Afdelingsmøde 26

Til beboerne i afdeling 26.

J P Sørensens Vej.

 

                                                                                 Skanderborg den 24. maj 2024

 

 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 22. maj kl. 18.00.

 

Der var fremmødt 3 beboere til mødet.

 

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent. Erling blev valg.

2.     Valg af referent. Erling blev valgt.

3.     Valg af ny formand. Der var ingen der ønskede valg.

4.     Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ikke aktuelt, da der ikke blev valgt formand.

5.     Valg af suppleanter. Ikke aktuelt, da der ikke blev valgt formand.

 

Søren Frølund nr. 6. blev valgt som kontaktperson for afdelingen, da der ikke kunne vælges en formand.

 

--------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde d. 29/8 2023 i afd. 26 – J.P. Sørensensvej i Tebstrup

1. Erling blev valgt som dirigent.

2. Mona blev valgt som referent.

3. Der blev ikke lavet stemmeudvalg.

4. Mona fremlagde beretning:
Inge i nr. 8 er kommet ind i afdelingsbestyrelsen efter Malene flyttede.
Det har været et meget stille år i afdelingen.
Jeg har dog fået lavet en oversigt over vores elforbrug på varmepumpe for første halvår, med sammenligninger for de to foregående år. Det fremgår tydeligt at vores forbrug i år ligger noget under de tidligere år. Dette har selvfølgelig også noget med at gøre der ikke har været afgift på el første halvår i år.

5. Erling fremlagde driftsbudget og PV plan for 2024.
Dette blev godkendt.

6. Erling orienterede om regnskab for 2022.

7. Der var ingen forslag.

8. Inge I nr. 8 blev genvalgt.

9. Carsten i nr. 12 blev valgt til suppleant.

10. Der skal tjekkes op på hækkene ved nr 8-20, da jorden skrider.


Referent
Mona Larsen

 

 

 

Referat af afdelingsmøde
Afd. 26 – Joh. P. Sørensensvej
Afdelingsmøde d. 29. august 2022

 

Pkt. 1 - Valg af dirigent.
Erling Weber Jensen blev valgt til dirigent.

Pkt. 2 - Valg af referent.
Mona Larsen blev valgt til referent.

Pkt. 3 - Valg af stemmeudvalg.
Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

Pkt. 4 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Mona fremlagde:
Vi har fået lavet to store projekter det seneste år.

Nyt køkken, hvilket der lige har været gennemgang på, så alle kan få udbedret de ting/mangler der måtte være.

Ny belægning som var tiltrængt og som er blevet rigtig godt.

Der er i dag blevet lavet en lille opkørsel ved skraldeøen, hvilket var et krav fra Renosyd for at de kan tømme affaldsbeholderne.

Der kommer jord ved hækkene, som er plantet ved nr. 8 – 20 for at prøve at udbedre de ”kløfter” der er gravet i haverne.

Der har været slukket for varmepumpen for at spare lidt på strømmen. Besparelsen var 42 kwh pr. dag.

Henrik Dahl vil holde øje med temperaturen og påtænker at starte den op igen inden for 14 dage. Hvis nogle gerne vil have varme på inden, skal man endelig sige til så den kan startes.

Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2023.  
Erling fremlagde driftsbudget med tilhørende pv-plan.

Køkken og belægning er skyld i den høje huslejestigning sammen med ejendomsskatten.

Budgettet blev godkendt.

Pkt. 6 - Orientering om regnskab 2021.
Erling orienterede om regnskab 2021.

Pkt. 7 - Behandling af forslag vedr. nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement.
Nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement blev godkendt.

Pkt. 8 – Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 9 – Valg af formand

Mona Larsen blev genvalgt

Pkt. 10 - Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.
Søren Frølund blev valgt.

Pkt. 10 - Valg af suppleanter.
Inge Hansen blev valgt.

Pkt. 12 - Eventuelt.
Der blev snakket om, hvordan der kunne spares på varmeregningen. Dette kan lade sig gøre ved, at vi fik solceller, men dette er ikke en mulighed, da der så skal skiftes tag, hvilket er en meget dyr post. Der burde lægges noget mere isolering på lofterne.

Haverne i nr. 8 – 20 skal have eftersået græs i efteråret, da de er meget dårligt reetableret efter opgravning.

Der er en del klager over viceværten.

Flere beboere mener, at der bliver startet for mange projekter op, uden at de bliver færdiggjort. Dette er der dog blevet taget hånd om.

 

Erling Weber Jensen                 Mona Larsen

Dirigent                                        Referent

-------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne afd. 26-J. P. Sørensens Vej
Skanderborg d. 13. september 2021
Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 9. september kl. 16.00.
Mødet blev afholdt ved Mona Larsen J. P. Sørensens Vej 4, hvor Claus Beck og Dorthe Støve fra
SAB var til stede.
Fra afdeling 26 deltog Lene, nr. 2, Inge, nr. 8, Lars, nr. 18 og Mona, nr. 4.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Der blev ikke valgt en dirigent.
2. Valg af referent
Mona Larsen blev valgt til referent.
3. Godkendelse af nye køkkener
Nye køkkener, tilbud 2, blev enstemmigt vedtaget efter forslag blev fremlagt af Claus Beck.
Referent
Mona Larsen

--------------------------------------------------------

Afdelingsmøde 26

Referat af afdelingsmøde
Afd. 26 – Joh. P. Sørensensvej
Afdelingsmøde d. 26/8-2021

Pkt. 1 - Valg af dirigent.
Dorthe Støve

Pkt. 2 - Valg af referent.
Lene blev valgt til referent.

Pkt. 3 - Valg af stemmeudvalg.
Stemmeudvalg - ingen

Pkt. 4 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Mona fremlagde:

·        Vi skal have nye køkkener – og dette bliver der indkaldt til møde om, som afholdes hos Mona (nr. 4) 9/9-21 kl. 16.00, hvor Claus også deltager

·        Der kommer ny belægning på gangstier samt p-plads. Den store rampe (ud for nr. 6) bliver fornyet så den bliver handicap venlig, den lille rampe samt trapper bliver ikke udskiftet. Det har en pris på 307.000,- kr.

·        Skråningerne fra nr. 8 – 20 bliver slået af viceværterne med buskrydder.

·        Hækken mellem nr. 2 – 6 skal tilbage til 180 cm i højden, som det blev besluttet for flere år siden

Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022.  
Dorthe gennemgik budget med tilhørende PV-plan 2022.
Dette blev godkendt uden korrektioner.

Pkt. 6 - Orientering om regnskab 2020.
Dorthe orienterede om regnskab 2020.

Pkt. 7 - Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen.

Pkt. 8 - Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

·        Mona Larsen blev genvalgt til formand.

·        Malene Manley blev valgt som bestyrelsesmedlem

·        Lene Pedersen blev valgt som bestyrelsesmedlem

 

 Pkt. 9 - Valg af suppleanter.

·        Ingen

Pkt. 10 - Eventuelt.

·        Lene – spurgte på fugleklodser, så ikke der kommer alle de fuglereder ind på udhæng/loft

·        Lene – spurgte på rensning af tagrender – hvis tagrenderne er stoppet, så er det den enkelte lejer som skal rette henvendelse til kontoret om rensning af dem

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde
Afd. 26 – Joh. P. Sørensensvej
Afdelingsmøde d. 25/8-2020

Pkt. 1 - Valg af dirigent.
Ole Høi blev valgt til dirigent.

Pkt. 2 - Valg af referent.
Mona blev valgt til referent.

Pkt. 3 - Valg af stemmeudvalg.
Stemmeudvalg - Lene Pedersen og Søren Frølund.

Pkt. 4 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Mona fremlagde:
Der er ikke sket det store i vores afdeling det forgangne år. Derimod er der meget på programmet i 2021 - mere om det senere.
- Vi har fået Henrik tilbage som fast vicevært – hvilket jeg tror vi alle er glade for.
- Vi skal have malet vinduer i efteråret. Dette er der sat 77.000 kr. af til, men det kommer til at koste cirka 55.000 kr.

Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021.  
Ole gennemgik budget med tilhørende PV-plan 2021.
Dette blev godkendt mod at følgende punkter blev flyttet og PV-plan blev redigeret:
- Tagrender og nedløb udskiftes.
- Udhæng og stern udskiftes.
- Fordøre og altandøre udskiftes.
- Gummifuger i facadevinduer udskiftes.
- Vinduer i facade udskiftes.
- Badeværelses blød fuger udskiftes (ved behov).
- Vandmålere etableres.

Det betyder at vi skal have lavet følgende punkter i 2021:
- Gangstier og parkeringsplads belægning udskiftes.
- Nye køkkener.
- Algebehandlet tag.

Pkt. 6 - Orientering om regnskab 2019.
Ole orienterede om regnskab 2019.

Pkt. 7 - Behandling af indkomne forslag.
Der var to forslag:
1. Privat parkering til hvert hus. Dette forslag blev trukket tilbage.
2. Indført forbud i ordensreglement, mod at fodre fugle på grund af rotter. Forslag vedtaget.

Pkt. 8 - Valg af formand.
Mona Larsen blev genvalgt til formand.

Pkt. 9 - Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.
Allan Lund blev genvalgt til bestyrelsen.

Pkt. 10 - Valg af suppleanter.
Lene Pedersen og Linda Lund blev genvalgt som suppleanter.

Pkt. 11 - Eventuelt.
Ole fortæller, at de stadig arbejder samen med leverandøren af varmeanlægget. Der har ikke pt. været den besparelse som var sat i udsigt, men man følger anlægget en fyringssæson mere.

 

---------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmødet aug. 2019

Punkt 1: Der blev ikke valgt dirigent da vi kun er 4 fremmødte.
Punkt 2: Referent Mona
Punkt 3: Ingen stemmeudvalg.
Punkt 4: Mona fremlagde beretning
Der er ikke sket så meget det sidste år.
Der er enighed om at vores varme er kommet til at fungere fint.
Da vi snart - senest i 2021 - skal have renoveret p-pladser og gangstier, vil Steen undersøge pris på asfaltering af p-pladserne, da det nok er en billigere og bedre løsning end sten.
Vi fik først klippet hække udvendig i slutningen af august, hvilket er for sent da hækken kommer for langt ud på fortovet, så vi ønsker den bliver klippet noget før til næste år.
Referat ble godkendt.
Punkt 5: Mona fremlagde driftbudget med tilhørende pv-plan for 2020.
Denne blev godkendt.
Punkt 6: Mona orienterede om regnskab for 2018.
Punkt 7: Ingen indkomne forslag.
Punkt 8: Søren Frølund blev genvalgt til bestyrelsen.
Punkt 9: Linda Lund blev valgt til suppleant.
Punkt 10: Intet under eventuelt.

Mona Larsen

Referent

--------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde d. 27-08-2018

Punkterne 1-3 gennemgs uden bemærkninger.

Punkter:

Pkt. 4: Der kommer hndværkere og retter op p de sten, der er løse, langs kanten.

Der laves et kryds foran containeren, sledes at man undgr, at Renosyd kører forgæves, da

dette koster 650,-+ moms.

Træerne ned langs stien er blevet fældet efter flertals afstemning.

Pkt. 5: Der er varslet huslejestigning p 2,02 % PV-plan: 
 
- Der er sat penge af til, at kantstenene rettes

- Der er sat penge af til indkøb af planter/træer/buske, sfremt det bliver nødvendigt.

- Dilatationsfuger udskiftes/tjekkes

- Sokkel og murværk repareres hvis nødvendigt

- Der er sat penge af til algebehandling og opretning af tag

- Komfurer og køleskab udskiftes nr det er nødvendigt

- Udskiftning af gulvradiatorer + radiatorventiler

- Der er medregnet henlæggelser til viceværternes maskiner

- Der skal laves "Elektronisk syn" ved fraflytning. Dette betyder en mere præcis pris p

eks. maling.

Driftsbudget og Py-plan er godkendt.

Pkt. 6: Overskud i varmeregnskab afvikles over 3 r.

Pkt. 7: Ingen indkomne forslag

Pkt. 8: Mona er enstemmigt genvalgt

Pkt. 9: Allan er p valg genvælges

Pkt. 10: Kathrine genvalgt som suppleant. Eva valgt som 2. suppleant

Pkt. 11:

1) Referat fra afdelingsmødet kan findes p Skanderborg Andelsboligforenings hjemmeside. Det aftales, at der fremover kommer skriftligt referat ud til beboerne i afdelingen.

2) I forhold til medbestemmelse, kan man løbende komme med forslag, enten til Mona eller direkte til SAB.

3)   Rottefælderne er ikke kun indkøbt til denne afdeling de har været ude i afdelingen løbende. Man fr ikke besked om, hvornr de er sat op i afdelingen, da de flyttes løbende efter behov.

4)   Kommunen skal holde buskene ned langs stien, men de "gider" ikke. Der har været flere diskussioner omkring dette med kommunen. Viceværterne kan beskære det, og ellers er m man gerne selv gøre det.

5)   3 huse afventer, at der skal skiftes rør. Det forventes, at nr disse er skiftet, vil varmen fungere optimalt. Besparelsen i forhold til det tidligere oliefyr, skulle gerne være mere end den stigning p el -regningen nogle beboere har oplevet efter installationen af den nye varmepumpe. Varmtvandsbeholderen har ikke kunnet køre p varmen, da ventilerne ikke har været skiftet dette skulle gerne være ordnet nu.

6)   Larmen fra varmepumpen genere, især beboerne i nr. 8 særligt om natten. Der arbejdes p en skærm, der kan tage noget af støjen. Som nævnt i pkt. 5, skal der skiftes nogle rør i 3 af husene samt gulvradiatorer disse forventes at være skiftet inden fyringssæsonen.

7)   Der bør tages stilling til, om der skal opsættes et gelænder ved trappen op til den ene parkeringsplads.

Katrine Kjær

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde 21. august 2017.

Der var 7 beboer fordelt på 5 husstande mødt op, samt Lene Blume.

Pkt 1: Lene Blume blev valgt som dirigent.

Pkt 2: Referent Mona.

Pkt 3: Stemmeudvalg vælges hvis nødvendigt.

Pkt 4: Mona fremlagde beretning.

Vi har nu fået vores nye varmeanlæg, som vi ser meget frem til at få rigtigt i brug.

Vi venter på det bliver tørt vejr i flere dag i træk, så vi kan få malet hegnet omkring

Containeren.

Der vil komme nogle og rense vores tag, der bliver givet besked inden, da de skal have adgang til haven.

Pkt 5: Lene gennemgik driftsbudget samt Py-plan for 2018. Dette blev godkendt.

Pkt 6: Lene orienterede om regnskab 2016.

Pkt 7: Ordensreglement blev godkendt.

Pkt 8: Ingen indkomne forslag.

Pkt 9: Søren Frølund blev genvalgt.

Pkt 10: Linda Lund, nr 12 og Kathrine Rohde Kjær, nr 2 blev valgt som suppleanter.

Pkt 11: Der var ikke noget under evt.

Mona Larsen

Referent

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne afd. 26 — i. P. Sørensens Vej

Skanderborg d. 23. marts 2017

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 22. marts 2017 kl. 19:00

4 husstande var repræsenteret: Nr. 4, 6, 12 og 14. Jesper Magnussen deltog fra SAB.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af ny hovedvarmekilde

Udgiften til det nye varmeanlæg er 468.750 kr. Afdelingens andel udgør 150.000 kr. Der ydes tilskud fra SAB's trækningsret på 318.750 kr.

Ovenstående betyder også at afdelingens henlæggelser vil stige med 20.000 kr. om året. Ved at udskifte oliefyret til en varmepumpe, vil I som beboere få en mærkbar reduktion i udgifterne til varme.

Ad. 1.

Mona bød velkommen, det ansås ikke som nødvendigt at vælge en dirigent. Det blev dog

konstateret at mødet var korrekt varslet.

Ad. 2.

Jesper Magnussen blev valgt som referent.

Ad 3.

Jesper Magnussen forklarede om det nye anlæg og om forventede besparelser ved valg af nyt varmeanlæg. Oliefyret erstattes af en varmepumpe, og i boligerne skal der monteres nye varmvandsbeholdere. Der vil ikke blive mange gener forbundet med etableringen af varmeanlægget.

Anlægget forventes monteret i maj 2017.

Forslaget blev vedtaget med 8 stemmer for og 0 imod.

Referent: Jesper Magnussen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i afdeling 26, d. 30. august 2016, kJ. 18.30

Til stede er Lene Blume, næstformand for afdeling 16, Mona Larsen, formand for afdeling 26, samt 4 af afdelingens beboere.

Dagsorden: Pkt. 1: valg af dirigent: Lene Blume vælges til dirigent.

Pkt. 2: valg af referent: Kathrine vælges til referent.

Pkt. 3: valg af stemmeudvalg: med hensyn til afstemning omkring valg af farve på skurene i afdelingen, vil der blive sendt stemmesedler ud til beboerne i afdelingen, som skal afleveres i Monas postkasse.

Pkt. 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde:

Pkt. 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2017: begge gennemgåes, og der er ingen kommentarer hertil. Det fremgår af PV-planen, at der fra næste år er sat penge af til at erstatte oliefyret med varmepumper. Derudover er skal der hurtigst muligt gøres noget ved de kantsten der er ved at falde ned -viceværten vil tage sig af det, og lave en midlertidig løsning på det område hvor behovet er størst. På sigt skal der muligvis fældes træer i området, da det er rodnettet der underminere kantstenene. Dette skal der dog først budgetteres med.

Pkt. 6: Orientering om regnskab 2015: der er ingen kommentarer til regnskabet for 2015. Dog gøres der opmærksom på, at der bliver brugt mange penge på at få containeren tømt -dette skyldes, at beboerne ikke sortere deres affald korret, hvorfor regningen løber op. Der vil blive sendt en skrivelse ud fra kontoret, hvori der gøres opmærksom på, at containeren kun er til haveaffald.

Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag: der er ikke kommet forslag til behandling.

Pkt. 8: Valg af formand: Mona Larsen genvælges som formand for afdelingen.

Pkt. 9: Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen: Allan Lund genvælges til medlem af afdelingsbestyrelsen.

Pkt. 10: Valg af suppleant: Kathrine Kjær vælges til suppleant for afdelingen.

Pkt. 11: Eventuelt: der tales kort omkring vigtigheden af at viderebringe informationer om fx brug af containeren til nye beboere, samt ordensreglement for afdelingen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat afd. 26 afdelingsmøde den 8. september 2015

 

 

 

Pkt. 1: Ingen dirigent valgt.

 

Pkt. 2: Referent Mona

 

Pkt. 3: Ingen stemmeudvalg.

 

Pkt. 4: Mona fremlagde beretning.

 

           Der er ikke sket så meget i vores afd i det forgangene år.

 

           Vedr. haver og hække på bagsiden af nr. 8 - 20, er det op til folk selv hvad de vil gøre med

 

           deres hæk m.m. Kommunen vil ikke gøre noget ved dette. Det bliver heller ikke vores

 

           viceværter der skal ordne det.

 

           Vi har desværre ikke Ole som fast vicevært mere. Der kommer info ud når vi får en ny.

 

           Med hensyn til vores container, henstilles der meget bestemt til at alle overholder

 

           At der KUN må kommes SMÅT brandbart i denne. Det koster knap 2000 kr hver gang

 

           den skal tømmes, da der smides rigtig mange ting i den som på ingen måde er

 

           brandbart. Der vil for sidste gang blive lavet en seddel til alle, hvad der må kommes i.

 

           Hvis dette ikke fremadrettet bliver overholdt vil den kun kunne bruges til haveaffald.

 

Pkt. 5: Mona fremlagde driftbudget samt pv-plan. Dette blev godkendt.

 

Pkt. 6: Mona gennemgik regnskab 2014.

 

Pkt. 7: Ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 8: Søren Frølund blev genvalgt.

 

Pkt. 9: Line Ortved blev valgt som suppleant Pkt. 10: Der blev snakket om vi måske skulle have en ny farve på vores i stedet for den blå.

 

              Vi vil prøve at finde nogle farveforslag.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afd. 26 Joh. P. Sørensensvej Referat fra afdelingsmøde den 9. september 2014.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent -Fælles

2. Valg af referent -Line blev valgt

3. Valg af stemmeudvalg -Ikke nødvendig

4. Fremlæggelse af beretning siden sidst:

   • Bunker af jord ved container er til alle og til fri afbenyttelse.

   • Fælles plantebede er der "problemer" med de nye planter. -Dette under­søges.

   • Ramper ved P pladser. -Løse sten og senegræs. -Dette følges der op på.

   • Ny vicevært vil bestræbe sig på at være hos "os" en dag om ugen.

   • Fællesrummet/Oliefyret -Ny væg ved oliefyr. -Hvorfor -En beboer har skruet op på oliefyret, hvilket ikke er tilladt. Dette har genereret en ekstra regning på ca. kr. 11.250,00. Den skal vi alle betale. OBS -Mona har nøgle til oliefyret.

   • Ny varmekilde -Undersøges fortsat. Når man ved mere, indkaldes der til møde.

     

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

5. Godkendelse af driftsbudget. -Budgettet blev godkendt.

• Vi gennemgik henlæggelser ­

 • Indkøb af nye rottefælder.

 • Fliser på fællesarealer.

 • Udskiftning af bløde fuger på badeværelser m.m.

   

  OB5 -25 års jubilæum i 2015 kr. 5000,00 sat af til dette. Vi vedtager de kr. 5000,00 skal blive i driften og ikke bruges til jubilæumsfest.

   

 • Orientering om regnskab 2013.

 1. Indkomne forslag -ingen

 2. Valg af formand. -Mona er fortsat formand.

 3. Valg af medlem til bestyrelsen. Allan Lund blev genvalgt.

 4. Valg af suppleanter. -Line Kristensen og Linda Lund blev valgt.

 5. Eventuelt -intet.

   

  Formand: Mona Larsen Referent: Line Kristensen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afd. 26's afdelingsmøde den 26. august 2013.

Fremmødte: Beboere samt Birgit Sprogø fra hovedbestyrelsen.

Dagsorden:

Ad. 1 Birgit blev valgt til dirigent.

Ad. 2 Mona blev valgt til referent.

Ad. 3 Det er ikke nødvendigt med stemmeudvalg.

Ad. 4 Mona fremlagde beretning siden sidste møde. Der er stadig nogle udfor­

dringer omkring skrald. Papkasser m.m. smides stadig ved siden af containeren

(dette skal i den blå container). Der smides også elektronik ud -hvilket man selv

skal skaffe sig af med.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 5 Mona fremlagde budgettet og pv-planen for 2014.

Budgettet blev godkendt.

Ad. 6 Mona orienterede kort om regnskabet for 2012 der jo der jo ikke skulle

godkendes.

Ad. 7 Der var ingen forslag.

Ad. 8 Søren Frølund blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen.

Ad. 9 Line Kristensen og Kickan Pedersen blev valgt til suppleanter i den række­

følge.

Mona serverede sin berømte æblekage og mødet sluttede kl. 20.00

 

Formand: Mona Larsen