Afdelingsmøde 32

REFERAT – Afdelingsmøde – AFD32. Tirsdag, den 19. sep. 2023, kl. 19.00

 

Tilstede: L. H. Nielsen, Connie Sørensen, Ea Nielsen, Dorte Jensen, John Gehrcke, Peter Juul Rasmussen, Charlotte Ditlevsen, Erling Weber (SAB), Mogens Berthelsen (SAB-hovedbestyrelsen).

 

Pkt.1                 Valg af dirigent:                        Erling Weber

Pkt. 2                Valg af referent:                       Peter Juul Rasmussen (PJR)

Pkt. 3                Stemmeudvalg:                        Ikke nødvendigt med et stemmeudvalg.

Pkt. 4                Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

PJR var med på markvandring i foråret. Der var skader på trapper, som nu er udbedret. PJR deltog
også i SAB-repræsentantskabet på Park Hotel. Afd32’s bestyrelse kan deltage. Kloakseparering blev udført uden varsling i juli måned. Erling Weber anførte at separationen skulle foretages hurtigt, som krævet af Skanderborg Kommune. Inden Smukfest 2023 blev der varslet om at afdelings ordensreglement skulle overholdes, bl.a. blev der advaret om at campingvogne ikke måtte parkeres på græsarealer. Det skete alligevel, hvilket medførte en mulig udsættelsessag. Der var ingen affaldsproblemer i forbindelse med
Smukfest 2023. Peter Ib (Smukfest) havde informeret om mulighed for at benytte affaldscontainere opstillet på Sølunds arealer.

Pkt. 5                Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024

Erling Weber gennemgik budget. Udskiftning af hække blev bemærket. Midler skal afsættes. PV 2024 blev gennemgået. Driftsbudget og PV-plan blev godkendt!

Pkt. 6                Orientering om regnskab 2022

Erling Weber gennemgik regnskabet for 2022. Afdelingen kom ud med et overskud på kr. 15.000.

Pkt. 7                Behandling af indkomne forslag

Indkomne forslag fra PJR. Forslag 1 om individuelle vandmålere for hvert lejemål blev vedtaget. Forslag 2, 3, 4 og 5 omhandlede ændringer ordensreglement. Forslag om udarbejdelse af rådighedskatalog for udendørsarealer blev vedtaget. Afdelingsbestyrelsen skal arbejde på forslag til katalog. Erling W. er klar med hjælp til udarbejdelse. Råderetskatalog skal derefter på ekstraordinært afdelingsmøde for at kunne godkendes. Forslag 6 omhandlede trappevask. Trappevasken fastholdes. Det blev anført at nr. 49 selv udfører trappevask. John G. stillede forslag (1) om vandmålere for hver enkelt lejemål (vedtaget), forslag 2 vedrørende udskiftning af lamel radiatorer blev vedtaget. Derefter fulgte diskussion om fælles retningslinjer for gæster. John anførte retten til at råde over egen have. Erling Weber anførte at regler for lejebolig gælder. PJR gjorde opmærksom på gældende ordensreglement!

Pkt. 8                Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

Ea Nielsen ønskede ikke genvalg! Dorte Jensen blev valgt!
Afdelingsbestyrelsen er: Peter Juul Rasmussen, Charlotte Ditlevsen, Dorte Jensen.

Pkt. 9                Valg af suppleanter

Connie Sørensen blev valgt som suppleant.


Pkt. 10             Eventuelt

Dorte og Charlottes 9 punkter blev kort gennemgået.

1) Smukfest. 2) Trappevask (behandlet under pkt. 7), 3) Hunde der gør, 4) Haver som ikke bliver holdt,
5) Container til haveaffald én gang årligt, 6) Vedligeholdelse af området omkring p-plads ved nr. 55,
7) Pallestak i have tilhørende nr. 55, st. th., 8) Snerydning, 9) Formandens opgaver.PJR – 22. oktober 2023  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                      Skanderborg d. 21-09-2022.

 

Referat fra Afdelingsmøde d. 21-9-2022 i Afd. 32 - Vestergade


Tilstede syv beboere og Kent Hansen fra administrationen, samt Mogens B. Bertelsen fra Hovedbestyrelsen.

 

Pkt. 1: Valg af dirigent

Kent Hansen blev valgt

Kent konstaterede af mødet var rettidigt indkaldt.

Pkt. 2: Valg af referent.

Mogens Bertelsen blev valgt.

Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg.

Der var enighed om at der kun vælges stemmeudvalg hvis der bliver behov for det.

Pkt. 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Da der ikke har været nogen bestyrelse i afd. 32 det sidste år er der ikke nogen beretning.


Pkt. 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2023.

Kent gennemgik budget og PV plan

Ingen spørgsmål

Budget og PV plan enstemmigt godkendt

Pkt. 6: Orientering om regnskab for 2021.

Kent orienterede om regnskabet.

Ingen spørgsmål

Pkt. 7: Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement.

Enstemmigt godkendt.

Pkt. 8: Indkomne forslag

Et forslag fra John Gehrcke om det er muligt at få altaner mod haven.
Man diskuterede lidt om hvilke muligheder der er, John vil gerne have en galvaniseret og dermed vedligeholdelsesfri løsning, men det ikke er alle som ønsker altan.
Man enedes om at lade den nyvalgte bestyrelse se på hvilke muligheder der er og derefter tages en dialog med SAB’s Tekniske afd. om hvad der er muligt.

Pkt. 9: Valg af formand.

Peter Juul Rasmussen blev valgt som formand

Pkt. 10: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Ea Nielsen og Charlotte Ditlevsen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 11: Valg af suppleant

John Gehrcke blev valgt  

Pkt. 12: Eventuelt

Her diskuteree man bl.a. rimeligheden i at alle beboere er med til at betale for vandforbruget til toilt- og badevogne under Smukfest og man enendes om at bestyrelsen tager dette op på det næste bestyrelsesmøde.
Ligeledes tages trapperengøringen op på det næste møde.

Kent takkede derefter for god ro og orden og mødet blev dermed afsluttet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne

Afdeling 32 - Vestergade

Skanderborg, den 22. september 2021              
                                                            
Referat af afdelingsmødet mandag den 20. september 2021 kl. 19.00 i kantinen, Adelgade 106.
 
                  DAGSORDEN:

 

                  Pkt. 1     Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt.

 

                  Pkt. 2     Valg af referent. Erling Weber Jensen blev valgt.

 

                  Pkt. 3     Valg af stemmeudvalg. Dette blev ikke aktuelt.

 

                  Pkt. 4     Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Afdelingen afventer stadig en afklaring fra Landsbyggefonden om støtte til en evt. renovering. Vi håber på en snarlig afklaring. Beboerne var ikke tilfredse med trappevasken, hvilket SAB tager hånd omkring.

 

                  Pkt. 5     Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022.

                                Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

                  Pkt. 6     Orientering om regnskab 2020. Regnskabet blev taget til efterretning.

 

                  Pkt. 7     Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

 

                  Pkt. 8     Valg af formand. Der var ingen der ønskede at stille op som formand, hvorfor Ib Nielsen blev genvalgt som kontaktperson.

 

                  Pkt. 9     Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Blev ikke aktuelt.

 

                  Pkt. 10   Valg af suppleanter. Blev ikke aktuelt.

 

                  Pkt. 11   Eventuelt.

                                Der var et ønske omkring etablering af udvendige brandtrapper i afdelingen.

                                Dette kan evt besluttes på et ekstraordinært afdelingsmøde, men det er beboerne der selv skal betale via huslejeforhøjelse. Der blev foreslået  at man selv opsatte brandalarmer som en sikkerhed.

 

 

Referent og Dirigent.

  

Erling Weber Jensen

------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde afdeling 32, mandag den 14. september kl. 19.00.
Der var mødt 3 beboere op til mødet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt.
2. Valg af referent. Erling Weber Jensen blev valgt.
3. Valg afstemmeudvalg. Dette blev ikke aktuelt.
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Der forelå ingen beretning, men der er udført følgende i afdelingen.
- Maling af alle opgange.
- Ny belægning på trapperne i opgangene.
- Indført trappevask ved rengøringsfirma.
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021. Budgettet blev godkendt.
6. Orientering om regnskab 2019. Regnskabet blev taget til efterretning.
7. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.
8. Valg af formand. Ingen af de fremmødte ønskede at stille op som formand. Ib Nielsen blev
valgt som kontaktperson.
9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Dette blev ikke aktuelt, da der ikke kunne
vælges en formand.
10. Valg af suppleanter. Dette blev ikke aktuelt, da der ikke kunne vælges en formand.
11. Eventuelt. Der var kritik af trappevask.

Referent/dirigent
Erling Weber Jensen

-------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde – Torsdag, den 12. september 2019… Kl. 19.00
Afdeling 32 – Vestergade – Referat…
Til stede: Leif Olsen, Dorte Jensen, Peter Juul Rasmussen, Ea Nielsen, Ib Nielsen, Henriette Nielsen,
Merethe Jæger…
Pkt. 1 – Valg af dirigent

Leif
Pkt. 2 – Valg af referant

Peter
Pkt. 3 – Valg af stemmeudvalg

Intet stemmeudvalg…
Pkt. 4 – Fremlæggelsen af beretning for perioden siden sidste møde.

Beretning godkendt… ikke nedskrevet, men hovedpunkter var:
Formanden var med på markvandring og har deltaget i repræsentantskabets generalforsamling.
Der er ikke afholdt bestyrelsesmøder i perioden. To lejere er fraflyttet og lejlighederne er udlejet igen.
Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020.

Leif gennemgik… Vedtaget…

Pkt. 6 – Orientering om regnskab 2018

Leif gennemgik regnskabet … taget til efterretning…
Pkt. 7 – Behandling af indkomne forslag.
Ekstra ordinært afdelingsmøde torsdag, 24. oktober 2019, Kl. 19.00
Udarbejdelse af indkomne forslag, som der ikke kunne stemmes om på ordinært afdelingsmøde…
Der indkaldes til beboermøde den 26. september kl. 18.30… til gennemgang og udfærdigelse af forslag
til det ekstraordinær afdelingsmøde…

Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem på det ekstraordinær afdelingsmøde…
Palle, som sad i bestyrelsen, er flyttet pr. 1. juni 2019.
Pkt. 8 – Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Ea Nielsen
Ea Nielsen blev genvalgt!

Pkt. 9 – Valg af suppleanter.
Ib Nielsen, Henriette Nielsen…

Pkt. 10 – Eventuelt

PJR – 23.09.2019

-----------------------------------------------------------------------------

SAB - AFDELINGSMØDE – AFD. 32

Referat – Torsdag, den 13. september 2018 – Kl. 19.00

Tilstede: Ea Nielsen, Mikkel (Eas søn), Dorte Jensen, Peter Juul Rasmussen og Leif Olsen (SAB bestyrelse).

Pkt. 1                  Dirigent: Leif.

Pkt. 2                  Referent: Peter.

Pkt. 3                  Ikke nødvendigt med stemmeudvalg.

Pkt. 4                  Kort mundtlig beretning fra Peter. Godkendt!

Pkt. 5                  Leif gennemgik driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2019.
                             Der blev gjort opmærksom på    den elektroniske aflæsning af lejlighederne,
                             som finder sted i foråret 2019. Godkendt!

Pkt. 6                  Orientering om regnskab for 2017. Godkendt!

Pkt. 7                  Ingen indkomne forslag!

Pkt. 8                  Peter Juul Rasmussen blev genvalgt som formand.

Pkt. 9                  Palle Christensen blev genvalgt til bestyrelsen. Han godkendte valget pr. telefon
                             under mødet!

Pkt. 10               Dorte Jensen blev valgt som suppleant.

Pkt. 11               En række punkter blev diskuteret på mødet undervejs:

                             Tages telefonen på viceværtlinjen kl. 08.00 – 09.00? Nogen har oplevet at det
                             ikke altid er tilfældet.

Hvorledes med tolke til nr. 55, st. th? Kan der gives bedre information?

Leif orienterede om at der er ansat en ny inspektør til erstatning for Leif.

Det blev aftalt at der skal laves en ordentlig gennemgang af fejl og mangler i lejligheder og kældre. Med nødvendig fotodokumentation. Dette gøres inden markvandringen i foråret 2019. Spørgsmålet om renovering/ombygning af Afd. 32 er endnu ikke afgjort og mødedeltagerne var derfor enige om at der skal sættes mere fokus på almindeligt vedligehold i afdelingen. Det der ikke virker skal laves…


PJR – 28.10.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat - Afdelingsmøde - Afd. 32 - Torsdag, den 21. september 2017

Til stede:

Leif Olsen (Hovedbestyrelsen), Peter (V59, st.), Dorte (V59, 1.), Palle (V55, 1. th.), Ea + søn (V55, st. tv.), Lea (V49, 1.)

Leif blev valgt til dirigent, Peter blev referent og det var ikke nødvendigt med et stemmeudvalg. Leif gjorde opmærksom på at afdelingsmødet var lovligt varslet.

Formandens beretning (Peter) var en kort orientering om markvandring og opfølgning på markvandring. Beretningen blev godkendt!

Herefter gennemgik Leif driftsbudgettet med tilhørende VP-plan for 2018. Budget og VP-plan blev godkendt af alle. Bemærk. Ingen huslejestigning for næste år!

Regnskabet for 2016 blev herefter gennemgået.

Punkt 7 ifølge dagsordning handlede om godkendelse af hovedbestyrelsens forslag til nyt ordensreglement. Efter en kort diskussion om indholdet af forslaget var der enighed om at forslaget kunne vedtages, bortset fra teksten i punkt 14. Husdyr. Eftersom der var givet dispensation (mundtligt) til at holde høns (uden hane), mente alle at der bør gives fortsat dispensation til høns (Vestergade 59, 1.), og at det bør tilføjes, at det fortsat kan lade sig gøre, såfremt der ikke er protester fra private husejere i området, og såfremt det ikke strider mod lovgivningen i byzone.

Der var ingen indkomne forslag.

Ea Inge Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Der blev ikke valgt suppleanter.

Under eventuelt blev det anført at bestilling af håndværkere til udbedring af skader eller vedligehold uden orientering til afdelingsbestyrelse eller hovedadministrationen medfører egenbetaling. Bemærk teksten i det nye ordensreglement under punkt 19. Reparationer i Øvrigt.

Samtidig blev tidhorisonten for udbedring af skader/reparationer diskuteret. Eksempelt var Eas løbende toilet, hvor hun i første omgang får at vide, at hun blot skal lufte bedre ud. Der gik for lang tid inden toilettet blev repareret. Der var et klart ønske om en hurtigere arbejdsgang!

Mødet tog Ca. en times tid.

Peter i. Rasmussen
Formand, afd. 32.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde i afd. 32, Vestergade den 1. sep. 2016.

Referent Søren Westergaard

Til stede: beboerne, Peter Rasmussen, Søren Westergaard og Ea+én, Palle samt hovedbestyrelsesformand Finn Thomsen (FT)

Pkt. 1 -valg af dirigent -Finn Thomsen blev valgt.

Pkt. 2 – valg af referent-Søren W

Pkt. 3 – valg af stemmeudvalg -Tages op hvis det bliver aktuelt.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning

Afdelingen har ingen bestyrelse. Søren W. har været kontaktperson i perioden siden sidste afd.møde.

Han fortalte, at Beboerklagenævnet havde givet SørenW medhold i at han skal se alle de årlige opgørelser på vand og varme fra forsyningsselskaberne for de enkelte ejendomme. Medholdet omfatter at alle beboere kan få de årlige opgørelser.

Hertil svarede flere, at de var ligeglade. Men SørenW påpegede, at uanset interesse eller ej, burde det være et must på linje med udsendelse af indbydelser

Søren bemærkede omkring markvandringer, at lejerne igen ikke var adviseret forud for disse. Det var ellers tidligere var aftalt( senest i 2015), at beboerne skulle informeres herom.

Endvidere at der fortsat ikke er noget mobilsvar fra viceværten, når han ikke tager telefonen. Hvor svært kan det være, at indtale en besked om ferie eller hvem man så kan henvende sig til.

Ligeledes påpegede SørenW igen, at lejerne ikke informeres om, hvornår der afholdes repræsentantskabsmøde, uagtet at afd. ingen krav har på repræsentation. Det kunne jo være, at nogen havde et eller andet, de gerne ville have bragt op på repræsentantskabsmødet. –Søren W. deltog dog uden stemmeret.

SørenW roste FT for at have taget action som lovet på sidste års afdelingsmøde omkring evt. nedrivning-nybyggeri-renovering af nr. 55,57 og 59. Men notatet fra Aarstiderne Arkitekter i marts var lejerne ikke blevet informeret om. SW-havde rekvireret det.

Notatet gav anledning til flere spørgsmål om en afklaring, hvornår der kom en afklaring. FT kunne ikke love noget. BLF kunne somme tider reagere hurtigt men en tidshorisont på 5 år skulle der nok regnes med.

SørenW bemærkede at der ingen grund var til at juble førend der forelå noget mere konkret. Beboerne kunne få et eksemplar udleveret ved henvendelse til SAB.

FT fortalte af afd. 32 næste år har 75 års jubilæum og der er afsat 5.000 kroner til at fejre det. Det overraskede, og det blev besluttet at vente med nogen beslutning omkring fejring til næste år.

FT-forklarede om PV-planen, at der ikke var afsat andre penge end til det nødvendige så længe der ikke var afklaring om renovering-nybyggeri.

Vedr. regnskab.

Søren spurgte hvorfor vand var på budgettet. Andre steder betalte hver især for vandforbrug. Finn svarede, at det var et punkt der senere i år vil blive afklaret af Beboerklagenævnet.

Regnskab og budget blev godkendt

Valg af formand og bestyrelse. For andet år i træk var ingen der ville sidde i bestyrelsen. SørenW anbefalede kraftigt, at der blev valgt en bestyrelse om ikke andet så formelt. FT anbefalede opfordringen.

Der blev valgt ny bestyrelse. Formand Peter Rasmussen og bestyrelsesmedlemmer SørenW og Palle. Suppleant Ea.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Referat fra beboermøde i afd. 32, Vestergade den 1. sep. 2015.

 

Referent Søren Westergaard

 

Til stede: beboerne, Peter Rasmussen, Søren Westergaard og Ea samt hovedbestyrelsesformand Finn Thomsen

 

Pkt. 1 -valg af dirigent -Finn Thomsen blev valgt.

 

Pkt. 2 – valg af referent-Søren W

 

Pkt. 3 – valg af stemmeudvalg -Tages op hvis det bliver aktuelt.

 

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning

 

Afdelingen har ingen bestyrelse. Peter R. har været kontaktperson i perioden siden sidste afd.møde.

 

Han fortalte, at han intet havde at berette.

 

Søren bemærkede, at der tidligere var aftalt( i 2012), at beboerne skulle informeres inden markvandring, hvilket ikke var sket. Endvidere at der fortsat ikke er noget mobilsvar om, hvem man så kan henvende sig til, hvis man ikke kan få fat i viceværten. Ligeledes påpegede Søren, at der ikke informeres om, hvornår der afholdes repræsentant­skabsmøde, uagtet at afd. ingen krav har på repræsentation. Det kunne jo være, at nogen havde et eller andet, de gerne ville have bragt op på repræsentantskabsmødet. -Peter R. deltog dog uden stemmeret. Søren spurgte til hvem der havde betalt den Tekniske Screenings-rapport og hvor meget den kostede?

 

Finn svarede, at det gjorde SAB og altså ikke afdelingen. Han ville ikke svare på, hvor meget den havde kostet. Søren mente, at det nok var mellem 25.000 og 30.000 kroner, hvilket Finn ikke ville afvise.

 

Pkt. 5 – Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2016

 

Finn gennemgik budgettet (alle beboere har fået en kopi af inden afd. mødet) og forklarede om huslejestigningen på 1,68 pct. skyldes stigende ejendomsskat og vand-kloakafgift (Finn, kloakafgift vist i regnskabet som 0, men det er i dag indeholdt i vandafgiften), henlæggelser og ekstraordinære udgifter, der ikke blev modsvaret af tilsvarende indtægter, hvor især renteindtægten grundet lavere rente vil falde meget. Overskuddet iflg. pkt. 203.9 på 50.820 udbetales iht. gældende lovgivning. Netop det pkt. førte til en snak om, at det burde være overført til opsparingen. En opsparing som i dag meget langt fra dækker, hvad PV-planen for 2016 viser af vedligeholdelsesudgifter for 2016. Faktisk 913.000 kroner og fratrukket henlæggelser og anden kapital ville det medføre en huslejestigning på 58 kr pr. m2. Mere end 5 gange stigningen på 11,16 kroner pr. m2 i 2016.

 

Nr. 55. Nedrivning og bygge nyt

 

Den store, potentielt truende huslejestigning blot til vedligeholdelse førte til, at Ea og Peter og bakket op af Finn og Søren, at i stedet for at bruge en masse penge på blot vedligeholdelse så nedriv nr. 55 og byg helt nyt med flere lejligheder. Fordelene var flere udover, nye moderne lejligheder, mindre vedligeholdelse og billigere varme .

 

Det blev besluttet at Finn inden det næste halve år skulle komme med tal på, hvad det vil medføre i øget huslejestigning.

 

Søren W, bemærkede omkring stigningen af vandafgiften, at der med den fælles afregning ingen incitamenter er for nogen at spare. Man kan bare bruge løs. For hvis en lejer bruger én m3 mere betyder stigningen kun at der skal betales mere 10 pct. da de øvrige lejere betaler – for dette merforbrug. Sådan er det på samme måde med varmen. Bevisligt er forbruget meget forskelligt for de fire ejendomme, viste tidligere tal, som adm. selv har dokumenteret. Derfor vil det være en god idé at installere forbrugsmålere på hver enkelt lejlighed. Flere eksempler fra andre boligselskaber i år viser, at der er meget store besparelser.

 

Det åbnede for en diskussion og endte med: Finn lover, at undersøge nærmere hvad installering af separate vandmålere koster og besparelse

 

Budget godkendt og PV-planen blev betinget godkendt med forbehold iht til undersøgelse af nedrivning-bygge nyt i nr. 55.

 

Pkt. 6 – Orientering om regnskab 2014

 

Finn orienterede om regnskabet for 2014 der udviste et overskud på kr. 49.264.

 

Pkt. 7 – Indkomne forslag -ét fra Søren om undersøgelse af sammenlægning med anden afdeling for at øge chancen for at vælge en bestyrelse.

 

Søren argumenterede yderligere for forslaget med, at det er en uholdbar situation, at afdelingen ikke har nogen bestyrelse og dermed intet aftryk kan sætte på f.eks. budget og PV-plan.

 

Forslaget blev drøftet og der var enighed om, at det ikke var nogen let sag, og at det skulle sættes på stand by for at vente på resultatet af undersøgelsen om nedrivning-bygge nyt i nr. 55.

 

Pkt 7, 8, 9 og 10 vedr. valg af formand, bestyrelse og suppl.

 

Resultat: Fortsat ingen bestyrelse. Søren blev udpeget til kontaktperson.

 

Pkt 11. Eventuelt – Peter fortalte, at SAB-direktør Erling Weber havde sagt, at der ville blive lagt dræn ind i vores haver ifm med kommunens vandafledningsplan, hvor der lægges et stort rør i stedet for kanalen i vores baghaver. Søren bemærkede hertil, at han havde talt med kommunens anlægskoordinator for dets klimaprojekter. Sølundstiens linjeføring forbliver uændret, da det har vist sig, at kloakrørene i vejen er store nok. Videre at der fra Søbyen skal føres en rørledning til et regnvandsbassin på boldbanerne ved Sølund. Men intet om dræn fra vores haver!

 

Finn lovede at undersøge sagen nærmere

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT -ordinært afdelingsmøde den 1.sep. 2014

Ref. sw

Indkaldelsen til afdelingsmøde havde samlet to lejere: Afdelingsformand Søren Westergaard (sw) og bestyrelsesmedlem Peter Rasmussen. Fra SAB var mødt hovedbestyrelsesformand Finn Thomsen.

Sw bemærkede, at fremmødet denne gang var endnu ringere end da der blev afholdt ekstraordinær afdelingsmøde den 2. juni vedr. fremtidig afregning af varme og vand samt energibesparende foranstaltninger. Da var der trods alt mødt 4 frem heraf de 3 fra bestyrelsen.

Der blev hurtig enighed om meget kort at gennemgå dagsordenen, hvor det blev besluttet -huslejen forbliver uændret i 2015 -nedlæggelse af afdelingsbestyrelsen da ingen "gider" interessere sig for den -Peter Rasmussen bliver kontaktperson til SAB

Søren Westergaard forklarede kort, hvorfor han ikke ønskede at forblive hverken som formand eller medlem af bestyrelsen. Herunder hvad han bl.a. ville have sagt. hvis der ellers var mødt flere op.

Det tegnede godt med en måske en af de bedste og mest aktive bestyrelser. Bestyrelsen har haft flere rigtig gode og konstruktive møder, der bl.a. resulterede i det ekstraordinære afdelingsmøde. Men også bevisligt konstatere at administrationens rådgivning både er mangelfuld og fejlagtigt. Et alvorligt problem ikke bare for vores afd. men for alle afdelinger. Alvorligt bl.a. at adm. uden at spørge eller informere blot har ændret fjernvarmeafregning fra den enkelte ejendom til kollektiv afregning.

Der blev sat markante aftryk på pv-planen og dermed på budgettet.

sw må konstatere, at den megen tid og resurser han havde brugt, så er det frustrerende, at der mangler totalt opbakning fra lejerne. Det er et stort paradoks, at lejerne gerne vil spare på både varme og vand, men når der ligger konkrete tal og beviser på bordet, at det kan betale sig at spare for den enkelte, så er man ligeglad. Og vi taler ikke om småbeløb men flere tusinde kroner årligt. Eksempelvis er det ligegyldigt for den enkelte at spare på varmen med den nuværende afregningsform. Jamen, der er da målere på vores radiatorer! Ja, men stregerne bruges kun som fordelingsnøgler. Afregningen sker på bais af alle fire ejendommes totale forbrug. Har du sparet 10 pct. så er det samlede forbrug selvfølgelig mindre -ikke 10 pct., men mindre og det får alle "glæde" af. Men din besparelse på de

10 pct. er altså indregnet i det samlede forbrug og du får dermed endnu mindre udbytte af dine anstrengelser for at spare. Det omvendte gør sig også gældende. -Det samme gør sig gældende for vandforbruget.

Vedr. radiatorer. Der blev ved gennemgangen af samtlige radiatorer ikke fundet anledning til nogen udskiftning nogen steder. Besigtigelsen blev foretaget af VVS-installatør Mikkel, inspektør Hans Henrik Rasmussen, SAB og Søren Westergaard, formand.

Til trods for professionel bistand fra Mikkels VVS blev der på det ekstraordinære afdelingsmøde fremsat tvivl om denne vurdering. Sw, der sel v er byggeproff. mener, at det bare er for meget.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra beboermøde i afd. 32, Vestergade den 28. august 2012.

Til stede: beboere samt Finn Thomsen og Mona Larsen fra hovedbestyrelsen.

Pkt. 1 - valg af dirigent

Finn Thomsen blev valgt.

Pkt. 2 – valg af referent

Mona Larsen blev valgt.

Pkt. 3 – valg af stemmeudvalg

Tages op hvis det bliver aktuelt.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning

Leif Hansen fremlagde beretningen for perioden siden sidste møde.

Der mangler at blive fuget i 2012 ifølge PV-planen.

Hovedbestyrelsen har afholdt møde, vedrørende ændring af forhaver. Hvis forhaver skal ændres, er det på lejers regning.

Der har været rygter om at afdelingen skulle være lukningstruet. De rygter har intet på sig og er hermed lukket ned.

Der er diskussion mellem Dorte og Peter i nr. 59 om en eventuel hæk mellem dem. Hvem skal betale den? Dette er blevet undersøgt, og det fremgår i Vedligeholdelses & Fraflyt-ningsreglementet fra 2010, at det er lejer der betaler til opdeling af haver.

Der skal rettes nogle årstal i PV-planen. Dette gennemgås med afdelingsbestyrelsen og administrationen.

Beretning godkendt.

Pkt. 5 – Godkendelse af budget 2013

Finn gennemgik budgettet, der udviser en huslejestigning på 0,00%.

Budget godkendt.

Pkt. 6 – Orientering om regnskab 2011

Finn orienterede om regnskabet for 2011 der udviste et overskud på kr. 19.968,-.

Pkt. 7 – Indkomne forslag

Der var 3 stk. indkomne forslag.

1. Forslag om at lejerne skal deltage i markvandringen

Beboerne kan ikke deltage til markvandring. Hvis der er konkrete ting man gerne vil have med på markvandringen kan man skrive det til afdelingsbestyrelsen.

Fejl i PV-planen vedrørende 5301.

2. Forslag om solenergi

Der stemmes om undersøgelserne vedrørende solcelleprojekt.

Dette blev nedstemt.

3. Vedligeholdelse af opgangsarealer

Vedligeholdelse af opgangsarealer skal med på PV-planen. Dette skal afdelings-

bestyrelsen sørger for.

Pkt. 8 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

Peter Juul Rasmussen og Søren Westergård blev valgt.

Pkt. 9 Valg af suppleant:

Annette Andersen blev valgt.

Pkt. 10 Evt.

Beboerne vil gerne informeres inden der kommer håndværkere

***********************************************************************************************************************************

Til beboerne

Afdeling 32 – Vestergade

Skanderborg, den 23. juli 2012

 

Der indkaldes hermed til afdelingsmøde tirsdag den 28. august 2012 kl. 19.00

i administrationens bestyrelseslokale, Adelgade 106 (indgang gennem porten) med føl-gende dagsorden:

DAGSORDEN:

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Pkt. 2 Valg af referent.

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2013.

Pkt. 6 Orientering om regnskab 2011.

Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 8 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Charlotte Damgaard

Merete Jæger

Pkt. 9 Valg af suppleanter.

Pkt. 10 Eventuelt.

Indkomne forslag skal være Leif Hansen, nr. 57 1. i hænde senest 14 dage før mødet. Efter mødet vil afdelingen være vært ved et mindre traktement.

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding foretaget på nedenstående talon, og være Leif Hansen i hænde senest 10. august 2012.

 

Med venlig hilsen

AFDELINGSBESTYRELSEN

***********************************************************************************************************************************

Referat fra beboermøde i afd. 32, Vestergade den 20. september 2011.

Til stede: beboere samt Finn Thomsen fra hovedbestyrelsen.

Pkt. 1 - valg af dirigent

Finn Thomsen blev valgt.

Pkt. 2 – valg af referent

Finn Thomsen blev valgt.

Pkt. 3 – valg af stemmeudvalg

Tages op hvis det bliver aktuelt.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning

Der har været markvandring sammen med Hans Henrik Rasmussen. Næste år skal der fuges og ordnes trapper, postkasser skal flyttes.

Der blev på mødet givet udtryk for interesse for sammenlægning med anden afdeling.

Det blev besluttet at trapperenovering skal udføres i 2011.

Beretning godkendt.

Pkt. 5 – Godkendelse af budget 2012

Budgettet, der udviser en huslejestigning på 6,27% blev gennemgået. Udskiftning af gamle el-installationer ønskes fremmet – man er 2 år bagud. Det er et ønske at alle huse skal isoleres ved loft i kælder. Det er svært at få varmt vand i hanerne.

Budget godkendt.

Pkt. 6 – Orientering om regnskab 2010

Finn orienterede om regnskabet for 2010 der udviste et overskud på kr. 25.672,-.

Pkt. 7 – Indkomne forslag

Der var indkommet forslag fra Søren Westergaard og Annette Andersen samt Charlotte Damgaard som desværre ikke var blevet omdelt til beboerne (vedlagt dette referat).

Forslag om udskiftning af termostatventiler, separat aflæsning af vand samt opsættelse af postkasser, undersøges nærmere.

Hovedbestyrelsen arbejder stadig med sammenlægning af afdelinger.

Pkt 8. Valg af formand:

Leif Hansen, nr. 57 1. blev valgt.

Pkt 9. Valg af suppleant:

Ea Nielsen, nr. 55 st. tv. blev valgt.

Pkt 10. Evt.

Der skal ventilation op i kælderen i nr. 55.

Tyverisikring på kældervindue i nr. 55 - evt. andre.

Ea, Merete og Palle skal have installeret ventilator. Køkkenvindue hos Merete kan ikke åbnes.