Afdelingsmøde 07

Referat af afdelingsmøde 2020. Afd. 7 - Kastanievej 24-30.
Afholdt tirsdag den 1. september kl. 19.00 i administrationens kantine, Adelgade 106.
11 beboere, der repræsenterede 10 lejemål, deltog i mødet. SAB var repræsenteret ved direktør Erling
Weber Jensen, driftschef Dorthe Støve og teknisk chef Ole Høi Sørensen.

Ad pkt. I - valg af dirigent:
Erling blev valgt. Han konstaterede, at mødet var varslet i henhold til vedtægter.
Ad pkt. 2 - valg af referent:
Thorry blev valgt.
Ad pkt. 3 - valg af stemmeudvaig:
Udsat til en eventuel afstemning (kom ikke i brug). Det blev konstateret, at der forelå fuldmagter fra 2
lejemål, hvilke således udgjorde 4 potentielle stemmer.
Ad pkt. 4 - fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde:
Formand Leif fortalte, at der ikke var sket alverden i det forgangne år.
Mht. bygningsvedligeholdelse var der skiftet nogle vinduesoverliggere i nordgavlen samt en defekt kloakrist i
udhuset.
Der var afholdt julefrokost.
1. januar blev der i et lokale på Dagmargården afholdt orienteringsmøde om renoveringsprojektet.
Beretning godkendt.
Ad pkt. 5 - godkendelse af driftsbudget med tilhørende Py-plan for 2021:
Leif gennemgik og forklarede, at der som følge af rationaliseringer var budgeret med besparelser af udgifter
til såvel administration som renholdelsen.
Erling forklarede uddybende, at huslejen fra de lejligheder, som p.t. var ubeboede, vil blive dækket ind af
midler fra Landsbyggefonden som omkostninger ved renoveringsprojektet.
Faldet i henlæggelser skyldes, at der forventes mindre vedligeholdelse i årene efter renoveringen. Kontoen
nulstilles ved renoveringen.
Beløb, som på langtidsplan 2020 var anført under 2022 ville blive ændret i takt med, at der blev refunderet
midler fra Landsbyggefonden.
Driftsbudget og PV-plan godkendt.
Ad pkt. 6 - orientering om regnskab 2019:
Orientering taget til notering.
Ad pkt. 7 - Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag fremsat.
Ad pkt. 8 - valg af formand for afdelingsbestyrelse:
Leif blev genvalgt.
Ad pkt. 9 - valg af medlem til afdelingsbestyrelse:
Anne blev genvalgt.
Ad pkt. 10-valg af suppleanter:
Lotte blev genvalgt som 1. suppleant. Thorry blev genvalgt som 2. suppleant.
Ad pkt. 11 - Eventuelt:
Såvel dirigent som formand takkede afslutningsvis mødedeltagerne for god ro og orden.
Der var efterfølgende mulighed for rette spørgsmål til SAB's repræsentanter vedrørende den forestående
renovering. Særskilt orienteringsskrivelse om dette udfærdiget.

Skanderborg, den 4. september 2020

Leif Olsen
Formand
Thorry Pedersen
Referent

--------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde
tirsdag den 10. september 2019 kl. 19.00

Der var 17 deltagere, som repræsenterede 13 lejemål, der deltog i mødet. SAB var repræsenteret ved inspektør Ole Høi Sørensen.

Ad. pkt. 1: Ole blev valgt som dirigent
Ad. pkt. 2: Anne blev valgt som referent
Ad. pkt. 3: Thorry og Lotte blev valgt som stemmetællere.
Ad. pkt. 4: Formanden Leif berettede at vi havde afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor det blev besluttet at få renoveret vores afdeling. Vi har haft afholdt en julefrokost. I bestyrelsen har vi haft arbejdet med muligheden for at få flere P pladser, da vi har 7 pladser, men 14 beboere med bil. Det kan ske ved forlængelse af eksisterende P plads, som vil betyde at hyggekrogen skal flyttes, eller ved at der laves en indkørsel fra Kastanievej ved nr.30. Foreløbig er sagen sat i bero, indtil renoveringen, da vi forventer at entreprenøren laver en køre vej og skal derefter genetablerer alt. Det er evt. billigere for entreprenøren at lave P plads i stedet for genetablering, kommunen har dog indtil videre telefonisk sagt nej til denne mulighed.
Vi har fået udskiftet stole og borde, så alle nu er ens. Strygestykket på rullen er blevet skiftet. Vi har fået repareret dørtrinnet på kælderdøren ud mod haven ved nr. 30. Viceværten har måttet beskære visne grene på kastanje træet, men der skal lift til, for at tage de sidste grene. Æbletræerne skal fældes, da de er i for dårlig stand. Efter 4 års kamp er det endelig lykkedes at få P fri zone i festivalperioden, det var en god løsning, der blev uddelt omkring 50 P bøder. Vi er blevet bedre til at sorterer vores affald, men det kniber stadig med at få papkasserne slået sammen. Der er nogle stole i udhuset, hvem ejer de sorte plastik stole, de bedes fjernet? Stor tak til Mogens, som har haft et stort arbejde med holde svalerne væk, en lille erkendtlighed til Mogens.
Ole orienterede om at den nye boligminister har ønsket at få lavet en analyse af de sager, der ligger i Landsbyggefonden, og det har betydet, at vi først får det endelige tilsagn til vores renovering i begyndelsen af det nye år, så af den grund vil vores renoveringen tidligst kunne gå i gang i efteråret 2020, tegninger vil være klar i februar 2020, så der kan laves udbud. Genhusningen til den tid vil Dorthe Støve tage sig af, og der er tale om ca. 14 måneders byggetid. Vi ved endnu ikke hvad udbuddet kommer til at dække over.
Beretning blev godkendt.
Ad. pkt. 5: Budgettet for 2020 med tilhørende PV-plan blev godkendt, og det betyde uændret husleje pr. 1/1 2020.
Ad. pkt. 6: Der blev spurgt hvorfor der var så stort et overskud, og det blev besvaret med at vinduesvasken var med i budgettet, selv om den var afbestilt, samt at vi ikke havde brugt alle de penge, som var afsat i budgettet til vedligeholdelse. Der blev også spurgt om altandørene blev udskiftet under renovering, og det blev bekræftet.
Der blev klaget over dårlig trappevask dårlig, og det blev besvaret med at man skulle ring eller skriv til driften(kontoret) når/hvis dette oplevedes.
Regnskabet for 2018 blev taget til efterretning.
Ad. pkt. 7: Der var indkommet et forslag fra Jytte om fældning af rødbøgen ud for nr. 26, da den er grim og skygger, og det blev vedtaget.
Ad. pkt.8: Steen blev genvalgt til bestyrelsen
Ad. pkt. 9: Lotte og Thorry blev genvalgt som suppleanter
Ad. pkt. 10: Lotte blev genvalgt til repræsentantskabet.
Ad. pkt. 11: Der blev snakket om at renoveringen havde været på tale siden 2012, og man har følt sig dårligt informeret fra kontorets side, og man gerne vil modtage nyhedsbreve om, hvordan tingene skrider frem. Der blev også spurt om beboerne bliver informeret inden indflytningen, og det blev bekræftet.
Dirigenten sluttede mødet, og takkede for god ro og orden.

Anne, referent

--------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afd. 7. Kastanievej 24 – 30.

 

                                                                                               Skanderborg den 13.12.2018.

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde, afholdt tirsdag den 11. december 2018.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent: Erling Weber Jensen blev valgt, han konstaterede, at mødet var indvarslet efter SAB´s vedtægter og dermed lovligt. Der var i alt fremmødt 22 stemmeberettigede.

 

2. Valg af referent: Erling Weber Jensen blev valgt.

 

3. Afstemning om renovering af afdelingen med tilhørende økonomi. Afstemningen var skriftlig.

 

Projektet med helhedsplanen løbet op i 27,7 mio. kr. og omhandler 12 tilgængelighedsboliger samt 12 nyrenoverede boliger. Der kommer elevatorer i opgang 24 og 30. Skitseprojektet for renoveringen blev fremlagt og udleveret til de fremmødte. Øvrige beboere kan afhente et eksemplar på SAB´s kontor.

 

Landsbyggefonden har beregnet en gennemsnits huslejepris på 793 kr. pr m2 efter renoveringen.

 

Ved optælling af stemmerne var der 20 der stemte for en renovering, og 2 der stemte imod en renovering.

Forslaget blev dermed godkendt.                   

 

 

Referent og dirigent

 

___________________________

Erling Weber Jensen

Direktør 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

SKANDERBORG ANDELSBOLIGFORENING

Afd. 7 Kastanievej 24 – 30.

 

Referat af afdelingsmøde

tirsdag den 11. september 2018 kl. 19.00

 

12 deltagere, der repræsenterede 9 lejemål, deltog i mødet. SAB var repræsenteret ved inspektør Ole Høi Sørensen.

Ad pkt. 1: Ole blev valgt som dirigent.

Ad pkt. 2: Thorry blev valgt som referent.

Ad pkt. 3: Merethe og Mogens blev valgt til stemmeudvalg (kom ikke i brug).

 

Ad pkt. 4:

- Formand Leif fortalte i sin beretning, at der i henholdsvis i oktober og april har været afholdt fællesspisninger, ligesom der blev afholdt en julefrokost.

-I ejendommens cykelkælder var de gamle og udtjente cykelstativer blevet fjernet, hvilket havde givet plads til nogle flere cykler.

-I fællesrummet under nr. 30 var der opsat et arbejdsbord og etableret lys og stikdåse, så der er mulighed for at foretage mindre cykelreparationer og lignende.

-Til havens hyggekrog var der i sommer indkøbt for kr. 200,- planter.

- Ud for nr. 26 var der i sommer foretaget reparation af kloaksystemet, fordi der var et hul i rørene, hvilket bevirkede, at der var kommet rotter op.

- I foråret har der været en kedelig sag. 

- Formanden henstillede til, at han eller en anden fra bestyrelsen snarest underrettes, hvis det konstateres, at noget i ejendommen er uvirksomt eller i stykker, det være sig kælderbelysning, vaskemaskine eller lignende.

- Det kniber fortsat med at håndtere genbrugspapir/-pap på hensigtsmæssig vis. Bl.a. med hensyn til papkasser, der skal skæres op, så de ikke fylder unødigt meget i containeren.

- Formanden bød velkommen til de 4 nye beboere, som er flyttet ind i afdelingen siden sidste årsmøde.

- Mogens fik en stor tak inkl. en fl. vin for sin forbyggende indsats mod ”svaleplagen”.

-Afslutningsvis takkede formanden den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forgangne år.

- Under bemærkninger anførte Else, at viceværterne på det seneste havde glemt at gøre rent i hyggekrogen. Det gav formanden anledning til at orientere om, at boligforeningen havde lavet en ny vicevært-ordning med et ”grønt team”, der kommer på mandage, og at Per udfører ordinære opgaver på onsdage.

- Der vil snarest blive lavet et opslag med relevante telefonnumre, i fald at beboere må få brug for vicevært-hjælp uden for almindelig arbejdstid (se evt. boligforeningens hjemmeside).

 

Ad pkt. 5: Driftsbudget med tilhørende PV-plan blev godkendt.

- Spørgsmål om elektronisk opmåling af boligforeningens lejligheder blev belyst. Angiveligt vil det medføre besparelser, som i sidste ende vil komme foreningens lejere til gode.

- Else udtrykte underen over, at afdelingens lejere på trods af at ordning med vinduesvask var ophørt, alligevel blev udsat for en mindre huslejestigning ved årsskiftet.

 

Ad pkt. 6: Formanden orienterede om regnskabet for 2017.

Ad pkt. 7: Ingen forslag indkommet.

Ad pkt. 8: Leif blev genvalgt som formand for afdelingsbestyrelsen.

Ad pkt. 9: Anne Jensen blev genvalgt som medlem.

Ad pkt. 10: Lotte blev genvalgt som 1. suppleant. Thorry blev genvalgt som 2. suppleant.

Ad pkt. 11: Lotte blev genvalgt som afdelingens medlem til repræsentantskabet.

 

Ad pkt. 12: Der blev orienteret om, at der fortsat arbejdes med renoveringsprojektet.

- Alle fremmødte var på given foranledning enige om, at det vil være hensigtsmæssigt, at boligforeningen, inden indgåelse af fremtidige lejeaftaler i afdelingen, orienterer potentielle nye lejere om projektet, så ingen kommer til at føle sig bondefanget.

-Jytte syntes, at ejendommens almene vedligeholdelse gennem de senere år var blevet forsømt for meget, henset til, at der endnu ikke forelå endelige planer for renovering.

- Leif loddede stemingen med hensyn til eventuelle fremtidige fællesspisninger. Det blev aftalt at sådanne arrangementer i god tid vil blive annonceret via opslag

- Dirigenten takkede afslutningsvis for god ro og orden, idet han hævede mødet.

- Efterfølgende var der smørrebrød og hyggesnak.

 

Leif Olsen

Formand

 

Thorry Pedersen

Referent

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af årsmøde i afd. 7 d. 13. sept. 2016.

20 deltagere fra 16 lejemål + Dorte fra Hovedbestyrelsen

Ad. 1  Dirigent: Dorte

Ad. 2  Referent: Lotte

Ad. 3  Stemmeudvalg: ikke relevant

 Ad. 4  Beretning

             Markvandring:

Revner i husets sokkel skal repareres

Der bliver lavet lydisolering i kælderlokalet.

Utæt faldstamme udbedres

Containerne bliver først flyttet, når der skal renoveres.

Maling af vaskerum udsat

Centrifugen er sat ud af drift

Til Smukfest næste år, bliver der parkeringsforbud på vores side af Kastanievej en og hver lejlighed vil få en parkeringstilladelse.

Der er flyttet 4 nye beboere ind i huset.Else påpeger at nu vil vi snart gerne have noget kommunikation ang. Renovering. Problemet er, at vi hele tiden udskyder større reparationer, samtidig med at folk undlader at få malet deres lejligheder af samme grund. Uvisheden har indtil videre taget 4 år!

Beretningen blev godkendt

 Ad. 5  Driftsbudgetmed tilhørende PV-plan blev godkendt.

             Det bliver dog påpeget at der burde være råd til at udskifte alle komfurer, da mange komfurer er 17 år gamle, og stort set alle emhætter burde udskiftes. Det bliver vedtaget at de komfurer og emhætter der trænger til udskiftning, bliver udskiftet, men at det ikke er nødvendigt at udskifte komfurer der fungere udmærket.

Ad. 6  Orientering om regnskab 2015.

Ad. 7  Behandling af indkomne forslag:

Forslag 1:

Lisbeth forslår at vi må tage en vasketid efter 15 min. da hun oplever at nogle ikke bruger deres vasketid. Hun finder det rimeligt at andre så kan komme til vaskemaskinerne.
Men på grund af at flere af de ældre har hjemmehjælpere der for eksempel først kommer kl. 11, bliver forslaget ikke vedtaget.

Forslag 2:

Forslag om vi ikke kan få et større hul i containeren til plasticbeholdere. Det blev vedtaget at vi beder om at få udskiftet vores papircontainer med 2 smalle indkast, til en model med et bredt indkast, så vi kan undgå at der bliver fyldt papemballage i containeren til restaffald. Bestyrelsen sørger for at opstille en kurv til opsamling af hård plasticemballage til genbrug i vaskehuset. Det kræver en henstilling til beboere om at putte plasticemballage, som er rengjort med koldt vand i den opstillede kurv.
Lotte laver et opslag herom.

Forslag 3:

Jytte vil gerne have kælderdøren til opgangen står ulåst om dagen. Forslaget bliver vedtaget.

Ad.8   Leif Olsen blev enstemmigt genvalg som formand for afdelingen.

Ad. 9  Khalid Latifi blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem

 Ad. 10 Suppleant valg:

             1. suppleant: Lotte Steincke

             2. suppleant: Thorry Pedersen

Ad. 11 Evt.
Vivi minder om at der mangler at få monteret hængelåsbeslag på nogle af kælderdørene. Problemet er, at de manglende døre er udadgående, som gør at døren skal være åben, for at beslaget kan monteres.
Leif forslår at vi holder en arbejdsdag i oktober, hvor vi blandt andet selv stiller havemøbler i kælderen.
Forslag til hvad der ellers skal laves på denne dag er velkomne.

Lotte forslår at vi holder et loppemarked i juni 2017.
Forslaget bliver vedtaget. Lotte er tovholder. Forslag til, hvad der skal ske på dagen, vil blive modtaget med kyshånd!

Else forslår at vi får noget bunddække i bedene ved terrassen i gården. Bestyrelsen indkalder til havemøde i foråret. Så kan man troppe op og komme med forslag om, hvordan vi kan forskønne vores fælleshjørne, og evt. Deltage i det praktiske arbejde omkring forskønnelsen!

Tak for god ro og orden!- herefter hygge med højt smørrebrød og snak.

Referent Lotte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ferat af årsmøde i afdeling 7, Kastanievej 24-30

 

tirsdag den 8. september 2015 kl. 19.00

 

 

 

Mødet blev afholdt i afdelingens fælleslokale. Der deltog 14 beboere fra 11 lejemål.

 

Pkt. 1:    Leif (28 1. tv) valgt som dirigent.

 

Pkt. 2:    Thorry (24 1. tv) valgt som referent.

 

Pkt. 3:    Lotte (24 2. tv) og Vivi (26 st. th) valgt som stemmeudvalg.

 

Pkt. 4:    Leif, der som repræsentant for afdelingsbestyrelsen varetog fremlæggelse af beretningen, indledte mødet med at byde velkommen til repræsentanten fra Skanderborg Andelsboligforening, hovedbestyrelsesmedlem Flemming Larsen.

 

I respekt og til ære for afdelingens formand Lis Kruse samt afdelingsmedlem Svend Erik Mogensen, som inden for de seneste måneder er afgået ved døden, holdt forsamlingen 1 minuts stilhed. Ære være deres minde.

 

Leif fortalte, at 4 lejemål i afdelingen har skiftet beboere. I 2 af lejlighederne er der flyttet flygtningefamilier ind.

 

Med hensyn til den påtænkte renovering af afdelingen har Landsbyggefonden givet tilsagn om kr. 16 millioner. Skanderborg Andelsboligforening anslår imidlertid, at de projekterede ændringer og istandsættelser vil beløbe sig til kr. 25 millioner. Derfor vil man prøve at få enderne til at nå sammen ved at søge om en større bevilling og samtidig reducere i renoveringens omfang.

 

Afdelingens julefrokost var blevet aflyst, fordi Lis på grund af Sørens sygdom ikke havde haft overskud til arrangementet.

 

Afdelingen har fået ny flagstang i glasfiber, og der er foretaget reparation af de udvendige kældertrapper.

 

Afdelingsbestyrelsen har været på den årlige ”markvandring” med repræsentanter fra boligforeningen. Herunder blev det klart, at der kun vil blive foretaget de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Alle andre projekter skubbes til renoveringen, bl.a. opsætning af legepladsudstyr.

 

Centrifugen i vaskekælderen vil blive afmonteret og kasseret, når den ikke virker mere.

 

Leif henstillede til, at mellemdørene til kælderen holdes låste for at forebygge indbrud.

 

Under kommentarer til beretningen gav Else (24 1. th) udtryk for, at hun fandt det bøvlet at holde nævnte døre låste i dagtimerne. Og at hun gerne vil have ejendommens dørpumper justeret, så dørene ikke smækker unødigt hårdt.

 

Else syntes, at der i allerhøjeste grad har manglet information fra boligforeningen vedrørende den påtænkte renovering. Ikke mindst med hensyn til et forventet tidspunkt for igangsættelsen.

 

Flemming lovede at bringe budskabet videre. Og han anslog, at renoveringen - ud fra de nu kendte omstændigheder - tidligst vil ske i 2020.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Pkt. 5:    Flemming gennemgik afdelingens budget (det omdelte materiale), hvoraf der fremgår en minimal huslejestigning.

 

Der blev gjort opmærksomt på, at der i budgettet fejlagtigt er anført udgifter på kr. 25.000 til opsætning af legepladsudstyr.

 

Budgettet blev derpå godkendt.

 

Pkt. 6:    Flemming orienterede om regnskabet for 2014.

 

Pkt. 7:    Ingen forslag indkommet.

 

Pkt. 8:    Leif valgt som formand for 1 år.

 

Steen (30 st. tv.) valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

 

Khalid (26 2. th.) valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år.

 

Pkt. 9:    Lotte valgt som 1. suppleant.

 

   Thorry valgt som 2. suppleant.

 

Pkt. 10:  Under eventuelt foreslog Jytte (28 st. tv.) og Else, at der bliver indkøbt 2 parasoller til havens hyggekrog samt hynder til havestolene.

 

Vivi mente, at det kan være en god ide, hvis nye beboere bliver budt velkommen og får en rundvisning af en repræsentant for bestyrelsen.

 

Lisbeth (26 st. tv.) fremførte, at der er nogle, som ikke overholder de aftalte vasketider, hvilket er til stor gene.

 

Der blev også fremsat kritik af, at nogle beboere i strid med forskrifterne har opsat parabol-antenner, som skæmmer ejendommen. Afdelingsbestyrelsen vil tage kontakt til boligforeningen med henblik på at få forholdene bragt i orden.

 

Det blev indskærpet, at det ikke er i orden at henstille storskrald, herunder gamle møbler, møbelemballage eller lignende ved ejendommens affaldscontainere, i udhuset eller andre steder på matriklen, hvor andre beboere har adgang. Det påhviler således den enkelte beboer selv at få bortskaffet disse effekter på korrekt vis (Reno Syds Værdicentral, Sverigesvej).

 

Lotte mente, at man nok snart bør overveje at leje en container til storskrald.

 

Flere gav udtryk for, at en del af problemerne måske skyldes, at de flygtninge, som flytter ind, på grund af manglende danskkundskaber ikke formår at sætte sig ind i boligforeningens - og afdelingens regler.

 

Khalid lovede sig hen til at arrangere et infomøde med de nye beboere i efterårsferien. Og Flemming vil tage problematikken op med til boligforeningens administration.

 

Lisbeth gjorde opmærksom på, at p-pladsen ved ejendommens sydlige gavl, som er forbeholdt motorkøretøjer tilhørende beboerne, under festivalen blev benyttet af uvedkommende. Flere tilkendegav, at det ikke er i orden at lade sine eventuelle gæster holde på pladsen.

 

Lisbeth gjorde også opmærksom på, at ikke alle kælderrum er forsynet med beslag for hængelåse, selv om det tidligere er blevet lovet. Leif vil se på sagen.

 

Lotte fortalte, at hun af og til gør brug af en elbil, som hun et par gang har ladet op med ”fællesstrøm” fra udhuset. Hun mener, at prisen for en opladning er ca. kr. 22,-, og hun efterlyser en ordning, så det kan gøres med god samvittighed.

 

Flemming vil forelægge emnet for administrationen, idet man må forvente, at det med tiden kan blive et større problem, hvis/når der kommer flere elbiler på gaden.

 

Flemming anbefalede bestyrelsen at tilmelde sig nogle af de mange gode kurser, som bliver udbudt, ligesom han også opfordrede til deltagelse ved repræsentantskabsmøderne.

 

Afdelingens nye formand, Leif takkede sluttelig forsamlingen for fremmødet samt god ro og orden.            

 

 

 

 

 

Formand/dirigent Leif Olsen                                                                                          Referent Thorry Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

PS: Formanden gør opmærksom på, at bestyrelsen fremover også kan kontaktes på mailadr.:

 

afd7.kastanievej@outlook.dk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Referat fra afdelingsmøde i afdeling 7, Kastanievej 24-30 Tirsdag den 2. september 2014

Mødet blev afholdt i fælleslokalet i afdelingens kælder. Der deltog 16 beboere fra 12 lejemål. Boligforeningens hovedbestyrelse var repræsenteret ved formand Finn Thomsen.

Pkt. 1: Finn valgt som dirigent

Pkt. 2: Thorry (24 1. tv) valgt som referent.

Pkt. 3: Steen (30 st. tv), Else (24 st. tv) og Vivi (26 st. th) valgt som stemmeudvalg.

Pkt. 4: Afdelingsformand Lis (30 2. tv) fortalte i sin beretning, at der var opsat nyt hegn mellem afdelingens p-plads og naboen, Kastanievej 22, som har betalt halvdelen.

Lis gjorde opmærksom på, at alle, der benytter tørretumbleren i vaskekælderen, skal huske at rense maskinens filter efter brug. Der opsættes snarest en vejledning, så manglende teknisk indsigt ikke er nogen undskyldning. Som bruger af vaskekælderen skal man også huske at fjerne sin lås, hvis man ikke vil gøre brug af den vasketid, man har sat sig på til. Således at tiden ikke er spærret for andre.

Der kommer repræsentanter fra Landsbyggefonden på besøg den 3. september for igen at se på forhold omkring afdelingen. Det sker sammen med bestyrelsen.

Som en følge af at der på det seneste har været indbrud i en lejlighed Kastanievej 28, har Lis sammen med Erling og Ole fra boligforeningen set på, hvad der kan gøres for at forebygge. Videoovervågning er ikke en mulighed, og dørtelefoner vil først blive installeret, hvis der sker renovering. Så for at gøre det vanskeligere for indbrudstyve opfordres beboerne til at låse udvendige kælderdøre og mellemdøre fra opgange til kældergang.

Formanden takkede igen Mogens for hans ihærdige indsats sidste sommer, hvor han med sin "spartelstage" tilsyneladende fik løst det -ind til da -tilbagevendende problem med svaler, som byggede reder under udhænget med massiv tilsvining af ejendommens vinduer mv. til følge.

Kommentarer til beretningen:

Else foreslog, at der opsættes en oversigt i vaskekælderen, der viser, hvem der har de forskellige vaskelåse. Så der eventuelt kan tages kontakt og laves aftale med den beboer, som i givet fald ikke benytter sin vasketid. Lis vil få lavet en liste.

Jvtte (28 st. tv) ville gerne have gjort noget ved hoveddørene, som angiveligt larmer unødigt, når de smækker. Leif mente, at det måtte være muligt at afhjælpe problemet. Lis vil få viceværten til at justere dørpumperne, hvis det kan lade sig gøre.

Lisbeth (26 st. tv) forespurgte om muligheden for at aflåse hoveddørene. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre pga. post, madudbringning mv.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 5: Finn, der sædvanen tro på god pædagogisk vis gennemgik forslag til driftsbudget (det, der er omdelt til alle), fortalte, at vores boligselskab har opgivet samarbejdet med Midtjysk Boligselskab, fordi det ikke fungerede. Derfor vil man gå tilbage til den gamle ordning med bl.a. egen direktør, hvilket forklarer en stigning i administrationsomkostninger.

Der foreligger endnu ikke noget fra Landsbyggefonden om, hvornår en eventuel renovering af afdelingen kan forventes igangsat. Inden, der sker noget, vil beboerne, som det tidligere er udmeldt, blive forelagt projektet til afstemning.

Else forespurgte til "Energitrim" på side 4 i "Forslag til drifts-og vedligeholdelsesplan (116)" og fik oplyst, at den udgift antagelig dækker over justering af varmeanlæg og lignende.

Budgettet blev vedtaget.

Pkt. 6: Finn orienterede kort om regnskabet for 2013. Ud fra det forhåndenværende materiale kunne han ikke sige noget nærmere om, hvordan det anførte overskud var femkommet.

Pkt. 7: Det omdelte forsalg fra Vivi omkring rengØring af vaskekælder samt rulle-og tørrerum blev vedtaget under forudsætning af, at det maksimalt beløber sig til kr. 20,-pr. måned. pr. lejemål. Da der var tvivl om, hvad trappevaskordningen omfatter, vil Lis få det afklaret.

Pkt. 8: Lis genvalgt som afdelingsformand.

Pkt. 9: Leif (281. tv) valgt til afdelingsbestyrelsen.

Pkt. 10: Khalid (262. th) og Thorry valgt som suppleanter.

Pkt. 11: Ved afdelingsmødet i 2013 oplyste Lisbeth, at låsene i kælderrumsdørene ikke var tilstrækkelig sikre. Derfor blev det besluttet, at dørene skal forsynes med beslag for hængelåse. Lis vil aftale det med viceværten.

Da talen faldt på rengøring af filtre fra emhætter, oplyste Lis, at afdelingens beboere kan benytte sig af opvaskemaskinen i fælleslokalet, når de har behov for at vaske deres filtre. Finn oplyste supplerende, at motorrens også er et effektivt middel, når et filter skal rengøres (han sagde dog ikke noget om, hvorvidt han har brugt det i sin opvaskemaskine -mon dog?).

Flere beboere har oplevet lugtgener fra ventilationssystemet. Leif henstillede til, at der ikke monteres eldrevne ventilatorer i udluftningskanalerne, idet der så vil opstå overtryk i ventilationsskakten, og eventuelle lugtproblemer vil spredes til andre lejligheder i opgangen med klager til følge. Det må antages, at problemerne vil løse sig i forbindelse med en eventuel renovering.

Lis takkede sluttelig Finn for god ledelse af mødet, ligesom Jytte på vegne af de tilstedeværende takkede Søren (30 2. tv) for han indsats som medlem af bestyrelsen gennem 6 år. Mødet afsluttet kl. 19.45.

Lis havde som tidligere år sørget for, at der efter mødet var fin forplejning til de fremmødte.

Formand Lis Kruse Dirigent Finn Thomsen Referent Thorry Pedersen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Referat fra afdelingsmøde i afdeling 7, Kastanievej Tirsdag d. 03. september 2013

Vores afdelingsmøde blev sædvanen tro afholdt i vores egne mødelokaler i kælderen. Der var et flot fremmøde på 22 beboere og to repræsentanter fra hovedbestyrelsen. Her var det ligeledes traditionen tro vores trofaste Finn Thomsen som denne gang var i selskab med Allan.

Pkt. 1: Som dirigent valgtes Allan fra hovedbestyrelsen.

Pkt. 2: Som referent valgtes Søren Kirstein 26, 2.th.

Pkt. 3: Til stemmeudvalg valgtes Else 24, st.th, Thorry 241. tv og Rene 282. th.

Pkt. 4: Formand Lis 30, 2.tv, kunne fortælle at vi siden sidst havde holdt afdelingens 60 års fødselsdag nede på Frederik II med god mad og selskab. Lis rettede en stor tak til Mogens 24 st.th for sin ihærdige indsats for at forhindre svalerne i at bygge reder under tagudhænget. Så i år har vinduer og mure været mere forskånet for fugleklatter i forhold til tidligere år, hvor svalernes ekskrementer bestemt ikke har pyntet. For denne indsats fik han overrakt et par flasker rødvin som tak. Afdelingen har i det forløbne år fået installeret en ny tørretumbler i vaskekælderen. Vores blok står -måske -overfor en totalrenovering, men der er ikke kommet mere frem om dette siden sidst. Som afslutning på beretningen ønskede Lis velkommen til vore nye beboere i 28 1. tv. Merete og Leif. Beretningen blev herefter godkendt.

Pkt. 5: Finn gennemgik som sædvanlig på mesterlig vis afdelingens budget. Han gør det på en måde så det er til at forstå. Som noget yderst positivt kunne Finn informere om, at der i 2014 ikke vil komme huslejestigninger til afd. 7. Som noget nyt er det sådan at, eventuelle tab ved fraflytning fremover dækkes af dispositionsfonden. Det vil sige, at alle afdelinger hjælper til ved fraflytninger, hvor udgifterne overstiger 7.000,00 kr. Alle afdelinger skal henlægge/opspare 112,-/m2. Et overskud i regnskabet skulle tidligere gå ind som opsparing. Nu skal overskuddet gå til lejerne over 3 år, hvor evt. underskud modsvares. Finn kunne i parentes(!) fortælle at SABs ansøgning om tilskud til vores bloks renovering er sendt til Landsbyggefonden. Og repræsentanter fra denne vil øjensynligt aflægge afd. 7 et besøg i løbet af et års tid. Finn svarede på flere beboeres interessante spørgsmål til budgettet -som blev godkendt. Der var et par kommentarer/spørgsmål til Finn, specielt eet om hvorfor at afd. 17 (Grundtvigsvej/Koldsvej) nu har fået penge til renovering, når f.eks. vores blok som er dobbelt så gammel, står med store problemer som manglende isolering overalt, tærede faldstammer, generelle dårlige installationer, uegnede badeværelser samt rotter -ikke på loftet, men -i kælderen, ikke kommer højere op i prioritet? Det var tilsyneladende politisk bestemt!

Pkt. 6: Orienteringen om regnskabet af det forgangne år 2012 var også lagt i Finns kyndige hænder. Og det er som ordet siger; orientering -så der kan ikke ændres noget.

Pkt. 7: Forslag 1) Fra Lotte 242. tv et forslag om at flytte cykler som ikke er i brug til kælderrummet i ru. 30. Hertil svarede formand Lis, at det er bestemt, at cykler som ikke senest den 08. sept. er forsynet med navn/adresse, bliver smidt ud af vicevært Kurt. Forslag 2) Ligeledes fra Lotte 24 2. tv og egentlig også fra Else 24 st. th, om ændring af vasketider, så der også kan vaskes på helligdage med søndagstider. "Nu må dette være muligt, da der er kommet en ny tørretumbler, som ikke skulle genere Lisbeth 26 st. tv som bor ovenpå vaskeriet", lød det fra forslagsstilleren. Søren Kirstein 26 2.th var bestemt ikke enig i forslaget, idet det altså ikke er tumbleren som er problemet, men til gengæld vaskemaskinerne som, når de centrifugerer, tydeligt kan høres helt oppe på anden sal. Sådan er det når isolering mellem etagerne/lejlighederne i afd. 7 er et ukendt fænomen. Forslaget gik til afstemning, og resultatet af denne blev, at der ikke skulle tages hensyn til støjgener fra vaskeriet, for resultatet blev

22 stemmer for nye vasketider og 4 imod.

Forslag 3) fra Steen 30 st. tv om brug af det ubenyttede cykelkælderrum under ru 30, til et evt. cykelreperationsværksted mm. En god ide og forslaget blev vedtaget.

Pkt. 8: På valg var Søren Kirstein. Desuden blev Steen opfordret til at stille op. Der blev foretaget skriftlig afstemning og resultatet af dette blev således, at ud af 36 stemmer fik

Steen 21 stemmer og Søren Kirstein 8 af disse.

Så med modtaget applaus indtræder Steen nu i afd. 7's bestyrelse.

Pkt. 9: Som suppleanter blev Thorry 24 1. tv og Søren Kirstein 26 2. th valgt. Men hvem der så skulle være henholdsvis første og anden suppleant prøvede Thorry og Søren at afgøre med den kendte leg "sten-papir-saks". Men det blev uafgjort selv efter tre gange. Så blev det afgjort ved Allan' s mellemkomst, at Søren blev første suppleant og Thorry anden do.

Pkt. 9: Lisbeth 26 st.tv, sagde at, det for hende var muligt at åbne mange kælderdøre -dem uden hængelås forstås -med sin nøgle. Men det er jo sådan at de låse er over tres år gamle og i dag vel kun kan betegnes som en hensigtserklæring og ikke nogle som på nogen måde kan forhindre andre i at åbne låsene. Finn ville sørge for at der ville blive udleveret nye hængelåse til døre som ikke har nogen.

Mogens 24 st. th. mente at der mangler en form for sortering af affald da han har set at elektriske genstande mm., bare bliver smidt i containeren. Det blev aftalt, at sådanne genstande fremover vil kunne sættes i rollatorrummet, hvorefter vicevært Kurt vil bortfjerne disse.