Afdelingsmøde 03

Skanderborg d. 14-09-2021.

 

Referat fra Afdelingsmøde d. 14-9-2021 i Afd. 3

Tilstede seks beboere og Dorthe Støve fra administrationen.

 

Pkt. 1: Valg af dirigent

Brian nr. 91 blev valgt

Brian konstaterede af mødet var rettidigt indkaldt

Pkt. 2: Valg af referent

Mogens nr. 83 blev valgt

Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg

Dorthe nr. 99 og Benny nr. 85

Pkt. 4: Bestyrelsens beretning

Formand Mogens B Bertelsen fremlagde den: 

Der er ikke meget at berette om i år.
Corona har de fleste vel fundet ud af er andet end en velsmagende mexicansk øl.
Den har præget vores allesammens hverdag indtil nu, men nu er vi så godt på vej tilbage mod “Normale” tilstande igen.
I afd. 3 har det været et stille år uden de store arbejder, i nr. 83 har vi fået lavet overløb fra brønden i baghaven da vandet ved et par af årets tidlige store regnskyl var begyndt at stige op af risten ved kælderdøren og truede med at løbe ind i kælderen.
De sidste par store skybrud vi har haft i Skanderborg har jeg været glad for at overløbet var lavet, ellers er jeg sikker på at vi havde haft vand i kælderen.

Markvandringen er nok den hurtigste jeg nogensinde har deltaget i, tror ikke det tog os mere end en ½ time at gennemgå afdelingens huse da der ikke var nogen som havde bedt os se på noget, så der var kun revnerne ved fortrapperne som skal laves og det vil de blive når det er vores tur i rækkefølgen.
Desværre er det nødvendigt at hæve beløbet som afd. afsætter til nye varmerør og radiatorer, da priser og arbejdsløn er steget betydeligt og der skal være dækning på vores konto.

Bestyrelsens beretning afsluttes med et ønske til alle om et godt og sundt år.

Beretningen godkendt


Pkt. 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2022.

Dorthe fra administrationen gennemgik budget og PV plan

Ingen spørgsmål

Budgettet godkendt

Pkt. 6: Orientering om regnskab for 2021

Dorthe fra administrationen orienterede om regnskabet.

Ingen spørgsmål

Pkt. 7: Indkomne forslag

Ingen modtaget

Pkt. 8: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Mogens nr. 83 genvalgt som formand

Ole nr. 67 blev genvalgt som bestyrelsesmedlem

Pkt. 9: Valg af suppleant

Brian nr. 91 blev genvalgt  

Pkt. 10: Eventuelt

Her snakkede vi bl.a. om den tiltagende stigning i trafikken på Vestergade og problemer med at komme ud af sin indkørsel på visse tider af dagen.

Brian takkede derefter for god ro og orden og mødet blev dermed afsluttet.

 

----------------------------------------------------------------------

Referat fra Afdelingsmøde d. 21/9-2020 i Afd. 3.

Tilstede: seks beboere og Dorthe Støve fra administrationen.

Pkt. 1: Valg af dirigent
Benny nr. 85 blev valgt.
Benny konstaterede af mødet var rettidigt indkaldt.
Pkt. 2: Valg af referent
Mogens nr. 83 blev valgt.
Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg
Anni nr. 83 og Brian nr. 91.
Pkt. 4: Bestyrelsens beretning
Formand Mogens B Bertelsen fremlagde den:
- Vandrør: Udskiftningen af koldtvandsrørene er nu afsluttet og forhåbentlig til alles
tilfredshed. Såfremt der er ting som I ikke er tilfreds med, så skal I henvende jer til
Claus, som er projektleder på opgaven. Claus kommer gerne ud og besigtiger evt.
fejl og mangler.
- Kviste: Udskiftningen af det rådne træværk og tagpap mv. er også overstået og det
viste sig at tagpappet, som ellers skulle have været skiftet, viste sig at være i så god
stand, at det ikke er nødvendigt at skifte det alligevel, så der har vi sparet en del af
afdelingens penge og det er jo en god ting.
- Postkasser: Udskiftningen af postkasserne er nu i gang og det har taget væsentligt
længere tid end forventet pga. at bestyrelsen besluttede at det smarteste ville være
at få samme nøgle til postkasserne, som hoveddøren, så man ikke skal holde styr på
to eller flere nøgler. Men da flere af husene har systemnøgler, så har det taget
noget længere tid at få lavet cylindrene til postkasserne og sammen med Corona og
ferieafholdelse, så er det trukket ud, men i skrivende stund er alle på nær én skiftet.
(Nr. 93).
- Murreparation: Flere af os har fået repareret murværket også vidt det er
bestyrelsen bekendt, så er det også overstået til alles tilfredshed, ellers må man
gerne give bestyrelsen besked.
- Festivalerne: I år kan vi da roligt sige at der ikke har været nogen problemer med
festivalerne eller trafikken i forbindelse med dem. Det har været en usædvanlig rolig
sommer, som jeg er sikker på at vi alle har nydt og så er vi nok klar til endnu en
omgang Sølund og Smukfest i 2021.
- Sommerfest: Rikke og Brian havde foreslået at vi prøvede at holde en sommerfest i
afdelingen og tilbød at de gerne ville arrangere det, men desværre har der ikke
været den store interesse for det og derfor er det ikke blevet til noget i år.
Beretningen godkendt.
Pkt. 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021.
Dorthe fra administrationen gennemgik budget og PV-plan.
Ingen spørgsmål.
Budgettet godkendt.
Pkt. 6: Orientering om regnskab for 2019
Dorthe fra administrationen orienterede om regnskabet.
Ingen spørgsmål.
Pkt. 7: Indkomne forslag
Ingen.
Pkt. 8: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
Benny nr. 85 genvalgt.
Pkt. 9: Valg af suppleanter
Brian nr. 91 blev genvalgt.
Pkt. 10: Eventuelt
Her snakkede vi bl.a. om afdelingens ordensreglement, som jo er de retningslinjer
som vi alle sammen skal følge for at vi kan være her i fred og fordragelighed.
Herunder at vi jo i fællesskab har bestemt på et afdelingsmøde at der kun må være
et husdyr pr. bolig, men det er der desværre nogen som ikke respekterer og derfor
henstiller bestyrelsen og afdelingsmødet til de pågældende at afdelingens
ordensregler vedr. antal husdyr (1 hund eller 1 kat) overholdes.
Benny takkede derefter for god ro og orden og mødet blev dermed afsluttet.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afd. 3 2019

Pkt. 1 Dorthe Støve blev valgt til dirigent.
Pkt. 2 Dorthe Kruse blev valgt til referent.
Pkt. 3 Anni og Rikke blev valgt til stemmeudvalg.
Pkt. 4 Mogens fremlage bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde.
Pkt. 5 Driftsbudget og PV-plan for 2020 blev fremlagt og godkendt.
Pkt. 6 Der blev orienteret om regnskab 2018.
Pkt. 7 Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 8 Mogens blev genvalgt som formand.
Pkt. 9 Ole blev valgt til afdelingsbestyrelsen.
Pkt. 10 Brian blev valgt som suppleant.
Pkt. 11 Der var forslag om Julefrokost/sommerfest.
Dorthe Støve orienterede kort om SABs byggeprojekter og renoveringer.

Dorthe Kruse

---------------------------------------------------------------------

Beretning 2019
Beretning en er, som bekendt, en slags ”Rigets tilstand” hvor vi kort ridser afdeling 3’s vigtigste emner i det forløbne år op.
Faskine problemer: Det altoverskyggende problem i årets løb har desværre været at vi har haft en del oversvømmelser af flere kældre her under sommerens mange skybrud, som tyder på at faskinerne enten er defekte eller underdimensionerede, hvilket entreprenøren, som udskiftede faskinen i nr. 85 mente, da han for et par år siden løste problemerne i nr. 85.
Lokalinspektør Steen Corneliussen arbejder på sagen, men det er pt. uvist for bestyrelsen hvor langt han er kommet med sagen.
Festivaller: Sølund Festivalen forløb som sædvanligt stille og roligt uden nævneværdige problemer for os naboer.
Vi havde lidt problemer med støjende adfærd fra overnattende gæster i kolonihaverne, men bortset fra det, så forløb også smukfest uden de store problemer, så vidt det er bestyrelsen bekendt.
Vandrør: Som nævnt sidste år, så er afdelingens koldtvandsrør ved at være godt slidte og de vil derfor blive skiftet ud i år.
Ligeledes vil de gamle radiatorer blive skiftet sammen med varmerørene, som også trænger, men da det er koldtvandsrørene som vi har haft de største udgifter på og dermed er det mest presserende problem, så skifter vi kun varmerør og radiatorer i et dobbelthus ad gangen pr. år, så vi dermed undgår unødige husleje stigninger.
Udhæng/Stern: Disse er blevet algebehandlet, men desværre uden nogen synlig effekt, så bestyrelsen betragter det som spild af afdelingens penge.
Kviste: Udskiftningen af det rådne træværk og tagpap mv. er endnu ikke sket, det havde uden tvivl været det smarteste at få gjort imens det var godt vejr i stedet for at vente til nu hvor vi går regn og blæst i møde i efteråret, måske Dorthe Støve også kan svare på hvordan det går med det bagefter?
Bestyrelsen føler i øvrigt heller ikke at der sker noget mht. de vedtagne forbedrings arbejder før vi rykker for det og det kan da ikke være rigtigt at SAB har folk ansat til at styre den slags ting og de så ikke bliver gjort alligevel før bestyrelsen rykker for det!
Afslutning: Beretningen afsluttes med en tak for det forløbne år.
Sidst men ikke mindst vil jeg takke min egen bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde, og jeg ser frem til endnu et år med et stærkt team.
Beretningen overgives hermed til afdelingsmødet.

På bestyrelsens vegne:
Formand Mogens B. Bertelsen

--------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg d. 24-09-2018

Referat fra Afdelingsmøde d. 4-9-2018 Afd. 3

Tilstede var 10 beboere og Leif fra hovedbestyrelsen. Formand Mogens B Bertelsen bød velkommen.

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Leif fra hovedbestyrelsen blev valgt. Leif konstaterede af mødet var rettidigt indkaldt.

Pkt. 2 Valg af referent.

Lene nr.65 blev valgt.

Pkt. 3 Valg af stemmeudvaig.

Anni nr. 83 og Rikke nr. 91

Pkt. 4 Bestyrelsens beretning.

Beretning er vedlagt.

Formand Mogens B Bertelsen fremlagde den.

Der er stadig problemer med rotter.

Der køres stadig for stærkt og over for rødt på Vestergade. Benny nr. 85 foreslog at vi kontakter kommunen om yderligere hastighedsdæmpning, evt, som før med vejbump. Mogens nr. 83 foreslog at hvis der skal genindføres vejbump, og at vi så beder om at det bliver de såkaldte "busbump" hvor bumpene ikke generer de store køretøjer så meget, og det opleves at det heller ikke er dem som kører for stærkt. Disse vejbump vil heller ikke virke så generende som de gamle da de store køretøjer jo ikke skal "bumpe" over dem, med deraf følgende klirrende glas og andet der falder ned pga. rystelserne.

Der blev snakket om hvordan man har det med dropzonen da den medfører at folk står/sidder på vores trapper, så det kunne være rart om det foregik et andet sted.

Det blev foreslået at bestyrelsen tager kontakt med smukfest for at drøfte dropzoneproblemet og evt, prøve at finde en løsning, som vi alle kan leve med.

Nye beboere i nr. 91 Vi byder Rikke og Brian velkommen til afdelingen. Beretningen blev godkendt.

Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende Py plan for 2019. Leif fra hovedbestyrelsen gennemgik budget og Py plan. Ingen spørgsmål. Budgettet blev godkendt.

Pkt. 6 Orientering om regnskab for 2017.

Leif fra hovedbestyrelsen gennemgik regnskabet. Ingen spørgsmål

Pkt. 7 Indkomne forslag.

Ingen

Pkt. 8 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

Benny nr. 85 blev genvalgt.

Pkt. 9 Valg af suppleanter.

Ole nr. 67 blev valgt. Brian nr. 91 1ev valgt.

Pkt. 10 Eventuelt.

Her snakkede vi om at vore nye fortrapper ikke tåler almindeligt vejsalt, så derfor skal der bruges "Urea", som alle huse har fået udleveret 2 sække al. Bestyrelsen udsender en reminder når saltningstiden starter igen.

Leif takkede derefter af for god ro og orden og mødet blev dermed afsluttet.

Skanderborg d. 4-9-2018

Bestyrelsens beretning 2018 SAB afd. 03

Beretningen er, som bekendt, en slags "Rigets tilstand" hvor vi kort ridser afdeling 3's vigtigste emner i det forløbne år op.

Rotter: I det forløbne år har der ikke været så meget at berette om, vi har dog stadig problemer med rotter i afd. Og bestyrelsen skal endnu engang henstille til at man ikke fodrer fuglene, da det tiltrækker rotterne. Administrationen oplyser i øvrigt, at overtrædelse af fodringsforbuddet, i gentagelsestilfælde, kan medføre til opsigelse at lejemålet, så lad nu være med at fordre de fugle, så vi kan undgå flere problemer med rotterne!

Nyt slidlag: Ingeniør Stig Jonassen fra Skanderborg Forsyning oplyser at der først kommer nyt slidlag på i foråret 2019 inden Sølund festivallen, da man, pga. den tunge trafik i forbindelse med klimaprojekter på Kastanievej og Vester Skovvej gerne vil vente så man ikke skal reparere evt, skader der fra.

Hedebølge: Vi kan vist roligt sige at vi har haft en varm sommer i år og deraf øget behov for vanding i haver og drivhuse. I skal derfor nok være forberedte på at Jeres vandregning nok er større i år end den har været de tidligere år.

Fartbøller: Som jeg også nævnte sidste år, så køres der stadig alt for stærkt på Vestergade og der køres også over for rødt lys på alle tider af døgnet, så derfor har bestyrelsen rettet henvendelse til politiet og bedt dem om at gøre en indsats for at få sat farten ned.

Festivalerne: Sølund Festivalen forløb som sædvanligt stille og roligt uden nævneværdige problemer for os naboer. Vi havde derimod frygtet en gentagelse at svineriet fra sidste år til smukfest, hvor deltagerne, som ventede på at blive lukket ind på boldbanerne, forrettede deres nødtørft imellem vore parkerede biler. Heldigvis blev vores frygt gjort til skamme og bortset fra svineriet med affald bl.a. fra nogen at vore egne beboeres gæster på grusvejen og støjende adfærd fra overnattende gæster i kolonihaverne, så forløb også smukfest uden de store problemer, så vidt det er bestyrelsen bekendt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg d. 4-9-2018

Bestyrelsens beretning 2018 SAB afd. 03

Side 2

Vandrør: Afdelingens brugsvandsrør er ved at være godt slidt og de vil derfor blive skiftet ud i det kommende år, ligeledes vil de gamle radiatorer blive skiftet sammen med varmerØrene, men da det er brugsvandsrørene som er det mest preserende problem, så skifter vi kun et dobbelthus ad gangen pr. år, så vi dermed undgår unødige husleje stigninger.

Ny hovedformand: Og så har vi jo fået ny hovedformand for SAB og minsandten om ikke vores egen Dorthe Kruse (nr. 99) er den heldige, så det håber vi jo på bliver en fordel for afdelingen og endnu engang tillykke til Dorthe!

Udhæng/Stern: Disse er desværre heller ikke blevet skiftet eller rengjort, som administrationen ellers har lovet os de seneste to år, så det må vi nok bede vores nye hovedformand om at følge op på. Det kan altså ikke være rigtigt at SAB har folk ansat til at styre den slags ting og de så ikke bliver gjort alligevel!

Nye beboere i nr. 91: Vi byder Rikke og Brian velkommen til afdelingen!

Afslutning: Igen i år vil bestyrelsen gerne takke for den opbakning og tillid, som I har vist os. Det giver os lyst til at fortsætte med at gøre afd. 3 til et attraktivt sted at bo!

Med venlig hilsen Bestyrelsen afd. 3

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde 18-9-2017 Afd.3 Vestergade 63-101

Tilstede 13 beboere, Carsten Rasmussen fra hovedbestyrelsen, samt Erling Weber Jensen(EWJ) fra SAB.

1.   Valg af dirigent.

Carsten Rasmussen (CR) fra hovedbestyrelsen

CR kunne konstatere at mødet er rettidigt indkaldt.

CR gjorde opmærksom på at der manglede et punkt på dagsordenen: valg af formand.

Dette skyldtes en fejl fra administrationens side, man havde overset at Mogens kun blev valgt for

den daværende periode ud og altså derfor var på valg igen i 2017.

Der var ingen indsigelser mod at tage det med.

2.   Valg af referent.
Lene Hebsgaard nr.65

3.   Valg af stemmeudvalg.
Lif nr.71, Ole nr.67, Søren nr.65

4.   Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde.

Formanden(Mogens nr. 83) fremlagde bestyrelsens beretning.

Spørgsmål om hvornår der kommer et ekstra lag asfalt på, så vi kan bruge vores opkørsler uden at

bilerne "banker på" når vi kører ind/ud af indkørslen.

Svar: Det bliver nok først til næste år når der skal slidlag på vejen, det nuværende asfalt skal først

"sætte sig".

Hvem har ansvaret hvis ens bil får skader på bunden som følge af de stejle opkørsler?

Her til svarede Erling, at det er udelukkende kommunens ansvar, så det er der vi skal klage, hvis

vore biler får skader.

Cyklister kommer stærkt ned af Vestergade så vi har en del udfordringer når vi skal ud af

indkørslerne.

Beretningen blev enstemmigt godkendt og vedlægges referatet.

5.   Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2018.

Mogens gennemgik budgettet.
Budget blev enstemmigt vedtaget.

6.   Orientering om regnskab for 2016.
Ingen spørgsmål.

7.   Godkendelse af nyt ordensreglement.
Ingen spørgsmål.

Reglementet er standard for hele SAB og fremsendt fra administrationen.

Enstemmigt godkendt, men bestyrelsen vil "lokalisere" dette så det passer til vores afd. Og fremlægge det på næste års afd. møde.

8. Godkendelse af bestyrelsens forslag om badeværelser.

Forslaget vedtaget med 12 stemmer for og i stemme imod.

Det præciseres hermed at ved nyindflytning, så skal badeværelset i stue etagen renoveres såfremt

det ikke allerede er renoveret.

Dette gælder altså ikke for badeværelser der er etableret i kælder eller lign.

9. Indkomne forslag.

1.    Indmeldelse kollektivt i Danske Lejere:

Forslagsstiller var ikke mødt op så der var ingen argumenter for hvorfor vi skulle melde os

ind kollektivt.

Flertallet stemte imod, så forslag faldt, men det står jo enhver frit for at melde sig ind

personligt, hvis man mener at man har et behov.

2.    Container til haveaffald: Forslagsstiller var ikke mødt op.

EWJ oplyste at SAB er i dialog med Renosyd vedrørende afhentning af haveaffald i SABs afdelinger.

Flertallet stemte imod, forslag faldet.

3.    Mulighed for at holde 2 husdyr: for 2 stemmer, imod 10 stemmer, blanke 2, forslag faldet.

l0a. Valg af formand.

Mogens nr. 83 genvalgt

10. Valg af bestyrelsesmedlem.
Lene nr. 65 genvalgt

11. Valg af suppleanter.

8.   suppleant Dorthe nr. 99.

9.   suppleant Ole nr. 67.

12. Evt.

Svend Markussen spurgte om hvornår vi får renset tagrender, han har ventet i 2 år uden det er sket noget, Mogens følger op på det.

Benny nr. 89 siger at også nedløbene trænger.

Det foreslås at udskiftning af tagrender kommer på py-plan, da dem vi har nu er mindre end dem man sætter op i dag og med alt det regn vi har fået, og må forvente at få fremover, har de svært ved at klare de mængder der kommer, så det vil være en rigtig god idé at sætte større tagrender op,

Carsten Rasmussen takkede for et godt møde med god ro og orden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsens beretning er jo en slags "Rigets tilstand", hvor vi kort ridser op hvad der er sket i årets løb.

Klimaprojekt Vestergade

Noget al det som har påvirket os alle i det forgangne år, kan vi vist godt blive enige om, er klimaprojektet her på vores del af Vestergade.

Især Jer der bor nede ved Sølundvejen har været hårdt ramt pga. gentagne opgravninger og dertil massive støjproblemer.

Bestyrelsen havde frygtet at vi havde fået problemer med rotter, som søgte tilfiugt i vore huse på grund al opgravningerne, men den frygt viste sig ubegrundet, eftersom der, bestyrelsen bekendt, ikke har været nogen der har haft rottebesøg under renoveringen.

Bestyrelsen henstiller

Bestyrelsen vil i øvrigt kraftigt henstille til at I ikke fodrer fuglene, da det tiltrækker rotter og kan

ende med store problemer, som det skete hos Ketty og Niels i nr. 63.

Ny lysregulering og hastighed

Nu er vi så kommet tilbage til "normale" tilstande og vores del af projektet er færdigt.

Som I jo ved, så har vi også fået en lysregulering ved fodgængerfeltet her på Vestergade og det mente ingeniøren fra kommunen ville medvirke til at nedsætte hastigheden, nu hvor vejbumpene er fjernet.

Det har så vist sig at det bestemt ikke er tilfældet, tværtimod sætter folk farten op for at nå med over når lyset skifter til gult og vi har flere gange observeret at folk kører over for rødt, måske fordi de ved at lyset plejer at skifte, så nogen forbedring kan man vist ikke kalde det.

Vejtræer m.m.

Vejtræerne mener vi heller ikke er placeret særligt hensigtsmæssigt.

F.eks. er kørestolsbrugere nødt til at køre ud på cykelstien flere steder fordi der er for lidt plads mellem træer, installationsskabe og lygtepæle mv.

Det er heller ikke længere muligt for viceværten at feje fortovene fordi der flere steder ikke er plads til at han kan køre igennem med fejemaskinen og selvom administrationen har påtalt det over for kommunen allerede da de begyndte at plante træerne, så ville de ikke ændre placeringen. Efter vores mening ville en placering imellem brostenene, som adskiller fortovsfliserne fra cykelstien have været ideel og til væsentlig mindre gene.

Smukfest og trafikken dertil

Den store festival og afviklingen al trafikken var vi også meget spændte på at se, nu hvor det ikke

længere er så let at holde på cykelstien, men ensretningen på de mest trafikerede dage gjorde at

Bestyrelsens beretning SAB afd. 03, 2017. side 2

det forløb nogenlunde gnidningsløst på Vestergade.

Dog er skiltningen med at der er ensrettet stadig meget mangelfuld og der var talrige trafikanter

som kørte imod ensretningen på disse dage.

Manglende toiletforhold

Til gengæld var der massive problemer på grusvejen mellem haverne og boldbanerne, hvor festi-hvalerne blokerede for færdslen imens de ventede på at pladsen åbnede.

Det var så til at leve med, vi ved jo at der er trængsel den dag hvor de åbner for campingområdet, men hvad bestyrelsen finder særdeles uacceptabelt er, at festi-hvalerne forrettede deres nødtørft, både stort og småt, mellem de parkerede biler på grusvejen mellem kolonihaverne og boldbanerne.

Det agter jeg at påtale overfor festivalledelsen, så de næste år sørger for at dem, som venter på at komme ind på pladsen, har adgang til toiletter, det andet er noget uhumsk svineri.

Ud hæng mv.

Ifølge PV-planen for 2016, skulle udhængene have været malet samtidig med udskiftning af eternitpladerne på karnapperne, men det blev udskudt indtil i år og i stedet ville man så algebehandle sternbrædderne. Det skete ikke i 2016 og på markvandringen i år, og som der også står i referatet derfra, fik vi at vide at det ville blive gjort i år, men det er så heller ikke sket og nu er det blevet så vådt og sent på året at vi lige så godt kan vente til foråret for træet kan næppe nå at tørre ordentligt.

Og da vi nu har SABs direktør Erling Weber Jensen og Hovedbestyrelsesmedlem Carsten Rasmussen med i aften, så vil vi benytte lejligheden til at påpege at vi syntes at det er et problem at tingene ofte ikke bliver lavet hvis ikke bestyrelsen rykker for det, selvom det er aftalt under markvandring og planlagt i PV-planen.

Det må der kunne rettes op på!

Ny beboer i nr. 79.

Og så har vi jo også fået en ny beboer i nr. 79, nemlig Laila, som vi hermed byder velkommen i

afdelingen!

Til slut

Igen i år vil vii bestyrelsen gerne takke Jer for den opbakning og tillid, som I har vist os!

Det giver os lyst til at fortsætte arbejdet med at gøre afdeling 3 til et attraktivt sted at bo.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AFDELINGSMØDE – AFD 3 – VESTERGADE 63-101

MANDAG D.19. SEPTEMBER 2016

Tilstede 19 beboere, samt Carsten Rasmussen fra hovedbestyrelsen.

Mødet startede med at formanden Mogens B. Bertelsen nr. 83 orienterede om at bestyrelsen har inviteret Stig Jonassen fra Skanderborg forsyning til en kort orientering om klimaprojektet på Vestergade, som vi jo alle bliver berørt af.
Mogens spurgte om det var i orden at vi fik den orientering inden afdelingsmødet startede. Alle syntes det var en god ide og vi fik en fin gennemgang af Stig om projektet.
Mogens startede afdelingsmødet med at fortælle at de indkomne forslag ikke kunne behandles da de er kommet for sent ud til beboerne, hvilket bestyrelsen beklager.

VALG AF DIREGENT.

Carsten Rasmussen fra hovedbestyrelsen.

Mødet er rettidigt indkaldt.

Carsten opfordrede til at alle taler pænt til hinanden.

 

VALG AF REFERENT.

Lene Hebsgaard nr. 65 

 

VALG AF STEMMEUDVALG.

Lif nr. 71, Anni nr. 83, Dorthe nr. 99

 

FREMLÆGGELSE AF BERETNING FOR PERIODEN SIDEN SIDSTE MØDE.

Mogens startede beretningen med at bede om 1 min stilhed for at mindes Kamma og Jørgen.

 

Spørgsmål: Hvorfor boligforeningen skulle vente på forsikringens tilsagn, inden ødelæggelserne efter rotteplagen i nr. 63 kunne udbedres.

Svar: Forsikringsselskabet skal godkende reparationen inden der må repareres/laves noget. Ellers kan man risikere at de ikke vil dække udgifterne.

 

Vedr. forhaver, så mener nogle, at der ikke føres godt nok tilsyn med håndværkerne fra administrationens side. Bestyrelsens mening med at nævne forhaverne, var at opfordre til at forhaverne ikke står fulde af ukrudt, da det er afdelingens ansigt udadtil og ser ikke godt ud, ikke om hvordan fliser m.m. ligger når der har været lavet noget.

 

Beretningen godkendt og vedlagt referatet.

 

GODKENDELSE AF DRIFTBUDGET MED TILHØRENDE PV-PLAN 2017

Spørgsmål: hvorfor vi skal stemme om det hvis tingene ikke bliver lavet.

Svar: På markvandringen hvert forår gennemgår bestyrelse, administration og inspektører, hvor langt man er nået med det der skulle laves. Ikke alt nås hvert år selv om vi prøver på at få mest mulig lavet. Derfor udskydes noget til senere, det kan eks. være hvis tingene bliver meget dyrere end beregnet.

 

Vedr. badeværelser. Der er forskellige opfattelser af hvad der skal laves på badeværelserne når nye flytter ind. Nogle af os er blevet tvunget til en fuld renovering, da det er vedtaget på et afdelingsmøde at badeværelserne skal renoveres ved fraflytning, andre har ikke kunnet få konkret besked om nøjagtig hvad der skulle gøres. Bestyrelsen vil fremskaffe referatet, hvor det er besluttet at renovere.

Budget vedtages.

 

ORIENTERING OM REGNSKAB 2015

Ingen spørgsmål

 

INDKOMNE FORSLAG.

Ikke behandlet da de er sendt for sent ud til beboerne.

 

VALG AF FORMAND.

Mogens nr. 83 genvalgt for et år(igangværende periode ud).

 

VALG AF BESTYRELSES MEDLEM.

Benny nr.85 genvalgt for to år

 

VALG AF SUPPELANTER (ét år).

1 Suppleant: Christian nr. 73

2 Suppleant: Herman nr. 75

 

EVT.

Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt, kun drøftes / debatteres.

 

Spørgsmål om hvorfor indkomne forslag ikke kan behandles pga. for sen aflevering til beboerne. Carsten oplyser om at det står i Boligforeningens vedtægter at for sent udsendte forslag ikke kan behandles Dette udløser en kraftig diskussion som udmundede i at Carsten fra hovedbestyrelsen bad om at få ført til referat: ”Der står i boligforeningens vedtægter at et afdelingsmøde ikke kan behandle indkomne forslag som er kommet for sent ud til beboerne”.


Der efter opløses mødet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsens beretning er jo en slags ”Rigets tilstand”, hvor vi kort ridser op hvad der er sket i årets løb.

 

Jeg tiltrådte som formand i 2016 efter at Jørgen desværre måtte stoppe pga. helbredet.

 

Nu er der så kommet nye beboere i nr. 73, så jeg vil gerne byde Lykke og Kristian velkommen til afdelingen.

 

Ifølge vores PV-plan skulle vi have haft udskiftet vores eternitplader på karnapperne, men det mente Dorte og Jesper fra administrationen at vi godt kunne vente med indtil vi skal have malet sternbrædderne og i stedet ville man algebehandle sternbrædderne. Det er så ikke sket alligevel og nu er det blevet så sent på året at vi lige så godt kan vente til foråret.

 

På markvandringen talte vi også om at vi nok må prøve at holde vores forhaver lidt bedre end nu, da det er vores ansigt udadtil, så det vil bestyrelsen hermed henstille til at alle gør.

 

Vi lovede på sidste møde at Benny og jeg ville komme rundt og gennemgå fejl og mangler på fortrapperne, men det har knebet med at finde tid til det, da vi også har jobs og familie der tager utroligt meget af vores fritid. :o)
Men vi vil prøve at finde tid til det i nærmeste fremtid.
Det vil være en stor hjælp for os hvis I vil lave en liste med de ting I har, så vi kan få den med som bilag til et kommende møde med admin. om trapperne.

 

Jette og Benny i nr. 85 har døjet med flere oversvømmelser i deres kælder når vi har haft de voldsomme skybrud, som vi har været ramt af flere gange i det forløbne år og derfor er deres faskiner i haven blevet udskiftet og indtil nu har det virket perfekt, så det kan vi vel godt betegne som en ”Lykkelig slutning”.

 

Vi har desværre også haft et større rotte angreb i nr. 63 hos Ketty og Niels og på grund af en helt utilstedelig langsom arbejdsgang hos forsikringsselskabet gik der flere måneder før skaderne var udbedret. Jeg har fået oplyst at det skyldtes at forsikringsselskabet ikke var tilfreds med det første tilbud på arbejdet, men det er absolut uacceptabelt at der skal gå så længe med at udbedre skaderne.

 

Til slut vil vi i bestyrelsen gerne takke Jer for den opbakning og tillid, som I har vist os!
Det giver os lyst til at fortsætte arbejdet med at gøre afdeling 3 til et attraktivt sted at bo.

 

TAK!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                Skanderborg d. 17-02-2016

 


Referat fra Ekstraordinært Afdelingsmøde i Afd.3 d. 15-2-2016.

 

 

 

Bestyrelsesmedlem Mogens B. Bertelsen nr. 83 bød velkommen

 

 

 

Valg af dirigent.

 

Carsten Rasmussen fra hovedbestyrelsen blev foreslået og valgt.

 

Carsten kunne konstatere at mødet er rettidig indkaldt.

 

 

 

Valg af referent.

 

Lene Hebsgaard nr. 65 blev foreslået og valgt.

 

 

 

Valg af formand.

 

Ny formand skal sidde indtil næste afdelingsmøde i september.

 

Mogens Bertelsen nr. 83 meldte sig som kandidat.

 

Der blev spurgt til om der var andre kandidater, men ingen andre meldte sig eller blev opfordret til det.

 

Mogens B. Bertelsen er hermed valgt som ny formand.

 

 

 

Mogens takkede for god ro og orden, orienterede om at der gives en kurv til

 

Jørgen og Kamma som tak for Jørgens mangeårige indsats i bestyrelsen.

 

 

 

Mogens benyttede også lejligheden til at orientere om det kommende Klimaprojekt Vestergade, som går ud på at kommunen og Skanderborg Forsyning vil separere spildevand og regnvand ved at udskifte rørene i Vestergade og lede regnvandet ned i en nyoprettet sø på fodboldbanerne langs med Sølundvejen.

 

Vestergade forventes opgravet i efteråret 2016 og i perioder vil det derfor ikke være muligt af køre til og fra vore huse.

 

Efterhånden som der dukker mere info op om projektet vil bestyrelsen sende information rundt, men man kan også selv gå ind på Skanderborg Forsynings hjemmeside og læse mere allerede nu.

 

Siden findes her: http://www.skanderborgforsyning.dk/regnvand-og-klima/klimaprojekter/vestergade-skanderborg

 

 

 

Desuden orienterede Mogens om at han har taget kontakt til kommunens Vej- og Kultur og Fritidsforvaltning og forespurgt om udbedring af de store vandhuller på grusvejen syd for haverne, ned mod boldbanerne.

 

Der afventes svar fra forvaltningerne.

 

  

 

Ref.: Lene Hebsgaard

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2015.

Tilstede: 21 beboere, samt Carsten Rasmussen, fra hovedbestyrelsen.

VALG AF DIRIGENT. Carsten Rasmussen, fra hovedbestyrelsen. Mødet er rettidig indkaldt.

VALG AF REFERENT. Margit 67.

VALG AF STEMMEUDVALG. Gitte 69, Lena 75.

FREMLÆGGELSE AF BERETNING FRA 1/9 2014 -6/9 2015. Jørgen fremlægger, og beretningen godkendes. Se vedlagte bilag.

GODKENDELSE AF DRIFTBUDGET MED TILHØRENDE PV-PLAN FOR 2016. Godkendes.

ORIENTERING OM REGNSKAB 2014. Jørgen orienterer, og gør opmærksom på, at arbejdet med nye/istandsættelse af sternbrædder, endnu ikke er gennemført. 120.000,-kr. overføres derfor til 2016.

BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG. Forslag 1. fra Herman 75.

"Fremtidige forslag der kan medføre huslejestigninger skal til urafstemning. "

F orslaget vedtages med 10 stemmer for, og 4 imod.

Forslag 2. fra afdelingsbestyrelsen.

"AfdelingsbestyreIsen foreslår, at lejerne selv klipper hækkene på ydersiden. For at præcisere kutyme, vil vi gerne have tilføjet i ordensreglementet, at hver beboer selv skal klippe hækkene indvendig som udvendig. Hvis SAB skal klippe hække udvendig skal dette betales afden enkelte lejer. "

F orslaget vedtages.

VALG AF FORMAND. F ormanden blev valgt for en toårig periode i 2014, og er derfor ikke på valg i år. Vores formand er stadig Jørgen Andersen 73. Dorthe 99, trækker sig som bestyrelsesmedlem, da hun også sidder i hovedbestyrelsen. Mogens 83, vælges som bestyrelsesmedlem.

VALG AF SUPPLEANTER. Lif 71, trækker sig. Lene 65, vælges. Gitte 69, vælges.

EVT. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt! Kun drøftelser/debat.

Rensning aftagrender er en nødvendighed.

Afdelingsmøder bør afholdes i lokaler uden trapper 0.1., som besværlig-og/eller umuliggør fremmøde, for ældre og gangbesværede beboere i vores afdeling.

Ved behov for udskiftning afrør, kontaktes administrationen af den enkelte lejer.

Materialerester efter endt kolonihavebyggeri bør fjernes.

Vedr. græsarealet for enden af haverne, Vestergade 61 -71, oplyser Jørgen 73, at efter aftale med Skanderborg kommunes vej og park afdeling, slås græsset op til hækkene, seks gange årligt.

Mange tak til Herman og Lena 75, for lån afplads, udskænkning og arrangement, ved dette møde.

Referent

AFDELINGSM0DEAFD. 3 -MANDAG 7. SEPTEMBER 2015 BERETNING FOR PERIODEN 1/9-2014 -6/9-2015.

Jørgen bliver valgt til formand, da Flemming ønsker at trække sig.

Arbejdet med de nye fortrapper påbegyndes. Vi starter med hønsestiger, inden betontrapperne bliver leveret i forskellige -og nogen steder forkerte -størrelser. Opsætningen af trapper bliver færdig, men volder stadig problemer flere steder.

Der har i perioden været små uoverensstemmelser. Blandt andet om gøende hunde, og andre ting. Afdelingsbestyrelsen opfordrer folk til selv, at snakke sammen om løsninger/kompromier, da vi er kede af at "dunke" folk i hovedet med ordensregler.

Så har der desværre været endnu en kælder-vandskade. Faskinen har ikke kunnet klare den store mængde regn, og skal efterses.

Planen om udskiftning/reperation af sternbrædder er endnu ikke sket. Der er møde med administrationen, den 9/9-2015, hvor afdelingsbestyrelsen vil opfordrer til ikke, at påbegynde udskiftning og malearbejde i efterårsmånederne.

Grunden til at vi afholder afdelingsmødet på Vestergade 75, skyldes to ting. Dels en besparelse på 2.000,-til 3.000,-kr., og dels et håb om større frel11J1løde, hvilket ser ud til at lykkes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELINGSMØDE -AFD. 3 -VESTERGADE 63 -101 MANDAG DEN 1. SEPTEMBER 2014.

Tl1stede: 14 beboere, samt Ole Høy fra administrationen.

VALG AF DllUGENT. Jørgen 73 Mødet er rettidig indkaldt.

VALG AF REFERENT. Margit 67

VALG AF STEMMEUDVALG. Per 77, Inge 77, Kamma 73

FREMLÆGGELSE AF BERETNING FRA 2/9 2013 -31/8 2014. Flemming fremlægger, se vedlagte bilag. Ole Høy sørge for pleje-og bevaringsanvisning til de nye fortrapper.

GODKENDELSE AF DRIFTSBUDGET MED TILHØRENDE PY-PLAN FOR 2015. Godkendes.

ORIENTERING OM REGNSKAB 2013. Flemming orienterer, og beklager at man ikke på det nye udskriftskoncept, kan se længere tilbage i årstal. Overskuddet fra 2013 er på 11.090,-kr.

BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG. Ingen.

VALG AF FORMAND (Flemming Larsen ønsker ikke genvalg). Jørgen 73, vælges til ny formand.

VALG AF MEDLEM TILAFDELINGSBESTYRELSEN (Benny Laursen ønsker genvalg). Benny Laursen genvælges. Dorthe 99, vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

VALG AF SUPPLEANTER. Lif 71, vælges

EVT. Flemming takker af for sin tid som formand. Forsamlingen takker Flemming for formandskabet, og den kompetente tilgang han haft til opgaven.

Dirigent                                             Referent

Beretning for perioden 2. september 2013 -31. august 2014

Der har været afholdt 2 afd. bestyrelsesmøder, suppleanter var også indkaldt. Indkaldelse + referater kan ses på SAB hjemmeside.

 

Der har været 2 fraflytninger i perioden, velkommen til Margit og Ole på Vestergade 67 og Torben Nielsen på Vestergade 93. En bytte ordning vil ske 1. oktober, Anni og Mogens flytter ind på Vestergade 83.

 

Vi har mistet 3 lejere i perioden. Svend Åge Rasmussen, Jørgen Højdahl og Carsten Welander. Æret være deres minde

 

Markvandring i april måned

 

a)

Renovering af WS-installationer og radiator er rykket og er planlagt til udskiftning i 2019.

 

b)

Maling af sternbrædder + udhæng er planlagt til 2015

 

Årets festival er blevet afviklet, umiddelbart ingen gener.

 

Ny vicevært, Kenneth, er tilknyttet afd. i forbindelse med omlægning af viceværtopgaver.

 

Aktiviteter 2013 -2014

 

a)

Postkasser er udskiftet. Benny fra afdelingsbestyrelsen vil være behjælpelig med at smøre låsene.

 

b)

Fortrapper er påbegyndt udskiftning og forventes afsluttet 1. oktober 2014.

 

Der har været 6 deltagerfra afd. 3 på ældreudflugten

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg 20. februar 2014

 

Referat ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 20. februar 2014 i afd. 3.

 

Afdelingsformand Flemming Larsen bød velkommen til de fremmødte lejere og Inspektør Ole Høi Sørensen.

Der var 10 lejemål repræsenteret.

 
Som dirigent blev Jørgen Andersen valgt.

 
Som referent blev Flemming Larsen valgt.

 
Jørgen Andersen kunne konstaterer at mødet var rettidigt indkald og beslutningsdygtigt og overlod ordet til Inspektør Ole Høi Sørensen.

 
Ole gennemgik trappeprojektet og det materiale der var uddelt til lejerne. Det omdelte materiale vedr. visualisering af trappegelænder er ikke retvisende. Det er selve betontrappen der var det primære. Der var indhentet tilbud på visualisering af trappe, men det tilbud blev ikke vurderet acceptabel rent prismæssigt af afdelingsbestyrelsen.

Følgende spørgsmål og kommentarer fremkom under fremlæggelsen fra Ole Høi.

En ganske almindelig gelænderkonstruktion var at foretrække og i galvaniseret stål som er vedligeholdelses frit.
Færdigstøbt betontrappe vil blive fastgjort til huset med beslag og et støbt fundament mod fortovet. Støbeproces bliver hermed reduceret væsentligt.
Der vil være luft under trappe og der vil blive reetableret med belægningssten mm.
Der vil blive lagt en fugtmembran der hvor eksisterende trappe er forbundet til huset.
Murværk som bliver frilagt under ny trappe vil blive pudset op.
Med hensyn til saltning af ny trappe, er det bedst at begrænse saltningen.
Synes det fremlagte projekt er en dyr løsning men der blev også samtidig nævnt at trapperne trænger til udskiftning.
Enkelte mente at husene vil miste bygningsmæssig værdi.
Vil projektet være færdigt til den 1.okt 2014? Ole kunne ikke love det men vil gå i gang med det samme.

 
Herefter gik man til afstemning. Der blev fremført et ønske om skriftlig afstemning. Til stemmeudvalg blev valgt Lif fra Vestergade 71 og Anders fra Vestergade 97. Der var medbragt nogle fuldmagter til afstemningen. Disse blev afvist med henvisning vedtægterne i Skanderborg Andelsboligforening, kapitel 4, § 17, citat ”adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Når en lejer ønsker det, skal afstemningen være skriftlig” citat slut.

Stemmeresultat:

For trappeprojekt stemte 11.
Imod trappeprojekt stemte 9.
Blanke og ugyldige 0.
Referent: Flemming Larsen

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Skanderborg den 26. september 2013

Referat af afdelingsmøde i afdeling 3, Vestergade mandag den 2. september 2013 på Skanderborg Vandrehjem.

 • Pkt. 1: Jørgen Andersen blev valgt til dirigent. Jørgen konstaterede at mødeindkaldelse var lovlig indkaldt og at afdelingsmødet var beslutningsmyndigt.

 • Pkt. 2: Flemming Larsen blev valgt til referent.

 • Pkt. 3: Stemmeudvalg nedsættes såfremt det bliver nødvendigt.

 • • Pkt. 4:

   1. o Der har været afholdt 2 afdelingsbestyrelsesmøder, suppleanter bliver indkaldt til møderne.

   2. o Der har været en fraflytning fra Vestergade 65 -velkommen til Lene og Søren Hebsgaard.

   3. o Bestyrelsen konstituerede sig på en afd. bestyrelsesmøde den 9. okt. 2012 og Benny Laursen blev valgt til næstformand og Jørgen Andersen blev valgt til sekretær.

   4. o På afdelingsmødet 2012 blev der stillet spørgsmål til bekæmpelse af muldvarper og afdelingsbestyrelse har henvendt sig til administrationen for afklaring. Svaret fra administrationen var, at det påhviler den enkelte lejer i henhold til den aftale der er indgået.

   5. o Markvandring i foråret. PV-plan tilpasset. Afdelingsbestyrelsen var med Inspektøren rundt for bl.a. at se omfanget af haver med muldvarper. Det blev konstateret at der var 2 haver der har haft besøg af muldvarper.

   6. o Postkasse udvalg, Benny og Jørgen, har sonderet mulighederne for nye postkasser og udvalgt et eksemplar.

   7. o Vores planlagte renovering af fortrapper er forsinket og muligvis bliver det udskudt til 2014. Afdelingsbestyrelsen rekvirerede, via administrationen, en arkitekt medio april 2013 for at se på muligheder for renoveringen af fortrapper. Omfanget af renovering, og ikke mindst problematikken vedr. fugt i kælderen. Når arkitekter og entreprenører skal arbejde sammen om sådan et projekt, ryger tiden hurtigt hvis bare den ene part må aflyse et møde og i sommerferieperioden sker der intet. Afdelingsbestyrelsen har rykket administrationen og i skrivende stund er der aftalt en inspektion af fortrapperne fredag den 6. september 2013. Lad os krydse fingre for at de snarlig finder en løsning der kan holde i flere år. Kort fortalt er det de har fundet ud af indtil videre, at der i de første fem dobbelthuse er der en massiv betonklods under trappen. De øvrige fem dobbelthuse er der sand under. Deres teori er at de vil fjerne beton og sand under trapperne og skabe et hulrum med riste i siden så den fugt der måtte være kan ventileres bort ved hjælp af naturlig cirkulation.

   8. o Pensionistudflugt havde fem deltagere fra afd. 3 og meldinger fra turen var positive.

   9. o Ingen alvorlige gener fra årets festival.

   10. o Der var et enkelt spørgsmål til beretningen: Hvornår bliver tagrender renset som lovet? Flemming svarede at det var sket, har modtaget en faktura på leje af lift. Men vil spørge lokalinspektør Egon Madsen.

     

    o Egon Madsen har efterfølgende svaret:

Tagrenderne renses de steder, der trænger. Renderne kontrolleres fra en stige, og hvis det er

påkrævet, bliver de renset. Ofte kommer der skidt i tagrenderne, når de er renset. ringer

beboerne normalt og oplyser hvor det er galt.

o Beretning herefter godkendt.

 

 • Pkt. S: Benny gennemgik budgetforslag for 2014 og efterfølgende 10 års PV-plan. Vi får en lille huslejestigning på 2%. Budgetforslag vedtaget.

 • Pkt. 6: Flemming orienterede om regnskabet. Ingen bemærkninger.

 • Pkt. 7: Ingen forslag.

 • Pkt. 8: Jørgen Andersen blev valgt.

 • Pkt. 9: Lif Jepsen blev valgt som 1. suppleant og Dorthe Kruse blev valgt som 2. suppleant.

 • Pkt. 10: Benny og Jørgen fremviste den valgte postkasse og ønskede en tilkendegivelse om afdelingsmødet vil have en sort model eller en galvaniseret model. Afdelingsmødet havde et ønske om en sort model.

  Referent og formand: Flemming Larsen                                  Dirigent: Jørgen Andersen