Bestyrelsesmøde 24

Afdelingsmøde afdeling 24, Warmdahlsparken Afholdt den 6. maj 2022 i WP nr. 14,1. Tilstede: Nich Fuglsang Frederiksen, Tove Flensborg Jensen, Niels Windum 1. Vedligehold af udearealerne: - Udearealerne er i dette forår ikke blevet vedligeholdt på samme niveau som tidligere, både mht. græsklipning og renholdelse af parkerings -og gangarealet. - I hele afdelingen bærer bøgehækkene præg af tilfældig klipning. Flere steder ind mod naboejendommene vokser hækkene højt og vildt, og de hække mellem boligerne bliver år for år breder og højere, og klippes i forskellige højder mellem boligerne. Nich har udarbejdet et skema til vejledning for de viceværter der klipper hækkene, så hækkene i hele afdelingen fremstår pænere. (Skema vedlagt). 2. SSG-Skadeservice: - I påsken (Langfredag) opstod der et akut problem med toilettet i nr. 141 hvor vandet løb konstant, og stophanen til toilettet var defekt. Nich ringer til SSG-Skadeservice der afviser at komme, da det ikke var en skade der indgik i deres serviceaftale. Vandet løber herefter konstant i mere end 5 døgn inden stophanen blev repareret. Det er både økonomisk, miljø -og ressourcemæssigt spild. Et sådant problem burde høre ind under SSG´s serviceaftale. 3. Fibernet: - Afdelingen har fået AURA fibernet. Et tilbud som Niels (undertegnede i nr. 121) sammen med flere havde ønsket som et alternativ til Yousee’s internet og TV pakke. Inden installeringen fik jeg en besked om at der ville komme ”nogen” rundt i lejlighederne for at se hvor fibernet-boksen skulle placeres. Der kom desværre ikke nogen, og først da boksen blev installeret så jeg at den blev placeret på et uheldigt, og i forhold til vores møbleringen af stuen, meget synligt sted. Jeg spurgte om man kunne placere boksen 30-40 centimeter til venstre så vores sofa kunne dække for de 5 grønne, meget synlige lys. Men det kunne man ikke - så vi fortsætter med Yousee… 4. Parkering: - I august starter Skanderborg Festival, og parkeringspladsen vil igen være overfyldt med fremmede biler. Vi drøftede, om vi kunne spærre af, eller på en eller anden måde begrænse problemet, så vi under festugen kunne tage bilen ud og handle, uden at den ledige plads var optaget når vi vendte hjem. Det ville også være ønskeligt, at beboerne ikke tilbyder venner og bekendte gratis parkeringsplads i festivaldeltagere. - De daglige parkeringsproblemer blev også drøftet, og der blev skitseret tre mulige løsninger. 1. Indføre en parkeringsvagt ordning. Vi har fået ét tilbud gennem SAB. Men vi skulle selv betale opsætningen af skilte, selvom firmaet havde alle eventuelle indtægter. Ligesom der blev draget tvivl om vi ville kunne administrer en gæsteparkeringsordning. 2. Markering af parkeringsbåse med husnummer på. 3. Acceptere det som det er, at vi beboere betaler for en offentlig parkeringsplads. Vi var enige om at forslag 2, kunne være en acceptabel løsning, bl.a. ville vi derigennem få alle de store håndværks -og andre store biler, til at parkere på det store areal op mod Skanderborgvej, i stedet for at parkere lige foran dørene ind til boligerne. Afslutningsvis oplyste Tove, at parkeringsproblemerne har været til debat på i alle afdelingsmøder i den tid, hun har boet her. 5. Vinduespudser: - Det har været svært at få vinduespudsere til at pudse 1.sals lejlighederne. Niels har snakket med flere firmaer der tak nej, fordi de ikke pudser fra en stige, men med en børste på et langt skaft med rindende demineraliseret vand, fra en tank der er monteret i bilen. Deres vandslanger fra bilen kan ikke nå om på vestsiden af husene, så eneste mulighed er, at få en der arbejder på en stige, til at komme her. Det har vist sig at der er få der gør det, og de der gør, er ikke interesseret i at komme her for én enkelt kunde. Vi vil forhøre os hos de andre beboere, om vi kan samle os, så vi er flere der kan ”lokke” en vinduespudser til. 6. Fællesstrøm - Der var spørgsmål om hvordan elforbruget beregnes og opdeles. Strømforbruget i skurene varierer meget, afhængig af hvad man har af el-forbrugende ting, f.eks. en fryser eller andet der bruger strøm 24-7. Ifølge SAB (Kent) ville vi kunne følge forbruget i de kontoblade vi får til godkendelse kvartalsvis. - 7. Affaldssortering - Der er behov for at en opstramning af affaldssorteringen fra ungdomsboligerne. Vi ser ved til -og fraflytninger stort set alle former for affald smidt i tilfældige, eller decideret forkerte containere. 06/05 – 2022 NW -------------------------------------------------------------------------------------------- Referat, afdelingsmøde, den 27. januar 2020, Warmdalsparken, Skanderborg Andelsboligforening. Start kl. 18:30, i WP 20. Tilstede: Tove (18.0), Orm (20), Nich (14.1) 1. Nyt fra formanden. Ikke noget. 2. Post og information fra SAB Der er kommet en kopi af en faktura som formanden skal godkende. Men der er ikke oplyst i hvilken forbindelsen der er købt ind til. Men ellers er der ikke modtaget noget post eller information fra SAB. 3. Opfølgninger på aftaler Aftale med Erling Weber? Der er aftalt møde onsdag den 05. februar 2020 hos Erling Weber. Orm og Nich deltager. Punkter der ønskes drøftet med SAB, Erling Weber: • Hvad kan og skal der gøres ved de ulovlige parkeringer der stadig forekommer på WPs parkeringsplads? Der kan være problemer med ledig parkeringsplads til beboerne og deres gæster. • Bede om bilen der har stået på p-pladsen i flere måneder bliver fjernet. • Hvad afdelingsbestyrelsen har af ønsker med hækhøjden og man gerne vil være med til at aftale hvad der klippes til foråret. • Muligheden for at få information om hvornår der flyttede nye beboere ind? Særligt i ungdomsboligerne. • Når der sættes projekter i gang, at der holdes fællesmøde for afdelingens beboere. • Hvornår sættes arbejdet i gang med den nye belægning? • Hvordan handle, når der er problemer med at holde haven til stuelejlighederne? Materiale fra Repræsentantskabets temadag? Det er videresendt. Nich trykker ud til Tove. Referat fra årsmødet, sendt til Dorthe Støve? Er godkendt og sendt. Sammen med afdelingens tekstforslag til brugen af fællesskuret. Nøgle til fællesskuret? Dorthe Støve givet opgaven til Steen Cornelius. Hun vil rykke ham. 4. Formandsmøder. - har der været nogle drøftelser om muligheden for deltagelse af stedfortræder? Det er ikke afklaret endnu. 5. De nye emhætter, det nye ventilationssystem. Der var kommet en henvendelse fra 12.1 om manglende sugeeffekt fra den nye emhætte. 6. Intern undersøgelse af hvordan oplever afdelingens beboere det nye ventilationssystem og emhætterne fungerer? Skal der i forlængelse af opsættelse af de nye emhætter, det nye ventilationssystem, laves en lille intern undersøgelse af hvad afdelings beboere har af oplevelser med emhætterne og systemet? Lejemålene fra Warmdahlsparken (WP) nr. 12 til 18 er blevet spurgt til deres vurdering af, hvordan det nye ventilationsanlæg og emhætter fungere hos dem? Køkken Bad WP 12, stuen: God God WP 12, 1. sal ”Vores nye emhætter/emfang har ingen suge effekt. Når emhætten er tændt suger den mindre end den ”gamle” emhætte gjorde når den var slukket. Vi kan ikke lave mad på komfuret uden vi har kraftig mados i hele lejligheden. Eneste mulighed vi p.t. har, er at åbne køkkenvinduet med det resultat, at udover at der bliver koldt, bliver madosen blæst/suget ind igennem lejligheden, hvor ventilatoren på badeværelset, hjælper godt til med at trække luft hele gennem lejligheden. Jeg ved ikke, om dette kun er et problem hos os, men det må være muligt at finde en løsning.” WP 14, stuen Rimeligt Rimeligt WP 14, 1. sal Der er kommet et kontinuerligt sug/træk, som ikke umiddelbart virker regulerbart. Oplever ikke nogen særlig forskel på emhættens sug, om der er ”tændt” eller slukket. Mangler klart muligheden for at have flere trin i den ”tændte” funktion. Minimussikkerhedsafstand, beskrevet i brugsvejledningen, mellem kogeplade og enhætte på 65 cm, er ikke overholdt. Blev nævnt overfor håndværkerne ved opsætningen. Meget tilfreds med at generne (vibrationer i væggene og støj fra ventilationsanlægget) fra tidligere, virker til at være forsvundet. Så absolut god udsugning. Skal den være så kraftig? Men det er vanskeligt at have en højere temperatur på badeværelset på grund af den kraftige udsugning. Den koster i varme. WP 16, stuen Virker ikke God WP 16, 1. sal Udsugningen i orden, men der er en hyletone Ventilen i væggen ikke udskiftet. WP 18, stuen God udsugning, men den del der kan ”køre” op og ned, er faldet ned God WP 18, 1. sal God God 7. Markvandringen Der er ikke kommet nogen besked endnu. 8. Information om ”projekter”. Drøftelse af om der kan være skal være informationsmøder, fællesmøde for hele afdelingen, når der sættes større projekter i gang? Så som, ved det nye ventilationsanlæg. Det går vi videre med. Tager forslaget med til samtalen med Erling Weber den 05. februar 2020. 9. Eventuelt Låget på to af containerne er gået i stykker. Hvad er der af ordninger med storskrald? Næste møde. Der blev ikke lavet en aftale. 30. januar 2020 NFF --------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde den 12.11.12

Til stede: Majken, Anne og Charlotte

Referent: Charlotte

Dagsorden:

• Hegn om skraldeø

• Tørrestativ

• Nye låse

• Julefrokost

• Penge tilbage i budgettet

• 3. kvartals budget - Kent

• Info omkring introduktionsmøde - SAB

• Ordensregler

• Evt.

Pt 1: Hegn om skraldeø. Tilbud fra Jeksen Anlægsgartner og brolæggerservice. Vi har i bestyrelsen valgt hegnet til skraldeøen. Hegnet vil blive monteret hurtigst muligt.

Pt 2: Det er på et tidligere møde blevet besluttet, at vi skal have et tørrestativ sat op til fælles benyttelse. Tørrestativet sættes op v/brandvejen.

Pt 3: Nyt cylindersystemer til vores hoveddør og postkasse bliver udskiftet løbende med start i nr. 14. Gammel nøgle beholdes til vaskekælder. Pas på din nøgle til skuret, da du fremover selv skal sørge for hængelås.

Pt 4: Bestyrelsen har besluttet at holde julefrokost i januar.

Pt 5: Anne konfererer med Hans Henrik vedr. penge tilbage m.v.

Pt 6: Anne konfererer med Kent vedr. budget for 3. kvartal.

Pt 7: Ordensregler vil blive sendt ud! Beklager at det ikke er sket noget før!!!

Pt 8: Rengøring af vaskekælder. Vi har hentet tilbud ind til rengøring af vaskekælder. Vi vil undersøge, om der er mulighed for at dispenseren med sæbe til vaskemaskinen evt. kan frakobles, så vi undgår tilstopning. Derved skal man bruge eget vaskemiddel. Desuden vil udgifterne fra sæbedispenser bruges til rengøring af vaskekælder i stedet. Nærmere info vedr. dette kommer.

Kumme v/ vaskekælder beplantes til foråret.

Vi har talt om social hygge blandt beboerne i Warmdahlsparken. Forslag til evt. arrangementer på fællesområder modtages gerne i bestyrelsen.

Obs! Hjælp os med at finde ud af, hvem der ikke bor eller har gæster i Warmdahlsparken. Det er blevet observeret flere gange, at folk udefra bruger vores p-plads, hvad enten de skal med toget, bus eller besøge nogen i Warmdahlsminde. Giv bestyrelsen besked hvis I observerer noget, og vi vil prøve at løse problemet.

Hunde er dejlige, det er deres efterladenskaber ikke, så husk pose;-))))

Ventilationssystem undersøges...

Solbænke skal tjekkes i lejlighederne samt vinduer pga. træk.

Mødet blev holdt i god ro og orden med ostefad samt kaffe:-)))