Afdelingsmøde 01

Til beboerne i afd. 1 – P. B. Lundsvej

 

                                                                                   Skanderborg den 25. september 2023

 

 

 

Referat af afdelingsmøde den 13. september 2023.

 

Ad. 1 Valg af dirigent.

                  Dorthe Støve blev valgt som dirigent.

 

Ad. 2 Valg af referent.

                  Dorthe Støve blev valgt som referent.

 

Ad. 3 Valg af stemmeudvalg.

                  Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

 

Ad. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

                  Nina fremlagde beretning. Beretning er vedlagt referatet.

 

Ad. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024.

Dorthe Støve fremlagde driftsbudget for 2024. Budgettet blev godkendt med en stigning på 5,35%.

 

Ad. 6 Orientering om regnskab 2022.

Dorthe Støve orienterede om regnskab 2022. Regnskabet viser et overskud på kr. 35.583,35.

 

Ad. 7 Behandling af indkomne forslag.

                  Forslag om isolering af vaskehus pga. støj.

                  Forslaget blev vedtaget.

 

                  Forslag om tilladelse til at holde hund.

                  Forslaget blev nedstemt.

 

Ad. 8 Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

                  På valg er: Linda Madsen.

                  Linda Madsen blev valgt.

 

Ad. 9 Valg af suppleanter.

                  Sebastian Jensen blev valgt.

 

Ad. 10 Eventuelt.

                  Larm fra ventilation skal meldes til driften i SAB.

                  Administrationen udsender brev ang. hængelåse i vaskeriet.

                  Kokosmåtter udskiftes.

 

Referent

Dorthe Støve

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Til beboerne i afdeling 1.

P B Lundsvej.

 

                                                                                              Skanderborg den 13. september 2022

 

 

 

 

Referat af afdelingsmøde den 12. september kl. 19.00 i selskabslokalet.

 

 

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt.

2.     Valg af referent. Erling Weber Jensen blev valgt.

3.     Valg af stemmeudvalg. Dette var ikke nødvendigt.

4.     Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

a.      Der er kommet nye vaskemaskiner.

b.     Elevatorerne er tit i uorden.

c.      De grønne områder ser ikke pæne ud i år.

d.     Det bedes undersøgt, om der kan etableres bevægelsessensorer på udelyset bag bygningen.

5.     Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan.

a.      Beboerne godkendte budgettet dog med den bemærkning, at trappeopgangene ikke trænger til maling næste år.

b.     Beboerne godkendte antennebudgettet.

6.     Orientering om regnskab 2021. Dette blev taget til efterretning.

7.     Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement. Dette blev godkendt.

8.     Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.

9.     Valg af ny formand. Nina Nielsen blev valg.

10.  Valg af medlem til bestyrelsen. Asta Stokholm blev valgt.

11.  Valg af suppleant. Inga Eriksen blev valgt.

12.  Eventuelt.

De fremmødte beboere opfordrede til, at alle der bruger vaskehuset rydder op efter sig selv. Tomme dunke og sæbeæsker skal ikke efterlades. 

Den ene vaskemaskine står lidt skævt og larmer.

Bestyrelsen skal undersøge, om vaskehuset skal lyddæmpes i loftet.

 

 

Referent

Erling Weber Jensen

Direktør 

                                                                                      

--------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmødet den 08-09-2021
Afdelingsformand: Astrid Haun Ullitz
Afdelingsmøde den 8. september 2021 i afd. 1- P. B. Lunds Vej
Der var mødt 8 beboere op svarende til 7 lejemål. Fra hovedbestyrelsen kom Mona Larsen og fra
SAB Ole Høi.
Pkt. i Valg af dirigent:
Ole Høi
Pkt. 2 Valg af referent:
Astrid
Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg:
Linda M. og Linda G.
Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde:
Astrid fortalte at størstedelen af beboerne er tilfredse med altanerne. Bestyrelsen er
ændret siden sidst, da Gitte og Mads er flyttet, og dermed trådt ud af bestyrelsen og
Linda G. er trådt ind i stedet for.
Det har været et roligt år grundet Corona og der er derfor ikke noget at berette.
Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022:
Ole Høi sagde at der bliver en lille huslegestigning. Ydermere stiger huslejen
yderligere 374,- pr. lejemål, da vi har fået altaner på. Ved forrige afdelingsmøde blev
det påregnet fra SAB at huslejestigningen ville ligge på Ca. 340,-, hvilket er en anelse
mindre. Skulle vi have uddybende spørgsmål ifm. budgettet, er vi velkomne til at
kontakte regnskabschef Kent Hansen fra SAB på mail. kh@sab-net.dk
Driftsbudgettet blev godkendt.
Pkt. 6 Orientering om regnskab 2020:
Ole Høj
Pkt. 7 Behandling af indkommende forslag:
Nina i nr. 2 havde indsendt følgende forslag:
Elevatordørene på gadesiden er meget tunge og uhandige.
Driftsforsøg i første omgang. SAB arbejder på at få en pris på døroplukkere - det vil
blive i mellem 18.00-25.000 pr. dør.
Astrid i nr. 8 havde indsendt følgende forslag:
Skærm til sensorerne på elevatorerne på gadesiden, så de ikke bliver påvirket af
eftermiddagssolen.
Det vil blive løst.
Fredag den 10-09-2021
Referat fra afdelingsmødet den 08-09-2021
Afdelingsformand: Astrid Haun Ullitz
Justering af tidsintervallet på elevatordørene skal forlænges, så man kan nå at
komme ind og ud.
Det vil blive løst.
Dørene i kælderen samt døren til gildesalen larmer meget, når de smækker i.
Det vil blive løst.
Afløbsrørene på altanerne på havesiden sprøjter ned på gangstien.
Ole Høi vil prøve at finde en løsning på det, det er dog ikke sikkert der kommer en
løsning, da det er den måde afløbsrørene er designet på.
Den ene vaskemaskine i vaskekælderen larmer meget.
Det vil blive løst.
Vi har meget spindelvæv omkring alle hovedindgangene på både have- og gadesiden.
Ole Høi vil finde tilbud på en der kan komme og sprøjte for edderkobber 1-2 gange
årligt.
Cykelstativer eller kroge i væggen til at fastlåse sine cykler i kælderen.
Det vil blive løst.
Indkøb af partytelt til afdelingen.
Der blev lavet en afstemning, hvor flertallet stemte for at bestyrelsen kan gå videre
med indhentning af tilbud ti! partytelt med tilhørende borde og stole.
Pkt. 8 Valg af medlem til afdelingsbestyre!sen:
Linda M. blev genvalgt
Pkt. 9 Valg af suppleanter:
Nina blev valgt som 1. suppleant og Inga som 2. suppleant.
Pkt. 10 Eventuelt:
Mathias & Astrid efterspurgte om justering af airmaster, da den udtørrer huden
meget, og de er meget generet af dette. Ole Høi vil Se, om der kan gøres noget ved
det, til næste filterskift.
Referent Astrid Haun Ullitz

-----------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde 3. september 2020, afd. 1 P B Lundsvej.
Dirigent: Gitte
Referent: Mads
Ole Høi deltager fra SAB
1. Valg af dirigent
Gitte vælges som dirigent
2. Valg af referent
Mads vælges
3. valg af stemmeudvaig
Der foregik ingen afstemning
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
I mangel på en beretning springes punktet over
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-Plan for 2021
Ole gennemgår budgettet og det godkendes - med en husleje nedsættelse
6. Orientering om regnskab 2019
Regnskabet gennemgås af Ole - det går op og kan derfor accepteres
7. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
8. valg af formand
Nina Ønsker ikke genvalg, Astrid fra nr. 8 2 sal til venstre stiller op - og vælges enstemmigt.
9. valg af medlem til afdelingsbestyrelsen
Gitte (6 St ty.) genopstiller og vælges enstemmigt
10. valg af suppleanter i afd. Bestyrelsen
Mads (1. suppleant) Linda (2. suppleant) er på valg - de accepterer begge genvalg.
11. Evt.
- Elevatoren i nr. 8 stopper tit eller kommer ikke når man trykker, på trods af flere henvendelse
til elevator firmaet. Ole vender tilbage når han har talt med administrationen og
elevatorfirmaet.
- Efter flere klager til SAB er der dog ikke kommet noget svar/handling fra SAB - Ole følger op
på situationen.
- En kvinde forsøger flere gange at blive lukket ind i ejendommen, hun har ingen nøgle eller
kode og virker beruset/påvirket. Hun forsøger forskellige historier om hvorfor hun skal lukkes
ind - luk hende IKKE ind ring i stedet til politiet, de kender hende og er bekendt med situationen
- de vil herefter fjerne hende fra adressen.
- Sidste år aftalte vi at få installeret smæklåse på bagdøren i kælderen, det er ikke sket i den
midterste bagdør - Ole følger op på situationen
- Bordebænke sættet på den bagerste terrasse i haven er piller-råddent og bør smides ud -
Gitte informerer driftsafdelingen.
Det ordinære møde slutter i god ro og orden

 

--------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde den 4. september 2019 i afd 1.
Der var mødt 12 beboere op svarende til 11 lejemål. Fra hovedbestyrelsen kom Mona Larsen
og fra SAB Ole Høl.
pkt 1. Valg af dirigent blev Mads.
pkt 2. Valg af referent blev Nina.
pkt 3. Valg af stemmeudvalg blev Gitte, Linda M og Linda G.
pkt 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Nina startede med at sige, at der er kommet selvluk på kælderdørene minus dør til vasken.
Bag blokken er der lavet afløb for regnvandet, men det fungerer ikke altid.
Vi har fået ral på vejen bag blokken.
Der er sat radiator op på toilettet i kælderen.
Kældergulvene er blevet malet.
Der skulle være sat lys op ved døren til gildesalen (ved elevatoren), men det er der ikke blevet,
og jeg ved ikke hvorfor.
Der har lagt lægter til legepladsen udenfor siden juni, men der er ikke sket mere, håber at der
snart sker noget.
Der står 2 sofaer i kælderen under nr 8, ved ikke hvorfor de ikke bliver fjernet.
Til beretningen blev der sagt, at seivluk på dørene ikke altid virker, der står sommetider døre
åbne. At toilettet i kælderen ikke bliver rengjort. At man forventede, at legepladsen snart kom
i stand.
pkt 5. Godkendelse af driftbudget med tilhørende Py-plan for 2020 Ved Ole HØi. Han sagde,
der bliver en lille huslejestigning. Da regnskabet for renoveringen er opgjort, skal vi til at
afdrage på lånet. Driftbudgettet blev godkendt.
pkt 6 Orientering om regnskab 2018 ved Ole Høi.
pkt 7. Behandling af indkomne forslag. Gitte og Mads nr 6 havde indsendt følgende forslag:
Efter sidste års møde har vi samarbejde med Ole og Erling forsøgt at starte op på at få sat
altaner på lejlighederne. Nu er vi endelig kommet igennem. Efter aftale med Erling og SAB kan
vi nu stemme om, der skal altaner på. Sab påregner en huslejestigning på 340 kr pr måned for
altaner. Alle 11 husstande stemte for at få altaner. Så forslaget blev vedtaget.
pkt 8 Valg af medlem til bestyrelsen, Linda M blev genvalgt.
pkt 9 Valg af suppleanter, Mads og Linda G blev genvalgt.
pkt 10. Der er flere beboere her, som føler sig truet af en beboer. Denne beboer opsøger
andre beboere med klager og er truende overfor dem. Desuden spiller beboeren selv høj
musik i sin lejlighed. Beboeren har en høj og truende adfærd overfor andre, og er også
højtråbende udenfor. Beboeren vasker i andres vasketider, smider skodder og affald ud af
vinduet.
Nogle beboere har klaget over ham til Sab, men der er tilsyneladende ikke sket noget. Det er
en utryg situation for beboerne.
Omkring altaner, Ønskede Svend at der skal glas på dem, så vi kan beholde vores gode udsigt.
referent Nina Nielsen.

----------------------------------------------------------------------------------- 

Afdelingsmøde den 5. september 2018 i afd 1.

Der var mødt 9 beboere op. Fra hovedbestyrelsen kom Mona Larsen.

pkt 1.Valg af dirigent blev Gitte. pkt 2 Valg af referent blev Nina. pkt 3 Valg af stemmeudvaig blev Karin, Astrid og Holger.

pkt 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. Nina startede med at sige, at vi var meget tilfredse med, at vi havde fået vores gamle rengøringsfirma tilbage, Rengøringskælderen. Der er kommet ny kloakering og flisebelægning ud mod vejen, dog står der stadig vand på græsplænen bag blokken ved regn, dette er ikke ordnet endnu. Vi har fået fly tørretumbler. Vi fik fjernet buskadset på græsplænen og plantet stauder i stedet. Der er sat hegn op ved carporten, og vi har fået nye havemøbler. Omkring festival. Beboernes gæster sætter ikke snoren op igen oppe ved vejen. Og husk lige at beboerne her har første ret til parkeringspladserne bag blokken! Personlig har jeg været glad for den tid, hvor Erling har fungeret som lokalinspektør, for vi fik sat tørresnore op i kælderen, vi fik 2 nye borde til gildesalen, og ikke mindst fik vi stikkontakter i kælderrummene. SAB har pr 1. september ansat Steen Corneliussen som ny lokalinspektør. SAB har fået ny viceværtordning, hvor de arbejder i teams. Nogle afdelinger er ikke tilfredse med dette, men jeg synes det fungerer godt i vores lille afdeling. Nogle beboerer har spurgt om muligheden, for at få bygget flere carporte. Beretningen blev godkendt.

pkt 5 Fremlæggelse af driftbudget med tilhørende PVplan for 2019 ved Mona Larsen, Karin spurgte, om der blev fyret viceværter, nu hvor vi sparer penge på denne ordning, det mente Mona ikke. Driftbudgettet blev godkendt.

pkt 6 Orientering om regnskab 2017. Ved Mona Larsen.

pkt 7. Betyrelsens forslag til vedligeholdelsesreglementet. Lejlighedernes ventilationsanlæg skal serviceres 2 gange om året mht filterskift. Lejerne informeres, når filtrene skal skiftes og skal derfor give adgang til lejemålet. Ventilationssystemet sikrer lejlighedernes indeklima og skal derfor altid være tændt. Det blev vedtaget.

pkt 8 Behandling af indkomne forslag. Gitte og Mads nr 6 foreslog. Der installeres smæklåse på kælderdøre ud mod haven, for at sikre de er låst.

Smækstoppere på døre i kælderen eller dufter som minimum.

Bytte en al gyngerne ud med en babygynge.

Købe en fælles haveparasol. Disse 4 blev vedtaget. Afdelingsbestyrelsens medlemmer Linda M, Gitte og Nina foreslog, at al rygning

opgange og elevatorer forbydes. Dette blev vedtaget.

pkt 9 valg af formand blev Nina Nielsen

pkt 10 valg al bestyrelsesmedlem blev Gifte.

pkt 11 valg al suppleanter blev Mads og Linda G.

Pkt 12 eventuelt. Der var ikke noget.

Referent Nina Nielsen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde den 6-9-2017 P B Lundsvej afd 1

Der var mødt 8 beboere op. Fra hovedbestyrelsen kom Mona Larsen.

Pkt 1 valg af dirigent blev Gitte.

Pkt 2 valg af referent blev Nina.

pkt 3. Valg af stemmeudvalg, blev udsat til hvis, der blev noget at stemme om.

Pkt 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Nina startede med at sige, at carporten er blevet malet. Hun sagde, der stadig er mange problemer i afdelingen. Det værste er nok kloaklugten, som er stærkest ved nr 4, og ved risten ved nr 2.

Der er mange problemer med det nye rengøringsselskab. Enten er rengøringen mangelfuld, ellers kommer de slet ikke. Ole Høi har lovet, vi får rengøringskælderen tilbage. Der er blevet klaget over, at toilettet i kælderen overhovedet ikke bliver gjort rent. Leif Larsen mener, vi får gjort rent, og SAB betaler ISS for den manglende rengøring.

Bestyrelsen har aftalt med Ole Høi, at buskadset bagved legepladsen bliver ryddet, og der bliver plantet blomster. Buskadset bagved carporten bliver skåret ned. Der kommer hegn om pladsen ved carporten.

Bestyrelsen vil gerne have tørrerum, der hvor rullen står, da den er blevet ubrugelig.

Ved sidste møde stemte vi for individuel aflæsning af vandet. Det har så vist sig, at pensionister, der får boligsikring, fik denne nedsat pgr af beslutningen. Da jeg kontaktede Ole Høi om dette, svarede han Det boligmæssige har jeg ikke kendskab til, det er individuelle forhold, som vi ikke tager stilling til. Vi har forholdt os til den egentlige husleje. Så er det man tænker, skal SAB ikke se på, hvem der lejer deres lejligheder. Det er jo ikke de højtlønnede I

Kælder og vaskeriet trænger meget til at blive malet. Tørretumbleren larmer frygteligt siden, der er blevet skiftet sikringer.

Beretningen blev godkendt.

pkt 5. Godkendelse af driftbudget med tilhørende Pv-plan for 2018. Mona læste budgettet op,

der bliver en huslejestigning. Budgettet blev godkendt.

Pkt 6. Orientering om regnskab 2016. Mona læste det op.

pkt 7 Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement. Det blev godkendt.

pkt 8. Behandling af indkomne forslag. Der var 2 forslag fra Gitte og Mads nr 6.

pkt 9 Valg af medlem til bestyrelsen, Linda Madsen blev genvalgt.
Pkt 10 valg af suppleanter blev Mads nr 6 og Linda nr 8.

Pkt 11. Eventuelt

Der blev sagt,, at viceværten havde beskåret æbletræet og blommetræet, som begge

stod med frugter på.

At viceværten sprøjtede med gift. Også på legepladsen, hvor der kommer børn.

Der blev spurgt, om vi kunne nedlægge legepladsen, da der ikke er børn i afdelingen,

det er udefrakommende børn, der leger her.

Der bliver luftet hunde på græsplænen.

De 8 beboere, der deltog i mødet, var enige om, at trapper, elevatorer, vasken og

kælder ikke er blevet rengjort i 2 mdr..

Der blev sagt, at opgang 8 ofte lugtede al skunk. (hash).

Det blev kritiseret, at der ikke er blevet skiftet filter til udsugning i lejlighederne, de har

blinket i i måned nu.

Der blev påtalt, at en beboer i nr 6 bruger hele den øverste afsats til opbevaring af

flyttekassen, affald osv..

Der blev sagt at dørene på bagsiden af blokken ofte ikke var låste. Så alle kunne komme

md, selvom der var kode på ud til vejen. Man efterlyste en smæklås på disse døre.

Referent Nina Nielsen

------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde den 6. september 2016

 

afdeling 1 P Blundsvej 2-8.

 

pkt 1 Valg af dirigent blev Ole Høi.

pkt 2 valg af referent blev Nina.

pkt 3 valg af stemmeudvalg blev Linda G og Mads.

pkt 4 fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. Nina startede med at sige, at vi siden sidste møde er flyttet tilbage til nyrenoverede lejligheder, som er lyse og rare at bo i. Min veninde og afdelingsbestyrelsesmedlem Karen Grønbæk afgik ved døden 27. juli efter en længere sygdomsperiode. Linda Madsen er indtrådt i bestyrelsen. Det første hold beboere flyttede ind i lejlighederne den 21 december og de andre i marts måned. Da det første hold flyttede ind, var der ingen varme på badeværelserne den 1. måned. Udsugningen duede ikke, der manglede lys på trappeopgangen nogle steder. Vi havde ingen kælderrum. Desuden er mange af beboerne utilfredse med de bløde gulve, der er i lejlighederne. Det blev ikke de, vi stemte om til mødet, og som vi selv skal være med til at betale. Der er fugtproblemer i nr 4. Vi har problemer nogle steder med følsomme røgalarmer. Der er ikke styr på låse i vaskeriet, da der udleveres låse uden nr på. Det vil sige, at alle bare kan hænge en lås op uden nr og blokere for vasketider. Vi generes af kloaklugt fra kælderen, der stiger op i opgangene. Når og efter det har regnet, løber der en hel bæk af vand på parkeringspladsen ved nr 4 og ud på græsplænen. . Kælderen blev ikke færdig istandsat. Har fået at vide, at viceværten skal male den om vinteren. Vi har igen fået ny vicevært, Henrik. Ved mødet sidste år, sagde jeg, at når vi kom til i år, håbede jeg, at alle var tilfredse med de nye lejligheder. Men jeg må i dag erkende, at der stadig er problemer, der skal løses. Beretningen blev godkendt

 

.pkt 5 Godkendelse af driftbudget med tilhørende PV-plan for 2017. Mona læste budgettet op, det blev godkendt.

pkt 6 Orientering af regnskab 2015. dette læste Mona også op.

pkt 7. Indkomne forslag. Der var ingen.

pkt 8 valg af formand. Nina blev genvalgt.

pkt 9 valg af medlem til bestyrelsen, Gitte blev valgt istedet for Holger, der ikke ønskede at fortsætte.

pkt 10 valg af suppleanter. Mads blev 1. suppleant og Linda G 2. suppleant.

 

Pkt 11 eventuelt. Der blev spurgt om, hvornår de sidste brusestænger bliver sat op. Ole Høi : De bliver sat op i uge 37. Svend sagde opgangen e var grimme og matte, der er malerpletter, og der er slået et hak af trappen i nr 6.

 

Ole Høi svarer, gulve i opgange afrenses + plejes. Ole tager dette med HUJ (byggefirmaet) samt med rengøringsfirmaet. Lena sagde at vore dørmåtter var fuld af støv efter håndværkerne. Ole ville bede det nye rengøringsfirma, om at se på dem. Benny sagde. at han har et gulv, der synker.

 

Desuden blev der diskuteret, at vi ikke havde fået den ønskede træsort til gulv, fordi det var for dyrt. Benny sagde, at vi blev jo ikke spurgt igen, om vi ville være med til en større stigning til det ønskede gulv. Viceværten skal skifte filter 2 gange om året (udsugning). Fugt i vægge tørrer ud i løbet af det næste års tid , siger Ole. Kælderummene er nu fordelt. Kloklugt under nr 2. SAB finder egnet væske til at hælde i risten. Røgalarmer -spørgeskemaer omdelt, SAB afventer svar, og tager fat, hvor der er problemer. Der blev spurgt om kanapperne blev beklædt udvendigt, Det gør de ikke, men de skal afrenses. Vaskerilåse, Nina koordinerer det med Leif vedrørende indkøb af låse. Aura model fibernet. Den enkelte beboer skal selv aftale med Aura, hvis der ønskes fibernet. Hul i carporttag reklamation til HUJ Sensor i kælderen justeres, reklamation til HUj Lys i opgange -tænde interval/varighed, reklamation HUJ Manglende lamper på facade Ole Høi undersøger dette. Manglende lys i dørdisplay ved opgang 6, reklamation til HUJ. Vedligeholdelse af køkkenborde, vedligeholdelsesplan er på vej. Ole HØi lover et toilet i kælderen ved gildesalen. ( H UJ er byggefirma et. )

 

Flere af disse svar har jeg modtaget af Ole HØi den 9-9, men jeg mente I gerne ville have svarene her.

 

referent Nina Nielsen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde afd.1 P B Lundsvej den 2-9 -2015

Mødet blev holdt på Dagmargården, der var 16 beboere, fra Sab kom Mona og Dorthe, desuden kom Erling for at fortælle om Mågevejens Murer og tømrerforretningens konkurs og dets følger.

De blev erklæret konkurs den 26 august. Med det samme sikrede SAB de ting, der var her i afdelingen, herunder vore vinduer. Erling lovede, at vi beboere bliver holdt skadesløse, og at hovedforeningen træder til, desuden er der en forsikring på 2,4 mill. der kan dække. Kurator har sagen til den 3. september, og måske kan et andet firma hurtigt overtage det videre byggeri. Beboerne får skriftlig orientering om dette den 5. september. De beboere, der bor på Dagmargården, kan blive boende til byggeriet er færdig.

pkt 1 . valg af dirigent blev Benny

pkt 2. valg af referent blev Nina

pkt 3. valg af stemmeudvalg blev Simon, Gitte og linda.

pkt 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Nina startede med at sige, at da bygningen var under renovering, var der ikke meget at berette. t starten af februar blev opgang 2 og 4 genhuset på Dagmargården. Genhusningen gik godt. På grund af der faktisk ikke var penge nok afsat til renoveringen, kom der først gang i byggeriet sidst i marts med en del besparelser på byggeriet. Desuden skød hovedforeningen og Landsbyggefonden hver et beløb ind. Datoen for byggeriets første fase, skulle stå færdigt, blev rykket fra juli til oktober.

Der blev holdt ekstra møde, hvor beboerne vedtog en huslejestigning for at få nye vinduer og gulve, dette var ikke med i planlægningen. Men vi beboere mente, at det var nødvendigt. Derimod var der ikke flertal for altaner.

Opgang 6 og 8 blev genhuset omkring juli som planlagt. Der var 4 beboere, der skulle flytte ind i de nye boliger til juli: De 3 af dem kom i pavilloner og den 4. fandt selvet sted at bo. Resten blev genhuset på Dagmargården.

Denne udflytning gik ikke efter bogen. Først måtte Sab rykkes for flyttekasser, så for container så for flytteadresser. En af beboerne fik først meget sent at vide, om vedkommende kunne få lejlighed på Dagmargården. Vi 3, der skulle bo i pavillon, havde ingen postkasser den 1. uge. Vi fik at vide, der skulle laves hul i hækken op til Møllegade, det tog også en uge, før det skete. Håndværkerne var utilfredse med, at vi gik igennem byggepladsen, men det var vores eneste mulighed. Desuden havde og har vi problemer med, at græsset først bliver klippet, når det er meget højt. Det er en stor gene, da vi får det med ind i pavillonen.

Onsdag den 26 kom en kedelig meddelse, Mågevejens murer og tømrerforretning var gået konkurs.

Fra september skal vi have en ny vicevært, Bonnick.

Nu må vi håbe det bedste for afdelingen. Vi håber på til næste års afdelingsmøde, vil alle besværligheder være glemt, og vi sidder trygt og godt i vore nye boliger.

pkt 5 Godkendelse af driftbudget med tilhørende PV-plan for 2016. Mona gennemgik budgettet. På grund af renovering er der huslejestigninger. Antennebidraget falder lidt. Budgettet blev godkendt.

pkt 6 Orientering om regnskab 2014. Dorthe gennemgik regnskabet, der var ingen bemærkninger.

pkt 7 indkomne forslag. Der var ingen.

pkt 8. Valg af bestyrelsesmedlem, Karen Grønbæk blev genvalgt.

pkt 9 . Valg af suppleanter. linda Madsen og Gitte Jørgensen blev genvalgt.

pkt 10. Eventuelt. Der var ingen, der havde noget til dette punkt.

referent Nina Nielsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afdelingsmøde afd. 1 PB Lundsvej 2-8 den 3-9-2014

 

Der var mødt 10 beboere og fra SAB kom Erling og Ole.

 

Nina bød velkommen. Erling blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt

 

pkt 2 valg af referent blev Nina.

 

Pkt 3 valg af stemmeudvalg blev udsat til} hvis der kom noget, vi skulle stemme om.

 

pkt 4 fremlæggelse af bestyrelsens beretning.

 

Nina startede med at sige} at da vore lejligheder skal renoveres, er der ikke sket meget i

 

afdelingen.

 

Vi har fået tilknyttet en ny inspektør og vicevært} de hedder begge Ole.

 

Vi fik ikke plantet så mange blomster, som vi plejer. Holger er en god hjælp til at vande

 

dem.

 

I år skulle vi have haft ny sand i sandkassen, og legepladsen afgrænset.

 

Hvert år har vi inspektion på legepladsen} men vi mener ik~e, der bliver fyldt op på inspektionen.

 

Vi har haft grimme lugtgener i kælderen under nr 2, plus }der bliver tisset dernede.

 

Vi er utilfredse med at blomsterbedene ikke bliver holdt rene for ukrudt.

 

På grund af renoveringen har vi haft besøg af forskelllige, der skulle se lejlighederne og tage prøver af forskellige ting.

 

Julefrokosten bliver den 6. december.

 

Til beretningen sagde Karen, at når vi brugte penge på inspektion af legepladsen, var det ærgerligt, at der ikke blev fulgt op på det. Ole sagde, at for fremtiden vil viceværten få et kopi af inspektionen} så tingene ville blive repareret. Og at legepladen er offentlig} så der skal inspektion på.

 

Gitte spurgte} om vi havde fundet ud af, hvem der tisser i kældere. Det har vi ikke. Desværre.

 

Linda sagde} at der bliver skoddet cigaretter på postkasserne i opgang 2. Beretningen blev godkendt.

 

pkt 5 GodkendelIse af driftbudget. Erling gennemgik budgettet. Der er ingen huslejestigning, men antennen stiger igen i år. Budgettet blev godkendt.

 

pkt 6. orientering af regnskab 2013 viste et overskud på godt 70000 kr. Der var ingen kommentarer til regnskabet.

 

pkt 7 indkomne forslag, der var ingen.

 

pkt 8 valg af formand. Nina blev genvalgt.

 

 pkt 9 Valg af medlem til bestyrelsen. Holger blev genvalgt.

 

Pkt 10 valg af suppleanter. Linda og Gitte blev genvalgt.

 

pkt 11 eventuelt Intet Derefter fortalte Erling og Ole fortalte om ) hvor langt de var kommet meå renoveringer-·. Byggeprogammet bliver sat i licitation i december. Og tilbuddet skal være i hus i februar. De regner med at ombygningen tager ca 1 år.

 

Der vil blive et informationsmøde for beboerne inden jul.

 

Alle beboere får brev 3 mdr før renoveringen. Når arkitekterne er klar, bliver der informationsmøde i oktober-november. Der bliver lavet en genhusningspjece.

 

Erling og Ole kommer og taler med alle beboerne om genhusning, hvordan man skal

 

forholde sig osv. Erling forhandler med kommunen) om at vi kan blive genhuset i Dagmargården på Vestergade -Sygehusvej.

 

referent Nina Nielsen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde den 4. september 2013.

Afd.1 PS Lundsvej 2 til 8.

10 beboere var mødt op, og fra hovedbestyrelsen kom Finn og Allan.

pkt 1 valg af dirigent blev Karen

pkt 2 valg af referent blev Nina

pkt 3 valg af stemmeudvalg blev Linda M, Herman og Inga.

pkt 4 fremlæggelse af beretning.

Jina startede med at sige, at da vi venter på renovering, er der ikke sket meget i det sidste år.

Dog har jeg fået besked på, at landsbyggefonden har bevilget penge til projektet. Vi har fået malet carport og stakit. Vi har i maj måned tilplantet kummerne med hjælp fra Karen, Linda M, Johannes, Inga og

Gert. Da det har været en tør og varm sommer, har Holger og Nina haft nok med at vande blomsterne.

Vi har fået nye låger i affaldscontainerne, måske fordi vi ikke er så gode til at sortere. Vi venter stadig på at få legepladsen afgrænset, og vi får nyt sand. Desværre har vi store

problemer med, at katte fra de omkringliggende huse, besørger i vores sandkasse. Det er en stor gene, også fordi, vi har et barn i afdelingen, der leger der. Efter julefrokosten blev slagterens skåle stjålet fra kælderen. Afdelingens flasker er også

3tjålet, samt vort flag. Toiletpapir forsvinder fra toilettet i kælderen. Det er utrygt, at vi har så meget tyveri her i afdelingen, det har vi ikke haft før.

Julefrokosten i år bliver den 7. december Til beretningen foreslog Allan, at dørene automatisk låste kJ. 18,

Finn Thomsen fortalte, at der ville blive holdt orienteringsmøde på SAB s kontor den 10-10-13 for alle beboere. På mødet vil der blive talt om indretning af lejligheder. Hvad de kommer til at koste, hvor meget boligsikring, man kan få osv. I uge 43 vil der blive holdt et møde her i afdelingen, hvor beboerne skal stemme, om de vil have afdelingen renoveret.

Der blev sagt, at pumpen i døren til opgang 2 er taget af. Linda G sagde, at det var fordi der

lugtede fra kælderen, og viceværten kunne ikke afhjælpe problemet. Beretningen blev

godkendt.

pkt 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2014. Finn forklarede budgettet. Han sagde, at administrationsbidraget bliver nedsat. At bidrag til dispositionsfonden stiger, da afdelingerne ikke længere selv skal dække tab ved fraflytning, det overgår til dispositionsfonden. Der er også en besparelse på konto 119, da afdelingsbestyrelsen ikke bruger så mange penge som afsat. Driftsbudgettet blev godkendt.

pkt 6 orientering om regnskab, dette læste Finn også op og forklarede .

pkt 7 indkomne forslag, der var ingen.

Pkt 8 Valg af medlem til bestyrelsen. Linda G var på valg, men ønskede ikke at genopstille. Karen Grønbæk blev valgt.

pkt 9 valg af suppleanter 1. suppleant blev Linda M, 2. suppleant blev Gitte.

pkt 10 eventuelt her ønskede ingen ordet. referent Nina Nielsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------