet:

                     7/9 Åndehullet på tur

 

Pkt. 9.         Evt.:

                    Husk Jeres forslag til Årsberetning til event.

 

 

Referant: Irma   

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 03.06.2019

 

Tilstede: Helle, Lars, Michael, Lotte, Else, Eva og ut

Fraværende: Freddy

 

Pkt. 1.          Gennemgang af bemærkninger til referat:

                     Der er ingen bemærkninger

 

Pkt. 2.          Ting fra sidst:

                     Ift. Hundeskoven er det kommunen, der står som ejer, men Projektet er tovholder.

 

Pkt. 3.          Indkommen post:

                     Indkommen post er behandlet.

 

Pkt. 4.         Orientering fra formand.

                    Helle har taget kontakt til Erling omkring opgaver og manglende udførelse af opgaver.

                    Det oplyses, at Erling har hyret ekstra mandskab bl.a. til optegning af p-pladser.

                    Der kommer koder til alle døre i rækkehusene, således beboerne får egne koder og kan

                    komme ned i kælderen og aflæse el.

                    Sankt Hans overdrages til Projektet, da vi ikke er i stand til at finde en til at arrangere

                    det.

                    Baghaven NFS Grundtvigsvej 23-25 – her bliver et vildt blomsterområde på skrænten,

                    havene rykkes ud, så de flugter med skråningen.

                    Der aftales, at vi udsender et nyhedsbrev inden sommerferien. Hvis vi har emner, så

                    meld dem ind og vi skal finde 2 til at lave nyhedsbrevet.

 

Pkt. 5.         Nyt fra udvalg:

                    Aktivitetsudvalget / Åndehullet:

                    Formanden for aktivitetsudvalget vil gerne have ønsker til aktiviteter og det kommer

                    med i næste opgang.

                    Fra Åndehullet oplyses, at Slettenturen er aflyst, da der kun var 3 tilmeldte, de 3 får til-

                    bud om en anden aktivitet i stedet på et senere tidspunkt.

                    Lars har rykket akvarieklubben for oplysninger om turen d. 24. august.

                    Det aftales, at Lars tager fat i Ole omkring dørklokker til at ringe på ved de kælderrum,

                    der benyttes til aktiviteter, idet dørene ikke må blokeres med sten og dermed stå åbne.

 

                    Fællesspisning:

                    Der kommer ikke så mange og der er problemer med tilmeldingen, hvorfor der skal

                    være en anden måde at tilmelde sig på.

 

          

                    IT:

                    Helle og Lars skal have set på at få lagt noget op på skærmene.

 

                    Camp./kælder:

                    Da der er mandefald ved viceværterne, så er det svært at komme videre.

 

                    Opgangen:

                    Der er ikke sket det store, men det skal ud før ferien.

 

                    Sommerfest:

                    Her blev drøftet godt og dårligt og aftalt at alt tages med til evalueringen.

 

                    Husansvarlig:

                    Det oplyses, at det er en kamp med havebørnene og at få stillet tingene tilbage,

                    Helle tager en snak med Tine.

                    Det aftales, at de Husansvarlige sætter seddel på døren omkring sommerferielukning

                    I juli måned af Beboerhuset.

 

Pkt. 6.        Vagttelefon og åben henvendelse:

                   Vagttelefonen lukkes, da lejer af huset kan kontakt SSG – vi skal lige have ændret

                    lejekontrakterne samt sat tlf.nr. op i køkkenet.

                    Helle og Irma bytter vagter i huset, så Helle tager torsdag d. 06. og Irma d. 20. juni.

 

Pkt. 7.         Indkommende forslag som skal vedtages:

                     Der er intet kommet.

 

Pkt. 8.          Årshjulet:

                     Intet.

 

Pkt. 9.         Evt.

                     Drøftelse af arbejdsopgaverne omkring huset (udlejning/åben henvendelse).

                     Herunder, at vi alle skal huske at udskrive fakturaer og svare på mail, når vi har

                     åben henvendelse.

 

Referant:  Irma                   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 06.05.2019

 

Tilstede: Helle, Lars, Lotte, Michael, Freddy, Else

Fraværende: Eva

 

Pkt. 1.          Gennemgang af bemærkninger til referatet:

                     Der var ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.          Ting fra sidst:

                     Der aftales, at vi skal gå en runde og besigtigede området og om der er nogle ting,

                     der skal handles på.

                     Jf. fællesmøde med Poul La Cours Vej er aftalt, at hver bestyelse skal finde en re-

                     præsentant, der kan arrangere Sankt Hans. Vedkommende melder sig til Helle.

                     Der er aftalt at fremtidige møder holdes på skift her og hos Dem, formændene

                     stikker hoveder sammen og herefter indkalder til møderne.

 

Pkt. 3.          Indkommen post:

                     Indkommen post er behandlet.

 

Pkt. 4.          Orientering fra formand:

                     Der er kommet en mail fra Forsyningen omkring fejlmeldelse af Beboerhuset, da

                     der er et stort vandforbrug. Dette er et vandrør, der er sprunget og som er lavet,

                     dog mangler hullet i gulvet at blive lappet.

                     Hun har lige en reminder på, at vi skal huske at melde os til Repræsentantskabs-

                     møde d. 23.05.2019.

                     Lars og Helle har lavet tegning over legeredskabernes placering på Christen Kolds

                     Vej. Der er givet ros til det gode arbejde.

 

Pkt. 5.          Nyt fra udvalg:

                     Aktivitetsudvalget/Åndehullet:

                     Turen til Fængslet er aflyst, da der kun var 5 tilmeldinger.

                     Åndehullet tager på fisketur i næste uge med 10 børn. Der er mulighed for at fiske

                     2 time á 70,00 kr.

                     Turen til Sletten d. 8. og 9. juni er der styr på, også at der er dækket ind med voksne.

                     Hobbyklubben: Intet nyt.                  

 

                     Fællesspisning:

                     Intet.

 

                     IT:

                    Det er fortsat op ad bakke med at få skærmene op at køre, da der er2 firmaer ind

                    over og de er ikke enige om, hvem der skal have udgiften til at få lagt IP. Adressserne

                     ind. Den i beboerhuset er i funktion og Projektet har lagt meget op, men vi har fortsat

                     nogle problemer og nogle uafklarede spørgsmål.

                     Der efterlyses undervisning ift. at tilgå og rette i lejekontrakterne, tilgå camp/kælder

                     mail m.m. og Lars tilbyder at komme og undervise dem, der er et behov.

 

                     Camp/kælder:

                     Michael skal have en kontakt med Jørn ift. til ledige kælderrum. Han har pt. et par stk.

                     på venteliste.

 

                     Opgangen:

                     Der er redaktionsmøde i morgen.

 

                     Sommerfest:

                     Der mangler fortsat frivillige hænder og især en elektriker.

 

                     Husansvarlig:

                     Else har intet.

                     Der aftales, at koden til nettet sættes op ved anlægget.

 

                     Styregruppe:

                     Intet.

 

Pkt. 6.         Vagttelefon og åben henvendelse:

                                              Tlf.                                    Åben henvendelse:

                     13.06.2019     Freddy                             Freddy og Irma

                     20.06.2019     Michael                           Michael og Helle

                     27.06.2019     Lotte                                Lotte og Michael

                     01.08.2019     Else                                  Lotte og Helle

 

Pkt. 7.         Indkommende forslag som skal vedtages:

                    Intet

 

Pkt. 8.        Årshjulet:

                   Intet.

 

Pkt. 9.       Evt.:

                   Intet

 

Referant: Irma

          

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 02.04.2019

 

Tilstede: Helle, Lars, Lotte, Michael, Else, Eva og ut.

Fraværende: Freddy.

 

Pkt. 1.          Gennemgang af bemærkninger til referat:

                      Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.          Ting fra sidst:

                     Markvandring; På markvandringen blev aftalt at følgende skulle laves, låge og lås på

                     affalds ø/containerplads, hvorefter man som beboer skal benytte døren. Legered-

                     skaberne sættes op på græsset v. Christen Kolds Vej 21-23, der skal lige udarbejdes

                     en tegning. Motorcykelskurene lukkes af med låger. P-pladserne tegnes op. Bommen

                     ved Christen Kolds Vej flyttes ned ad bakken. Der såes græs ved 1-5 på Christen Kolds

                     Vej. Herudover skal undersøges, hvordan man bedst får lavet en nedgang fra Grundt-

                     vigs Vej til Grønnedalsvej/Højvangen til barnevogne/rollator/cykler m.m.

 

Pkt. 3.          Indkommen post:

                     Indkommen post er behandlet.

 

Pkt. 4.          Orientering fra formand:

                     Der har været en forespørgsel fra Charlotte, om huset må bruges af Mira til en påske-

                     frokost af restemad, hvilket er accepteret.

                     Der er investeret i ny printer til kr. 1.475,00 pr. måned.

                     Vi enedes om, at holde fællesmøde med bestyrelsen på Poul La Cours Vej hver 3.

                     måned, så vi fortsætter samarbejdet selv om Projektet trækker sig.

                     Hobbyklubben har ønsket en kontaktperson i bestyrelsen: Lars udpeges til dette.

 

Pkt. 5.          Nyt fra udvalg:

                     Aktivitetsudvalget/Åndehullet:

                     Åndehullet: Der arrangeres overnatning på Sletten 8. og 9. juni. Fisketur til Pindsmølle

                     d. 16/5.

                     Aktivitetsudvalg: Lotte har aftalt et møde med Marianne.

                     Der er få tilmeldinger til Første hjælps kurset, så der er åbnet op for tilmeldinger fra

                     Poul La Cours Vej.

                  

                     Fællesspisning:

                     Else efterlyser folk til at lave mad.

 

                     IT:

                     Det er lidt op ad bakke, at få alle samlet til undervisning af brug af skærmene. Det er

                     nu lykkes, men så mangler fjernbetjeningerne til skærmene, ligesom alle skærme skal

                     opgraderes med ip-nr. på PCén, et kæmpe arbejde.

                     Der er aftalt at alle gamle lejekontrakter ved udlejning erstattes med nye og under-

                     skrives ellers kontaktes Lars. Husk altid at tjekke om der er betalt, ellers opringning.

                    

                     Camp/kælder:

                     Michael tager dette område. Eva bliver back up.

                     Samtidig aftales at Michael er back up for Else i huset.

 

                     Opgangen:

                     Else har læst korrektur, men ved en fejl er rettelserne ikke effektueret.

 

                     Sommerfest:                     

                     Intet.

 

                     Husansvarlig:

                     Der er lejet en damprenser til stolene.

 

                     Styregruppen:

                     Der er aftalt, at de som laver maden til fællesspisning spiser gratis.

                     Der var 90 besvarelser på naboskabsundersøgelsen.

                     Der blev taget op, at Projektet laver aftaler omkring huset uden vi informeres, hvilket

                     ikke går, da vi risikerer dobbelt booking af huset.

 

Pkt. 6.         Vagttelefon og åben henvendelse:

                    D. 9/5            Michael telefon og Freddy

                    d. 16/5          Irma telefon og Michael

                    d. 23/5          Lukket - Else telefonen

                    d. 30/5          Lukket

                    d. 6/6            Telefon: Eva – Åben henvendelse: Else og Irma

 

Pkt. 7.         Indkommende forslag som skal vedtages:

                    Intet.

 

Pkt. 8.         Årshjul:

                    Intet.

 

Pkt. 9.        Evt.

                    Intet.

 

Referant: Irma

 

----------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 04.03.2019

 

Fraværende: Lars

Tilstede: Helle, Michael, Lotte, Else, Freddy, Eva og ut.

 

Pkt. 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:

                   Vedr. Mødetid for Freddy skal det være kl. ca. 20.00. Aura lånebil har kørt 3500,00 km.

                   Vedr. d. 7/4 skal voksenfest slettes, der er ikke planlagt noget.

 

Pkt. 2.        Ting fra sidst:

                    Vi informeres om at campingvognen er væk.

 

Pkt. 3.        Indkommen Post:

                   Indkommen post er behandlet.

                   Vedr. det at beboer kan få oplyst, hvem der har fremsendt en klage til afdelings-

                   bestyrelsen over vedkommende, er indført sammen med den nye Persondata lov fra

                   januar 2018.  

                   Det fremgår endvidere i denne lov, at man selv er pligtig til at spørge de rette steder

                   og her  eks. hos bestyrelsen.

 

Pkt. 4.        Orientering ved formand:

                    Vedr. markvandring; vi skal hver især fremsende til Helle, hvis vi har noget, som vi vil

                    have taget med eller sat på PV planen for kommende opgave/investeringer i vores

                    område.

                    Vedr. PC skærm i opgange m.m., her lægges en ugekalender op hver mandag af         

                    Charlotte og Helle, hvad der vil foregå og andet relevant for beboerne.

                    Der er indkøbt en ny vandmaskine til cafeen – Prisen er ca. 10.000,00 kr.

                    En opfordring til os alle, at vi skal huske at rydde op på kontoret efter os selv, husk hvis

                    skraldespandende trænger til tømning at få det gjort.

                    Husk ved åben henvendelse af svare på evt. mails, der er kommet.

                    Vedr. anlægget i salen, skal man huske at tjekke det, så der kan blive tilkaldt tekniker,

                    Hvis det ikke fungere.

                    Pris for tekniker er 600,00 kr,, hvis han skal herud. Det er tilføjet lejekontrakten.

                    Der har været en forespørgsel om sandwich skilt og Else undersøger lige, om vi har et

                    i vores kælderrum.

 

Pkt. 5.        Nyt fra udvalg.

                   Aktivitetsudvalg / Åndehullet:

                   Lotte fortæller, at der næsten er fuldt hus, der er kommet mange børn/unge mennesker         

                   til.

                   Seneste aktivitet: Børnene var inde og se fodbold.

                   Fastelavn: Her var et lille fremmøde på 32, 24 fra Grønnedalsparken og resten fra

                   Poul La Cours Vej.

 

                   Fællesspisning:

                   Intet

 

                   IT:

                   Intet.

 

                   Camp./kælder:

                   Intet.

 

                   Opgangen:

                   Else har læst korrektur.

                   Charlotte og Rene har været ude ved Produktionsskolen og tale om farver og skrift,

                   så det er spændende at se det næste blad.

 

                   Sommerfest:

                   Freddy fortæller, at han på bestyrelsens vegne har sagt nej til at benytte huset til musik/

                   dans.  Hvilket vi alle bakker op omkring, idet huset bruges som opbevaring af ting.

                   Der kan ikke være ret mange i huset, når det sættes en scene op og huset vil lide over-

                   last, eks. vil der slides meget på gulvene.

 

                   Husansvarlig:

                   Else melder klart ud, at hun ikke magter at tælle/tjekke stole og borde efter udlejning.

                   Det aftales, at man gør det torsdag ifm. Åben henvendelse, og Else lægger seddel eller

                   giver besked, hvis der har været udlejning og hun eller andre af os, der kommer i cafeen

                   ikke har gjort det i ugens løb.

                   Hun er frustreret over, at hun kan tjekke for opvask og der så fra hun er gået til lejer

                   kommer pludselig er stillet noget opvask.

                   Vedr. hovedrengøring bestiller hun Rengøringskælderen til at tage køkkenet. Herudover

                   Skal hun, Lotte og Lars finde ud af, hvad der mere skal laves og tjek på hvem der kan,

                   om der skal hentes hjælp ind.

 

                   Styregruppemøde:

                   Der er møde næste tirsdag.

 

Pkt. 6.       Vagttelefon og åben henvendelse:

                   11/4              Else (telefon) og Michael

                   18/4              Påske (ingen udlejning)

                   25/4              Helle (telefon) og Lotte

                    2/5               Freddy (telefon) og Helle

OBS telefon skal kun være åben fra fredag kl. 14.  Ikke i hverdagene.

Pkt. 7.       Indkommende forslag som skal vedtages:

                  Printer til brug ved camp/kælder udlejningen: Afslag på det ansøgte, da det vurderes, at              

                  der kan findes et billigere tilbud.

 

                  Hobbyklubben har ansøgt om støtte til 2 udflugter til henholdsvis Randers Regnskov og

                  Jesper Hus Blomsterpark.

                  Der bevilges kr. 2.500,00 til Hobbyklubben til tur/ture.

 

Pkt. 8.       Årshjulet:

                  Intet

 

Pkt. 9.      Evt.

                 Da der både er diskotek og udlejning lørdag/søndag, skal der lige tjekkes op på toilet-

                 papir mm.

                

                 Projektet har ønsket at låne huset til Højskole i maj og vi gøre lige opmærksom på, at

                 alle rum kan lejes særskilt.

 

                 Vi skal have aftalt en dato til event i slutning af august måned.

              

                 Der nævnes lige, at der står et invalideskilt på NFS Grundtvigs Vej, der spærre for

                 2 p-pladser, hvilket kan være et problem, da der ikke er for mange p-pladser i forvejen.

  

Referant. Irma

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 04.02.2019

 

Fraværende: Lars, Eva, Freddy mødte frem kl. 8.00

 

Pkt. 1.           Gennemgang af bemærkninger til refertet:

                       Bemærkningerne er rettet løbende dvs. formuleringsfejl m.m

 

Pkt. 2.           Ting fra sidst:

                       Intet

 

Pkt. 3.            Indkommen post:

                       Indkommen post er behandlet.

 

Pkt. 4.           Orientering fra formand:

                       Helle kunne fortælle, at hun har fået en opgørelse fra Aura ift. bilen. Den har været ude at

                       køre 58 gange og kørt godt 300 km.

                       Info-tavlen for Christen Kolds Vej kan ikke flyttes til modsat side af indkørslen, idet det

                       ikke er muligt at sætte strøm til uden en bekostelig omgang, men info-tavlen vendes mere

                       ud mod vejen.

                       Info-tavler i opgangene m.m. er planen, at den deles op, således er kan være info fra Projektet,

                       SAB-administrationen, os og herudover en ugekalender med ugens aktiviteter.

                       Helle har været til fælles formandsmøde, hvor de blev informeret omkring renoveringer og

                       byggerier.

 

Pkt. 5.           Nyt fra Udvalg:

                      Aktivitetsudvalg / Åndehul:

                      Der er møde i Aktivitetsudvalget d. 11.02.

                      Åndehul: her er et godt fremmøde, der er kommet 3 nye børn/unge. Der er bowlingtur

                      lørdag og de skal ud og se fodbold d. 24.02.2019.

                      Der holdes møde omkring fastelavn i næste uge, heri deltager Paw, Helle og Louise fra Poul

                      La Coursvej.

 

                      Fællesspisning:

                      Bofællesskabet lavede mad i januar, der mødte 35 frem til spisning.

 

                      IT:

                      Lars får besøg af Blåbjerg Radio, de indsætter et mindre skab med 2 ledninger til PC, så det bli-

                      ver let tilgængelig og brugbart, da der kun skal tændes og slukkes og skabet må ikke åbnes af

                      andre end Blåbjerg Radio.

                      Det skal tjekkes mandag efter udlejning og hvis problemer, da tilkaldes Blåbjerg Radio, der kan

                      Komme med 2 dags varsel.

                      Der opsættes 4 højtalere langs ydermuren i salen, så skulle alle kunne høre.

 

                     Camp/kælder:

                      Intet nyt, da Helle har haft ferie, ligesom hendes tlf. har været lukket.

 

                      Opgangen:

                      Rene er kommet i styregruppen og da han har lidt kendskab til det grafiske, bliver der

                      ændret i farverne i opgangen. Der kommer formentlig en side med madopskifter.

 

                      Sommerfest:

                      Der har været holdt møde og Jan kommer atter ind i sommerfestudvalget og han kommer

                      Sandsynligvis til atter at stå for grillen igen.

 

                      Husansvarlig:

                      Der skal laves en plan for rengøring d. 06.04.2019 og hvor meget der skal laves og om der

                      skal sættes gang i evt. opslag om hjælp til dette eller vi selv kan klare det.

 

                      Styregruppe:

                      Der har ikke været afholdt møder.

 

Pkt. 6.           Vagttelefon og åben henvendelse.

                      Vagttelefonen er nedlagt.

                      Åben henvendelse følges plan, vi lagde i januar måned.

 

Pkt. 7.           Indkommende forslag som skal vedtages:

                      Der er ikke indkommet forslag.

 

Pkt. 8.           Årshjulet:

                      Voksen fest d. 07.04.2019

 

Pkt. 9.           Evt.

                      Parkering foran huset, her er kun 2 pladser, en til delebilen og en til gæster til huset.

                      Omkring delebilen tages lige kontakt til Peter ift. rengøring af denne.

 

Referant: Irma

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Referat     afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 07.01.2019

Tilstede: Helle, Lars, Lotte, Michael, Else, Freddy, Eva og Ut Fraværende: ingen.

 

Pkt. 3. Indkommen post: Indkommen post blev behandlet.

Pkt. 4. Orientering fra formand: Helle oplyser, at der skal være en naboskabsundersøgelse og Projektet mangler folk til omdeling af denne. Der er fællesmøde d. 21.01.2019 med Projektet og bestyrelsen fra Poul La Cours Vej. Der er onsdag møde/oplæring al Helle og Charlotte ift. at kunne lægge opslag op på skærme i opgangene. Der skal udsendes et nyhedsbrev, hvor vi drøftede emner samt hvem der ville udarbej­de et nyhedsbrev.

Pkt. 5.  Nyt fra udvalg: Aktivitetsudvalg/Åndehullet: Lars og Lotte orientere om, at der er stor nedgang al unge mennesker, der kommer i Åndehullet, det på trods af, at det nu er dem mellem 10-17, der må komme i Ånde­

hullet. De ser lige an i 3 mdr., om der kommer flere ellers vil de sætte det på pause i Vi år.

Der har været møde i aktivitetsudvalget og Marianne er blevet udpeget som formand. De har fordelt arbejde, så hver medlem står for at lave alt omkring en aktivitet.

Fællesspisning: Else omdeler årsopgørelse over indtægter og udgifter og der er et lille overskud. Hun oplyser, at der er et problem med at finde alle tilmeldte, da opslaget deles og de der tilmelder sig delingen, ikke kan ses og derfor ikke tælles med. Det besluttes, at Charlotte ikke må slå det op offentligt, da det så ikke kan deles og man sikre at alle

tilmeldte er talt med.

Camp/kælder: Intet nyt

Opgangen: Intet nyt.

Sommerfest: Intet nyt.

Husansvarlig: Intet nyt.

Styregruppe: Intet nyt.

Pkt. 6.        Vagttelefon og åben henvendelse:

-

D. 10/1 19: Åben henvendelse aflyses Irma vagttelefon

-

d. 17/1 19: Freddy (telefon) Irma

-

d. 24/1 19: Lars (telefon) Freddy

-

d. 31/1 19: Else (telefon) Lars

-

d. 7/2 19: Michael (telefon) Else

-

d. 14/2 19: Helle (telefon) Michael

-

d. 21/2 19: Lotte (telefon) Helle

-

d. 28/2 19: Lars Freddy / Vagttelefon Eva

-

d. 7/3 19: Irma (telefon) Lars

-

 d. 14/3 19: Michael (telefon) Irma

d. 21/3 19: Freddy (telefon) -Michael

d. 28/3 19: Lotte (telefon) Freddy

 

-

-

d. 4/4 19: Else (telefon) Lotte

Pkt. 7. Indkommende forslag som skal vedtages: Intet

Pkt. 8. Evt.: Der stilles forslag om, at vi skal have undersøgt, om der kan sættes skilte op med forbud mod rygning i opgangene bl.a. af hensyn til, at det er en arbejdsplads for

Skanderborg Andelsboligforenings medarbejder.

Referant: Irma

----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 05.11.2018

 

Tilstede: Helle, Lars, Lotte, Michael, Else, Freddy, Eva, Claus og ut

Fraværende: Ingen

 

Pkt. 0.         Der er aftalt at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne frem til februar, hvorefter

                     vi i bestyrelsen vil tage en snak, om de fortsat skal deltage. 

                     Det er endvidere aftalt, at suppleanterne indgår i pasning af telefonvagt og andre

                     Opgaver som støtte til bestyrelsen.

 

Pkt. 0.a.      Ordstyrer: Lars valgt.

 

Pkt. 1.         Gennemgang af bemærkninger til referat:

                     Der var ingen bemærkninger til hverken referat fra september måned eller konsti-

                     eringsmødet.

 

Pkt. 2.         Ting fra sidst:

                     Intet.

 

Pkt. 3.         Indkommen post:

                    Indkommet post er behandlet.

 

Pkt. 4.         Orientering fra formand:

                    Der er kommet overslag over rengøring af plader i opgange, hvor der hænges skrivelser

                    op og dermed fjernelse af taperester, prisen bliver 611,00 + moms årligt.

 

                    Helle har kontaktet Brand og Redning vedr. henstilling af motorcykler i kældrene om

                    vinteren, hun har endnu ikke fået svar.

 

                    Vedr. hjertestarteren har vi opgivet Else´s kontaktoplysninger, så hun kan kontaktes,

                    hvis den har været i brug eller der er problemer.

 

                    Der er kommet askebæger op og nogle af skiltene med cykling/knallertkørsel forbudt,

                    resten af skiltene kommer op, når man er færdig med stien eller afspærring er op-

                    hævet.

 

                   Erling har været i kontakt med firmaet, der skal levere tavler til opgange mm. og han

                   har fået en melding på, at han har en pris inden længe.

 

                   Teknikskabet i salen er der skruet ved, ledninger er pillet ud og der ligger en skrue-

                   trækker i skabet, men ingen har indtil nu vedkendt, at man har været i skabet. Hun vil

                   tage det med til styregruppemøde.

                

                   Til orientering oplyser hun, at der er kommet en ny formand i Ryparken samt det er

                    vedtaget, at man må holde hund. Dette er foregået på et ekstraordinær beboermøde.

 

                    Hun tager op, at vi skal have gennemgået ordensreglementet og have set på ændrin-

                    ger.

                    Hun foreslår, at vi atter får viceværterne til at gå rundt i kælderne mhp. oprydning af

                    bl.a. cykler og knallerter.

                    Hun skrevet til Ole om, hvornår det sidst på motorcykleskurene laves, døre og skruer til

                    at låse motorcyklen fast til.

                

                    Der sættes en smækdør i endegavlen på NFS Grundtvigs Vej, hvor cykleværkstedet hol-

                    der til, da en pt. er blokeret.

 

                    Der skal sættes skilte op, om forbud mod hunde, ved de indhegnede fodboldbaner, idet

                    nogle er begyndt at bruge dem til at lufte hunde som var det en hundeskov.

 

                    Vi skal have styr på om haverne er velholdt, hvorfor Freddy og Claus tager en havevan-

                    dring.

 

                    Lars og Lotte tager opgaven at få lavet et ordensreglement for kælderrum, der bruges

                    til Aktiviteter, eks. Åndehullet.

 

                    Vi vil alle høre fra Charlotte i forhold til, hvad ABC kurser omhandler.

 

Pkt. 5.         Nyt fra udvalg:  

                    Aktivitetsudvalg/Åndehullet:

                    Man har overvejet, at børnene skal have lavet en indsamling eks. ved at sælge kage til

                    Juletræsfesten eller lign.

                    I aktivitetsudvalget har det været voksen fest – den var hammergod

                    Der har været cabaret og det gik godt og de er allerede hyret til næste år.

                    Der har været Tysklandstur – der var 48 tilmeldte og en hyggelig tur, måske har der

                    har været lige rigelige aktiviteter i efteråret.

 

                   Fællesspisning:  

                   Der er lavet regnskab og der er lige nu et lille overskud på omkring 800,00 kr. Der har

                   været udgifter på 11.802 og indtægter på 12683. Der har været i alt 370 betalende

                   voksne, 43 børn og 33 gratister indtil nu i år.

 

                   IT:

                   Intet.

                   Camp/kælder:

                   Michael har været med Helle på en rundtur og der er fundet mange ulåste kælderrum,

                   mellemdørene i kældrene er låste og Helle låser dem op, dog er der enkelt hun ikke kan

                   låse op.

                   Helle har fundet 10 lejemål, hvor der skal sættes el-målere op.

 

                   Opgangen:

                   Der har lige været redaktionsmøde og deadlines for indlæg er d.16.11.2018.

 

                   Sommerfest:

                   Der er indkaldt til opstartsmøde d. 15.11.18, men det flyttes formentlig, da det falder

                   sammen med skolefest på skolen. Det oplyses endvidere, at det er svært at få afholdt

                   et møde, hvor alle kan deltage, da mange er i arbejde.

 

                   Husansvarlig:

                   Else fortæller, at hun forsøger at få styr på det, hun mangler lidt hjælper fra Lotte og

                   Lars.

                   til lige at få styr på det sidste i køkkenet.

                   Hun fortæller videre, at der er forsvundet bl.a. en kost, fejebakke, hammer og skæv-

                   vrider fra vores depot. Det aftales, at vi enten får omkodet låsen eller en anden lås, og

                   det herefter kun er bestyrelsen, der har en nøgle.

                    Helle tager dette med til styregruppemøde.

 

                    Styregruppen:

                    Intet nyt.

 

Pkt. 6.         Vagttelefon og åben henvendelse:    

                    Dato                         Tlf. vagt                       Åben henvendelse

                    08.11.2018:             Claus                            Irma og Freddy

                    15.11.2018:             Helle                            Helle og Irma

                    22.11.2018:             Lars                              Lars og Helle

                    29.11.2018              Lotte                            Lotte og Lars

                    06.12.2018:             Michael                       Michael og Lotte

                    13.12.2018:             Eva                               Freddy og Michael

                    20.12.2018:             Freddy                         Freddy og Michael

                    27.12.2018:             Irma                             Ingen åben henvendelse

                    03.01.2019:             Else                              Else og Irma

 

Pkt. 7.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                    Der byttes rundt på borde og bænke, så det ikke er det brændte bord, der står ved

                    Cafeen i vinter.

 

Pkt. 8.         Evt.

                    Intet.

 

Referant: Irma

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 11.09.2018

 

Tilstede: Helle, Claus, Jan, Michael, Lars og ut

Fraværende:                       Frank

 

Pkt. 1.         Gennemgang af bemærkninger til referat:

                     Ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.         Ting fra sidst:

                     Vedr. hundeskoven er Katja via Kommunen udpeget til at være den ansvarlige

                     for hundeskoven med de beføjelser der følge med som ansvarlig.

 

Pkt. 3.         Indkommen post:

                    Indkommen post er behandlet.

                    Bl.a. er der fra Jesper Skanderborg Andelsboligforening kommet oplysninger om, at

                    Der opstilles betonaskebæger til rygerne rundt ved udvalgte opgange og der op-

                    stilles 7 stativer med hundeposer i området. 

 

Pkt. 4.        Orientering fra formand:

                    Helle har taget kontakt til ejermanden af campingvognen og den bliver fjernet hurtigst                    

                    muligt.

                    Erling har fået en henvendelse omkring ønske om at få tilsendt kopier af referater fra

                    bestyrelsesmøder i årene 2004 til 2011.  Han har tilbudt, at man kan komme og se/læse

                    disse referater, men at man ikke til fremsende en kopi af en sådan mængde og så gam-

                    melt.

                    Vi skal med stor sandsynlighed af fundet en ny flagmand, da nuværende givet udtryk

                    ønske om at stoppe som flagmand.

 

Pkt. 5.         Beboermøde den 20.09.2018:

                    Årsberetningen finjusteres, indkomne forslag gennemgåes og alt kopieres og omdeles

                    i morgen til beboerne.

                    Jan sørger for bestilling af mad og vi mødes onsdag d. 19.09 kl. 19, hvor borde og stole

                    opstilles, yderligere opgaver er fordelt. Hvorefter vi burde være klar til mødet.

 

Pkt. 6.         Nyt fra udvalg:

                    Aktivitetsudvalg/Åndehullet: Turen til Givskud er lige på trapperne, der er tilmeldt i alt

                    69 og voksenfesten d. 20.10.2018 er næsten klaret.

                    Åndehullet har åben hver anden onsdag og hver anden torsdag, det betyder, at der er

                    nok frivillige hænder til at kunne holde åben hver uge.

                    IT: Der skal tages kontakt til Kent vedr. PCén på kontoret.

                    Camp./kælder: Der bliver fremover udleveret 2 chip pr. udlejet kælderrum.

                   Husansvarlig: Huset er blevet malet indvendigt.

                   Styregruppe: Der er styregruppemøde i næste uge, hvori Helle og Michael deltager.

 

Pkt. 7.        Vagttelefon og åben henvendelse:  

                   Lukket for åben henvendelse d. 22.09.2018 – Vagttlf. Irma

                   Torsdag d. 27.09.2018:  Lars (vagttlf.) og Irma

 

Pkt. 8.        Indkommende forslag som skal vedtages:

                   Der er indkommet et ønske om tilskud til forskellige ting fra Akvarieklubben, da de

                   tidligere har modtaget et tilskud, undersøger Helle lige hos SAB, hvad de fik tilskud

                   til og indkøbte på dette tidspunkt. Helle får endvidere tilsagn om, at hun kan træffe

                   beslutning om evt. tilskud til Akvarieklubben.

 

Pkt. 9.        Evt.:

                   Helle takkede for året det er gået.

 

Referant: Irma

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde – afd.17 d. 06.08.2018

 Til stede: Helle, Michael, Jan, Lars og ut

Fraværende: Claus og Frank.

 Pkt. 1.       Gennemgang af bemærkninger til referat:

                  Ingen bemærkninger.

 Pkt. 2.       Ting fra sidst:

                  Helle har været til møde omkring delebilsordningen og der er aftalt, at vi som bestyrelse     

                  skal sørge for at festtelte kommer op og at teltet tages ned, der er borde/bænke flyttet

                  over til huset samt stå for at grille pølser.

                  Der har været evalueringsmøde omkring sommerfesten.

 Pkt. 3.       Indkommen post:

                  Indkommet post er gennemgået og der handles på det.

                  I forbindelse med gennemgang af post, blev der aftalt, at Michael skulle kontakte Reno-

                  Syd, om de fortsat er flyer´s omkring sortering, og evt. få nogle mhp. omdeling.

                  Helle evt. sætter noget i Opgangen samt slår op på Facebook.

 Pkt. 4.       Orientering fra formand:

                  Hun oplyser, at Erik atter starter op med at give massage, han tager fremover 50,00 kr

                  til dækning af diverse udgifter eks. håndklæder, lys m.m.

                  Hun har fået en forespørgsel fra Peter Gregersen om Kulturskolen må låne vores lokale

                  mandag eftermiddag, der foreslås, at man evt. bruger huset på Poul La Cours Vej, så de

                  også fik lidt reklame og aktiviteter. Hvis man ikke ønsker at gøre brug af dette hus eller

                  det er udlånt til andet formål, enedes vi om, at de må bruge lokalet.

                  Vedr. Event d.01.09.2018: Da der er flere der ikke kan deltage lørdag eller fra om for-

                  middagen, aftales det, at vi starter lørdag eftermiddag og slutter søndag eftermiddag.

                  Hun spørger til emner, vi ønsker taget op, der er følgende emner pt. Projektet, års-

                  beretning og gennemgang årsregnskabet. Kommer man i tanke om nogle emner, kan

                  sende det til Helle.

                  Regnskabet er kommet fra Kent.

                  Der er pensionist tur, der er tilmeldt 123 og 4 fra bestyrelser samt Erling.

 Pkt. 5.      Revidering af Årshjul:

                 Ingen ændringer.

 Pkt. 6.      Nyt fra Udvalg:

                 Aktivitetsudvalget/åndehullet:

                 Der er sommerferie og overnatning ved Fælled bliver ikke til noget.

                 Husansvarlig:

                 Der er ikke blevet gjort noget ved maling, da maleren har været beskæftiget med maling

                 af lejligheder. Michael undersøger, hvornår han kommer og sikre sig, at det ikke falder

                 sammen med udlejning af huset.

                 Projektet har ifm. Camp Højvangen brugt køkkenet i huset og ovnen er i den forbindelse

                 Ikke rengjort korrekt. Helle vil tage den med Erling, bl.a. at vi fremover vil sætte ren-

                 gøringsselskab på og sende regningen til Projektet.

                 Der er intet nyt grundet ferie fra IT, Camp/kælder, styregruppen.

 Pkt. 7.      Vagttelefon og åben henvendelse:

                   9. august: Irma (vagttlf.) og Michael

                 16. august: Jan (vagttlf.) og Irma

                 23. august: Lars (vagttlf.) og Jan

                 30. august: Michael (vagtlf.) og Lars

                  6. september: Helle (vagttlf.) og Michael

                 13. september: Jan (vagttlf.) og Helle

Pkt. 8.      Indkommende forslag som skal vedtages:

                 Det aftales, at Helle undresøger, om vi som bestyrelse kan bruge delebilerne, når vi skal

                 møder, kurser eller andet, i stedet for at vi hver især skal have kørselsgodtgørelse.

Pkt. 9.      Evt.:

                 Det aftales, at vi gerne vil have reglerne omkring Hundelegepladsen, bl.a. ift. om det er

                 tilladt at bortvise nogen.

 Referant: Irma

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde – afd. 17 d. 04.06.2018

 

Tilstede: Helle, Claus, Jan, Michael, Lars og ut

Fraværende: Frank

 Pkt. 1.            Gennemgang af bemærkninger til referat:

                        Ingen bemærkninger.

 Pkt. 2.            Ting fra sidst:

                       Der har været afholdt repræsentantsskabsmøde og Helle er valgt ind i hovedbe-

                       styrelsen. Der er møde i hovedbestyrelsen d. 21. juni 2018.

                        Der har været afholdt møde med Projektet, Poul La Cours Vej og os. 

                        Sommerfesten i lørdags forløb godt. Helle modtog ris og ros til brug ved evaluering.

                        Der er aftalt, at vi som bestyrelse skal godkende, hvem der skal have P-skilte (handi-

                        cap), hvorefter viceværterne sætter dem op.

                         Der er besluttet, at der sættes net og mål op på Christen Kolds Vej, så der også er en

                        boldbane på denne vej.

 Pkt. 3.            Indkommen post:

                       Indkommet post behandlet.

 Pkt. 4.            Orientering fra formand:

                       Event – afholdes d.01.09.2018 og Hørning Kro er booket.

                       Ekstra ordinært repræsentantskabs møde på torsdag – Michael deltager.

                       Der er bestilt ny PC til kontoret, da den ene er gået i stykker.

                       Vedr. lejekontrakter: Alle skal huske at lave lejekontrakter, år de booker en ud-

                      lejning, tage en kopi af bagsiden og sætte denne i mappen: over udlejning.

                      Alle sørger for at lejeren har underskrevet lejekontrakten eller det gøres inden

                      udlevering af nøgler til huset.

                      Optællingslister hæftes på lejekontrakten efter udlejning.

                      Ved optælling torsdag/fredag lægges en kopi på skrivebordet, dette i tilfælde af, at

                      lejer ikke har efterladt den i køkkenet.

                       Der har været problemer med nettet i cafeen og der er kommet en ekstra sender

                     I depotrummet, da man ikke kunne fange signalet i cafeen fra kontoret, for lang

                     afstand.

                      Der er aftalt, at ved flytning kan vi udstede en kørselstilladelse med dato og tids-

                     punkt. Lars vil lave et udkast til godkendelse på næste møde.

                     Den der har vagttlf. sørger for åbning, dog i hverdagen mellem 7 – 15 bliver det

                     viceværterne.

                      Der er fra Dorthe Støve fremsendt en opdateret liste fra markvandringen med enkelte

                     Rettelser. Bla. ting der er lavet og ting der må udsættes af hensyn til økonomi m.m.

                     Listen ligger på kontoret.

                     Der er sat penge af til motorcykel skure og disse laves inden sommerferien.

 Pkt. 5.          Revidering af årshjul:

                     Ingen ændringer.

 Pkt. 6.          Nyt fra udvalg:

                     Aktivitetsudvalg/åndehullet

                     Åndehullet intet nyt – rykker dog for ruderne.

                     Aktivitetsudvalget: Der var en vellykket voksen tur til Mariager med 31 tlimeldte og 29

                     der deltog.

                     Lørdag er der Djurs Sommerland tur med ca. 67 tilmeldte.

                      IT:

                     Helle har ændret koder. Hun vil lave en samlet oversigt til alle.

                     Tlf. virker og den skal tages om torsdagen, hvis den ringer.

                      Camp/kælder:

                     Der er kommet en længere mail fra den ansvarlige: opdatering er, at ventelisten er

                     næsten ryddet – der er gå tilbage som ønsker store kælderrum. Der er få tomme rum.

                      Husansvarlig:

                     Der oplyses om, at husansvarlig til tilkalde VVS til at få lavet vandhanen i køkkenet.

                     Der er i dag sat rengøring på efter sommerfesten, så huset er rengjort.

                      Styregruppemøde:

                     Der har ingen møder været.

 Pkt. 7.          Vagttelefon og åben henvendelse:

                     Der henvises til referat til april måned.

 Pkt. 8.          Indkommende forslag som skal vedtages:

                    Der aftales, at skiltene med 15 km. flyttes til modsatte side, da de ofte overses samt

                    hækken dækker for skiltet.

                    Der bevilget en vandslange til cafeen, så de kan vande deres krydderurter.

 Pkt. 9.         Evt.:

                    Helle efterlyser, om der er emner til eventen d. 01.09.2018.

 Referant:  Irma B.Povlsen

  ---------------------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelsesmøde - afd. 17 d. 09.04.2018

Til stede: Helle, Claus, Michael, Jan, Lars og Ut

Fraværende: Frank

Pkt. I Gennemgang af bemærkninger til referat:

Ingen bemærkninger

Pkt. 2 Ting fra sidst:

Det drøftes, at der skal laves et udkast i forhold til, der skal være ryddet i opgangene, der

må ikke stå ting i opgangene, til omdeling.

De tidligere legeredskaber, der kan anvendes, tager Jesper fra SAB på sig at finde en placering

til dem - muligvis på græsarealet på NFS Vej.

Hovedrengøring lørdag aflyses, der er bestilt hovedrengøring af køkkenet - dagen flyttes

til senere, hvor legeredskaberne får en omgang.

Pkt. 3 lndkommen post:

Indkommen post er behandlet.

Pkt. 4 Orientering ved formand:

Vinduerne i Andehullet krakelere, Ole tager det med byggefirmaet.

Renovering af Beboerh uset starter i uge 16.

Helle skal sammen med Erling have møde med Skanderborg Data i forhold til minimere

vores papir forbrug og hvad vi kan gøre i forhold til at få orienteret beboerne.

Helle oplyser at Helle Skovdal har oplyst hende om, at hjertestarteren har været i brug,

da Tryg kan se det hos dem og har kontaktet hende på hendes tlf. Det viste sig, at man

var kommet til røre ved plumpen og det er fikset.

Helle har været til møde med Erling omkring delebiler via Aura. De kommer den 25.

August, hvor det er muligt at få en prøve tur. Der bliver en her hos os og en i Ryparken,

som alle beboer i SAB kan benytte sig af via en APP. Der skal dog findes en vicevært eller

en beboer, der kan tjekke bilen, eks. støvsuge den og klare vask m.m.

Der er markvand ring i morgen.

Helle mødes med de andre formænd fra de andre afd., hvor de kan sparre med hinanden

og give hinanden nogle fif m.m.

Pkt. 5 Revidering af årshjul:

Intet.

Pkt. 6 Nyt fra udvalg:

Aktivitetsudva Iget/Ånd eh u Ilet: Intet

IT: Intet

Camp/kælder:

Alle der står på venteliste får tilbudt et kælderrum inden sommerferien.

Evt, klager over larm i kælderen, klagen skal være skriftligt og der er os som bestyrelse

der handler på en evt, klage.

Husansvarlig:

Der gøres opmærksom på, at der skal være en ekstra rengøring i forbindelse med Kristi

Himmelfarts ferien.

Styregruppen:

Helle og Michael har været til møde. På mødet var der meget omkring, hvad der er sket

og sker - meget af det findes på face-book.

Jf. Erling blev alle informeret om, at alle skal oplyses om, at der tages billeder, hvis man

påtænker at gøre det - idet man har pligt til at overholde tavshedspligten.

Pkt. 7 Vagttelefon og åben henvendelse:

13. april: Helle (tlf. vagt) og Lars

19. april: Michael (tlf. vagt) og Helle

26. april: Irma (tlf. vagt) og Michael

3. maj: Lars (tlf. vagt) og Irma

10. maj: Claus (tlf. vagt) Kr. Himmelfartsdag - så ingen vagt i huset

17. maj: Jan (tlf. vagt) og Helle

24. maj: Jan (tlf. vagt) - ingen vagt huset, da der er repræsentantsskabs møde

31. maj: Irma (tlf. vagt) og Jan

7. juni: Michael (tlf. vagt) og Irma

14. juni: Lars (tlf. vagt) og Michael

21. juni: Helle (tlf. vagt) og Lars

28. juni: Lars (tlf. vagt) og Helle

Sommerferie i juli måned

Lars har vagten til 30.06 og Irma starter tlf. op d. 01.08.2018

2. august: Irma (tlf. vagt) og Jan

Pkt. S Der er bevilget tilskud til indvielse af hundeskoven.

Der bevilges tilskud jf. Ønskesedlen til camp/kælder bl.a. en ny tlf.

Der godkendes jf. tilbud fra Blåbjerg Radio, at der indkøbes de store højtaler til musikanlægget

i salen

Pkt. 9 Evt.

Lars oplyser, at der mangle en praktisk kvinde til Slettenturen.

Helle minder os om, at huske evt, at notere ned ft. Årsberetningen, så vi kan samle det

til august.

Referant: Irma

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat den 5 februar 2018

Tilstede : Helle, Claus, Michael og Pia

Ordstyrer: Helle

Referent: Pia

Pkt 1. Ingen bemærkninger til referat

Pkt 2. Ting fra sidst:

Så bilag på hvad tømre skal give pris på, til affaldssystem.

Frivilligfest gik godt

Pkt 3. Indkommen post
Behandlet

Pkt 4. Formanden.

Tale om parkering. I området.

Aben henvendelse. Ting til kontoret sendes direkte der ned med det samme

Pkt 5. Revidering af årshjul. 20/10 voksenfest

Pkt 6. Udvalg

Andehullet: anmodet om penge til udflugter godkendt af bestyrelsen.

Aktivitetsudvalg: planlagde fastelavn i fredags. Vi har delt os op om aktiviteter da vi nu er så mange.

It:

Kælder: pia informere om kælder . Hængelåse tager risum, pia tager sig at kontakt til Erling om regnbuen. Trailer kontrakten laves af udvalg. Bestyrelsen godkender behov for mindre opgaver og kun optager sig det der er på udvalgets arbejdsopgaver

Husansvarlig: rengøring fungere stadig ikke. Vi talte om, hvad der kunne gøres.

Styregruppe: repræsentanter for bestyrelser.

Sommerfesten: ved at blive planlagt det går skide godt.

Pkt 6 Vagttlf:

8/2 helle, michael frank

15/2pia tlf----- jan
22/2claus helle tlfn--- pia
1/3claus helle —jan tlf
8/3 lars --- Michael tlf
15/3 helle tlf ---michael
22/3 helle ---frank tlf
29/31ukket pia tlf

5/4lars tlf ----frank
12/4 lars ---- helle tlf

Pkt 7. Ingen forslag

Pkt 8 Evt.

projektet hænger et skilt op, omkring møde optaget.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat den 8 januar
Tilstede: alle

 

Pkt 0: Erling:

 Udendørsarkitekt, er i gang, skal være færdig efter sommer 2018

1 års gennemgang af renovering er i gang. 

Affalds ordning, vi indhenter tilbud fra tømrer.

Pkt 1:gennemgang af bemærkninger

 Ingen bemærkninger

Pkt 2: ting fra sidst

Hp bus for tilladelse til at holde herinde

Pkt 3: indkommen post

Formand skal til Møde om fællesspisning,

 

Pkt 4: orientering fra formand,

Affald ordning.

Pkt 5: revidering af årshjul

19feb fællesmøde med projektet og de andre bestyrelser

10 marts frivillig fest projektet

9 juni Djurs sommerland,

Pkt 6: nyt fra udvalg

Aktivitetsudvalg: 9juni sommerudflugt
Åndehullet:   10 nye spil til den unge købt i bilka. Møde med ssp, de er hermed md i åndehullet(kommer og kigger) går heroppe fast. Mangler dog stadig frivillige voksne. Rasmus hjælper meget,
It: Visitkort, musemåtte. Ny stempler bestilt. Fået smart wifi. Der skal købes en ny tlf til kontoret.
Camp/kælder: Tilknytning af ny rum, venter til efter oprydning i mellemgang. Nyt nummer system til kælderrums døre, bestyrelsen godkender forslag med metalplader. Trailer parkering, vi starte med at mål op.
Hus: rengøring fungerer ikke så godt. Der skal bestilles lidt ting. Rengøringsrum skal opfyldes, flere gulv mopper.
Styregruppe: møde i dec, velkomst, og gennemgang at de aktiviteter der er
Pkt 7: Vagttlf og åben henvendelse

4/1 Jan - michael tlf

11/1 – Lars tlf - michael

18/1- Jan tlf - Frank

25/1 – Helle – Jan

1 /2 – Frank tlf – Claus

8/2 Frank - _Michael – helle får tlf om fredagen

 

Pkt 8: indkommende forslag

Årslev kro og mad er besluttet.

Pkt 9: evt

Ny lås i ydre døre i huset, undersøges.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afd. 17 – 14. dec. 2017

Pkt. 1: Ingen bemærkninger

Pkt. 2: Ting fra sidst

Klage fra sidst, har der været lidt fra og tilbage. Her er informeret om at de må skrive til bestyrelsen Der gøres ikke mere. 
Ikke nok frivillige på store legeland. Problemer med at skabe styregruppe.
Validering af tur på fælleden til fælles møde.
Pkt. 3: Indkommen post

Klager behandles.

 
Pkt. 4: Orientering fra formand,

Navn på mobilepay: og evt weekend. – skriv lejekontrakten
Gule streger: skal rundt om affaldsøer. Og rundt om beboerhuset.
Flere brandvej skilte ved blokke

 
Pkt. 5: Revidering af årshjul

Intet at fører til

Pkt. 6: nyt fra udvalg

Aktivitetsudvalg: vellykket juletræs

Åndehullet: juledekorationer, der efterlyses en backup til Lars og så holdes der møde( ons den 13 dec), hvor SSP og formanden (bestyrelsen) er inviteret. 

It: Der skal laves Låse beskrivelse til computeren: gmail adresse ny kode:    nye koder klistres nøgleskab:

Camp/kælder: Venter på tidshorisont på tømning af kældre

Hus: Rengøring gik godt, ting til køkkenet er sat på plads, få ting i restordre. Men sættes på plads så snart de kommer

Styregruppe: Ingen ting

Pkt. 7: Vagttlf og åben henvendelse

7/12 Claus tlf –Frank – Michael sidder for Claus

14/12 Pia tlf-  Frank ( da Helle er på arbejde)

21/12 Pia tlf - Frank

28/12 Pia tlf –( Ferie)

4/1 Jan - Michael tlf

11/1 – Lars tlf - Michael

18/1- Jan tlf - Frank

25/1 – Helle tlf – Jan

1 /2 – Frank tlf – Claus

8/2 Frank - Michael – Helle får tlf om fredagen

 

Pkt. 8: Indkommende forslag

Forslag fra hundeskoven: godkendt. Men skal stå i depotrummet.

Rengøring i huset, kommer han til tiden.
Lejekontrakten huset- der tælles op når man henter nøgle åben henvendelse.
Lejekontrakten: uden om arealer rengøres, pris hvis ikke koster det 275kr.
 

Pkt. 9: Evt.

Punkter til event sendes til Helle.

Frivilliglisten fra 2017 skal opdateres. Gives besked til Helle

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsen, afd. 17.

Den 06.11.2017

 

Tilstede: Helle, Frank, Michael, Jan, Lars og ut.

Fraværende: Claus

 

Pkt. 0.            Erling og Charlotte var på besøg til en snak om store legeland.

Pkt. 1.            Gennemgang af referat: Intet referat.

Pkt. 2.            Ting fra sidst: Ingen bemærkninger.

Pkt. 3.            Indkommen post: Er gennemgået og behandlet.

Tilføjelse til beboerhus lejekontrakt: parkering (foregår på parkeringens pladsen og ikke langs huset).

Pkt. 4.            Orientering fra formand:

Gennemgang af de økonomien for resten af 2017.

Pkt. 5.            Revidering af årshjul:

Frivilligfest projekt 10marts.

Pkt. 6.

Åndehullet:   Har fået en klage fra overboen. Der kigges på isolering af loftet. De er opmærksomme på problemet.

Aktivitetsudvalg: Cabaret gik godt, planlagt gentagelse til næste år. Tysklandstur også gået godt. Juletræs fest den 3 dec. Møde og tilmelding den 22 nov.

Sommerfest: Jan har trukket sig som formand. Afventer møde.

It:                   Undersøger mulighed for IP telefoni i huset. Der er bestilt Fibernet til huset, med dette vil det også kunne gøres tilgængelig for lejer af huset.

Camp/kælder: Tidshorisont for indsigt i tilknytning af flere tremme (kælder) rum, efter nytår 2018. Klargøring af nyt flagrum forventes i løbet af uge 45-46. Der kigges videre på hvilke rum der skal elmåler på.

 

Husansvarlig:                      Bestiller kartoffelskåle. Forespørger praktisk hjælp til oprydning i stole/borde rum – aftalt med Lars.

Styregruppe:                       Ikke haft møde endnu

Pkt. 7.            Vagt-telefon og åbenhenvendelse:  Se referat fra okt.

Pkt. 8.            Indkomne forslag der skal vedtages: Et forslag om åndehullet må komme med en ønskeliste med til åndehullet- godkendt de kommer med listen til mødet i december.

Åndehullet forespørger om bestyrelsen vil hjælpe økonomisk til et arrangement her i november angående at de unge skal lav juledekorationer, godkendt. 

Pkt. 9. Evt.:

Eventtur – 20-21 Januar: bestyrelsen skal komme på ting der skal snakkes om ud over at der skal laves en informations flyer til tilflyttere.

 

Referent: Pia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 07.08.2017

Tilstede: Helle, Claus, Jan, Frank, Pia og ut.
Fraværende: Michael

Punkt 0.        Nyt fra SAB.

Hverken Ole eller Erling mødte frem.

Punkt 1.        Gennemgang af bemærkninger til referat:
Ingen bemærkninger.

Punkt 2.        Ting fra sidst:

Intet.

Punkt 3.        Indkommen post:

Indkommet post er gennemgået og behandlet.

Punkt 4.        Orientering fra formand.

Regninger/faktura sendes fremover til vores mail. De skal printes ud og lægges til Frank i hans postholder og derefter må mailen slettes, så den ikke fyldes. Dette skal Gøres hver torsdag til åben henvendelse.

Affaldsøer: Helle drøfter med Ole omkring luftgener og børnesikring af affaldsøerne. Der er bestilt kuldspande til grill-pladserne samt rengøringsredskaber. Rengørings­redskaberne sættes fast ved grillene.

Der er behov for oprydning i huset, der er aftalt, at dem, der kan, mødes i beboer­huset mandag i uge 35.

Vedr. containerplads til stor skrald, her er sat gang i indhentning af pris på indhegning.

Punkt 5.        Revidering af årshjul:

Der er aftalt fællesmøde med Projektet og Poul La Cours Vej d. 30.09.2017.

Punkt 6.
Nyt fra udvalg:

Aktivitetsudvalg: Intet.

Sommerfest: Her drøftes sommerfesten og der blev gives både positiv og negativ

Respons. Jan tager det med til næste møde i udvalget.

IT: Intet.

Fællesspisning: Fællesspisningen er aflyst til august ellers intet.

Camp./kælder: Helle fortsætter sammen med Pia i camp./kælder. Pia er referant til

Bestyrelsen.

Husansvarlig: Der er købt 2 flag med logo "Grønnedalsparkens logo".

Punkt 7.        Vagttelefon og åben henvendelse:
Se referatet fra juni måned.

Punkt 8.        Indkomne forslag:

Der er aftalt, at hovedrengøring af huset flyttes til december.

Der drøftes af nøgler til eks. alle el-skaber i alle blokke m.m. Helle tager den med

Erling.

Punkt 9.        Evt.

Her drøfter vi, hvad vi skal gøre med optælling og huspasserens rolle, der måske skal

defineres på ny.

Referant: Irma

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 11.09.2017

Tilstede: Claus, Jan, Michael, Frank, Helle, Pia og Ut.

Ptk. 0.     Intet

Pkt. 1. Gennemgang af bemærkninger til referatet:
Ingen bemærkninger.

Pkt. 2.     Ting fra sidst:

Vi gennemgik arbejdsbeskrivelserne efter rettelser og tilføjelser.

Pkt. 3. Indkommen post:

Indkommen post gennemgået og behandlet.

Pkt. 4.
Orientering fra formand:

Helle har flere ting fra Charlotte i Projektet.

Bl.a. vil Projektet have nye og ens billeder til opgangen af bestyrelsen, hvorfor man op­fordres til at komme og få taget billed tirsdag d. 24. oktober mellem kl. 14.00— 15.45. Der er fællesmøde med Projektet, Poul La Cours Vej og os d.11.11.2017.

Charlotte har oplyst, at Uge-Bladet ikke tager ud i weekend, så hvis vi vil have noget i Uge-Bladet omkring byggefesten, eks. rundvisning, skal vi arrangerer det en hverdag. Det drøftes i den forbindelse, at det kunne være om fredagen, et andet foreslag var, at vi selv lavede et indlæg og tog billeder fra lørdagen og sendte til dem. Helle og Michael står for den del.

Projektet har et ønske om nye billeder i gangen i beboerhuset og deres forslag var, at bruger nogle af de billeder, der er tager ved forskellige aktiviteter. Vores forslag er, at vi finder billeder fra før, under og efter renoveringen. Vi skal dog altid sikre os, at per­soner, der er på billederne, har accepteret, at de komme op at hænge, anden mulighed er, at personerne sløres, så man ikke kan se, hvem det er.
 

Pkt. 5.     Revidering af årshjul:

Dato, der mindre bestyrelsen om at fastsætte en dato for Event i foråret.

Pkt. 6.    Nyt fra udvalg:
Aktivitetsudvalg:
Jf. Claus intet nyt.

Sommerfesten:

if. Jan og suppleret af Claus var der møde i sidste uge, hvor Claus blev inddraget i

Sommerfestudvalget.

Der er på mødet aftalt, at der er kun en formand for Boulevarden og de andre er kun

Supformænd, dette betyder, at der kun er en der træffer beslutninger og en der er

ansvarlig og en der kan stå til ansvar, hvis noget ikke fungere.

Der er sommerfest d. 02.06.2018.

Der er nyt møde om 4 uger.

IT:

if. Pia, så opfordrer hun os til at sende en mail eller SMS, hvis der er problemer med com-

puteren, ellers kan hun glemme at se på problemet.

Fællesspisning:

Michael oplyser, at der ikke har været møde, men han har hørt, at der er aftalt, hvem der

laver mad resten af året.

Der er en forespørgsel på manglende frysekapacitet og vi drøfter det og kan ikke se, at vi

kan gøre noget.

Camp/kælder:

Pia medbringer 3 forespørgsler, som vi behandler og Helle gives besked via Pia.

Det oplyses, at viceværterne råder over 9-10 kælderrum og vi enedes om, at Erling skal

se på dette bla. om de har brug for alle disse rum. Der har været lavet arbejdsrum i nogle

kælderrum og de skal genetableres til udlejningsrum, men det går lidt langsomt at få

dette gjort.

Vi enedes om, at vi skal have drøftet camp/kælder efter beboermødet.

Lige nu er der 6 rum ledige, men der er også lejer til dem — ellers ventelisten ikke lang,

hvis ikke beboerne ønsker specielle rum eller steder.

Husansvarlig:

Jf. Michael er han ved at have styr på huset. Han skal lige have bestilte service og bestik.

Pkt. 7. Vagttelefon og åben henvendelse:

Dette er fordelt indtil beboermøde der henvises til referat fra juni månd.

 

Pkt. 8.
lndkommende forslag som skal vedtages:

Der har været en forespørgsel fra Integrationsrådet, om de må låne huset en hverdags

aften til en debataften og invitation af politikerne op til valget. Beslutningen er, at vi

gerne vil låne huset ud til dette, men at de selv skal rydde op efter sig.

Vi drøfter atter elevatorerne og hvis de ikke virker uden for normal arbejdstid. Vi

beslutter at tage en snak om Erling igen.

Vi beslutter, at vi vil inviterer politiet til et bestyrelsesmøde.

Pkt. 10. Beboermøde:

Vi gennemgår, hvad der skal gøres inden og på beboermødet og fordeler arbejds-

opgaverne.

Pkt. 11. Byggefesten:

Opgaverne i forbindelse gennemgås og sikres at alle kender deres opgaver og ikke er i

tvivl om noget.

Pkt. 12. EVT.:

Erling har foreslået, at vi kan få en rundvisning efter renovering, så vi kender til El,

Brandalarmer, elevatorer m.m.

Referant: Irma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 06.06.2017

 

Tilstede: Helle, Claus, Jan, Michael, Frank, Pia og ut.

 

Punkt 0.      Nyt fra SAB:

                     Der blev holdt separat møde med Erling og Finn vedr. Byggefesten

 

Punkt 1:      Gennemgang af bemærkninger til referatet:

                     Ingen bemærkninger.

 

Punkt 2:      Ting fra sidst:

                     Intet.

 

Punkt 3:      Indkommen post:

                     Indkommet post er gennemgået og behandlet.

 

Punkt 4:      Orientering fra formand:

                     Helle og Michael har været på inspektion i Ry-parken vedr. container-plads, hvor de

                     har container til haveaffald, brandbart, elektronik m.m.

                     Det er besluttet, at vi får disse container og at pladsen formentlig lægges midt på

                     Christen Kolds Vej og NFS Grundtvigs Vej.

 

                     Skanderborg Andelsboligforening er i gang med at se på facadebelægning til Beboer-

                     Huset.

 

                     Vedr. beboerhuset er det vigtigt, at alle ting i køkkenet tælles op før og efter udlejning

                     Listen bør opdateres og indtil da skrives tingene på.

 

                     Grill-pladserne bør sættes på dagsorden (ordensreglementet).

 

Punkt 5:      Revidering af årshjul:

                     Fællesfesten i september sættes i.

 

Punkt 6:      Nyt fra udvalg:

                     Aktivitetsudvalget:

                     Der er 110-112 tilmeldte til sommerudflugten.

 

                    

 

 

 

                     Sommerfesten:

                     Opsætningen starter nu. Der mangler omkring 8 medhjælper til sommerfesten.

 

                     IT:

                     Intet

 

                     Fællesspisning:

                     Intet

 

                     Camp/Kælder:

                     Vi orienteres omkring varetagelse af udlejning og kontakt vedr. kælderrum.

                     Der er fortsat en del problemer med kælderrum bl.a. at få dem tømt af viceværterne.

 

                     Husansvarlig:

                     Der er indkøbt gardiner og rullegardiner til køkkenet, kontoret og salen.

                     Der indkøbes 4 nye skraldespande.

                     Der skal bestilles porcelæn til huset.

                     Stolene skal efterses og ordnes, da der er løse sæder.

 

Punkt 7:      Vagttelefon og åben henvendelse:

                     Vagttelefon:

                     Fra 6/7 til 20/7  Pia og Henrik

                     Fra 20/7 til 3/8  Irma

                     03.08.2017:  Pia/Henrik

                     10.08.2017:  Frank

                     17.08.2017:  Michael

                     24.08.2017:  Pia

                     31.08.2017:  Helle

                     07:09:2017:  Irma

                     14.09.2017:  Jan

                     21.09.2017:  Frank

 

                     Åben henvendelse:

                     03.08.2017:  Pia/Henrik og Frank

                     10.08.2017:  Frank og Pia/Henrik

                     17.08.2017:  Michael og Helle

                     24.08.2017:  Pia og Michael

                     31.08.2017:  Helle og Frank

                     07.09.2017:  Irma og Helle

                     14.09.2017:  Jan og Irma

                     21.09.2017:  Ingen (beboermøde)

 

Punkt 8:      Indkommende forslag som skal vedtages:

                     Telefonlisten skal opdateres.

 

Punkt 9:      Evt.

                     Intet.

 

Referant: Irma

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 01.05.2017

 

Tilstede: Helle, Jan, Michael, Frank, Pia og ut.

Fraværende: Claus.

 

Pkt. 0.          Nyt fra SAB:

                     Hverken Ole eller Erling kunne komme, da det var fridag (1. maj).

 

Pkt. 1.          Gennemgang af bemærkninger til referatet:

                     Der er ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.          Ting fra sidst:

                     Intet.

 

Pkt. 3.          Indkommen post:

                     Indkommet post er gennemgået og behandlet.

 

Pkt. 4.          Orientering fra formand:

                     Helle orienterede om henvendelse fra DGI til os, afd. bestyrelsen Poul La Cours Vej

                     og Projekt Højvangen. De sender en forespørgsel om vi herfra har interesse i at ind-

                     gå i et samarbejde med Dem omkring Cross-road.

 

Pkt. 5.         Revidering af årshjul:

                    Repræsentantskabs møde d. 23.05.2017 noteres.

 

Pkt. 6.         Nyt fra Udvalg:

                    Aktivitetsudvalg: Intet. Helle orientere dog om, at man er i gang med at arrangere en

                                                   udflugt for pensionister, indtil nu er 8 tilmeldte.

                                                   Der skal snart være møde, så der kan sendes invitationer ud til

                                                   sommerudflugt.

                   Sommerfest: Jan oplyser, at Henrik er indtrådt for Paw i det praktiske team, da han

                                           desværre er forhindret til at deltage/hjælpe i år.

                                           Endvidere mangler der folk til opgaver v. sommerfesten, både selv dagen

                                           og oprydning efterfølgende.

                   IT: Pia fortæller, at hun overvejer, at når det endelig ordensreglement at godkendt, at

                        det skal lægges på hjemmesiden, så det er let tilgængeligt med nem søgemuligheder.

                   Fællesspisning: Michael oplyser, at der er problemer med rengøring af ovnen, dette

                                               skulle der fremover være styr på bl.a. også med rengøringsartikler.

                                               Man er i gang med planlægning af spisninger næste sæson, der er dog

                                               lidt problemer de sidste gange.

 

 

                   Camp/kælder: Der foregår en langsom overdragelse til Pia og Henrik/Lars i løbet af året.

                                              Der er aftalt, at Pia tager sig af det administrative fra næste år og

                                              drengene klare de fysiske opgaver.

                    Husansvarlig: Michael ønsker at indkøber mere porcelæn til lageret, da der er flere ting,

                                             der mangler på depotet. Hvilket er ok, at han indkøber.

                                             Dannebrogsflagene er forsvundet fra mandag til fredag. Det aftales, at

                                             der indkøbes nye og at de frem over låses inde på kontoret i hverdagen.

                                             Samtidig besluttes det, at der indkøbes nye flag med logo, da nuværende

                                             flag er falmet og har set bedre dage.

 

Pkt. 7.          Vagttelefon og åben henvendelse:

                      Er lavet på sidste møde.

 

Pkt. 8.          Indkommende forslag som skal vedtages:

                     Der aftales, at næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 06.06.2017, da mandag er fridag.

                     Pjece ”velkommen til nye beboer” tages med som punkt på Event i august.

                     Ordensreglementet gennemgås og der er nogle rettelser, så det tages med på næste

                     møde for endelig godkendelse.

 

Pkt. 9.          Evt.

                     Der var intet.

 

Referant: Irma

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 17 d. 03.04.2017

 

Tilstede: Helle, Claus, Jan, Michael, Frank, Pia og ut.

 

Pkt. 0.     Nyt fra SAB:

                Ole orienterede om renoveringen.

 

Pkt. 1.     Gennemgang af bemærkninger til referat:

                Der var ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.     Ting fra sidst:

                Fra markvandringen:

                Der er aftalt, at de legeredskaber, der blev pillet ned under renoveringen, vil blive opstillet på

                grønne arealer i området.

                Der er fjernet træer langs stien bag rækkehusene på CKV, så stien kan atter benyttes.

                Der er oplyst, at vaskemaskinerne bliver rengjort jævnligt af viceværterne.

                Herudover: Opmaling af parkeringstriber, høje kummer fjernes, askebæger ved alle opgange og 3

                stk. hundestativer, indkøb af brandvejs skilte, plakatrammer med lå i alle opgange, elmåler til kæl-

                derrum, haveborde og bænke udskiftes, afvaskning af altaninddækninger 1 gang årligt, nye

                hængelåse til kælderrum, vægge i vaskeri  males og udskiftning af filtre ventilationsanlæg sker i

                2018. Dog kan nogle ting rykkes, hvis der ikke er penge til alt i 2018.

 

               Der har været styregruppemøde og der er en bestyrelse bestående af direktørerne fra både

                SAB og Midtjysk Boligselskab, Regnskabsføreren fra SAB og Peter og Charlotte fra Projektet.

                Herunder er en styregruppe bestående af: Formændene fra afd. bestyrelserne, næstformand fra

                Afd. 17, formændene fra 3 aktivitetsgrupper: Følgende er i øjeblikket i styregruppen:

                Helle, Bent, Michael, Jan, Jane og Joan og derudover skal der udpeges en formand for Højskolen.

 

Pkt. 3.     Indkommen post:

                Indkommet post er gemmegået og behandlet.

 

Pkt. 4.     Orientering ved formand:

                Helle orienterede om rygestop kursus, der starter i slutning af april måned i den tidligere

                Børnehave på NFS Grundtvigs Vej.

                Hun oplyste, at der var sat penge af til 10 el-måler til kælderrum.

                Resten henvises til markvandringen.

 

Pkt. 5.     Revidering af årshjul:

                 17.06.2017 Sommerudflugt

                 Der er styregruppemøder følgende datoer: 20.06.2017, 19.09.2017, 12.12.2017 og 20.03.2018.

                 Der er Event for bestyrelsen i weekenden d. 26.08 til 27.08.2017.

 

Pkt. 6.     Nyt fra udvalg:

                Aktivitetsudvalg: der er 69 tilmeldte til Tysklandsturen på lørdag d.8.

 

                Sommerfesten: Der har været et par møder senest i torsdags, hvor frivillige deltog, der var 25

                frem mødte. De

                Det er besluttet, at man får armbånd, hvis man arbejder mindst 3 timer, og ekstra hvis man ar-

                bejder mindst 5 timer. Det bliver muligt at betale med mobil-pay.

                IT: Pia oplyser, at vi har et stk. rouder, der er forældet, forklaring på hvorfor vores internet køre

                så dårligt.

                Vi afventer AURA kommer til Grundtvigs Vej, så skifter vi.

                Fællesspisning: Der er problemer med op og nedtagning af borde/stole og man har nu fået accept

                fra Egon, at han klare det fremover.

                Lokalstyregruppe: Udgår fremover

                Camp/kælder: Helle flytter og hun har tilbudt at hjælpe de nye, når de overtager det i opstarten.

                Henrik og Pia er udpeget til at varetage denne opgaver fremover, evt. vil de inddrage Lars Nielsen.

                Husansvarlig: Der tilkaldes rengøringsfirma på lejers regning, hvis huset ikke er ordentlig rengjort

                efter udlejning.

                Cafeen: Preben har besluttet, at han ikke vil stå for denne længere. Else har tilbudt at stå for

                Cafeen, hun har dog brug for en back up, hvis hun ikke kan en dag, ligesom hun ej heller vil åbne

                Kl. 8. Der skal findes en back-up, hvilket Else og Michael finder ud af i fællesskab.

                Der skal styr på optællingen i køkkenet forud for udlejning og efter udlejning dvs. fredag inden

                middag og mandag.

                Der skal styr på udlejning til udfrakommende, da de har betalt depositum og hvis noget er ødelagt

                skal det fradrages inden depositummet udbetales.

                Rengøring af køkkenet var ok, dog mangler der at blive vasket hylder af i skabene.

 

Pkt. 7      Vagttelefon og åben henvendelse.

                Vagttelefon:

                04.05.2017:  Jan

                11.05.2017:  Frank

                18.05.2017:  Irma

                25.05.2017:  Claus

                01.06.2017:   Pia/Henrik

                08.06.2017:   Pia/Henrik

                15.06.2017:   Michael

                22.06.2017:   Frank

                29:06.2017:   Irma

 

                 Åben henvendelse:

                04.05.2017:   Jan og Helle

                11.05.2017:   Frank og Claus

                18.05.2017:   Irma og Michael

                25.05.2017:   Ingen åben henvendelse

                01.06.2017:   Pia/Henrik og Helle

                08.06.2017:   Pia/Henrik og Irma

                15.06.2017:   Michael og Jan

                22.06.2017:   Frank og Jan

                29.06.2017:   Irma og Pia

 

Pkt. 8.    Indkommende forslag som skal vedtages:

                Der er kommet en efterlysning på en trækvogn.

                Det er besluttet, at der indkøbes en trækvogn som beboerne kan låne eks. ved flytning

                Forslag til nyt ordensreglement: Det er besluttet, at Pia og ut gennemgår det og kommer

                med et udkast i forhold til vores vedtagne regler så bestyrelsen har det i god tid før næste

                møde.

 

Pkt. 9.     Evt.

                Der var intet

 

Referant: Irma

               

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsmøde afd. 17 d. 06.03.2017

 

Tilstede: Helle, Claus, Jan, Michael, Frank, Pia og ut.

 

Pkt. 0.    Nyt fra SAB:

               Erling orienterede om renoveringen.

 

Pkt. 1.   Gennemgang af bemærkninger til referat:

               Der var ingen bemærkninger.

 

Pkt. 2.   Ting fra sidst:

               Frivillig fest: Festen gik godt og bestyrelsen har fået god respons fra flere.

               Brev ved leje af beboerhuset blev godkendt og det sendes til beboeren.

                

Pkt. 3.   Indkommen post:

              Posten er gennemgået og behandlet.

 

Pkt. 4.   Orientering fra formand:

              Helle oplyste, at rengøring og polis i gangen er lavet uden beregning af rengøringskæl-

              deren.

              Helle har fået et tilbud på hovedrengøring af køkkenet d. 24.03.2017, det besluttes, at

              vi tager imod dette tilbud.

            

Pkt. 5.   Revidering af årshjul:

              Hovedrengøring aflyses d. 25.03.2017 som følge af ovenstående beslutning.

 

Pkt. 6.   Nyt fra udvalg:

              Aktivitetsudvalg: Intet nyt.

              Sommerfesten: Der formandsmøde d. 21.03.2017.

              IT: Intet nyt.

              Fællesspisning: Der afventes regning fra Civilforsvaret, da de leverede suppe i februar.

              Lokalstyregruppe: Intet nyt.

              Camp/kæder: Intet nyt.

              Husansvarlig: Intet nyt.

 

Pkt. 7.   Vagttelefon og åben henvendelse:

               Der byttes vagter i marts måned, således planen er følgende:

               9/3    Jan og Frank

               16/3  Frank og Claus

               23/3  Irma og Frank

               30/3  Helle og Irma

 

Pkt. 8.   Indkommende forslag som skal vedtages:

              Askebæger ved opgangene tages med på markvandringen.

              Ansøgning om køb af switch og kabler til LAN: Der bevilges switch og kabler til LAN til en

              Pris på kr. 2.244,00.

              Vedr. mulighed for at udleje Åndehullet til andre, der vil afholde LAN besluttes det, at

               Henrik udarbejder en lejekontrakt til gennemsyn i afd. bestyrelsen, samt han overvejer,

               om han ønsker at stå for udlejning og opsyn af Åndehullet.

               Vedr. ansøgning af kælderrum til Akvarieklubben: Der sendes besked til Helle Skovdal

               samt ansøger.

 

Pkt. 9.   Evt.

               Vedr. istandsættelse af Åndehullet: Da Projektet er ansvarligfor istandsættelsen, vil

               Helle tage kontakt til Projektet, at de skal få Åndehullet færdig istandsat.

               Det blev besluttet, at Pia skulle sætte nogle ting på Facebooksiden til orientering til

               Beboerne.

 

Referant: Irma

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsmøde afd. 17 d. 06.02.017

 

Tilstede: Helle, Claus, Jan, Michael, Frank, Pia og ut.

 

Pkt. 0.    Nyt fra SAB:

               Der var afbud fra Ole Høi og Erling Weber

 

Pkt. 1.    Gennemgang af bemærkninger til referat:

               Der var ingen bemærkninger

 

Pkt. 2.    Ting fra sidst:

                Jf. Michael er kameraet repareret og kan bruges igen.

                Der blev drøftet rengøring af huset, da der ikke bliver gjort ordentligt rent, bl.a. skal i køkkenet 

                gøres bedre rent.

                Vi drøftede, om der skulle skiftes til andet rengøringsfirma, men beslutningen blev, at der skulle

                tages kontakt til nuværende rengøringsmand/firma og så afvente og se, om det bliver gjort bedre 

                rent.

                Der drøftes, om der skulle askebæger op uden for blokkene, der undersøges, om der er penge til 

                dette.

                Aktivitetsudvalget har valgt at invitere Poul La Cours Vej med på Tysklands tur i april.

                Der har været afholdt møde med afd. 65 og Projektet samt formændene for vores afd. og afd. 39,

                i forhold til gode og dårlige ting, der mødte 5 op.

                Arbejdsbeskrivelserne er godkendt, idet der ikke var rettelser.

 

Pkt. 3.    Indkommen post:

               Post blev gennemgået.

 

Pkt. 4.    Orientering fra formand:

               Campingvogne/kældre: Campingvogne og trailer parkering er fortsat sat på standby indtil reno-

               veringen er helt færdig.

               Vedr. El/ventilationen: Ole har fremsendt mail, hvoraf det fremgår, at el-tavlerne i alle boliger

               bliver mærket op, så man kan se, hvilket sikringsgruppe ventilationen køre på og det betyder,

               at der i tilfælde af beredskabssituation, kan slukkes på den gruppe ventilationsanlægget køre på.

               Der er aftalt på byggemøde, at opmærkningen bliver udført i forbindelse med 1-års gennemgan-

               gen af boligerne, hvor håndværkerne alligevel skal ind i boligerne.

               Cafeen: Preben Veng har mange småpenge og her er aftalt, at dem der styr cafeen får deres eget

               Coop-kort og at pengene fremover afleveres ved SAB.

               Havelåger: Ole har oplyst, at der fortsat arbejdes på en løsning, men at de først bliver etableret,

               når alle udearealer er færdige og det er vigtigt, at ingen beboer selv påbegynder noget.

               Åndehullet: der er installeret fibernet.

               Forespørgsel fra afd. 39 i forhold til et kunne leje vores beboerhus til deres byggemøde, da de ikke

               kan brug deres eget, der er aftalt en pris på 300,00 kr. og de har spurgt til evt. rengøring, hvor de

               tilbydes, at de skal rydde op og sætte borde/stole og kander m.m. på plads og pris for øvrig ren-

               gøring er kr. 400,00.

              

                Endvidere er der forespørgsel om udlejning til deres beboer på vores vilkår/pris – det er besluttet

               at de skal have samme vilkår som alle andre udefra kommende lejer af huset.

               Vi gøres opmærksom på kurser ved BL og der er to, der kunne være interesseret i konfliktløsnings-

               kurset.

               Forespørgsel fra Helle ang. hjælp til tømning af kælderrum. Der foreslås, at hun måske spørger

               Mikkel og Lars, da de er hjemme i dagtimerne.

 

Pkt. 5.    Revidering af Årshjulet:

               Der skal tilføjes Tysklands tur d. 08.04.17 og sommerudflugt d. 17.06.17.

 

Pkt. 6.    Nyt fra udvalg:

               Aktivitetsudvalg: Nikolai er trådt ind i udvalget.

                                               Sommerudflugten går til Fårup Sommerland d. 17.06.2017

               Sommerfesten: De har været til Øl-smagning ved Skanderborg Bryghus i fredags, da man vil have

                                             lokal øl i år.

                                             De er i gang med at finde musik.

                                             De er i fuld gang med at lave en plantegning, da det skal foregå på Christen Kolds

                                             Vej.

               IT: Intet nyt.

               Fællesspisning: Intet nyt.

               Lokalstyregruppe: Intet nyt.

               Camp/kælder: Se ovenfor.

               Husansvarlig: Der er problemer med håndklædepapir, da størrelsen ikke passer.

                                        Der skal mere styr på køkkenet og rengøring og der skal overvejes evt. andet rengø-

                                        ringsfirma til huset. Michael tager fat i Jørn Dahl mhp. evt. at indhente tilbud fra

                                        andre rengøringsfirmaer.

 

Pkt. 7.    Vagttelefon og åben henvendelse:

               Der er lukket for åben henvendelse d. 23.02.2017, da gulvet i gangen skal poleres.

 

               Vagttelefon:

               9/3    Jan

               16/3  Frank

               23/3  Irma

               30/3  Claus

                6/4   Pia/Henrik

               13/4  Helle

               20/4  Pia/Henrik

               27/4  Michael

 

               Åben henvendelse:

               9/3    Jan og Frank

               16/3  Frank og Helle

               23/3  Irma og Michael

               30/3  Claus og Irma

               6/4   Pia/Henrik og Jan

               13/4  Ingen åben henvendelse (skærtorsdag)

               20/4  Pia/Henrik og Claus

               27/4  Michael og Frank

 

Pkt. 8.    Indkommende forslag som skal vedtages:

               Ingen indkommende forslag.

 

Pkt. 9     Evt.:

               Intet.

 

Referant: Irma.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat  afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 17 d. 09.01.2017

 

Til stede: Helle, Claus, Jan, Michael, Frank og ut – fraværende Pia

 

Pkt. 1   Nyt fra SAB

             Erling Weber orienterede om renoveringen m.m.

             Helle Skovdal gav en orientering omkring kæderrum samt oplyste, at der nu igen kunne

             åbnes for udlejning af kælderrum.

 

Pkt. 2   Gennemgang af bemærkninger til referatet

             Dette punkt blev sprunget over, da referatet ikke var udfærdiget.

 

Pkt. 3   Indkommen post

             Post gennemgået.

 

Pkt. 4   Orientering v. formand

             Helle orienterede fra styregruppemøde, ligesom hun oplyste, at hjertestarteren er købt

             uden service, men batterier og elektroder skal først skiftet i 2020. Se udleveret mail om-

             kring hjertestarter.

             Hun har gennemgået betaling for lejeindbetalinger vedr. beboerhuset.

             Der er udleveret arbejdsbeskrivelser og evt. rettelser tages på næste bestyrelsesmøde.

 

Pkt. 5   Revidering af Årshjul.

             Ingen rettelse eller tilføjelser til årshjulet.

 

Pkt. 6   Nyt fra udvalg:

             Aktivitetsudvalg – intet nyt

             Sommerfesten – her drøftede vi frivillig fest og Jan orienterede om, at der var møde i

             Sommerfestudvalget senere på måneden.

             IT – intet nyt

             Fællesspisning – Michael vil tage med til lokalstyregruppemøde, at der mangler mad, når

             Der er fællesspisning.

             Michael oplyste, at juleaften gik godt, han var omkring hen på aftenen og der var de i  gang

             med oprydningen. Der var nogle, der havde taget en tørn med madlavningen dagen før.

             Lokalstyrgruppe – intet nyt.

             Camp/kælder – der henvises til ovenfor under punkt 1.

             Husansvarlig – intet nyt.

 Pkt. 7   Vagttelefon – her er lavet en plan, så man har den hver 8. uge.

              12/1 Jan

              19/1 Frank

              26/1 Irma

              2/2   Claus

              9/2   Pia/Henrik ?

              16/2 Helle

              23/2 Pia/Henrik ?

              2/3   Michael

              Så starter vi forfra, hvis ok med Pia og Henrik

 

              Åben henvendelse:

              12/1     Jan + Irma

              19/1     Frank + Claus

              26/1     Irma + Michael

              2/2        Claus + Helle

              9/2        Pia/Henrik? + Jan

             16/2      Helle + Michael

             23/2      Pia/Henrik? + Frank

             2/3        Michael + Claus

 

Pkt. 8    Indkommende forslag som skal vedtages

              Ingen indkomne forslag

 

Pkt. 9.   Ting fra sidst

               Intet

 

Pkt. 10  Evt.

              Intet

 

Referent: Irma

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsbetyrelsesmøde afd. 17, Grønnedalsparken. 7. november 2016

Tilstede var: Helle, Michael, Jan, Frank, Claus og Terne (referent). Pia fraværende.

Pkt 1.                  Nyt fra SAB.

                             Erling Weber orienterede om renoveringen.

Pkt. 2.                Gennemgang af bemærkninger til referatet.

                             Michael ønsker at plan over vagttlf. Bliver ført på referatet. Det bliver den.

Pkt. 3.                Indkommen post.

                             Posten blev gennemgået.

Pkt. 4.                Orientering fra formanden.

                             Helle orienterede.

Pkt. 5.                Revidering af årshjul.

                             Tysklandstur og evt. cabaret.

Pkt. 6.                Nyt fra udvalg.

                             Aktivitetsudvalget: Tysklandstur – go’ tur! Juletræsfest. Hovedrengøring.

                             Sommerfesten:  -

                             IT: Pc skal kikkes på. Tlf. opdateres.

                             Fællesspisning:  -

                             Lokalstyregruppen: Ikke holdt møde

                             Camp/kælder: Vi har modtaget info fra Helle Skovdal

                             Husansvarlig: Højskolen ønsker gr. Renovering på la Cours Vej at bruge GRV – ok. Er der penge til nye gardiner i cafeen? Michael finder priser på rullegardiner og gardiner.

Pkt. 7.                Vagttelefon og åben henvendelse.

                             Først nævnte har også vagttelefonen den kommende uge.

                             10.11.: Terne og Claus

                             17.11.: Frank og Michael

                             24.11.: Jan og Claus

                             1.12.: Michael og Helle

                             8.12.: Frank og Terne

Pkt. 8.                Indkommende forslag som skal vedtages.

                             Afd. 17 ønsker at supplere økonomisk til juleaftensarrangementet. Max. Kr. 4000,-

Pkt. 9.                Ting fra sidst.

                             Vi arbejder med forskellige tiltag.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 17, afholdt 3.10.16
Tilstede var Helle, Frank, Pia, Michael, Claus, Jan og Terne
Pkt. 1: Nyt fra SAB
Ole Høi orienterede.
Pkt. 2: Gennemgang af bemærkninger til referatet.
Ikke aktuelt.
Pkt. 3: Indkommen post
Posten blev gennemgået.
Pkt. 4: Orientering fra formand
Der arbejdes med bookingsystemet for vaskemaskinerne og tørretumblerne.
Bestyrelsen fastslog at man ikke kan leje beboerhuset til fx tupperwareparty eller andre
erhvervsrelaterede aktiviteter, da vi ikke driver forretning.
Pkt. 5: Revidering af årshjul
Årshjul udsendes af Helle til bestyrelsen
Pkt. 6: Nyt fra udvalg
Bestyrelsen konstituerede sig:
Michael: næstformand; husansvarlig og vores repræsentant i lokalstyregruppen.
Claus: aktivitetsudvalget
Pia: it og facebookgruppen
Frank: løse sedler; til- og fraflytninger; fakturaer; div. papirer; husansvarlig sm Michael
Jan: formand for sommerfesten
Terne: sekretær
Desuden har Helle Skovdal ansvaret for camping og kældre. Preben Veng er huspasser.
Pkt. 7: Vagttelefon og åben henvendelse
Planen tilpassedes
Pkt. 8: Indkomne forlag som skal vedtages
Intet
Pkt. 9: Ting fra sidst
Blev gennemgået
Pkt. 10: Evt. Der var ikke noget på punktet.

------------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.4/4-16.
Fraværende: Ingen
Ordstyrer: Helle Skovdal
Pkt1: Der var ingen kommentar til det sidste referat.
Pia overtager for en periode at skrive referater
Pkt2: Klage behandlet der sendes et brev til afsender af klagen.
Pkt3: Formanden orienterer
- Markvandring planlagt den 11 april kl 13
- Hvad skal på programmet for kommende kursus for bestyrelsen
Pkt4: 11 april kl 13, markvandring
25 april afskedsreception for Louise fra Projektet
26 november rengøring af huset
Pkt5:
- Husansvarlig: Orienterede kort om huset.
- Aktivitetsudvalget: Der var intet nyt fra aktivitetsudvalget.
- Sommerfestudvalget: Sluch ice maskinen kan lånes fra SAB. Der er frivilligmøde angående sommerfest den 21 april
- Fællesspisning: der var intet nyt fra fællesspisning
- Lokalstyregruppen: afdeling 39 kan ikke stille med folk til lokalstyregruppen. Så der afventes stadig et nyt møde. Lokalstyregruppen har overtaget ansvaret for ’højskolen i højvangen’
- It: It ansvarlig spørger til hvad der skal på bestyrelsens hjemmeside. Bestyrelsen vil drøfte dette til kommende kursus.
- Camp/Kælder: Der blev orienteret omkring status for kælderrum. Der er fortsat lukket for nye udlejninger af kælderrum.
Pkt6: Åbenhenvendelse: d. 7/4-16, Malene og Frank, Malene har vagttelefonen.
d. 14/4-16, Jan og Helle Skovdal, Jan har vagttelefonen.
d. 21/4-16, Henrik og Helle Risum, Henrik har vagttelefonen.
d. 28/4-16, Claus og Helle Skovdal, Pia har vagttelefonen.

Pkt7: Forslag 1: Indkøb af bærbar computer til bestyrelsen prisforslag 2000-4000 kr?
Bestyrelsen vedtog at der indkøbes en bærbar computer til bestyrelsen.
Forslag 2: Må Hunde være i beboerhuset?
Bestyrelsen vedtog at fortsat ikke har noget at gøre inde i huset.
Hunde hører til udenfor.

Pkt8: Frivilliglisten for bestyrelsen skal løbende opdateres til Helle Simonsen eller Henrik Lemberg.
Pkt9: Der undersøges angående en kalk magnet til hovedledningen i området, hvad det ville medfører og koste. Dette tages også med på markvandring.
Referatet er skrevet af Pia.

________________________________________________________________________________
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.7/12-15.
Fraværende: Ingen
Ordstyrer: Henrik
Ad0: Lene fra AURA kom og gav os et info omkring, at AURA ligger fibernet ind i hele bebyggelsen, og hvilke muligheder vi som beboer vil have, hvis vi valgte Aura i stedet for Skanderborg antenneforening. Vi aftalte, at vi ville kigge på muligheden for at skifte, og der blev aftalt at der skulle tages kontakt til Skanderborg antenneforening omkring hvordan vi evt. opsiger vores abonnement hos dem. Dette skulle så undersøges til vores næste bestyrelsesmøde i januar.
Ad1:Der var ingen bemærkninger til referatet. Sekretæren skal undersøge, hvem vi skal sende vores referater til nede på SAB´s kontor.
Ad2: Klage 1: Der mangler navn på, hvem der ejer hunden, før vi kan behandle klagen.
Klage 2: Klage vedrørende selvrisiko på opvaskemaskine, sendes ned til Erling.
Ad3:Vi fik at vide, at ude områderne på Kolds Vej skulle være færdige ca. september 2016.
Ligeledes fik vi at vide, at rækkehusene ville være færdige omkring sommeren 2016.
Opstarten på Grundtvigsvej vil være februar 2016, og der vil blive etableret indkørsel fra Højvangen, hvorved vi ikke får så mange lastbiler ind i området.
Ad4: Der skal findes tider til Rengøring af beboerhuset i 2016, forår og efterår.
Ad5:- Huspasser:Intet nyt fra Henrik, men ville gerne sige, at det var dejligt med den store opbakning til rengøringen. Og så anmodede han om mulighed for at opsætte et skilt, ved parkeringen foran beboerhuset, at parkeringen kun er til beboerhuset, hvilket blev bevilliget.
- Cafe 17: Der er intet nyt fra Malene omkring cafeen.
- Aktivitetsudvalget: Det havde været en rigtig stor succes ved juletræsfesten, med at ungerne kunne selv vælge en bamse, og flot tilslutning fra forældrenes side.
- Sommerfestudvalget:Sommerfesten vil igen næste år, blive afholdt på PLC vej, og der er møde i næste uge.
- Fællesspisning:Styringen af fællesspisningen er overgået til Henrik fra lokalstyrgruppen fra Projekt Højvangen, så alt omkring fællesspisningen foregår fra Henrik. Med hjælp fra vores IT ansvarlige, er der ved at blive lavet en facebook gruppe til fællesspisningen, og en gmail, som folk kan tilmelde sig via.
- Lokalstyregruppen: Der er intet nyt fra lokalstyregruppen.
- It: Der er blevet foretaget en redigering af vores facebook side, samt det skrevne under fællesspisningen.
- Camp/Kælder: Der vil blive sat en oprydning af fællesarealerne i kældrene på GV, så kældrene er klar, når renoveringen kommer i gang.
Ad6: Åbenhenvendelse: d. 10/12-15, Henrik og Frank.
d. 17/12-15, Henrik og Frank.
Henrik og Frank deler selv vagttelefonen mellem sig hen over julen.
Ad7: Intet at bemærke fra sidst.
Ad8: Der mangler lys på CKV, og der vil blive ser på sagen.
Ad9: Claus og Jan har valgt at gå i udvalg omkring frivilligfesten d. 6/2-16.
Referatet er skrevet af Michael.

-----------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.2/11-15.
Ordstyrer: Pia
Ad0: Ole, vores inspektør, var inviteret ind, for at få klarlagt vores rettigheder i for hold til vagttelefonen, da der var nogle problemer omkring, hvad der er renoveringen og vores almindelige hverdag. Vi fik at vide at alt skulle gå på hverdagen, så skulle Ole nok ordne resten.
Ad1: Der var ingen bemærkninger til referatet.
Ad2: 1. klage, skal der skrives retur til klager, da der intet navn er, på den der klages over.
2. klage, der skrives til den der klages over, som 1. advarsel, og der skrives til klager, at der er skrevet til den der klages over.

Ad3: Trygfonden har henvendt sig, omkring en kontaktperson til vores hjertestarter, og her blev Henrik valgt, da han jo var den der var mest i vores beboerhus.
Der er orientering for nye bestyrelsesmedlemmer i SAB.
Ad4: Der er møde med projekt Højvangen d. 30/11-15, sidst på eftermiddagen, og så er der arrangeret caberat d. 27/10-16.
Ad5:
- Huspasser:Der bliver opsat nye dispencer på toiletterne, da dem har vi fået gratis fra MultiLine Randers.
- Cafe 17:Der er kun kommet en madplan, og et løst skøn på et økonomisk behov på 7000,-. Så for at få et bedre svar, har bestyrelsen valgt at indkalde til et ekstra møde, hvor næstformændee vil deltage.
- Unge udvalget:Ungeudvalget bliver nedlagt, pga. manglende tilslutning fra de unge.
- Aktivitetsudvalget: Det havde været en rigtig god tur til Tyskland, med ca. 70 personer og så er der sendt seddel ud vedrørende boder til juletræsfesten.
- Sommerfestudvalget: Ved sidste møde havde der været en brainstorming for ideer.
- Fællesspisning: Ved fællesspisningen i oktober måned var der nok mad, og Daila står for maden i november måned.
- Lokalstyregruppen: Der er møde i lokalstyregruppen på torsdag d. 5/11-15, kl. 13-13.00.
- It: Pia indkalder til møde, med dem, som bliver ved med at modtage mails fra bestyrelsen og fra SAB.
- Camp/Kælder: Helle Skovdal og Pauline Lemberg står fremad rettet for camp/kælder, og de har været på gennemgang af kældrene, og fremlagde det foreløbelige resultat, og at vi fremad rettet skal have rydder op i kældrene på GV, i forbindelsen med at renoveringen kommer derover. Helle Skovdal vil fremad retter være en del af bestyrelsen, dog uden stemmeret.
Ad6: Åbenhenvendelse:d. 5/11-15, Helle og Frank, og Frank tager vagttelefonen.
d. 12/11-15, Claus og Jan, og Jan tager vagttelefonen.
d. 19/11-15, Henrik og Michael, og Michael tager vagttelefonen.
d. 26/11-15, Frank og Henrik, og Henrik tager vagttelefonen.
d. 3/12-15, Michael og Frank, og Frank tager vagttelefonen.
Ad7: Der skal lukkes for vaskemiddel og skyllemiddel på vaskemaskinerne, så det kun er det, som automatisk tilføres vaskemaskinerne fra boligforeningens side.
Ligeledes skal der findes stole og borde til vaskerummene.
Og så skal der efter renoveringen være kost, papir og spand i vaskehusene.
Ad8: Konfliktmødet, som blev holdt på Dagmargården, var et godt input omkring hvordan vi håndteret tingene på en positiv måde.
Mødet i Ikast var et informativt møde omkring ABCD metoden til at få skabt aktiviteter og hvordan vi griber tingene an, med at få dem ført ud i livet.
Ordentsreglementet og rammeaftalen, vil blive gennemgået til næste møde d.7/12-15.
Ad9: Der var ingen punkter under eventuelt idag.
Referatet er skrevet af Michael.

------------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.5/10-15.
Ordstyrer: Henrik.
Ad1: Datoerne passer ikke i sidste referat.
Ad2: Der var ingen indkommende post.
Ad3: Julefrokosten er blevet arrangeret på Låsby kro, og der bestilles minibus.
Ordensreglementet gås igennem hjem, og revideres på næste møde.
Og så skal der laves en arbejdsbeskrivelse for Cafe 17.
Ad4: Frivilligfest afholdes 6/2-16. med påhæng, og Claus og Jan er i festudvalget.
Ad5:
- Huspasser:Der er blevet skiftet password på vores pc.
- Cafe 17:Der er lavet en 14. dages menu, og så skal der laves en forretningsp og et budget, og så hvor stor opstartskapitalen skal være.
- Unge udvalget:Der bliver arrangeret Lan-fest 6-8 november for teenagergruppen.
- Aktivitetsudvalget:Der er delt sedler ud vedrørende cabaret og tysklandsturen. Der er tilmelding til cabaret 7/10-15, og for tysklandsturen 20 og 22/10-15.
Julearrangementet vil blive slået op i opgangen, og tilmeldingssedlen vil blive sendt ud som løbeseddel.
- Sommerfestudvalget: Økonomien vil blive strammet op, og så vil der blive et inspirationsmøde med Smukfest.
- Fællesspisning:Ved sidste fællesspisning var der ikke nok mad, så det vil der blive strammet op omkring inden næste fællesspisning i oktober.
- Lokalstyregruppen:Der er intet nyt siden sidst.
- It: Gruppen på facebook var allerede oprettet, og vi har fået adgang til den, så nu er det bestyrelsen, som er administrator på den.
- Camp/Kælder: Kælderområdet er et stort rod, og der vil blive foretaget en oprydning medens renoveringen står på, så der bliver styr på kælderområdet, når renoveringen er overstået.
Ad6: Åbenhenvendelse:d. 8/10-15. Michael og Pia, og Pia har vagttelefonen.
d. 15/10-15. Jan og Henrik, og Henrik har vagttelefonen.
d. 22/10-15. Aflyst på grund af cabaret, Henrik har vagttelefonen.
d. 29/10-15. Michael og Malene, og Malene har vagttelefonen.
Ad7: Der er indhentet et tilbud på pc-progran til vores printer, så vi kan rette i ind scannet dokumenter [ eCOPY]. Programmet bestilles.
Der købes en brugt pålægsmaskine af Annie til cafe 17.
Bestyrelsen giver tilladelse til at der laves en juleaftensarrangement, hvor de har huset uden beregning, og bestyrelsen bevilliger gratis omdeling af løbesedler til arrangementet.
Der skal udarbejdes en ansættelseskontrakt til vores omdeler, og der er en fastsat pris på 100,-kr. pr omdeling, pr vej, uanset antal papir. Jobbet vil blive givet til unge, ind til de kan få et lommepengejob, og så er de sagt op.
Ad8: Der er intet fra sidst.
Ad9: Der skal ske en kraftig opstramning omkring udlejning af huset.

Referatet er skrevet af Michael.

------------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.21/9-15.

Konstitueringsmøde:

Formand: Helle Simonsen.
Næstformænd: Henrik Lemberg og Michael Edvart.
Husansvarlig: Henrik Lemberg.
Sekretær: Michael Edvart.
Sommerfest: Jan Gadkjær.
Fællesspisning: Henrik Lemberg.
Cafe 17: Malene Bisgaard.
Aktivitetsudvalget: Claus Simonsen.
Lokal Styregruppen: Henrik Lemberg og Michael Edvart.
IT: Pia Laila Kjær.
Camp/kælder: Helle Skovdahl ansvarlig og Pauline Lemberg.

Referat: Michael.

-----------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.7/9-15.
Fraværende: Vores formand Jan er fratrådt pga. sygdom.
Ordstyrer: Helle
Ad1: Der er en rettelse til referatet fra sidst, da datoen for beboermødet ikke er d. 18., men d. 17/9-15.
Ad2: Der er 3. klager, hvor af 2. bliver sendt videre til SAB til behandling dernede og den sidste klage kan vi ikke behandle, så den må SAB behandle for os.
Ad3: Der er indkommet 5. forslag til beboermødet, som skal kopiers og sendes ud til beboerne inden torsdag 10/9-15.
Bestyrelsens beretning er blevet rettet til og sendes ud sammen med forslagene.
Claus og Michael sidder i døren og krydser beboer af, som deltager i beboermødet, og udleverer spisesedler og stemmesedler, som kommer fra kontoret.
Henrik sammentæller tilmelding til bespisning, og bestiller maden.
Ad4: Husudvalget: Der er intet nyt.
Ungeudvalget: De er i gang med, at planlægge Lan-fest eller julefrokost/tur.
Styrerådet: Det blev fortalt under mødet med projektet, og der kommer et referat der fra.
Sommerfestudvalget: Der er møde i morgen 8/9-15.
Cafe 17.: Den er sat i bero, pga. manglende frivillige. Men der er møde d. 9/9-15 om opstart igen.
Camp/kælder: Den er sat i bero pga. renoveringen.

Ad5: Åbenhenvendelse:d. 10/9-15. Michael og Frank, Frank har vagttelefonen.
d. 17/9-15. Beboermøde.
d. 24/9-15. Claus og Pia.
d. 1/10-15. Frank og Michael.
Ad6: Der var ingen rettelser til årshjulet.
Ad7: Det besluttes, at julefrokost med overnatning på Låsby kro, den bibeholdes.
Det er besluttet, at Helle tildeles camp/kælder computeren.
Det besluttes, at vagttelefonen nedlægges pr 17/9-15.
Det besluttes, at der skal være sodavand i køleskabet på kontoret, til møderne og til åbenhenvendelse.
Ad8: Der var intet fra sidst.
Ad9: Der blev drøftet forskellige ting.
Referatet er skrevet af Michael.

------------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.10/8-15.
Fraværende: Ingen.
Ordstyrer: Helle.
Ad1: Der var ingen bemærkninger til sidste referat.
Ad2: Der blev behandlet 2. klager, og der sendes brev til de to klagere.
Ad3: Formanden: meddelte, at cafe 17 lukkes på ubestemt tid, pga. manglende frivillige.
Ad4: Ungeudvalgte: havde holdt sommerferie.
Aktivitetsudvalget: meddelte at turen til Djurssommerland havde været en succes,
og nu er man gået i gang med planlægningen af cabaret, tysklandstur, og julearrangementet.
Huspasseren: har fået malet bord/bænkesættene, fået sat hylder op i husets vaskerier, og der skal sættes nye lamper i gangen.
Camp/kælder: Man skal ind i flere kælderrum ind beregnet, pga. fundamentet til elevatorerne er større end forventet.
Ad5: Henrik N. fratræder bestyrelsen pr. 1/9-15. Suppleant indkaldes ikke pga. tæt på beboermøde.
Henrik L. genopstiller til bestyrelsen på beboermødet 17/9-15.
Helle genopstiller til bestyrelsen på beboermødet 17/9-15.
Ad6: Åbenhenvendelse:d. 13/8-15. Henrik L. og Frank, Henrik L.har vagttelefonen.
d. 20/8-15. Michael og Claus, Claus har vagttelefonen.
d. 27/8-15. Jan og Pia, Pia har vagttelefonen.
d. Helle og Henrik l., Henrik L. har vagttelefonen
Ad7: Der er ingen tilføjelser til Årshjulet.
Ad8: Det blev vedtaget, at Pia formanden fra ungeudvalget, skal med under afdelingsbestyrelsen i Opgangen, da hun er en del af bestyrelsen, dog uden stemmeret.
Ad9: Der var ingenting fra sidst.
Ad10: Der blev diskuteret flere emner.
Referatet er skrevet af Michael.

---------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.1/6-15.
Fraværende er Frank og Henrik L.
Ordstyrer Helle.
Ad1: Ingen bemærkninger til referater fra sidste gang.
Ad2: Der er blevet behandlet en klage. Der sendes brev.
Ad3: Kort orientering fra Formanden, der er blevet opstillet vaskemaskine og kondenstørretumbler, i brusekabinen, på det der i gamle dage var dame toilettet.Ligeledes er de opsat tre stk. nye strømstik i køkkenet.
Ad4: Kort orientering fra cafe 17.
Kort orientering fra sommerudvalget af Jan.
Kort orientering fra camp./kælder udvalget af Jan, diskoteket har fået deres kælderrum tilbage ført til Preben.
Kort orientering fra husudvalget af Jan, der er blevet ryddet kraftigt op på depotet, så nu er der blevet plads til tingene.
Kort orientering fra ungeudvalget af Pia.
Kort orientering fra aktivitetsudvalget af Claus, der er tilmeldt 156. personer til sommerdjursland i den kommendende weekend. Kalle har trukket sig fra udvalget.
Ad6: Åbenhenvendelse:d. 4/6-15 Claus og Michael, Michael har vagttelefonen.
d. 11/6-15 Henrik N. og Jan, Jan har vagttelefonen.
d. 18/6-15 Helle og Pia, Helle har vagttelefonen.
d. 25/6-15 Helle og Michael, Michael har vagttelefonen.
d. 2/7-15 Jan har vagttelefonen frem til d. 16/7-15. og der efter findes en ny person.
Ad7: Der aftales budget møde med Kent i august, og mødet er d. 11/8-15 kl. 17.00.
Ad8: Der indkøbes nye viskestykkerog karklude til beboerhuset, og de lægges på en hylde ude ved vaskemaskinen og tørretumbleren.
Ad9: Der opstartes rydning af bevoksningen rundt om hele Grønnedalsparken og der etableres en sti med stibelysning rundt om hele Grønnedalsparken.
Ad10: Der var intet under eventuelt.
Referatet er skrevet af Michael.
------------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.4/5-15.
Henrik L. var fraværende.
Ordstyrer Jan.
Ad1: Intet referat klart fra sidst endnu.
Ad2: Der bliver behandlet klager.
Ad3: Orientering fra formanden:
Ad4: Orientering cafe 17.
Orientering aktivitetsudvalget.
Orientering kælder/campingvogne/trailer.
Orientering ungeudvalget.
Orientering styrerådet.
Orientering sommerudvalget.
Ad5: Åbenhenvendelse:d. 7/5-15, Frank og Jan, Jan har vagttelefonen.
d. 13/5, Frank har vagttelefonen.
d. 21/5-15, Claus og Michael, Michael har vagttelefonen.
d. 28/5-15, Helle og Henrik N., Henrik N. har vagttelefonen.
Ad6: Der blev vedtaget forbedringer af elinstallationerne i køkkenet, i stedet for nye lamper i cafeen. Kuplerne i cafeen bliver udskiftet til plastkupler efterhånden, som de går i stykker.
Ad7: Intet.
Ad8: Der blev snakket forskellige emner.
Referatet er skrevet af Michael

------------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.13/4-15.
Henrik L. og Pia var fraværende.
Ordstyrer Claus.
Ad1: ingen bemærkninger til referat.
Ad2: Der bliver behandlet klager.
Ad3: Orientering fra formanden:
Markvandring for bestyrelsen d. 26/3-15 kl. 10-11.30 er blevet udsat.
Ad4: Orientering cafe 17.
Orientering aktivitetsudvalget.
Orientering kælder/campingvogne/trailer.
Orientering styrerådet.
Orientering sommerfesten.
Ad6: Åbenhenvendelse:d. 16/4-15, Henrik N. og Jan, Jan har vagttelefonen.
d. 24/4-15, Michael og Helle, Helle har vagttelefonen.
d. 30/4-15, Claus og Frank, Frank har vagttelefonen.
Ad7: Intet.
Ad8: Intet.
Ad9: Intet.
Ad10: Der blev snakket forskellige emner.
Referatet er skrevet af Michael

-----------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.2/3-15.
Ordstyrer Henrik L.
Ad0: Henrik Nielsen indtræder i afdelingsbestyrelsen i stedet for Dorthea.
Ad1: Udgår pga. ingen referat.
Ad2: Der bliver behandlet klager.
Ad3: Orientering fra formanden:
Markvandring for bestyrelsen d. 26/3-15 kl. 10-11.30
Orientering omkring kursus omkring standarder ved ind og fra flytninger 17-18/4-15.
Jan, Michael, Henrik L. oh Henrik N. deltager.
Generalforsamlinger i 2015 ligger d.17/9-15.
Ad4: Orientering cafe 17.
Orientering ungeudvalget.
Orientering Husbestyreren.
Orientering aktivitetsudvalget.
Orientering kælder/campingvogne/trailer.
Ad6: Åbenhenvendelse:d. 5/3-15 Michael og Frank, Frank har vagttelefonen.
d.12/3-15 Henrik N. og Frank, Frank har vagttelefonen.
d. 19/3-15 Pia og Helle, Helle har vagttelefonen.
d. 26/3-15 Jan og Henrik L., Henrik L. har vagttelefonen.
d. 9/4-15 Claus og Michael, Michael har vagttelefonen
Ad7: Der er rengørings weekend d. 21/11-15
Ad8: Intet.
Ad9: Intet.
Ad10: Der blev snakket forskellige emner.
Referatet er skrevet af Michael

-----------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.2/3-15.
Ordstyrer Henrik L.
Ad0: Henrik Nielsen indtræder i afdelingsbestyrelsen i stedet for Dorthea.
Ad1: Udgår pga. ingen referat.
Ad2: Der bliver behandlet klager.
Ad3: Orientering fra formanden:
Markvandring for bestyrelsen d. 26/3-15 kl. 10-11.30
Orientering omkring kursus omkring standarder ved ind og fra flytninger 17-18/4-15.
Jan, Michael, Henrik L. oh Henrik N. deltager.
Generalforsamlinger i 2015 ligger d.17/9-15.
Ad4: Orientering cafe 17.
Orientering ungeudvalget.
Orientering Husbestyreren.
Orientering aktivitetsudvalget.
Orientering kælder/campingvogne/trailer.
Ad6: Åbenhenvendelse:d. 5/3-15 Michael og Frank, Frank har vagttelefonen.
d.12/3-15 Henrik N. og Frank, Frank har vagttelefonen.
d. 19/3-15 Pia og Helle, Helle har vagttelefonen.
d. 26/3-15 Jan og Henrik L., Henrik L. har vagttelefonen.
d. 9/4-15 Claus og Michael, Michael har vagttelefonen
Ad7: Der er rengørings weekend d. 21/11-15
Ad8: Intet.
Ad9: Intet.
Ad10: Der blev snakket forskellige emner.
Referatet er skrevet af Michael

-----------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.2/2-15.
Ordstyrer Henrik.
Ad1: Ingen bemærkninger til referatet fra sidste gang.
Ad2: Ingen orientering.
Ad3: JFP. sidder i salen hver tirsdag mellem kl. 13-14.
Ad4: Orientering cafe 17.
Orientering ungeudvalget.
Orientering sommerfestudvalget.
Orientering lokalstyregruppeudvalget.
Orientering Husbestyreren.
Orientering aktivitetsudvalget, Claus er ny bestyrelsesrepræsentant.
Udflugter/arrangementer:6/6-15 Djurssommerland.
22/10-15 Cabaret.
31/10-15 Tysklandstur
6/12-15 Juletræsarrangement.

Ad5: Åbenhenvendelse:d. 5/2-15 Frank og Claus, Henrik har vagttelefonen. (Helle)
d.12/2-15 Pia og Henrik, Henrik har vagttelefonen.
d. 19/2-15 Pia og Frank, Frank har vagttelefonen.
d. 26/2-15 Helle og Jan, Jan har vagttelefonen.
Ad6: Helle prøver at lave årshjulet.
Ad7: Kageholdet nedlægges.
Cafe 17 bevilliges penge til annoncering.

Ad8: Orientering fra Styregruppen omkring gadesygeplejerske
Ad9: Orientering omkringparkerede biler, trailer og campingvogne.

Referatet er skrevet af Michael.

------------------------------------------------------------------------------------
Afdelingsmøde afd. 17. Grønnedalsparken d. 5/1-15.
Helle var ordstyrer.
Ad1. Ingen bemærkninger til referatet fra sidst.
Ad2. Ingen indkommende post.
Ad3. orientering om frivilligfest.
orientering om indlæg til beboerbladet, Opgangen.
orientering om renovering.
Ad4. orientering fra ungeudvalget.
orientering fra aktivitetsudvalget.
orientering fra sommerfestudvalget.
orientering fra styrerådet.
orientering fra husansvarlige.
Ad5. Vagtplan er som følgende:
8/1-15. Jan og Henrik, Henrik har mobilen
15/1-15. Helle og Frank, Frank har mobilen
22/1-15. Dot og Michael, Michael har mobilen
29/1-15. Preben og Frank , Frank har mobilen.
Ad6. Jan, Helle og Michael sætter sig sammen d. 22/1-15 kl 18. og reviderer årshjulet.
Ad7. ingenting.
Ad8. ingenting.
Ad9. ingenting.
Ad10. ingenting.

-------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.1/12-14.
Dot var ordstyrer.
Ad 1. Ingen bemærkninger til referatet fra sidste gang.
Ad2. Indkommende post er blevet behandlet, og formanden kontakter SAB.
Ad3. Klagen fra folkedanserne er blevet behandlet.
Formanden orienterede om hvordan det går med cafe 17.
Frivilligfesten blev behandlet og vedtaget.
Ad4. Sommerfesten holdes på Poul La Cours vej i 2015.
Ungeudvalget orienterede om aktiviteterne.
Orientering fra den husansvarlige.
Orientering fra styrerådet.
Ad5. Vagtplanen er som følgende:
4/12-14 Dot og Jan, Jan har vagttelefonen.
11/12-14 Helle og Michael, Michael har vagttelefonen.
18/12-14 Frank og Henrik, de deles om vagttelefonen over jul og Nytår.
Ad6. Ingenting.
Ad7. Orientering om klage, som er blevet behandlet med psykiatrien.
Ad8. Alt adgang omkring renoveringen er aftalt med Brand & Redning.
Adgang til CKV 1-5, fra NFS.GV, er meddelt alarm centralen.
Parkering på brandvejene er blevet meddelt til politiet, som så vil tage sig af det.

-------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde Afd.17, Grønnedalsparken d.6/10-14.
Preben var fraværende.
Ordstyrer Dot.
Ad1: Ingen bemærkninger til referatet fra sidste gang.
Ad2: Behandling af 1. klage.
Bevilling af penge til ungeudvalgets arrangementer, lanfest og julefrokost.
Ad3: Der er blevet søgt om udvidelse af beboerhuset, og det ligger på SAB´s kontor.
Ad3a: Jan er formand.
Helle er næstformand og medlem af styrerådet under Projekt Højvangen.
Henrik er huspasser og medlem af styrerådet under Projekt Højvangen.
Dorthea står for kælderrumsudlejning og camping og trailer pladserne.
Michael er Sekretær.
Preben er bestyrelsens repræsentant i aktivitetsudvalget.
Frank står for velkomst og mapper.
Ad3b: Der skal udformes et brev, som skal udsendes til de nye beboer, så de føler sig velkomne i vores afdeling.
Cafe 17. opstarter d.15/10-14. fra 8-14 hver hverdag, og forsøget varer i 3. måneder, hvorefter det evalueres.
Der er problemer i vaskerierne, da både kort og hængelås bruges nu. Der skal findes en løsning.
Ad4: Camping og trailer pladserne er nedlagt for, at gøre plads til byggepladsen her under renoveringen.
Aktivitetsudvalget holder møde onsdag d. 8/10-14.
Ungeudvalget har planlagt lanfest og julefrokost.


Ad5: Åbenhenvendelse:d. 9/10-14, Dorthea og Jan, Jan har vagttelefonen.
d.16/10-14, Dorthea og Frank, Frank har vagttelefonen.
d. 23/10-14, Aflyst , Jan har vagttelefonen.
d. 30/1-14, Michael og Henrik, Henrik har vagttelefonen.
Ad6: Badminton har forespurgt om der ikke kunne bevilges æbleskiver og kaffe og the, for at lave et åbenhus arrangement, for at få flere til at spille Badminton. Det blev bevilliget.
Ad7: Helle laver en flyer omkring knallerter i kælderen.
Jan laver en flyer vedrørende opstart af cafe 17.
Henrik laver en Flyer vedrørende hjælp til rengøring i beboerhuset.
Alle 3. stk. flyer skal omdeles samlet.
Ad8: Der blev ikke diskuteret nogle væsentlige ting under eventuelt i dag.
Referatet er skrevet af Michael.

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde i afdeling 17, Grønnedalsparken 5. november 2012

Til stede: Alle i bestyrelsen

1. Godkendelse af referat fra mødet den 1/10-2012

2. Post gennemgået.

(skrive i flyer at vi behandler posten ved bestyrelsesmøderne og at beboerne er velkommen ved åben henvendelse for at høre nærmere)

3. Vagter/Åben henvendelse:

D.8/11 Henrik (tlf) og Michael

D.15/11 Frank (tlf) og Linda

D.22/11 Irma (tlf) og Pauline

D.29/11 Michael (tlf) og Irma

4. Udkast godkendt med rettelser

5. Udkast godkendt med rettelser

Bliver lamineret og kan hentes på vores kontor

6. Irma og Linda gennemgår ordensreglementet og kommer med forslag til ændringer

7. Udskydes indtil videre

8. Bestyrelsen skal følge op omkring praktiske gøremål

9. Tages op til januar

10. Forskellige praktiske ting blev diskuteret

Referent: Henrik Lemberg

***************************************************************************************************************

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde afd. 17 d. 17.09.2012

Alle i bestyrelsen var mødt frem.

1. De nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen og det drejer sig om Frank Nielsen,

Michael Edvard og Pauline Lemberg.

2. Konstitueringen blev følgende:

Næstformand : Irma B. Povlsen

Husansvarlig: Henrik Lemberg

Ansvarlig for P-plads campingvogne og kælderrum: Linda Simonsen

3. Det blev besluttet at åben henvendelse fremover er fra kl. 19.00 til 20.00. Beslutning har virkning fra 01.10.2012.

Fordeling foregik ved sidste møde

4. Fordeling foregik ved sidste møde.

5. Det er besluttet, at udlejningen af huset bliver udvidet, således man kan bruge huset fra fredag kl. 14.00 og til mandag kl. 10.00, så der er mulighed for at have festen/arrangementet søndag og samtidig have tid til oprydning/rengøring m.m. inden nøglen afleveres. Beslutningen har virkning fra 01.10.2012.

6. Under evt.

Vi drøftede og fandt frem til, at vi ville dele flyers ud til beboerne, så de får en mulighed for at kunne følge med i, hvad vi går og foretager os.

Referent: Irma

***************************************************************************************************************

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet afd. 17 d. 03.09.2012

Fraværende: Bettina B. Andresen

1. Hanne Lundhus – Reno Syd ang. sortering af affald. Hendes forslag er evt. at samle beboerne til en gennemgang af sortering. Reno Syd kunne evt. komme med en skaldebil, hvorpå der var skildret, hvad der kommes i de enkelte spande. Aftalen blev, at hun kom med et oplæg i forhold til sortering og hvad deres bidrag kunne være, og at vi herefter indkaldte til et beboermøde, evt. lagde det i forbindelse med et fællesspisnings-arrangement.

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3. Posten blev gennemgået og videresendt eller handlet på.

4. Beboermødet blev færdiggjort, smørrebrød er bestilt, der er aftalt indkøb af drikkevarer m.m.

Aftalt vi mødes kl. 17.00 i beboerhuset. Der er taget kontakt til relevante personer omkring beboermødet, aftalt at Linda og Henrik sidder ved listerne og uddeler stemmesedler m.m.

5. Årsberetningen er lavet og rettes til ved mødet.

6. Ansøgning fra Børnediskoteket ang. nye højtaler og højtalerstativer. De har indhentet tilbud på det, og prisen er ca. 8.000,00 kr. Vi er enige om at bevilige højtaler og stativer, da det de har nu er gammelt og forståeligt nok ved at være slidt.

7. Åben henvendelse:

d. 06.09.2012 Peter og Henrik

d.. 13.09.2012 alle, der er beboermøde

d. 20.09.2012 Linda og Henrik

d. 27.09.2012 Irma og Linda

8. Tlf. vagt

Fra 06.09.12 Peter

Fra 13.09.12 Irma

Fra 20.09.12 Linda

Fra 27.09.12 Irma

9. Indkomne forslag til mødet:

Jan fremlægger forslag til nye sedler vedr. udlevering af nøgler og aflevering af nøgler. Grunden er, at tidligere har der manglet mulighed for underskrift ved aflevring/tilbagelevering af nøgler.Disse nye sedler godkendes og tages i brug.

10. Evt.

Det aftales, at de gamle borde til salen, som er anvendelig, sættes i kælderen mhp. brug ved udendørs arrangementer som eks. sommerfesten.

Koden til G-mail ændres, så ingen uvedkommende kan se vores mail´s

Referent: Irma B. Povlsen

************************************************************************************************************

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet, afd. 17 d. 06.08.2012.

Fraværende: Bettina B. Andresen

1. Referatet fra sidste møde godkendes

2. Referent: Irma Povlsen

3. Godkendelse af at Jan Frederiksen varetager Bettinas opgaver fra juli til beboermødet afholdelse i september.

4. Posten gennemgås.

5. Vedr. beboermødet: Indkaldelse er udarbejdet og udsendes/uddeles sammen med regnskabet.

6. Drøftelse af beboerbladet:

Vi er enige om, at vi vil have en max. pris på hvad beboerbladet må koste, og vores bud er 6, 00 kr. pr. blad ved 16 sider, hvorfor vores forslag er, at beboerbladet trykkes hos os selv og at vi fortsat udnytter produktionsskolen til lay-out.

7. Vedr. råderetten over beboerhuset: Vi har undersøgt og fundet frem til at vi har den fulde råderet over beboerhuset, således at der ikke er andre som f.eks. kan give tilladelse til brug af huset, men at alle bør henvende sig til bestyrelsen, hvis man har brug for eks. at måle op eller stille borde op før man skal holde en fest.

8. Vedr. boldspil i salen:

Vi har truffet beslutning om at der skal indkøbes 2 basketball kurve på holder, som kan sættes op på hver ende af salen og som ved spil kan trækkes ud fra vægen og træpaneler op under dem, dette for at undgå slidtage på væggen.

9. Årsberetningen er under udarbejdelse.

10. Vi har vedtaget en udskiftning af pærer i beboerhuset til LED-pærer - en udgift pr. ca. 8.730,00, men på sigt en meget god besparelse på elregningen.

11. Linda fremlægger regnskab fra sommerfesten.

12. Evt. intet under evt.

Irma Povlsen

  ***************************************************************************************************************

Referat afdelingsbestyrelsesmødet d. 07.05.2012.

Hele bestyrelsen var fremmødt.

1. Valgt til referent: Irma Povlsen

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3. Fordeling af huset: 7/6 12 : Irma (vagttlf.)

14/6 12 Bettina (vagttlf.) og Preben

21/6 12 Linda (vagttlf.) og Henrik

28/6 12 Jan (vagttlf.) og Peter

2/8 12 Irma og Henrik.

Samtidig fordeles tlf. i sommerperioden på følgende måde;

Fra weekend til weekend

Uge 27 og 28 Jan

Uge 29 og 30 Irma

Uge 31 og 32 Bettina

4. Kristian Kilt fra Hotspot fortalte om deres arbejde i Højvangen.

5. Vedr. ansøgning om mål (fodbold) til salen:

Der var enighed om, at det vi kunne acceptere var rammemål i samme farve som

salen.

6. Der blev taget beslutning om, hvem der skal inviteres til frivillig fest, dvs. alle som

deltager aktivt i en eller anden form for frivilligt arbejde, og alle som har gjort det

seneste år.

Der arbejdes videre med selve arrangementet i bestyrelsen.

7. Punktet udsættes.

8. Resultatet af markvandringen, punktet udsættes, dog med undtagelse af nye gardi-

ner til cafeen. Dette besluttes d.d., at de indkøbes og hænges op inden for den nær-

meste fremtid.

9. Evt.

**************************************************************************************************************** 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet, afd. 17 d. 09.01.2012.

Fraværende: Michael.

1 referatet fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde blev godkendt.

2 Referent: Irma

3 Ingen indkomne klager

4 Der er intet nyt fra aktivitetsudvalget, bladudvalget, Betina oplyser, at Landsbyggefonden var på besøg d. 12.12.11, hun skal til møde med forretningsudvalget på fredag.

5 Opstilling til det ekstraordinære afdelingsmøde blev aftalt og mødetiden er kl. 17.45 for afdelingsbestyrelsen.

6 Det blev besluttet, at Preben bliver ansvarlig for huset, dette betyder, at han skal holde øje med huset, sørge for at pærer skiftes, der er toiletpapir m.m. Endvidere blev det besluttet, at der skal ske aflåsning af køkken og cafe, da der forsvinder ting fra køkkenet og at der har været nogle som har brugt køkken og cafe som opholdssted. Preben tager kontakt til Jørgen Dal ang. ovenstående. Samtidig tager Jesper kontakt til projektet, så de kan indskærpe for dem de udlevere nøgler til, at man kun bruget huset til de aktiviteter der er aftalt og ikke som opholdssted.

Linda og Irma indtræder i aktivitetsudvalget.

Det blev endvidere besluttet, at projektet ikke kan få flere rum at råde over i vores område, men at de må forsøge at få noget på Poul La Cours Vej eller eks. Ved HIP, HOP som de har planer om undersøge muligheden for at låne KLUBBENS lokaler, idet de har et lokale til musik. Endvidere foreslås det, at man evt. lukker nogle af de aktiviteter, der ikke rigtig kører og på den måde få mulighed for at bruge nuværende til rådighed stillede lokaler til nye aktiviteter. Det kunne også foreslås, at man evt. undersøgte muligheden for at kunne bruge skolen til aktiviteter som alternativ til lokaler i vores afd. Såfremt de har brug for flere rum til aktiviteter må projektet henvende sig mere officielt til bestyrelsen.

Plan for pasning af huset:

 

12.01.12 Linda og Bettina

19.01.12 ingen vi er i huset

16.01.12 Preben og Irma

02.02.12 Bettina og Irma

 

*****************************************************************************************************************

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 17., 5. december 2011

Ad. 1 Vi godkendte at SAB gerne må gå videre med sagsbehandlingen.

Ad. 2 Referent: Bettina

Ad 3 Klagerne blev behandlet

Ad 4 Juletræsfesten blev afholdt d. 4. december 2011

- Intet nyt fra udvalgene

Ad 5 Der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde d. 19. januar 2012 kl. 19

Ad 6 Landsbyggefonden har indkaldt til møde d. 12.12.11, Bettina deltager.

Irma efterlyste en ”årets gang”/køreplan for aktiviteter og lokaler.

Åbent hus: Jan & Michael d. 8. december

Bettina & Jesper d. 15. december

Vi tager en dag mlm jul og nytår, hvor vi gennemgår køkkenet.

Kælderrumsfordelingen blev gennemgået

******************************************************************************************************************

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 08.11.2011

Fraværende: Linda Simonsen

1. valg af referent Irma B. Povlsen

2. Referatet fra sidst godkendes

3. Indkomne klager behandles

4. Valg af næstformand: Jan Tjørnblad bliver valgt

5. Nyt fra udvalg: Aktivitetsudvalget anmoder om 2.500 til kulisser og kostumer til arrangementet juletræsfest for børn. Dette bevilliges.

6. Der er nu oprettet en vagttlf. og tlf. nr. er 40962482 og vagter går fra torsdag til torsdag dvs. man har tlf. fra torsdag, hvor man er til rådighed i beboerhuset til næste torsdag.

7. Vagtordningen er følgende:

10.11.11 Michael og Betina

17.11.11 Jesper

24.11.11 Jan og Irma

01.12.11 Preben og Linda

8. Diskussion om projektforslag om kunst i området.

Dette punkt blev drøftet og vi er enige om at støtte forslaget.

9. Evt. drøftelse af kælderrum og p-plads for campingvogne, og det overdrages til Preben og Linda at få styr på kælderrummene og p-pladserne.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 03.12.11

*****************************************************************************************************************

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 03.10.2011. afd. 17, Grønnedalsparken

Hele bestyrelsen var mødt.

1. Referatet fra sidste møde godkendes.

2. Referent: Irma B. Povlsen

3. Ingen indkomne klager.

4. Aktivitetsudvalget har, jf. Jan, ikke modtaget et budget fra de relevante personer.

Intet nyt fra festudvalget samt intet nyt fra bladudvalget.

5. Gennemgang af referat fra beboermødet:

Forslag om rensning af stolesæder. Beslutning er, at stolesæderne i cafeen renses og plan er at det gøres d. 20.11.2011.

Vedr. skift til anden udbyder af tv-antenne og internet. Dette vil blive undersøgt og der skal indhentes prisoverslag inden næste beboermøde.

Kørsel på stier m.m. er drøftet, og i første omgang forsøges om evt. skilte med knallert- og cykelforbud atter sættes op, dog undtaget postbuddet. Bommene fra Christen Kolds Vej og ud til skolestien foreslåes lukket til igen.

Vedr. ordensreglement: dette er under ændring og vil blive omdelt hurtigst muligt.Vedr. hundereglement/dyrereglement: drøftet og enighed om, at det er svært at gøre noget ved, da der ingen mulighed er for kontrol og ingen beføjelser, dog vil der i næste udgave af ordensreglementet være en klagevejledning.

Vedr. container: bestyrelsen kan ikke se nogen muligheder for ændringer.

6. Gennemgang af en række problemstillinger i afd. 17:

Papegøjen: her har bestyrelsen ingen mulighed for at gøre noget.

Støj og uro: Der henvises til ovenstående, at der indføjes en klagevejledning i næste nummer af ordensreglementet, så man er orienteret om, hvor og hvordan man kan klage som beboer og evt. støj m.m.

7. Debat om arrangementet med Projekt Højvang:

Hvor kan vi bruge hinanden, hvad kan vores bidrag være?

8. Evt.

Forespørgsel fra Projekt Højvang: Mangler en repræsentant til fællesaktivitetsudvalget: Det besluttes, at Jan Tørnblad bør sidde i dette udvalg samt 2 medlemmer fra vores aktivitetsudvalg.

Det besluttes, at der laves en tlf. vagt plan mellem bestyrelsen,og at der meldes et tlf. nr. ud generelt.

Opvaskemaskinen til beboerhuset er leveret, men der bør være en professionel person, som står for monteringen - Jesper tager sig af at kontakten til HTH, der har leveret maskinen.

Vagtplan beboerhuset:

Torsdag d. 06.10.2011: Linda

Torsdag d. 13.10.2011 Bettina

Torsdag d. 20.10.2011: Irma

Torsdag d. 27.10.2011: Jan

Torsdag d. 03.11.2011: Preben

Vagt fra kl. 19.00 til 19.30

Næste bestyrelsesmøde er d. 07.11.2011.

Referent: Irma B. Povlsen

 

***************************************************************************************************************** 

Referat: godkendt

Deltager: Dorthe, Anne, Helle, Jan , Jesper, Claus og Preben…..

Referent: Helle Simonsen

Indkomne klager behandlet

 

Disco fortsætter, men kun fredag aften. Huset kan derfor udlejes fra lørdag kl 6. Der skal laves en forening med stiftende generalforsamling

Folkedans: Ny kontrakt forhandles i januar. Kontrakten har fået nogle ændringer.

Husk at svare på de mails og sms´er du modtager. Så kan man se at du har fået den. Og husk at svare på det du evt. bliver spurgt om.

Mødet med Peter og Piet bliver ikke til noget, da Piet flytter pr. 1/1 2011.

Peter Brinck ønsker, at male sin fordør. Hans Henrik finder 2 farver, som man må bruge. H.H laver en udførlig vejledning, som SKAL sættes i Hyggeren.

Optælling foretages torsdage ved åbne henvendelser. Der SKAL min. være 2 i huset ved åben henvendelse. Nøglen udleveres først mellem 19 – 19.30. Vi skal have en mail fra SAB om, hvornår der er betalt og ikke betalt.

Kommunen og Klub´n ønsker, at bruge Åndehullet til ”deres” drenge. Dette blev godkendt.

Bestyrelsen ønsker et møde med Louise fra Projekt Højvang - Erling - den anden bestyrelse og F.U. vi ønsker at vide hvad det lige er Projektet skal og ikke skal, og om hvornår de er i huset.

Siden sidst:

Tysklandstur: der deltog 26. Rigtig god tur. Vi oplevede en rigtig dårlig opførelse overfor et andet selskab fra en chauffør fra vores selskab, hvilket gør at vi ikke vil bruge busselskabet mere ….

Kreativ hjørne: Er opstartet rigtig godt. Men det skal flyttes til 17.30 pga. Zumba.

På FU mødet den 12/10 blev der snakket om at man ønsker at forlænge Projekt Højvang.

Åben henvendelse:

11/11             Preben og Jesper

18/11             aflyst pga. stormøde

25/11             Jan og Dorthe

2/12               bestyrelsesmøde

9/12               Preben og Anne

16/12             Bestyrelsesmøde. Mødetid er kl 18.

***************************************************************************************************************** 

Referat fra Bestyrelsesmøde 7/10 2010

Tilstede: Dorthe, Jan, Jesper, Claus, Anne, Helle

Afbud: Preben

Siden sidst:

- Ingen klager indkommet….

Nyt fra formanden:

- Rudolf Steiner skolen ønsker at benytte vores køkken hver dag. De vil kunne lave mad, som så sælges i Caféen til frokost til vores beboere. Lejeprisen herfra vil indgå på en konto til opvaskemaskine til køkkenet.

- Levnedsmiddelkontrollen har været forbi og kontrolleret vores køkken. Da ingen i bestyrelsen var tilstede ønsker vi, at de komme igen, hvor en af så vil være tilstede.

- Møde med malere af vores opgange onsdag den 13/10 kl. 13

- Dorthe vil lave en ny telefonliste til bestyrelsen, med døgnvagt telefonnumre.

- Markvandring planlægges med HH i januar eller februar. Bestyrelsen bedes godkende planen for 2010.

Udvalg:

- Projekt Højvang: ønsker at bruge beboerhuset tirsdag og onsdag i det nye år til Zumba. Det projekt der kører nu med Zumba er en succes. Dejligt.

- FU møde en 12/10 kl 8.30 Dorthe deltager.

- Aktivitetsudvalget: låner beboerhusets bestyrelseslokale den 18/10 til tilmeldinger til Tysklandsturen. Fra aktivitetsudvalget er Jørgen og Holger med i festudvalget.

- Hyggeren: der indkaldes til redaktionsmøde snarest. Hyggeren SKAL ud hver måned.

- Festudvalget: Er gået i gang med planlægningen…

Evt:

Den 18. november er huset lejet ud til repræsentantskabet, hvor der er kursus, som bestyrelsen deltager i.

Jesper er i gang med ny hjemmeside. Invitationer til aktiviteter der sker i huset sendes til Jesper, så det kommer på hjemmesiden.

Jesper er ved at finde et nyt kalendersystem, som evt. kan bruges hjemmefra.

Campingvognspladser: Er kun gældende for beboere. Der skal tages en snak med Peter Brinck angående regler om hvad og hvem der gør hvad med campingvognspladserne.

Der laves tyverisikring i Åndehullet pga. ny ungdomsklub som flytter ind og de har computere m.m Ved tyveri betales der halv skade med Projekt Højvangen, da klubben er oprettet under den.

Kunstcafeén ønsker at flytte lokale. Vi undersøger om evt. Pingvinen kan bruges til formålet.

Der er ændringer i retningslinjerne for Åndehullet. Dorthe får dem renskrevet og afleveret til Louise, som SKAL sørge for at de kommer op.

Næste møde torsdag den 4.11.10 kl 19