Afdelingsmøde 34

Afdelingsmøde,  Gartnervænget d. 14.09.2020 - referat.


1. Yvonne var dirigent.
2. Susanne K var referent.
3. Dorthe, Adm. sørger for stemmeoptælling.
4. Formands beretning ved Sanne Olsen:
Maling af sternbrædder og gavle blev langt om længe udført sidste efterår. Det
er blevet rigtig flot og der er udtrykt stor tilfredshed med det valgte malerfirma
og deres håndtering af opgaven.
Opretning af stenene i rondellen er også efter flere års tovtrækkeri langt om
længe blevet udført og her i foråret blev den længe ventede opgave med
udskiftning af afløbsrenden ved nedkørslen også udført.
Vi har efter mange års venten endelig fået beskåret Kirsebærtræerne. På
grund af den lange ventetid, kom beskæringen til at virke meget voldsom. Men
det ser heldigvis ud til at træerne har klaret den hårdhændede behandling og
nu skyder fint.
På sidste møde besluttede vi at få alle emhætterne udskiftet. Arbejdet er med
flere forviklinger nu udført og der har kun været meget positive kommentarer til
de nye emhætter.
Vores parkeringsplads har endelig fået en mere synlig markering af P-båsene.
Arbejdet var i første omgang udført amatøragtigt, men der er efterfølgende
blevet påbrændt striber, som ser rigtig godt ud.
I december var Susanne K. både idekvinde og sammen med Yvonne primus
motor for et spissammen-julearrangement i Gildesalen. Der var stor tilslutning
og det blev en rigtig hyggelig aften. Stor tak til jer.
Ligeledes i december var Lasse både Idemand og primus motor i at vi fik
ophængt en virkelig fin belysning i rondellen. Stor tak til dig.
Der opfordres til mere fokus på affaldssortering - både i vores egne
containere og på affaldspladsen ved Ryparken. Hvis f.eks. plast kommer med i
par/papir, urtepotter / krukker / plastsække kommer med i haveaffald eller rent
jern kommer med i storskrald. Betyder det ofte en dyr håndsortering hos
Reno-syd, som afdelingerne skal betale. Endvidere bruger vores vicevært
uforholdsvis meget tid på sortering og oprydning.
Da flere af vores udendørslamper er i stykker og da de resterende
efterhånden giver minimalt lys - Gulning af skærmene. Er det i samarbejde
med vores inspektør Steen, aftalt at der kommer en ny prøvelampe op ved nr.
24. Da de over 20 år gamle ikke længere kan skaffes. Det overvejes eventuelt
at skifte alle lamper på en gang, idet det vil minimerer elektriker-løn - kørsel
etc.
Det er ligeledes aftalt at der vil forsøges at finde en løsning på de dunkle
belysning i rondellen. Som blev meget tydelig da julebelysningen kom ned.
Flere af hækkene rundt i afdelingen har det rigtig dårligt og det vil blive rigtig
dyrt med udskiftning, da det også kræver udskiftning af den dårlige jord.
Måske skulle vi i stedet overveje hegn. Vi arbejder videre med dette.
Vi har fået en ny beboer - velkommen til.
Der har været en rund fødselsdag. I den forbindelse opfordres der til at
beboerne gør opmærksom på mærkedage og beder om at få flaget op - også
gerne ved helt almindelige fødselsdage.
Bemærkninger til beretningen: Det blev påpeget, at der er afsat penge i PV-
planen til renovering af parkeringspladsen næste år - og det derfor virker
mærkeligt, at der er brugt midler på at male parkeringspladser. Bestyrelsen
oplyste, at da ønsket om at male parkeringspladser var et forslag, som blev
godkendt på sidste afd. møde. Så skulle det gennemføres. Der oplyses
endvidere, at det at der er afsat penge til renovering ikke nødvendigvis
betyder, at den gennemføres. Der blev tilkendegivet tilfredshed med maling af
parkeringspladser i øvrigt.
5. Driftsbudget med PV-plan 2021 er godkendt.
6. Regnskab 2019 er gennemgået.
7. Indkomne forslag:
a. Konkurrence blev vedtaget med 16 for og 7 imod. Lasse er tovholder
b. Fuger - Forslag kan ikke føres til afstemning, da der er tale om en
kosmetisk sag.
c. Ovn - Forslag nedstemt med 4 for og 22 stemmer imod.
d. Køkken - Forslag blev trukket tilbage. Der blev af Dorte orienteret om
mulighed for at renoverer i den enkelte lejlighed.
e. Flere parkeringspladser - Forslaget trukket tilbage, men der appelleres til at
se på, hvordan der kan etableres flere parkeringspladser.
f. Husdyr:
Forslag 1. Forslag nedstemt 10 for og 16 imod
Forslag 2. Forslag nedstemt 12 for og 16 imod
8. Valg af medlem til afd. bestyrelsen:
Simon er på valg - ingen modkandidater - Han blev genvalgt med applaus.
9. Valg af suppleanter:
1. Lasse blev genvalgt som I .suppleant.
2. Susanne K blev genvalgt som 2.suppleant.
10. Eventuelt:
Flere oplyser, at det individuelle vandregnskab er steget meget og det fremgår
ikke tydeligt af opgørelserne, hvad der betales for. Dorte kommenterede på
det. Hver lejemål har selv ansvaret for at holde øje med forbruget.
Henvendelse på administrationen i tvivlstilfælde.
Vedligehold af området blev diskuteret - Der var ikke tilfredshed med
nuværende standard. Det blev forklaret, at der er 5 timer pr. gennemsnit om
ugen. Disse timer skal også dække ferie - kurser og sygdom.
A & B ordning blev forklaret.
Elbiler bliver fremtiden, så der appelleres til en løsning pr. sigt.
Forslag til en 25 års jubilæumsfest i 2022 - Der er stemning for at afsætte
penge til det - så må vi se hvordan verden ser ud til den tid.
Det er svært at komme ud fra Gartnervænget, da der ofte holder store biler,
som spærrer for udsynet. Bestyrelsen vil tage en snak med Ryparkens
Bestyrelse om problemet.

Tak for god ro og orden.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af Afd. Gartnervængets afdelingsmøde d. 10 september 2019

 

Pkt. 1: Dirigent: Yvonne Vinther
Pkt. 2: Referent: Susanne Kammer
Pkt. 3: Stemmeudvalg: Lasse & René Sørensen
Pkt. 4: Der er ingen beretning, da vi ikke har haft en bestyrelse/formand i perioden
Pkt. 5: Driftsbudget er godkendt.
Pkt. 6: Regnskab 2018 blev gennemgået.
Pkt. 7: Der var stillet 2 forslag.
1/Nye emhætter i bedre standard
Der er stillet forslag om fornyelse af emhætter i en bedre standard til alle lejemål. Forslaget blev vedtaget. Bemærk! Det blev også vedtaget sidste år – der blev på mødet rejst kraftig kritik af adm. for ikke at have udført denne beslutning om nye emhætter fra sidste år. Der vil i den nye bestyrelse blive vurderet, om der skal klages over dette.
Den nye bestyrelse godkender adm. nye forslag til emhætter i en bedre standard,
2/Afstemning om husdyrhold
Der blev på mødet godkendt, at forslaget om husdyrhold sendes til urafstemning til alle beboere.
Pkt. 8: Sanne Olsen opstillede som formand og blev valgt til samme.
Pkt. 9: Der blev valgt 2 bestyrelsesmedlemmer – Simon fra Gartnervænget nr. 20 og Yvonne fra Gartnervænget nr. 4 blev valgt. Simon er på valg i 2020 og Yvonne er på valg i 2021.
Pkt. 10: Der blev valgt 2 suppleanter – som 1. suppleant Lasse, Gartnervænget 1 og som 2. suppleant Susanne Gartnervænget nr. 5.
Pkt. 11: Eventuelt.
Beskæring af træer blev diskuteret. Opgaven har været planlagt gennem flere år, og er fortsat ikke udført pga. manglende ressourcer fra adm. Opgavens udsættelse kan betyde, at omkostningen til beskæring bliver dobbelt så dyr. Adm. har lovet at prioritere opgaven til i år.
Vicevært ordningen blev diskuteret og det blev oplyst, at Gartnervænget har gennemsnitligt 5 timer til rådighed om ugen. Der blev rejst stor kritik af ordningen, idet den nuværende standard ikke er acceptabel. Den nye bestyrelse har mulighed for at prioritere opgaverne. Adm. oplyser, at det ikke på kort sigt er muligt at forøge antallet af timer.
Ringeordningen ifht. udførsel af opgaven blev rost – henvendelser blev løst hurtigt og godt.
Det varslede malerarbejde fra uge 33-37 er ikke påbegyndt og der er ikke informeret om, hvornår arbejdet så udføres – der blev rejst kritik af denne manglende information.
Flere beboere oplyser om udfordringer med rotter – husk at dette skal meldes til Adm.
De aftalte opgaver, som aftalt på markvandring, er ikke udført.
Der blev rejst stor kritik af Adm. for ikke at gennemføre aftaler på markvandringer og beslutninger på sidste afd.møde. Det har været et gennemgående problem gennem de sidste mange år, at bestyrelsen skal bruge så meget tid for at rykke for gennemførsel af aftaler. Samarbejdet med Adm. er medvirkende årsag til, at der sidste år ikke har været en bestyrelse og at tidligere bestyrelser har opgivet bestyrelsesarbejdet. Kritikken er hermed videregivet. Der er informeret om klagemuligheder ifht. til denne problemstilling.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af Gartnervængets afdelingsmøde den 3-9-2018

 Pkt 1:        Dirigent: Rene Sørensen

 Pkt 2:        Referent: Yvonne Vinther

 Pkt 3:        Stemmeudvalg:

 Pkt 4:        Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidst:

 Susanne Olsen beretter om markvandring:

Opkørslerne er blevet bredder.
Vi har haft problemer med kloarken. Holst var her af to gange og kigge på det. Det viser sig at være en slukket rotteskyder der blokere. Der bliver lovet at der kommer en spærre i i stedet for rotteskyderen. Vi skal selv betale for Holst, selvom ingen havde kendskab til rotteskyderen.
Kloarklugt i nogle af lejlighederne. Der vil blive hældt noget i som vil stoppe lugten.
Beskæring af kirsebærtræer vil ske i løbet af i år.
Kontainerne er blevet rengjort.
Der er general utilfredshed med den nye viceværtordning. Den kritiseres bl.a. for at der ikke er nogen der har det overordnede ansvar. Den fortsætter et halvt år mere.
Det forventes at gavle, containerrum og hvide flader bliver malet i 2019 , samt reparation af fuger.
Skråningen mellem 1-5 hvem skal passe den?
Vandkunsten er blevet repareret, men der er stadig ikke vand.

 

 Vi har stadig rotteproblemer. Mona går videre med det.

 Ved uheld i weekender og helligdage er det afdelingsbestyrelsen  der tager beslutning om hvad der skal ske.

 Hvis der er problem i lejlighederne, læg en seddel eller send en mail til boligforeningen: drift@sab-net.dk

 Vi mangler action i forhold til de beslutninger der bliver taget ved markvandringen. Når der ikke bliver fulgt op på tingene, er det

afdelingen der kommer til at betale.

Pkt 5:        Godkendelse af driftbudget med tilhørende PV-plan for 2019.

Er der en konto som ikke er øremærket til noget, som vi kan bruge til nye emhætter?

Hvordan kan maling være så dyrt (159.000 kr)?

Hvor blev pengene af fra gulvleverandøren? Da Gartnervænget blev opført, var gulvene ikke iorden og der blev tilbagebetalt et

beløb til forbedringer af gulvene, hvilket ikke er sket, så pengene må være et sted.

Serviceaftale for ventilationer – hvordan er den?

Når der er sat penge af til tjek af vinduer og døre, vil vi gerne have det gjort.

Vi kan altid få en med fra boligforeningens administration, vi skal bare bede om det.

 Der er i forbindelse med ovenstående møde fremsagt et sådan ønske, som ikke blev imødekommet.

 Driftbudget GODKENDT.

 Pkt 6:        Orientering om regnskab.

 Pkt 7:        behandling af indkommende forslag.

 To forslag er sendt til urafstemning med 14 stemmer for og 8 stemmer imod.
Husdyrhold max en hund eller to katte.
Husdyrhold max to katte.

Forslag 3: Opstregning af parkeringsbåse uden fjernelse af bøge.

For: 18

Imod: 2

Blank: 4

Forslag 4:

Nye emhætter.

Enstemmigt vedtaget

Forslag 5:

Parkering i uge 32: ingen gæsteparkering, ingen overnatninger med parkerende gæster. Beboere vil få en seddel i forruden, så

man kan se de høre til, andre biler fjernes.

For: 2

Imod: 16

Blank: 2

 Pkt 8 & 9: Susanne Olsen ønsker ikke længere at være formand. Vi takker hende for det store arbejde hun har lagt i afdelingen.

Da der ikke var andre der ønskede at stille op til posten, er afdelingsbestyrelsen nedlagt.

Rene Sørensen er kontaktperson for afdelingen.

 Pkt 11:      Rene fortæller om Rådighedskataloget.

 Hvis man til eks. ønsker at forny sit køkken, kan man for et fast beløb om måneden over 20 år, få lavet forbedringer.

Rene vil undersøge muligheden for at vi i afdelingen kan få et katalog.

Er det i alt vi har 5 timers vicevært om ugen?

 Hvis i har klager eller spørgsmål til Boligforeningen, kan i skrive til:

Erling Weber: ewj@sab-net.dk

SAB: drift@sab-net.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra beboermødet i Gartnervænget den 4. september 2017

Til stede var Mona fra hovedbestyrelsen og 19 beboer (14 lejemål).

Beretning for perioden siden sidste møde v. formand Sanne:

Vi har fået ny flagstang.

Der har i afdelingen været 2 runde fødselsdage.

Nedkørsler til parkeringspladsen er lavet (bliver dog senere justeret, så de fungerer bedre).

Der er lavet fliseområde med bænkesæt ved vandstenen.

Der har været arrangerer fællesspisning 3 gange (vi håber på flere).

Ryparken har haft rettet henvendelse til os om sammenlægning, hvilket vi afslog.

Beretningen blev godkendt.

Forslaq til budget v. Mona:

Der ønskes uddybelse af punkterne vedr. vandafgift samt viceværttimer i Gartnervænget.

Forslag til budget blev godkendt.

Langtidsplan 201 7 v. Mona:

Der var usikkerhed om punktet kloakseparation på 80.000.

Regnskab 2016v. Mona:

Årets overskud på 58.000 bliver fordelt over 3 år.

Nyt ordensreqlement:

Punkterne 4 og 11 ønskes slettet, da de ikke er relevante i Gartnervænget.

punkt I ønskes omtalen at Reno-Syd ændret til vores fællesområde til storskrald.

I punkt 7 skal foruden campingvogne nævnes både.

Indkomne forslag:

Brug af fællesskuret. Hvis beboere sætter egne ting i skuret, må også disse ting bruges af alle.

Der bliver indkøbt ny hængelås med 3 nøgler, som opbevares af bestyrelsesmedlemmerne.

Forslag om enten 1 hund eller 1-2 katte blev nedstemt med 10 ja og 18 nej.

Forslag om 1-2 katte blev nedstemt med 11 ja og 1 7 nej.

Sanne i nr. 24 blev genvalg som bestyrelsesformand

Susanne i nr. 5 og Bente i nr. 22 er fortsat bestyrelsesmedlemmer.

Som suppleanter blev valgt Lasse i nr. I og Yvonne i nr. 4.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra beboermøde i Gartnervænget torsdag den 22. september 2016

 

Til stede var Mona Larsen fra hovedbestyrelsen samt 16 beboere (13 lejemål).

 

Efter indtagelse af smørebrød afgav Sanne Olsen årsberetning:

 

Siden sidste møde har vi fået ny vicevært, Ole Jensen, og ny inspektør, Leif Larsen.

 

I foråret var vi en del plagede af rotter, der viste sig at være overfladerotter. Det vil sige, at vore kloaker ikke var angrebet.

 

Der er placeret et bænkesæt på græsplænen ved vandkunsten.

 

Ny legeplads er etableret.

 

Vores flagstang er blevet repareret. Vi har fået lovning på ny flagstand 2017.

 

Affaldscontainerne er blevet vasket, hvilket de skulle blive årligt fremover.

 

Vi har fået malet skurene. Gavle og udhæng skal i første omgang rengøres af viceværten.

 

Tagrender er gennemgået igen igen, men stadig ikke tilfredsstillende alle steder. De, der stadig har problemer bedes henvende sig direkte til Jesper Magnussen i administrationen.

 

Vinduer og døre vil blive efterset og justeret i uge 39 de steder, der er problemer.

 

Udflugt til Silkeborg for pensionister og efterlønner blev gennemført i august.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Mona Larsen gennemgik forslag til budget 2017. Dette blev godkendt.

 

Indkomne forslag:

 

Rengøring af fliser i haver og fællesarealer. Til dette blev nævnt, at grønne belægninger kan fjernes af viceværten. Hvis fliserne skal rengøres i dybden, vil det koste ca. 75 kr. pr. m2 og skal gentages med 1 – 2 års interval. Dette blev nedstemt.

 

Indkøb af jord til haverne. Et læs jord vil koste ca. 2500 + moms. Det blev nævnt, at man kan afhente gratis jord på forbrændingen. Det blev besluttet, at vi ikke skal købe jord i fællesskab. Det må stå for den enkelte beboers egen regning, hvis man ønsker jord.

 

Ingen trampoliner i haverne. Til dette blev sagt, at afdelingen ingen indflydelse har på, hvad beboerne har i egne haver. Vi skal naturligvis vise hensyn over for hinanden og hold ro efter kl. 22.

 

Trampolin på et af fællesarealerne. Bestyrelsen undersøger nærmere herom, og det vil blive taget op på et senere tidspunkt..

 

Etablering af højbede med urter og blomster og plantning af bærbuske. Dette blev nedstemt.

 

Fuglekasser (redekasser) på pæle. Blev nedstemt.

 

Indkøb af årlig erkendtlighed til bestyrelsens formand og til flagmanden. Blev vedtaget.

 

Den nye bestyrelse består af: Formand Sanne Olsen, Susanne Kammer og Bente Pedersen. Suppleanter blev Lasse Grarup og Mads Grønvall.

 

Mads Grønvall ønsker ikke længere at være flagmand. I stedet meddelte Ingerlie Poulsen, at hun gerne vil påtage sig at være flagmand det næste år.

Ref. Bente Pedersen-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat 2015

Afdelingsmøde i afdeling 34, Gartnervænget.

Pkt. 1.  Dirigent Rene Sørensen.

Pkt. 2.  Referent Dorthe Kruse.

Pkt. 3.  Der blev ikke valg et stemmeudvalg.

Pkt. 4.  Fremlæggelse af beretning ved Lasse Grarup.

Der er kommet nyt tag på alle lejemål. Der kører en forsikringssag. Der har været udfordringer med tagrender og nedløb, dette er der taget hånd om.

Alt træværk, dog ikke Stern og udhæng, skal males. Der er farveprøver ved skraldestativet.

Der kommer en større affaldsø og flere containere.

Der har været et ekstra møde omkring katte.

Markvandring er afholdt.

Dorthe på SAB har overtaget efter Hans Henrik. Send mails CC til Erling.

Afdelingen har haft et par dødsfald.

Der er kommet nye beboere med børn, så det er vigtigt med en ny legeplads. Tilbud er ved at blive indhentet.

Ønske om en bestyrelse i afdelingen.

Pkt. 5.  Driftbudgettet for 2016 med tilhørende PV-plan blev godkendt.

Pkt. 6.  Orientering om regnskab for 2014. Specificeret regnskab kan hentes på SAB.

Pkt. 7. Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 8.  Valg af formand, Susanne Olsen

Pkt. 9.  Valg af bestyrelse, Ann Jensen og Bente Pedersen.

Pkt. 10. Valg af suppleanter, Lasse Grarup og Rene Sørensen.

Pkt. 11.  Eventuelt.

Ønske om ny vimpel.

Batterispand bliver våd ved regn og det giftige vand hældes ud på jorden. Dette løses måske ved udvidelsen af affaldsøen.

Ved kraftig regn er der lugt fra kloakerne i lejemålene.

 

Dorthe Kruse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Til beboerne i afdeling 34.

 

 

 

 

 

                                                                                               Skanderborg den 28. maj 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 21. maj 2015.

 

 

 

 

 

Dagsorden:

 

 

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Forslag om at husdyrhold ændres til maks. 2 inde katte med evt. lukket katte gård i haven.

   

   

  Ad 1. Erling Weber Jensen blev valgt til dirigent

   

  Ad 2. Erling Weber Jensen blev valgt til referent

   

  Ad 3. Dirigenten foreslog at punkt 3 blev delt i 2 afstemninger. 1 forslag om inde katte, 2 forslag om lukket katte gård i haven.

  Efter en debat blev forslagene bragt til afstemning.

  Forslag om 2 inde katte blev vedtaget med 10 stemmer for og 8 imod.

  Forslag om lukket katte gård blev nedstemt med 6 stemmer for og 9 imod – 1 blank.

   

  Forslagsstilleren udtrykte herefter utilfredshed med at der var 2 afstemninger, da det efter hendes mening hang sammen som et forslag.

   

  Herefter valgte dirigenten at lave en fornyet afstemning, hvor der efter forslagsstillerens ønske blev stemt om, at det både skulle være muligt at have 2 inde katte samt en lukket katte gård i haven.

   

  Forslaget blev nedstemt, da der var 8 stemmer for -  8 stemmer imod og 2 blanke.    

   

   

   

   

  Referent:

  Erling Weber Jensen

  Direktør

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Skanderborg 26. august 2014

Referat af afdelingsmøde i afd. 34 Gartnervænget tirsdag den 26. august 2014

Der var fremmødt 8 beboere fra 6 lejemål.

Fra administration deltog Inspektør Ole Høi og fra Hovedbestyrelsen deltog Flemming Larsen.

Kontaktperson Lasse Grarup bød velkommen til afdelingsmødet. Flemming konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt og at afdelingsmødet hermed var beslutningsdygtig i.h.t vedtægterne.

 • Pkt. 1, Rene blev valgt til dirigent.

 • Pkt. 2, Flemming blev valgt til referent.

 • Pkt. 3, stemmeudvalg udpeges hvis der opstår behov.

 • • Pkt. 4, Ole Høi gennemgik beretningen, den tekniske tilstand i afdelingen i den forløbende periode.

      1. o Døre og vinduer er justeret, tidligere blev det udført hvert andet år men erfaringerne viser at det er nødvendigt hvert år. Dette er justeret på PV-plan (aktivitetslisten).

   1. o Bænke er imprægneret.

   2. o Legeplads har fået foretaget en inspektion i.h.t lovgivning.

   3. o Tagbelægning er udskiftet henover sommeren, samtidig er tagrender blevet skiftet.

    • Ole Høi har foretaget aflevereingsforretning medio august med entreprenøren og diverse mangler vil være udbedret ultimo september.

    • Ole opfordrede lejerne om at give besked såfremt de har bemærket nogle ting der ikke er i orden.

    • Ole sender en mangelliste til Lasse Grarup så de kan holde øje med om alle punkter bliver udbedret.

   4. o Algebehandling af gavle vil blive udført i 2014, rent praktisk vil de blive afvasket med noget algebekæmpelse eller lign.

   5. o Debat om den tekniske tilstand i afdelingen. Nogle spørgsmål vedr. legeplads blev besvaret og den endelig plan for hvad afdelingen ønsker af legeplads løsninger drøftes i afdelingen, og / eller i et samarbejde med administrationen ved Ole Høi.

   6. o Herefter blev beretningen, den tekniske tilstand i afdelingen, godkendt.

   7. • Pkt. 5, Flemming gennemgik driftsbudget for 2015, huslejen forbliver uændret for 2015.

   8. o Et spørgsmål fra Rene vedr. tilskud fra Byggeskadefonden skal afklares med administrationen. Flemming vender tilbage med svar til kontaktperson Lasse Grarup.

   9. • 27.08.2014: Kent Hansen fra administrationen oplyser at beløbetfra byggeskadestyrelsen først skal medtages på budget når endelig opgørelse foreligger.

   10. o Et andet spørgsmål fra Rene vedr. den konto afdelingsbestyrelsen kunne disponerer over.

     

• Flemming oplyser at det kun er konto 119 som afdelingsbestyrelsen kan disponerer over. Rene fortalte de på tidligere afdelingsmøder har fået at vide der også er en anden konto. Flemming hører administrationen og vender tilbage med svar.

• 27.08.2014: Kent Hansen fra administrationen bekræfter at der kun er en konto som afdelingsbestyrelsen kan disponerer over, det er konto 119 diverse udgifter. Det er den konto der er afsat midler til kurser, afholdelse afafdelingsmøde, tlf penge ti/ formand eller kontaktperson

 1. o Driftsbudget blev herefter godkendt.

 2. o Antennebudget gennemgået, en lille stigning for budget år 2015.

 3. • Mads ville gerne vide om afdelingen er bundet af en bestemt udbyder, i givet fald hvor lang opsigelse der ligger for nuværende.

 4. • 27.08.2014: Der er en måneds opsigelse ifølge Kent Hansen fra administrationen og jævnfør reglerne i Skanderborg Antenneforening kan det ske til et årsskifte, det vil sige at afdelingen skal opsige aftalen senest

 5. 30. november. For nuværende er den billigste løsning på kabel TV den eksisterende fra Dansk Kabel TV ifølge Kent.

   • Lasse vil gerne vide om der kan indkaldes til ekstra ordinært afdelingsmøde med det ene punkt at fravælge kollektivaftale med eksisterende antenneudbyder.

   • • Flemming undersøger hos administrationen og vender tilbage med svar til kontaktperson Lasse Grarup.

   • • 27.08.2014: Kent Hansen fra administrationen oplyser at der kan indkaldes til ekstra ordinært afdelingsmøde med det ene punkt at skifte udbydere hvis 25 % aflejerne skriftlig fremsender ønske om det. Boligforeningen er forpligtiget i henhold ti/lovgivning at tilbyde lejerne en kabel TV løsning.

 6. o Antenne budget godkendt.

   

 • Pkt. 6, Flemming orienterede om regnskabet for 2013, et overskud på kr.31.280,OO.

 • Pkt. 7, ingen indkommende forslag.

 • Pkt. 8, ingen ønskede at blive valgt til formand. Lasse Grarup fortsætter som kontaktperson.

 • Pkt. 9, udgår da det ikke lykkes at vælge en formand.

 • Pkt. lO, udgår da det ikke lykkes at vælge en formand.

 • • Pkt. 11, Eventuelt

   1. o Mads, flagmand i afdelingen, vil gerne have besked via sms eller tlf. når der er runde fødselsdage -konfirmationer mm. Også i forhold til at bestille en blomst, chokolade etc.

   2. o Mads vil gerne undersøge muligheder for en anden udbydere af kabel TV til afdelingen.

   3. o Dialog om arbejdet i en afdelingsbestyrelse.

     

    • Flemming orienterede kort om årshjulet i en almen boligforening, hvilke mekanismer der har indvirkning på forskellige måder, for på den måde at give lejerne en forståelse og engagement til måske at oprette en afdelingsbestyrelse igen. At der er afsat midler på budget til deltagelse i kursus og at en afdelingsbestyrelse altid kan henvende sig til administrationen hvis de er i tvivl om noget, det være sig økonomi, nogen drift teknisk herunder evt. vedligeholdelsesarbejder der er planlagt. Afdelingsbestyrelsen kan også henvende sig til hovedbestyrelsen i Skanderborg Andelsboligforening såfremt de finder et behov for dette.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 33 -Alleen 8 -12 Referat af afdelingsmøde den 11. september 2013

Mødedeltagere: 2 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

Ad 1-2: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent og referent.

Ad3: Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad4: Afdelingen har fået nye vinduer og kælderdøre siden sidste møde.

Ad5: Budgettet for 2014 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00 % af den nuværende husleje.

Ad6: Kort orientering om regnskab 2012 af Kent Hansen, der udviser et overskud på kr. 52.956,23. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

Ad 7: Der var ingen indkomne forslag.

Ad8: Tove Thomsen blev valgt som kontaktperson for afdelingen.

Ad9: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Ad 10: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Ad 11: Under eventuel var der følgende ønsker/kommentarer:

 • Ønske om oprydning af kælder (mange effekter fra tidlige beboer)

 • Der er problem med støj og gener fra enkelte beboer, vi skal derfor henstille at ordensreglementet skal overholdes.

 • Ved brug afvaskekælder skal man selv rengøre efter sig.

   

Dirigent/referent:

 

 

Kent Hansen