Afdelingsmøde 09

Hermed et kort referat fra afdelingsmøde for afd. 9 d. 12/09/23

Deltagere: Fra afdelingen, Anita, Lone, Kasper. Fra SAB, Ole. Fra hovedbestyrelsen, Mogens.

 

Der er i løbet af det seneste år blevet skiftet døre og vinduer på nordjyden af bygningerne, samt etableret rør fra tagrender til de separerede kloaker. Hvis der stadig er mangler efter disse projekter, kan der rettes henvendelse til SABs driftsmail.

 

Budgettet for '24 blev gennemgået og godkendt.

Der er bl.a. sat penge af til etablering af en eller flere skraldeøer. Den nærmere udformning af disse er ikke på plads, da der stadig mangler retningslinjer fra RENOsyd, men det må forventes at disse modtages så faciliteterne kan tages i brug til april '24.

I november skulle skraldefaciliteter være færdiggjort i den nybyggede afdeling for enden af vejen (nummer?), så det vil være oplagt st kigge forbi og se en mulig løsning.

 

Lone blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen og

Hanne der havde givet mundtligt tilsagn blev valgt som suppleant. 

----------------------------------------------------------

Til beboerne

Afdeling 9 - Kastanievej

Skanderborg, den 13 september 2022               
Referat
 

Mandag den 12. september 2022 kl. 18.00 i kantinen, Adelgade 106 (indgang gennem porten) med nedenstående dagsorden.

 

                  DAGSORDEN / Refrat :

 

                  Pkt. 1     Valg af dirigent. / Ole Høi

                  Pkt. 2     Valg af referent./  Ingen – OHS har fastholdt resultat af beslutninger.

                  Pkt. 3     Valg af stemmeudvalg. / Lone + Hanne

                  Pkt. 4     Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde./ v/Anita.

                                Beretningen blev Godkendt.

                  Pkt. 5     Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2023. / Godkendt.

                  Pkt. 6     Orientering om regnskab 2021.

                  Pkt. 7     Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement./

                                Godkendt

                  Pkt. 8     Behandling af indkomne forslag. / Ingen indkomne forslag

                  Pkt. 9     Valg af formand.

                                På valg er: Anita Cedbak.   /Ny formand Kasper Pedersen valgt.

                  Pkt. 10   Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

                                På valg er: Kasper Pedersen./ Nyt medlem Nicolina Wøhlk valgt

                  Pkt. 11   Valg af suppleanter. /  1. supp. Lone vejs + 2. supp. Hanne Hensen

                  Pkt. 12   Eventuelt. / forskellige tiltag i afdelingen drøftet bl a. affaldssystem.

 

 

OHS 13.09.2022

 

-----------------------------------------------------------------------------

Referat
Afdelingsmøde afdeling 9 Kastanievej
onsdag 15. september 2021


Tilstede: Anita Cedbak, Kasper Pedersen, Lone Haugaard. Hanne Hensen, Lone Vejs,
Ragnhild Kruse Breindahi
Fra SAB: Ole Høj, Dorthe Kruse
Dagsorden:
1. Valg af dirigent Ole Høi
2. Valg af Referent Ragnhild Kruse Breindahi
3. Valg af stemmeudvalg Udgår
4. Fremlæggelse af beretningen for perioden siden sidste møde:
SAB har stadig ikke udmeldt start af fugning mod syd og nye døre og vinduer mod
nord
- Håndværkerne er forsinket med renovering af adl.7 Kastanievej. Derefter starter de på
afd. 9 med vinduer og døre mod nord og mod syd fugning af 2 huse pr. år.
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022.
Godkendt
6. Orientering om regnskabet 2020
Godkendt ( selvom det er svært for os at gennemskue nogle tal)
Behandling af indkomne forslag:
1) På grund af klimaforandringer med voldsomt regnvejr, burde lysskakterne
rengøres oftere + der er store vandansamlinger i området, som er meget
signerende eller i værste fald ender i vores kælder!
2) Er stadig meget utilfreds med håndteringen af affaldsstandernes placering uden
for 8a altan, uden at SAB informerede bestyrelsen.
- Med det nye affaldssorterings system i 2024, så vil de sikkert blive fjernet igen.
Har Boligforeningen en langtidsplan for afd. 9, med hensyn til evt, nedrivning?
Da afd.5 som er samme årgang bliver fjernet, til fordel for nybyggeri. Det kunne
være rart at vide, hvis man havde planer om at lave forbedringer i lejligheden eller
anlægge en terrasse! have.
Nej jeg tror ikke at SAB har planer at nedrive afd.9, inden for de næste 30 år.
(det blev der sagt og vi er 6 vidner)
Hvornår er det "grelt nok" for Bogforeningen, før at vi lejere ikke skal stå for
finansiering/vedligeholdelse af kælderen? Der er store områder hvor pusset er
faldet ned - en gammel varmtvandsbeholder som drypper konstant - en rusten
rørledning udefra, som kan være årsag til at gulvet i fælles nedgang, til tider bliver
vådt/lugter og vandet siver ind i de tilstødende lokaler. Det er blevet pointeret til
SAB, men intet er sket.
- Hvis det er en defekt varmevandsbeholder / rørledning, så skal det selvfølgelig
ordnes.
3) Kunne det tænkes at vi kom med nogle anderledes / nye ideer angående vores
udenomsarealer, Som indkørsel, p-pladser, affaldsstandere, klimavenlige arealer,
ja det kunne i princippet være alt muligt - da vi i fremtiden alligevel skal have
lavet separering af vand og kloak.
- Ja, det vil blive lavet vand og kloak, sidst i 2022 og start af 2023.
Jeg vil opfordre bestyrelsen at kontakte de resterende beboer, alle kan så komme
med forskellige spændende forslag, som bestyrelsen tager stilling til og aflevere
hos Boligforeningen.
Vi er stadig ikke tilfreds med svaret fra Boligforeningen, derfor tager vi det op
igen. Boligforeningen har tidligere startet en udligning på kvadratmeter prisen ved
husleje i de tolv husstande i afd.9. Det er dog efter vores mening stadig en for stor
forskel, fra en 3værelse til en 5være1se lejlighed. Har SAB tænkt en udligning
i fremtiden?
- Nej, der er ikke lavet flere udligninger. SAB vil undersøger nærmere.
Hvordan forholder det sig når en bordplade skal udskiftes, som er fast inventar?
Går det på fællesudgifter, eller bliver det hægtet på lejligheden. Hvornår kommer
man i betragtning til reparationer eller udskiftning af diverse?
Selv betale - uforudsete hændelser - tilflytning?
Vi er stadig lidt i tvivl omkring dette.
8. Valg af medlem til bestyrelsen
På valg Lone Haugaard modtog genvalg
9. Valg af suppleanter:
Ragnhild Kruse Breindahl ønsker ikke genvalg 
Lone Vejs blev foreslået - modtog valg
10. Eventuelt - ikke noget

Dirigent: Ole Høj 
Referent: Ragnhild Kruse Breindahl

------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde afd. 9, onsdag d. 16. september 2020.
Deltagere: Kent Hansen, Anita Cedbak, Ragnhild Breindal, Kaper Pedersen, Lone
Haugaard, Hanne Hensen, Malene K. Hansen.

Pkt. 1 Valg of dirigent:
Kent Hansen.
Pkt. 2 Valg af referent:
Malene K. Hansen.
Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg:
Punktet udgår.
Pkt. 4 Fremlæggelse of beretning for perioden siden sidste møde:
- Skraldespande: Skraldespande er flyttet uden at bestyrelse har været involveret eller informeret. SAB beklager. Forslag til anden placering af skraldespande kan sendes til bestyrelsen.
- Kørsel på plænen: Der henstilles til at kørsel på afdelingens græsplæner minimeres til yderst nødvendige tilfælde af hensyn til afdelingens øvrige beboere.
Beretning godkendt.
Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021:
Godkendt.
Pkt. 6 Orientering om regnskab 2019:
Afdeling har haft et overskud på 2.273 kr.
Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag:
Punktet udgår.
Pkt. 8 Valg af formand:
Anita Cedbak blev valgt som formand.
Pkt. 9 Valg af medlem af afdelingsbestyrelsen:
Kasper Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen.
Pkt. 10 Valg af suppleanter:
1. suppleant: Ragnhild Kruse Breindahl.
2. suppleant: Hanne Hensen.
Pkt. 11 Eventuelt:
Der stilles spørgsmål ved fordelingen af huslejen på de enkelte lejemål. Det kan eventuelt undersøges yderligere af den nye bestyrelse.

Dirigent: Kent Hansen
Referent: Marlene K. Hansen

 

-----------------------------------------------------------------------------


Referat fra afdelingsmødet
Afdeling 9 – Kastanievej
Tirsdag den 17.9.2019


Pkt. 1 Leif Olsen fra hovedbestyrelsen blev valgt til dirigent.
Pkt. 2 Helle Simonsen fra hovedbestyrelsen blev valgt til referent.
Pkt. 3 Anita Cedbak og Joan Christensen blev valgt til stemmeudvalg
Pkt. 4 Der kunne ikke fremlægges en beretning, da de fremmødte ikke havde modtaget noget fra bestyrelsen / formanden.
Pkt. 5 Budget og PV planen blev godkendt
Pkt. 6 Regnskabet blev gennemgået.
Pkt. 7 Der var ikke kommet nogle forslag ind.
Pkt. 8 Kasper Pedersen blev valgt som ny formand for et år.
Pkt. 9 Anita Cedbak ønskede ikke genvalgt. Annette Bak Hansen og Lone Havgaard blev valgt ind i den nye bestyrelse.
Pkt. 10 Suppleanter: Hanne Hensen og Ragnhild Kruse Bregendahl blev valgt.
Pkt. 11 Der blev spurgt ind til PV planen skybrud, for 2019, om hvad det dækker og om det er lavet i år?. Den nye bestyrelse vil undersøge dette.


Helle Simonsen
Referent

----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afdeling 9. tirsdag den 18. september 2018.

1. Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt. Han konstaterede at mødet var lovlig indvarslet og dermed overholdt alle formaliter.

2. Valg af referent. Erling Weber Jensen blev valgt.

3. Valg af stemmeudvalg. Dette blev ikke nødvendigt.

4. Fremlæggelse af beretning. Beretningen var på forhånd udsendt til alle beboere. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Beretningen vedhæftes referatet.

5. Godkendelse af driftsbudget og PV-plan for 2019. Denne blev enstemmigt vedtaget.

6. Orientering af regnskab 2017. Afdelingen kom ud med et overskud på 48.766,- kr.

7. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.

8. Valg af formand. Ole Bøgedal blev genvalgt uden modkandidat.

9. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. Kasper Pedersen blev genvalgt uden modkandidat.

10. Valg af suppleanter. Lone Haugaard blev valgt til 1. suppleant, Hanne Hensen blev valgt til 2. suppleant.

11. Eventuelt. Der var intet under dette punkt.

 ________________________                                                             __________________

Referent Erling Weber Jensen                                                             Formand Ole Bøgedal

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg Andelsboligforening

 Til:   Beboerne Kastanievej 4 – 14                                                              Skanderborg d. 09-09-2018

         Afd. 09

 

 

Formandsberetning Budgetmøde 18. september 201818.

 

Renoveringen af vores tage blev påbegyndt 13-11-2017 og afsluttet i slutningen af april 2018,

Ændring i afdelingsbestyrelsen: John Meijer Jørgensen fraflyttede afdelingen feb. 2018 og udtrådte dermed af afdelingsbestyrelsen. 1. suppleant Kasper Nedergaard Pedersen er indtrådt i afdelingsbestyrelsen.

 

Den 14-08-2018 opstart på kloakrenovering på Kastanievej.

Forventes afsluttet nov. 2018.

 

Afdelingen gik ud af 2016 med et overskud på DKK 48.766,00.

 

Med venlig hilsen

 

 

Ole Madsen Bøgedal

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skanderborg Andeisboligforening

Til: Beboerne Kastanievej 4 — 14                                                       Skanderborg 26. september 2017

Afdeling 9

REFERAT AF BUDGETMØDE 26. SEPTEMBER 2016.

Fremmødte: Joan Christensen, Maria Christensen, Lone Haugaard, Hanne Hensen, Ole Madsen, Bøgedal, Anita Cedbak, Rasaratman Sribasa og datter, Kasper Nedergaard Pedersen, John Meijer Jørgensen, Ragnhild Kruse Breindal.

Afbud:          Bodil Gleerup Bøgedal, Jes Tychsen, Asbjørn Hensen, Anette Bak Hansen.

SAB:             Finn Thomsen.

AD-01:          Ole Madsen Bøgedal bød velkommen.

AD-02:          Finn Thomsen blev valgt som dirigent, og åbnede mødet med at konstatere, at mødet var lovformeligt indkaldt.

AD-03:          Anita Cedbak blev valgt til referent.

AD-04:          Stemmeudvalg: Joan Christensen, Maria Christensen og Lone Haugaard.

AD-05:          Formandsberetning:

Finn Thomsen fra SAB oplyser, at det tilbud om renovering af tagene som er valgt, vil i alt, med forsikring og des lige, blive en omkostning på 2.599.328 kr. Det er uden fugning og nye døre. Der er i beløbet indregnet uforudsete udgifter på 120.000 kr.

Huslejestigningen i forbindelse hermed vil blive på ca. 8 %, så den vil ikke blive højere end det der tidligere er blevet budgetteret, kan måske endda blive nærmere de 7 %, oplyser Finn Thomsen.

Der er bevilget 500.000 kr. fra Landsbyggefonden til renoveringen.

Ole Bøgedal mener bestemt, at isolering i forbindelse med udskiftning af taget er med i tilbuddet — Ole Bøgedal følger op på dette, for at fådet bekræftet.

Formandsberetningen blev godkendt.

AD-06:          Godkendelse af budget 2018, med en huslejestigning på 0 % blev vedtaget.

AD-07:          Der blev orienteret omkring afd. regnskab for 2016.

AD-08:
Godkendelse af ordensreglementet:

Punktet omkring grilning på altanen blev diskuteret, og der blev fortaget en åben

afstemning om, hvorvidt der måtte grilles på altanen, hvoraf flertallet stemte for.
 

Der var også lidt tvivl omkring, hvordan henstilling af cykler skulle forstås. Cykler må gerne stå foran ved eget hus (lejlighed), men ikke til gene for andre.

Ordensreglementet blev godkendt.

AD-09:          Anita Cedbak blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen.

AD-10:        1. suppleant Kasper Nedergaard Pedersen.
2. suppleant Lone Haugaard.

AD-11:          Indkomne forslag:

Skilte:

Der vil blive lavet skilte hvoraf det fremgår, at vores fælles matrikel er privat område

— Ole Bøgedal sørger for dette.

Parkering under festival:

Finn Thomsen oplyser, at man afventer om der kommer et udspil fra Skanderborg

Kommune.

Byggeri i Stilling:

Finn Thomsen oplyser, at afdelingerne i SAB er separate, så vores afdeling har ikke

bidraget, hverken økonomisk eller på anden måde til byggeriet i Stilling.

AD-12:          Ingen bemærkninger

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Med venlig hilsen

Ole Madsen Bøgedal

Referat af budget møde 26. september 2017 er godkendt af:

Referent                                                       Formand

Anita Cedbak                        Ole Madsen Bøgedal

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg Andelsboligforening                                                    

 

  

 

Til: Beboerne Kastanievej 4 – 14                                                      Skanderborg 28. september 2016

 

       Afdeling 9                  

 

                              

 

                                                                

 

REFERAT AF BUDGETMØDE 26. SEPTEMBER 2016.

 

Fremmødte: Jes Tychsen, Joan Christensen, Anita Cedbak, Maria Christensen, Steen Quaade, Claudia Krüger, Lone Haugaard, Kasper Nedergaard Pedersen, Noormazni Binti Abu Bakar, Bodil Gleerup Bøgedal, Ole Madsen Bøgedal, Sara Kristensen, Søren Kristensen, Anette Bak Hansen, John Meijer Jørgensen.

 

Afbud:          Hanne Hensen.

 

SAB:             Finn Thomsen, Leif Olsen.

 

AD-01:         Ole Madsen Bøgedal bød velkommen.

 

AD-02:         Finn Thomsen blev valgt som dirigent, og åbnede mødet med at konstatere, at mødet var lovformeligt indkaldt.

         

 

AD-03:         Bodil Gleerup Bøgedal blev valgt til referent.

 

AD-04:         Stemmeudvalg: Sara Kristensen, Anette Bak Hansen, Lone Haugaard.

 

AD-05:         Formandsberetningen blev vedtaget.

 

AD-06:         Budget 2016 med huslejestigning på 1,74 % blev vedtaget.

 

 Budget incl. renovering med huslejestigning på ca. 8 % blev vedtaget under forudsætning af, at Finn Thomsen på hovedbestyrelsesmøde 27-09-2016 får bevilget DKK 500.000,- til afdelingen fra midler fra Landsbyggefonden.

 

 AD-07:         Regnskab 2015 blev taget til efterretning.

 

 AD-08:         Ole Madsen Bøgedal blev valgt til formand.                                 

 

 AD-09:         John Meijer Jørgensen blev valgt til afdelingsbestyrelsen.                 

 

AD-10:         1. suppleant Søren Kristensen.

 

                      2. suppleant Kasper Nedergaard Pedersen.

 

 AD-11:         Indkomne forslag:

 

 

 

 1. Nedstemt.

   

 2. Nedstemt.

 

 

 

AD-12:         Vores vicevært gennem 12 år Kurt Nielsen har valgt at gå på pension. Sidste arbejdsdag er 08-11-2016. Afdelingsbestyrelsen har indkøbt en afskedsgave.

 

 

 

Vi har endelig efter 2 år fået vasket vore restaffaldsbeholdere fredag 23-09-2016. Men ikke alle blev vasket, fordi vi får tømt beholdere i fredage i ulige uger og de blev vasket fredag i lige uger. SAB må få dette koordineret noget bedre.

 

 

Kun rent pap og papir må komme i container til pap og papir. Ingen pizzabakker eller andet der har været i berøring med madvarer må komme i. Det hører til i beholder for restaffald.

 

  

 

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

 

  

 

Med venlig hilsen

 

 Ole Madsen Bøgedal         

 

  

 

PS: På hovedbestyrelsesmøde d. 27-09-2016 er afdelingen blevet bevilget DKK 500.000,- fra landsbyggefonden.

 

SAB vil henover vinteren og det tidlige forår, indhente tilbud på renoveringen.

 

Forventet start på renoveringen foråret 2017.

 

 

 

Referat af budget møde 26. september 2016 godkendt af:

 

 

 

Referent                                                       Formand     

 

Bodil Gleerup Bøgedal                              Ole Madsen Bøgedal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Skanderborg Andelsboligforening

 

Til:    Beboerne Kastanievej 4 -14 Skanderborg d. 25-08-2016 Afd. 09

 

Formandsberetning Budgetmøde 26. september 2016.

 

1.   oktober 2015 blev Kastanievej lOB udlejet til Kasper Nedergaard Pedersen og Noormazni Binti Abu Bakar.

 

15. december 2015 fraflyttede 14B: Edith Palermo og Mario Palermo. Nye lejere 1. januar 2016 er Anette Bak Hansen og John Meijer Jørgensen.

 

Vi byder alle vore nye lejere velkommen i afdelingen.

 

Bede ved 14B er fjernet på fraflytters regning. Hegn + flisearbejde ved gavl 14B, kan ikke udføres i 2016, men er på budget 2017.

 

LED lamper har været på prøve. De var alt for store og gav alt for kraftigt skarpt lys. Afdelingsbestyrelsen har bestemt, at vi beholder de gamle lamper, og at vi rar de lamper der blinker repareret.

 

Afdelingen gik ud af2015 med et underskud på DKK 16.802,00.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Madsen Bøgedal

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg Andelsboligforening

 

Til:   Beboerne Kastanievej 4 – 14                                                              Skanderborg d. 15-09-2015

         Afd. 09

 

Tillæg til Formandsberetning Budgetmøde 16. september 2015.

 

1. september 1999 blev afdelingen ændret for altid. Vi gik fra at have en afdelingsformand, til at have en afdelingsbestyrelse.

Det kunne lade sig gøre fordi Asbjørn Hensen sagde ja til at være afdelingsbestyrelsesmedlem.

Vi vil gerne sige tak til Asbjørn for 16 års arbejde i bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen har afleveret en afskedsgave til Asbjørn.

Med venlig hilsen

Ole Madsen Bøgedal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skanderborg Andelsboligforening                                                    

 

Til: Beboerne Kastanievej 4 – 14                                                       Skanderborg 18. september 2015

 

       Afdeling 9                  

 

REFERAT AF BUDGETMØDE 16. SEPTEMBER 2015.

 

Fremmødte: Jes Tychsen, Joan Christensen, Anita Cedbak, Steen Quaade, Claudia Krüger, Lone Haugaard, Bodil Gleerup Bøgedal, Ole Madsen Bøgedal, Sara Plechinger, Søren Kristensen, Hanne Hensen, Edith Palermo.

 

Afbud:          Mario Palermo, Asbjørn Hensen.

 SAB:             Erling Weber Jensen, Dorthe Støve

AD-01:         Ole Madsen Bøgedal bød velkommen. Særligt velkommen til vores 2 nye lejere i 12B Sara Plechinger og Søren Kristensen

AD-02:         Erling Weber Jensen blev valgt som dirigent, og åbnede mødet med at konstatere, at mødet var lovformeligt indkaldt.        

AD-03:         Bodil Gleerup Bøgedal blev valgt til referent.

AD-04:         Stemmeudvalg: Hanne Hensen, Erling Weber Jensen.

AD-05:         Formandsberetningen blev vedtaget. Tillæg til formandsberetningen vedlægges referatet.

AD-06:         Budget 2016 blev vedtaget.

AD-07:         Regnskab 2014 blev taget til efterretning.

AD-08:         Anita Cedbak blev valgt til afdelingsbestyrelsen.                            

AD-09:         1. suppleant Steen Quaade.

2. suppleant Søren Kristensen.                 

AD-10:         Udskiftning af tage: Afventer endeligt tilbud, som indhentes af administrationen. Beboere der har forslag i forbindelse med renovering af tagene, skal indsende deres forslag til afdelingsbestyrelsen inden den 1. nov. 2015. Når der foreligger et tilbud på renoveringen, indkaldes til ekstraordinært beboermøde.

AD-11:         Erling Weber Jensen fremskaffer 3 forskellige typer LED lamper med specifikationer. Lamperne kan ses hos SAB, Adelgade 106, når de er tilgængelige. Beboerne bliver adviseret med tidspunktet for fremvisning af lamper.

AD-12:         Indkomne forslag:

                      Steen Quaade:

 1. Vedtaget.

 2. Vedtaget.

 3. Vedtaget.

 4. Udskiftning af vinduer og døre mod nord fremrykkes. Der indhentes tilbud med opdelte priser. Omfang og tidsplan bestemmes ved det ekstraordinære beboermøde for fornyelse af tagene.

 5. Udgår.

 6. Specificerede priser tages med i ovennævnte tilbud.

 7. Specificerede priser tages med i ovennævnte tilbud.

 

AD-13:         4A: Utæt tag, der kommer vand ind. Mureren har været der, men der er ikke sket noget. Toilet lugter, har været nævnt før. Problemet er givet videre til inspektør Ole Høi Sørensen 18-09-2014.

                      14A og 14B mangler stadig indvendig reparation efter vandskaden i 2015.

                      4B:  Afløb på toilet lugter.

                      8B:  Afløb på toilet lugter 

                      8B: Tagrender efterses evt. renses.                

                      Givet videre til administrationen 21-09-2015.

Såfremt der er iværksat udbedring af diverse fejl og mangler, er det op til beboeren, at følge op på sagen i tilfælde af, at denne ikke er løst tilfredsstillende.

Afdelingsbestyrelsen skal udarbejde vejledning vedr. oversvømmelser.

 Det ville være ønskværdigt med en mere venlig tone på møderne i fremtiden. Det skal bemærkes at afdelingsbestyrelsen udfører frivilligt og ulønnet arbejde og ikke kan forvente at være til rådighed 24 timer i døgnet´.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

 Med venlig hilsen

Ole Madsen Bøgedal     

Referat af budget møde 16. september 2015 godkendt af:

Referent                                            Dirigent                                        Formand                  

Bodil Gleerup Bøgedal                     Erling Weber Jensen                    Ole Madsen Bøgedal

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til:   Beboerne Kastanievej 4 – 14                                                              Skanderborg d. 17-08-2015

         Afd. 09

 Formandsberetning Budgetmøde 16. september 2015.

 I juni måned trængte der vand ind hos Kastanievej 14A + 14B. Regningen for murer og VVS arbejdet løb op i ca. DKK 66.000,-

Efter dette er vi samråd med Erling Weber Jensen, kommet frem til, at det i længden vil blive meget billigere for afdelingen, at rykke udskiftning af tage frem til 2016, såfremt det er økonomisk realistisk.

Tilbud på udskiftning af tage er under udarbejdelse og såfremt dette ikke er modtaget inden budgetmødet, indkaldes der til et ekstraordinært budgetmøde.

Maler er gået i gang med gelændere og rækværk i uge 33, 2015.

 

Afdelingen har brugt penge på at rette fliser op, for at undgå større vandpytter. Dette kan yderlig medføre isbelagte fliser.

Samtidig er der beboere der kører deres biler og anhængere op foran hoveddørene for aflæsning. Dette medfører kørespor i både flisebelægning og græsplæner, der ikke er konstrueret til bilkørsel.

Fliser og græsarealer må ikke benyttes til kørsel med biler og anhængere.

 

Fraflytninger:

I juni 2015 døde Karen Larsen, Kastanievej 10B. Æret være Karen Larsens minde.

Lejligheden forventes udlejet 15-09-2015.

Kastanievej 12B er opsagt pr. 01-09-2015.

Afdelingen gik ud af 2014 med et overskud på DKK 17.876,19.

 

Med venlig hilsen

 Ole Madsen Bøgedal

 _________________________________________________________________________________________________________

Skanderborg Andelsboligforening

 Til: Beboerne Kastanievej 4 -14 Skanderborg 8. oktober 2014 Afdeling 9

 REFERA T AF EKSTRAORDINÆRT BUDGETMØDE 7. OKTOBER 2014.

 Fremmødte:    Anita Cedbak, Vicky Drachmann , Steen Quaade, Claudia Kruger, Lone Haugaard. Bodil Gleerup Bøgedal, Ole Madsen Bøgedal, Hanne Hensen, Asbjørn Hensen

 SAB:              Erling Weber Jensen

 Ole Madsen Bøgedal bød velkommen.

 Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Med venlig hilsen

Ole Madsen Bøgedal

  

Referat af budget møde 17. september 2014 godkendt af:

Referent Formand

 Bodil Gleerup Bøgedal Ole Madsen Bøgedal

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skanderborg Andelsboligforening

Til: Beboerne Kastanievej 4 -14 Skanderborg 19. september 2014 Afdeling 9

 

REFERAT AF BUDGETM0DE 17. SEPTEMBER 2014.

Fremmødte:    Anita Cedbak, Vicky Drachmann , Steen Quaade, Claudia KrUger, Lone Haugaard, Bodil Gleerup Bøgedal, Ole Madsen Bøgedal, Inge Brandt Jensen, Hanne Hensen, Asbjørn Hensen, Mario Palermo

Afbud:           Jes Tychsen, Edith Palermo, Joan Christensen.

SAB:              Lene Blume

AD-Ol: Ole Madsen Bøgedal bød velkommen.

AD-02: Asbjørn Hensen blev valgt som dirigent, og åbnede mødet med at konstatere, at mødet var lovformeligt indkaldt.

AD-03: Bodil Gleerup Bøgedal blev valgt til referent.

AD-04: Stemmeudvalg: Steen Quaade, Inge Brandt Jensen

AD-05: Beretningen blev vedtaget

 AD-06: Budget 2015 blev forkastet.

AD-07: Regnskab 2013 blev taget til efterretning.

AD-08: Ole Madsen Bøgedal blev genvalgt som formand uden modkandidat

AD-09: Bodil Gleerup Bøgedal blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen uden modkandidat.

AD-10: Anita Cedbak blev valgt til suppleant.

AD-11:           Ved skybruddet i august 2014, blev kældrene i l2A og l2B oversvømmet. Vi er i gang med at undersøge hvad der kan gøres. Indtil kommunen får penge til at lave separering på Kastanievej, er der ikke meget der kan gøres. Kloakledningen foran lOA og lOB, har Holst Kloak Service fotograferet. Der er 2 lunker, som bevirker at kloakrøret stopper til. Der skal så spules en gang imellem. Inspektør Ole Høi Sørensen er i gang med at finde en løsning på problemet.

AD-12:           Indkomne forslag:

Steen Quaade:

 1. Vedtaget at lyskasser og kældernedgange skal støvsugesIfejes i maj og november hvert år.

 2. Taget af dagsordenen: Vedtægter skal ændres på repræsentantskabsmødet.

 3. Taget af dagsordenen: Der er ingen forslag at stemme om.

  4              Der er omdelt en oversigt over de arealer, der hører til de enkelte lej ligheder. Oversigten bliver sat ind i ordensreglementet.

   

Edith Palermo:

l. Angående vagttelefon, kan dette ikke lade sig gøre. Afdelingsbestyrelsen har lavet en oversigt over, hvad man gør i nødsituationer. Denne er omdelt på mødet og vedlægges referatet. Indsættes i ordensreglementet.

AD-13: 8B: Toilet lugter, har været nævnt før. Problemet er givet videre til inspektør Ole Høi Sørensen 18-09-2014.

Støj fra ventilationsudstyr på taget af Dagmargården er generende. Problem forelagt Inspektør Ole Høi Sørensen 18-09-2014.

I forbindelse med fejning af lyskasser og kældernedgange, skal disse være fri for havemøbler, haveredskaber og lignende.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Med venlig hilsen

Ole Madsen Bøgedal Referat af budget møde 17. september 2014 godkendt af:

Referent Dirigent Formand

 

Asbjørn Hensen Ole Madsen  

Skanderborg Andelsboligforening

Til: Beboerne Kastanievej 4 -14 Skanderborg d. 17-08-2014 Afd. 09

Formandsberetning Budgetmøde 17. september 2014.

I stedet for udskiftning af2 stk. Velux vinduer i 12A, blev disse slebet og malet med special maling. Det blev til en besparelse på ca. DKK 20.000,-.

November 2013: 10B fik udskiftet brønd pga. rotter. Afdelingen gik ikke ram forbi med hensyn til stormene oktober + november 2013. Birketræet ud for 12B væltede ind over hækken og over på bygningen på Vester Skovvej. Det blev fj ernet. Senere blev det andet store birketræ ud for 12A fældet af sikkerhedsmæssige årsager.

Maj 2014: Omfugning af gavlene i 14A og 14B blev færdig. Afdelingen gik ud ad 2013 med et overskud på DKK 19.467,-. Afdelingen får en gennemsnitlig huslejeforhøjelse DKK 27,45 per måned.

Inspektør Hans Henrik Rasmussen gik efter 11 år i jobbet på efterløn 7. august 2014. Ole Høi Sørensen har overtaget stillingen som inspektør.

Med venlig hilsen

Ole Madsen Bøgedal

CC: Birgit Sprogø, Ole Høi Sørensen

Skanderborg 10. september 2014

AFD. 09 -BUDGETMØDE 17. SEPTEMBER 2014

Ved oversvømmelse af kældre og lignende.

Opstår der oversvømmelse af kældre, nedblæsning af tage og lignende skal man ringe til SAB eller afdelingsbestyrelsen.

På søn-og helligdage skal man henvende sig til afdelingsbestyrelsen. Kan denne ikke træffes anmeldes skaden til en af følgende instanser:

Falck, Politi eller et Skadesservice firma

Dette er vigtigt i forhold til senere anmeldelse og skadesbehandling ved SAB's forsikri ngsselska b.

Denne forsikring dækker oprydning og udbedring af skader.

Skaderne anmeldes til SAB på førstkommende hverdag.

Skader på indbo dækkes af lejerens private forsikring.

Ved udfald af elektricitet eller utætte rør meldes dette til vicevært,

afdelingsbestyrelse eller direkte til SAB's kontor. På søn-og helligdage kan

anmeldelse ske til afdelingsbestyrelse eller direkte til EL-vagten eller VVS-vagten .

Mvh Adelingsbestyrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg Andelsboligforening

Til: Beboerne Kastanievej 4 -14 Skanderborg 19. september 2013 Afdeling 9

REFERAT AF BUDGETMØDE 18. SEPTEMBER 2013.

Fremmødte:    Anita Cedbak, Maria Christensen, Steen Quaade, Claudia KrUger, Lone Haugaard, Bodil Gleerup Bøgedal, Ole Madsen Bøgedal, Inge Brandt Jensen, Asbjørn Hensen.

Afbud:            Jes Tychsen, Edith Palermo, Mario Palermo, Hanne Hensen.

SAB: Cleo Brauner Vicevært: Kurt Nielsen.

AD-0l: Ole Madsen Bøgedal bød velkommen.

AD-02: Asbjørn Hensen blev valgt som dirigent, og åbnede mødet med at konstatere, at mødet var lovformeligt indkaldt.

AD-03: Bodil Gleerup Bøgedal blev valgt til referent.

AD-04: Ingen

AD-05: Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

AD-06: Budget 2014 blev vedtaget med stemmerne:

Ja: 12 Nej: O Hverken for eller imod: 2

AD-07: Regnskab 2012 blev taget til efterretning.

AD-08: Ingen indkomne forslag.

AD-09: Asbjørn Hensen blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen uden modkandidat. AD-IO: Steen Quaade blev valgt til l. suppleant. Maria Christensen blev valgt til 2. suppleant.

AD-10: Evt.: Evaluering af virkning af hegn opsat under festivalen: Virkede fint, men soklerne på hegnet skal vendes således, at hegnet ikke vælter i den mindste vind. Der vil blive udsendt en skitse over opdelingen af vore græsplæner, der ikke kan betragtes som fælles arealer. Skitsen vil blive sat ind i ordensreglementet, og omdelt til beboerne. Afdelingsbestyrelsen følger ikke op på opgaver, som skal udføres hos den enkelte beboer. Beboeren der har rekvireret arbejdet, må selv henvende sig, hvis arbejdet ikke er blevet udført. Ang. Tøjsnore: Skal tøjsnoren skiftes, må beboeren selv købe en ny.

Hans Henrik Rasmussen:

6A : Gavlen er ikke fuget ca. 5 skifter under jorden

 6A : Lyskontakt adskilles fra udluftning.

6A : Ofte meget brunt vand i varmtvandshanerne.

8B : Badeværelsesdør rådden i bunden.

8B : Lyskontakt adskilles fra udluftning.

8B : Emhætte suger ikke som den skal.

10A: Beskidt badeværelse mht. kalk -hvad kan fjerne det?

10A: Ofte meget brunt vand i varmtvandshanerne. Henstille til skraldemændene, at de skal aflevere containerne til de rigtige steder.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Med venlig hilsen

Ole Madsen Bøgedal

Referat af budget møde 18. september 2013 godkendt af:

Referent Dirigent Formand Bøgedal Asbjørn Hensen Ole

Skanderborg Andelsboligforening

Til:    Beboerne Kastanievej 4 -14 Skanderborg d. 11-09-2013 Afd. 09

Formandsberetning Budgetmøde 18. september 2013.

Marts 2013 døde Henny Mose Rasmussen 6B , 89 år gammel. Henny var afdelingens første formand fra 1982 til 1994. Æret være Henny' s minde.

April 2013 kom der ny lejer i 6B: Vicky Drachmann Rasmussen.

29.04.2013 påbegyndtes omfugningen af gavlene på 12A og 12B. Det skulle have taget 2 uger, men det blev til 5 uger. Dette er blevet påpeget overfor murernester Jørgen Jørgensen, så det ikke gentager sig i 2014, når gavlene på 14A og 14B skal omfuges.

I forbindelse med fraflytningen i 6B, blev der renoveret badeværelse samt opsat lydisolering. Det vil dermed sige, at nu er alle badeværelser i afdelingen blevet renoveret. Der er også opsat lydisolering i samtlige lejligheder.

Juli 2013: 12A fik udskiftet brønd til spulebrønd.

Det skal indskærpes at hunde, og hunde på besøg skal føres i snor uden for det lejede område -dvs.

når man forlader lejligheden. Desuden skal det endnu engang understreges, at det ikke er tilladt at gå igennem hækken mellem Kastanievej og Vesterskovvej . Dette gælder også besøgende.

Afdelingen gik ud af2012 med et overskud på DKK 32.756,00. Afdelingen får ingen hus lej estigning per O1.01.2014. Det skal bemærkes at afdelingen i år har eksisteret i 60 år.

Med venlig hilsen

Ole Madsen Bøgedal

CC: Birgit Sprogø, Hans Henrik Rasmussen 1 af 1